fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god"

Transkript

1 fx. 120 Sy gclo mme i Milten, enten de optr&ile son Neuralgier, clu'ouisk Betendelse eller ile som Svulsi, Hypertrophie ere Symptomer paa en sygelig Bloduase, behandles med Fordeel her vetl Badet. Dr Slulsten af oudartet Natur., er. del natur.- ligviis ingen Hj&lp at vente. - -A.f 23 Behanclleile ere 4 helbredede, 15 betydeligt bedr.ede, altsaa tilsammeu omtrert 82,60 p0i.; 1 bcdredes noget, 3 uden BerL.ing. Belnndlingen bestaaer i varme Svovlbail med spredt Dusch, efterat Miltregionen gjentagende er indgnedet rned varm Gytiie, derpaa kolcl Styr.i eller Overgydniug. Derhos vaune Gyttieornslag og tbr Enkelte anvendtes Manaeter, lyo. 1 Chronisk Betandelse i Milien med Svulst - eeu Saisons Cuur - Helbreilelse. 1843, Juni. N. N., middelaldlende Mand, leed i Jauuar Maaned 1843 af Koldfeber; derhos havde hau i velstle Hlaochondrium eu dunp, trykkende Srnerte, son forogedes vecl Tryk og ved eu generet Stitling. Den syge Side var, samnenlignet rued den antlen, rnere tiemstaaende, Under Brugen af eu sparsom, temmelig homogen Diet, ved Tartarus emeticus i smaa Doser., ved lgler, Kopper etc, bedr.edes hans Tilstanil noge! men endru, da han i Juni kom hertil, vetlvarede den ubehagelige Foluernnelse i Sidcn, og hau taalte ikke at sidde foroverboiet, uden at oieblikkelig Smerte opstod i Sitlen. Hans r\foring val treg, af og i,il paakon ham Sviudel og stundorn Blod.uing af yenstre Nreseboer. Udaeendet sygeligt, Faryer graalig, jordfanet. Efter hvad han forteller, skal Sygdommen have varet i Aar, rnen efter Koldfeberattakken har d.en veret, heftigere end tiilligere. Efter et Par forbereilende Kalbad ordineredes: Svovlb. 260, Dusch 22o. Venstre Side indgnides 3 Gauge etc. Overgyclning: kold. 3 Segel Svovh'anit ilaglig. Dftcr 40 Bad var han betydeliet bedle. Afforingen r'ar regelurassig, Udseenilet friskele, Hudfarven goil. I Lobct af de forste Maaneder eftel Hjenkomsten kom tueredes og Helbreil. hal han han sig mere og mere, indtil han fuklkommen restisenere nydt en stadig god -lvo. 9. Miltsvulst - langvarig Sygelighed - 2 Aars Cuur - betyilelig Bedling. 1850, Juni lste. tr'r'ok. N., 33 Aar, leed for 15 Aar siden af Koklfeber i halvandet Aar, efter at have brugt en heel Deel forskjellige Midler. aldrig folt sig fuldkommen rask. Siden har hun Hun har fomemmelig klaget over Smerter', af og til termnelig heftige, i venstre Side, fra de falske Ribbeen til lloftebenet, udad mod Ryggen til Os coccygis, forenet med en Folelse af Svaghed, Dovenherl i hele venstre Uuderextremitet. Disse Tilf'elcle have unilertiilen v.eret saa heftige, ai de ha,ve atpresset hende Skrig og tlrunget hende til at holile Sengen. Paloxysrnerne optraailte en enkelt Gang i 1847 netl ternmelig regehnessig Typus og Urinen var uniler disse i Ahuiudelighed nklar, morkfarvet grumset. Vetl Percussionen rnielkes paa venstr.e Sitle mat Lyil og foroget Modstantl fra Fingles Bredde ovenfor Ribbeenskanten til ]loftebeenskanten os 4 i 5 Tommer

2 122 i Bredden. IIun har brugt rnange forskjellige Miiller' snart ned, snart uden Lettelse. Oril. Syovlb. 26 o, Dusch 2l o, Styrt o. 3 halve Beger. Uuder Badningen r-ar Befinilenilet uiudle godi; der IaI et stadigt IldebefiDdende rued Srnelte i Siden, Zittren af Legernet, Mathed. - Affotingeu ra'noget fol igelig og Drikrilgen ruaatie indshlrenkes til to halle Glas. - Dfter Hjemkonsten begyndte hur at 'be< es. Det folgende Aal liour htur het'tilbage. Omtlent en Maaned I'or.r\nkoruster haytle hrur paadraget sig tr'or\olelse, der forveuede hendcs Befind.ende. Culen ordnedes som ilet folegaaende Aar. Hun befanilt sig denne Gang bedle under Badningen og efter 40 Bad afreiste hun, Siden har hendes Sundheilstilstand v ret meget god. Da hun eftel et Aars Forlob igjen begyrd,te at fole noget af sit ganle Onile, underkastede hun sig en Saisons Cuur i 1854 og har siden varet rask. Jeg har i denne Vintel havt Anledning til adskillige Gange at see og tale metl hende og derveil ovelbevise uig on hendes Befindende. Uagtet hun saalecle synes helbledet, tol jeg dog ei opfore heude sorl saaal&n paa Grurd af tidligere Recidiver'. No. 5. llilt- og Leverslulst rneil Spinalirritation - 2 Maaned.ers Cuur' - betyclelig Bedriug. 1847, Juni 22cle. Jomfi. N., mecl et sygeligt, skiddenguult Uilseende, Oiuene matte, har i 2 Aar lidt af heftige, gnaveuile, boreude Smerter i Issen med Tilboielighed til Svindel, Qvalme, stuutlon Brekning 123 taaler ingensomhelst aandelig Anstrangelse, Sornen urolig. Desuden klager 'hun ovel Smede i venstre Skuldel og Arm, ligesom huu synes hele venstre Side er mere kraftlss og sderterde. Fslelse af Trykkeu og Tyngde i Eypochondrieure. Vetl Pelcussionen.erfares Milteu betydelig fologet i Bletlcle, Levelen at strekke sig over 6te Ribbeen og helr oyer lljeltekulen, der er on led Tryk. Ryggeu er om ved Tryk paa de overste Ilals- og paa Lendehvirvleme. Afforingen taalelig, Yandladnilgeu ofte sparsom. Pulsen hppig, 120. Ord. Svovlb. 260, Dusch 22o, Styrt 20o. 2 Brcger Svovlvauil. Kuns een Ga[g uaatte Barlnilger et Par Dage afbrytles lbrmedelst Krampe med Smerter i Eovetl og Hjertekule. Resultatet, hediler dct i hendes Journal, af 2 Maaneders Badning i dette haardnakkeile og complicelede Tilfelde af Hypertrophie af Lever og Mili samt Spinalirritation var rneget gunsiigi, iilei hun afreiste i betyilelig Bedring saavel med Eensyn til de locale som universelle Slmptorner,.No. Z. Miltsvulst ured Spinalirritation - 2 Maaneilers Cuur' * betydelig Bedring. 1849, Juni lste. Proplietter N., 38 Aa', Enkenanil fbr'3 -i\al siden, af robust Legemsbygning, har i lengero Tiil klaget ovel Hoveilpine rled Svindel, Ringen for Orene, Hjelteklap og -lergstelighed, hvilke Syruptorner ei ere constante, nen komne nu og da. Digestionen er i Uorden, iler el hyppigt, Diarrhoe; unilertiden plages han af Slinhoste, Humeuret er jevnligt slet, Hatrder 0g

3 t24. Fodiler sedvanligviis kolde. Ved den physicalske Unilersogelse opdages intet Abnormt i Brystet; derimoil er Illilten, hvor' hau ogsaa jevnligt har folt forbigaaenile, gjeunenl'arenrle Stikniuger, hypertrophieret; der el nemlig uat Lyd i 5-6 Tonmers Udbretlning efter Bleilden og confunderer sig fortil rnecl Hjertelyden. Yed Tryk paa 8t1e Ryghr.irvel Surerie, der ratlierer foltil. Pulsen 96. Ord. Svor'lb. 25o, Dusch 2I0, Styrt 17o. I senere 2 Bnger Svovlvand om Morgenen. 28de. Vaadet virker rask og rigelig Aforing; eftethaantlen er han gaaet ned til kolil Styri. Juli 18de. I de sidste Dage Affolilgen treg, Snerter og Flatulents i Undellivet, HovedpiEe, Appetiten mindre god. Ord. 3 Beger. 2lde. Vandet med god Virkning; Hovedpinel vedvarer; Appetiten beilre. Aug. lste. Ved Unclersogelse fandtes Milten betydelig fomrindsket og n r norural Storrelse. Han sover og spiser godt og hans Befinclende i det Hele tilfredssiillende. X. E emorrho id alsygd.om ne og yenose Overfyldainger i Underlivet ere gjerne secundmre Yirkninger af l'ordoielsesbesr erligheder', der sailvanlig find.es hos I'olk, som lbre et stillesiddende Liv med eller utlen Aandsanstrengelse, f. Ex. Contoirmend,.Studerend.e, ikke sjeldent ogsaa, tr'ruentimmer og yttre rig ved Mangel paa Appetii, en Fdelse af Tyngde og t25 Fuldheil i Underlivet, Flatulents, Halsbryu, unileriitlen Qvalme og Brakuing, uorrlentlig eller manglenile Afrming Derpaa folge Synptourerne paa Blodcougestion til Bry. stet, Iloveilet ellel Undellivet, sour Svintlel, Hoveilpine, 4Dgstelse, hlaochondrisk Sindsstemniug, Folelse af Trethed og Muskelsvekkelse. Santlefiords Svovlyanil er heldigt, sammensat til at bekjanpe disse Onder'. Ved dets Alcalitet moilarbeides Syren og ved dets Jerahoidighed gives Organerne deres tabte Tonus; Chlor- og Syovlsaltene regulere Aforingen. Man seer derfor snari ForandriDg til dei Bedre at Appetiten at vende tilbage og Besvarlighetlerne efter Maaltideme at aftage, For Heemouhoidalafection og Abrlominalplethora have 97 varet behandlede, hvoraf 72 ere helbred.eile eller betydeligt bedrede, altsaa noget over 74olo; 17 ere bedrede og 8 uhelbredede..no. 1. Hamorrhoidalsygilom - een Maaneds Cuur - betydelig Bedring. 1854, lste Juni. Gaardbruger N., 38 Aar, hoi, sped, har indtil fouige Aar som Skolelerer fmt et stillesiddende Liv. I 1843 leed hau af en cluonisl Betendelse i hoire Alm og Been, cler helbrededes, paa en betydelig Stivhed ner i Xnelcdet. I 1850 begyndte han at liile af Hemorrhoidalleslarligheder, haa.rdnakket Forstoppelse, Srnerte og Tyngde i Underlivet periorliske Smerter i Ryggeu, ledsagede af Trykken nedad mod Stolganger, sarnt, caldialgiske Phenomener, Congestioner. til Hovedet rued Hovedpiue. Hist og her rheumatiske Srnerter', Nattesovrren oftn uo)ig.

4 126 Han brugte Svovlbaclet meti Dusch og Styft samt Svovlvand.et indvendigt i Dosis af ire halve Begere, det senere maatte foroges til sex, hvorefter god Virkning. Juli 3die afreiste han i betydelig Bedring. Aro. 9. Ilemorrhoidallidelse meil chrotrisk Rheumatisme og Brystkrampe - 2 Aars Bade- og Brondcuut - betydelig Bedring. 1853, Juli 14de. N. N., Ernbedsmantl, 45 Aar, har i rnange Aar lidt af Uordnet i Digestionen og renose Overfyldninger i Underlivet, som Flatulents, treg Atroring, undertiden med Afgang af Blod, en Folelsc af Trykken og Tyngde i Underlivei' Svindel og periodetiis en complet Udygtighed til al aandelig Anstreengelse. TIan el rneget tilboielig til at svede og liiler af r'heumatiske Lidelser hist og hel i Legemet. Af og til paakomrner ham i Sovne heftig Brystkrampe ruecl. Skrig, der gaaer ovel', naar han vcekkes. Ved deu physikalske Undersogelser iutet Sygeligt at opdage, kuus at Tyktarnen er en heel Deel uilspilet af Gas. Efter to forberedende Kalbad ordineredes: Svovlb. 240, Dusch 2lo og Styrt I70. Indgnidning over Underlivei med Gyttic. Indvendigt: trc lalrc Biegcro. Under Badningen et Par Anfald flf Ihystkrampen og for Resten indtlaf irtet Anmeerkningsverdi. Den 2?de Aug. afreiste han i nogen Betlring. Son Eftercuur anordned.es kolde Vadskninger af Legemet hver Molgen. Spailseren og Saidschiitzervanil til Aforing' naat behoves. Udover Vinteren Llev Befindendet Ledre, hans Afroring regelmessig, iniliil t27 ud paa Foraaxet, de hatr enkelte Gange maatte tye til Saidschiitzer"vandet. Ean har intet Anfalil havt af Brystkrampen. Ean }.om hertil lste Juni det folgende Aar for at gjentage Badecuren, eftel i den sidste Tid ai have befundei sig niudre rel ured Tryknilg og Beklemmelse for Brystet, nogen Svildelhed og urolig Sovn. CuLen otdnedes som follige Aar'. I Midten af Juli ophorte han med Bad. og Bronddrikning. Hans Udseende var friskere, de tidligele Symptoner paa Eernorrhoidalallectionen paa det N ermeste fotsvtndne, Beffndendet i alle Dele betycleligt bedre..no.5. Hemorr'hoidallirlelse, der hal varet i flere Aal - een Saisols Cuur - Helbredelse. 1844, Juli l2te. N. N., 54 Aar, en liden, naver Mand, al' cholerisk Temperament, har i flele Aar lidt af Underlivsbesverlighedel meil Trykkel, Tyngde og GasudviLling, uoldcntlig Afforing, rredstemt lluneur', i 'hoi Glad irritabel, Uro i Legemet iset i Benene, forstydet Nattcs0yu, Emacieret af Legenet, af og til ' He nonhoidalkuucler. - I Begyndelsen af Curen befandt han sig velre, fios, det r,ar rnete Uro og Sornloshed, men irden erdt Currr blev han kjeudeligt bedre og flere Maaneder cftel ral hans Sundhedstilstand i alle Maadel tilfredsstilleucle..0y'o. 4. Staldsei Ilenorrhoiilalfloil meil Conge, stioncf til HoTedet - een Saisons Bad- og Brandcuul - betydelig Bedring. 1854, Juli 16de, N. N., Enrbetlsmand, omh'ent 55 Aar', lar i marge Aar furt et meget stillesidilerde LiY' I

5 128 cr er sielli Tobaksryger, hal nldt ret god Ilelbred irdtil for 3 Aal sideu, kuns leed hal noget af E culorrhoidalknuder rned lidi Bloclgang samt temporair IIovedpine. Meu for' 3 Aar siden begyndte han at klage orel Landesruetter, af og til skjerende Smertel i Underlivet, Tlykning i Hjertekulen, isel efter Maaltid.erne, tol Hoste, Maugel paa Appetii og Atraring. (Ilmruorrhoictalfloddet var nylig staudset). Denne Tilstand varede til Febr. 1853, da hau blev angrebet af er typhos Feber', efter hvilken 'han lange beholdi Eovetlpine rned Trykken over Issen, iser i opreist Stilling' og forsi da llemouhoidalfloddet kom igien i Mai, bedredes han. Efter Brugen afmarienbader Kreutzbrunn i ser Uger syntes hatr fuldkommen lestitueret. Men ud paa llosten forvelledes han igjen og siden har Underlivstilfeldene og Ilovedpine aitel r elet tilstede af og til. Henouhoiderne have ikke i-iisi sig paa, et Aar. Ifior Sommer leed hau eu kot't Tid afsvekkelse i den hoire AIm samt sr-agt Syn, uren disse Sympiomer aftoge ued Hovedpinen. Ved den physicalske Under- 'sogelse kunde intet AbDormt opdages. - Han brugte Svovlb. 25 o, Dusch 22 o. Unclerlivet indgnedes gjentague Gange i Badet ttred varur Gyttie og afrjuschedes rned spredt Straale. Styri kold. Yetl Afleisen den 25de Aug. val Udseendet friskt, Humeuret godt, Appetit, Soyr og Aff'oring i Olden. Eudnu eet Tilf'eelcte rnaa jeg anfore, fordi det uilm rkel sig ved gauske eiendorurnelige Symptomer: N0,5, Peliodiske Beslimelset Gange i r29 Dsgnet - tidligere Hemorrhoidalknuder - 3 Aars Cuur - Eelbledelse. 1850, Juli 5te, Consul N, noget over 50 Aar' hoi, maver, har i ile sidste Pal Maanetlel lidt af periodiske, orntrent hver 3die - 4de Uge indtredentle Besvimelser', der i Almindelighetl have til Forlsbere Uro i Underlivet, Qvalrne og Rumlen; derpaa indtrader Besviurelsen, som va:r r i I i, 2 trtinutter og gierrtager sig Gange i Dognet. Dfter en saadan Attaque er der i nog'le Dage lidt Matheil, iovrigt befinder han sig vel. Unilertiilen udstoder han fsr Anfaldene et qvalt Skrig, Ansigiet bliver momentant r'odt, derpaa blegt, Oiet taber sin Glands, Puls og Ejedeslag standse. Han har tidligere havt Marisce, som ntr ere sammenfaldne. Ved den physicalske Undersagelse kunde intet Abnornt opilages i Blystets Organer og heller ikke i Und.erlivets, naar undtages en forbigaaende congestioneret Tilstand af Leveren, iler markedes Doget hypertlophieret, men som efier nogle Dages Forlob igjen svandt,. -- Appetit og Afforing ret god. Der forordnedes Svovlb. 25 o, Dusch 20 o, Styrt 17 o, 2 halve Begele Svovlvand daglig. Under Curen indfaudt sig et Par Anfald, nen som syntes noget lettere end ile tidligere. - Den l3de Aug. a reiste han og ud over Vinteren befandt han sig bedre. Paroxysmertre af Besyimelse indtraadte ikke, men han fslte ofte ligesom en Bloilstrem at stige op langs hoire Side til Hoverlet, og let forbigaaende' derhos et let Anfalil af lidt uregelmassigt Aaniledreg Qvalme og uogen Uro i Unilerlivet. Hatr gieniog I

6 r30 Curen dei paafolgende Aar og ligesaa i 1852' een Maaned hvel Gang. Da han det tredie Aal kon hertil, var der kuns tilbage ubeiydelige Aniydningel af hans fotige Sygdom, nenlig eu hver l0de til l4de Dag konmende Uro i Fodderne, der folplanter sig opail Legemet, til Hovedet og ender med en svag Pulseren i hoire Ore, nen det Ilele ei betydeligele, end at han kau fortsette med at geae, fid.e eller deslige, om det paakommer ham unilel samme' -{,1. Obstructron. Hed ere indbefattede de Tilfelde, hvor intei andet synligt Synptom har veret tilstede enrl treg eller manglende Afoling med ile deraf flydenrle Older. - Svovlvandets kraftige og rlerhos usmertelige, laxerende Virkning maatte nan allerede a priori autage for at vere af decideret Nytte uocl disse Tilfclde og denne Auskuelse stadf&stes ogsaa tilfirkle af li'fhringel Slovlbadet ikke liilet uddelstottel Bloudcuren, maa indromures og det ikke alene ved del forogede Absorption af Minelah'andet, urer ogsaa veil de i Badet stedfitrdende kraftige Manipulationel af Legemet' na,vtrlig Utrdellivet. - Dei er i delne Sygdom, hvor man undertider hal valet rodt til at stige op indtil 8 Begere af Gangen, for at erholde Yir'lnring a Vandet, men naar denne er opnaaet' kan uran snali igjen gradviis forruindske Dosis enilog lige indtil den orditrere, 3 i 4 halve Begere daglig og med fuldsiendig Yirkniug. ^{t I3l Resultatet af Behandlingen har veret, at af 49 Patienter ele 13 helbr.etlede og 27 betydeligt betlrede, tilsammen noget oyer 8f,5 %; 5 ere noget forbedreile og 4 uhelbreded.e. Xll. Chronisk Sygdomme i Ledene have fremstillet sig deels som chronisk Betanclelse, hvid Svulst, Arthrocace, ileels sou Vandansarnling og hyppigst, i Kneledet. Behandlingen har vu.et, foludeu Srovlbadct med kraftige Gyttieindgnidningcr. og Dusch paa det afficerede Leil, tillige varme Gyttieomslag eel Time daglig samt ikke sjelclcn n{alieterstrygning oler Ledet. For Sygdomne i Knoledei, alele havc lteret behandleile 3.1, hvoraf 2 helbredcde, 17 lctydeligt bedr.ede, tilsamrnen outfedt 56 o/o; 10 erc noget bedrede, b uhelbredede. lyo. 1. Ilvid Svulst, i Kneet - cu 4 Gange gjentaget Cuur' - betydelig Bedr.ing. Jornfr. N. N., henvecl 30 Aar., r.ask forovrigg ilog af og til lidi chlorotisk, leed af en gammel Kneskaile, cler begyndte ned \iandansamling i Ledet, iler senere udlihlede sig til Althrocace med betydelig Yoluuforzgelse af selve Beenmassen. Ledets Foun var foraudret paa Gr.und af Srtlsten, iler val Smerter leilenfor Kuaskallen, som under.tiden strakte sig necl ail Skinnebenet til Risten; Leilets Function tilintetgjort, iilet Benet kuns hsist ubetydeligt kuntle baies, Gangen smertefuld og kuns vecl Ilj.tlp af 2 Krykker. kuude hun 9+

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask'

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask' 68 rigtignok irriteres ved gjentagen Anvendelse Euden og iler opstaaer hiint tidligere omtalte papulose, kloentle Udslag, men dette svinder ig;'ed neget hurtigt, naa:r man statrdser metl Anvendelsen i

Læs mere

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet.

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet. 92 3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. Badet. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt Idet jeg nu gaaer over til de specielle Sygdousfblurer', retter jeg

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014] 1 Kommercekollegiet Tyske sekretariat Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89 1) Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786 2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786 Rigsarkivet [Teksterne transskriberet

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Bilag 6 Gruppeopdeling af besvarelserne Gruppe A Besvarelser hvor deltageren har opnået bedre balance. 1. Gruppe A Gangdistance

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt Irritabel tyktarm og funktionelle lidelser Peter Bytzer Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 30. dec. 2013 www.dr.dk

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen l^oi' OpI/sninZE!' om OZ bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/s'iz>i^ Ancj usei' i'izlilis, please consul^ vwvw.l

Læs mere