Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S"

Transkript

1 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3: /fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion mellem Alm. Brand af 1792 G/S ( Alm. Brand ) og Provinzial Skandinavien Holding A/S ( Provinzial ). Der er tale om en fusion efter kl. 12a, stk. 1, nr. 2, idet Alm. Brand overtager samtlige aktiviteter i Danmark fra Provinzial Brandkasse (PB). 2. Fusionen er omfattet af konkurrencelovens fusionskontrolregler, da parternes samlede omsætning overstiger 3,8 mia., og de hver for sig omsætter over 300 mio. kr. i Danmark. Alm. Brand omsatte i 2000 for 4,6 mia. kr. i Danmark, mens Provinzial omsatte for 525 mio. kr. i Danmark 3. Alm Brand er aktiv inden for en bred vifte af finansielle produkter, inkl. skadesforsikring, pengeinstitutvirksomhed og reassurance. Provinzial er i Danmark alene aktiv inden for skadesforsikringsvirksomhed. 4. Den væsentligste del af parternes aktiviteter ligger inden for skadesforsikring. Her har Alm. Brand en markedsandel på 9,2 \% og Provinzial en markedsandel på 1,8 \%, tilsammen 11 \%. 5. På enkelte produktområder og/eller kundegrupper har parterne større markedsandele. På forsikringer til landbrugsområdet har Alm. Brand i forvejen en markedsandel på \%. Provinzial har imidlertid under 3 \%. 6. Samlet er det vurderingen, at parterne ved fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Fusionen vil derfor kunne godkendes. 7. Parterne har desuden anmodet om, at en 3-årig konkurrenceklausul gældende for PB i Danmark anses for accessorisk til overtagelsen. Efter styrelsens vurdering kan konkurrenceklausulen ikke anses for accessorisk. Klausulen kan dog ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Afgørelse 8. Det meddeles Alm. Brand og Provinzial Brandkasse, at Alm. Brands overtagelse af Provinzial Skandinavien Holding A/S, udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. 12a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, og at fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, jf. 12 d, stk. 1, at konkurrenceklausulen, jf. Share Sale and Purchase Agreement, punkt 17, der forbyder Provinzial Brandkasse i 3 år at markedsføre og sælge skadesforsikringsprodukter i Danmark, ikke anses for accessorisk til fusionen. Der er dog ikke grundlag for at antage, at klausulen har sådanne virkninger, at den er omfattet af konkurrencelovens 6, stk.1. Sagsfremstilling Sagens baggrund

2 2 af 8 9. Alm. Brand af 1792 G/S (Alm. Brand) har den 18. april 2001 i henhold til KL 12 b, stk. 1, anmeldt selskabets køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S (Provinzial), hvorunder hører RS Forsikring A/S, Forsikringsselskabet Provinzial Danmark A/S, Nordisk Administrations- og Finansforvaltning A/S, Nordisk Veteran Forsikringsformidling A/S og Insurance EDP Coorperation A/S. 10. Overtagelsen er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og fra Konkurrencerådet. Finanstilsynet har godkendt overtagelsen ved skrivelse af 30. april Som en forudsætning for transaktionens gennemførelse, er indført en konkurrenceklausul i Share Sale and Purchase Agreement, hvorefter Provinzial Brandkasse forpligter sig for en periode på 36 måneder til ikke at markedsføre eller sælge hverken direkte eller indirekte nogen skadesforsikringsprodukter i Danmark, incl. Grønland og Færøerne. Parterne anmoder om, at denne begrænsning bedømmes som værende accessorisk og vurderes sammen med transaktionen i henhold til reglerne om fusionskontrol i konkurrencelovens kapitel 4. Transaktionen 12. Alm. Brand overtager samtlige aktiviteter i Provinzial Skandinavien Holding A/S fra Provinzial Brandkasse. Ved salget af Provinzial Skandinavien Holding A/S til Alm. Brand vil Provinzial Brandkasse ikke længere have aktiviteter i Danmark. 13. Den anmeldte fusion udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, idet den direkte kontrol over Provinzial Skandinavien Holding A/S ved virksomhedsovertagelsen overgår fra Provinzial Brandkasse til Alm. Brand. De deltagende virksomheder er Alm. Brand af 1792 G/S og Provinzial Skandinavian Holding A/S. Parterne 14. Alm Brand af 1792 G/S er et gensidigt forsikringsselskab, der driver skadesforsikringsvirksomhed. 15. Alm. Brand af 1792 G/S er samtidig moderselskab i Alm. Brand Koncernen. Det af Alm. Brand af 1792 G/S ejede datterselskab Alm. Brand A/S driver alle Alm. Brand Koncernens øvrige aktiviteter, det vil sige, reassurancevirksomhed gennem datterselskabet A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance- Compagni, personskadeforsikring, herunder arbejdsskadesforsikring, gennem datterselskabet Forsikringsselskabet Alm. Brand Skade, bank- og finansieringsvirksomhed gennem datterselskabet Alm. Brand Finans A/S, livs- og pensionsvirksomhed gennem datterselskabet Alm. Brand Livsforsikringsaktieselskab, samt dyreforsikringsvirksomhed gennem Alm. Brand Dyreforsikring A/S. 16. Både Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S er børsnoterede holdingselskaber i Alm. Brand Koncernen. Det er vedtaget at fusionere de to selskaber ved en koncernintern fusion til et holdingselskab med virkning fra den 1. januar 2001, hvorefter Alm. Brand Finans A/S vil blive det fortsættende selskab men ændre navn til Alm. Brand A/S. 17. Alm. Brand har en bruttopræmieomsætning i Danmark på 2,2 mia. kr.. 1 Koncernomsætningen for Alm. Brand koncernen i Danmark er på 4,6 mia. kr., hhv. 7,1 mia. kr. på verdensplan. 18. Provinzial ejes af det tyske forsikringsselskab Provinzial Brandkasse Versicherungsanstalt, hvis ejere består af to sammenslutninger af 45 lokale sparekasser i Nordtyskland. Provinzial er

3 3 af 8 moderselskab i Danmark for RS Forsikring A/S, Forsikringsselskabet Provinzial Danmark A/S, Nordisk Administrations- og Finansforvaltning A/S, Nordisk Veteran Forsikringsformidling A/S og Insurance EDP Cooperation A/S. Provinzial har en koncernomsætning i Danmark på 525 mio. kr., og på verdensplan 535 mio. kr. 19. Provinzial Brandkasse driver i udlandet kun virksomhed med skadesforsikringsvirksomhed. Ejerkredsen bag PB sælger livsforsikringsprodukter gennem et søsterselskab, Provinzial Lebensversicherungsanstalt i Schleswig-Holstein. 20. Både Alm. Brand og Provinzial har koncession til at drive reassurancevirksomhed. Alm. Brand driver al reassurancevirksomhed gennem datterselskabet A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance- Compagni og overtager ikke reassuranceopgaver fra Provinzial. Reassurancemarkedet er et internationalt marked, hvor Alm. Brand-koncernens markedsandel er på under 0,5 \% af markedet, der har en omsætning på 800 mia. kr. 21. Parternes aktuelle og potentielle aktiviteter på livsforsikringsområdet og pengeinstitutområdet berøres ikke af transaktionen, hvorfor den efterfølgende beskrivelse af markedet er samlet om skadesforsikringsaktiviteterne. Markedet 22. Det danske forsikringsmarked kan opdeles i 2 hovedmarkeder; markedet for skadesforsikringer og markedet for livs- og pensionsforsikringer. Denne opdeling tager udgangspunkt i lov om forsikringsvirksomhed. 2 Reassurancemarkedet er et marked, der skal vurderes særskilt fra disse. 23. Den nationale forsikringslovgivning bygger på EU-skades- og livsforsikringsdirektiver, som løbende er implementeret i dansk lovgivning. 24. Forsikringsselskaber skal have tilladelse (koncession) fra Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed. Koncessionen kan udstedes til at gælde alle områder for forsikringsvirksomhed eller være begrænset til et nærmere angivet produkt som fx brandforsikring. Loven indeholder både fælles regler for al forsikringsvirksomhed og særlige regler for hhv. skadesforsikrings-, livsforsikrings- og pensionskassevirksomhed. 25. EU-direktiverne harmoniserer forsikringsområdet, således at der gælder ensartede regler for forsikringsvirksomhed i samtlige EU-medlemsstater, og således at selskaberne under visse betingelser kan drive grænseoverskridende virksomhed. 26. Livs- og skadesforsikringsvirksomhed må som udgangspunkt ikke drives i samme selskab, men gerne i samme koncern i adskilte virksomheder. Formålet med dette krav er at sikre, at den langsigtede pensionsopsparing holdes adskilt fra skadesforsikring. Forsikringsvirksomhed kan drives i aktieselskabsform eller som et gensidigt selskab 3 Markedet for skadesforsikringer 27. Forsikringsselskabernes produkter kan traditionelt opdeles i følgende hovedgrupper (direkte forretning): erhvervsforsikringer, privatforsikringer, personulykkesforsikringer og motorkøretøjsforsikringer 4, jf. tabel Foruden disse hovedgrupper findes der endvidere kredit- og kautionsforsikringer samt retshjælpsforsikringer. 29. Endelig findes der gruppen af genforsikringer, som ikke, som de øvrige, tegnes af personer eller virksomheder, men af forsikringsselskaber (indirekte forretning).

4 4 af Enkelte kategorier af forsikringer er lovpligtige. 31. Tabel 1: Samlede præmieindtægter for direkte skadesforsikring og andelen af det samlede skadesforsikringsmarked Præmieindtægter mio.kr. Andel i pct. Motorkøretøj ,5 Sygdom og ulykke ,6 Grundejer og fritidshus ,1 Erhvervsbygninger ,8 Familieforsikringer ,5 Andre ,5 I alt ,0 32. I 1999 havde 157 selskaber tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark. Der var tale om 73 aktieselskaber, 82 gensidige selskaber og 2 filialer af udenlandske selskaber. Herudover var der 36 udenlandske EU/EØS-forsikringsselskaber, der gennem en filial drev skadesforsikringsvirksomhed i Danmark i henhold til en tilladelse meddelt i et andet EU-land eller et land, der har gennemført 3. skadesforsikringsdirektiv. 33. Langt de fleste skadesforsikringer tegnes i selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i Danmark. Det er i dag ikke praksis, at privatpersoner eller virksomheder henvender sig direkte til et forsikringsselskab i udlandet for at tegne forsikringer. Særligt for private forsikringstagere kan sprogbarrierer, usikkerhed om soliditetsforhold mv. betyde, at mange afholder sig fra at tegne forsikringer i udlandet. 34. Mange af selskaberne indgår i forsikringskoncerner, ligesom en del af selskaberne indgår i større finansielle koncerner. De rene forsikringskoncerner består af adskilte forsikringsselskaber inden for samme koncern, fx en koncern bestående af et skadesforsikringsselskab, et livs- og pensionsforsikringsselskab, et arbejdsskadeforsikringsselskab mv. Et forsikringsselskab kan også indgå i en større finansiel koncern, der foruden forsikringsselskaber omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansieringsinstitutter mv. Antallet af uafhængige forsikringsselskaber er således væsentligt mindre end 157. Når der i det følgende anvendes tal for omsætning (bruttopræmier), er der tale om koncerntal. 35. Koncentrationen på markedet for direkte skadesforsikringer er høj. CR 4 5 var i 1999 for markedet for direkte skadesforsikring 63,8. De fire største selskaber på det samlede skadesforsikringsmarked var Tryg-Baltica med en markedsandel på 21,8 \%, Topdanmark 19,5 \%, Codan 13,3 \% og Alm. Brand 9,2 \%. Provinzial havde en markedsandel på 1,8 \%. 36. Hvis det relevante marked i et konkret tilfælde afgrænses snævrere - fx til specifikke forsikringsprodukter eller til specifikke markedssegmenter (fx brandforsikring, individuel livsforsikring eller arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger) - vil det enkelte selskabs

5 5 af 8 markedsandel kunne være væsentlig større. Motorkøretøjsforsikringer kan ikke substitueres med en indboforsikring eller en ulykkesforsikring og omvendt. Distribution af forsikringsprodukter 37. Distributionen af forsikringsprodukter er væsentlig forskellig for de to selskaber, idet Alm. Brand kun i meget begrænset omfang distribuerer forsikringer via tredjemand. Det er således alene x \% af salget, der sker gennem uafhængige forsikringsmæglere, mens x \% af salget sker gennem samarbejdspartnere, som FDM, EDC-mæglerne og Skandinavisk Motor-Compagni. 38. Provinzial gør omvendt stor brug af tredjemand, idet mere end x \% af forsikringerne distribueres gennem uafhængige forsikringsmæglere. RS Forsikring A/S, der tegner rejseforsikringer, samarbejder med et antal rejsebureauer og forsikringsmæglere. 39. Rådet behandlede på mødet den 21. juni 2000 et samarbejde mellem Alm Brand, Topdanmark, Tryg-Baltica, Østifterne, Codan og Allianz samt Elinstalatørernes Landsforening ELFO om eleftersyn på landbrugbrugsejendomme. Rådet gav påbud om at ophæve aftalens bestemmelser om faste rabatter, hvorefter aftalen ikke længere ville være konkurrencebegrænsende. Høring 40. Styrelsen har modtaget indlæg fra konkurrenter og organisationer, der er blevet hørt i forbindelse med den gennemførte høringsrunde. Høringssvarerne tilkendegiver generelt, at fusionen ikke har nogen væsentlig indflydelse på koncentrationen på markedet. Vurdering 41. Der er tale om en fusion, der er omfattet af kl. 12, stk. 1, nr. 1, jf. tabel 2. De deltagende virksomheders samlede omsætning i DK overstiger 3, 8 mia. kr., og begge omsætter for mindst 300 mio. kr. i Danmark. Tabel 2: Parternes koncernomsætning OMSÆTNING I DANMARK OMSÆTNING I ALT Alm. Brand 4,6 mia.kr. 7,1 mia. kr. Provinzial 0,5 mia.kr. 0,5 mia. kr. I alt 5,1 mia.kr. 7,6 mia. kr. 42. Fusionen kan således ikke gennemføres, før rådet har godkendt den, jf. kl. 12c, stk. 1, jf. stk. 5. Det relevante marked 43. Provinzial er i Danmark alene aktiv inden for skadesforsikring direkte og indirekte (reassurance). Det berørte marked vil derfor alene kunne være inden for skadesforsikring og kategorier heraf. Der er ikke nogen tilstødende markeder i andre omsætningsled, der skal tages i betragtning. Alm. Brand distribuerer fx selv næsten alle sine forsikringsprodukter.

6 6 af Anmelder gør gældende, at markedet geografisk skal afgrænses til Danmark. Anmelder har begrundet sin geografiske afgrænsning med, at Alm. Brand hverken har filialer, repræsentationskontorer eller datterselskaber i udlandet, hverken før eller efter fusionen. Alm. Brand overtager således heller ikke udenlandske aktiviteter fra Provinzial. 45. Styrelsen er enig i, at markedet for direkte skadesforsikring geografisk afgrænses til Danmark. Private forsikringstagere tegner stort set ikke forsikringer i udlandet. Og selskaberne distribuerer deres produkter enten gennem egne afdelinger eller distributører som er nationalt organiseret. Det kan dog ikke udelukkes, at markedet for enkelte typer af erhvervsforsikring er bredere For reassurance er det geografiske marked bredere - Europa eller hele verden - men reassurance indgår ikke yderligere i vurderingen, da fusionen ikke rejser spørgsmål for dette marked. Alm. Brand har ganske vist væsentlige aktiviteter inden for reassurance, men selskabets markedsandel på et globalt marked er meget beskeden. 7 Alm. Brand overtager ikke reassuranceopgaver fra Provenzial. Markedsandele 47. På det samlede marked for direkte skadesforsikring er parternes stilling således: Tabel 3: Markedsandele for direkte skadeforsikring 1999 Markedsandel Procent Alm. Brand 9,2 Provinzial 1,8 Tilsammen 11,0 49. Opdeles markedet efter forsikringstype er der kun et enkelt område, hvor parterne har en markedsandel af en vis betydning, nemlig hesteforsikring. Hesteforsikring er et særskilt forsikringsområde, hvor Alm. Brand har en markedsandel på \%. Provinzials aktivitet inden for dette område er begrænset til en markedsandel på under 3 \%. Dertil kommer, at der findes andre store udbydere af hesteforsikringer. Tryg-Baltica A/S har x \% af markedet og Codan har en markedsandel på x \%. 50. Opdelt efter kundegrupper opnår Alm. Brand i dag en markedsandel på \% på landbrugskunder. Provinzials tilsvarende markedsandel hos denne kundegruppe er under 3 \%. Tilsammen giver det x \% af markedet. Den største udbyder af landbrugsforsikringer er Topdanmark med en markedsandel på x \%. 51. På alle andre forsikringsproduktmarkeder er parternes samlede markedsandel mindre, idet de på ingen af disse markeder tilsammen har en markedsandel over x \%. 52. Selv om Alm. Brands markedsstilling styrkes noget af forskelligt samarbejde med andre forsikringsselskaber og organisationer, fx samarbejde med bla. Codan, Topdanmark og Elfo om eleftersyn på landbrugsejendomme, er det ikke noget, der styrker Alm Brand i forhold til de øvrige store udbydere på markedet.

7 7 af Parterne kommer således ikke op på en markedsandel på mere end pct. på noget marked, og der er konkurrenter, der er lige så store eller større på alle markeder. De pågældende høje markedsandele gælder endvidere kun på enkelte delvist afgrænsede områder, og der er ikke andre omstændigheder, der kan føre til at parternes markedsstilling reelt må vurderes som stærkere. Fusionen hverken styrker eller skaber således en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes, jf. kl. 12c, stk. 2. Fusionen kan derfor godkendes. Accessoriske begrænsninger 54. Anmelder har gjort gældende, at konkurrenceklausulen på sælger, Provinzial Brandkasse, om ikke at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark inden for de næste 3 år skal vurderes som accessorisk til fusionen. Begrundelsen for det er, at klausulen skal sikre, at køber kan overtage den fulde knowhow og goodwill i Provinzial uden risiko for, at sælger i klausulens løbetid træder ind på det omhandlede marked igen og derved berøver køber værdien af de foretagne investeringer. Anmelder har i den forbindelse navnlig peget på, at Alm. Brand overtager knowhow knyttet til et edb-system, som er særlig tilpasset de medarbejdere og distributionskanaler, som Provinzial har arbejdet med. Alm. Brand har ikke selv i nogen nævneværdig udstrækning anvendt selvstændige agenter til distributionen. 55. Det er styrelsens vurdering, at perioden på 3 år for den konkurrenceklausul som parterne har aftalt for Provinzial Brandkasse, forekommer længere end nødvendigt. Der er naturligt med en konkurrenceklausul til beskyttelse af den goodwill, der overdrages. I den forbindelse vil efter gældende praksis kunne accepteres en 2-årig klausul. 8 Men det forekommer ikke oplagt, at betjening af det edb-system, der overtages, skulle kunne begrunde en yderligere forlængelse af konkurrenceklausulens varighed med henvisning til knowhow. 56. Der er imidlertid ikke anledning til nogen nærmere undersøgelse af dette spørgsmål. Selv om konkurrenceklausulen ikke anses for accessorisk kan man imidlertid ikke, selskabernes størrelse taget i betragtning, anse den for konkurrencebegrænsende og omfattet af forbudet i kl. 6, stk. 1. Med en markedsandel på under 2 pct. sammenholdt med Alm. Brands godt 9 pct. er der ikke grundlag for at antage, at en 3-årig konkurrenceklausul på Provinzial Brandkasse i forbindelse med fusionen, udgør nogen mærkbar begrænsning af konkurrencen på markedet. Det gælder også når der tages hensyn til at parternes markedsandele på enkelte områder er en del højere. 1 jf. bekendtgørelse nr. 895 af 21. september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven 2 jf. Lovbekendtgørelse nr. 684 af 23. august 1999, som ændret ved lov nr. 391 af 30. maj selskabsform hvor flere personer, der ønsker at forsikre sig mod risici, aftaler, at alle skal bidrage til at dække den skade, som rammer den enkelte. 4 Jf. KS notat om konkurrenceretlige problemstillinger på forsikringsmarkedet (www.ks.dk) 5 De fire største virksomheders markedsandel 6 I Kommissionens afgørelse om fusionen Codan/Hafnia IV/M.344 anføres geografic markets seems at present to be mostly national in view of differences in distribution channels, consumer preferences and public regulation. This seems to apply in particular to private insurance. 7 Kommissionens praksis for vurdering af den geografiske udstrækning af reassurance markedet som internationalt/globalt er fx gennemgået i Faull & Nikpay pkt Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger i forb. med virksomhedssammenslutninger (90/C203/05) 48. Der findes flere forsikringsselskaber med større markedsandele, Tryg-Baltica (21,8 pct.), Topdanmark (19,5 pct.) og Codan (13,3 pct.) Anm.: Omsætning opgjort efter bestemmelserne i bkg. nr. 895 af 21. september 200 om beregning af omsætning.

8 8 af 8 Kilde: Forsikringsoplysningen, Statistik 2000.

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere