Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning"

Transkript

1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering

2 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige, at det synliggør, hvilke ydelser, der kan/skal ydes den enkelte borger. Kataloget beskriver rammer for tildeling af ydelser, som sker efter en konkret individuel vurdering. Lovgrundlag Lov om Social Service 86 - Genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning. Politisk målsætning At tilbyde et målrettet træningstilbud, der gør den enkelte borger i stand til at opretholde eller genvinde en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt og dermed øge livskvaliteten. Træningstilbuddet tager udgangspunkt i det, der er meningsfyldt og vigtigt for borgeren. Vurderingsområder og funktionsniveauer Som redskab til at dokumentere og kvalificere løsningen af Myndighedsafdelingens opgaver, er valgt Fælles sprog II. Fælles sprog II er målrettet mod - at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv - at hjælpen/indsatsen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie - at hjælpen/indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Fælles sprog II beskriver den enkelte borgers funktionsniveauer, opdelt i 5 niveauer. Der skal desuden ske vurdering af om borgeren har ressourcer til udvikling af funktionsniveau eller om det må forventes at borgerens funktionsniveau er bestående. De enkelte funktionsniveauer i Fælles sprog II beskriver hvad borgeren kan i relation til en specifik aktivitet, samt i hvilken grad borgeren selv er i stand til at sikre/udføre aktiviteten og i hvilken grad borgeren har behov for og er afhængig af hjælp fra andre. Funktionsniveau Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Begrænsninger Ingen/ ubetydelige begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger Beskrivelse af borgerens behov for hjælp selvstændig og har ikke brug for hjælp den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten den aktive del og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten Totale begrænsninger ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering 2

3 Målgrupper for træningstilbud Genoptræning uden sygehusindlæggelse (Lov om Social Service 86, stk. 1): - Et tilbud til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser f.eks. efter influenza, fald, lungebetændelse etc., som har brug for målrettet, tidsbegrænset træning for så vidt muligt at genopnå det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdende træning (Lov om Social Service 86, stk. 2): - Et tilbud til borgere med varige funktionsnedsættelser, som har behov for målrettet, tidsbegrænset træning for at forhindre yderligere funktionstab eller forbedring af det hidtidige funktionsniveau. - Der tilbydes træning til borgere med et aktuelt funktionsniveau på 2 og 3 (på enkelte aktiviteter f.eks. at færdes eller at bade): o Der tilbydes træning til borgere, hvor det vurderes, at der er et væsentligt forbedringspotentiale. o Der tilbydes træning til borgere, hvor dette skønnes nødvendigt for at modvirke umiddelbar risiko for tab af funktionsevner på områderne personlig pleje og mobilitet. - Borgere på funktionsniveau 1 kan tilbydes instruktion i selvtræningsprogrammer i form af fysio-ergoterapeutisk rådgivning (Sundhedsloven 119). - Borgere på funktionsniveau 0 og 1 orienteres om muligheder, tilbud i andre regi, m.m. - Borgere, som er berettigede til vederlagsfri fysioterapi, kan tilbydes kommunal træning. Der må dog ikke være tale om dublering af tilbuddene. Visitators arbejdsopgaver i forbindelse med visitation til træning efter LSS 86 - Vurdere om borger er berettiget til træning herunder udarbejde funktionsvurdering. - Motivere borgeren til at modtage træningstilbud for at kunne varetage dagligdagen uden hjælp eller med mindst mulig hjælp. - Få borgerens accept til at indhente oplysninger, der har relevans for afgørelse om tilbud om træning eller afslag f.eks. lægeoplysninger. - Visitere borgeren til den ydelse, der er mest velegnet ud fra funktionsvurdering, kendskab til borgeren og ydelseskatalog. - Indgå aftale med borgeren om det overordnede mål for træningen. Det overordnede mål bindes sammen med evt. andre ydelser der er bevilget efter LSS f.eks. bedre funktionsniveau så borgeren igen kan varetage bad eller rengøring. - Udarbejder en afgørelse med klagevejledning til borgeren senest 10 hverdage efter henvendelse. - Sender afgørelsen til leverandøren med relevante oplysninger. - Genvisiterer hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp efter endt træning. Leverandørens arbejdsopgaver i forbindelse med levering af træning efter LSS 86 - Opstarte genoptræningsforløb (stk. 1) senest 10 hverdage efter modtagelse af afgørelsen. - Opstarte vedligeholdende træningsforløb (stk. 2) senest 20 hverdage efter modtagelse af afgørelsen. - Lave undersøgelse og udarbejde mål og træningsplan, der sigter mod det overordnede mål for træningen. Det kan være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra læge eller sygehus for at vurdere forsvarlighed af træningsstart eller uddybning i forhold til diagnose og prognose. - Undervejs i forløbet skal leverandøren evaluere med borgeren for at sikre synlig sammenhæng til det overordnede mål, der er udarbejdet af borger og visitator. Et træningsforløb kan ændre omfang eller bringes til ophør, hvis forudsætningerne for træningen ændres. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering 3

4 - Mod slutningen af forløbet planlægger leverandøren sammen med borgeren den fremtidige træning f.eks. selvtræning, aktivitetscenter, private tilbud mm. - Udarbejde slutstatus som sendes til visitator. - Opfølgning med borger leverandøren skal vurdere behov og sikre at der er tid til det. - Forlængelse af træningsforløb besked sendes til visitator med faglige begrundelser i forhold til forventede forbedringer af varetagelse af daglig gøremål. Overordnet principper ved visitation til og udførelse af træning - Det skal sikres, at borgerens egne værdier, vaner og normer respekteres og inddrages i tilrettelæggelsen af træningsforløbet. - Træningen skal tilrettelægges således, at borgeren aktivt tager del i og har medansvar for træningsforløbet. - Det skal sikres, at borgeren yder en indsats til bevarelse og udvikling af egenomsorg samt at indsatsen tilpasses borgerens egne og hjemmets ressourcer. - For at kunne opretholde træningstilbuddet skal borgeren være motiveret for at udføre eventuel selvtræning mellem træningsseancerne. - For at kunne opnå fornyet træningstilbud skal borgeren være motiveret for at udføre selvtræning med henblik på at vedligeholde den opnåede effekt. - Pårørende kan anvendes som aktive ressourcepersoner i forbindelse med træning i eget hjem, såfremt de er gjort bekendt med, at det foregår på eget ansvar. - Aflysning af planlagt træning skal som hovedregel ske mellem kl. 8 og 9 dog senest 1 time før træningsstart. Hvis borgeren aflyser planlagt træning, tilbydes ikke erstatning for denne træning. Hvis leverandøren aflyser planlagt træning, tilbydes erstatning for denne træning. Kørsel Der kan ikke bevilges kørsel til genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning. Kvalitetsmål vedr. trænings indsats I løbet af 2013 kvalitetssikre- og udvikle organisering, arbejdsgange og dokumentation af træningsindsatsen. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering 4

5 Ydelser træning Nedenstående skema indeholder ydelser for træning, vejledende gennemsnitlig tidsangivelse og beskrivelse af hvilke træningsmetoder, der kan indgå i ydelsen. Ydelser og tid er lavet på baggrund af erfaringer i forvaltningen. Ydelseskataloget vil løbende blive ajourført med henblik på regulering af timetal mm efterhånden som der bliver flere erfaringer på området, evidens er beskrevet mm. Træningstyper Individuel træning i hjemmet foregår i i projektform som hjemmetræning Vi bevæger ældre. Individuel træning på center foregår når borgeren ikke kan profitere af træning sammen med andre f.eks. nedsat koncentration eller når træningens beskaffenhed kræver, at terapeuten korrigerer og justerer i løbet af hele træningsseancen. Træningen kan og skal overgå til samtræning, så snart dette er hensigtsmæssigt. Samtræning på center der er flere borgere i samme lokale på samme tid. Borgeren skal efter instruktion være i stand til på egen hånd at varetage dele af sin træning. Tid og ydelsernes indhold Ydelserne er inkl. udarbejdelse af og instruktion i hjemmetræningsprogram. Ved samtræning er ydelsen inkl. evt. individuel opstart op til 3 gange. Ligeledes inkluderer alle ydelser planlægning af fremtidig træning/vedligeholdelse af opnået funktionsniveau f.eks. selvtræning, aktivitetscenter mm. Vurderer leverandøren, at der er behov for opfølgning/opfølgningsbesøg holdes tid tilbage til dette. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering 5

6 Genoptræning (LSS 86 stk. 1) Ydelse Træningstype Tid Indhold i ydelsen Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Samtræning på center. Vejl. 8 timer Træningen kan bestå af: Styrke- og konditionstræning Balancetræning Funktionstræning (forflytninger, gang og færden inde/ude, afprøve hjælpemidler) Kognitiv træning så borgeren selv kan udføre aktiviteter. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering 6

7 Vedligeholdende træning (LSS 86 stk. 2) Ydelse/målgruppe Træningstype Tid Indhold i ydelsen Vedligeholdende træning Samtræning på center Vejl. 12 timer Træningen kan bestå af: Styrke- og konditionstræning Balancetræning Funktionstræning (forflytninger, gang og færden inde/ude, afprøve hjælpemidler) Kognitiv træning af f. eks initiativ, koncentration og strukturering i forbindelse med samtræningen Træning/støtte til at kunne udføre social aktivitet. Vedligeholdende træning Vedvarende træning En borger kan have behov for vedvarende træning, når et andet træningstilbud eller træning varetaget af plejepersonalet ikke er tilstrækkeligt til at undgå hurtig nedgang i funktionsniveauet. Individuel træning på center Individuel træning på center eller samtræning på center Derudover kan borgeren opnå: Udveksle erfaringer med de andre deltagere Socialt samvær Få udviklet sit netværk Vejl. 8 timer Træningen kan bestå af: Styrke- og konditionstræning Balancetræning Funktionstræning (forflytninger, gang og færden inde/ude, afprøve hjælpemidler) Kognitiv træning Vejl. 2 timer pr. uge i op til et halvt år Træning af mund-svælg-ansigts-problematikker Fastholdelse af opnået funktionsniveau, når det er meget nødvendigt, at det er en terapeut, der skal varetage træningen. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering 7

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere