Børn og Unge i Furesø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge i Furesø Kommune"

Transkript

1 Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1

2 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø skal være præget af, at: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber Med denne overordnede vision som pejlemærke vil der politisk i løbet af 2006 og 2007 blive fastsat overordnede politikker for fire hovedområder: Skolerne, småbørnsinstitutionerne (0-6 år), fritidshjem og klubområdet samt for indsatsen for børn og unge med særlige børn. Målsætninger i disse politikker på de enkelte områder danner grundlaget for en række konkrete tiltag og lokale handleplaner, som er forankret i den enkelte institution, på den enkelte skole og i tværfaglige samarbejde. Den røde tråd Furesø Kommunes institutioner og skoler skal afspejle samfundet og være kendetegnet ved mangfoldighed, demokrati og respekt for det enkelte individ, uafhængigt af alder, køn, kulturel baggrund, religion og udseende. Børn og unges liv er i dag præget af mange skift og overgange fra hjem til dagtilbud fra dagtilbud til skole til fritidsaktiviteter mv. I deres hverdag møder de derfor naturligt mange forskellige professionelle voksne, der har forskellige fagligheder og repræsenterer forskellige institutionskulturer. I Furesø Kommune skal børn, unge og forældre opleve, at disse skift og overgange er koordinerede og fleksible, og at de professionelle har et godt og konstruktivt samarbejde, så der skabes tryghed og trivsel for det enkelte barn og ung. De skal opleve, at børn og unges forskellige forudsætninger og behov er i centrum for den samlede indsats på børne- og ungeområdet, og at der er en rød tråd i kommunens tilbud. Den røde tråd skal både gå i dybden, hvor der skabes en sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen over for børn og unge gennem hele deres opvækst og i bredden, så der sikres en sammenhæng på tværs af det samlede børne- og ungeområde. 2

3 Børn er forskellige - og ens I Furesø Kommune tager arbejdet med børn og unge udgangspunkt i den grundlæggende forståelse, at alle børn og unge er forskellige, de har forskellige evner og anlæg, udvikler sig og lærer på forskellige måde og i forskellig takt. De har derfor brug for, at rammerne for og indholdet i deres udviklings- og læreprocesser bliver tilrettelagt på forskellig måde. Men børn og unge er også ens og ligner hinanden. Børn og unges oplevelse af sig selv og deres omverden formes og udvikles gennem de sociale samspil, de indgår i, og alle børn og unge har brug for at have gode samspil med deres forældre, andre voksne og ikke mindst med andre børn og unge. At blive set, hørt og forstået og at være en anerkendt og ligeværdig del af sociale fællesskaber er en forudsætning for en positiv udvikling for alle børn og unge, samt fundamentet for udvikling af et demokratisk livssyn og respekt for andre. Politikker for skoler, småbørnsinstitutioner, fritidshjem og klubber og indsatsen for børn og unge med særlige behov I løbet af 2006 har der på både børne- og skoleområdet været arbejdet intenst med at få etableret værdigrundlag for det videre arbejde med politikker på områderne. Bestyrelser, samarbejdsorganer og ansatte har med inspiration udefra givet input til værdigrundlag på skoleområdet, småbørnsområdet og fritidshjem og klubområdet, ligesom der har været gennemført høring om værdigrundlagene. Disse værdigrundlag danner fundamentet for de kommende politikker på hovedområderne. Skolernes, småbørnsinstitutionernes (0-6 år), fritidshjem og klubområdets politikkerne vil blive udarbejdet i løbet af Politikken for indsatsen for børn og unge med særlige børn, kaldet den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, er klar med udgangen af

4 Indsatsen for børn og unge med særlige behov - den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Baggrund Denne politik, kaldet Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, tager afsæt i Lov om Social Service 4 stk. 2 og intentionerne i Anbringelsesformen. Alle kommuner skal inden udgangen af 2006 udarbejde en Sammenhængende Børne- og Unge politik, der beskriver sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. ( jf. Serviceloven 4 stk. 2) De enkelte kommuners arbejde med en Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er et led i Anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal beskrive, hvordan hele børne- og ungeområdet inddrages for at sikre en forebyggende og tidlig indsats, rummelighed og sammenhæng mellem sektorer og indsatser. Fx skal det beskrives, hvordan der i praksis arbejdes med at sikre sammenhæng mellem dagtilbuddenes og skolernes rolle i den tidlige og forebyggende indsats og den særlige indsats over for børn og unge med særlige behov. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik danner grundlag for indsatsen over for børn og unge med særlige behov og berører hele børne- og ungeområdet. Denne politik skal derfor ses i tæt samspil med visioner og værdigrundlag for institutioner og skoler. Arbejdet med den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik har involveret mange mennesker. I efteråret 2006 har der været gennemført en bred høringsproces med mange relevante input, som er indarbejdet i den færdige udgave af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Politikken træder i kraft den 1. januar 2007 og er gældende til udgangen af I foråret 2007 arbejder ledere og medarbejdere på Børne- og Ungeområdet med at beskrive de konkrete tiltag, der skal til for, at de fælles værdier kan blive til virkelighed (i form af handleplaner, udviklingsprojekter, samarbejdsstrukturer på området samt standarder for sagsbehandling). 4

5 Den fælles vision og indsatsen for børn og unge med særlige behov Visionen er, at Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de visioner og fælles værdier, som skal udfoldes i indsatser og arbejdet omkring børn og unge med særlige behov i Furesø Kommune for at denne overordnede visionen kan blive til virkelighed. Med vedtagelsen af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik ønsker Byrådet i Furesø Kommune at sikre et tæt samspil mellem det generelle og forebyggende arbejde i normalsystemet og den målrettede indsats overfor de børn og unge, der enten gennem hele livet eller på forskellige tidspunkter i deres liv kan have behov for særlig støtte. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik danner rammen for, at Børne- og Ungeforvaltningen og samarbejdspartnere fra kommunens øvrige forvaltninger i et tæt samarbejde arbejder med at udmønte og implementere de overordnede visioner og værdier. Dette vil fx ske i arbejdet med at beskrive konkrete indsatsområder, udviklingsprojekter og standarder for sagsbehandling. Arbejdet med børn og unge bygger på den grundlæggende forståelse, at alle børn og unge er forskellige, at de har forskellige evner og anlæg, udvikler sig og lærer på forskellige måde og i forskellig takt. De har derfor brug for, at rammerne for og indholdet i deres udviklings- og læreprocesser bliver tilrettelagt på forskellig måde. Børn og unge er dog også ens og har et grundlæggende behov for at blive set, hørt og forstået og være en anerkendt og ligeværdig del af sociale fællesskaber. Denne grundforståelse skaber et stærkt fundament for indsatsen for børn og unge med særlige behov. Som illustreret ved figuren nedenfor udgør børn og unge med behov for særlig støtte en bred gruppe, der på forskellige tidspunkter i deres opvækst kan få behov for forskellige former for støtte. Indsatsen kan strække sig fra særlig opmærksomhed fra en pædagog eller lærer, til ekstra støtte i dagligdagen og til særlig tilrettelagt undervisning eller myndighedsopgaver. Forebyggelse, tidlig identificering af behov for særlig støtte og tidlig målrettet indsats for børn og unge med særlige behov er centrale led i at sikre alle børn og unge de bedste lærings- og udviklingsbetingelser, og kræver et veludviklet tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Er der behov for særlig støtte, skal denne iværksættes tidligt og målrettet med udgangspunkt i barnet eller den unges konkrete behov og forudsætninger. Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Netop de omsorgspersoner, der i hverdagen er tæt på barnet eller den unge kan sikre, at hjælpen sættes tidligt ind, og at barnet eller den unge dermed får øget sine muligheder for en positiv udvikling. Et positivt samspil og samarbejde mellem de forskellige medarbejdere på hele børne- og ungeområdet er en forudsætning for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med blik for nye og 5

6 anderledes løsninger, hvor fx familiens netværk og kommunale fritidstilbud kan være centrale at inddrage. Værdigrundlag for arbejdet med børn og unge Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Furesø Kommune beskriver sammenhængene mellem den generelle og forebyggende indsats, der retter sig mod alle børn og unge, og den målrettede indsats, der retter sig mod de udsatte børn og unge. Alle ansatte i Furesø Kommune har et ansvar for de enkelte børn og unge, de møder i deres daglige arbejde og for - sammen med børn, unge og deres familier - at være med til at skabe sociale fællesskaber i institutioner og skoler, hvor alle børn og unge oplever sig som et anerkendt del af de sociale fællesskaber. Samarbejdet mellem børn, unge og familier og de ansatte på Børne- og Ungeområdet i Furesø Kommune skal være baseret på anerkendelse og respekt for det enkelte individ og med fokus på resurser og udviklingspotentialer frem for mangler. 6

7 Med udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn ses barnet, den unge og familien som aktivt handlende individer med holdninger, meninger og eget perspektiv på tilværelsen. Som grundsætning for arbejdet med alle børn og unge betyder det, at medarbejderne altid skal støtte den enkelte i at udtrykke sig og i at kunne opleve reel indflydelse på og mulighed for at handle og forandre forhold i hverdagslivet. Det fælles værdigrundlag for samarbejdet mellem medarbejdere og børn, unge og familier er, at: Børn, unge og familie inddrages i alle beslutninger Børn, unge og familier møder kompetente medarbejdere, der engagerer sig i det enkelte barn eller den unge Børn og unge skal være en del af de sociale fællesskaber og have en tilknytning til nærmiljøet Samarbejdet omkring børn, unge og familier er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt Indsatsen dokumenteres og evalueres, og børn, unge og familier inddrages i dette Børn, unge og familier inddrages i alle beslutninger Familien spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid det primære ansvar for, at deres børn har en tryg opvækst og de bedste livsbetingelser. De professionelle medarbejdere er medansvarlige for at udvikle børn og unge med fokus på resurser og de muligheder, det enkelte barn eller den unge har. Furesø Kommunes indsats omkring børn og unge med behov for særlig støtte skal altid være et supplement til og ikke en erstatning for forældrenes varetagelse af forældreopgaven. Børn, unge og familier, som har behov for støtte i kortere eller længere perioder, skal mødes med blik for de resurser og muligheder, de selv besidder. Når det vurderes at et barn eller unge har behov for særlig støtte skal barnet, den unge og familien aktivt inddrages i beslutningsprocesserne og de skal opleve, at deres forståelse af problemerne og deres egne løsningsforslag tages alvorligt. Familiens netværk skal i videst mulig udstrækning inddrages i problemløsningen. Det betyder, at der i samarbejdet med barnet, den unge og familien lægges vægt på: At barn, ung og familie mødes med anerkendelse, respekt og åbenhed, og med en tro på deres egne muligheder og resurser til at skabe forandring At barn, ung og familie oplever at være inddraget i alle beslutninger 7

8 At der er en klar og gennemsigtig sagsbehandling med fælles standarder for alle, der er inddraget i samarbejdet At der sker en gensidig afstemning af forventningerne og udarbejdes en klar handleplan med en klar ansvarsfordeling og beskrivelse af opfølgning på de aftalte tiltag. Børn, unge og familier møder kompetente medarbejdere, der engagerer sig i det enkelte barn eller den unge Medarbejdernes faglige og personlige kompetencer har, sammen med engagementet i det enkelte barn eller den unge, stor betydning for barnet og den unges trivsel, udvikling og læring. Dialogen og samarbejdet med børn, unge og familier skal være præget af respekt og ligeværdighed, og en tro på deres egne muligheder for og resurser til at skabe udvikling og forandring. Medarbejderne har et medansvar for at identificere problemstillinger, hvis det opleves at et barn eller ung eventuelt kan have behov for særlige støtte. I mødet og samarbejdet med børn, unge og familier er det tætte samarbejde mellem de forskellige fagpersoner og udveksling af viden om hverdagen og arbejdet i institutionerne væsentligt for at udvikle det almenpædagogiske miljø til gavn for alle børn, ligesom det altid skal sikres, at relevant specialistviden inddrages i indsatsen omkring børn og unge med behov for særlig støtte. Medarbejderne på børne- og ungeområdet skal sikre de optimale betingelser for alle børn og unges trivsel, udvikling og læring uanset deres forudsætninger og særlige behov. Som led i at opbygge positive og anerkendende læringsmiljøer skal medarbejderne løbende sikres mulighed for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer både i forhold til den almenpædagogiske og den specialpædagogiske indsats. Det betyder, at der lægges vægt på: Løbende personlig og faglig kompetenceudvikling hos alle medarbejdere Løbende udvikling af specialistviden internt i kommunen Opmærksomhed på mulighederne for at inddrage af viden og kompetencer hos ikkekommunale samarbejdspartnere Løbende videndeling på tværs af de forskellige faggrupper Tydelig ansvarsfordeling og klar kommunikation i samarbejdet mellem medarbejderne og med børn, unge og familier 8

9 Børn og unge skal være en del af de sociale fællesskaber og have en tilknytning til nærmiljøet Rummelighed inklusion integration Familien, institutioner og skoler udgør sammen den primære ramme for, at børn og unge kan udvikle selvværd, lære at indgå i sociale fællesskaber, lære menneskets mangfoldighed at kende og udvikle et demokratisk livssyn med respekt for andre. Til gavn for alle børn, er det derfor afgørende, at der udvises stor opbakning og ansvarlighed omkring det enkelte barns udvikling og med respekt for, at der skal være plads til alle. I vurderingen af et barn eller den unges behov for særlig støtte skal de aktuelle forhold i institution, skole og familie altid inddrages. I det tværgående samarbejde skal der være opmærksomhed på mulighederne for sammen at skabe løsninger der i videst muligt omfang understøtter barnet eller den unge i sin tilknytning til sociale fællesskaber i nærmiljøet. Udover samarbejdet mellem de kommunale institutioner og tilbud, kan eksempelvis familiens netværk, kulturlivet, fritidstilbud og samarbejde med erhvervslivet være centrale at inddrage. I det tværgående samarbejde skal der være mulighed for, at medarbejderne kan få sparring og vejledning i forhold til konkrete problemstillinger. Viden og erfaringer fra både den almenpædagogiske og specialpædagogiske praksis skal inddrages, opsamles og danne baggrund for forandring og nytænkning, der sikrer plads til alle børn og unge indenfor rammerne af både de almenpædagogiske og de specialpædagogiske tilbud. Udviklingen af kvaliteten i indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov, skal derfor altid ske i tæt samspil med institutionernes og skolernes fortsatte udvikling af rummelighed. Rummelighed forstås i denne sammenhæng som: Et dynamisk samspil mellem inklusion, dvs. at systemet tilpasser sig barnet eller den unge, og integration, dvs. at barnet eller den unge tilpasser sig systemet. Dette sker i gensidig udvikling og læring Et samspil mellem den almenpædagogiske og den specialpædagogiske indsats, hvor disse gensidigt betinger hinanden 9

10 Samarbejdet omkring børn, unge og familier er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt Den samlede indsats på børne- og ungeområdet i Furesø Kommune skal være forebyggende og helhedsorienteret, og der skal være fokus på tidlig identificering af behov for særlig støtte. Dette kræver et velorganiseret og koordineret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem alle de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og familier. Et samarbejde, der skal være baseret på det fælles værdigrundlag for hele børne- og ungeområdet og hvor der skal være klarhed omkring forventninger, ansvarsfordeling og procedurer i samarbejdet. Alle børn og unge kommer gennem deres opvækst til at møde en række forskellige fagpersoner: Sundhedsplejerske, dagplejer, pædagog, lærer osv. der hver især repræsenterer forskellige forståelser og tilgange, som er relevante for barnet, den unge og familien i de forskellige perioder i barnets liv. Det er vigtigt, at overgangene mellem hjem og daginstitution, daginstitution og skole osv. er koordinerede og fleksible, og at de forskellige fagpersoner har et godt og konstruktivt samarbejde, så der kan skabes tryghed og trivsel for det enkelte barn og den unge. Børn, unge og forældre skal opleve, at der er en rød tråd i de kommunale tilbud, hvor barnet eller den unges forudsætninger og behov er i centrum. Den røde tråd skal gå både i dybden, hvor der skabes sammenhæng mellem de visioner og værdier, der er formuleret i kommunens politikker på børne og ungeområdet og indsatsen over for børn, unge og familier, og i bredden, hvor der skal sikres samarbejde på tværs af det samlede børne- og ungeområde. Det skal være tydeligt for alle parter hvorfor, hvordan og hvilket forventet udbytte samarbejdet og de foreslåede tiltag giver for det enkelte barn eller unge, og det skal sikres, at der er forståelse i barnet eller den unges nærmiljø for nødvendigheden af at der iværksættes tiltag til særlig støtte. Det betyder, at der i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde lægges vægt på: Gensidig respekt, åbenhed og interesse for hinandens faglighed og forskellige perspektiver Klarhed over opgave-, rolle- og ansvarsfordeling i samarbejdet omkring det enkelte barn, den unge og familien At der i samarbejdet arbejdes med at se nye muligheder og prøve nye veje At forskellighed ses som en styrke, og indgår som et målrettet redskab til at sikre helhed og koordinering 10

11 Indsatsen dokumenteres og evalueres, og børn, unge og familier inddrages i dette Dokumentation og evaluering af indsatsen i forhold til børn og unge indgår som et led i at synliggøre, begrunde, følge op og anvise nye veje i arbejdet med børn og unge. Dokumentation og evaluering skal medvirke til at skabe overblik og indblik. Dette både over den samlede indsats og udvikling på børne- og ungeområdet, og i forhold til det enkelte barn eller den unges trivsel, udvikling og læring. Dermed sikres - på begge niveauer - systematik og gennemsigtighed i indsatsen området og en fortsat kvalitetsudvikling. I det tværgående samarbejde er dokumentation og evaluering et væsentligt led i at opbygge og dele viden om pædagogik, undervisning, god praksis for sagsbehandling, indsatser og tilbud. Dokumentation og evaluering er derfor centrale redskaber, der medvirker til den løbende kvalificering af praksis på børne- og ungeområdet området. Når der iværksættes tiltag for børn og unge med behov for særlig støtte, skal der altid i tæt samarbejde med barnet, den unge og forældrene ske en afklaring af de mulige løsninger, samt af forventninger til de planlagte tiltag. Ligesom der i opfølgning på og dokumentation af de konkrete indsatser altid skal ske en inddragelse af barnet, den unges og familiens egen vurdering og oplevelse af samarbejdet og indsatsen. Det betyder, at arbejdet med dokumentation og evaluering skal: Bidrage til at kvalificere indsatsen i forhold til det enkelte barn og den unge Bidrage til at kvalificere den samlede indsats på børne- og ungeområdet Indgå som et naturligt led i at skabe systematik og ensartethed i sagsbehandling og handleplaner Inddrage barnet, den unge og familiens egen vurdering og oplevelse af samarbejdet og indsatsen Kvalificere praksis og viden om de mulige tilbud, deres indhold og effekt Sikre løbende og systematisk vidensdeling 11

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles ansvar - fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Revideret udgave. V.0.4 15/11-11 Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken - Politikken sætter fokus på sammenhængen mellem almen- og specialområdet. .hjælpen skal sætte ind i tide Sårbare børn og unge

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november Sammenhængende børne- og ungepolitik

Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november Sammenhængende børne- og ungepolitik Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Sammenhængende børne- og ungepolitik 2007 Indholdsfortegnelse:...3 Børne- og ungepolitikkens tilblivelse...4 Opbygning af børne- og ungepolitikken...8

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

INDHOLD. Indledning 3. Strategi for tidlig forebyggende indsats 5. Strategiens formål og mål 6. Strategiens fokusområder 7. Tema 1 7.

INDHOLD. Indledning 3. Strategi for tidlig forebyggende indsats 5. Strategiens formål og mål 6. Strategiens fokusområder 7. Tema 1 7. INDHOLD Indledning 3 Strategi for tidlig forebyggende indsats 5 Strategiens formål og mål 6 Strategiens fokusområder 7 Tema 1 7 Tema 2 8 Tema 3 9 Tema 4 10 Indledning Alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Der mangler brugen af differentieret sprogbrug, hvilket får strategien til at fremstå som generaliserende. Bl.a. på side 3 i visionen for Egedal.

Der mangler brugen af differentieret sprogbrug, hvilket får strategien til at fremstå som generaliserende. Bl.a. på side 3 i visionen for Egedal. Høringssvar på inklusionsstrategien fra områdeledergruppen. Områdeledergruppen er undrende overfor strategiens form, processen og deltagelsen omkring udarbejdelsen. Formen ser vi som en blanding af vision,

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast)

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) Revideret 2016 0 Indhold Inklusion i Dragør Kommune 2 Faglighed 4 Organisation 5 Forældresamarbejde 6 Tidlig indsats 7 Opfølgning og

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger 1 Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

Furesø Kommunes Integrationspolitik

Furesø Kommunes Integrationspolitik Furesø Kommunes Integrationspolitik INDLEDNING Furesø Kommunes integrationspolitik skal skabe de optimale betingelser for, at kommunens etniske minoritetsborgere kan være en del af samfundets økonomiske,

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Mål og rammer for pædagogikken i fritidsordninger under folkeskoleloven i Københavns

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune April 2018 Fælles om trivsel Strategi for fællesskab og trivsel på 0-18 år Frederikssund Kommune Indledning og realisering Fælles om trivsel er en strategisk prioritering af de fokusområder, som har afgørende

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere