Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012"

Transkript

1 Center for Økonomi & It

2 Indhold 1. Baggrund Boliger Resume af befolkningsprognose Befolkningsudvikling i Greve Kommune Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper Befolkningssammensætning Aldersfordeling Fødsler Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Indeks Flyttemønstre Distriktsprognose Modellen og beregningsprincipper Definitioner Tabeller

3 1. Baggrund En befolkningsprognose er et kvalificeret skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under forudsætning af at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Den kan derfor bruges til overvejelser, om der på langt sigt skal planlægges en udvidelse eller indskrænkning af f.eks. børnehaverne i et givet område. Den kan også føre til overvejelser om, hvorvidt det fremtidsbillede, som prognosen tegner, er lig den ønskelige udvikling, eller om kommunen snarere skal arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen. Befolkningsprognosen er et vigtigt element, der indgår i Greve Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrigt planlægningsarbejde. Udgangspunktet for er befolkningstallet pr. 1. januar 2012 samt kommunens boligudbygningsforventninger. Prognosen er generelt mest nøjagtig på kortere sigt. Usikkerheden vokser i takt med antallet af år, der indgår i prognosen. Det skyldes de indbyggede forudsætninger, som en prognose altid må bygge på ikke kun lokalt, men også på lands- og regionsplan. Primært er det Danmarks Statistiks overordnede skøn for landets befolkningstal, der lægger loft over fordelingen til landets kommuner, men også nye boligbyggerier har en væsentlig indvirkning ikke kun lokalt, men specielt for regionen som helhed. Det anbefales derfor, at prognosetallene primært bruges inden for budgetperioden, mens tallene herefter bør betragtes som en tendensbeskrivelse, der kan indgå i langsigtede skøn over nødvendige fremtidige tilpasninger af kapacitet og serviceniveau. Læsevejledning De viste tabeller og grafer udgør kun et lille udsnit af det talmateriale, der kan udledes af prognosens beregninger. Der er mulighed for at bestille alternative udskrifter med opdeling på alder, køn eller områdeopdelt efter eget ønske for perioden 1. januar 2003 til og med 1. januar. Udskrifterne fremstilles af Center for Økonomi & It. Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside 3

4 Læsning af grafer For en del grafer gælder, at de viser udviklingen i perioden 2003 til. Det er valgt for at sætte udviklingen ind i et historisk perspektiv. Det kan oplyses, at boligudbygningsforventningerne i denne prognose for 2012-, har været forelagt Byrådet d. 31. januar Planerne for boliger er dog stadig forbundet med en vis usikkerhed. Læsning af tabeller Ved læsning af tabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 1. januar. Et befolkningstal for året 2012 angiver således befolkningen pr. 1. januar Bemærk, at er det første prognoseår. Status på befolkningsudvikling i Greve Kommune Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen i Greve Kommune fra til Aldersgrupper Tabel 1. Status befolkningen pr. 1. januar 2012 Status 1. januar Status 1. januar Udvikling Procent 0årige ,16 % 0-5årige ,23 % 6-16årige ,72 % 17-24årige ,60 % 25-64årige ,07 % 65-79årige ,87 % 80+årige ,53 % Total 0-99år ,08 % (+) stigning, (-) fald Greve Kommunes befolkning er i løbet af faldet med 36 indbyggere og befolkningstallet var pr. 1. januar 2012, hvilket svarer til et fald på 0,08 pct. Antallet af 0-årige er faldet med 87 børn, hvilket svarer til et fald 17,16 pct.. Samlet set er antallet af børn i aldersgruppen 0-5-årige faldet med 75 børn, eller 2,23 pct. For aldersgruppen 6-16 år kan der konstateres et fald på 129 børn, svarende til 1,72 pct. Derimod er antallet af unge mellem år steget med 174 unge, hvilket er en stigning på 4,6 pct. For aldersgrupperne af voksne mellem år kan der konstateres et fald på 520 personer, eller 2,07 pct., mens antallet af ældre i aldersgruppen år er steget med 484 personer, svarende til en stigning på 6,87 pct. Antallet af borgere over 80 år er steget med 30 personer, svarende til 2,53 pct. 4

5 Samlet set er der i kommunen blevet færre børn og færre voksne i den erhvervsaktive alder, mens der er blevet flere unge og flere ældre borgere. Status på sidste års befolkningsprognose Befolkningsprognose estimerede antal indbyggere i Greve Kommune pr. 1. januar Disse tal kan nu sættes i forhold til det faktiske indbyggertal for Greve Kommune pr. 1. januar 2012, som vist i tabel 2 og 3. Tabel 2: Prognose resultater fra Befolkningsprognose i forhold til det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2012 Status 1. januar 2012 Prognose for 1. januar 2012 Forskel Procent 0årige ,6% 0-5årige ,2% 6-16årige ,4% 17-24årige ,5% 25-64årige ,5% 65-79årige ,0% 80+årige ,1% (+) overvurdering, (-) undervurdering ,3% Tabel 2 viser at sidste års befolkningsprognose undervurderede antallet af indbyggere pr. 1. januar 2012 med 130 personer, hvilket svarer til 0,3 pct. Prognosen overvurderede antallet af 0-årige børn med 44 børn, svarende til 10,6 pct., hvorimod antallet af årige blev skønnet præcist. Når der ses bort fra de 0-årige, som er vanskelige at forudsige, kan der konstateres afvigelser på de øvrige aldersgrupper i intervallet -0,5 til 0,5 pct. Ser vi på fordelingen mellem mænd og kvinder fremgår det af tabel 3, at prognosen overvurderer antallet af kvinder med 2 personer, svarende til 0,01 pct. Mændene undervurderes med 132 personer, svarende til 0,6 pct. Tabel 3: Prognose resultater fra Befolkningsprognose i forhold til det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2012 fordelt på køn Status 1. januar 2012 Prognose for 1. januar 2012 Forskel Procent Kvinder ,01 % Mænd ,6 % (+) overvurdering, (-) undervurdering ,3 % 5

6 2. Resume af befolkningsprognose Befolkningstallet i Greve Kommune falder i de kommende år, og samtidig ændres Greve Kommunes befolkningssammensætning. I forhold til status pr. 1. januar 2012 forventes befolkningstallet at være faldet med 363 borgere i 2016, svarende til et fald på 0,8 pct., mens der i forventes at være færre borgere, svarende til et fald på 4,0 pct. Greve Kommune vil komme under et stigende udgiftspres på grund af en stigende andel ældre borgere, mens kommunens skattegrundlag må forventes at blive reduceret som en konsekvens af, at andelen af borgere tilhørende de erhvervsaktive aldersgrupper falder. I forhold til status pr. 1. januar 2012 forventes antallet af 65+ årige at stige med 16 pct. frem til 2016 og med 27 pct. frem til. Antallet af 80+ årige forventes at være steget med 31 pct. i 2016 og med 123 pct. i. Antallet af borgere tilhørende de mest erhvervsaktive aldersgrupper vil falde i de kommende år. I 2016 vil antal borgere i aldersgruppen år være faldet med 6 pct. i forhold til status pr. 1. januar 2012, mens det i vil være faldet med 10 pct. Kommunen vil opleve et fald i antallet af børn. Både antallet af børn i daginstitutionsalderen og skolealderen vil være faldende i de kommende år. Derimod vil antallet af unge mennesker være stigende i en periode. Antal børn mellem 0-16 år vil være faldet med 7 pct. i 2016 og 16 pct. i. Antallet af unge mellem år vil være steget med 9 pct. i Herefter forventes antallet at falde, og det vil i være 3 pct. lavere end i dag. Samlet set vil Greve Kommunes befolkningssammensætning i bestå af flere ældre borgere, færre erhvervsaktive borgere, færre børn og flere unge. Gennemsnitalderen vil stige fra 40,4 år i dag til 44,0 år i. 6

7 3. Boliger Nye boliger Som en del af befolkningsprognosen indgår Greve Kommunes forventninger til boligbyggeriet i kommunen. Forventningerne er baseret på det boligbyggeriprogram, som blev vedtaget i Greve Kommunes Byråd i januar Greve Kommunes forventninger til boligbyggeri blev nedjusteret i, og denne nedjustering slår også igennem i boligbyggeriprogrammet vedtaget i Baggrunden for nedjusteringen er konjunkturbevægelserne, som har indflydelse på Greve Kommune såvel som resten af Danmark. Af den grund er forventningerne til udbygningerne af bl.a. Langagergård-området og Tune Nordøst-området udskudt. Indflytningen på Langagergård forventes bortset fra Boligø A, som delvist er indflyttet at ske fra 2014 og frem. I forhold til Tune Nordøst forventes indflytningen så småt at begynde i. Figur 1 viser hvordan de 1010 nye boliger, der forventes at blive opført i perioden , fordeler sig i antal og type. 300 Figur 1: Nye boliger i Greve Kommune i Åben/Lav Tæt/Lav Plejebolig Etage Boligforventningerne for - er forbundet med en vis usikkerhed, men et skøn på 995 boliger for perioden indgår i prognosen. Det skal bemærkes, at der i er taget højde for reduktioner i boligmassen i Askerød i Hundige som følge af den nye helhedsplan for området. I tabel 4 er vist en oversigt over, hvor i kommunen tilgangen af de nye boliger vil finde sted opdelt efter boligtype. De forskellige boligtyper indgår i prognosen med forskellige parametre for gennemsnitlige husstandsstørrelser afstemt efter boligernes størrelse. Eksempelvis indgår nye ældreboliger i beregningerne 7

8 med ca. 1 indbygger per bolig, hvor nye parcelhuse (åben/lav) indgår med ca. 3 indbyggere per bolig. Ved tæt/lavt byggeri forventes en gennemsnitlig husstandsstørrelse på omkring 2 indbyggere på bolig, mens der ved etageboliger i Greve også forventes omkring 2 indbyggere pr. bolig. I var der beboede parcelhuse, beboede rækkehuse og beboede etageboliger i Greve Kommune. Kilde Danmarks Statistik Tabel 4. Boligudbygningsforventninger Type Navn i boligprognosen Etage Hjørnegrunden, Greve Midtby 40 Karlslunde Center ved S-station Greve Midtby Ræveholmscentret 7 Hundige Center Øst Plejebolig Plejecenter Karlslunde Station 85 Plejeboliger i Tune 13 Udbygning Strandcentret 40 Tæt/Lav Langagergård Langagergård (6. bolig-ø) 70 Langagergård (5. bolig-ø) 125 Langagergård (4. bolig-ø) 125 Tune Nordøst Annasvej 10 Byagerlunden 30 Toftegård 8 Tværhøjgård Åben/Lav Diverse (hul udfyldning mv.) Diverse hul udfyldning i Hundige 49 Diverse hul udfyldning i Greve 49 Diverse hul udfyldning i Karlslunde 49 Tune Nordøst Greve Landevej Tværhøjgård Hovedtotal Yderligere oplysninger vedrørende kommunens forventninger til boligbyggeri kan rekvireres i Center for Teknik & Miljø. I var der 207 ubeboede parcelhuse, 194 ubeboede rækkehuse og 226 ubeboede etageboliger i Greve Kommune. Kilde Danmarks Statistik 8

9 2003 Indeks 2003 Antal I vil det samlede befolkningstal være faldet med personer i forhold i Befolkningsudvikling i Greve Kommune Antallet af borgere i Greve Kommune falder. Siden 2003 er antallet af borgere i kommunen faldet fra til pr. 1. januar Det forventes, at antallet af borgere falder med 363 borgere eller 0,8 pct. frem til I år forventes der at være færre borgere i Greve Kommune, hvilket svarer til et fald på 4,0 pct. i forhold til status pr. 1. januar Figur 2: Befolkningsudvikling i Greve Kommune - Antal Faktisk Prognose Figur 3: Befolkningsudvikling i Greve Kommune indeks: 2012= Faktisk Prognose

10 2003 Indeks 2003 antal 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper I forventes færre børn, unge og erhvervsaktive. Til gengæld forventes flere ældre Figur 4 viser udviklingen i antallet af borgere i Greve Kommune opdelt på aldersgrupper. Det fremgår, at antallet af ældre (lilla) stiger fra i 2012 til i, mens antallet af voksne i den erhvervsaktive alder (grøn) reduceres fra i 2012 til i. Ligeledes forventes der et fald i antallet af unge (rød) fra i dag til i og et fald i antallet af børn (blå) fra til Figur 4: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper: børn unge voksne-ældre år år år 0-16 år Figur 5 viser udviklingen i aldersgrupper som indeks. Det fremgår, at antallet af ældre i aldersgruppen år stiger med 16 pct. indtil år 2016 og med 27 pct. frem til år. Ligeledes stiger antallet af unge i alderen år med 9 pct. frem til år 2016, hvorefter antallet falder frem mod år. Børn i aldersgruppen 0-16 år reduceres med 7 pct. frem til år 2016 og med 16 pct. i. Voksne i aldersgruppen år falder med 6 pct. i perioden frem til 2016 og med 10 pct. i perioden frem til år. Figur 5 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper - indeks: 2012= år år år år 10

11 6. Befolkningssammensætning Andelen af ældre udgør 24 pct. af befolkningen i dag udgør den 18 pct. Figur 6 og 7 viser befolkningssammensætningen i Greve Kommune i dag og den forventede befolkningssammensætning i. Det ses, at andelen af ældre (lilla) fylder næsten en fjerdedel af befolkningen i år, mens andelen kun udgør 18 pct. i dag. Modsat reduceres andelen af voksne mellem år (grøn) fra at udgøre 51 pct. af befolkningen i dag til forventet 48 pct. i år. Endelig reduceres andelen af børn (blå) fra 23 pct. til 20 pct. Andelen af unge (rød) vil i være på 8 pct., hvilket er det samme som i dag. Figur 6 og 7 Befolkningssammensætning pr 1. januar 2012 og 1. januar % 23% 8% 0-16 år år år 24% 20% 8% 0-16 år år år 51% år 48% år 11

12 7. Aldersfordeling Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 40,4 år i 2012 til 44 år i Figur 8 viser Greve Kommunes borgere opdelt efter alder pr. 1. januar 2012 og pr. 1. januar. Det fremgår, at der generelt vil være flere borgere, der tilhører de ældre aldersgrupper i år, end der er i dag, mens antallet af borgere tilhørende de yngre årgange vil blive reduceret. Af samme grund vil gennemsnitsalderen i de kommende år stige. Hvor gennemsnitsalderen således er på 40,4 år i 2012, vil den være steget til 44 år i. Til sammenligning var gennemsnitalderen 37,6 år i Figur 8: Aldersfordeling pr. 1. januar 2012 og 96 år 92 år 88 år 84 år 80 år 76 år 72 år 68 år 64 år 60 år 56 år 52 år 48 år 44 år 40 år 36 år 32 år 28 år 24 år 20 år 16 år 12 år 8 år 4 år 0 år Antal

13 2003 Antal 8. Fødsler Antallet af 0-årige i Greve Kommune var historisk lavt 1. januar 2012 med kun 420 børn Nyfødte - 0-årige Udviklingen i antallet af 0-årige i Greve Kommune er illustreret nedenfor. Det fremgår, at antallet af 0-årige overordnet set har været faldende siden Hvor der 1. januar 2003 var årige i Greve Kommune, var antallet faldet til 420 pr. 1. januar Det fremgår imidlertid også, at der ikke er tale om et jævnt fald. I årene 2003,, og var antallet af 0-årige således stigende set i forhold til det foregående år. Antallet af 0-årige er i 2012 det laveste i hele perioden. Det forventes at antallet i vil stige i forhold til 2012 og efterfølgende igen være faldende frem til, hvorefter der igen forventes en stigning. Beregningen af prognosen er foretaget ud fra den historiske fødselshyppighed og antallet af fødedygtige kvinder i prognoseperioden. Der er imidlertid andre forhold, der indvirker på det endelige resultat, såsom økonomiske konjunkturer, ændret til- og fraflytningsmønster, kvinders valg mht. uddannelse/karriere og tidspunkt for ønsket graviditet. Derfor vil en prognose for de 0-årige altid være behæftet med en vis usikkerhed. Figur 9: Faktisk og forventet antal 0-årige i Greve Kommune Faktisk antal Forventet antal Fødselshyppighed I var den samlede fertilitet i Greve Kommune 2,1 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), mens den i 2000 var 1,9. Til sammenligning var den samlede fertilitet på landsplan 1,8 barn pr. kvinde i for aldersgruppen år. Figur 10 viser fødselshyppigheden for Greve Kommune i perioden fra 2003 til fordelt på aldersgrupper. Det fremgår, at fødselshyppigheden er størst for de årige kvinder, hvor der i fødtes ca. 154 børn per 1000 kvinder. Det fremgår også af figuren, at fødselshyppigheden fra 2003 til er steget svagt for aldersgrupperne årige, årige, årige og de årige, hvor de 13

14 øvrige grupper er faldet. Faldene er størst for de årige og de årige. Kvinderne i den fødedygtige alder i Greve Kommune fødte i færre børn end for 8 år siden, og de er i gennemsnit ældre, når de føder. Figur 10: Fødselshyppighed i Greve Kommune fra 2003 til pr kvinder fordelt på alder år år år år år år år Figur 11 viser at fødselshyppigheden i Greve Kommune gennem de sidste 6 år har ligget over hyppigheden på landsplan. Figuren viser at der i har været et svagt fald i fødselshyppigheden på landsplan, et fald der også kan ses i tallene for Greve. Figur 11: Samlet fødselshyppighed for Greve Kommune sammenlignet med hele landet fra 2003 til 2,5 2 1,5 1 Hele landet Greve 0,

15 2003 Antal Antallet af kvinder i den fødedygtige alder falder 18 pct. fra 2012 til Kvinder i den fødedygtige alder Antallet af kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune ses i figur 12. Det ses, at antallet af fødedygtige kvinder har været faldende fra at ligge på i 2003 til knap i Prognosen forudser, at denne tendens vil fortsætte i de næste 11 år. I år forventes der således at være knap kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune Figur 12: Kvinder i den fødedygtige alder år år år år år år 15

16 2003 antal 2003 antal 9. Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Vuggestuebørn de 0-2-årige Figur 13 viser udviklingen for de 0-2-årige i perioden Antallet af 0-2-årige i Greve Kommune er faldet fra i 2003 til i 2012, og ifølge prognosen vil denne tendens overordnet set fortsætte. I år vil antallet I vil antallet af 0-5-årige være faldet med 22 pct. i forhold til 2012 af 0-2-årige således være på børn, svarende til et fald på 4 pct. i forhold til Dog skal det bemærkes, at antallet af 0-2-årige så småt forventes at stige sidst i prognoseperioden, nærmere bestemt fra år Figur 13: Befolkningsudvikling 0-2-årige Faktisk Prognose Børnehave de 3-5-årige Figur 14 viser udviklingen for de 3-5-årige i perioden Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra i år 2003 til i Tendensen forventes at fortsætte, og frem til forventes antallet at falde med 19 pct. til børn. Figur 14: Befolkningsudvikling 3-5-årige Faktisk Prognose 16

17 2003 antal 2003 antal Skole de 6-16-årige Figur 15 viser udviklingen for de 6-16-årige i Greve Kommune i perioden Antallet af børn i denne aldersgruppe er steget svagt fra i år 2003 til i Antallet af 6-16-årige toppede i, og der forventes et fald de næste 11 år, så der i vil være i aldersgruppen 6-16 år, hvilket er et fald på 17,7 pct. i forhold til i dag. Figur 15: Befolkningsudvikling 6-16-årige Faktisk Prognose Unge de årige Figur 16 viser udviklingen for de årige i perioden Antallet har været dalende indtil, men er herefter steget og forventes at toppe med i Efter 2016 forventes antallet af årige i Greve Kommune at falde igen, og i vil der være unge i aldersgruppen. Figur 16: Befolkningsudvikling årige Faktisk Prognose

18 2003 antal 2003 antal Voksne - de årige Figur 17 viser udviklingen for de årige i perioden Antallet er faldet fra i 2003 til i Denne tendens forventes at fortsætte indtil, hvor antallet af årige forventes at ligge på 8.558, hvilket er 21,3 pct. under det nuværende niveau. Figur 17: Befolkningsudvikling årige Faktisk Prognose Voksne - de årige Figur 18 viser udviklingen for de årige i perioden Antallet er faldet fra i år 2003 til i Dette antal forventes at være forholdsvis stabilt, men vil dog ifølge prognosen være faldet til i, hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til Figur 18: Befolkningsudvikling årige Faktisk Prognose Voksne de årige Figur 19 viser udviklingen i antallet af årige i perioden De årige er interessante, fordi det de seneste år er den aldersgruppe, der har haft de højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag blandt borgerne i Greve Kommune. Det fremgår, at antallet af årige generelt har været stigende i perioden Hvor der pr. 1. januar 2003 således var personer i aldersgruppen, var Antallet af årige forventes at toppe i 18

19 2003 antal 2003 antal der pr. 1. januar personer. Det fremgår endvidere, at antallet af årige forventes at stige svagt frem til 2014, hvorefter det vil falde frem til år. Her vil der ifølge prognosen vil være personer i aldersgruppen, svarende til et fald på 29 pct. i forhold til Figur 19: Befolkningsudvikling år Faktisk Prognose Ældre - de årige Figur 20 viser udviklingen for de årige i perioden Antallet er steget fra i år 2003 til i Et foreløbigt toppunkt forventes at blive nået i, hvor antallet af borgere i aldersgruppen vil være steget til personer, hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til Herefter forventes et mindre fald i antallet af årige frem til, hvor der vil være personer i aldersgruppen. Antallet af 65+årige vil stige eksplosivt i de kommende 10 år Figur 20: Befolkningsudvikling årige Faktisk Prognose 19

20 2003 antal Ældre - de 80+ årige Figur 21 viser udviklingen for de 80+ årige i perioden Antallet er steget fra 977 personer i 2003 til i 2012, og prognosen forventer en kraftig stigning af indbyggere i denne aldersgruppe de kommende år. Antallet af indbyggere på 80 år og derover forventes således at stige til i, hvilket er en stigning på hele 123 pct. i forhold til Figur 21: Befolkningsudvikling 80+ årige Faktisk Prognose 20

21 indeks indeks 10. Indeks for udvalgte aldersgrupper I forhold til figurerne er udviklingen i kommunens aldersgrupper nu indekseret og ses i figurerne Af figur 22 fremgår det at antallet af børn falder de kommende år. Det største fald ses hos de 3-5-årige, der har et samlet fald på 19 pct. frem til. Det mindste fald ses hos de 0-2-årige hvor i vil være 4 pct. færre børn i aldersgruppen i forhold til Figur 22: Børn indeks: 2012 = år 3-5 år 6-16 år Jf. figur 23 vil antallet af unge i Greve kommune stige frem til med 9 pct., hvorefter der ses et kraftigt fald. Figur 23: Unge indeks: 2012 = år 21

22 indeks indeks Figur 24 viser at antallet af årige er forholdsvist stabilt over de næste 10 år. Det modsatte gælder for aldersgruppen år der reduceres med 21 pct. frem til. Figur 24: Voksne indeks: 2012= år år år Mest markant er udviklingen i antallet af ældre borgere, som stiger kraftigt frem imod år, jf. figur Figur 25: Ældre indeks: 2012 = år 80+ år 22

23 antal I kom 24 pct. af alle flytninger til Greve Kommune fra Københavns Kommune Kilde Danmarks Statistik 11. Flyttemønstre I dette afsnit beskrives flyttemønsteret i Greve Kommune. Statistikken over til- og fraflytninger i kommunen udgøres af interne såvel som eksterne flytninger, dvs. flytninger indenfor kommunen såvel som flytninger til andre kommuner og til udlandet. Figur 26 viser udviklingen i til- og fraflytninger for Greve Kommune. Det fremgår, at både til- og fraflytningen varierer hen over årene, og at en bevægelse i en af kurverne typisk har været modsvaret af en tilsvarende bevægelse i den anden. Der kan konstateres en stigning i til- og fraflytning i årene 2004 og. Fra til 2006 faldt antallet af flytninger markant. Antallet af flytninger har efterfølgende været forholdsvist stabilt. Stigningen og faldet kan sandsynligvis tilskrives udviklingen på boligmarkedet og finanskrise mv., som har resulteret i et øget antal flytninger i perioden Figur 26: Samlet antal flytninger eksterne og interne Tilflyttede Fraflyttede Figur 27 er en oversigt over samtlige til- og fraflytninger i i Greve Kommune fordelt på aldersgrupper. Her ses, at det i særdeleshed er de årige og de årige, der står for flest til- og fraflytninger. Hos I var 25 pct. af alle flytninger fra Greve Kommune til Københavns Kommune Kilde Danmarks Statistik de årige er der en overvægt af tilflytninger, og hos de årige en overvægt af fraflytninger, sandsynligvis grundet unge, der flytter hjemmefra. 23

24 antal Figur 27: Samtlige flytninger fordelt på aldersgrupper i Tilflyttede Fraflyttede år 7-16 år år år år år 80+ Figur 28 viser nettotilflytningen, dvs. flytninger til kommunen fratrukket flytninger fra kommunen, for aldersgrupper i kommunen i. Det mest iøjefaldende ved denne figur er, at der er en fraflytning for unge mellem år på 308 indbyggere. Derudover er der en positiv nettotilflytning for de 0-6-årige og årige, hvilket indikerer, at en del familier er flyttet til Greve Kommune i. 400 Figur 28: Nettotilflytning fordelt på aldersgrupper i år 7-16 år år år år år 80+ Af alle flytningerne i var flytninger inden for kommunen Kilde: Danmarks Statistik 24

25 Figur 29 viser udviklingen i nettotilflytningen fra i Greve Kommune. Det fremgår, at der har været en betydelig fraflytning fra kommunen i årene 2003, 2004, 2006, og. Dette modsvares i nogen grad af tilflytning i,, 2008 og I var der en negativ nettotilflytning på 22 personer. Figur 29: Nettotilflytning

26 1 år 6 år 11 år 16 år 21 år 26 år 31 år 36 år 41 år 46 år 51 år 56 år 61 år 66 år 71 år 76 år 81 år 86 år Aksetitel Forblivelsesrater Til- og fraflytningen til kommunen udtrykkes sammen med fødsler og dødsfald i en såkaldt forblivelsesrate. Denne udregnes ud fra antallet af beboere i boliger i kommunen ved årets slutning set i forhold til antal beboere i samme boliger ved årets begyndelse. Forblivelsesraten opgøres på alder og køn på alle delområder i kommunen, som befolkningsprognosen udgøres af. Forblivelsesraten er derfor et væsentligt element i befolkningsprognosens fordeling af den totale befolkning på de enkelte distrikter. En forblivelsesrate på over 1 er udtryk for et øget antal borgere i den pågældende aldersgruppe, mens en forblivelsesrate under 1 indikerer en reduktion af antal borgere i den pågældende aldersgruppe, enten ved fraflytning eller dødsfald. Nedenstående figur 30 viser de forblivelsesrater, der danner forudsætning for årets befolkningsprognose. Forblivelsesraterne er baseret på de sidste 10 års forblivelsesrater. Overordnet set er der en tilgang af indbyggere i alderen 0-6-årige og årige, da de viser en forblivelsesrate over 1, mens stort set alle øvrige aldersklasser viser forblivelsesrater under 1, hvilket vil sige, at antallet af borgere i disse aldersgrupper reduceres. Endvidere ses den førnævnte udvandring af unge mellem år også tydeligt i forblivelsesraten for denne aldersgruppe. 1,10 Figur 30: Forblivelsesrater i 1,05 1,00 0,95 0,90 Kvinde Mand 0,85 0,80 26

27 Indeks 12. Distriktsprognose I befolkningsprognosen er Greve Kommune opdelt i fem distrikter: Hundige, Greve, Karlslunde, Tune og Det Åbne Land. I det følgende analyseres befolkningsudviklingen i distrikterne. Der udføres dog ikke nogen analyse på distrikt Det Åbne Land, som er relativt tyndt befolket. Kommunens overordnede udvikling med en stigende andel af ældre, færre erhvervsaktive, færre børn og flere unge genfindes på distriktsniveau i Hundige, Greve, Karlslunde og Tune. Distrikterne oplever ikke den samme relative udvikling. I fremtidens planlægning af daginstitutionsområder, skoleområdet og ældreplejen, bør der tages højde for de demografiske forskelle mellem distrikterne. Total distriktsprognose I Greve Kommunes befolkningsmæssigt største distrikter Hundige og Greve falder befolkningstallet frem til år med hhv. 8 og 5 pct.. For distrikt Karlslunde kan der konstateres en jævn stigning i befolkningstallet frem til på 6 pct. I distrikt Tune stiger befolkningstallet med 4 pct. frem til, hvorefter det falder frem til for at ende med et samlet fald på 4 pct. i forhold til i dag. Figur 31: Befolkningsudvikling distrikter alle aldersgrupper. Indeks 2012 = Hundige Greve Karlslunde Tune 85 Børn 0-5år distriktsprognose Aldersgruppen af børn mellem 0-5 år falder mest i distrikterne Hundige og Greve med hhv. 17 og 14 pct. frem til. Det mindste fald forventes i distrikt Karlslunde med 5 pct.. I distrikt Tune er billedet mere broget. Frem til 2014 forventes således et fald på 5 pct. i forhold til i dag, og herefter forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen, så der i 2018 nåes et niveau på 3 pct. over det nuværende. Herefter forventes endnu et fald, så der i vil være 8 pct. færre 0-5-årige end der er i dag. 27

28 Indeks Indeks Figur 32: Befolkningsudvikling distrikter børn 0-5 år. Indeks 2012 = Hundige Greve Karlslunde Tune Børn 6-16 år distriktsprognose Aldersgruppen af børn mellem 6-16 år falder mest i distrikterne Greve, Hundige og Tune. I Greve vil faldet være på 22 pct. frem til, mens det i både Hundige og Tune vil være på 19 pct.. Det mindste fald forventes i distrikt Karlslunde, hvor der i vil være 6 pct. færre 6-16-årige end i dag. Figur 33: Befolkningsudvikling distrikter børn 6-16 år. Indeks 2012 = Hundige Greve Karlslunde Tune Unge år distriktsprognose I distrikterne Greve, Karlslunde og Tune forventes antallet af unge i aldersgruppen år at stige frem til 2018 med mellem 12 og 28 pct., for herefter at falde frem til. I distrikt Hundige vil der være et fald i antallet af årige. Frem til 2016 er faldet på 1 pct., mens det frem til er på 14 pct. 28

29 Indeks Indeks Figur 34: Befolkningsudvikling distrikter unge år. Indeks 2012 = Hundige Greve Karlslunde Tune 40 Voksne år distriktsprognose Andelen af voksne i den erhvervsaktive alder er faldende i hele perioden frem til i distrikterne Hundige, Greve og Tune. Faldet er størst i Hundige, hvor der i vil være 13 pct. færre i aldersgruppen, mens det er mindst i Tune, hvor der vil være 10 pct. færre årige i. I distrikt Karlslunde forventes et fald på 5 pct. frem til 2014, hvorefter antallet af årige igen vil stige for at nå samme niveau som nu i. Figur 35: Befolkningsudvikling distrikter voksne år. Indeks 2012 = Hundige Greve Karlslunde Tune 29

30 Indeks Indeks Ældre år distriktsprognose Andelen af borgere i aldersgruppen år er stigende i alle distrikter. Den største stigning forventes i Karlslunde, hvor der i vil være 18 pct. flere i aldersgruppen end i dag, Herefter følger Greve med 17 pct. og Hundige med 5 pct.. I Tune forventes en stigning på 19 pct. frem til 2018, og herefter et jævnt fald, så der i nåes et niveau 2 pct. over det nuværende. Figur 36: Befolkningsudvikling distrikter ældre over år. Indeks 2012 = Hundige Greve Karlslunde Tune Ældre 80+ distriktsprognose Andelen af 80+årige er stærkt stigende i alle distrikter. Den største stigning forventes i Tune, hvor der i vil være 159 pct. flere i aldersgruppen end i dag. Herefter følger Karlslunde med 142 pct. og Greve med 121 pct. I Hundige forventes en stigning på 114 pct. frem til. Figur 37: Befolkningsudvikling distrikter ældre over 80 år. Indeks 2012 = Hundige Greve Karlslunde Tune - 30

31 Antal borgere Antal borgere Udviklingen i de enkelte distrikter Figur viser udviklingen i befolkningen i de enkelte distrikter Figur 38: Befolkningsudvikling Hundige fordelt på aldersgrupper Børn 0-5 år Børn 6-16 år Unge år Erhvervsaktive år Ældre år Ældre Figur 39: Befolkningsudvikling Greve fordelt på aldersgrupper Børn 0-5 år Børn 6-16 år Unge år Erhvervsaktive år Ældre år Ældre Fælles for alle figurerne er at der ses et fald i antallet at børn, unge og de erhvervsaktive samt at antallet af ældre over 65 år stiger. I Karlslunde forventes det at den nedadgående kurve vender for de erhvervsaktive i. Dog er der samlet set et fald i denne aldersgruppe frem til. 31

32 Antal borgere Antal borgere Figur 40: Befolkningsudvikling Karlslunde fordelt på aldersgrupper Børn 0-5 år Børn 6-16 år Unge år Erhvervsaktive år Ældre år Ældre 80 + Figur 41: Befolkningsudvikling Tune fordelt på aldersgrupper Børn 0-5 år Børn 6-16 år Unge år Erhvervsaktive år Ældre år Ældre

33 13. Modellen og beregningsprincipper Greve Kommunes befolkningsprognose 2012 er udarbejdet ved hjælp af prognosemodellen KMD Opus Simulering Befolkning. Princippet bag prognosemodellen er, at befolkningsudviklingen i en kommune afhænger af befolknings- og boligudviklingen i et større opland, hvori den kommune, der udarbejdes en befolkningsprognose for, indgår. Beregningerne baseres på samkøring af data fra bygnings- og boligregistret og personregistret. Derudover benyttes centrale erfaringsdata for alders- og kønsfordelte husstandsstørrelser ved indflytning i nye boliger. KMD Opus Simulering Befolkning arbejder ud fra 2 hovedprincipper: Nedbrydningsprincippet Princippet bag prognosemodellen er, at befolkningsudviklingen i en kommune hænger sammen med den generelle udvikling i et større område, kaldet arbejdskraftoplandet, se definition nedenfor, idet flytning til og fra arbejdskraftoplandet hænger sammen med erhvervsudviklingen og jobmulighederne i området. Man kan sige, at kommunen konkurrerer med denne region om den samlede befolkning i området. Beregningerne ifølge nedbrydningsprincippet foregår i to trin. Første trin er beregning af en overliggende prognose, som kan nedbrydes til en prognose for kommunen og en prognose for arbejdskraftoplandet. Andet trin er at beregne en prognose for de enkelte distrikter i kommunen, hvor der tages højde for de konkrete forhold i distriktet såsom alderssammensætning og forventninger til nybyggeri. Nedbrydningsprincippet sikrer sammenhæng mellem resultatet af delområdeprognosen og den overliggende prognose. Kilde KMD Nettostrømsprincippet Nettostrømsprincippet indebærer, at dødsfald og flytninger fra kommunen samt fødsler, tilflytning til nye boliger, og fraflytning fra nedlagte boliger lægges sammen i en nettobevægelse, der forklarer befolkningens bevægelser. Falder indbyggertallet f.eks. i den eksisterende boligmasse i løbet af et år fra 100 til 90, er der sket en udtynding i den eksisterende boligmasse på 10 personer. Der kan være flere årsager til at der sker udtynding i et område. Her kan nævnes flytning til andre områder, såvel i som uden for kommunen, unge, der flytter hjemmefra, samlivsophævelser og dødsfald. 33

34 14. Definitioner Arbejdskraftopland Et geografisk område inden for hvilket, der er en stærk sammenhæng mellem bopæl og arbejdsplads, således at kun få pendler (dvs. rejser mellem bopæl og arbejdsplads) ud over dette områdes grænser. Dette område benytter modellen til at fordele fødsler og befolkningstilvækst bl.a. ud fra kommunernes forventede nye boligbyggeri. Boligtyper Inddeling af boliger. I BBR/CPR-statistikken opgøres boligerne efter forskellige kriterier på fire boligtyper, åben/lav (parcelhuse), tæt/lav (rækkehuse), etage og uoplyst. Distrikter og basisområder I befolkningsprognosen er defineret 5 distrikter, der består af mindre basisområder. Et basisområde er et geografisk sammenhængende område, der er karakteriseret ved en høj grad af ensartethed i forhold til boligtyper- og størrelser. Forblivelsesrate Defineres som antal beboere i eksisterende boliger ved årets slutning divideret med antal beboere i samme boliger ved årets begyndelse. Opgøres for både mænd og kvinder. Er resultatet over 1 betyder det tilgang, mens et resultat under 1 betyder afgang af beboere. Fødselshyppigheder Beregnes som antal levendefødte børn af mødre i en given aldersklasse pr kvinder i den pågældende aldersklasse. I prognosemodellen indgår de årige kvinder. Det beregnede fødselstal fås ved at gange fertilitetskvotienten med det gennemsnitlige antal fertile kvinder i året. Husstandsstørrelse Den alders- og kønsfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i en aldersklasse pr. ny bolig. Summen af den alders- og kønsfordelte husstandsstørrelse er lig med den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Husstandsstørrelsen opgøres endvidere på boligtyper. Udtynding Den absolutte udtynding defineres som forskellen mellem antal personer i eksisterende boliger i alt ved periodens (årets) start og ved periodens slutning. Udtyndingsraten defineres som én minus forblivelsesraten. 34

35 15. Tabeller Tabel 4 Befolkning Hele Kommunen alle aldersklasser Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

36 43 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

37 93 år år år år år år år Total

38 Tabel 5a Hele Kommunen Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

39 Tabel 5b Hele Kommunen Aldersgrupper Indeks 2012 =100 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

40 Tabel 6a Distrikt Hundige Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

41 Tabel 6b Distrikt Hundige Aldersgrupper indeks 2012 =100 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

42 Tabel 7a Distrikt Greve Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

43 Tabel 7b Distrikt Greve Aldersgrupper indeks 2012=100 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Økonomiafdelingen, den 30. april 2013 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2027 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2013-2020 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2013-2020 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte resultatet

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2016-2023 Godkendt af Ishøj Byråd den 03.05.2016 Befolkningsprognose 2016-2023 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Historisk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere