Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København"

Transkript

1 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København Nr september 2

2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København Martha Kristiansen Tlf.: Indhold Artiklen indeholder en opgørelse af levendefødte børn i perioden opdelt efter moderens og alder. Afsnit 1 omfatter en belysning af levendefødte børn af mødre i alderen år opgjort efter. I afsnit 2 og 3 anvendes relative mål - dvs. dels samlet fertilitet og dels aldersbetingede fertilitetskvotienter, begge opdelt efter moderens. Sidst i artiklen redegøres for datagrundlag og definitioner. 1. Levendefødte børn og kvinder efter Siden 1984 er fertiliteten blandt de københavnske kvinder steget fra knap 1,1 til godt 1,4 barn pr. kvinde i en stigning på knap 33 pct. Ud over en generel stigning i de københavnske kvinders fødedygtighed, er den stadige stigning i tilgangen af kvinder med udenlandsk baggrund stærkt medvirkende hertil. Denne artikel vil søge at belyse dette aspekt, ud fra perioden , hvorfra det umiddelbart har været muligt at fremskaffe data med en opdeling af de fødende kvinder efter. Procentdelen af nyfødte af mødre med udenlandsk har i København generelt været stigende gennem den betragtede periode, se figur 1. Af figuren fremgår tillige, at udviklingen i hele landet følger samme mønster som København - dog er der på landsbasis en betydelig mindre andel af nyfødte af mødre med udenlandsk oprindelse. I 1998 er op imod hver 4. nyfødt i København barn af en mor med udenlandsk. Figur 1. Andelen af levendefødte børn af mødre med udenlandsk i pct. af alle fødte, København og Danmark Pct København Hele landet Orientering 2 nr. 27

3 Levendefødte efter Figur 2. Andel levendefødte børn og andel kvinder år med dansk eller udenlandsk, København Pct Kvinder med dansk Fødte af kvinder med dansk Kvinder med udenlandsk Fødte af kvinder med udenlandsk I figur 2 er angivet andelen af henholdsvis årige danske kvinder og levendefødte heraf i hvert af årene Det fremgår umiddelbart, at kvinderne i aldersgruppen år med dansk i gennemsnit udgør knap 9 pct. af alle kvinder, mens de kun tegner sig for omkring 8 pct. af fødslerne i perioden Der synes dog generelt at være sket et mindre fald igennem perioden. I 1992 udgør kvinder med dansk således knap 91 pct. af alle kvinder i København i aldersgruppen år og står for godt 81 pct. af alle levendefødte, mens andelen af danske kvinder i 1998 er faldet til 87,4 pct., og står på dette tidspunkt for knap 77 pct. af alle levendefødte, jfr. tabel 1. Af denne tabel fremgår udover de eksakte tal for periodens enkelte år tillige en fordeling af antallet af kvinder og fødte inden for udvalgte sgrupper. Ses specielt på fordelingen i antal levendefødte børn er det omkring 18 pct. af alle fødte, der fødtes af en kvinde med udenlandsk i årene , og 2-21 pct. i årene I 1998 fødtes hele 23 pct. af alle levendefødte i København af en kvinde med udenlandsk. Samtidig udgør andelen af udenlandske kvinder kun knap 11 pct. af samtlige kvinder i den fødedygtige alder i Dette er ensbetydende med, at kvinder med udenlandsk føder flere børn end danske kvinder. Blandt kvinder med udenlandsk er det asiatiske kvinder, der procentvis føder flest børn. I 1998 har 8,6 pct. af de levendefødte en mor med asiatisk, mens gennemsnittet for alle årene ligger på 7 pct. Da der er stor forskel på såvel aldersfordeling som antal af danske og udenlandske kvinder i København, må den videre beregning foregå ved hjælp af relative mål, så fødedygtigheden umiddelbart kan sammenlignes på tværs af uensartede grupper af kvinder. Hertil anvendes dels begrebet den aldersbetingede fertilitet, der er et udtryk for fødedygtigheden pr. 1. kvinder i den enkelte aldersklasse, og dels begrebet den samlede fertilitet, der er et standardiseret mål for fødedygtigheden hos kvinder i den fødedygtige alder (14-49 år). For en mere udførlig omtale af disse 2 begreber henvises til definitionsafsnittet side 7. Orientering 2 nr. 27 3

4 Levendefødte efter Figur 3. Samlet fertilitet for kvinder år med dansk og udenlandsk, København Samlet fertilitet Dansk Udenlandsk Den samlede fertilitet i årene Siden 1992 er den samlede fertilitet i København steget fra til børn pr. 1. kvinder i 1998, idet fertiliteten dog var højest i 1994, hvor der blev født børn pr. 1. kvinder. Som påvist i afsnit 1 er fertiliteten dog langt fra ens blandt kvinder af forskellig nationalitet. Opdeler man kvinderne i 2 grupper efter henholdsvis dansk og udenlandsk, fremgår det klart af figur 3, at de udenlandske kvinders fertilitet er dobbelt så høj som fertiliteten blandt kvinder med dansk. Omvendt synes udviklingen gennem perioden at være stort set ens for de 2 grupper af kvinder med højest fertilitet lidt inde i perioden. Helt præcist forekommer den største samlede fertilitet blandt danske kvinder i 1994, mens fertiliteten blandt kvinder med udenlandsk er størst i Figur 4 på næste side viser den samlede fertilitet inden for udvalgte sgrupper for perioden som helhed. Det er tydeligt af kvinder med dansk har den laveste samlede fertilitet, mens det er kvinder fra Afrika, efterfulgt af kvinder fra øvrige lande samt asiatiske kvinder, der har den højeste samlede fertilitet i den betragtede periode. 4 Orientering 2 nr. 27

5 Levendefødte efter Figur 4. Samlet fertilitet efter årige kvinders, København gnst Samlet fertilitet Dansk Norden,EU, Nordamerika Øvrige Europa Afrika Asien Øvrige lande Statsborgerskab København i alt Orientering 2 nr. 27 5

6 Levendefødte efter 3. Levendefødte pr. 1. kvinder efter moderens alder og Generelt føder kvinder med udenlandsk således flere børn end danske kvinder. Dette gælder i hele kvindens fertile periode - dvs. i alderen år, men er især udpræget blandt de yngre kvinder, jfr. figur 5, der viser fødedygtighedens aldersmæssige struktur. Det fremgår af figur 5, at den aldersspecifikke fertilitet topper blandt de udenlandske kvinder omkring de år, mens maksimum nås i alderen 29-3 år for de danske kvinder. Ligesom der er stor forskel på danske henholdsvis udenlandske kvinders aldersmæssige fertilitet, optræder der også store forskelle mellem de forskellige grupper af udlændinge. Ses således på kvinder med udenlandsk, er det kvinder fra gruppen af øvrige lande, der især har en høj fertilitet blandt de yngste årgange, jfr. figur 6 på næste side. Gruppen af øvrige lande består af Sydamerika, Oceanien, Statsløse samt kvinder med uoplyst, og her bidrager statsløse kvinder samt kvinder med uoplyst med op imod ¾ af alle fødte børn. Fertiliteten er, fra omkring de 23 år, generelt højest blandt kvinder fra Afrika, dette gælder i øvrigt for resten af den fertile periode. I samme forbindelse skal det bemærkes, at også asiatiske kvinder - samt statsløse kvinder og kvinder med uoplyst - ligger meget højt fra denne alder - dog noget under de afrikanske kvinder. Endvidere skal det bemærkes, at kvinder fra øvrige Europa - dvs. alle europæiske lande undtagen Danmark, Norden og EU - ligeledes har en forholdsvis høj fertilitet blandt yngre kvinder. Figur 5. Levendefødte pr. 1. kvinder efter kvindens alder og, København gnst Aldersbetinget fertilitetskvotient Udenlandsk Dansk Kvindens alder 6 Orientering 2 nr. 27

7 Levendefødte efter Figur 6. Levendefødte pr. 1. kvinder efter kvindens alder og sgruppe, København gnst Aldersbetinget fertilitetskvotient Danmark Norden, EU, Nordamerika Øvrige Europa Afrika Asien Øvrige lande Kvindens alder Endelig har kvinder fra Danmark samt Norden, EU og Nordamerika langt den laveste fertilitet. Fra ca. 3 års alderen ligger fertiliteten blandt kvinder fra Norden, EU og Nordamerika en anelse højere end blandt de danske kvinder, med en tendens til at toppe i en lidt senere alder. 4. Datagrundlag og definitioner Den foreliggende statistik over levendefødte bygger på data fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, der modtager oplysninger fra det centrale personregister (CPR). De aldersbetingede fertilitetskvotienter angiver antal levendefødte børn af mødre i en given aldersklasse opgjort pr. 1. kvinder i den pågældende aldersklasse. Med henblik på at mindske usikkerheden på grund af de forholdsvis små tal for børn, født af kvinder med udenlandsk opdelt på specifikke lande, er de aldersbetingede fertilitetskvotienter for hver alder beregnede som et gennemsnit på baggrund af tal fra alle årene fra 1992 til For yderligere at udjævne de tilfældige udsving er antallet af fødte børn blandt kvinder i de enkelte aldre generelt beregnet som et glidende gennemsnit over fem 1-års aldersklasser. Den samlede fertilitet er defineret som summen af de aldersbetingede fertilitetskvotienter og kan fortolkes som det antal levendefødte børn, som 1. kvinder ville sætte i verden i løbet af de fødedygtige aldre år, hvis ingen af de 1. kvinder døde før det fyldte 5. år, og de i hver aldersklasse fødte så mange børn som angivet ved årets aldersbetingede fertilitetskvotienter. Orientering 2 nr. 27 7

8 Levendefødte efter Tabel 1. Kvinder i alderen år og levendefødte børn efter moderens, København Statsborgerskabsland Danmark Norden, EU, Nordamerika Øvrige Europa Afrika antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. Kvinder år , , ,7 876, , , ,8 977, , , ,9 118, , , ,8 1254, , , , , , , , , , , , ,4 Gnst , , , , Fødte ,5 2 3, , , , , , , , , , , ,2 23 3, , , , , , , , , ,7 31 4, , , , ,3 Gnst , 235 3,4 34 4, ,2 Asien Øvrige lande Udlændinge i alt I alt antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. Kvinder år ,2 441, , ,4 498, , ,6 58, , ,8 69, , , 795, , ,2 835, , ,4 898, , Gnst ,8 677, , Fødte ,2 74 1, , ,8 93 1, , , , , , 114 1, , , , , , , , , , , Gnst , 17 1, , Orientering 2 nr. 27

9 Levendefødte efter Tabel 2. Levendefødte børn og samlet fertilitet efter kvindernes nationalitet, København Statsborgerskab dansk udenlandsk København i alt antal samlet fert. antal samlet fert. antal samlet fert , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Orientering 2 nr. 27 9

10 Levendefødte efter Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens alder og nationalitet, København gnst Moderens alder pr Statsborgerskab Dansk Norden, EU og Nordamerika Øvrige Europa Afrika antal fertilitet antal fertilitet antal fertilitet antal fertilitet 14 år... 1,7 1,3,1 1,6,5 4,9,1 4,1 15 "... 4,9 3,4,2 5,5 1,7 16,2,4 14,3 16 "... 12,4 7,1,5 1, 4, 35,5,8 26,9 17 "... 26,4 11,7 1,1 16,3 7,9 63,7 2,1 58,6 18 "... 46,7 16,2 1,5 19,2 12,3 93,9 3,7 95,3 19 "... 71,9 2,2 2,8 25,9 17,3 125,8 5,7 137,4 2 "... 16, 24,3 3,9 28,1 22,1 151,4 8, 174,4 21 " ,4 28,2 5,5 31,5 24,9 162,6 1,7 211,6 22 "... 19,7 33,4 6,9 33,4 25,9 162,5 12,1 219,2 23 "... 25,8 41,9 9,1 4,7 26,4 16,3 13,6 224,9 24 " ,6 52,8 11,1 46,5 26, 153,5 15, 226,6 25 " ,6 64,7 14,2 58,9 24,1 141,2 16,1 223,1 26 " ,9 76,5 15,7 66,4 23,1 137,1 16,1 216,6 27 " ,2 86,7 17,4 75,9 2,9 126,8 16,1 216,4 28 " , 93,8 18,4 84,5 18,6 117,5 15,5 212,2 29 " ,2 96,7 18, 88,1 16,3 18,8 14,3 24,3 3 " ,9 95,7 16,9 9,1 14, 98,6 12,9 197, 31 " ,9 91,7 15,9 91,6 11,3 85,4 11,3 187,1 32 " ,7 84,6 14,7 91,8 1,1 8,3 1,1 179, 33 " ,4 74,8 12,8 86,7 8,3 7,2 8,8 167,8 34 "... 25,5 65,8 11,7 84,7 6,3 56,9 7,5 157,7 35 " ,6 56,1 9,5 73, 5, 47,4 5,9 136,6 36 " ,8 46,4 7,8 63,2 3,9 39,3 4,6 117,6 37 "... 98,2 37,2 5,9 49,6 3, 31,9 3,7 19,2 38 "... 74,5 29,2 4,5 39,1 2,1 23,3 2,7 91, 39 "... 52,5 21,1 2,9 26,1 1,5 17, 1,9 74,5 4 "... 35,6 14,6 2,1 19,8 1,2 14,1 1,5 65,7 41 "... 22,1 9,1 1,5 14,,8 9,9 1,2 55,7 42 "... 13,7 5,7 1, 9,8,4 4,5,7 38,6 43 "... 7,4 3,1,6 6,1,3 3,8,5 29,6 44 "... 3,9 1,6,4 4,1,2 2,8,3 2,6 45 "... 1,6,7,2 1,8,1,7,2 14,3 46 "...,8,3,1,9 - -,1 9,8 47 "...,3,1,1,9 - -,1 4,3 48 "...,1 -,1, ,4 49 " ,1, I alt ,9 1297, 234,9 1387,2 34,4 2348, 224,8 4124,7 Anm.: Glidende gennemsnit for 5 kvindealdre. (fortsættes) 1 Orientering 2 nr. 27

11 Levendefødte efter Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens alder og nationalitet, København gnst Moderens alder pr (fortsat) Statsborgerskab Asien Øvrige lande Udenlandsk I alt antal fertilitet antal fertilitet antal fertilitet antal fertilitet 14 år...,3 4,2,1 17,1 1,1 4,5 2,8 1,8 15 "...,9 13,,4 37,8 3,6 14,2 8,6 5, 16 "... 2,6 33,3 1,1 76,9 9, 31,4 21,4 1,5 17 "... 6,3 71,6 2,4 14, 19,7 59,2 46,1 17,7 18 "... 1,9 114,6 3,7 195,3 32,2 86,1 78,9 24,3 19 "... 15,9 155,3 5,2 228, 46,9 112,3 118,8 3,1 2 "... 21, 191, 6,6 252,8 61,7 131,8 167,7 35,3 21 "... 25,8 215,2 7,6 255,8 74,5 142,8 218,9 39,3 22 "... 28,6 218,2 8,2 242,5 81,8 141,3 272,5 43,5 23 "... 3,6 213, 8,3 22,3 88, 14,4 338,8 51,3 24 "... 31,7 24,8 7,9 24,4 91,7 137,9 48,3 61,2 25 "... 32,6 196,9 7,5 193,1 94,5 137,1 474, 72,2 26 "... 33,4 191,9 7, 183,6 95,5 137,5 529,4 83,1 27 "... 32,9 183, 6,1 165,3 93,4 136,1 562,6 92,1 28 "... 31,3 173,4 5,6 16,8 89,4 134,4 567,3 98,4 29 "... 3,2 169,1 5,1 156,6 83,9 132, 543,1 1,8 3 "... 27,4 158,7 4,5 142,9 75,5 126, 495,5 99,3 31 "... 23,7 144,2 3,8 131,2 66,1 117,8 436, 95, 32 "... 2,3 132,2 3,2 121, 58,5 111,8 371,1 88, 33 "... 17,2 119,5 3, 125,5 5,2 13, 33,5 78,4 34 "... 14,1 15,9 2,4 19,5 42,1 93, 247,5 69,3 35 "... 11,6 92,6 1,9 98,6 33,9 8,2 197,5 59,2 36 "... 9,2 79,4 1,7 93,2 27,1 68,7 154,9 49,2 37 "... 7,2 65,3 1,3 81,5 21, 56,5 119,2 39,6 38 "... 5,7 54,7,7 53,9 15,7 44,4 9,2 31,1 39 "... 4,1 41,9,6 49,5 11, 32,8 63,5 22,4 4 "... 3, 32,8,5 39,7 8,3 26, 43,9 15,9 41 "... 1,9 23,5,3 24,4 5,7 18,7 27,7 1,2 42 "... 1,4 18,1,1 14,7 3,6 12,6 17,3 6,4 43 "...,9 12,5,1 9,3 2,4 8,7 9,8 3,7 44 "...,6 9, ,6 5,8 5,5 2,1 45 "...,4 7,5 - -,9 3,5 2,5,9 46 "...,3 5,6 - -,5 2,2 1,3,5 47 "...,2 4,1 - -,3 1,5,7,3 48 "...,2 3,6 - -,3 1,1,3,1 49 "...,1 2,5 - -,2,8,2,1 I alt ,5 3462,4 17, 3825,2 1391,7 2594,2 6947,6 1438,2 Orientering 2 nr

12 Levendefødte børn efter Antallet af fødte børn i København udgjorde i 1999 hele 7.598, hvilket er en stigning på over 7 pct. siden 1984, hvor fødselstallet på kun 4.4 var det laveste i nyere tid. Den store stigning kan til dels tilskrives et voksende antal kvinder i de fødedygtige aldre og dels en større fødedygtighed blandt disse kvinder. Da bl.a. traditioner, baggrund og kultur spiller en stor rolle her, har Statistisk Kontor fundet det relevant nu at søge belyst betydningen af den øgede tilgang af udlændinge. Til det brug er der for årene tilvejebragt et datamateriale med oplysning om de fødende kvinders. På baggrund heraf er fertiliteten (et relativt mål for fødedygtigheden) opgjort for forskellige større nationalitetsgrupper. Generelt kan det konstateres, at udenlandske kvinders fertilitet er dobbelt så høj som de danskes. Af figuren fremgår endvidere selve fertilitetsstrukturen, dvs. aldersfordelingen blandt fødende kvinder med henholdsvis dansk og udenlandsk. Det fremgår med al tydelighed, at den store forskel ligger i, at de udenlandske kvinder begynder at føde i en meget tidligere alder end de danske. Samtidig viser talgrundlaget at fødselsmønstret hos kvinder fra det øvrige Norden og EU ligner det danske, mens de afrikanske kvinder generelt har den højeste fertilitet (se figur 6 i artiklen). Antal levendefødte pr. 1. kvinder efter kvindens alder og, København gnst Aldersbetinget fertilitetskvotient Udenlandsk Dansk Kvindens alder Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives magen til papirudgaven (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax: Internet:

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper. April 2017

Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper. April 2017 Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper April 7 Økonomisk analyse: Stigende levetider for alle befolkningsgrupper April 7 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Det nye demografiske danmarkskort

Det nye demografiske danmarkskort TemaPubl 2006:4 Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner Otto Andersen Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner TemaPubl 2006:4 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Stigende social ulighed i levetiden

Stigende social ulighed i levetiden Analyse lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstdannede og lavindkomstgrupper har kortere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005

Notat. Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-2005 R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Forældres og det offentliges udgifter på børn 1995-25 Af Jens Bonke Oktober 29 1 Formål Formålet med notatet er at belyse udviklingen i

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank.

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank. Socialforskningsinstituttet, 1.12.03. Notat til Integrationsministeriets tænketank. Notatet er disponeret på følgende måde: 1. Befolkningssammensætning på fødeland og statsborgerskab for Sverige, Tyskland,

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen 2001-2021 - mulige udviklingsforløb TÆNKETANKEN OM UDFORDRINGER FOR INTEGRATIONSINDSATSEN I DANMARK MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JANUAR 2002 Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999 Nr. 29. 13. december 1999 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København

Læs mere

Børn og folkekirkemedlemmer

Børn og folkekirkemedlemmer Børn og folkekirkemedlemmer Aarhus Kommunes provstier 215 Rapport om børn og folkekirkemedlemskab Maj 215 Aarhus Kommunes Provstier: Domprovstiet Nordre Provsti Søndre Provsti Vestre Provsti Tekst og redigering:

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere