Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S."

Transkript

1 Refer. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 24. februar 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Mødedoer år 2015: 24/2, 21/4, 25/8, 11/11. Alle møder begynder kl. 18:00 NB: kl. 18:30 kan de nye installioner på Fredensborg renseanlæg besigtiges. Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Lykke Pedersen Flemming Rømer Carsten Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Christian de Jonquiéres Claus Birkelyng Diana Hansen Medarbejderrepræsentant Hossein Armandi Jan Kristensen Lars Simonsen Medarbejderrepræsentant Lars Søndergaard Morten Tranborg Tine Boye Andersen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Tom Nicolaisen Egon Kristian Munch Erlandsen Per Lykke Larsen Medarbejderrepræsentant Forbrugerrepræsentant Forbrugerrepræsentant Fraværende: Morten Tranborg, Per Lykke Larsen Som suppleant deltager: Ingen Fra direktion deltager: Henrik Hansen (direktør) Referent: Heidi Lysen Side 1 af 16

2 1. Godkendelse af dagsorden. godkende dagsordenen. 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. godkende referet fra bestyrelsesmødet den 12/ Bilag: Bilag nr. 2.1: Refer af sidste bestyrelsesmøde 12/ Meddelelser fra formanden. Borgmester Thomas Lykke Pedersen og direktør Trine Holmberg deltog den 5/ i møde hos Nordvand om muligheder for samarbejde/fusioner af vandselskaber. Bestyrelsesformand Thomas Lykke Pedersen og direktør Henrik Hansen deltog den 19/ i netværksmøde for bestyrelsesformænd og direktører. Bestyrelsesformand Thomas Lykke Pedersen, næstformand Flemming Rømer og direktør deltog den19/ i møde i den Politiske komite for Usserød Å projekt. Stregipunkt til næste bestyrelsesmøde tage formandens meddelelser til efterretning. Side 2 af 16

3 afholde stregimøde vedr. fusioner/samarbejder med andre forsyningsselskaber. Stregimødet afholdes i forbindelse med bestyrelsesmødet den 25. august Direktørens beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Planlagte/igangværende større anlægsarbejder mv. spildevand. Efter udbud har Fredensborg Forsyning indgået en rammeaftale for mindre anlægsarbejder på spildevandsområdet er indgået med entreprenørfirmaet Svend Erik Nordby. Indkøb af ny slamsuger er sendt i EU-udbud. Slamsugeren forventes leveret den 1. juli Udbud af brøndscanningsopgaver. Kapacitetsudvidelse af Fredensborg renseanlæg. Udvidelse af bassin og etablering af træbro Ullerød Eng. Renovering af kloak ved Fredensborg Stadion ifb.m. etablering af kunstgræsbane. Færdiggørelse senest 1. maj Stus vedr. Vandtårnsgrunden. Planlagte/igangværende større anlægsarbejder mv. vand. Efter udbud har Fredensborg Forsyning indgået en rammeaftaler for mindre anlægsopgaver på vandområdet er indgået med entreprenørfirmaet Nordkysten A/S. Sektionering af vandledningsnet. Udskiftning af vandmålere. Affald. Implementering af Kommunens affaldsplan Affaldsplanen sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering. Administrion mv. Implementering af nyt økonomi-/ressourcestyringssystem og lønsystem Navision. Tvister. Restancer Den 28. og 29. maj 2015 afholder DANVA årsmøde. Det overordnede tema for årsmødet er Roller i vandets tjeneste. Det faglige program vil have ekstra politisk fokus. Målet er diskutere vandselskabernes mange roller i varetagelsen af kerneopgaverne med blandt andet understøtte folkesundheden, værne om miljøet, bidrage til teknologiudviklingen Side 3 af 16

4 og eksporten. Torsdag den 28. maj handler debterne om henholdsvis roller i bestyrelser samt samspillet mellem vandselskaber og kommuner. Fredag den 29. maj debteres vandselskabernes roller i bestræbelserne på skabe merværdi for den samlede vandbranche til gavn for Danmark og hele verden. Tilmeldingsfrist: 27. april 2015 Udsendelse af pressemeddelelse vedr. kapacitetsudvidelse af Fredensborg renseanlæg og bassin Ullerød Eng. Besigtigelse af Fredensborg renseanlæg i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Direktionen indstiller: direktørens beretning tages til efterretning. tage direktørens beretning til efterretning. 5. Selskabernes økonomiske stus foreløbig budgetopfølgning/perioderegnskab pr. 31. december Sagsbeskrivelse: På mødet forelægges økonomirapporter pr. 31. december 2014 for selskaberne Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S. Direktionen indstiller, bestyrelsen tager prognoserne for selskaber i Fredensborg Forsyning Holding A/S til efterretning. Side 4 af 16

5 tage prognoserne til efterretning, Bilag: Bilag nr. 5.1: Bilag nr. 5.2: Bilag nr. 5.3: Bilag nr. 5.4: Prognose Fredensborg Vand A/S. Prognose 2014 Fredensborg Spildevand A/S. Prognose 2014 Fredensborg Affald A/S. Prognose Fredensborg Forsyning A/S. 6. Stregisk og operionelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland. Sagsbeskrivelse: Resumé Direktørerne fra 11 forsyningsvirksomheder har over de seneste to år drøftet mulighederne for etablere et struktureret samarbejde omkring indkøb. Undersøgelserne viser, et eventuelt samarbejde mest fordelagtigt etableres inden for rammerne af et aktieselskab, som parterne ejer i fællesskab. Baggrund På den ordinære generalforsamling den 26. maj 2014 godkendte ejer, virksomheden arbejdede videre med undersøgelserne om etablere en fælles indkøbsfunktion for de 11 virksomheder. Direktørerne i virksomhederne har i efteråret 2014 drøftet rammerne for et indkøbssamarbejde. Konklusionen af disse drøftelser er skitseret i anbefaling til organiseringsform for et indkøbssamarbejde mellem virksomhederne (bilag 6.1). Direktørerne har lagt op til, Selskabet etableres for to år med henblik på herefter vurdere værdien af Selskabet og drøfte eventuelle justeringer i de etablerede rammer for Selskabet. Selskabet forventes stiftet i foråret 2015 efter selskabernes ordinære generalforsamlinger. Side 5 af 16

6 Formålet med etablere Selskabet er blandt andet: - Økonomisk effektivisering ved realisere besparelser hos ejerne og ved udvikle og professionalisere indkøbsprocesserne - Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer - Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion - Etablere "trædesten" for den videre udvikling af samarbejdet og sende et signal til omverdenen om, et tættere samarbejde mellem Parterne ønskes. Virksomhederne er berettigede, men ikke forpligtede, til benytte Selskabets ydelser. Selskabets driftsomkostninger søges i videst muligt omfang dækket via de indkøb, som Selskabet gennemfører for virksomhederne. Virksomhedernes direktører har i et oplæg til ejeraftale for det fælles indkøbsselskab fasts de nærmere vilkår for virksomhedernes fælles ejerskab til Selskabet (bilag 6.2). Ejeraftalen fastsætter blandt andet, - At deltagerne forpligter sig til indbetale lige store andele af selskabskapital i forbindelse med Selskabets stiftelse - At deltagerne forpligter sig til afholde lige store andele af de budgetterede driftsomkostninger for Selskabet i de første to år efter stiftelsen, jf. nedenfor - At de af virksomhederne, som ikke ønsker deltage i stiftelsen af Selskabet, har mulighed for i de første to år efter stiftelsen indtræde i Selskabet på samme vilkår som de virksomheder, som deltager i stiftelsen af Selskabet - At alle deltagerne har ret til udpege et bestyrelsesmedlem til Selskabets bestyrelse - At bestyrelsen skal udgøres af repræsentanter fra deltagernes daglige ledelse, som ikke oppebærer vederlag herfor - At beslutninger i bestyrelsen og generalforsamlingen som udgangspunkt træffes ved simpelt flertal, dog træffes følgende beslutninger på generalforsamlingen med 4/5 flertal: o Udvidelse af ejerkredsen o Overdragelse af Selskabets virksomhedsaktiviteter o Etablering af stregisk samarbejde Side 6 af 16

7 - At parterne evaluerer samarbejdet og samarbejdsmodellen inden to år fra Selskabets stiftelse. Det er endnu ikke alle virksomheder, som har taget stilling til, om de ønsker deltage i Selskabet. For nogle virksomheder skal beslutningen om deltage i Selskabet godkendes på generalforsamlingen. Dette vil ske i maj Ansættelse af indkøbsmedarbejder og stiftelse af selskabet forventes kunne ske i sommeren Økonomi Selskabet stiftes ved kontant indskud af ca kr., som er minimumskapitalen for et aktieselskab. Aktiekapitalen dækkes med lige store andele fra hver af de deltagende virksomheder. Driftsomkostningerne i de førte to år er budgetteret til [BELØB]. Det er foruds, Selskabets første opgave er foretage en indkøbsanalyse, som skal danne grundlag for prioritering af indkøb, hvor de største besparelser kan opnås. Direktionen indstiller, bestyrelsen godkender grundlaget for etablering af et fælles indkøbsselskab mellem virksomhederne. bestyrelsen bemyndiger direktøren til på vegne af Fredensborg Forsyning A/S færdiggøre dokumenter til brug for stiftelse af Selskabet med henblik på endelig godkendelse heraf på den ordinære generalforsamling i maj vedtage direktionens indstilling. Bilag: Bilag 6.1: Samarbejde A/S organisionsform - ANBEFALING Bilag 6.2: Ejeraftale Samarbejde A/S OPLÆG Side 7 af 16

8 7. Endelig ejerstregi for Fredensborg Forsyning. Sagsbeskrivelse: På baggrund af Bestyrelsens høringssvar vedtog Byrådet den 22/ en endelig Ejerstregi. Jf. Bestyrelsens høringssvar er det andet afsnit i Ejerstregiens punkt 2 om selskabets ledelse er taget ud, idet det blot beskrev gældende lovgivning. Med hensyn til Bestyrelsens ønske om indarbejde forsyningssikkerhed, økonomi og bæredygtighed er det Byrådets opftelse disse emner allerede indgår i udkastet til Ejerstregien under temaet forventninger til selskabet. Direktionen indstiller, Fredensborg kommunes ejerstregi for Fredensborg Forsyning Holding A/S og tilhørende selskaber tages til efterretning. vedtage direktionens indstilling. Bilag: Bilag 7.1: Ejerstregi for Fredensborg Forsyning Holding A/S og tilhørende selskaber. 8. Skybrudssikring af et område ved Granvænget/Kokkedal Stionsvej. Sagsbeskrivelse: Efter oversvømmelserne i Jellerød i 2010 blev der etableret dobbeltprofil og dige på strækningen ved Jellerød langs Usserød Å samt etableret beredskabsbrønde i lavpunkter, hvorfra der kan pumpes i en beredskabssituion. Dermed blev oversvømmelsesrisikoen fra Usserød å minimeret. Åen har nu kapacitet til bortlede vand svarende til den regnhændelse, der i 2010 oversvømmede mange ejendomme i Jellerød. Denne hændelse var så voldsom, den stistisk set kun forekommer med væsentligt mere end 100 års mellemrum, og måske endda mere end 500 Side 8 af 16

9 års mellemrum, dvs. ejendommene bagved diget nu er godt beskyttede mod oversvømmelser fra åen. Det var i høj grad vandet fra åen, som var den store bidragyder til oversvømmelserne i 2007 og Dermed har området nu mindst samme serviceniveau som andre områder i kommunen, idet evt. oversvømmelser fremover vil skyldes kloakkernes serviceniveau overskrides. Spildevandsplanen fastsætter et serviceniveau, som tillader opstuvning til terræn fra det separe kloaksystem system hvert. 5. år og fra fællessystem hvert 10. år. Området i Jellerød er fælleskloakeret. Overholdelse af serviceniveau er Fredensborg Forsynings ansvar. For overholde det fastste serviceniveau har Fredensborg Forsyning etableret særskilt pumpe på det lille separkloakerede opland op mod Parrallelvejstien. Herudover har Fredensborg Forsyning etableret en ny pumpestion ved Granvænget (pumpestion Jellerød). Den nye pumpestion er dimensioneret i overensstemmelse Spildevandsplanens serviceniveau med restkapacitet på ca. 30 % (klimasikring). I Fredensborg kommunes klimilpasningsplan er der udarbejdet en prioriteringsrækkefølge over kloakoplande, der skal vurderes i forbindelse med de forøgede regnmængder, der forventes fremover. I Klimilpasningsplanen er Jellerødområdet prioriteret som nr. 14 ud af i alt 42 oplande. På trods af de gennemførte tiltag føler beboerne i området sig utrygge ved skybrudssituioner. Sagen har senest været behandlet af Kommunens Plan- Miljø- og Klimaudvalg den 4/ Udvalget besluttede udsætte sagen med henblik på Kommunens administrion gik i dialog med borgerne om en løsning med en permanent pumpeløsning og med borgernes medfinansiering heraf. Fredensborg kommune har afs kr til projektet og grundejerne er indstillet på medvirke økonomisk i et vist omfang. Udgiften for etablering af en særskilt pumpestion til beredskabssituionen er tidligere skønnet til udgøre kr. 2,7 3,7 mio. En udgift i denne størrelsesorden er næppe realistisk for hverken Kommunen eller grundejerne. Som en alterniv løsning har det rådgivende firma Niras undersøgt muligheden udnytte restkapaciteten i pumpestionen ved Granvænget i en beredskabssituion. Såfremt den nye pumpestion udnyttes til bortpumpning af vandmængder der ikke er spildevand, udfører Forsyningen sideordnet virksomhed i henhold til reglerne i Vandsektorloven. Sideordnet virksomhed er legalt for Forsyningen udøve i forhold til bortpumpning af vand der ikke spildevand, idet ydelsen ligger inden for Forsyningens almindelige virksomhedsudøvelse. Sideordnet virksomhed skal honoreres på et så retvisende afregningsgrundlag som muligt eftersom brugerbetalte forsyninger ikke må yde gris ydelser af hensyn til det fællesskab der finansierer forsyningens anlægs- og driftsudgifter i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyninger. Det skønnes, en reservion af pumpestion restkapacitet vil medføre en årlig afregning på kr som skal betales til Forsyningen. Den årlige afregning dækker afskrivninger over en 20-årig periode pumper, el, mekaniske installioner samt SROsystem. Anlægsudgiften ifb.m. etablering af nye ledninger til skybrudssikring skønnes udgøre kr.1,1-1,5 mio. En eventuel reservion af pumpestionens restkapacitet bør gøres tidsbegrænset frem til tidspunktet for pumpernes udskiftning i 2030, da det på dette tidspunkt sikkert vil være Side 9 af 16

10 nødvendigt øge tilløbsledningernes kapacitet og dermed udnytte pumpestionens kapacitet. Afledning af overfladevand til pumpestionen bør ske i henhold til en tilslutningstilladelse udstedt af Fredensborg kommune, hvori tidsbegrænsningen, krav om sandfang mv. samt placering af ansvar for drift af sandfang mv. fastlægges. Det skal bemærkes, Fredensborg kommunes administrion tidligere har vurderet, etablering af en særskilt permanent pumpeløsning vil være i strid med Lighedsprincippet. Der vil være borgere andre steder i kommunen, der dermed vil forvente, kommunen/forsyningen også hos dem yder særskilt service i beredskabssituioner. Fredensborg kommunes administrion har bedt Forsyningen om en principiel stillingtagen til benytte Forsyningens installioner i forbindelse med en permanent skybrudssikring og dels en specifik stillingtagen til den konkrete sag. Hvis Fredensborg Forsyning skal finansiere en skybrudssikring af området kræves det iflg. lovgivningen, Kommunen i et tillæg til Spildevandsplanen vedtager et højere serviceniveau for det pågældende område. Efter bestyrelsens behandling af sagen videresendes denne til Kommunens Plan- og Klimaudvalg. Direktionen indstiller, bestyrelsen drøfter forslaget med henblik på en endelig stillingtagen til sagen. accepterede en udnyttelse af Fredensborg Spildevands pumpestions restkapacitet i forbindelse med en skybrudssikring af de berørte ejendomme i området. indstille til kommunens Plan- og Klimaudvalg, man drøfter hvilket serviceniveau der skal være gældende i området og forankrer dette i et tillæg til Spildevandsplanen.. 9. Køb og salg af ejendomme. Sagsbeskrivelse: I forbindelse med selskabsgørelsen af forsyningsområdet blev de arealer hvor kommunens tre genbrugspladser er beliggende overdraget til forsyningskoncernen, så arealerne primært ejes af Fredensborg Affald A/S samt delvis af Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S. Side 10 af 16

11 Herudover ejer Dong Energi og Fredensborg kommune dele af arealet på Højvangens genbrugsplads. Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S har som udgangspunkt hjemmel i vandsektorlovgivningen til udnytte overkapacitet i form af udlejning af fast ejendom. Det er dog en betingelse, der er en nurlig og snæver sammenhæng mellem udlejning af genbrugspladserne og hovedaktiviteten i henholdsvis Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S. Da dette ikke er tilfældet er en løsning, de dele af genbrugspladserne, som i dag ejes af Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S, overdrages til Fredensborg Affald A/S, således forsyningskoncernens ejerskab til genbrugspladserne samles i dette selskab med henblik på udlejning til I/S Nordforbrænding. Genbrugspladsen - Højvangen 25 A Genbrugspladsen på Højvangen er beliggende på tre mrikler med hver sin ejer. De tre ejere er Fredensborg Spildevand A/S, Dong Energy og Fredensborg Kommune i form af et mindre vejareal. Fredensborg Spildevand A/S Den del som Fredensborg Spildevand A/S ejer af genbrugspladsens areal udgør ca. 643 m 2 af i alt m 2 af mr. nr. 5ci, Asminderød By. I forbindelse med selskabsgørelsen erhvervede Fredensborg Spildevand A/S grunden for en købspris på kr (svarende til 416 kr./ m 2 ). Den offentlige vurdering af hele mriklen 5ci, Asminderød By udgjorde pr 1/ kr (svarende til 149 kr./ m 2 ). Dong Energy Den del som Dong Energy ejer af genbrugspladsen udgør m 2 (mr. nr. 9iv, Asminderød By). Arealet udlejes pt. til Fredensborg Affald A/S. Dong Energi er interesseret i sælge grunden for en købspris på kr , svarende til 313 kr./ m 2. Den offentlige vurdering udgjorde pr. 1/ kr./ m 2. Hertil kommer den leje, som Dong Energy ikke har opkrævet i perioden maj 2010 til maj 2014 svarende til kr ,25, samt leje for den uopsigelighedsperiode, der iflg. Den oprindelige lejekontrakt som er indgået mellem Nesa A/S og Fredensborg-Humlebæk kommune i år 1995 er aftalt til 2 år, opgjort til kr Den samlede salgspris udgør herefter kr Fredensborg Kommune Den del som Fredensborg Kommune ejer af genbrugspladsen udgør ca. 300 m 2. Arealet er registreret som offentligt vejareal. Den offentlige vurdering udgjorde pr. 1/ kr. 0 Side 11 af 16

12 Genbrugspladsen Vandtårnsvej 6 Selve genbrugspladsen på Vandtårnsvej 6 ejes af Fredensborg Affald A/S. I forbindelse med genbrugspladsens etablering blev der ligeledes etableret et jordbassin for det regnvand som falder på genbrugspladsen. Arealet udgør Jordbassinet er beliggende på mr. nr. 13i, Vejenbrød By, Karlebo. Grunden er ejet af Fredensborg Vand A/S. I forbindelse med selskabsgørelsen erhvervede Fredensborg Vand A/S grunden for en købspris på kr (svarende til 135 kr./ m 2 ). Den offentlige vurdering udgjorde pr 1/ kr (svarende til 162 kr./ m 2 ). Direktionen indstiller, Fredensborg Affald A/S køber af Fredensborg Spildevand 643 m 2 af mr. nr. 5ci, Asminderød By for en samlet pris af kr ,- svarende kr. 149 pr. m 2. Fredensborg Affald A/S køber mrikel 9iv, Asminderød By af Dong Energy for en samlet pris af kr der indledes forhandlinger med Fredensborg kommune om køb af vejareal ved genbrugspladsen på Højvangen. Fredensborg Vand A/S sælger mr. nr. 13i, Vejenbrød by Karlebo til Fredensborg Affald A/S for en samlet pris af kr bestyrelsen bemyndiger udvalgsformanden og direktøren til købe/sælge ovennævnte ejendomme samt indgå lejeaftaler mellem Fredensborg Affald A/S og I/S Nordforbrændingen. vedtage direktionens indstilling. Bilag: Bilag 9.1: Kortbilag Højvangen genbrugsplads Bilag 9.2: Kortbilag Vandtårnsvej genbrugsplads Side 12 af 16

13 10. Aftale om miljømål for Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Kommune klimilpasning af Usserød å-systemet. Sagsbeskrivelse: Fredensborg-, Hørsholm- og Ruderdal Kommune besluttede i marts 2011 samarbejde om klimilpasningen af Usserød Å og derved begrænse risikoen for oversvømmelser. Baggrunden herfor er, Usserød Å løber over sine breder i tilfælde af kraftig regn, senest i forbindelse med skybruddet i august Kommunerne besluttede også skabe et bedre miljø i og omkring Usserød Å for sikre åens værdi som nurressource og rekreiv ressource. Kommunerne og de respektive forsyningsselskaber har derfor påbegyndt et samarbejde om dels optimere udnyttelsen af Usserød Å-systemet (som i denne forbindelse også omfter Sjælsø og Slusen) til bortledning af tag- og overfladevand, overløbsvand og renset spildevand i tilfælde af kraftig regn, dels sikre, dét vand, som ledes til Usserød Å-systemet, ikke forringer å- systemets tilstand. For sikre, Selskaberne kan indregne deres omkostninger forbundet med samarbejdet i Selskabernes individuelle prislofter, skal miljømålet fastsættes og vedtages af kommunalbestyrelserne. Dette kan fx ske i form af en aftale mellem kommunerne og selskaberne, der tiltrædes af kommunalbestyrelserne. Parterne har derfor udarbejdet en miljømålsaftale med henblik på, kommunalbestyrelserne tiltræder aftalens indhold. Parterne er enige om, samarbejdet skal foregå i en fælles organision Usserød Å-samarbejdet med fælles teknisk sekretari. Parterne er også enige om, Selskaberne ikke herved skal bidrage til løse opgaver, der påhviler Kommunerne som vandløbsmyndigheder eller som i øvrigt vedrører miljømæssige eller rekreive tiltag. For opfylde miljømålet skal Selskaberne samarbejde med Kommunerne om gennemføre følgende aktiviteter: Kortlægning af kapaciteten i det samlede regn- og spildevandssystem Kortlægning af eksisterende udledninger til Usserød Å-systemet Tilrettelæggelse og etablering af permanent fælles styring, regulering og overvågning af Usserød Å-systemet (SRO) Tilrettelæggelse og drift af fælles hydraulisk model, dabase og online målersystem Udarbejdelse af fælles beredskabsplan og etablering af informions- og varslingssystem (vagtordning/sms-service) i tilfælde af risiko for oversvømmelser Side 13 af 16

14 Drift af anlæg mv., der måtte etableres eller inddrages i opfyldelsen af ovenstående miljømål Etablering af et fælles sekretari, der skal sikre optimal koordinering og styring af kapaciteten i Usserød Å-systemet, effektiv bortledning af regnvand samt drift og vedligeholdelse af de foranstaltninger, der måtte etableres eller inddrages som led i opfyldelsen af miljømålet Teknisk understøttelse af fælles plan- og udviklingsarbejde. Omkostningerne til de beskrevne aktiviteter til opfyldelse af miljømålet fordeles mellem kommunerne og forsyningsselskaberne efter følgende fordelingsnøgle, fasts ud fra et skøn over parternes belastning af Usserød Å systemet: Fredensborg 40%, Hørsholm: 40% og Rudersdal 20%. Såfremt Kommunen vedtager miljømålet vil dette medføre omkostning er for Fredensborg Spildevand A/S på kr i år Såfremt Forsyningssekretariet godkender omkostningen som et miljømål forventes Fredensborg Spildevand A/S prisloft hævet med 0,3 kr./m 3. Sagen forventes behandlet af Kommunens Plan- Miljø- og Klimaudvalg den 3/ Direktionen indstiller, Fredensborg Forsyning ansøger Forsyningssekretariet om tillæg til prisloft på vandafledningsafgiften såfremt Kommunen vedtager Miljømålet. Fredensborg Forsyning ansøger Forsyningssekretariet om tillæg til prisloft på vandafledningsafgiften såfremt Kommunen vedtager Miljømålet. Bilag: Bilag 10.1: Overslag for Forsyningsvirksomhedernes aktiviteter miljømålsopgaver. Bilag 10.2: Bilag 10.3: Kalog over miljømålsaktiviteter. Udkast til Miljømålsaftale Bilag 10.4: Hovedtidsplan for Forsyningens aktiviteter Side 14 af 16

15 11. Studietur til Holland.. Sagsbeskrivelse: Bestyrelsen besluttede på mødet den 12/ afholde en studietur til Holland i anden halvdel af Forslag til program vil blive forelagt på mødet Direktionen indstiller, bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om program, budget samt tidspunkt for afvikling af studierejsen. afholde virksomhedsbesøg i perioden oktober Annoncefinansiering af brochurer om Fredensborg Forsyning. Sagsbeskrivelse: Fredensborg Forsyning modtager jævnligt henvendelse fra firmaer som tilbyder udarbejde reklamefinansierede brochurer om Forsyningen. Fremgangsmåden er, firmaet kontakter erhvervsdrivende, leverer ydelser til Forsyningsområdet og spørger om de ønsker reklamere i brochuren. Direktionen indstiller, bestyrelsen drøfter om Fredensborg Forsyning kan benytte sig af muligheden for udsende reklamefinansieret informionsmeriale. Side 15 af 16

16 muligheden for udsende reklamefinansieret informionsmeriale ikke benyttes. 13. LUKKET SAG. Regulering af direktørens vederlag. Eventuelt. Thomas Lykke Pedersen oplyste, han ikke havde mulighed for deltage i næste bestyrelsesmøde. Næste møde. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 18:00, Fredensborg Forsyning Højvangen 23, 3480 Fredensborg. Sommerfest: 26/ Side 16 af 16

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 23. februar 2016, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen

Læs mere

Bilag 2.1 Dagsorden.

Bilag 2.1 Dagsorden. Bilag 2.1 Dagsorden. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 19. februar 2014, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 7. marts 2016, kl. 18:30 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Bemærk: Der afholdes stregimøde fra kl. 17:00 kl. 18:00 Den 25. august 2015,

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 23. april 2014, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen, afbud Birgitte Schjerning

Læs mere

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Referat. Bilag 2.1 Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 19. februar 2013, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

BILAG 2.1. Medlemmer: Ole Bergmann Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Bestyrelsesformand Næstformand. Thomas Lykke Pedersen Lars Simonsen Eivind Blakø

BILAG 2.1. Medlemmer: Ole Bergmann Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Bestyrelsesformand Næstformand. Thomas Lykke Pedersen Lars Simonsen Eivind Blakø Referat. Bestyrelsesmøde samt generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 26. april 2012, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 16. november 2011, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg

Bestyrelsesmøde Den 16. november 2011, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Refer. Bestyrelsesmøde Den 16. november 2011, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Medlemmer: Thomas Lykke Pedersen Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Formand Næstformand

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

NFS SPILDEVAND A/S Tirsdag, den 21. april 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS SPILDEVAND A/S Tirsdag, den 21. april 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: John Schmidt, Per Jespersen og Per Høegh Dagsorden 7.0 Meddelelser fra formanden Mødet startede med 1 minuts stilhed for Preben Larsen. Æret være hans minde. 8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164166 Kommentar [LM]: Parterne skal fastlægges endeligt. EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S FÆLLES

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Karsten Søndergaard (Egedal), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe) og John Schmidt Andersen (Frederikssund).

Karsten Søndergaard (Egedal), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe) og John Schmidt Andersen (Frederikssund). Bestyrelsesmøde Mødedato, kl. 09.30 11.00 Mødested Deltagere Forsyning Ballerup, Ågerupvej 84, 2750 Ballerup Bestyrelsen: Jan Skovbo Nielsen (formand), Jens Ive (Rudersdal), Hans Toft (Gentofte), Ole Bondo

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 20. september 2016 VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding

Læs mere

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR

Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE FORSYNING A/S. Advokataktieselskabet Horten CVR Udkast SAMARBEJDSAFTALE MELLEM ROSKILDE KOMMUNE OG ROSKILDE FORSYNING A/S Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 BILAGSFORTEGNELSE Side 2 Bilag 3.2 Retningslinjer for Serviceselskabets varetagelse af

Læs mere

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer.

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer. Udkast til kommissorium Undersøgelse af muligheder for formelt samarbejde/fusion af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken Bestyrelsesmøde d. 16.12.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Susanne Mortensen (SMO) Per

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

2. møde i den midlertidige bestyrelse

2. møde i den midlertidige bestyrelse PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 9. december 2016 Mødetidspunkt Kl. 8.00 9.00 Bemærkninger Deltagere 2. møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 4. feb 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 4. feb 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Tirsdag den 4. februar 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 VEDTÆGTER FOR HOFOR Spildevand Holding A/S CVR-nr. 34 88 74 11 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Spildevand

Læs mere

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen Herning, den 19.10.2010 Dagorden til bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S Dato: 14.10.2010 Tid: 9.00 Sted: Østre Vandværk, Engdahlsvej 11b, Til stede: Bestyrelse: Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen,

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 9. Anbefaling til ejerkommunerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 12. april 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 12 Mødedato: Tirsdag den 12. april 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab

Vedtægter. for. Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab Vedtægter for Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab Fonden er etableret i henhold til lov om social service Fondens navn er Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab

Læs mere