fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god"

Transkript

1 fx. 120 Sy gclo mme i Milten, enten de optr&ile son Neuralgier, clu'ouisk Betendelse eller ile som Svulsi, Hypertrophie ere Symptomer paa en sygelig Bloduase, behandles med Fordeel her vetl Badet. Dr Slulsten af oudartet Natur., er. del natur.- ligviis ingen Hj&lp at vente. - -A.f 23 Behanclleile ere 4 helbredede, 15 betydeligt bedr.ede, altsaa tilsammeu omtrert 82,60 p0i.; 1 bcdredes noget, 3 uden BerL.ing. Belnndlingen bestaaer i varme Svovlbail med spredt Dusch, efterat Miltregionen gjentagende er indgnedet rned varm Gytiie, derpaa kolcl Styr.i eller Overgydniug. Derhos vaune Gyttieornslag og tbr Enkelte anvendtes Manaeter, lyo. 1 Chronisk Betandelse i Milien med Svulst - eeu Saisons Cuur - Helbreilelse. 1843, Juni. N. N., middelaldlende Mand, leed i Jauuar Maaned 1843 af Koldfeber; derhos havde hau i velstle Hlaochondrium eu dunp, trykkende Srnerte, son forogedes vecl Tryk og ved eu generet Stitling. Den syge Side var, samnenlignet rued den antlen, rnere tiemstaaende, Under Brugen af eu sparsom, temmelig homogen Diet, ved Tartarus emeticus i smaa Doser., ved lgler, Kopper etc, bedr.edes hans Tilstanil noge! men endru, da han i Juni kom hertil, vetlvarede den ubehagelige Foluernnelse i Sidcn, og hau taalte ikke at sidde foroverboiet, uden at oieblikkelig Smerte opstod i Sitlen. Hans r\foring val treg, af og i,il paakon ham Sviudel og stundorn Blod.uing af yenstre Nreseboer. Udaeendet sygeligt, Faryer graalig, jordfanet. Efter hvad han forteller, skal Sygdommen have varet i Aar, rnen efter Koldfeberattakken har d.en veret, heftigere end tiilligere. Efter et Par forbereilende Kalbad ordineredes: Svovlb. 260, Dusch 22o. Venstre Side indgnides 3 Gauge etc. Overgyclning: kold. 3 Segel Svovh'anit ilaglig. Dftcr 40 Bad var han betydeliet bedle. Afforingen r'ar regelurassig, Udseenilet friskele, Hudfarven goil. I Lobct af de forste Maaneder eftel Hjenkomsten kom tueredes og Helbreil. hal han han sig mere og mere, indtil han fuklkommen restisenere nydt en stadig god -lvo. 9. Miltsvulst - langvarig Sygelighed - 2 Aars Cuur - betyilelig Bedling. 1850, Juni lste. tr'r'ok. N., 33 Aar, leed for 15 Aar siden af Koklfeber i halvandet Aar, efter at have brugt en heel Deel forskjellige Midler. aldrig folt sig fuldkommen rask. Siden har hun Hun har fomemmelig klaget over Smerter', af og til termnelig heftige, i venstre Side, fra de falske Ribbeen til lloftebenet, udad mod Ryggen til Os coccygis, forenet med en Folelse af Svaghed, Dovenherl i hele venstre Uuderextremitet. Disse Tilf'elcle have unilertiilen v.eret saa heftige, ai de ha,ve atpresset hende Skrig og tlrunget hende til at holile Sengen. Paloxysrnerne optraailte en enkelt Gang i 1847 netl ternmelig regehnessig Typus og Urinen var uniler disse i Ahuiudelighed nklar, morkfarvet grumset. Vetl Percussionen rnielkes paa venstr.e Sitle mat Lyil og foroget Modstantl fra Fingles Bredde ovenfor Ribbeenskanten til ]loftebeenskanten os 4 i 5 Tommer

2 122 i Bredden. IIun har brugt rnange forskjellige Miiller' snart ned, snart uden Lettelse. Oril. Syovlb. 26 o, Dusch 2l o, Styrt o. 3 halve Beger. Uuder Badningen r-ar Befinilenilet uiudle godi; der IaI et stadigt IldebefiDdende rued Srnelte i Siden, Zittren af Legernet, Mathed. - Affotingeu ra'noget fol igelig og Drikrilgen ruaatie indshlrenkes til to halle Glas. - Dfter Hjemkonsten begyndte hur at 'be< es. Det folgende Aal liour htur het'tilbage. Omtlent en Maaned I'or.r\nkoruster haytle hrur paadraget sig tr'or\olelse, der forveuede hendcs Befind.ende. Culen ordnedes som ilet folegaaende Aar. Hun befanilt sig denne Gang bedle under Badningen og efter 40 Bad afreiste hun, Siden har hendes Sundheilstilstand v ret meget god. Da hun eftel et Aars Forlob igjen begyrd,te at fole noget af sit ganle Onile, underkastede hun sig en Saisons Cuur i 1854 og har siden varet rask. Jeg har i denne Vintel havt Anledning til adskillige Gange at see og tale metl hende og derveil ovelbevise uig on hendes Befindende. Uagtet hun saalecle synes helbledet, tol jeg dog ei opfore heude sorl saaal&n paa Grurd af tidligere Recidiver'. No. 5. llilt- og Leverslulst rneil Spinalirritation - 2 Maaned.ers Cuur' - betyclelig Bedriug. 1847, Juni 22cle. Jomfi. N., mecl et sygeligt, skiddenguult Uilseende, Oiuene matte, har i 2 Aar lidt af heftige, gnaveuile, boreude Smerter i Issen med Tilboielighed til Svindel, Qvalme, stuutlon Brekning 123 taaler ingensomhelst aandelig Anstrangelse, Sornen urolig. Desuden klager 'hun ovel Smede i venstre Skuldel og Arm, ligesom huu synes hele venstre Side er mere kraftlss og sderterde. Fslelse af Trykkeu og Tyngde i Eypochondrieure. Vetl Pelcussionen.erfares Milteu betydelig fologet i Bletlcle, Levelen at strekke sig over 6te Ribbeen og helr oyer lljeltekulen, der er on led Tryk. Ryggeu er om ved Tryk paa de overste Ilals- og paa Lendehvirvleme. Afforingen taalelig, Yandladnilgeu ofte sparsom. Pulsen hppig, 120. Ord. Svovlb. 260, Dusch 22o, Styrt 20o. 2 Brcger Svovlvauil. Kuns een Ga[g uaatte Barlnilger et Par Dage afbrytles lbrmedelst Krampe med Smerter i Eovetl og Hjertekule. Resultatet, hediler dct i hendes Journal, af 2 Maaneders Badning i dette haardnakkeile og complicelede Tilfelde af Hypertrophie af Lever og Mili samt Spinalirritation var rneget gunsiigi, iilei hun afreiste i betyilelig Bedring saavel med Eensyn til de locale som universelle Slmptorner,.No. Z. Miltsvulst ured Spinalirritation - 2 Maaneilers Cuur' * betydelig Bedring. 1849, Juni lste. Proplietter N., 38 Aa', Enkenanil fbr'3 -i\al siden, af robust Legemsbygning, har i lengero Tiil klaget ovel Hoveilpine rled Svindel, Ringen for Orene, Hjelteklap og -lergstelighed, hvilke Syruptorner ei ere constante, nen komne nu og da. Digestionen er i Uorden, iler el hyppigt, Diarrhoe; unilertiden plages han af Slinhoste, Humeuret er jevnligt slet, Hatrder 0g

3 t24. Fodiler sedvanligviis kolde. Ved den physicalske Unilersogelse opdages intet Abnormt i Brystet; derimoil er Illilten, hvor' hau ogsaa jevnligt har folt forbigaaenile, gjeunenl'arenrle Stikniuger, hypertrophieret; der el nemlig uat Lyd i 5-6 Tonmers Udbretlning efter Bleilden og confunderer sig fortil rnecl Hjertelyden. Yed Tryk paa 8t1e Ryghr.irvel Surerie, der ratlierer foltil. Pulsen 96. Ord. Svor'lb. 25o, Dusch 2I0, Styrt 17o. I senere 2 Bnger Svovlvand om Morgenen. 28de. Vaadet virker rask og rigelig Aforing; eftethaantlen er han gaaet ned til kolil Styri. Juli 18de. I de sidste Dage Affolilgen treg, Snerter og Flatulents i Undellivet, HovedpiEe, Appetiten mindre god. Ord. 3 Beger. 2lde. Vandet med god Virkning; Hovedpinel vedvarer; Appetiten beilre. Aug. lste. Ved Unclersogelse fandtes Milten betydelig fomrindsket og n r norural Storrelse. Han sover og spiser godt og hans Befinclende i det Hele tilfredssiillende. X. E emorrho id alsygd.om ne og yenose Overfyldainger i Underlivet ere gjerne secundmre Yirkninger af l'ordoielsesbesr erligheder', der sailvanlig find.es hos I'olk, som lbre et stillesiddende Liv med eller utlen Aandsanstrengelse, f. Ex. Contoirmend,.Studerend.e, ikke sjeldent ogsaa, tr'ruentimmer og yttre rig ved Mangel paa Appetii, en Fdelse af Tyngde og t25 Fuldheil i Underlivet, Flatulents, Halsbryu, unileriitlen Qvalme og Brakuing, uorrlentlig eller manglenile Afrming Derpaa folge Synptourerne paa Blodcougestion til Bry. stet, Iloveilet ellel Undellivet, sour Svintlel, Hoveilpine, 4Dgstelse, hlaochondrisk Sindsstemniug, Folelse af Trethed og Muskelsvekkelse. Santlefiords Svovlyanil er heldigt, sammensat til at bekjanpe disse Onder'. Ved dets Alcalitet moilarbeides Syren og ved dets Jerahoidighed gives Organerne deres tabte Tonus; Chlor- og Syovlsaltene regulere Aforingen. Man seer derfor snari ForandriDg til dei Bedre at Appetiten at vende tilbage og Besvarlighetlerne efter Maaltideme at aftage, For Heemouhoidalafection og Abrlominalplethora have 97 varet behandlede, hvoraf 72 ere helbred.eile eller betydeligt bedrede, altsaa noget over 74olo; 17 ere bedrede og 8 uhelbredede..no. 1. Hamorrhoidalsygilom - een Maaneds Cuur - betydelig Bedring. 1854, lste Juni. Gaardbruger N., 38 Aar, hoi, sped, har indtil fouige Aar som Skolelerer fmt et stillesiddende Liv. I 1843 leed hau af en cluonisl Betendelse i hoire Alm og Been, cler helbrededes, paa en betydelig Stivhed ner i Xnelcdet. I 1850 begyndte han at liile af Hemorrhoidalleslarligheder, haa.rdnakket Forstoppelse, Srnerte og Tyngde i Underlivet periorliske Smerter i Ryggeu, ledsagede af Trykken nedad mod Stolganger, sarnt, caldialgiske Phenomener, Congestioner. til Hovedet rued Hovedpiue. Hist og her rheumatiske Srnerter', Nattesovrren oftn uo)ig.

4 126 Han brugte Svovlbaclet meti Dusch og Styft samt Svovlvand.et indvendigt i Dosis af ire halve Begere, det senere maatte foroges til sex, hvorefter god Virkning. Juli 3die afreiste han i betydelig Bedring. Aro. 9. Ilemorrhoidallidelse meil chrotrisk Rheumatisme og Brystkrampe - 2 Aars Bade- og Brondcuut - betydelig Bedring. 1853, Juli 14de. N. N., Ernbedsmantl, 45 Aar, har i rnange Aar lidt af Uordnet i Digestionen og renose Overfyldninger i Underlivet, som Flatulents, treg Atroring, undertiden med Afgang af Blod, en Folelsc af Trykken og Tyngde i Underlivei' Svindel og periodetiis en complet Udygtighed til al aandelig Anstreengelse. TIan el rneget tilboielig til at svede og liiler af r'heumatiske Lidelser hist og hel i Legemet. Af og til paakomrner ham i Sovne heftig Brystkrampe ruecl. Skrig, der gaaer ovel', naar han vcekkes. Ved deu physikalske Undersogelser iutet Sygeligt at opdage, kuus at Tyktarnen er en heel Deel uilspilet af Gas. Efter to forberedende Kalbad ordineredes: Svovlb. 240, Dusch 2lo og Styrt I70. Indgnidning over Underlivei med Gyttic. Indvendigt: trc lalrc Biegcro. Under Badningen et Par Anfald flf Ihystkrampen og for Resten indtlaf irtet Anmeerkningsverdi. Den 2?de Aug. afreiste han i nogen Betlring. Son Eftercuur anordned.es kolde Vadskninger af Legemet hver Molgen. Spailseren og Saidschiitzervanil til Aforing' naat behoves. Udover Vinteren Llev Befindendet Ledre, hans Afroring regelmessig, iniliil t27 ud paa Foraaxet, de hatr enkelte Gange maatte tye til Saidschiitzer"vandet. Ean har intet Anfalil havt af Brystkrampen. Ean }.om hertil lste Juni det folgende Aar for at gjentage Badecuren, eftel i den sidste Tid ai have befundei sig niudre rel ured Tryknilg og Beklemmelse for Brystet, nogen Svildelhed og urolig Sovn. CuLen otdnedes som follige Aar'. I Midten af Juli ophorte han med Bad. og Bronddrikning. Hans Udseende var friskere, de tidligele Symptoner paa Eernorrhoidalallectionen paa det N ermeste fotsvtndne, Beffndendet i alle Dele betycleligt bedre..no.5. Hemorr'hoidallirlelse, der hal varet i flere Aal - een Saisols Cuur - Helbredelse. 1844, Juli l2te. N. N., 54 Aar, en liden, naver Mand, al' cholerisk Temperament, har i flele Aar lidt af Underlivsbesverlighedel meil Trykkel, Tyngde og GasudviLling, uoldcntlig Afforing, rredstemt lluneur', i 'hoi Glad irritabel, Uro i Legemet iset i Benene, forstydet Nattcs0yu, Emacieret af Legenet, af og til ' He nonhoidalkuucler. - I Begyndelsen af Curen befandt han sig velre, fios, det r,ar rnete Uro og Sornloshed, men irden erdt Currr blev han kjeudeligt bedre og flere Maaneder cftel ral hans Sundhedstilstand i alle Maadel tilfredsstilleucle..0y'o. 4. Staldsei Ilenorrhoiilalfloil meil Conge, stioncf til HoTedet - een Saisons Bad- og Brandcuul - betydelig Bedring. 1854, Juli 16de, N. N., Enrbetlsmand, omh'ent 55 Aar', lar i marge Aar furt et meget stillesidilerde LiY' I

5 128 cr er sielli Tobaksryger, hal nldt ret god Ilelbred irdtil for 3 Aal sideu, kuns leed hal noget af E culorrhoidalknuder rned lidi Bloclgang samt temporair IIovedpine. Meu for' 3 Aar siden begyndte han at klage orel Landesruetter, af og til skjerende Smertel i Underlivet, Tlykning i Hjertekulen, isel efter Maaltid.erne, tol Hoste, Maugel paa Appetii og Atraring. (Ilmruorrhoictalfloddet var nylig staudset). Denne Tilstand varede til Febr. 1853, da hau blev angrebet af er typhos Feber', efter hvilken 'han lange beholdi Eovetlpine rned Trykken over Issen, iser i opreist Stilling' og forsi da llemouhoidalfloddet kom igien i Mai, bedredes han. Efter Brugen afmarienbader Kreutzbrunn i ser Uger syntes hatr fuldkommen lestitueret. Men ud paa llosten forvelledes han igjen og siden har Underlivstilfeldene og Ilovedpine aitel r elet tilstede af og til. Henouhoiderne have ikke i-iisi sig paa, et Aar. Ifior Sommer leed hau eu kot't Tid afsvekkelse i den hoire AIm samt sr-agt Syn, uren disse Sympiomer aftoge ued Hovedpinen. Ved den physicalske Under- 'sogelse kunde intet AbDormt opdages. - Han brugte Svovlb. 25 o, Dusch 22 o. Unclerlivet indgnedes gjentague Gange i Badet ttred varur Gyttie og afrjuschedes rned spredt Straale. Styri kold. Yetl Afleisen den 25de Aug. val Udseendet friskt, Humeuret godt, Appetit, Soyr og Aff'oring i Olden. Eudnu eet Tilf'eelcte rnaa jeg anfore, fordi det uilm rkel sig ved gauske eiendorurnelige Symptomer: N0,5, Peliodiske Beslimelset Gange i r29 Dsgnet - tidligere Hemorrhoidalknuder - 3 Aars Cuur - Eelbledelse. 1850, Juli 5te, Consul N, noget over 50 Aar' hoi, maver, har i ile sidste Pal Maanetlel lidt af periodiske, orntrent hver 3die - 4de Uge indtredentle Besvimelser', der i Almindelighetl have til Forlsbere Uro i Underlivet, Qvalrne og Rumlen; derpaa indtrader Besviurelsen, som va:r r i I i, 2 trtinutter og gierrtager sig Gange i Dognet. Dfter en saadan Attaque er der i nog'le Dage lidt Matheil, iovrigt befinder han sig vel. Unilertiilen udstoder han fsr Anfaldene et qvalt Skrig, Ansigiet bliver momentant r'odt, derpaa blegt, Oiet taber sin Glands, Puls og Ejedeslag standse. Han har tidligere havt Marisce, som ntr ere sammenfaldne. Ved den physicalske Undersagelse kunde intet Abnornt opilages i Blystets Organer og heller ikke i Und.erlivets, naar undtages en forbigaaende congestioneret Tilstand af Leveren, iler markedes Doget hypertlophieret, men som efier nogle Dages Forlob igjen svandt,. -- Appetit og Afforing ret god. Der forordnedes Svovlb. 25 o, Dusch 20 o, Styrt 17 o, 2 halve Begele Svovlvand daglig. Under Curen indfaudt sig et Par Anfald, nen som syntes noget lettere end ile tidligere. - Den l3de Aug. a reiste han og ud over Vinteren befandt han sig bedre. Paroxysmertre af Besyimelse indtraadte ikke, men han fslte ofte ligesom en Bloilstrem at stige op langs hoire Side til Hoverlet, og let forbigaaende' derhos et let Anfalil af lidt uregelmassigt Aaniledreg Qvalme og uogen Uro i Unilerlivet. Hatr gieniog I

6 r30 Curen dei paafolgende Aar og ligesaa i 1852' een Maaned hvel Gang. Da han det tredie Aal kon hertil, var der kuns tilbage ubeiydelige Aniydningel af hans fotige Sygdom, nenlig eu hver l0de til l4de Dag konmende Uro i Fodderne, der folplanter sig opail Legemet, til Hovedet og ender med en svag Pulseren i hoire Ore, nen det Ilele ei betydeligele, end at han kau fortsette med at geae, fid.e eller deslige, om det paakommer ham unilel samme' -{,1. Obstructron. Hed ere indbefattede de Tilfelde, hvor intei andet synligt Synptom har veret tilstede enrl treg eller manglende Afoling med ile deraf flydenrle Older. - Svovlvandets kraftige og rlerhos usmertelige, laxerende Virkning maatte nan allerede a priori autage for at vere af decideret Nytte uocl disse Tilfclde og denne Auskuelse stadf&stes ogsaa tilfirkle af li'fhringel Slovlbadet ikke liilet uddelstottel Bloudcuren, maa indromures og det ikke alene ved del forogede Absorption af Minelah'andet, urer ogsaa veil de i Badet stedfitrdende kraftige Manipulationel af Legemet' na,vtrlig Utrdellivet. - Dei er i delne Sygdom, hvor man undertider hal valet rodt til at stige op indtil 8 Begere af Gangen, for at erholde Yir'lnring a Vandet, men naar denne er opnaaet' kan uran snali igjen gradviis forruindske Dosis enilog lige indtil den orditrere, 3 i 4 halve Begere daglig og med fuldsiendig Yirkniug. ^{t I3l Resultatet af Behandlingen har veret, at af 49 Patienter ele 13 helbr.etlede og 27 betydeligt betlrede, tilsammen noget oyer 8f,5 %; 5 ere noget forbedreile og 4 uhelbreded.e. Xll. Chronisk Sygdomme i Ledene have fremstillet sig deels som chronisk Betanclelse, hvid Svulst, Arthrocace, ileels sou Vandansarnling og hyppigst, i Kneledet. Behandlingen har vu.et, foludeu Srovlbadct med kraftige Gyttieindgnidningcr. og Dusch paa det afficerede Leil, tillige varme Gyttieomslag eel Time daglig samt ikke sjelclcn n{alieterstrygning oler Ledet. For Sygdomne i Knoledei, alele havc lteret behandleile 3.1, hvoraf 2 helbredcde, 17 lctydeligt bedr.ede, tilsamrnen outfedt 56 o/o; 10 erc noget bedrede, b uhelbredede. lyo. 1. Ilvid Svulst, i Kneet - cu 4 Gange gjentaget Cuur' - betydelig Bedr.ing. Jornfr. N. N., henvecl 30 Aar., r.ask forovrigg ilog af og til lidi chlorotisk, leed af en gammel Kneskaile, cler begyndte ned \iandansamling i Ledet, iler senere udlihlede sig til Althrocace med betydelig Yoluuforzgelse af selve Beenmassen. Ledets Foun var foraudret paa Gr.und af Srtlsten, iler val Smerter leilenfor Kuaskallen, som under.tiden strakte sig necl ail Skinnebenet til Risten; Leilets Function tilintetgjort, iilet Benet kuns hsist ubetydeligt kuntle baies, Gangen smertefuld og kuns vecl Ilj.tlp af 2 Krykker. kuude hun 9+

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask'

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask' 68 rigtignok irriteres ved gjentagen Anvendelse Euden og iler opstaaer hiint tidligere omtalte papulose, kloentle Udslag, men dette svinder ig;'ed neget hurtigt, naa:r man statrdser metl Anvendelsen i

Læs mere

Zf. Nervos Svekkelse. Hermed har jeg betegnet den feberfrie Tilstaud, d.er charakteriserer sig ved en alnindelig Muskelsvaghed,

Zf. Nervos Svekkelse. Hermed har jeg betegnet den feberfrie Tilstaud, d.er charakteriserer sig ved en alnindelig Muskelsvaghed, 't I06 som oftest v.elet af elt meget, haardna,kket Cha:r.aktecr.. De behandles rned varne Svovlbad, Gyttieindgnidniug meu forsigtigt, thi Badet i og fol sig iuiterer ofte de betendte Iludpaltier', sa&

Læs mere

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet.

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet. 92 3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. Badet. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt Idet jeg nu gaaer over til de specielle Sygdousfblurer', retter jeg

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Juli 8de begyudtes med Maneterstrygrdng paa Arm. og Been.

Juli 8de begyudtes med Maneterstrygrdng paa Arm. og Been. v 80 i Extremiteterne. Mundeu trukket til den ene Side. Fuld.kommen Paralyse har ikke veret tilstetle, ihvorvel Hudi'olelsen engang var megei svag. Hans Tilstand ved. Ankomsten er folgende: Gangen usikker,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer.

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer. DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een af

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

sammentrekke og udvide Legernet. Oine eller Sandseredskaber De for.plante sig ved dg og synes blot at leve en Somrner.

sammentrekke og udvide Legernet. Oine eller Sandseredskaber De for.plante sig ved dg og synes blot at leve en Somrner. JO er vel saa! men i Regelen iniltreile de og, for ikke at, forstyrre dem, bor defor hellerikke nogen Medicamentbehandling finde Sted undtagen i Nadsfald. De For.- skrifter, som gives ved Afreisen, angaae

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune Den Sidste Tid Denne udgave er er revideret af: Ingrid Hermansen, anæstesi- og smertesygeplejerske Hanne Berger, sygeplejerske Ældrecentret Æblehaven Guldborgvej 6 2660 Brøndby Strand Kilder: Ulla Søderstrøm,

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne.

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. Undgrup 3 Sygdoms og Diagnose Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organnes position. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionne. 3 = 6 point Ekseml på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s

Læs mere

r32 1853, Juli l5de. Madm. N, omkring 35 Aar, ffk foretage smaa Bevagelser fra Sted til Sted.

r32 1853, Juli l5de. Madm. N, omkring 35 Aar, ffk foretage smaa Bevagelser fra Sted til Sted. r32 foretage smaa Bevagelser fra Sted til Sted. badcde her i.aarene 1849-50-51 Eun og 53, hver Gang omtreni 40 Bail, blugte foruden den serlvanlige Badeog Brondcuur Gyitieouslag samt Man telstrygning.

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE Hvordan kan dette være interessant/relevant for dig? Jo - hvis du f.eks. har problemer med: Ødemer/Væskeophobninger og andre hævelser Hudproblemer,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Chlor... 100,0. 100'0. Bron.,...,. 0,38. 0,46. + Svovlsyre... 1I,48, 4,91' 2,40. 4,b3. 10,76. 0,27. 0,16. 10,56. 1,91.

Chlor... 100,0. 100'0. Bron.,...,. 0,38. 0,46. + Svovlsyre... 1I,48, 4,91' 2,40. 4,b3. 10,76. 0,27. 0,16. 10,56. 1,91. 40 5. At Svovlvandet inileholiler en ringere Mengde Svovlsyre, hvorimod Svovlvanilstof er tilsteile, son Fjortlvandet manglerl 4. At Svovlvandet indeholtler organiske Substantser oploste, sorn Ssvandet

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Sundhedstilstanden i Norge

Sundhedstilstanden i Norge Reretning om Sundhedstilstanden i Norge i Aaret 1845. (Efter Medicinalbureanets Referatprotokol for Aaret 1.847). Separataftryk. Christiania. Det Ste enske Bogtrykkeri. 1887. Medicinalberetning for Aaret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kapitel 7. 7.december 965

Kapitel 7. 7.december 965 Kapitel 7 7.december 965 Fra Fruen vågnede af sine sælsomme drømme måske i går nat, Fruen var ikke sikker på at hendes tidsfornemmelser var i orden i dette rum hvor det var vanskeligt at holde styr på

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = Tæl figurer - iler Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.21.1.1.da Tæl figurer - iler Lærer: Dato: Klasse: 4 10 6 6 6 8 Materiale ID: PIC.21.1.1.da Tæl figurer - iler Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.21.2.1.da

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Indlægsseddel: Information til brugeren Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne Rygning og diabetes Har du diabetes, er risikoen ved at ryge meget større end for andre. Rygning forværrer nemlig de mange følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point Undergruppe Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. 3 = 6 point Eksempel på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s Qi kan skades

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup Lægepraksis Mit indlæg baserer

Læs mere

Erindringer fra Skørping Sanatorium af Agnes Zierau, nedskrevet omkring 1980.

Erindringer fra Skørping Sanatorium af Agnes Zierau, nedskrevet omkring 1980. Erindringer fra Skørping Sanatorium af Agnes Zierau, nedskrevet omkring 1980. Navnet Skørping kom meget tidligt efter min konfirmation ind i min bevidsthed, fordi et svigtende helbred afslørede, at jeg

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystreduktion Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystreduktion Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere