CZARENS HUS - BYENS HUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CZARENS HUS - BYENS HUS"

Transkript

1 IK EL M No ÅN ve ED mb E er NS 20 A 13 R T CZARENS HUS - BYENS HUS - Nyt lys på Czarens Hus og Kragsnapps Hus Af: Hanne Christensen, historiker, cand. mag. Hjørnegrunden med museumskompleksets bygningsbestand. På hjørnet det gavlvendte røde bindingsværkshus, Czarens Hus, og til venstre herfor Kragsnapps Hus, der står med pudset, gråmalet facade. I baggrunden det nye hus fra hvor der i dag er hovedindgang til museum og turistinformation. Foto: Hanne Christensen, I Nykøbings centrum - på hjørnet af Færgestræde og hovedstrøget Slotsgade-Langgade ud til Torvet med Bjørnebrønden - ligger et rødt bindingsværkshus i to etager med et påfaldende udhængsskilt med den russiske dobbeltørn og stedets navn Czarens Hus. Et synligt tegn på at bygningen for lige knapt 300 år siden - i fik besøg af den russiske zar, Peter den Store. der har rod i en gammel bygård, som oprindeligt strakte sig bagud med stalde og pakhuse mv. helt ned til sundet og i en periode havde et lille lysthus liggende yderst! Under Kragsnapps Hus er ved udgravning fundet spor af to ældre, brændte bygninger, den ældste fra omkring I sig selv et tegn på den centrale beliggenhed. Huset er opført omkring 1690 og var således næsten nyt ved besøget. I dag er det byens mest kendte borgerlige bygning og siden 1923 hjemsted for museet Falster Minder. Museet har i forbindelse med den igangværende nyordning af både lokaler, udstillinger, adgangsforhold og uderum ønsket at få endnu bedre indsigt i den bygningsmæssige udvikling på stedet end hidtil. Især i de to gamle bygninger. Og når der rejses spørgsmål, kommer der ofte nye svar eller bud på bordet. Det er også tilfældet her, som det fremgår nedenfor. Hjørnehuset står dog ikke alene; det støtter sig i Langgade til et overpudset, gråmalet toetages hus, kaldet Kragsnapps Hus, fra ca. 1650, og ned langs Færgestræde til en lidt større bygning i rød mur fra Ved sidstnævnte markerer den nye rampe og bannere, at det er her, man finder museets hovedindgang - som i øvrigt også fører til byens turistinformation! Museet råder over alle tre bygninger, Et led i optakten til fornyelsen er også særudstillingen: Hvad kan vi gøre for dig? En invitation til borgerne om at komme med forslag og ideer til den fremtidige udnyttelse af museets bygninger.

2 Bebyggelsen på hjørnegrunden før restaureringen. Bemærk især hjørnehusets skævhed - og de falske knægte under tagrenden. Peter den Store af Rusland en allieret Når bygningerne stadig påkalder sig interesse, er det ikke udelukkende som gamle huse, men som nævnt fordi Ruslands mægtige zar Peter den Store valgte at indtage et måltid her. Peter den Store var faktisk med et moderne udtryk en superzar, der huskes for mange bedrifter. I 1703 grundlagde han Skt. Petersborg, som fra 1712 og de følgende godt og vel 200 år frem til revolutionen afløste Moskva som hovedstad. Det var med andre ord i hans tid, at Rusland for alvor vendte sig mod Europa og fik status af ny stormagt i Østersøområdet. Zaren demonstrerede både sin snilde og styrke, da han i 1709 tilintetgjorde den krigsgale svenske konge Karl XIIs hær i slaget ved Poltava. sin varme seng og zaren lagde sig heri med støvlerne på! Næste dag drog han til Nykøbing og blev i første omgang beværtet på slottet, men senere på dagen, efter at han havde været ude og tage imod sin flåde, valgte han at indtage et måltid i gæstgiver og postmester Iver Rosenfeldts beværtning tæt på Færgebroen. Det er ikke en myte, men ganske vist! Og besøget er da også dokumenteret på et lille skilt, som gæstgiveren fik sat op i hjørnestuen, og hvor datoen 15. juli 1716 kan læses. Men derudover skyldes vor viden, at apotekersønnen Claus Seidelin sneg sig ind og overværede hele optrinnet og skrev indtrykkene ned. Vi ved således god besked med både det beskedne måltid af brød, smør og ost samt øl og vin, og hvordan zaren gebærdede sig - i feltmæssig, lidt nusset påklædning - med delikate spisevaner men noget bryske manerer i øvrigt. Dog i allerhøjeste grad en imponerende skikkelse forstår man samtidig. Næste morgen fortsatte flåden mod København. Landgangen i Sverige blev dog aldrig sat i værk, og hen på efteråret sejlede zar Peter bort med uforrettet sag - dog tilsyneladende uden at gæste Nykøbing igen! Syv år senere, i 1716, var zar Peter på vej til København med en sin hær og flåde for at hjælpe den danske konge, Frederik IV, med et angreb på samme Karl XII og Sverige. Målet var at tilbageerobre noget af det land, der var gået tabt i forbindelse med Karl Gustav-krigene i midten af 1600-tallet. Her mistede dobbeltmonarkiet Danmark-Norge både de gamle danske provinser Skåne, Halland og Blekinge og det norske Bohus len til den nye stormagt, Sverige. En julinat nåede zar Peter og hans flåde Falsters sydspids, og zaren selv valgte sammen med et lille følge at gå i land. Krofatter i Gedesby blev smidt ud af Inskriptionen om zarens besøg i panelstuen Kragsnapps Hus Grundens ældste bygning - et højrenæssancehus fra o Selv om Czarens Hus er det mest berømte, kan der være god grund til først at behandle Kragsnapps Hus, der som nævnt i indledningen er ca. 50 år ældre. Dette er også opført i bindings-værk og to etager, og står i dag i otte fag men uden gavl i nord mod Czarens Hus. Et af de problemer, der knytter sig til stedets bygningshistorie, er spørgsmålet om de to bygningers indbyrdes rolle i komplekset. Arkitekt Søren Lundqvist, der i forbindelse med en gennemgribende restaurering i 1986 kunne datere bygningen med stor sikkerhed til midten af 1600-årene, opfattede Kragsnapps Hus som et sidehus - med indgang og port - til Czarens Hus. Dateringen hviler i øvrigt på stilistiske træk i form af akantusborten på overgangsfoden (det vandrette tømmerstykke i etageadskillelsen), som blev frilagt ved istandsættelsen.

3 En beslægtet udskæring ses på Ritmerstergårdens nogenlunde samtidige lange længe ned langs Store Kirkestræde. På denne bygning kan man i hovedtræk se, hvordan Kragsnapps Hus oprindeligt har set ud. Flot og festligt med udskårne knægte, der understøtter de fremspringende led på facaden. En tur her forbi kan anbefales! Den unge museumsassistent Chr. Axel Jensen fra Nationalmuseet, der var faglig rådgiver for arkitekt H.C. Glahn ved restaureringen af hjørnehuset - det egentlige Czarens Hus - i 1898 (se nedenfor), mente derimod at Kragsnapps Hus var yngre end dette. Selv om Chr. Axel Jensen faktisk også så et frilagt stykke af den omtalte akantusbort. Begge har de af den ene eller anden grund opfattet det gavlløse Kragsnapps Hus som en sekundær bygning i forhold til Czarens Hus/dets forgænger. Kragsnapps Hus - til Færgestrædehjørnet Tager man imidlertid kilderne helt bogstaveligt, så fremgår det faktisk af Grundtaksten fra 1682, at bebyggelsen på stedet da bestod af en 12 fag lang bindingsværksbebyggelse i to etager i Langgade og en fem fags bygning, ligeledes i bindingsværk og to etager, efter alt at dømme i Færgestræde. Derefter følger omtalen af udhusbygningerne bagud på grunden. Grundtaksten var kendt allerede i 1898, men er ikke hidtil taget for pålydende. havde haft egen gavl. Om hjørnestolpen kan være fornyet i forbindelse med opførelsen af Czarens Hus, er det spørgsmål, der først melder sig? Og Chr. Axel Jensens egen iagttagelse af, at den tilhørende nordligste gavlbjælke i den vestre ende ind mod gården - ikke var gennemstukket, men havde afsavet bjælkehoved og hvilede på en indvendig knægt på en af hjørnehusets stolper, synes næsten at levere den savnede dokumentation for, at der er sket indgreb i konstruktionen, og at den omtalte hjørnestolpe i nord kan være udskiftet. Indtil videre arbejder forfatteren i hvert fald videre med den hypotese, at Kragsnapps Hus kan have gået helt frem til hjørnet. I øvrigt dækker facadepudsen i husets overetage over den gamle bindingsværkskonstruktion, mens underetagen blev omsat i mur allerede i 1863 og trukket frem i plan med overetagen, så effekten med knægtunderstøtningen forsvandt. Da forandringen skete så relativt tidligt, findes der ikke fotografier af det gamle hus med dets oprindelige karakter i behold. Tagværket på Kragsnapps Hus Hvis forhuset Kragsnapps Hus dengang stod i 12 fag, har det strakt sig helt hen til hjørnet. Når jeg mener, at der er grund til at antage, at dette har været tilfældet, skyldes det også iagttagelser af tagværkets afslutning inde i loftsrummet, hvor nogle langsgående tømmerstykker åse i nord stikker frem over skellet til Czarens Hus i lidt forskellig længde. Dette kunne meget vel skyldes, at huset oprindeligt fortsatte videre mod nord. Og der er også andre detaljer, såsom det faktum at overgangsfoden stak lidt ud over hjørnestolpen i nord ved frilægningen i 1898, der synes at pege i samme retning. Der er dog også forhold, der taler imod denne tolkning, nemlig Chr. Axel Jensens konstatering af, at den omtalte nordligste stolpe ud til gaden i Kragsnapps Hus, den der er nabo til hjørnestolpen i Czarens Hus, hverken bar spor efter tømmersamlinger på ydersiden i nord eller mod vest. Hans konklusion gik derfor ud på, at Kragsnapps Hus aldrig havde været længere end i dag og ej heller nogensinde Arkitekt Søren Lundqvists opmåling af et tværsnit af Kragsnapps Hus med det usædvanlige hovedstolstagværk i to stokværk, Nok så interessant som facaden, er dog tagværket på Kragsnapps Hus. Et tømmerrigt - og tilsyneladende stærkt overdimensioneret - tagværk kan besigtiges den dag i dag. Et såkaldt hovedstols-

4 tagværk, hvor man byggede konstruktionen op indefra. Med Sørens Lundqvists beskrivelse: Først har man opsat nogle hovedspær for hvert tredie fag. Disse spær er afstivet med krydsbånd både på langs og på tværs. Hovedspærene bærer åse, som løber på langs ad bygningen. På disse åse understøttes de egentlige spær, som da kan have en mindre dimension. Søren Lundqvists tegning illustrerer også udmærket konstruktionen, men er jo et tværsnit, hvor den tredimensionelle fremtræden går tabt. Huset har utvivlsomt haft fast tag fra opførelsen, højst sandsynligt tegltag. Søren Lundqvist betegner tagværket som specielt her i Danmark og understreger, at det med konstruktionen i to stokværk er yderst sjældent hos os. Han anfører dog også, at hovedstolstypen er kendt i de fleste egne af landet i og 1700-tallet, men især brugt til store og meget brede huse. 1 Vi skal dog ikke længere bort end til den tidligere omtalte Ritmestergård, Frisegade 1/Store Kirkestræde, for at støde på endnu et hovedstolstagværk på et almindeligt byhus - dog noget enklere og spinklere i udførelsen. Dette tagværk ligger over den tidligere omtalte længe med akantusudskæringerne ned langs strædet, der også er dateret til første halvdel af 1600-tallet. Det vil sige, at begge bygninger stammer fra den periode, hvor slottet var permanent beboet. Først af enkedronning Sofie, og efter hendes død i 1631 af den udvalgte Prins Christian, Christian IVs ældste søn - og efter få år tillige af gemalinden, prinsesse Magdalena Sibylla af Sachsen. Her førtes med andre ord fornem hofhusholdning, og fremragende håndværkere af allehånde professioner fra såvel ind- som udland blev naturligt trukket til Nykøbing på Falster, ligesom vi ved, at tidens førende videnskabsmænd og musikere kom hertil. Også nede på godset Lungholm på Lolland er et hovedstolstagværk på den ene af de skrå længer i den indre gård. 2 Lungholm blev nyopført af adelsmanden og lensmanden Palle Rosenkrantz til Krenkerup omkring samme tid - året 1639 er angivet. Primært for at tjene som avlsgård, men muligvis også med karakter af jagtgods eller udflugtssted for herskabet. 3 Palle Rosenkrantz, der var medlem af hoffets indercirkel - med gode forbindelser og økonomi - har også valgt den specielle tagkonstruktion, som i øvrigt tydeligt spores også i det stående tagværk over den anden skrå længe. Men stadig er der tale om en relativ sjældenhed. Mit bud på de fine tagværkers opdukken på Lolland-Falster hen mod midten af 1600-tallet er som nævnt, at udenlandske bygmestre og håndværkere - højst sandsynligt tyske eller nederlandske - har været kaldt hid, og atter er forsvundet efter glansperiodens udløb med kronprinsens død i 1647, året før Christian IV. Søgningen efter flere eksempler på Lolland-Falster er en selvfølgelig opgave fremover, ligesom at indhente mere viden om konstruktionstypens rødder og udbredelse i landet som helhed - ikke mindst i almindelige byhuse fra 1600-tallets første halvdel. Czarens Hus Hvem byggede Czarens Hus - og hvornår? Også Czarens Hus - hjørnebygningen - skal der kastes lidt nyt lys på, og man kan passende starte med opførelsestidspunktet. I den hidtil publicerede litteratur har det ikke været muligt at finde frem til hverken et præcist opførelsesår eller bygherren, men 1690erne eller o er gængse bud, ligesom det forlyder, at det enten var Caspar Wichmand eller Iver Rosenfeldt, der stod bag byggeriet. 4 Jeg vil hermed gøre mig til fortaler for en præcisering af opførelsesåret, som ligger i forlængelse af Chr. Axel Jensens forslag, nemlig ca Chr. Axel Jensen henviser til, at man under restaureringen af Czarens Hus i 1898 under en stolpe fandt en lille sølvmønt med årstallet Ejendommen tilhørte da tolder Caspar Wichmann, der havde erhvervet den i 1672 og også var ejer ved synsforretningen i 1682, hvor bebyggelsen mod Langgade blev beskrevet som værende i 12 fag - som påpeget muligvis eet langt hus, gående helt til Færgestræde. Caspar Wichmand omtales som en velhavende mand, der har haft midler til at foretage byggearbejderne: dels at afkorte Kragsnapps Hus og dels at opføre det nye hus med gavlen mod Torvet - det vi i dag kalder Czarens Hus. Caspar Wichmand døde i 1696 og efterfulgtes i 1697 af den omtalte gæstgiver Iver Rosenfeldt, som også samme år fik bestalling som postmester. Hermed blev der brug for schalteret - de små vinduer eller lemme mellem hjørnestuen og forstuen, som ses på stedet den dag i dag. Disse åbninger er i henhold til Chr. Axel Jensens iagttagelser - ikke oprindelige, men sekundære gennembrud af panelerne i stuen. Og netop denne

5 oplysning, gør det usandsynligt, at Iver Rosenfeldt skulle være bygherren. De skriftlige kilder om ejerperioderne passer i så fald med de materielle levn, både møntfundet og de sekundære åbninger i hjørnestuens væg ud mod forstuen. Spørgsmålet om, hvorfor Caspar Wichmand skulle vælge at udskifte en ende af sit kun ca. 50 år gamle hus med den eksisterende hjørnebygning, står til gengæld hen i det uvisse. Han kan dog have næret et ønske om at få et mere moderne look som hovedindtryk af sin centralt beliggende ejendom - uden alt for megen pynt og med gavlfacaden vendt mod hovedstrøget i stedet for strædet? Den forsvundne gavltrekant ud mod Torvet Det var samme gæstgiver og postmester Iver Rosenfeldt, som beværtede zar Peter, så denne har indtaget sit måltid i hjørnestuen med panelerne, som i dag er enestående i Danmark i et købstadsværelse, der stadig er i brug, som Chr. Axel Jensen udtrykker det. Så vidt er alt sikkert. Og huset så For de fleste er det antagelig overraskende at se Czarens Hus med ret gavltrekant som på denne rekonstruktionsskitse, udført af arkitekt H.C. Glahn i forbindelse med restaureringen i Rosetterne hører dog ikke hjemme på denne bygningstype. Sandsynligvis har arkitekten snuppet ideen fra bindingsværkshuset i Langgade 18, men dette repræsenterer en ældre stil fra slutningen af 1500-årene. H.C. Glahns arkiv, Berings Tegnestue, Kragevig. også væsentligt mere festligt ud - med en gavltrekant med lette udkragninger ud til Torvet. To større indgreb har dog siden ændret både bygningens ydre fremtræden og indretning. Som vi kender huset, smyger de valmede tagflader sig rundt om hjørnet og tiltrækker sig ikke speciel opmærksomhed. Går man imidlertid atter på loftet og studerer tagværket nærmere også her på hjørnebygningen, ses et umiskendeligt bevis på, at taget ved opførelsen har haft en ret gavl mod Torvet. Beviset er et oversavet spær, der peger i en retning lige op gennem den eksisterende skrå tagflade. Huset er altså født med en gavltrekant til gaden som øvre del af facaden mod torvet. Selv om Chr. Axel Jensen endte med at mene, at valmtaget var den oprindelige form, har arkitekt H.C. Glahn i forbindelse med den store restaurering i 1898 tegnet hosstående rekonstruktionsforslag, som dog ikke blev taget til følge. 5 Hvornår den fine gavltrekant er erstattet af den skrå tagflade vides ikke, men i et skøde fra 1833 tales om en front på fem fag i Czarens Hus ud mod Langgade. Dette kunne tyde på, at der endnu på dette tidspunkt var forskel i de to gadesiders fremtræden. Da de ældste fotografier af hjørnehuset dukkede op i slutningen af 1800-tallet, har huset dog ændret tagkonstruktion til den nuværende valm og fået en meget mærkelig taggesims med blyforet tagrende, båret af iøjnefaldende, men uoriginale renæssanceknægte. Denne bizarre fremtræden, anslår Chr. Axel Jensen, stammer fra første halvdel af 1800-tallet - måske tiden mellem 1833 og 1850? Samtidig blev huset muligvis kalket i lys, klassicistisk farveholdning, sådan som det ses på fotografierne før restaureringen i Den store restaurering i 1898 Det andet store indgreb i Czarens Hus fandt sted i 1898, hvor det stod helt galt til med bygningen, der da blev kaldt Det skæve Hjørne og var ved at falde ud i Færgestræde. Tilsyneladende i hvert fald ikke kun fordi grunden var blød, og bygningen sank ned, men efter forfatterens iagttagelser af fotos og tegninger nok så meget på grund af dårligt fæste til Kragsnapps Hus - og dårlig tilpasning, jævnfør omtalen af overgangsremmens fremspring. I Chr. Axel Jensens rapport gives der et grundigt indblik i selve restaureringen. Her fremgår det

6 lokalerne bag hjørnestuen - dvs. i skænkestue, trapperum og serveringsstuen - er alle fra 1898, ligesom bagsiden ud til gården, der blev omsat fra bindingsværk til grundmur, som det også ses af årstallet her. I hjørnestuen kom de gamle paneler op igen og blev farvesat i stil med de ældste farvespor. Chr. Axel Jensen argumenterer dog for, at panelerne højst sandsynligt har stået ubemalede i den første tid. Så grundigt gik man til værks ved den store restaurering i Alle tavl blev fjernet og en del tømmer udskiftet. Foto: Chr. Axel Jensen, Nationalmuseets 2. afdeling. blandt andet, at man fjernede alle murtavl i hjørnehuset, som det også ses på fotografiet. Desuden blev alt tømmer i gavlen mod Torvet udskiftet på grund af råd, mens det meste mod Færgestræde overlevede. Tømmerskelettet blev samtidig trukket ind i lodret stilling. I hjørnestuen havde der været isat større vinduer, og løsholterne herunder var blevet sænket. Tømmerkonstruktionen blev ført tilbage til den oprindelige konstruktion og vinduerne gjort mindre. Men de eksisterende vinduer er altså kun godt 100 år gamle i dag. Med undtagelse af hjørnestuen blev alle indre rum ændret og den gamle skæve, parallelogramformede grundplan rettet op. De mure og døre, der findes i Panelstuen med den oprindelige dør til forstuen og til venstre for denne schalteret til postudlevering. Foto: Hanne Christensen, 2013 Om den store restaurering kan det i øvrigt slås fast, at den levede helt op til de standarder, der siden blev sat for fredede bygninger. Kun Apostelhuset i Næstved havde på dette tidspunkt været genstand for en tilsvarende restaurering, der sikrede det nogle hundrede års ekstra levetid. Fredet var huset af gode grunde ikke, da Bygningsfredningsloven først blev vedtaget i Ikke desto mindre stillede Nationalmuseet som nævnt en ekspert til rådighed, som på grund af forfald blev den unge Chr. Axel Jensen, der løste opgaven med både omhu og engagement. Det er dog ikke alle hans konklusioner, der holder i dag, men gennem hans notater afsløres, hvad der fornyedes, og hvad der fortsat kan henregnes til originalt - og hvilke spørgsmål, der blev rejst. Nogle får vi måske aldrig helt afklaret. Indgangen fra Kragsnapps Hus Der er med andre ord ikke meget andet end hjørnestuen, der er som ved zar Peters besøg. Dog er indgangen mere eller mindre uændret. Denne noget besynderlige indgang til Czarens Hus, som ikke er i selve hjørnehuset, der aldrig nogensinde har haft en indgang i gadesiderne; det blev konstateret af Chr. Axel Jensen i Også han undrede sig. Indgangen fra gaden har med andre ord altid været i Kragsnapps Hus, hvor den findes den dag i dag i en gennemgang til gårdsiden i de to nordligste fag. Dog således at forstå at der som omtalt ikke er nogen selvstændig gavl i den nordre ende af Kragsnapps Hus. Indgangspartiets placering og den manglende gavl er måske endnu et indicium på, at huset er afkortet og de to bygninger tilpasset hinanden. Bygningernes indbyrdes rolle Som anført har både Søren Lundqvist og Chr. Axel Jensen tillagt Kragsnapps Hus en sekundær rolle i forhold til Czarens Hus, og det er da også korrekt fra det øjeblik sidstnævnte blev opført - sandsynligvis lige omkring Men før da har Kragsnapps

7 Hus muligvis haft rollen som hovedhuset, der gik helt hen til Færgestrædehjørnet - og stod med det fine udskårne tømmer til gadesiderne og med det fornemme, solide tagværk og en fritliggende gavltrekant ud til strædet - hvor der også lå et femfags sidehus? I Ritmestergården er der i hvert fald ikke tvivl om, at den fine, lange længe med hovedstolstagværket har været hovedhuset og gik helt frem til Frisegade - efter alt at dømme ligeledes med en ret gavl, der dog også her er afløst af et valmtag. Sidehuset med indgang er her yngre end hovedhuset, så en sammenligning er ikke helt ligetil. Zarernes rolle - og den russiske stats forkøbsret Til slut skal konsekvenserne af zar Peters besøg på lang sigt ridses op. I slutningen af 1800-tallet fik det tidligere fornemme besøg pludselig fornyet betydning - nok ikke mindst på grund af den danske prinsesse Dagmars giftermål ind i det russiske fyrstehus. Forbindelsen fik næsten ligefrem betydning for bygningens overlevelse, idet zar Peters efterfølgere i et par omgange støttede ejerne af Czarens Hus med økonomiske midler. Ikke mindst zar Nikolai II, kejserinde Dagmars søn, som bekostede 1/3 af den store restaurering i 1898, konsoliderede den russiske forbindelse. Siden slutningen af 1800-tallet har der da også været tinglyst en forkøbsret for den russiske stat ved salg af ejendommen. Denne er dog hidtil ikke indløst! Efter den store restaurering i 1898 fandt ejeren, restauratør N.P. Henriksen, det også naturligt at omdøbe bygningen fra Gæstgivergaarden Falster til Czarens Hus, og dette navn har museet naturligvis bibeholdt efter overtagelsen i for 90 år siden. Da var museet 10 år gammelt. Det fejrer således - som en væsentlig bibemærkning - i år sit 100-års jubilæum! 6 Litteratur Søren Lundqvist: Sidebygningen til Czarens Hus - Kragsnapps Hus, Museet Falsters Minder Et kulturhistorisk museums udvikling i 75 år. Museet Falsters Minder, 1988, s Liselotte Mygh og Søren Lundqvist: Czarens Hus - fra gæstgiveri til museum og restauration. Museet Falsters Minder, sider Mogens Vedsø: Kragsnapps Hus. Et tilbageglimt i Nykøbings historie. Lolland-Falster Historiske Samfund. Årbog årg., s Noter 1 Søren Lundqvist anfører, at konstruktionen i de store og meget brede huse gerne er kombineret med en konge, der løfter en drager midt i bygningen over gennemgående sale. 2 Arkitekt Merete Lind Mikkelsen, der har stået for renoveringen og ombygningen af Lungholm Gods i de senere år, har gjort opmærksom herpå. 3 Hanne Christensen: En forsvunden jagtpavillon, By og Land, nr. 72, 2006, s I den kommende årbog for 2013 fra Kulturmindeforeningen, Den russiske forbindelse, fremføres flere af de bygningshistoriske oplysninger, som jeg i denne artikel præsenterer som nye. Det skyldes, at forfatteren, Arne Skafte Jensen, allerede har haft adgang til en del af forfatterens iagttagelser og synspunkter, som i 2012 blev samlet og nedskrevet til brug ved Kulturstyrelsens igangværende fredningsgennemgang (Bygningskultur 2015). 5 Peter Bering, Berings Tegnestue, Kragevig, har venligst givet adgang til H.C. Glahns tegningsarkiv, hvor opstalten befinder sig. Den har så vidt vides ikke før været publiceret - og tanken om en mulig opretstående gavl på Czarens Hus har tilsyneladende været gået mere eller mindre i glemmebogen siden restaureringen i I Kulturmindeforeningens nævnte årbog Den russiske forbindelse fortæller Arne Skafte også om livet i huset og ikke mindst træk af det jubilerende museums historie.

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER Præcis ligesom ved et nybyggeri er den grundige planlægning af istandsættelsesarbejder en forudsætning for et vellykket resultat. Ved nybyggeri starter

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Nykøbing Falster slot

Nykøbing Falster slot Nykøbing Falster slot Se link fra internetet om Nykøbing Falster http://da.wikipedia.org/wiki/nyk%c3%b8bing_falster Kilde: Forside af Steffen Riis bog om postkort Kilder: Fra scannedede egne gamle postkort

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT HUSET TAVI : på SKAGEN HAVN midt i Skagen nu til salg!! Blad mulighederne igennem samlet på næste 11 sider 2.248 m 2 Rustikke lokaler 2oo m fra SKAGEN HAVNS myldrende liv klar til: MUSIK : BUTIKKER : EVENTS

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere