likviditetsbudgettet repræsentation?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "likviditetsbudgettet repræsentation?"

Transkript

1 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en tvangsopløsning. Hvis dit selskab allerede er sendt til tvangsopløsning, kan du dog i visse situationer stadig redde selskabet. or at få et selskab genoptaget og derved undgå en truende F tvangsopløsning, skal en række betingelser være opfyldt. Først og fremmest skal selskabet naturligvis rette op på det forhold, der har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen har anmodet Skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Skyldes anmodningen eksempelvis, at selskabet mangler at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, skal ledelsen sørge for at bringe dette i orden. Herudover er det ligeledes en betingelse, at selskabet ikke inden for de seneste fem år har været under tvangsopløsning. Er ovenstående samt lovens yderligere betingelser overholdt, kan selskabet anmode Erhvervsstyrelsen om, at tvangsopløsningen skal afbrydes, og at selskabet skal genoptages. Anmodningen skal dog være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest tre måneder efter, at skifteretten er blevet anmodet om at tvangsopløse selskabet. Anmodning om genoptagelse til Erhvervsstyrelsen skal vedlægges en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor om, at kapitalen er til stede, og at selskabet ikke har ydet ulovlige lån til ledelsen eller kapitalejere. Revisoren kan kun afgive den fornødne erklæring, hvis selskabets opgjorte egenkapital som minimum svarer til selskabets registrerede selskabskapital. Er du derfor i en situation, hvor selskabet samlet set har genereret underskud, kan det give anledning til ekstra udfordringer. Det er også et krav, at eventuelle ulovlige lån til ledelsen eller kapitalejere indfries, inden selskabet kan genoptages. Som det fremgår, er det en alvorlig situation for et selskab at blive sendt til tvangsopløsning, og du skal reagere hurtigt, hvis opløsningen af selskabet skal undgås. Tag derfor omgående fat i din revisor, så I sammen kan vurdere, om betingelserne for genoptagelse kan opfyldes. SKILSMISSE ELLER DØDSFALD Hvordan skal din virksomhed drives videre, hvis du enten bliver skilt fra din ægtefælle, eller du går bort? Hvilke regler gælder for deling af værdien i virksomheden i disse tilfælde? Disse spørgsmål stiller man sjældent sig selv i hverdagen, men de er vigtige at forholde sig til. læs side 4-5 Jakob Vinding og Mette Rude Clemmensen, advokater: VED skilsmisse må man som virksomhedsejer ofte i banken for at låne penge til at købe den anden part ud. Det kan være svært at låne penge, hvis virksomheden i forvejen har stor gæld 3 træt af lange udeståender? ni gode råd 6 7 husk reklame eller likviditetsbudgettet repræsentation?

2 nyt og nyttigt Ejerregisteret er nu åbent og offentligt tilgængeligt det offentlige ejerregister er nu åbent, og det er derfor muligt at se ejerne af en lang række danske selskaber. Ejerregisteret indeholder oplysninger om de ejere, der ejer minimum fem procent af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder. Oplysningerne om selskaberne kan findes på hjemmesiden Lettere at opbevare regnskabsmateriale i udlandet Nu behøver du ikke længere være bekymret over, hvor i verden serveren med dine elektroniske bilag og andet regnskabsmateriale står. MED en lovændring, der trådte i kraft 1. marts 2015, er det blevet lettere for virksomheder at opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet. Lovændringen betyder, at der ikke længere er krav om, hvilke lande en virksomhed kan vælge at opbevare sit elektroniske regnskabsmateriale i, så længe en række andre betingelser for opbevaringen er overholdt. En af betingelserne er, at virksomheden til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til det her i Danmark. Overholder din virksomhed betingelserne, behøver du ikke længere at søge om dispensation til at opbevare elektronisk regnskabsmateriale uden for Norden. Formålet med lovændringen er, at reglerne bliver tidssvarende i lyset af den digitale udvikling. En klar fordel i den forbindelse er, at de virksomheder, der opbevarer deres regnskabsmateriale elektronisk, ikke længere behøver at være bekymret over i hvilket land, serveren fysisk er placeret. Ændringen gælder kun for opbevaring af regnskabsmaterialet i elektronisk form. Opbevarer virksomheden regnskabsmaterialet i papirform, skal det som udgangspunkt stadig opbevares i Danmark eller i et af de andre nordiske lande. Nye regler for beregning af størrelsesgrænser Har dit selskab finansielle indtægter eller indtægter ved investeringsvirksomhed, kan det få betydning for kravene til årsregnskabet. EKSEMPEL Indplacering i regnskabsklasse Nettoomsætning: 30 millioner kroner Finansielle indtægter: 25 millioner kroner Indtægter ved investeringsvirksomhed: 10 millioner kroner Da summen af finansielle indtægter og indtægter ved investeringsvirksomhed tilsammen udgør 35 millioner kroner og derved overstiger nettoomsætningen på 30 millioner kroner, skal alle beløb 65 millioner kroner medregnes, når virksomheden skal indplaceres i en regnskabsklasse. ET selskab indplaceres sædvanligvis i en af årsregnskabslovens regnskabsklasser på baggrund af selskabets nettoomsætning, balance og antal ansatte. Nye regler i årsregnskabsloven gør, at selskabets finansielle indtægter og indtægter ved investeringsvirksomhed kan få betydning for, om virksomheden skal indplaceres i regnskabsklasse B eller C, eller om de særlige mikroregler kan anvendes. Hvis selskabets finansielle indtægter og indtægter ved investeringsvirksomhed beløbsmæssigt er større end nettoomsætningen, skal disse indtægter nemlig medregnes, når virksomheden skal indplaceres i en regnskabsklasse. Selskaber med forholdsvis store finansielle indtægter eksempelvis i form af renteindtægter og modtagne udbytter skal således anvende nettoomsætningen med tillæg af disse finansielle indtægter. Tilsvarende gælder selskaber med forholdsvis store indtægter ved investeringsvirksomhed. Vær opmærksom på, at den nye beregningsregel kun skal anvendes i bestemte sammenhænge herunder ved afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse der skal anvendes, eller om selskabet er over eller under grænserne for revisionspligt. I selve årsregnskabet skal nettoomsætningen fortsat opgøres som salgsværdien af varer og tjenesteydelser med fradrag af moms. FAKTA Hvad er finansielle indtægter og investeringsindtægter? Finansielle indtægter: Eksempelvis renteindtægter, modtagne udbytter og indregnede resultatandele fra dattervirksomheder. Indtægter ved investeringsvirksomhed: Positive værdireguleringer af investeringsejendomme målt til dagsværdi efter årsregnskabslovens 38 samt realiserede gevinster ved salg af investeringsejendomme. DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Jan Wie, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Nikolaj Kure Jensen, statsautoriseret revisor, partner Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 11. august Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. Fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 virksomhedsøkonomi Få dine udeståender hurtigt hjem Du skal sørge for at sende fakturaerne til dine kunder så hurtigt som muligt, og samtidig skal du sørge for, at betalingsfristen er så kort som mulig. Læs her om, hvilke muligheder du har for at få dine tilgodehavender hjem. ørg for, at din virksomhed har S klare regler for, hvornår de forskellige kundetyper skal betale for varer og tjenesteydelser. Hvis du driver en butik eller restauration, er det typisk kontant betaling, som ofte foregår via et betalingskort. Der kan dog sagtens være undtagelser, som eksempelvis hvis du fra en restauration leverer til private fester og selskaber. Her kan du sikre betalingen ved at kræve forudbetaling eller depositum. Betalingsfristen kan være en specifik dato eller kan eksempelvis blot være netto kontant eller netto kontant 8 dage. Denne dato har betydning for, hvornår du kan kræve renter og rykke for betaling. I handler mellem virksomheder kan betalingsfristen som udgangspunkt ikke overstige 30 dage, med mindre sælger accepterer en længere frist. Det kan dog være svært at være en lille virksomhed, når en stor kunde, trods lovens udgangspunkt på de 30 dage, kræver to eller tre måneders frist i stedet. Til gengæld er betalingen fra større kunder ofte mere sikker. Du må sende tre rykkere Når betalingsfristen er overskredet, kan du rykke kunden, som regel ved at du ringer, sender en eller et brev. Det er ikke altid behageligt at tage telefonen og ringe, men det kan være det, der får kunden til at reagere. Har kunden ikke overholdt betalingsfristen, kan du opkræve et rykkergebyr sammen med rykkeren. Et rykkergebyr fra en privat erhvervsdrivende må højst være på 100 kroner per rykker. Gebyret må opkræves på tre rykkere i alt, og der skal gå mindst 10 dage imellem hver rykker. Oven i rykkergebyret kan du yderligere kræve et kompensationsbeløb på op til 310 kroner for betalingsmisligholdelse ved overskridelse af betalingsfrist. Dette gælder kun i erhvervsforhold, og du kan altså ikke kræve kompensationsbeløbet af private kunder. Otte procent i strafrente Hvis kunden betaler for sent, kan du desuden beregne renter af det skyldige beløb. Som hovedregel kan der tilskrives renter efter forfaldsdatoen. Der skal dog som udgangspunkt været gået mindst 30 dage fra faktureringsdatoen. Renterne kan aftales individuelt i erhvervsforhold, men udgør i udgangspunktet en årlig strafrente på otte procent plus Nationalbankens udlånsrente i henhold til renteloven. Nationalbankens udlånsrente er tæt på nul, men otte procent er i sig selv en høj forrentning. Mens tiden før kunden betaler går, øges risikoen for, at kunden ikke betaler. Når du tilskriver renter, er den primære grund derfor at motivere kunden til at betale, og ofte vil rykkeren med de tilskrevne renter sikre, at kunden i det mindste får afregnet det oprindelige beløb. Dit it-system kan måske beregne renterne automatisk og håndtere rykkere og kompensationsbeløb. På den måde kan du sikre dig, at du har en ensartet rykkerprocedure. Inkasso Hvis kunden ikke betaler trods dine rykkere, kan du indlede en inkassosag, hvor du får hjælp af eksempelvis et inkassofirma til at få pengene hjem. Herved pålægges kunden også inkassoomkostninger. Du skal dog huske, at det i første omgang er din virksomhed, der skal afholde udgiften til inkasso. Hvis kunden ender med slet ikke at betale, kan du risikere, at du mister dit tilgodehavende, samtidig med at du skal betale omkostningerne til inkasso. Inden du indleder en inkassosag, kan du på sidste rykker skrive: Modtages betaling ikke inden 10 dage, vil sagen blive oversendt til inkasso, hvilket vil betyde yderligere omkostninger for dig. Vær opmærksom på, at fakturakrav er forældet efter tre år. Din revisor kender i øvrigt reglerne for moms ved tab på kunder, og for hvornår et tab på kunden er fradragsberettiget. Overvej altid, hvad du kan gøre for at få pengene hurtigt hjem, fordi du så også har langt større chancer for at bevare et godt forhold til kunden. Gode råd til at sikre, at du får pengene hjem: Undersøg din kundes kreditværdighed Sørg for en kort betalingsfrist Sørg for at fakturaen opfylder alle krav og angiver en betalingsdato Send fakturaen med det samme Giv kunden incitamenter til hurtig betaling ved eksempelvis at tilbyde kontantrabat eller sparet gebyr ved PBS tilmelding Få betaling forud, hvis det kan lade sig gøre Vær hurtig med at udsende rykkere Opkræv korrekte gebyrer Hold øje med, om kundens forhold ændrer sig, også hvis kunden har en løbende kredit hos dig. 3. KVARTAL

4 jura Hvad med din virksomhed ved skilsmisse eller dødsfald? Statistikken siger, at mange ægtepar bliver skilt. Det sker også for virksomhedsejere. Situationen kan meget nemt true virksomhedens økonomi og dermed dens fortsatte drift, når der oven i problemerne med ægteskabets opløsning eller dødsfald rejses en masse spørgsmål om virksomhedens værdi og deling af denne. vordan skal din virksomhed drives H videre, hvis du enten bliver skilt fra din ægtefælle, eller en af jer dør? Hvilke regler gælder for deling af værdien i virksomheden i disse tilfælde? Disse spørgsmål stiller man sjældent sig selv i hverdagen, men de er vigtige at forholde sig til. Det bliver ikke nemmere, hvis I er flere om at drive en virksomhed sammen, og en af ejerne bliver skilt. Det sker desværre også, at mange virksomhedsejere dør, mens de stadig driver virksomhed, og generationsskiftet ikke er på plads. Advokaterne Jakob Vinding og Mette Rude Clemmensen fra Drachmann Advokater i Helsingør påpeger vigtigheden af at tænke tingene igennem og få papirerne på plads, før det går galt. Som udgangspunkt har man fælleseje i ægteskabet. Bliver man skilt, skal værdi- 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 jura erne som udgangspunkt deles, så begge parter får værdier svarende til halvdelen af den fælles formue, forklarer Mette Rude Clemmensen. Ved skilsmisse indgår værdien af virksomheden som udgangspunkt i den formue, der skal deles. Det gælder både værdien af maskiner, inventar, igangværende arbejder og goodwill. Drejer det sig om et selskab, skal man ligeledes beregne værdien af ejerandelen af selskabet. Ved skilsmisser er det sædvanligt, at den part, der driver virksomheden, køber den anden part ud. Det betyder ofte, at man som virksomhedsejer må i banken for at låne penge til at købe den anden part ud. Det kan blive svært at låne de penge, hvis virksomheden eller virksomhedsejeren i forvejen har stor gæld. Og driver man en personligt ejet virksomhed, kan man ikke uden risiko for skattemæssige konsekvenser stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for et privat lån, forklarer Jakob Vinding. Muligt at indgå aftale om særeje For at undgå at skulle dele værdien af virksomheden ved skilsmisse kan du indgå en aftale om særeje. De aktiver og værdier, som særejet omfatter, skal ikke indgå i bodelingen, og konsekvensen af skilsmissen får alt andet lige mindre betydning for virksomheden. Er I flere ejere af en virksomhed, aftales det ofte, at hver medejer skal have sin andel af virksomheden i særeje. På den måde undgår I, at en af medejerne pludselig kommer i finansiel knibe, fordi der skal findes penge til at betale en tidligere ægtefælle ud. Det bedste råd er at sørge for at indgå og oprette aftale om særeje allerede ved virksomhedens opstart og ellers få lavet aftalen så hurtigt som muligt derefter. Formålet med aftalen er ikke at stille den ene part bedre end den anden. Er det manden, der er selvstændig, kan man eksempelvis aftale, at manden kan få virksomheden i særeje, mens konen kan få huset i særeje, siger Jakob Vinding. Der findes forskellige former for særeje. Ofte vælges en model, hvor du kan aftale, at du ved skilsmisse undlader at dele virksomheden og samtidig sikrer, at den længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo, hvis den anden ægtefælle dør. Det kan være en god ide at oprette testamente Det sker desværre hyppigt, at en virksomhedsejer dør, uden at der ligger en plan for et generationsskifte klar. Sker det, vil virksomheden indgå i boet, der deles efter arveloven. Det kan derfor være en god ide at oprette et testamente. Et testamente og et eventuelt særeje kan sikre begge parter i ægteskabet, arvingerne og virksomhedens fremtid. Aftaler skal laves rigtigt. Vi ser eksempler på, at man mellem to ejere aftaler, at den ene part skal kunne købe den anden parts halvdel til en i forvejen fastsat pris, hvis den anden part dør. En sådan aftale er ikke gyldig, for man kan ikke via en ejeraftale lave en sådan aftale, der forpligter boet, fortæller Jakob Vinding. Det er derfor også relevant at få gennemgået ejeraftalen, samtidig med at man kigger på emner som særeje og testamente. Det kan være vanskeligt at tale om emner som død og skilsmisse. Derfor udsættes samtaler og beslutninger ofte alt for længe. Find derfor i god tid ud af, om det er relevant for dig at få lavet aftaler om særeje, og om du skal have lavet et testamente, der sikrer ro om virksomheden, råder advokat Mette Rude Clemmensen, og Jakob Vinding fortsætter: Tag gerne din revisor med på råd, når du skal sikre dig overblik over din økonomi, og når du skal finde ud af, hvor meget din virksomhed er værd, inden du taler med en advokat om testamente og særejeægtepagt. Forskellige ejerformer Under ægteskabet er der fælleseje, medmindre andet er aftalt. Fælleseje er et familieretligt begreb, der får betydning, hvis man bliver skilt eller separeret. Under ægteskabet råder hver part over sin egen formue, og ægtefællerne hæfter ikke for hinandens gæld over for eksempelvis kreditorer. Ægtefællerne kan eje noget i fælleskab, eksempelvis et hus eller en virksomhed, og i det tilfælde er der tale om sameje. Hvis huset står i mandens navn, og hustruen driver virksomhed, eller omvendt, kan kreditorerne i virksomheden ikke gøre udlæg i huset. Særeje betyder, at man indgår en ægtepagt i sit ægteskab om, hvad der ikke skal deles, hvis man en dag bliver separeret eller skilt eller ved død. Ægtepagten skal tinglyses. Grundlæggende kan man vælge mellem to slags særeje: Fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet har begge særejeformer den virkning, at der ikke skal ske en deling af særejet ved en eventuel separation eller skilsmisse. Forskellen opstår, når den ene part dør. Ved fuldstændigt særeje vil den afdøde ægtefælles værdier fortsat være særeje, og det betyder, at den efterladte ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo. I dag vælges ofte ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det betyder, at man har særeje ved skilsmisse, og at den længstlevendes formue er særeje, mens førstafdødes formue bliver fælleseje og længstlevende kan vente med at skifte. Man opretter et testamente, hvis man har bestemte ønsker til delingen af formuen efter sin død. 3. KVARTAL

6 virksomhedsøkonomi Få en bedre likviditet Mange virksomheder begynder nu igen at fremvise overskud i regnskabet. At det går fremad kræver penge til virksomhedens øgede aktiviteter. Selvom renten generelt er lav, er det fortsat dyrt for de fleste små og mellemstore virksomheder at låne penge. Vejen til bedre likviditet kan findes ved at kigge på de processer, du har i din virksomhed. ig på processerne i den virksomhed med friske øjne. Hvad sker K der, fra din kunde afgiver ordren, til du har betalingen i kassen? Er forretningsprocedurerne effektive og hensigtsmæssige? Få dine penge hjem Når du har gennemført salget, er det sædvanligvis en fordel at få betalingen hurtigt hjem. Hvis du eksempelvis har et autoværksted, vil det være en god ide at lægge fakturaen på forsædet, så kunden får fakturaen, allerede når bilen hentes. Men endnu bedre vil det være, hvis kunden betaler med sit kreditkort, inden kunden kører væk. Som vinduespudser kan du smide din faktura ind ad brevsprækken, når du har været rundt om huset, men du kan også overveje at bede din kunde om at tilmelde sig PBS. For mange detailhandlere venter der måske en fremtid, hvor kontanthandlen næsten forsvinder. Det skyldes både dankort og kreditkort, men særligt nye betalingsformer som eksempelvis betaling direkte med mobiltelefonen via eksempelvis MobilePay. Det sparer naturligvis håndtering af mønter og sedler og minimerer risiko for eksempelvis tyveri. Tænk allerede nu på, hvad du kan gøre for at reducere kontanthandlen. Factoring er en anden mulighed for, at du kan få dine penge hurtigere hjem. Hvis du indgår en aftale om factoring, får du typisk 80 procent af fakturaens værdi udbetalt, når den udstedes, og de sidste 20 procent, når kunden betaler. Det giver penge i kassen her og nu og kan blandt andet gøre det muligt at tage nogle større ordrer ind. Du skal så betale renter til factoringselskabet for det lån, du reelt har fået på baggrund af fakturaens værdi. Du skal have en vis omsætning og fortrinsvis sælge større ydelser, før factoring er relevant. Binder du dine penge i maskiner og varer? Tænk igennem, om det er en bedre ide for dig at lease eller leje eksempelvis biler og maskiner, end at din virksomhed ejer dem. Leje eller leasing giver en fast månedlig udgift, du kan regne med, og du binder ikke flere penge end nødvendigt. Gennemgå dit lager. Har du ting liggende, som tager for lang tid at sælge? Ville du alternativt kunne få dem skibet af sted direkte fra din leverandør til kunden, så du ikke skal binde så mange penge i lager? Har du nogle varer, som du ikke har særligt meget omsætning på? Måske kan du skære dit udvalg til, så din omsætningshastighed øges. Budget Det er altid en god ide at udarbejde et likviditetsbudget, der viser, hvornår betalinger forfalder, og hvornår du selv kan påregne at få penge ind. Når du afregner moms, skal du have likviditet til det, når betalingsdatoen nærmer sig. Skriv både de faste udgifter (eksempelvis løn, husleje og leasingydelser) og de sædvanlige løbende udgifter ind (eksempelvis gennemsnitligt brug af varer månedligt). Hvornår skal du afholde en større udgift til eksempelvis en messe? Udbetaling på en bil? Indretning af nye lokaler? Få det hele med. På indtægtssiden er det naturligvis særlig vigtigt at få indbetalinger med, når/hvis du leverer et større stykke arbejde til en kunde. Kalkuler med, at der er forsinkelse på betalingen. Budgetter giver dig et godt overblik over dit behov for likviditet, og du skal selvfølgelig sørge for at opdatere budgettet, når noget ændrer sig. Forhåbentlig fordi du sælger mere. For det handler om at geare virksomhedens økonomi til ny fremgang. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 skat Temaserie om skattefradragsberettigede udgifter Reklame eller repræsentation? Momsmæssigt og skattemæssigt er der stor forskel på, om en udgift kan karakteriseres som reklame eller repræsentation. Reklameudgifter kan skattemæssigt fratrækkes fuldt ud. For repræsentation gælder, at du kun kan trække 25 procent fra. Momsreglerne er også forskellige. HVIS der tale om udgifter, der kan karakteriseres som reklame for din virksomheds produkter, kan du fratrække disse udgifter fuldt ud både momsmæssigt og skattemæssigt. Hvis der er tale om repræsentation, kan du kun fratrække udgiften skattemæssigt med 25 procent. Momsmæssigt er der som hovedregel ikke fradrag for udgifter til repræsentation. Dog er der fradrag for 25 procent af momsen, hvis der er tale om udgifter til restaurantbesøg. Hvis der er tale om bespisning i egne lokaler, er der fuldt fradrag for momsen, selvom der er tale om repræsentation og ikke reklame. Eksempel 1: annonce og kundearrangement med smågaver Bilforhandler Hansen markedsfører sin automobilforretning på forskellige måder. Hansen indrykker en halvsides annonce i et dagblad, hvor han markedsfører autoforretningen. Annoncen koster kroner inklusive moms, og af denne fremgår, at de første 50 kunder, der møder op søndag formiddag, får et gratis bilplejeprodukt med forretningens logo til en værdi af 80 kroner inklusive moms. Endvidere fremgår det af annoncen, at Hansen vil servere kaffe og kage til alle fremmødte. Udgift til kaffe og kage udgør 400 kroner inklusive moms. Det giver følgende beregning: Aktivitet Moms Skat Halvsides annonce i dagbladet Bilplejeprodukter til fremmødte kunder Kaffe og kage til fremmødte Moms på annonce udgør kroner, som fratrækkes fuldt ud. Moms (80 kroner x 50 produkter x 20 procent) = 800 kroner. Disse fratrækkes fuldt ud, da indkøbspris er under 100 kroner, og der er påtrykt logo. Moms på 80 kroner fratrækkes fuldt ud, da der momsmæssigt er tale om bespisning af kunder i egne lokaler. Udgift til annonce eksklusive moms kroner fratrækkes fuldt ud som reklameomkostning. Udgift eksklusive moms udgør kroner. Fratrækkes fuldt ud som reklameomkostning. Udgift eksklusive moms 320 kroner fratrækkes fuldt ud, da der skattemæssigt er tale om et mindre traktement, der ikke har karakter af egentlig bespisning. Eksempel 2: Gaver med logo Bilforhandler Petersen sender i anledning af firmaets 25 års jubilæum 20 æsker chokolade til en købesum per æske på 140 kroner inklusive moms til udvalgte kunder. På chokoladeæsken har Petersen fået påført automobilforretningens logo tydeligt. Petersen sender endvidere 40 flasker vin til andre udvalgte kunder. Hver flaske er købt for 90 kroner inklusive moms, og Petersen har ligeledes sørget for at der også her er påtrykt tydeligt firmalogo på etiketten. Det giver følgende beregning: Aktivitet Moms Skat 20 æsker chokolade med logo købt for 140 kroner per æske inklusive moms. 40 flasker vin med logo til en værdi af under 100 kroner. Moms på chokolade: 20 æsker x 140 kroner x 20 procent = 560 kroner. Ingen fradrag, selvom der på æsken er påført logo, da indkøbsprisen for hver enkelt gave overstiger 100 kroner eksklusive moms. Moms udgør 40 flasker x 90 kroner x 20 procent = 720 kroner. Da her er tale om vin, er der intet fradrag. SKAT accepterer ikke, at vin momsmæssigt kan betragtes som en reklamegave, selvom der er påtrykt logo. Udgift inklusive moms udgør kroner, som fratrækkes med 25 procent, svarende til et fradrag på 700 kroner, da der er tale om repræsentation, og hver enkelt gave har kostet over 100 kroner eksklusive moms. Udgift til vin inklusive moms udgør kroner, som kan fratrækkes med 25 procent som repræsentation svarende til et fradrag på 900 kroner. 3. KVARTAL

8 VIGTIGE DATOER september 2015 oktober 2015 november 2015 december Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 21. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (kvartal og måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), restskat (personer) 26. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små, mellem og store) 30. A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 9. ATP, Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), (små og mellem) 16. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Acontoskat + restskat 2014 (selskaber) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 28. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), anmeldelse af tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, indbetaling af restskat (personer), indbetaling af liv- og pensionsordning, (store) GODT AT VIDE dagpenge 2015 Max. per dag: kr. sygedagpenge, 2015 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: kr km: ,05 kr. Over 120 km: ,03 kr. kørselsgodtgørelse 2015 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,70 kr. Over km ,05 kr. Egen cykel eller knallert per km....0,52 kr. rejsegodtgørelse 2015 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,63 kr. Fri morgenmad ,65 kr. Fri frokost ,30 kr. Fri middag ,30 kr. 25 procent godtgørelse ,75 kr. straksafskrivning 2015 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks Juli ,6 Juni ,5 Maj ,6 April ,6 Marts ,4 Februar ,9 Januar 2015: ,4 December ,0 November ,3 Oktober ,6 September ,5 August ,2 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje - 1 Nogle praktiske forhold vedrørende særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved skilsmisse og dødsfald har det afgørende betydning for delingen af parternes formue, om en formue er fælleseje

Læs mere