DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel

2 Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af fra venstre Amanda, Emil, Natalie og Sofie

3 Fremtidsvisio hvaffor no en? Den danske Kirke i Schweiz har haft fint besøg her i foråret: Margith Pedersen, generalsekretær for Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK), og Peter Skov Jakobsen, Københavns biskop. Deres besøg her var del af en rundrejse i Europa til forskellige udlandskirker. De ville blandt andet gerne lytte til kirkekomitéernes og menigheds rådetsfremtidsvisioner for kirkenher i Schweiz?!? Før en så lille kirke som vores kan tillade sig den luksus at tænke visioner, mener jeg, at ét essentielt forhold bør være i orden. Ja, rigtigt gættet: Livskraftig økonomi! Dendanske Kirke i Schweiz er selvfinansierende, densindtægter hidrørerfra medlemsbidrag, donationer, brugerbetaling samt fundraising. Der bliver ikkesendt eneneste dansk skattekrone til Schweiztil atdrive kirke for. Vi er heldige athave nogle få megetgenerøse sponsorer. Menuanset hvor mange trofaste velgørere, der måtte findes i denne verden, mener jeg, at kirkens økonomiske fundament bør sikres af menigheden.hvis menigheden ikke støtter kirken, må det være fordi, der ikke er noget ønske om eller behov for, at der skal være en dansk kirke i Schweiz. Tidligere lagde vi et girokort i det kirkeblad, som blev sendt ud om foråret inden kirkens årsmøde. Via dette betalte man sit medlems bidrag og havde ret til at stemme på mødet. Nu lægger vi girokort i hvertnummer af kirkebladet. Så er det op til den enkelte at bestemme, hvornår det er belejligt at betænke kirken. Margith Pedersen kunne fortælle os, at alle danskere, som er medlem af folkekirken, i gennemsnit hvert år betaler DKK fra 3

4 vugge til grav. Det hedder kirkeskat. I menighedsrådet ser vi gerne, atmanbetalerchf 100 årligtpr. husstand til kirken. Deterikke forbudt atbetale mere. Hvismanbetaler skati Schweiz, kanman trække beløbet fra på sin selvangivelse. Så skal manbede vores kasserer om en kvittering. Og er man skattepligtig i Danmark er bidragetfradragsberettigetefterligningslovens 8A. Kanmandokumentere, atmanhar ettilhørsforhold til endansk kirke i udlandet tilknyttet DSUK, bevarer man automatisk sit medlemskabafdendanske folkekirke medalle dertilhørende rettigheder til kirkelig betjening hjemme i Danmark. Som nævnt hidrører kirkens indtægter fra flere kilder: Man kan støtte kirken ved at give til kollekten efter gudstjenesterne (den skulle gerne dække kirkeleje, organist og eventuelt kirkesanger). Og ved at værebrugeraf kirken (derer indført brugerbetaling på alle kirkelige handlinger bortset fra gudstjenesterne). Og vedat deltage i vores forskellige arrangementer så som Sankt Hans aften og præstegårdsaftener. Og ved at komme til vores julestuer rundt omkring i landet og købe rundhåndet ind i de forskellige boder. Og ved at deltage i landslotteriet. Og ved at tegne annoncer i kirkebladet. Og... Detvar fremtidsvisionerne for kirken, jegkom fra Helt overordnet bør kirkenhvile på etsundt økonomisk fundament tilvejebragt af menigheden. Hvis så en dag vi får luft i økonomien, skal vi have en dialog i menigheden om idéer og ønsker for kirken. Den tid den glæde!!! Indtil da: Gør en god gerning betal et bidrag til kirken, så er du med til at sikre, at den overhovedet har en fremtid. Vibeke Nyborg, formand for menighedsrådet 4

5 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 5

6 Konfirmanderne forbereder gudstjenesten. Der synges introitus indgangsbøn ved gudstjenesten. Konfirmanderne vedreformationsmuren 6

7 Frankerkonvent I september2009 samledes præsterne fra Nice,Paris, Luxembourg, Belgien og Schweiz til et møde i den danske kirke i Paris for at drøfte evt.samarbejdsmuligheder. Med de flypriser,der eksisterer i øjeblikket, vil etsamarbejde på trods afafstandene ikke være uoverkommeligt.på tapetetvar spørgsmål om ferieafløsning, back up for hinanden i tilfælde afsygdom o.l., fællesforedragsholdere, konfirmandundervisning, indkøb til julebasarer og andre af samme slags rent praktiske ting. Ud oversådanne spørgsmål drøftedesden enkelte præsts arbejdssituation sådan i almindelighed. Detatværepræst er jopå én og samme tid et meget ensomt job og et meget udadvendt. Det gælder for præster i Danmark, men det gælder i endnu højere grad for præster uden for landets grænser. Her har man ved siden af de pastorale forpligtelser en hel mængde praktiskegøremål, som man i Danmark har andre ansat til at udføre. Af denne grund er det af uhyre værdi en gang imellem at mødes med kolleger, der mere eller mindre ståri samme situation. Vi blev da også hin dag i Paris enige om at fortsætte dette arbejde. Møderne skulle gå på skift, så man også kunne få et indtryk af de fysiske rammer, man de forskellige steder arbejderunder. Vi fastsatte etmøde hverthalve år. Dermedvar Frankerkonventet en realitet. Det har nu eksisteret i 1 ½ år, og udbyttet har været godt og stort. Konfirmandweekend En udløberaf dette samarbejde så dagens lys her i Genève den første weekend i april, hvor vi afholdt en konfirmandweekend for konfirmanderne fra Paris, Nice,Zürich og Genève.Der deltog 24 børn samt deres præster. Vi samledes fredag d. 1. april i 7

8 præsteboligen i Grand Saconnex. Her blev der serveret et lettere måltid. Efter at have fået stillet den værste sult gik aftenen med hyggeligt samvær børnene skulle jo lige lære hinanden at kende. Om lørdagen samledes vi så til morgenmad kl her hos os, hvorefter vi gik i gang med at forberede den gudstjeneste, børnene skulle afholde søndag kl i Chapelle St. Léger. Om eftermiddagen efter generalprøve på gudstjenesten tog vi på sightseeing i Genève.Her så vi bl.a. reformationsmuren og domkirken. Om aftenen blev der vist film, som bagefter blev debatteret livligt. Søndag formiddag var vi på besøg i Røde Kors Museet. Kl samledesvi så i Chapelle St. Légertil dengudstjeneste, børnene havde forberedt. Ud over børnene var de lokale konfirmandforældre indbudt tilatdeltage. Detblevenmegetgod og stor oplevelse. Det var konfirmanderne, der stod for det hele bortset fra altergangog velsignelse. De havde alle fået en opgave, og det var betagende at se med hvilken iver og alvor, de hver især udfyldte den plads, de havde fåettildelt. Efter gudstjenesten var det forbi, og man begav sig af sted hver til sit en stor oplevelse rigere. Jegfornemmede, at konfirmanderne havde haft engod weekend. Som præsterne vedkonventsmøderne syneskonfirmanderne også, at det var rart at møde kolleger fra andre steder, der var i samme båd, som de selv. Jeg tror bestemt ikke, at det bliver den eneste gang, der vil blive afholdt etsådant konfirmandtræf, lige såvelsom også frankerkonventet er kommet for at blive. Jens Barfod 8

9 Den danske Kirke i Schweiz Regnskab 2010 Indtægter CHF Udgifter CHF Kollekter 3.474,35 Leje lokaler 1.400,00 Sponsorer ,00 Præst ,15 Bidrag ,50 Vederlag 3.525,00 Renter 244,60 Kirkeblad ,59 Arrangementer ,00 Kontor 3.309,45 Annoncer 2.800,00 Bank/PTT 491,60 Lotteri 7.793,30 Rejse/hotel 7.019,88 Gebyrer 7.793,00 Arrangementer ,98 Diverse 2.564,10 Flytning 6.000,00 Istandsættelse 1.500,00 Hårde hvidevarer 500,00 Lotteri 1.068,40 Total indtægter ,75 Total udgifter ,15 Årsresultat ,60 Formue ,30 Formue ,90 STATUS AKTIVER PASSIVER Bank ,76 Formue ,30 Post ,82 Henlæggelse 8.000,00 Kasse 114,32 Årsresultat ,60 SUM ,90 SUM ,90 T R A N S P O R T - af større og mindre ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

10 Referat af kirkens årsmødeden20. marts 2011 Kirkens årlige møde foregik i menighedslokalerne i Rue Sénebier, Genève. Valg af dirigent Ann Beth Møller blev foreslået og valgt til dirigent. Hun kunne konstatere, atmødet var lovligtindkaldt. Formandens beretning Vibeke Nyborg fortalte om kirkens aktiviteter udover selvede kirkelige handlinger. I åretsløb blev det til ni menighedsrådsmøder og to fællesmøder med kirkekomitéerne. Af arrangementerkan nævnes ti gange morgensang med morgenkaffe, fire præstegårdsaftener, en orgel og fløjtekoncert, SanktHans aften med Jacques Berg sombåltaler, denårlige kirkedag i Bolligen, hvor FN ambassadør Steffen Smidt causerede, landslotteriet samt femvelbesøgte julestuer i Genève, Bern, Basel, Lausanne og Zürich. Formanden fortalte videre om Onsdagsklubben,om kirkebladetoghjemmesiden ogomlitteraturgruppen, en ny aktivitet i kirkens regi. Et vigtigt arbejde er fundraising, som er nødvendig for at få kirkens økonomi til at hænge sammen. VibekeNyborg sluttede af med at takke alle de frivillige, som yder en indsats for kirken. En speciel tak gik til Jens og Kirsten Barfodfor deres storearbejde. Præstens beretning Jens Barfod kunne for første gang aflægge beretning for et helt år. Et travlt år med meget at se til i det store sogn. Det blev i alt til 28 gudstjenester med halvdelen i Genève og resten fordelt på Bern, Zürich og Basel foruden 3 barnedåb og en vielse ved bredden af Lago Maggiore. Der blev i maj afholdt konfirmation af 6 unge i Zürich og 4 i Genève, og i efteråret begyndte undervisningen afto nye holdkonfirmander. Nordisk Weekend, der i oktober blev afholdt i Genève, var denne gang arrangeret af danskerne. Præsten lagde stor vægt på den årlige kirkedag i Bolligen, som udgør bindeleddet mellemmenighederne i de forskellige dele af landet. 10

11 Jens Barfodnævnte til slut kirkens organistgennem mangeår, Helle Sauter, som døde efter længere tids sygdomfredageninden mødet. Formandens ogpræstens beretninger blev taget til efterretning. Kassererens beretning medregnskabogbudgetforslag Anders Gisselbæk omdelte årsresultatet for2010sammenlignet med budgettet for 2010 og regnskabet fra 2009 samt budgettet for Regnskabet viser et overskud på næsten SFr, selv efter en henlæggelse på 8000 SFr til fremtidige flytteudgifter, men det skyldes usædvanligt store sponsorbidrag i årets løb. Til gengæld er antallet af bidragydere gået ned fra 220 til 200. Julestuerne gav et samlet overskud på SFr, næsten 2000 SFr mere end i Dette skyldes især forøgetsalg i Zürich, Basel oglausanne. Revisoren, Karsten Hartmann, kunne bevidne, atregnskabetvar udført efter degældende regler. Budgettet for 2011 forudser et lille underskud grundet faldende sponsorbidrag. Detmå forsøgesopvejetafflerenormalemedlemsbidrag. Regnskabet og budgettet blev godkendt af alle mødedeltagerne. Indkomne forslag Dervarikke indkommet forslag. Valg til menighedsrådet Christina Buxtorf, Anders Gisselbæk, Lone Kortbæk og Vibeke Nyborg var på valg. De genopstillede alle og blev valgt uden afstemning. Desuden opstillede Ulla Darre og Per Johs til de to pladser, som har stået ledige siden sidste år. De blev begge valgt for ét år. Valg af revisor KarstenHartmann genopstillede og blev valgtuden afstemning. Eventuelt Til afslutning takkede dirigenten mødedeltagerne. Lars Olsen 11

12 Konfirmationsforberedelse Har man børn i års alderen som gerne vil konfirmeres på dansk i foråret 2012, bedes man henvende sig til Den danske Kirke på telefon eller på e mail: Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt på udvalgte lørdage fra kl til kl. ca og vil finde sted i Zürich i den tyske Martin Luther kirkeog i Genève i præsteboligen. Kommende konfirmander bedes møde op til gudstjeneste søndag d. 11. september kl i Zürich eller søndag d. 18. september kl i Chapelle St. Léger i Genève. Jens Barfod Litteraturgruppen Litteraturgruppen startede i efteråret Vi er otte mænd og kvinder som mødes ca. hver 6. uge under hyggelige former og snakker om månedens bog. Mennesketerenstor fasani verdenen, Liberty, Hundehoved, Under den brændende sol og Ud at stjæle heste er bøger, som vi har læst og diskuteret i løbet af året. Vi har været i Rumænien, Tanzania,Afghanistan, Norge og Danmark,og snakketom kvindeundertrykkelse, totalitære regimer, bestikkelse, far søn relationer, slægter, opvækst, kærlighed og meget mere. Atvære delaf litteraturgruppen harafgjort berigetfornøjelsenved at læse. Jeg har fået læst bøger, som jeg ellers ikke ville have haft læst og har fået åbnet mine øjne for perspektiver som jeg ikke selv havde set. Er du interessereti atdeltage i litteraturgruppen bedesdu henvende dig til undertegnede på tlf.: +41 (0) eller e mail: Ulla Darre 12

13 13

14 Gudstjenester ogarrangementer september november 2011 September Søndagd. 4. kl Gudstjeneste i Basel Fredagd. 9. kl Gudstjeneste i Bern Søndagd. 11. kl Høstgudstjeneste i Zürich Onsdag d. 14. kl Morgenkaffe Onsdag d. 14. kl Onsdagsklub Søndagd. 18. kl Gudstjeneste i ChapelleSt. Léger, Genève Onsdag d. 21. kl Onsdagsklub Søndag d. 25. kl Nordisk gudstjeneste i Altes Bad Pfäfers (se omtale modstående side). Onsdag d. 28. kl Onsdagsklub Oktober Torsdag d. 6. kl Præstegårdsaften med Rolf Thomsen, tidligere dansk konsul i Basel. Se omtale side 26. Lørdag d. 8. kl Konfirmander i Zürich Onsdag d. 12. kl Morgenkaffe Onsdag d. 12. kl Onsdagsklub Lørdagd. 15. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 16. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève Onsdag d. 19. kl Onsdagsklub Onsdag d. 26. kl Onsdagsklub 14

15 November Lørdag d. 5. kl Gudstjeneste og kirkedag i Bolligen, Bern. Se omtale på bagsiden. Onsdag d. 9. kl Onsdagsklub Lørdagd. 12. kl Konfirmander i Zürich Onsdag d. 16. kl Morgenkaffe Onsdag d. 16. kl Onsdagsklub Torsdag d.17. kl Præstegårdsaften: Piratjagt i Adenbugten. Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet. Lørdagd. 19. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 20. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève Onsdag d. 23. kl Onsdagsklub Søndagd. 27. kl Adventsgudstjeneste i le Lignon, Genève Søndagd. 27. kl Julestue i lelignon, Genève Nordisk Club Schweiz s 10. venskabsmøde Nordisk Club Schweiz afholderi år sit 10. venskabsmøde i weekenden d september. Mødet vil i år finde sted i Bad Ragaz i Sarganserland. Søndag vil der være gudstjeneste med deltagelse af de fire nordiske præster i Schweiz. Gudstjenesten vil finde sted i Altes Bad Pfäfers. Yderligereoplysningersamttilmeldingsblanketkanmanfinde på Bestyrelsen for Nordisk Club Schweiz Jens Barfod 15

16 Medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Jens Barfod 2, chemin Taverney 1218 Grand Saconnex Tlf. & fax: Mobil: E mail: GENÈVE Formand : Vibeke Nyborg Tlf.: Næstformand : Kirsten Bendixen Tlf.: Postmester : Per Johs Tlf.: Kasserer : Anders Gisselbæk Tlf.: Sekretær og webmaster : Lars Olsen Tlf.: Julestuekoordinator : Lone Kortbæk Tlf.: Kontakt til Onsdagsklubben : Christina Buxtorf Hey Tlf.: Kontakt til Litteraturgruppen : Ulla Darre Tlf.: BASEL Mette Moser Tlf.: BERN Karen Marie Schürch Tlf.: Rikke Berger Tlf.: ZÜRICH Kirsten Chvojka Tlf.: Bitten Pischdovdjian Lotinga Tlf.: Rita Stalder Tlf.: Kirsten Larsen Tlf.: Jenny Lisberg Tlf.:

17 Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåbi forbindelse medgudstjeneste CHF 200 Barnedåbudenfor gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse afborgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet 1/1 side i tre numre CHF 600 1/1 side i farver i tre numre CHF /2 side i tre numre CHF 400 1/2 side i farver i tre numre CHF 600 Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E banking oplysninger Navn: EgliseDanoise ensuisse Bank: UBS SA, Case Postale, 1211 Genève 2 Clearing no.: 0240 IBAN. no.: CH M1V BIC/Swift: UBSWCHZH80A Account no.: M1V CCP nr , Eglise Danoise en Suisse, 1200 Genève Kirkens hjemmeside : ch.com Kirkebladet udsendes af menighedsrådet for Den danske Kirke i Schweiz med præsten som ansvarshavende redaktør. 17

18 18

19 Onsdagsklubben Dansk Kultur til Dine Børn Har du lyst til at dine børn oplever lidt dansk børnekultur? Så ta dem med en tur i Onsdagsklubben i Genève. I Onsdagsklubben kan dine børn møde andre danske børn, og du kan møde andre forældre. Vi synger danske børnesange og laver årstidsbestemte aktiviteter (fastelavnsris, heks til Sankt Hans og juledekorationer) og holder selvfølgelig alle vores dejlige traditioner i live. Og der er allerede lagt et spændende program for efteråret med bl.a. skattejagt, sjove ting med kastanjer og besøg af julemanden. Klubben er arrangeret af forældrene i klubben. Og vi mødes hver onsdag (undtagen den første onsdag i måneden), fra kl. 14 til 16 i lokalet OPEN HOUSE i det Økumeniske center, Route de Ferney 150 i Grand Saconnex. Ingen tilmelding er nødvendig og alle er meget velkomne inkl. au pair og nannier. Og hvis du har gode ideer og har lyst til at være med til at planlægge osv. må du endelig sige til. Hvis dine børn har lyst til at gå i Luciaoptog, så øver vi i november. Hvert år får Onsdagsklubbens børn nemlig lov til at lave Luciaoptoget i forbindelse med 1. advent/ julestuegudstjenesten i Le Lignon (se omtale i næste kirkeblad). Og bagefter står Onsdagsklubben for æbleskivebodeni julestuen. Vi vil også gerne mødes til pigeaften igen, og måske arrangere et par familietræf i weekenderne i løbet af året, så familier der ikke kan komme i Klubben også kan mødes. Send os en e mail hvis du er interesseret, så holder vi dig orienteret. Hvis du vil høre mere om vores lille klub, er du meget velkommen til at kontakte: Karen McGeeney ( ) ChristinaBuxtorf ( ) 19

20 Kristen tolerance midt i en flygtningestrøm I gamle dage betragtedes de øvrige religioner som oftest af kristendommen som mere eller mindre primitive. Man indordnede dem ligesom på en rangstige, men intet menneske skulle være i tvivl om, at øverst på denne stige stod kristendommen og i sammenhæng med denne den vestlige kultur. Den tid er imidlertid for længst forbi. Fra et rent religionshistorisk synspunkt betragter man i vore dage kristendommen som en religion blandt mange andre, og den må behandles som sådan. Rent religions og kulturhistorisk kan der ikke blive tale om nogen særstilling for kristendommen. Som de øvrige religioner indeholder kristendommen en lang række dogmer og religiøse riter. Den kristne dåb modsvares af andre religioners fødselsriter. Konfirmationen svarer til de religiøse riter og handlinger, man finder i andre trossamfund på overgangen mellem barnealder og voksenalder. Vielsen omgærdes i alle religioner af hellige ritualer. Aller klarest kommer denne mere overfladiske lighed frem i begravelsesceremonien. Denne har nemlig i alle religioner samme hensigt: at sikre sig over for det ukendte. Alle kulthandlinger i kristendommen såvel som i de øvrige religioner er set ud fra dette religionshistoriske synspunkt fælles om at søge garantier over for livet, men om muligt endnu mere over for døden. I disse år med den globalisering og det dermed forbundne møde med anderledes tænkende, som vi er vidne til, er spørgsmålet om den kristnes forhold til ikke kristne religioner blevet højaktuelt. I denne forbindelse må det slås fast, at der menneskeligt set kan være meget smukt og godt at hente i de såkaldte fremmede religioner. 20

21 Den der imidlertid lytter til det kristne evangeliums ord om sandheden om mennesket og menneskelivet og tager det til sig, kan ikke samtidig høre sandheden i en af de andre religioner. De supplerer ikke hinanden, men tværtimod så udelukker de hinanden. Hermed rykker toleranceproblematikken lige ind på livet af os. Mange henviser og med rette til kristendommens intolerance op gennem tiderne. Denne intolerance kan man aldrig nogensinde nå til at kunne forsvare. Man kan nemlig ikke bruge tvang i trossager. Det ligger jo i selve trosbegrebets væsen, at troen skal leve og kun kan udfolde sig i total frihed. Som den helt personlige sag, troen er, skal ethvert individ kunne vælge helt på eget ansvar. Når man imidlertid i vore dage møder det krav, at vi som kristne bør anerkende andres standpunkter som lige så sande som vore egne, så har tolerancekravet overskredet sin grænse. Tolerancebegrebet forudsætter nemlig en fast overbevisning. Den, der ikke besidder en sådan, kender dybest set heller ikke til at skulle kunne tolerere. Et sådant menneske er ikke bundet til noget som helst. For ham kan det ene standpunkt være lige så godt som det andet. For et sådant menneske gælder det blot om at holde alle på og nærgående spørgsmål fra livet. Det gør vedkommende bl.a. ved neutralt at erklære en trosholdning for intolerant eller ved at erklære de forskellige synspunkter for lige sande og værdifulde. Som Frederik den Store udtrykte det enhver er salig i sin tro. Helt anderledes personligt bliver tolerancekravet for det menneske, der tror og har en fast overbevisning om, at det, man tror på, er sandheden om menneskelivet. Det bliver ikke et krav til anderledes troende om at opgive sin overbevisning og bundethed til, at det, man tror på, er sandheden. Så ville vedkommende jo netop være intolerant. Næh, det bliver derimod et krav om, at andre skal have den samme frihed til på enhver måde at mene noget andet og leve 21

22 på noget andet end det, man selv gør. Naturligvis under forudsætning af, at det ikke overskrider de etiske og moralske normer og de borgerlige love, der er gældende i det land, hvor man har bosat sig. Andres overbevisning og samvittighed har man ikke ret til at herske over, men man har ret til at mene, at de lever på en usandhed. Hvis dette standpunkt er udtryk for intolerance, så er og skal kristendommen være intolerant. Jens Barfod ANNONCE MELGAARD IND HER FLYTNING... Annonce Meldgaard det er lige os! Et spørgsmål om tillid

23 Jan Thoftstrup Private Banker Find en Private Banking rådgiver, der har adgang til de bedste specialister Nordea Private Banking tilbyder kompetente og erfarne rådgivere, der giver et sammenhængende overblik over dine værdier. Et overblik baseret på samarbejdet med markedets bedste specialister, grundig research og seriøse analyser. En Private Banking rådgiver og mange specialister making it possible. Få mere at vide på eller ring på og aftal et møde. Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underkastet tilsyn af CSSF (110, route d Arlon L-2991 Luxembourg). R.C.S. Luxembourg No. B 14157, Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel Zürich: Tlf *Yderligere information om undersøgelsen findes på 23

24 Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, studioer og lejligheder med fjernsyn, video VHS eller DVD spiller og gratis wifi/broadband. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. 24

25 25

26 Præstegårdsaften Torsdag d. 6. oktober indbydes der til præstegårdsaften i præsteboligen i Genève. Aftenens foredragsholder, Rolf Thomsen, er forhenværende konsul i Basel. Rolf Thomsen er født 1937 i Århus. Efter endt skolegang blev Rolf ansat i træbranchen, hvor han har været lige siden. Allerede som 23 årig blev han af firmaet Danhoff Larsen og Hornemann udsendt til Afrika. I 1970 slog han sig ned i Basel. Her har han lige siden haft sit eget firma, der driver international handel med træ på samtlige kontinenter. Rolf udtaler selv, at han på eventyrlig vis har berejst det meste af kloden i forbindelse med opkøb af træ til industri og håndværk og mødt mange store personligheder. I 1980 blev Rolf Thomsen udnævnt til ulønnet dansk konsul i Basel. Denne stilling bestred han indtil 2005, hvor han med Dronning Margrethes samtykke trådte tilbage efter at have fejret 25 års jubilæum. Sit spændende globetrotterliv vil Rolf indvie os andre en smule i d. 6. oktober kl Efter foredraget vil der blive serveret et lettere traktement formedelst CHF Af hensyn til dette bedes man tilmelde sig på kirkens telefon: eller på e mail: Jens Barfod 26

27 Dåb af Anna og Emil Kjaer Porte Vielse i det fri brudeparret er Mia og Ulrik Overgaard.

28 Kirkedag i Bolligen Igen i år har vi den glæde at invitere til kirkedag i Bolligen, nærmere bestemt lørdag den 5. november. Dagens program ser således ud: Gudstjeneste kl Buffet kl Foredragved biskop Karsten Nissen, Viborg Musikalsk underholdning kl Farvel og tak for i dag ca. kl KarstenNissen er engammel kending af Den danske Kirke i Schweiz. Som nyordineret præst opholdt han sig i ved Kirkernes Verdensråd i Genève. Allerede dengang blevderholdt danske gudstjenester i Chapelle St. Léger, hvor også KarstenNissen har prædiket. I perioden var han med til at etablere et egentligt menighedsråd i Genève. Deltagelse i gudstjenesten er naturligvis gratis. Det efterfølgende arrangement med buffet med vin samt kaffe og kage koster CHF 30, som bedes betalt ved indgangen. Adressen er: Evangelisch ReformierteKircheBolligen, Kirchstrasse, 3065 Bolligen. Vibeke Nyborg

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf.

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Michelangelos Pietà Julens gennemtrængende smerte Julen er ikke blot glæde. Julen er også smerte. Man har derfor sagt, at krybben i Betlehem og korset på Golgata er lavet af

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Velkommen Jeppe Gaardboe. 04-11-2013 Side 1/15

Velkommen Jeppe Gaardboe. 04-11-2013 Side 1/15 Velkommen Jeppe Gaardboe 04-11-2013 Side 1/15 Dagsorden Præsentation af: Henrik Löwe Thomas Ladefoged Jyske Bank Zürich/Private Banking Jyske Bank Wealth Management Hvem er Jeppe Gaardboe? Nuværende økonomiske

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 2 Sommer 2007 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 60 - ARS JUBILÆUM Inde i bladet bl.a. indbydelse til 60 års jubilæumsfest Lise Arends Olsen skriver om danskere i Schweiz i 18. og

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Treenigheden Abrahams gæstebud og den hellige treenighed Kirken har som bekendt sin egen kalender, som er en festkalender, der begynder og slutter med advent. I løbet af kirkeåret

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere