fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god"

Transkript

1 fx. 120 Sy gclo mme i Milten, enten de optr&ile son Neuralgier, clu'ouisk Betendelse eller ile som Svulsi, Hypertrophie ere Symptomer paa en sygelig Bloduase, behandles med Fordeel her vetl Badet. Dr Slulsten af oudartet Natur., er. del natur.- ligviis ingen Hj&lp at vente. - -A.f 23 Behanclleile ere 4 helbredede, 15 betydeligt bedr.ede, altsaa tilsammeu omtrert 82,60 p0i.; 1 bcdredes noget, 3 uden BerL.ing. Belnndlingen bestaaer i varme Svovlbail med spredt Dusch, efterat Miltregionen gjentagende er indgnedet rned varm Gytiie, derpaa kolcl Styr.i eller Overgydniug. Derhos vaune Gyttieornslag og tbr Enkelte anvendtes Manaeter, lyo. 1 Chronisk Betandelse i Milien med Svulst - eeu Saisons Cuur - Helbreilelse. 1843, Juni. N. N., middelaldlende Mand, leed i Jauuar Maaned 1843 af Koldfeber; derhos havde hau i velstle Hlaochondrium eu dunp, trykkende Srnerte, son forogedes vecl Tryk og ved eu generet Stitling. Den syge Side var, samnenlignet rued den antlen, rnere tiemstaaende, Under Brugen af eu sparsom, temmelig homogen Diet, ved Tartarus emeticus i smaa Doser., ved lgler, Kopper etc, bedr.edes hans Tilstanil noge! men endru, da han i Juni kom hertil, vetlvarede den ubehagelige Foluernnelse i Sidcn, og hau taalte ikke at sidde foroverboiet, uden at oieblikkelig Smerte opstod i Sitlen. Hans r\foring val treg, af og i,il paakon ham Sviudel og stundorn Blod.uing af yenstre Nreseboer. Udaeendet sygeligt, Faryer graalig, jordfanet. Efter hvad han forteller, skal Sygdommen have varet i Aar, rnen efter Koldfeberattakken har d.en veret, heftigere end tiilligere. Efter et Par forbereilende Kalbad ordineredes: Svovlb. 260, Dusch 22o. Venstre Side indgnides 3 Gauge etc. Overgyclning: kold. 3 Segel Svovh'anit ilaglig. Dftcr 40 Bad var han betydeliet bedle. Afforingen r'ar regelurassig, Udseenilet friskele, Hudfarven goil. I Lobct af de forste Maaneder eftel Hjenkomsten kom tueredes og Helbreil. hal han han sig mere og mere, indtil han fuklkommen restisenere nydt en stadig god -lvo. 9. Miltsvulst - langvarig Sygelighed - 2 Aars Cuur - betyilelig Bedling. 1850, Juni lste. tr'r'ok. N., 33 Aar, leed for 15 Aar siden af Koklfeber i halvandet Aar, efter at have brugt en heel Deel forskjellige Midler. aldrig folt sig fuldkommen rask. Siden har hun Hun har fomemmelig klaget over Smerter', af og til termnelig heftige, i venstre Side, fra de falske Ribbeen til lloftebenet, udad mod Ryggen til Os coccygis, forenet med en Folelse af Svaghed, Dovenherl i hele venstre Uuderextremitet. Disse Tilf'elcle have unilertiilen v.eret saa heftige, ai de ha,ve atpresset hende Skrig og tlrunget hende til at holile Sengen. Paloxysrnerne optraailte en enkelt Gang i 1847 netl ternmelig regehnessig Typus og Urinen var uniler disse i Ahuiudelighed nklar, morkfarvet grumset. Vetl Percussionen rnielkes paa venstr.e Sitle mat Lyil og foroget Modstantl fra Fingles Bredde ovenfor Ribbeenskanten til ]loftebeenskanten os 4 i 5 Tommer

2 122 i Bredden. IIun har brugt rnange forskjellige Miiller' snart ned, snart uden Lettelse. Oril. Syovlb. 26 o, Dusch 2l o, Styrt o. 3 halve Beger. Uuder Badningen r-ar Befinilenilet uiudle godi; der IaI et stadigt IldebefiDdende rued Srnelte i Siden, Zittren af Legernet, Mathed. - Affotingeu ra'noget fol igelig og Drikrilgen ruaatie indshlrenkes til to halle Glas. - Dfter Hjemkonsten begyndte hur at 'be< es. Det folgende Aal liour htur het'tilbage. Omtlent en Maaned I'or.r\nkoruster haytle hrur paadraget sig tr'or\olelse, der forveuede hendcs Befind.ende. Culen ordnedes som ilet folegaaende Aar. Hun befanilt sig denne Gang bedle under Badningen og efter 40 Bad afreiste hun, Siden har hendes Sundheilstilstand v ret meget god. Da hun eftel et Aars Forlob igjen begyrd,te at fole noget af sit ganle Onile, underkastede hun sig en Saisons Cuur i 1854 og har siden varet rask. Jeg har i denne Vintel havt Anledning til adskillige Gange at see og tale metl hende og derveil ovelbevise uig on hendes Befindende. Uagtet hun saalecle synes helbledet, tol jeg dog ei opfore heude sorl saaal&n paa Grurd af tidligere Recidiver'. No. 5. llilt- og Leverslulst rneil Spinalirritation - 2 Maaned.ers Cuur' - betyclelig Bedriug. 1847, Juni 22cle. Jomfi. N., mecl et sygeligt, skiddenguult Uilseende, Oiuene matte, har i 2 Aar lidt af heftige, gnaveuile, boreude Smerter i Issen med Tilboielighed til Svindel, Qvalme, stuutlon Brekning 123 taaler ingensomhelst aandelig Anstrangelse, Sornen urolig. Desuden klager 'hun ovel Smede i venstre Skuldel og Arm, ligesom huu synes hele venstre Side er mere kraftlss og sderterde. Fslelse af Trykkeu og Tyngde i Eypochondrieure. Vetl Pelcussionen.erfares Milteu betydelig fologet i Bletlcle, Levelen at strekke sig over 6te Ribbeen og helr oyer lljeltekulen, der er on led Tryk. Ryggeu er om ved Tryk paa de overste Ilals- og paa Lendehvirvleme. Afforingen taalelig, Yandladnilgeu ofte sparsom. Pulsen hppig, 120. Ord. Svovlb. 260, Dusch 22o, Styrt 20o. 2 Brcger Svovlvauil. Kuns een Ga[g uaatte Barlnilger et Par Dage afbrytles lbrmedelst Krampe med Smerter i Eovetl og Hjertekule. Resultatet, hediler dct i hendes Journal, af 2 Maaneders Badning i dette haardnakkeile og complicelede Tilfelde af Hypertrophie af Lever og Mili samt Spinalirritation var rneget gunsiigi, iilei hun afreiste i betyilelig Bedring saavel med Eensyn til de locale som universelle Slmptorner,.No. Z. Miltsvulst ured Spinalirritation - 2 Maaneilers Cuur' * betydelig Bedring. 1849, Juni lste. Proplietter N., 38 Aa', Enkenanil fbr'3 -i\al siden, af robust Legemsbygning, har i lengero Tiil klaget ovel Hoveilpine rled Svindel, Ringen for Orene, Hjelteklap og -lergstelighed, hvilke Syruptorner ei ere constante, nen komne nu og da. Digestionen er i Uorden, iler el hyppigt, Diarrhoe; unilertiden plages han af Slinhoste, Humeuret er jevnligt slet, Hatrder 0g

3 t24. Fodiler sedvanligviis kolde. Ved den physicalske Unilersogelse opdages intet Abnormt i Brystet; derimoil er Illilten, hvor' hau ogsaa jevnligt har folt forbigaaenile, gjeunenl'arenrle Stikniuger, hypertrophieret; der el nemlig uat Lyd i 5-6 Tonmers Udbretlning efter Bleilden og confunderer sig fortil rnecl Hjertelyden. Yed Tryk paa 8t1e Ryghr.irvel Surerie, der ratlierer foltil. Pulsen 96. Ord. Svor'lb. 25o, Dusch 2I0, Styrt 17o. I senere 2 Bnger Svovlvand om Morgenen. 28de. Vaadet virker rask og rigelig Aforing; eftethaantlen er han gaaet ned til kolil Styri. Juli 18de. I de sidste Dage Affolilgen treg, Snerter og Flatulents i Undellivet, HovedpiEe, Appetiten mindre god. Ord. 3 Beger. 2lde. Vandet med god Virkning; Hovedpinel vedvarer; Appetiten beilre. Aug. lste. Ved Unclersogelse fandtes Milten betydelig fomrindsket og n r norural Storrelse. Han sover og spiser godt og hans Befinclende i det Hele tilfredssiillende. X. E emorrho id alsygd.om ne og yenose Overfyldainger i Underlivet ere gjerne secundmre Yirkninger af l'ordoielsesbesr erligheder', der sailvanlig find.es hos I'olk, som lbre et stillesiddende Liv med eller utlen Aandsanstrengelse, f. Ex. Contoirmend,.Studerend.e, ikke sjeldent ogsaa, tr'ruentimmer og yttre rig ved Mangel paa Appetii, en Fdelse af Tyngde og t25 Fuldheil i Underlivet, Flatulents, Halsbryu, unileriitlen Qvalme og Brakuing, uorrlentlig eller manglenile Afrming Derpaa folge Synptourerne paa Blodcougestion til Bry. stet, Iloveilet ellel Undellivet, sour Svintlel, Hoveilpine, 4Dgstelse, hlaochondrisk Sindsstemniug, Folelse af Trethed og Muskelsvekkelse. Santlefiords Svovlyanil er heldigt, sammensat til at bekjanpe disse Onder'. Ved dets Alcalitet moilarbeides Syren og ved dets Jerahoidighed gives Organerne deres tabte Tonus; Chlor- og Syovlsaltene regulere Aforingen. Man seer derfor snari ForandriDg til dei Bedre at Appetiten at vende tilbage og Besvarlighetlerne efter Maaltideme at aftage, For Heemouhoidalafection og Abrlominalplethora have 97 varet behandlede, hvoraf 72 ere helbred.eile eller betydeligt bedrede, altsaa noget over 74olo; 17 ere bedrede og 8 uhelbredede..no. 1. Hamorrhoidalsygilom - een Maaneds Cuur - betydelig Bedring. 1854, lste Juni. Gaardbruger N., 38 Aar, hoi, sped, har indtil fouige Aar som Skolelerer fmt et stillesiddende Liv. I 1843 leed hau af en cluonisl Betendelse i hoire Alm og Been, cler helbrededes, paa en betydelig Stivhed ner i Xnelcdet. I 1850 begyndte han at liile af Hemorrhoidalleslarligheder, haa.rdnakket Forstoppelse, Srnerte og Tyngde i Underlivet periorliske Smerter i Ryggeu, ledsagede af Trykken nedad mod Stolganger, sarnt, caldialgiske Phenomener, Congestioner. til Hovedet rued Hovedpiue. Hist og her rheumatiske Srnerter', Nattesovrren oftn uo)ig.

4 126 Han brugte Svovlbaclet meti Dusch og Styft samt Svovlvand.et indvendigt i Dosis af ire halve Begere, det senere maatte foroges til sex, hvorefter god Virkning. Juli 3die afreiste han i betydelig Bedring. Aro. 9. Ilemorrhoidallidelse meil chrotrisk Rheumatisme og Brystkrampe - 2 Aars Bade- og Brondcuut - betydelig Bedring. 1853, Juli 14de. N. N., Ernbedsmantl, 45 Aar, har i rnange Aar lidt af Uordnet i Digestionen og renose Overfyldninger i Underlivet, som Flatulents, treg Atroring, undertiden med Afgang af Blod, en Folelsc af Trykken og Tyngde i Underlivei' Svindel og periodetiis en complet Udygtighed til al aandelig Anstreengelse. TIan el rneget tilboielig til at svede og liiler af r'heumatiske Lidelser hist og hel i Legemet. Af og til paakomrner ham i Sovne heftig Brystkrampe ruecl. Skrig, der gaaer ovel', naar han vcekkes. Ved deu physikalske Undersogelser iutet Sygeligt at opdage, kuus at Tyktarnen er en heel Deel uilspilet af Gas. Efter to forberedende Kalbad ordineredes: Svovlb. 240, Dusch 2lo og Styrt I70. Indgnidning over Underlivei med Gyttic. Indvendigt: trc lalrc Biegcro. Under Badningen et Par Anfald flf Ihystkrampen og for Resten indtlaf irtet Anmeerkningsverdi. Den 2?de Aug. afreiste han i nogen Betlring. Son Eftercuur anordned.es kolde Vadskninger af Legemet hver Molgen. Spailseren og Saidschiitzervanil til Aforing' naat behoves. Udover Vinteren Llev Befindendet Ledre, hans Afroring regelmessig, iniliil t27 ud paa Foraaxet, de hatr enkelte Gange maatte tye til Saidschiitzer"vandet. Ean har intet Anfalil havt af Brystkrampen. Ean }.om hertil lste Juni det folgende Aar for at gjentage Badecuren, eftel i den sidste Tid ai have befundei sig niudre rel ured Tryknilg og Beklemmelse for Brystet, nogen Svildelhed og urolig Sovn. CuLen otdnedes som follige Aar'. I Midten af Juli ophorte han med Bad. og Bronddrikning. Hans Udseende var friskere, de tidligele Symptoner paa Eernorrhoidalallectionen paa det N ermeste fotsvtndne, Beffndendet i alle Dele betycleligt bedre..no.5. Hemorr'hoidallirlelse, der hal varet i flere Aal - een Saisols Cuur - Helbredelse. 1844, Juli l2te. N. N., 54 Aar, en liden, naver Mand, al' cholerisk Temperament, har i flele Aar lidt af Underlivsbesverlighedel meil Trykkel, Tyngde og GasudviLling, uoldcntlig Afforing, rredstemt lluneur', i 'hoi Glad irritabel, Uro i Legemet iset i Benene, forstydet Nattcs0yu, Emacieret af Legenet, af og til ' He nonhoidalkuucler. - I Begyndelsen af Curen befandt han sig velre, fios, det r,ar rnete Uro og Sornloshed, men irden erdt Currr blev han kjeudeligt bedre og flere Maaneder cftel ral hans Sundhedstilstand i alle Maadel tilfredsstilleucle..0y'o. 4. Staldsei Ilenorrhoiilalfloil meil Conge, stioncf til HoTedet - een Saisons Bad- og Brandcuul - betydelig Bedring. 1854, Juli 16de, N. N., Enrbetlsmand, omh'ent 55 Aar', lar i marge Aar furt et meget stillesidilerde LiY' I

5 128 cr er sielli Tobaksryger, hal nldt ret god Ilelbred irdtil for 3 Aal sideu, kuns leed hal noget af E culorrhoidalknuder rned lidi Bloclgang samt temporair IIovedpine. Meu for' 3 Aar siden begyndte han at klage orel Landesruetter, af og til skjerende Smertel i Underlivet, Tlykning i Hjertekulen, isel efter Maaltid.erne, tol Hoste, Maugel paa Appetii og Atraring. (Ilmruorrhoictalfloddet var nylig staudset). Denne Tilstand varede til Febr. 1853, da hau blev angrebet af er typhos Feber', efter hvilken 'han lange beholdi Eovetlpine rned Trykken over Issen, iser i opreist Stilling' og forsi da llemouhoidalfloddet kom igien i Mai, bedredes han. Efter Brugen afmarienbader Kreutzbrunn i ser Uger syntes hatr fuldkommen lestitueret. Men ud paa llosten forvelledes han igjen og siden har Underlivstilfeldene og Ilovedpine aitel r elet tilstede af og til. Henouhoiderne have ikke i-iisi sig paa, et Aar. Ifior Sommer leed hau eu kot't Tid afsvekkelse i den hoire AIm samt sr-agt Syn, uren disse Sympiomer aftoge ued Hovedpinen. Ved den physicalske Under- 'sogelse kunde intet AbDormt opdages. - Han brugte Svovlb. 25 o, Dusch 22 o. Unclerlivet indgnedes gjentague Gange i Badet ttred varur Gyttie og afrjuschedes rned spredt Straale. Styri kold. Yetl Afleisen den 25de Aug. val Udseendet friskt, Humeuret godt, Appetit, Soyr og Aff'oring i Olden. Eudnu eet Tilf'eelcte rnaa jeg anfore, fordi det uilm rkel sig ved gauske eiendorurnelige Symptomer: N0,5, Peliodiske Beslimelset Gange i r29 Dsgnet - tidligere Hemorrhoidalknuder - 3 Aars Cuur - Eelbledelse. 1850, Juli 5te, Consul N, noget over 50 Aar' hoi, maver, har i ile sidste Pal Maanetlel lidt af periodiske, orntrent hver 3die - 4de Uge indtredentle Besvimelser', der i Almindelighetl have til Forlsbere Uro i Underlivet, Qvalrne og Rumlen; derpaa indtrader Besviurelsen, som va:r r i I i, 2 trtinutter og gierrtager sig Gange i Dognet. Dfter en saadan Attaque er der i nog'le Dage lidt Matheil, iovrigt befinder han sig vel. Unilertiilen udstoder han fsr Anfaldene et qvalt Skrig, Ansigiet bliver momentant r'odt, derpaa blegt, Oiet taber sin Glands, Puls og Ejedeslag standse. Han har tidligere havt Marisce, som ntr ere sammenfaldne. Ved den physicalske Undersagelse kunde intet Abnornt opilages i Blystets Organer og heller ikke i Und.erlivets, naar undtages en forbigaaende congestioneret Tilstand af Leveren, iler markedes Doget hypertlophieret, men som efier nogle Dages Forlob igjen svandt,. -- Appetit og Afforing ret god. Der forordnedes Svovlb. 25 o, Dusch 20 o, Styrt 17 o, 2 halve Begele Svovlvand daglig. Under Curen indfaudt sig et Par Anfald, nen som syntes noget lettere end ile tidligere. - Den l3de Aug. a reiste han og ud over Vinteren befandt han sig bedre. Paroxysmertre af Besyimelse indtraadte ikke, men han fslte ofte ligesom en Bloilstrem at stige op langs hoire Side til Hoverlet, og let forbigaaende' derhos et let Anfalil af lidt uregelmassigt Aaniledreg Qvalme og uogen Uro i Unilerlivet. Hatr gieniog I

6 r30 Curen dei paafolgende Aar og ligesaa i 1852' een Maaned hvel Gang. Da han det tredie Aal kon hertil, var der kuns tilbage ubeiydelige Aniydningel af hans fotige Sygdom, nenlig eu hver l0de til l4de Dag konmende Uro i Fodderne, der folplanter sig opail Legemet, til Hovedet og ender med en svag Pulseren i hoire Ore, nen det Ilele ei betydeligele, end at han kau fortsette med at geae, fid.e eller deslige, om det paakommer ham unilel samme' -{,1. Obstructron. Hed ere indbefattede de Tilfelde, hvor intei andet synligt Synptom har veret tilstede enrl treg eller manglende Afoling med ile deraf flydenrle Older. - Svovlvandets kraftige og rlerhos usmertelige, laxerende Virkning maatte nan allerede a priori autage for at vere af decideret Nytte uocl disse Tilfclde og denne Auskuelse stadf&stes ogsaa tilfirkle af li'fhringel Slovlbadet ikke liilet uddelstottel Bloudcuren, maa indromures og det ikke alene ved del forogede Absorption af Minelah'andet, urer ogsaa veil de i Badet stedfitrdende kraftige Manipulationel af Legemet' na,vtrlig Utrdellivet. - Dei er i delne Sygdom, hvor man undertider hal valet rodt til at stige op indtil 8 Begere af Gangen, for at erholde Yir'lnring a Vandet, men naar denne er opnaaet' kan uran snali igjen gradviis forruindske Dosis enilog lige indtil den orditrere, 3 i 4 halve Begere daglig og med fuldsiendig Yirkniug. ^{t I3l Resultatet af Behandlingen har veret, at af 49 Patienter ele 13 helbr.etlede og 27 betydeligt betlrede, tilsammen noget oyer 8f,5 %; 5 ere noget forbedreile og 4 uhelbreded.e. Xll. Chronisk Sygdomme i Ledene have fremstillet sig deels som chronisk Betanclelse, hvid Svulst, Arthrocace, ileels sou Vandansarnling og hyppigst, i Kneledet. Behandlingen har vu.et, foludeu Srovlbadct med kraftige Gyttieindgnidningcr. og Dusch paa det afficerede Leil, tillige varme Gyttieomslag eel Time daglig samt ikke sjelclcn n{alieterstrygning oler Ledet. For Sygdomne i Knoledei, alele havc lteret behandleile 3.1, hvoraf 2 helbredcde, 17 lctydeligt bedr.ede, tilsamrnen outfedt 56 o/o; 10 erc noget bedrede, b uhelbredede. lyo. 1. Ilvid Svulst, i Kneet - cu 4 Gange gjentaget Cuur' - betydelig Bedr.ing. Jornfr. N. N., henvecl 30 Aar., r.ask forovrigg ilog af og til lidi chlorotisk, leed af en gammel Kneskaile, cler begyndte ned \iandansamling i Ledet, iler senere udlihlede sig til Althrocace med betydelig Yoluuforzgelse af selve Beenmassen. Ledets Foun var foraudret paa Gr.und af Srtlsten, iler val Smerter leilenfor Kuaskallen, som under.tiden strakte sig necl ail Skinnebenet til Risten; Leilets Function tilintetgjort, iilet Benet kuns hsist ubetydeligt kuntle baies, Gangen smertefuld og kuns vecl Ilj.tlp af 2 Krykker. kuude hun 9+

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Lider du af lavt. sider. stofskifte?

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Lider du af lavt. sider. stofskifte? Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Lider du af lavt stofskifte? 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web:

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie.

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie. Förhandlingar vid de skandinaviske naturforskarnes tredje møte, i Stockholm den 13-19 juli 1842 (s. 68-80) Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788?

EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788? EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788? Af Kirsten Jungersen, Medicinsk Museion Var det den samme slags latin som vi har set hos lægerne i vor tid hvor

Læs mere