3. Godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Ifversen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Ifversen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 2"

Transkript

1 Referat af generalforsamling Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lørdag den 25. oktober 2014 kl Hawboernes Hus Harebakkevej, Lild Strand Dagsorden i følge vedtægterne 1. Valg af dirigent. Jørn Frank blev valgt som dirigent. Generalforsamling er lovlig indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Finn Bjørnholdt Beretningen blev godkendt. Beretning vedlagt. Se bilag 1 Generalforsamling næste år lørdag 24/ kl. 11. Kommentarer til beretning: Det anbefales, at man ikke går ind i Svenstibakkevej nr. 9. Forslag om, at der bliver lavet skiltning med advarsel mod at færdes i boligen. Kommunen ville lave aftaler med ejeren om afmærkning. Der er tilsyneladende ikke sket noget. Bestyrelsen vil tage kontakt til ejeren for at udtrykke bekymring. Forslag om, at grundejerforeningen tilbyder at hjælpe i forbindelse med at sætte afmærkning op. Legepladsen holdes vedlige en gang årligt. Der gives besked på hjemmesiden om, hvornår det foregår. Giv besked til bestyrelsen ved ny mailadresse. Forslag om, at der lægges et sæt kugler ved petanquebanen sammen med redskabet, som kan jævne banen. Bestyrelsen vil overveje sagen. Forslag om et mål mere på boldbanen. Finn orienterede om målerbrøndene. Der blev spurgt til de ideelle anparter. Der følger forpligtelser med de 9 anparter. De skal fx vedligeholde Svenstibakke. De skal være enige om alt, hvad de gør. Der har tidligere været forsøg på at samle alle til at være medlem af grundejerforeningen. De skal være med til at vedligeholde vejene og betale til belysning. Løbet var pinsesøndag 8. juni. 3. Godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Ifversen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 2

2 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Forslag om, at der etableres en eller anden form for chikane, der skal dæmpe hastigheden af trafikken på Svenstibakkevej. Forslaget er rejst af Morten Sonniks og Magne Sørbo i nr. 68. Der foreslås skiltning med legende børn og hastighedsbegrænsning på 20 km for enden af vejen. Ingen skilteskov. Bestyrelsen anbefales at sætte skilte op. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Se bilag 3 Nr. 76 har foreslået, at der fortsat måles vandspejl hver 14 dag. (Forslaget er indkommet for sent). Sidste år enedes vi om, at bestyrelsen kan disponere tiltag ved behov. Vi kan sammen hjælpe ved at holde øje med vandstanden og oprensningen, når vi er her. Forslag om, at vi betaler Harald for at tjekke oprensningen af grøfterne. Bestyrelsen arbejder videre med problemet. Budget vedtaget. Bestyrelsen kan disponere vedr. afvanding. Uændret kontingent. 6. Valg af bestyrelse. På lige år afgår to medlemmer og på ulige år afgår 1 medlem samt 1 bestyrelsessuppleant. Hvis suppleanten kommer i bestyrelsen vælges en ny suppleant ved førstkommende generalforsamling. På valg er: Birte Sivebæk (64), modtager genvalg. Valgt. Finn Bjørnholdt (62), modtager genvalg. Valgt. 7. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. På valg Hanne Marie Kværndrup (50) og Lars Lukassen (38), begge modtager genvalg. Begge valgt. Revisorsuppleant Aase Funding (72). Modtager genvalg. Valgt. 8. Eventuelt. Der blev spurgt til, om bestyrelsen igen vil overveje en montre, som kan anvendes til annoncering i forbindelse med salg af huse i stedet for skilteskoven. Bestyrelsen vil tage det op.

3 Til stede nr 70 Ingrid og Jørgen Ifversen nr 60 Teresa og Ivan Madsen nr 13 Leo Langgaard nr 5 Jytte Holmsgaard og Bjarne Drachmann nr 24 Villy Petersen nr 56 Lene Sørensen og Alex Hernandez nr 72 Aase og Holger Bach nr 11 Inga og Poul Erik Bertelsen nr 66 Hanne Lillelund og John Jepsen nr 62 Kirsten og Finn Bjørnholdt nr 50 Hanne Marie Kværndrup og Jørgen Holst nr 38 Anne Margrethe Jørgensen og Lars Lukassen nr 29 Nina og Niels Jørgen Relsted, Aarhus Universitet nr 58 Jørn Frank og Hanne Nielsen ialt 14 stemmeberettigede Referent Hanne Nielsen Godkendt 26/ Jørn Frank Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Formand Finn Bjørnholdt Kasserer: Jørgen Ifversen Sekretær: Birte Sivebæk

4 Bilag 1 Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Strand Beretning 2014 Tak for ordet og endnu engang velkommen til generalforsamlingen. Veje: Vores entreprenør Harald Pedersen har også i år vedligeholdt vore veje. Byggesag: I år har vi ikke modtaget dispensationsansøgninger fra Thisted Kommune. Med hensyn til foreningens forespørgsel til Thisted Kommune vedr. Svenstibakkevej nr. 9 har vi modtaget nedennævnte svar den : Ejendommen er besigtiget Vores vurdering er, at selv om ejendommen ser meget misligholdt ud, så har det ikke en grad, hvor vi som myndighed kan gøre noget. Det skal være meget værre inden vi kan skride ind. Byggelovens 14 foreskriver at en ejendom skal holdes i en sømmelig stand, men stadig under hensyntagen til beliggenheden. Denne regel har retspraksis desværre, for denne sag, udhulet, formodentlig under et hensyn til, at den private ejendomsret retsligt ligger over. Thisted Kommune henlægger derfor sagen. Legeplads: Legeredskaberne er blevet tjekket med hensyn til sikkerhed. Gynger og rebstiger er blevet udskiftet og de øvrige legeredskaber er blevet malet. Sandkasserne er blevet repareret, borde og bænke er blevet oliebehandlet. Tak til jer, som hjalp dermed. Bestyrelsen har kontaktet vores forsikringsselskab Alm. Brand, hvor vi har stillet dem spørgsmålet: Hvordan er foreningen stillet forsikringsmæssigt, hvis vi opsætter et skilt med teksten - Legepladsen benyttes på eget ansvar - og der uheldigvis opstår et uheld. Kan vi så blive draget til ansvar herfor. Svaret fra Alm. Brand lød:

5 Man kan hverken svare ja eller nej til forespørgslen, da de nærmere omstændigheder gør om foreningen kan drages til ansvar for et uheld. Foreningen kan ikke fraskrive sig ansvaret for alle uheld, ved at opsætte et skilt. Så skal legepladsen helt afspærres. Hvis børn kan benytte legepladsen, og der er en defekt ved et af legeredskaberne, så vil foreningen blive gjort erstatningsansvarlige. Dette svar var bestyrelsen ikke helt tilfredse med, hvorfor vi forespurgte: Opstår der en skade, vil Alm. Brand så erstatte hvis ja, hvilke tiltag skal foreningen opfylde? Alm. Brand svarede ordret citeret: Det kan man ikke svare på. Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Men generelt, så dækker jeres ansvarsforsikring. Og vi betaler skaderne, hvis I er skyld i dem. Omgivelserne omkring petanque-banen er vedligeholdt med hensyn til ukrudt, og træerne for enden af banen er blevet beskåret. Der er anskaffet et fodboldmål med net. Græsslåning: Nu fungerer græsslåningen igen. Brandmateriel: Branddaskerne er blevet udskiftet og hænger nu perfekt. Flagstang: Vimplen er blevet udskiftet som i de tidligere år. Vi vil minde om, at foreningens flag ligger i kassen ved postkasserne til fri benyttelse for foreningens medlemmer. Oversvømmelse: Der har ikke været problemer med oversvømmelse af vand i det forløbne år, men brønddækslet ved hus nr.16 flød frit i januar FKS Slamson har i september måned foretaget tømning af vores septiktanke. Forsikring: Vi har heldigvis ikke haft brug for foreningens ansvarsforsikring.

6 Ideelle anparter: Ejerne er blevet kontaktet med henblik på at tilbyde dem medlemskab af grundejerforeningen, men uden stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver dog at de alle er enige derom og yderligere kræver det godkendelse på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Svenstibakkevej. Ønsker den enkelte ejer af én af De Ideelle Anparter at deltage i generalforsamlingen, er I velkomne. Dette gælder også, hvis I ønsker at blive medlem p.t. er kontingentet kr. 250,00 p.a. som dækker husstanden. Arrangementer: Pinseløbet blev afholdt med stor succes søndag den 19. maj som et Skorstens-orienteringsløb. Arrangementet blev afviklet i fællesskab med Hawboernes Forening. Ejeren af nr. 20 Flemming Funch har på vegne af nr. 18 og 20 fremsendt en anmodning til bestyrelsen om, at få tilladelse til for egen regning og risiko, at kontakte ejeren af nr. 64 b for at få standset dennes hærgen og destruktive fremfærd med at kappe toppen af nogle af træerne i skel så de får udsigt mod vandet. Hjemmesiden: Adressen er stadig Medlems log in er også det samme: Brugernavn: medlem Password: medlem Tak til Øjvind Brøgger for fotografering samt opdatering af hjemmesiden. Indlæg m.m. kan sendes på mail til bestyrelsen på Generalforsamlingen i 2015 forventes afholdt lørdag den 24. oktober kl med efterfølgende let frokost tilmelding ønskes på mail/telefon. Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak for ordet.

7 Bilag 2 Årsregnskab grundejerforeningen Svenstibakkevej 2013/ /2013 RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Note Kontingenter Renteindtægter Afskrevet gebyr 0 0 Indtægter ialt Udgifter Arealer Vedligeholdelse legeplads Anskaffelser Bankadministration Porto mm Generalforsamling Energi vejbelysning Reparation af belysning Forsikring Hjemmeside Hawboernes forening Projekt afvandning Udgifter i alt Årets resultat BALANCE pr. 31. juli / /2013

8 AKTIVER Likvider AL Foreningskonto AL Højrentekonto AL Særlig opsparing Likvider i alt Andre tilgodehavender Restancer vedr. kontingent Andre tilgodehavender i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Ultimo Kortfristet gæld Forudbetalt kontingent nr Forudbetalt kontingent nr Forudbetalt kontingent nr Forudbetalt kontingent nr Forudbetalt kontingent nr Forudbetalt kontingent nr Forudbetalt kontingent nr Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT ,39 0,39 Regnskabet er revideret og indstilles til generalforsamlingens godkendelse

9 Finn Bjørnholdt, formand (nr. 62) Birte Sivebæk, sekretær (nr. 64) Jørgen Ifversen, kasserer (nr. 70) Revisorer: Hanne Marie Kværndrup (nr. 50) Lars Lukassen (nr. 38) 2013/ /2013 NOTER Note 1 kontingenter Normal kontingent 52 parceller á kr parceller á kr Note 2 udvikling særlig opsparing Primobeholdning Årets kontingent 0 0 Årets udgifter Renter Beregnet beholdning 31/ Heraf overført til højrentekonto Restancer Ultimobeholdning Note 3 Restancer Nummer 14 betalt Nummer 18 betalt Nummer 19 betalt Nummer 29 betalt

10 Nummer 31 betalt Nummer 38 betalt Nummer 56 betalt Total Note 4 projekt afvanding Vandspejlning, porto og gebyrer

11 Bilag 3 Budget Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lild For perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Kontingenter Renteindtægter 700 Afskrevet gebyr 0 Indtægter ialt Udgifter Arealer Vedligeholdelse legeplads Anskaffelser Bankadministration 800 Porto mm. 250 Generalforsamling Energi vejbelysning Reparation af belysning 0 Forsikring Hjemmeside 45 Hawboernes forening 100 Projekt afvandning 0 Udgifter i alt Årets resultat Kontingent kr. 500,00 for medlemmer af Grundejerforeningen. Ideelle Anparter - med bebyggelse kr. 500,00 - uden bebyggelse kr. 250,00.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om 2014

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Sommerfesten i Grønnehave en succes

Sommerfesten i Grønnehave en succes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs Referat af 45. ordinære genera lforsa rn I i ng G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften Side 1 af 6 20-04-2ALs Referat af den 45. ordinaere generalfcrsamling afholdt den 14. april 2015 i Kulturcentrets A

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere