DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel

2 Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af fra venstre Amanda, Emil, Natalie og Sofie

3 Fremtidsvisio hvaffor no en? Den danske Kirke i Schweiz har haft fint besøg her i foråret: Margith Pedersen, generalsekretær for Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK), og Peter Skov Jakobsen, Københavns biskop. Deres besøg her var del af en rundrejse i Europa til forskellige udlandskirker. De ville blandt andet gerne lytte til kirkekomitéernes og menigheds rådetsfremtidsvisioner for kirkenher i Schweiz?!? Før en så lille kirke som vores kan tillade sig den luksus at tænke visioner, mener jeg, at ét essentielt forhold bør være i orden. Ja, rigtigt gættet: Livskraftig økonomi! Dendanske Kirke i Schweiz er selvfinansierende, densindtægter hidrørerfra medlemsbidrag, donationer, brugerbetaling samt fundraising. Der bliver ikkesendt eneneste dansk skattekrone til Schweiztil atdrive kirke for. Vi er heldige athave nogle få megetgenerøse sponsorer. Menuanset hvor mange trofaste velgørere, der måtte findes i denne verden, mener jeg, at kirkens økonomiske fundament bør sikres af menigheden.hvis menigheden ikke støtter kirken, må det være fordi, der ikke er noget ønske om eller behov for, at der skal være en dansk kirke i Schweiz. Tidligere lagde vi et girokort i det kirkeblad, som blev sendt ud om foråret inden kirkens årsmøde. Via dette betalte man sit medlems bidrag og havde ret til at stemme på mødet. Nu lægger vi girokort i hvertnummer af kirkebladet. Så er det op til den enkelte at bestemme, hvornår det er belejligt at betænke kirken. Margith Pedersen kunne fortælle os, at alle danskere, som er medlem af folkekirken, i gennemsnit hvert år betaler DKK fra 3

4 vugge til grav. Det hedder kirkeskat. I menighedsrådet ser vi gerne, atmanbetalerchf 100 årligtpr. husstand til kirken. Deterikke forbudt atbetale mere. Hvismanbetaler skati Schweiz, kanman trække beløbet fra på sin selvangivelse. Så skal manbede vores kasserer om en kvittering. Og er man skattepligtig i Danmark er bidragetfradragsberettigetefterligningslovens 8A. Kanmandokumentere, atmanhar ettilhørsforhold til endansk kirke i udlandet tilknyttet DSUK, bevarer man automatisk sit medlemskabafdendanske folkekirke medalle dertilhørende rettigheder til kirkelig betjening hjemme i Danmark. Som nævnt hidrører kirkens indtægter fra flere kilder: Man kan støtte kirken ved at give til kollekten efter gudstjenesterne (den skulle gerne dække kirkeleje, organist og eventuelt kirkesanger). Og ved at værebrugeraf kirken (derer indført brugerbetaling på alle kirkelige handlinger bortset fra gudstjenesterne). Og vedat deltage i vores forskellige arrangementer så som Sankt Hans aften og præstegårdsaftener. Og ved at komme til vores julestuer rundt omkring i landet og købe rundhåndet ind i de forskellige boder. Og ved at deltage i landslotteriet. Og ved at tegne annoncer i kirkebladet. Og... Detvar fremtidsvisionerne for kirken, jegkom fra Helt overordnet bør kirkenhvile på etsundt økonomisk fundament tilvejebragt af menigheden. Hvis så en dag vi får luft i økonomien, skal vi have en dialog i menigheden om idéer og ønsker for kirken. Den tid den glæde!!! Indtil da: Gør en god gerning betal et bidrag til kirken, så er du med til at sikre, at den overhovedet har en fremtid. Vibeke Nyborg, formand for menighedsrådet 4

5 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 5

6 Konfirmanderne forbereder gudstjenesten. Der synges introitus indgangsbøn ved gudstjenesten. Konfirmanderne vedreformationsmuren 6

7 Frankerkonvent I september2009 samledes præsterne fra Nice,Paris, Luxembourg, Belgien og Schweiz til et møde i den danske kirke i Paris for at drøfte evt.samarbejdsmuligheder. Med de flypriser,der eksisterer i øjeblikket, vil etsamarbejde på trods afafstandene ikke være uoverkommeligt.på tapetetvar spørgsmål om ferieafløsning, back up for hinanden i tilfælde afsygdom o.l., fællesforedragsholdere, konfirmandundervisning, indkøb til julebasarer og andre af samme slags rent praktiske ting. Ud oversådanne spørgsmål drøftedesden enkelte præsts arbejdssituation sådan i almindelighed. Detatværepræst er jopå én og samme tid et meget ensomt job og et meget udadvendt. Det gælder for præster i Danmark, men det gælder i endnu højere grad for præster uden for landets grænser. Her har man ved siden af de pastorale forpligtelser en hel mængde praktiskegøremål, som man i Danmark har andre ansat til at udføre. Af denne grund er det af uhyre værdi en gang imellem at mødes med kolleger, der mere eller mindre ståri samme situation. Vi blev da også hin dag i Paris enige om at fortsætte dette arbejde. Møderne skulle gå på skift, så man også kunne få et indtryk af de fysiske rammer, man de forskellige steder arbejderunder. Vi fastsatte etmøde hverthalve år. Dermedvar Frankerkonventet en realitet. Det har nu eksisteret i 1 ½ år, og udbyttet har været godt og stort. Konfirmandweekend En udløberaf dette samarbejde så dagens lys her i Genève den første weekend i april, hvor vi afholdt en konfirmandweekend for konfirmanderne fra Paris, Nice,Zürich og Genève.Der deltog 24 børn samt deres præster. Vi samledes fredag d. 1. april i 7

8 præsteboligen i Grand Saconnex. Her blev der serveret et lettere måltid. Efter at have fået stillet den værste sult gik aftenen med hyggeligt samvær børnene skulle jo lige lære hinanden at kende. Om lørdagen samledes vi så til morgenmad kl her hos os, hvorefter vi gik i gang med at forberede den gudstjeneste, børnene skulle afholde søndag kl i Chapelle St. Léger. Om eftermiddagen efter generalprøve på gudstjenesten tog vi på sightseeing i Genève.Her så vi bl.a. reformationsmuren og domkirken. Om aftenen blev der vist film, som bagefter blev debatteret livligt. Søndag formiddag var vi på besøg i Røde Kors Museet. Kl samledesvi så i Chapelle St. Légertil dengudstjeneste, børnene havde forberedt. Ud over børnene var de lokale konfirmandforældre indbudt tilatdeltage. Detblevenmegetgod og stor oplevelse. Det var konfirmanderne, der stod for det hele bortset fra altergangog velsignelse. De havde alle fået en opgave, og det var betagende at se med hvilken iver og alvor, de hver især udfyldte den plads, de havde fåettildelt. Efter gudstjenesten var det forbi, og man begav sig af sted hver til sit en stor oplevelse rigere. Jegfornemmede, at konfirmanderne havde haft engod weekend. Som præsterne vedkonventsmøderne syneskonfirmanderne også, at det var rart at møde kolleger fra andre steder, der var i samme båd, som de selv. Jeg tror bestemt ikke, at det bliver den eneste gang, der vil blive afholdt etsådant konfirmandtræf, lige såvelsom også frankerkonventet er kommet for at blive. Jens Barfod 8

9 Den danske Kirke i Schweiz Regnskab 2010 Indtægter CHF Udgifter CHF Kollekter 3.474,35 Leje lokaler 1.400,00 Sponsorer ,00 Præst ,15 Bidrag ,50 Vederlag 3.525,00 Renter 244,60 Kirkeblad ,59 Arrangementer ,00 Kontor 3.309,45 Annoncer 2.800,00 Bank/PTT 491,60 Lotteri 7.793,30 Rejse/hotel 7.019,88 Gebyrer 7.793,00 Arrangementer ,98 Diverse 2.564,10 Flytning 6.000,00 Istandsættelse 1.500,00 Hårde hvidevarer 500,00 Lotteri 1.068,40 Total indtægter ,75 Total udgifter ,15 Årsresultat ,60 Formue ,30 Formue ,90 STATUS AKTIVER PASSIVER Bank ,76 Formue ,30 Post ,82 Henlæggelse 8.000,00 Kasse 114,32 Årsresultat ,60 SUM ,90 SUM ,90 T R A N S P O R T - af større og mindre ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

10 Referat af kirkens årsmødeden20. marts 2011 Kirkens årlige møde foregik i menighedslokalerne i Rue Sénebier, Genève. Valg af dirigent Ann Beth Møller blev foreslået og valgt til dirigent. Hun kunne konstatere, atmødet var lovligtindkaldt. Formandens beretning Vibeke Nyborg fortalte om kirkens aktiviteter udover selvede kirkelige handlinger. I åretsløb blev det til ni menighedsrådsmøder og to fællesmøder med kirkekomitéerne. Af arrangementerkan nævnes ti gange morgensang med morgenkaffe, fire præstegårdsaftener, en orgel og fløjtekoncert, SanktHans aften med Jacques Berg sombåltaler, denårlige kirkedag i Bolligen, hvor FN ambassadør Steffen Smidt causerede, landslotteriet samt femvelbesøgte julestuer i Genève, Bern, Basel, Lausanne og Zürich. Formanden fortalte videre om Onsdagsklubben,om kirkebladetoghjemmesiden ogomlitteraturgruppen, en ny aktivitet i kirkens regi. Et vigtigt arbejde er fundraising, som er nødvendig for at få kirkens økonomi til at hænge sammen. VibekeNyborg sluttede af med at takke alle de frivillige, som yder en indsats for kirken. En speciel tak gik til Jens og Kirsten Barfodfor deres storearbejde. Præstens beretning Jens Barfod kunne for første gang aflægge beretning for et helt år. Et travlt år med meget at se til i det store sogn. Det blev i alt til 28 gudstjenester med halvdelen i Genève og resten fordelt på Bern, Zürich og Basel foruden 3 barnedåb og en vielse ved bredden af Lago Maggiore. Der blev i maj afholdt konfirmation af 6 unge i Zürich og 4 i Genève, og i efteråret begyndte undervisningen afto nye holdkonfirmander. Nordisk Weekend, der i oktober blev afholdt i Genève, var denne gang arrangeret af danskerne. Præsten lagde stor vægt på den årlige kirkedag i Bolligen, som udgør bindeleddet mellemmenighederne i de forskellige dele af landet. 10

11 Jens Barfodnævnte til slut kirkens organistgennem mangeår, Helle Sauter, som døde efter længere tids sygdomfredageninden mødet. Formandens ogpræstens beretninger blev taget til efterretning. Kassererens beretning medregnskabogbudgetforslag Anders Gisselbæk omdelte årsresultatet for2010sammenlignet med budgettet for 2010 og regnskabet fra 2009 samt budgettet for Regnskabet viser et overskud på næsten SFr, selv efter en henlæggelse på 8000 SFr til fremtidige flytteudgifter, men det skyldes usædvanligt store sponsorbidrag i årets løb. Til gengæld er antallet af bidragydere gået ned fra 220 til 200. Julestuerne gav et samlet overskud på SFr, næsten 2000 SFr mere end i Dette skyldes især forøgetsalg i Zürich, Basel oglausanne. Revisoren, Karsten Hartmann, kunne bevidne, atregnskabetvar udført efter degældende regler. Budgettet for 2011 forudser et lille underskud grundet faldende sponsorbidrag. Detmå forsøgesopvejetafflerenormalemedlemsbidrag. Regnskabet og budgettet blev godkendt af alle mødedeltagerne. Indkomne forslag Dervarikke indkommet forslag. Valg til menighedsrådet Christina Buxtorf, Anders Gisselbæk, Lone Kortbæk og Vibeke Nyborg var på valg. De genopstillede alle og blev valgt uden afstemning. Desuden opstillede Ulla Darre og Per Johs til de to pladser, som har stået ledige siden sidste år. De blev begge valgt for ét år. Valg af revisor KarstenHartmann genopstillede og blev valgtuden afstemning. Eventuelt Til afslutning takkede dirigenten mødedeltagerne. Lars Olsen 11

12 Konfirmationsforberedelse Har man børn i års alderen som gerne vil konfirmeres på dansk i foråret 2012, bedes man henvende sig til Den danske Kirke på telefon eller på e mail: Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt på udvalgte lørdage fra kl til kl. ca og vil finde sted i Zürich i den tyske Martin Luther kirkeog i Genève i præsteboligen. Kommende konfirmander bedes møde op til gudstjeneste søndag d. 11. september kl i Zürich eller søndag d. 18. september kl i Chapelle St. Léger i Genève. Jens Barfod Litteraturgruppen Litteraturgruppen startede i efteråret Vi er otte mænd og kvinder som mødes ca. hver 6. uge under hyggelige former og snakker om månedens bog. Mennesketerenstor fasani verdenen, Liberty, Hundehoved, Under den brændende sol og Ud at stjæle heste er bøger, som vi har læst og diskuteret i løbet af året. Vi har været i Rumænien, Tanzania,Afghanistan, Norge og Danmark,og snakketom kvindeundertrykkelse, totalitære regimer, bestikkelse, far søn relationer, slægter, opvækst, kærlighed og meget mere. Atvære delaf litteraturgruppen harafgjort berigetfornøjelsenved at læse. Jeg har fået læst bøger, som jeg ellers ikke ville have haft læst og har fået åbnet mine øjne for perspektiver som jeg ikke selv havde set. Er du interessereti atdeltage i litteraturgruppen bedesdu henvende dig til undertegnede på tlf.: +41 (0) eller e mail: Ulla Darre 12

13 13

14 Gudstjenester ogarrangementer september november 2011 September Søndagd. 4. kl Gudstjeneste i Basel Fredagd. 9. kl Gudstjeneste i Bern Søndagd. 11. kl Høstgudstjeneste i Zürich Onsdag d. 14. kl Morgenkaffe Onsdag d. 14. kl Onsdagsklub Søndagd. 18. kl Gudstjeneste i ChapelleSt. Léger, Genève Onsdag d. 21. kl Onsdagsklub Søndag d. 25. kl Nordisk gudstjeneste i Altes Bad Pfäfers (se omtale modstående side). Onsdag d. 28. kl Onsdagsklub Oktober Torsdag d. 6. kl Præstegårdsaften med Rolf Thomsen, tidligere dansk konsul i Basel. Se omtale side 26. Lørdag d. 8. kl Konfirmander i Zürich Onsdag d. 12. kl Morgenkaffe Onsdag d. 12. kl Onsdagsklub Lørdagd. 15. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 16. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève Onsdag d. 19. kl Onsdagsklub Onsdag d. 26. kl Onsdagsklub 14

15 November Lørdag d. 5. kl Gudstjeneste og kirkedag i Bolligen, Bern. Se omtale på bagsiden. Onsdag d. 9. kl Onsdagsklub Lørdagd. 12. kl Konfirmander i Zürich Onsdag d. 16. kl Morgenkaffe Onsdag d. 16. kl Onsdagsklub Torsdag d.17. kl Præstegårdsaften: Piratjagt i Adenbugten. Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet. Lørdagd. 19. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 20. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève Onsdag d. 23. kl Onsdagsklub Søndagd. 27. kl Adventsgudstjeneste i le Lignon, Genève Søndagd. 27. kl Julestue i lelignon, Genève Nordisk Club Schweiz s 10. venskabsmøde Nordisk Club Schweiz afholderi år sit 10. venskabsmøde i weekenden d september. Mødet vil i år finde sted i Bad Ragaz i Sarganserland. Søndag vil der være gudstjeneste med deltagelse af de fire nordiske præster i Schweiz. Gudstjenesten vil finde sted i Altes Bad Pfäfers. Yderligereoplysningersamttilmeldingsblanketkanmanfinde på Bestyrelsen for Nordisk Club Schweiz Jens Barfod 15

16 Medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Jens Barfod 2, chemin Taverney 1218 Grand Saconnex Tlf. & fax: Mobil: E mail: GENÈVE Formand : Vibeke Nyborg Tlf.: Næstformand : Kirsten Bendixen Tlf.: Postmester : Per Johs Tlf.: Kasserer : Anders Gisselbæk Tlf.: Sekretær og webmaster : Lars Olsen Tlf.: Julestuekoordinator : Lone Kortbæk Tlf.: Kontakt til Onsdagsklubben : Christina Buxtorf Hey Tlf.: Kontakt til Litteraturgruppen : Ulla Darre Tlf.: BASEL Mette Moser Tlf.: BERN Karen Marie Schürch Tlf.: Rikke Berger Tlf.: ZÜRICH Kirsten Chvojka Tlf.: Bitten Pischdovdjian Lotinga Tlf.: Rita Stalder Tlf.: Kirsten Larsen Tlf.: Jenny Lisberg Tlf.:

17 Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåbi forbindelse medgudstjeneste CHF 200 Barnedåbudenfor gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse afborgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet 1/1 side i tre numre CHF 600 1/1 side i farver i tre numre CHF /2 side i tre numre CHF 400 1/2 side i farver i tre numre CHF 600 Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E banking oplysninger Navn: EgliseDanoise ensuisse Bank: UBS SA, Case Postale, 1211 Genève 2 Clearing no.: 0240 IBAN. no.: CH M1V BIC/Swift: UBSWCHZH80A Account no.: M1V CCP nr , Eglise Danoise en Suisse, 1200 Genève Kirkens hjemmeside : ch.com Kirkebladet udsendes af menighedsrådet for Den danske Kirke i Schweiz med præsten som ansvarshavende redaktør. 17

18 18

19 Onsdagsklubben Dansk Kultur til Dine Børn Har du lyst til at dine børn oplever lidt dansk børnekultur? Så ta dem med en tur i Onsdagsklubben i Genève. I Onsdagsklubben kan dine børn møde andre danske børn, og du kan møde andre forældre. Vi synger danske børnesange og laver årstidsbestemte aktiviteter (fastelavnsris, heks til Sankt Hans og juledekorationer) og holder selvfølgelig alle vores dejlige traditioner i live. Og der er allerede lagt et spændende program for efteråret med bl.a. skattejagt, sjove ting med kastanjer og besøg af julemanden. Klubben er arrangeret af forældrene i klubben. Og vi mødes hver onsdag (undtagen den første onsdag i måneden), fra kl. 14 til 16 i lokalet OPEN HOUSE i det Økumeniske center, Route de Ferney 150 i Grand Saconnex. Ingen tilmelding er nødvendig og alle er meget velkomne inkl. au pair og nannier. Og hvis du har gode ideer og har lyst til at være med til at planlægge osv. må du endelig sige til. Hvis dine børn har lyst til at gå i Luciaoptog, så øver vi i november. Hvert år får Onsdagsklubbens børn nemlig lov til at lave Luciaoptoget i forbindelse med 1. advent/ julestuegudstjenesten i Le Lignon (se omtale i næste kirkeblad). Og bagefter står Onsdagsklubben for æbleskivebodeni julestuen. Vi vil også gerne mødes til pigeaften igen, og måske arrangere et par familietræf i weekenderne i løbet af året, så familier der ikke kan komme i Klubben også kan mødes. Send os en e mail hvis du er interesseret, så holder vi dig orienteret. Hvis du vil høre mere om vores lille klub, er du meget velkommen til at kontakte: Karen McGeeney ( ) ChristinaBuxtorf ( ) 19

20 Kristen tolerance midt i en flygtningestrøm I gamle dage betragtedes de øvrige religioner som oftest af kristendommen som mere eller mindre primitive. Man indordnede dem ligesom på en rangstige, men intet menneske skulle være i tvivl om, at øverst på denne stige stod kristendommen og i sammenhæng med denne den vestlige kultur. Den tid er imidlertid for længst forbi. Fra et rent religionshistorisk synspunkt betragter man i vore dage kristendommen som en religion blandt mange andre, og den må behandles som sådan. Rent religions og kulturhistorisk kan der ikke blive tale om nogen særstilling for kristendommen. Som de øvrige religioner indeholder kristendommen en lang række dogmer og religiøse riter. Den kristne dåb modsvares af andre religioners fødselsriter. Konfirmationen svarer til de religiøse riter og handlinger, man finder i andre trossamfund på overgangen mellem barnealder og voksenalder. Vielsen omgærdes i alle religioner af hellige ritualer. Aller klarest kommer denne mere overfladiske lighed frem i begravelsesceremonien. Denne har nemlig i alle religioner samme hensigt: at sikre sig over for det ukendte. Alle kulthandlinger i kristendommen såvel som i de øvrige religioner er set ud fra dette religionshistoriske synspunkt fælles om at søge garantier over for livet, men om muligt endnu mere over for døden. I disse år med den globalisering og det dermed forbundne møde med anderledes tænkende, som vi er vidne til, er spørgsmålet om den kristnes forhold til ikke kristne religioner blevet højaktuelt. I denne forbindelse må det slås fast, at der menneskeligt set kan være meget smukt og godt at hente i de såkaldte fremmede religioner. 20

21 Den der imidlertid lytter til det kristne evangeliums ord om sandheden om mennesket og menneskelivet og tager det til sig, kan ikke samtidig høre sandheden i en af de andre religioner. De supplerer ikke hinanden, men tværtimod så udelukker de hinanden. Hermed rykker toleranceproblematikken lige ind på livet af os. Mange henviser og med rette til kristendommens intolerance op gennem tiderne. Denne intolerance kan man aldrig nogensinde nå til at kunne forsvare. Man kan nemlig ikke bruge tvang i trossager. Det ligger jo i selve trosbegrebets væsen, at troen skal leve og kun kan udfolde sig i total frihed. Som den helt personlige sag, troen er, skal ethvert individ kunne vælge helt på eget ansvar. Når man imidlertid i vore dage møder det krav, at vi som kristne bør anerkende andres standpunkter som lige så sande som vore egne, så har tolerancekravet overskredet sin grænse. Tolerancebegrebet forudsætter nemlig en fast overbevisning. Den, der ikke besidder en sådan, kender dybest set heller ikke til at skulle kunne tolerere. Et sådant menneske er ikke bundet til noget som helst. For ham kan det ene standpunkt være lige så godt som det andet. For et sådant menneske gælder det blot om at holde alle på og nærgående spørgsmål fra livet. Det gør vedkommende bl.a. ved neutralt at erklære en trosholdning for intolerant eller ved at erklære de forskellige synspunkter for lige sande og værdifulde. Som Frederik den Store udtrykte det enhver er salig i sin tro. Helt anderledes personligt bliver tolerancekravet for det menneske, der tror og har en fast overbevisning om, at det, man tror på, er sandheden om menneskelivet. Det bliver ikke et krav til anderledes troende om at opgive sin overbevisning og bundethed til, at det, man tror på, er sandheden. Så ville vedkommende jo netop være intolerant. Næh, det bliver derimod et krav om, at andre skal have den samme frihed til på enhver måde at mene noget andet og leve 21

22 på noget andet end det, man selv gør. Naturligvis under forudsætning af, at det ikke overskrider de etiske og moralske normer og de borgerlige love, der er gældende i det land, hvor man har bosat sig. Andres overbevisning og samvittighed har man ikke ret til at herske over, men man har ret til at mene, at de lever på en usandhed. Hvis dette standpunkt er udtryk for intolerance, så er og skal kristendommen være intolerant. Jens Barfod ANNONCE MELGAARD IND HER FLYTNING... Annonce Meldgaard det er lige os! Et spørgsmål om tillid

23 Jan Thoftstrup Private Banker Find en Private Banking rådgiver, der har adgang til de bedste specialister Nordea Private Banking tilbyder kompetente og erfarne rådgivere, der giver et sammenhængende overblik over dine værdier. Et overblik baseret på samarbejdet med markedets bedste specialister, grundig research og seriøse analyser. En Private Banking rådgiver og mange specialister making it possible. Få mere at vide på eller ring på og aftal et møde. Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underkastet tilsyn af CSSF (110, route d Arlon L-2991 Luxembourg). R.C.S. Luxembourg No. B 14157, Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel Zürich: Tlf *Yderligere information om undersøgelsen findes på 23

24 Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, studioer og lejligheder med fjernsyn, video VHS eller DVD spiller og gratis wifi/broadband. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. 24

25 25

26 Præstegårdsaften Torsdag d. 6. oktober indbydes der til præstegårdsaften i præsteboligen i Genève. Aftenens foredragsholder, Rolf Thomsen, er forhenværende konsul i Basel. Rolf Thomsen er født 1937 i Århus. Efter endt skolegang blev Rolf ansat i træbranchen, hvor han har været lige siden. Allerede som 23 årig blev han af firmaet Danhoff Larsen og Hornemann udsendt til Afrika. I 1970 slog han sig ned i Basel. Her har han lige siden haft sit eget firma, der driver international handel med træ på samtlige kontinenter. Rolf udtaler selv, at han på eventyrlig vis har berejst det meste af kloden i forbindelse med opkøb af træ til industri og håndværk og mødt mange store personligheder. I 1980 blev Rolf Thomsen udnævnt til ulønnet dansk konsul i Basel. Denne stilling bestred han indtil 2005, hvor han med Dronning Margrethes samtykke trådte tilbage efter at have fejret 25 års jubilæum. Sit spændende globetrotterliv vil Rolf indvie os andre en smule i d. 6. oktober kl Efter foredraget vil der blive serveret et lettere traktement formedelst CHF Af hensyn til dette bedes man tilmelde sig på kirkens telefon: eller på e mail: Jens Barfod 26

27 Dåb af Anna og Emil Kjaer Porte Vielse i det fri brudeparret er Mia og Ulrik Overgaard.

28 Kirkedag i Bolligen Igen i år har vi den glæde at invitere til kirkedag i Bolligen, nærmere bestemt lørdag den 5. november. Dagens program ser således ud: Gudstjeneste kl Buffet kl Foredragved biskop Karsten Nissen, Viborg Musikalsk underholdning kl Farvel og tak for i dag ca. kl KarstenNissen er engammel kending af Den danske Kirke i Schweiz. Som nyordineret præst opholdt han sig i ved Kirkernes Verdensråd i Genève. Allerede dengang blevderholdt danske gudstjenester i Chapelle St. Léger, hvor også KarstenNissen har prædiket. I perioden var han med til at etablere et egentligt menighedsråd i Genève. Deltagelse i gudstjenesten er naturligvis gratis. Det efterfølgende arrangement med buffet med vin samt kaffe og kage koster CHF 30, som bedes betalt ved indgangen. Adressen er: Evangelisch ReformierteKircheBolligen, Kirchstrasse, 3065 Bolligen. Vibeke Nyborg

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Forår 2014 2 3 4 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ)

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2 3 4 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf.

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

Efteråret 2016 I ÅVM

Efteråret 2016 I ÅVM Efteråret 2016 I ÅVM KURSER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE]

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE] Fokus: at gøre en forskel MED andre - omkring et fælles tredje. opgave: SMS- kursus med ældre/plejehjemsgudstjeneste med konfirmander Denne månedsopgave kan enten laves i en konfirmandlektion eller udenfor

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Konfirmation i Herlev

Konfirmation i Herlev Konfirmation i Herlev 2016-2017 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV KOMMUNE - FOLKEKIRKEN I HERLEV Konfirmation Indskrivning KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER Så er det blevet tid til

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Årsberetning 2015. Generalforsamling 13 marts 2016. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2015

Årsberetning 2015. Generalforsamling 13 marts 2016. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2015 Årsberetning 2015 Generalforsamling 13 marts 2016 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2015 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere