Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2."

Transkript

1 Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller to repræsentanter for dagtilbuddets medarbejdere. Stk. 2. Antallet af forældrerepræsentanter udgør 4 for daginstitutioner med indtil 40 pladser, 6 for institutioner med pladser og 7 for institutioner over 80 pladser. Stk. 3. I institutioner med indtil 40 pladser og med pladser er antallet af medarbejderrepræsentanter en. I institutioner med mere end 80 pladser er antallet af medarbejderrepræsentanter to. Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Stk. 5 Alle forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter har stemmeret. Valg af forældre til forældrebestyrelsen 2 Stk. 1. Forældrerepræsentanter vælges for en 2-årig periode. Stk. 2. Halvdelen af forældrerepræsentanterne, vælges i lige år. Halvdelen vælges i ulige år. Stk. 3. Valg finder sted på et af lederen indkaldt møde i oktober måned, og funktionsperioden løber fra 1. november til 31. oktober. Stk. 4. Der vælges hvert år suppleanter svarende til det samlede antal forældrerepræsentanter. Valgperioden for suppleanter er et år. Stk. 5. Genvalg kan finde sted. 3 Stk. 1. Valgbare og stemmeberettigede til valg af forældrerepræsentanter og suppleanter er personer, der på valgtidspunktet har forældremyndighed over et eller flere børn, der er indskrevet i dagtilbuddet. Valgbare og stemmeberettigede er endvidere:

2 personer, som har et eller flere børn, der er indskrevet i dagtilbuddet, boende hos sig i døgnpleje efter lov om social service, personer, der har indgået ægteskab med eneindehaveren af forældremyndigheden over et eller flere børn i dagtilbuddet og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet/børnene, Stk. 2. Ansatte med børn i dagtilbuddet er ikke valgbare som forældrerepræsentanter, men har stemmeret ved valget. Stk. 3. Ved afstemning kan hver stemmeberettiget person afgive en stemme, uanset om personen måtte have mere end ét barn indskrevet i dagtilbuddet. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, der skal foreligge og fremvises ved afstemningen. Stk. 4. Kandidater til forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen skal meddele deres kandidatur på mødet, hvor valget foregår. Valgbare personer, der ikke er til stede, kan kun bringes i forslag, hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra den pågældende. Valget sker ved direkte valg af forældrerepræsentanter og suppleanter under ét. Kandidaterne vælges ud fra antallet af opnåede stemmer. De kandidater, der ikke opnår valg til forældrebestyrelsen, er suppleanter i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal, jf. dog 2, stk. 4. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning. Forældrerepræsentanters udtræden af forældrebestyrelsen 4 Stk. 1. Forældrerepræsentanter skal udtræde af forældrebestyrelsen, når og hvis grundlaget for valgbarheden bortfalder i funktionsperioden, herunder hvis personen ikke længere har noget barn i dagtilbuddet. Stk. 2. Ved forældrerepræsentantens udtræden indtræder den suppleant, som i forhold til de modtagne stemmer, står for tur. Indtræden sker for den resterende del af suppleantens funktionsperiode. Forældrebestyrelsens samlede afgang 5 Stk. 1. I forbindelse med det ordinære valg af forældrerepræsentanter kan et flertal af de fremmødte stemmeberettigede personer kræve, at også de forældrerepræsentanter, der ikke ordinært er på valg, skal gå af, hvorefter valget skal omfatte alle repræsentanterne. I så fald vælges de nye forældrerepræsentanter for perioder af henholdsvis 2 og 1 år ud fra reglen i 2, stk. 2. Mindst 2/3 af de indskrevne børn skal være repræsenteret af en forælder på mødet, såfremt denne paragraf skal finde anvendelse.

3 Valg af medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen 6 Stk. 1. Valgbare og stemmeberettigede til valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelsen er fastansatte medarbejdere, der gør tjeneste i dagtilbuddet, og som er omfattet af lederens ledelseskompetence. Stk. 2. Hverken lederen eller souschefen er valgbare eller stemmeberettigede. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanter og suppleanter vælges ved, at lederen i oktober måned indkalder til og gennemfører en valghandling på et personalemøde for samtlige valgbare og stemmeberettigede medarbejdere. Stk. 4. Kandidater til medarbejderrepræsentanter skal meddele deres kandidatur på mødet, hvor valget foregår. Valgbare medarbejdere, der ikke er til stede, kan kun bringes i forslag, hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra den pågældende. Valget sker ved direkte valg, hvor hver stemmeberettiget medarbejder har én stemme. Stk. 5. Den kandidat, der modtager flest stemmer, er valgt som medarbejderrepræsentant, mens den kandidat, der modtager næstflest stemmer er valgt som suppleant. For dagtilbud, der skal vælge to medarbejderrepræsentanter, jf. 1, er såvel kandidaten med flest som kandidaten med næstflest stemmer valgt som medarbejderrepræsentant, mens kandidaterne med tredje- og fjerdeflest er valgt som suppleanter. Stk. 6. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning. Stk. 7. Medarbejderrepræsentanter og suppleanter vælges for en 1-årig periode, der løber fra den 1. november til den 31. oktober. Stk. 8. Genvalg kan finde sted. Medarbejderrepræsentanters udtræden af forældrebestyrelsen 7 Stk. 1. Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen, når og hvis medarbejderen i funktionsperioden afleverer eller modtager opsigelse af sin stilling. Stk. 2. Ved medarbejderrepræsentantens udtræden indtræder suppleanten, eller hvis der er flere suppleanter, den suppleant, som i forhold til de modtagne stemmer, står for tur. Indtræden sker for den resterende del af suppleantens funktionsperiode. Stk. 3. Er der ved medarbejderrepræsentantens udtræden ingen suppleant til at indtræde i forældrebestyrelsen, indkalder lederen snarest mulig til suppleringsvalg for den resterende del af funktionsperioden efter reglerne i 6, stk. 4-6.

4 Konstituering af forældrebestyrelsen 8 Stk. 1. Formand og næstformand vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen på det første møde efter afholdelsen af valg af medlemmer til bestyrelsen. Stk. 2. Næstformanden fungerer som formand, i tilfælde af formandens længerevarende fravær, og på forældre- og forældrebestyrelsesmøder, hvor formanden ikke deltager. Stk. 3. Udtræder formanden af forældrebestyrelsen, konstituerer forældrebestyrelsen sig på ny med valg af formand og næstformand efter stk. 1. Stk. 4. Udtræder næstformanden, vælges en ny næstformand blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsens opgaver 9 Stk. 1. Forældrebestyrelsen fastsætter principperne for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budget inden for de retningslinjer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. Stk. 2. Principperne skal udmønte sig i en virksomhedsplan, der indeholder: de pædagogiske principper udvikling af det pædagogiske arbejde samarbejde mellem hjem og dagtilbud Samarbejde med andre tilbud Personalets sammensætning Anvendelsen af vikarer Stk. 3. Forældrebestyrelsen skal inddrages i arbejdet med virksomhedsplanen og i udarbejdelsen, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan.

5 10 Stk. 1. Frederiksberg Kommune ansætter dagtilbuddets leder. Stk. 2. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af lederen. Stk. 3 Forældrebestyrelsens udtalelse skal normalt indhentes, forinden der foretages uansøgt afsked af lederen af institutionen. Stk. 4. Lederen ansætter dagtilbuddets personale. Stk. 5. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af fastansat personale 11 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter den ugentlige åbningstid i dagtilbuddene. Stk. 2. Forældrebestyrelsen i daginstitutioner har kompetence til at fastsætte den daglige åbningstid indenfor den ugentlige åbningstid, Kommunalbestyrelsen har besluttet. 12 Stk. 1. Forældrebestyrelsen i daginstitutioner har kompetence til at fravælge det kommunale frokostmåltid i institutionen efter de gældende retningslinjer, der er besluttet af Børneudvalget. 13 Stk. 1. Forældrebestyrelsen i daginstitutioner kan beslutte at holde lukket efter de retningslinjer, der er besluttet af Børneudvalget. 14 Stk. 1. Forældrebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle forhold, der vedrører dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen og dennes udvalg forelægger den til besvarelse. Stk. 2. Børneudvalget inviterer to gange om året alle forældrebestyrelsesformænd, et medlem, forældrebestyrelsen vælger, samt dagtilbudsledere til dialogmøder. Ved formandens forfald deltager et andet medlem af forældrebestyrelsen.

6 Lederens opgaver 15 Stk. 1. Institutionens leder har ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse af dagtilbuddet. Stk. 2. Lederen leder og fordeler arbejdet mellem tilbuddets ansatte og træffer alle beslutninger vedrørende den daglige drift. Stk. 3. Lederen varetager ansættelse af souschef og øvrigt personale i dagtilbuddet. Stk. 4. Dagtilbuddets leder fungerer som sekretær for forældrebestyrelsen og deltager i forældrebestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. Stk. 5. Lederen har ansvaret for at udmønte de af forældrebestyrelsen fastsatte principper i den pædagogiske praksis. Stk. 6. Lederen skal sikre, at forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med udarbejdelse af virksomhedsplan og pædagogisk læreplan, jf. 9 og har ansvaret for, at disse fremsendes til Frederiksberg Kommune efter gældende retningslinjer. Ændring af styrelsesvedtægten 16 Stk. 1. Ændring af styrelsesvedtægten sker efter indhentet udtalelse fra samtlige forældrebestyrelser i de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune med en høringsfrist på mindst 1 måned. Ikrafttræden og overgangsregler 17 Stk. 1. Ændringer i styrelsesvedtægten træder i kraft, når ændringerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen efter gennemført høring af forældrebestyrelserne. Stk. 2. Efter ændring af styrelsesvedtægten fortsætter de udpegede medlemmer af forældrebestyrelserne og suppleanterne herfor på det hidtidige mandat. Stk. 3. Hvor ændring af styrelsesvedtægten medfører en ændring af antallet af medlemmer i forældrebestyrelsen, foretages dog ved første ordinære valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter efter ikrafttræden af den ændrede vedtægt nyvalg af samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ved sådant valg vælges de nye forældrerepræsentanter for perioder af henholdsvis 2 og 1 år ud fra reglen i 2, stk. 2.

7 Forretningsorden for forældrebestyrelserne for kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. Forældrebestyrelsen afholder mindst ét møde i kvartalet. Stk. 2. Der kan afholdes møder udover de ordinære møder. De ekstraordinære møder kan afholdes, hvis formanden, lederen eller mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Ønske om afholdelse af møde fremsættes skriftligt overfor formanden med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 2 Stk. 1. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden skriftligt senest 8 dage før mødets afholdelse. Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt inden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 3 Stk.1. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til et nyt møde med samme dagsorden til afholdelse inden for 3 uger. Hvis det fortsat ikke har været muligt at samle en beslutningsdygtig forældrebestyrelse, er lederen bemyndiget til at handle på bestyrelsens vegne i de pågældende sager ind til det er muligt at samle en beslutningsdygtig forældrebestyrelse. 4 Stk. 1. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsesafstemninger, når de er personligt til stede.

8 5 Stk. 1. Hvor ikke andet måtte være fastsat i forretningsordnen eller i vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune, træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6 Stk. 1. Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. 7 Stk. 1. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne. 8 Stk. 1. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin egen afvigende mening kort tilført protokollen og medsendt forældrebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk. 3. Lederen fører under møderne forældrebestyrelsens protokol. 9 Stk. 1. Det påhviler forældrebestyrelsen at orientere forældre om bestyrelsens arbejde. 10 Stk. 1. Forældrebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte udfyldende regler om sit virke i forretningsordenen.

9 Bilag 1 Retningslinjer for fravalg af den kommunale frokostordning i Frederiksberg Kommune Forældrebestyrelsen tager beslutning om fravalg Forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Beslutningen om fravalg af den kommunale frokostordning foregår på baggrund af en dialog med eller tilkendegivelse fra de øvrige forældre i daginstitutionen. På denne måde sikres det, at forældrene i daginstitutionen får mulighed for at tilkendegive deres ønsker, og at de bliver hørt forud for den enkelte forældrebestyrelses eventuelle beslutning om at fravælge frokostordningen. Tilkendegivelsen fra forældrene kan foregå på et forældremøde, gå-hjem-møde, skriftlig forespørgsel eller andre former for inddragelse. Den enkelte forældrebestyrelse beslutter, på hvilken måde forældrene inddrages. I de selvejende institutioner med en to-strenget model er det forældrebestyrelsen, der skal beslutte, om frokostordningen fravælges. I kommunale og selvejende daginstitutioner, som består af flere enheder, kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden. En daginstitution med flere enheder er som hovedregel kendetegnet ved, at daginstitutionen har flere enheder, der er fysisk adskilt fra hinanden på en måde, så børn og personale ikke i det daglige kan bevæge sig fra en enhed til de andre enheder i daginstitutionen. I Frederiksberg Kommune eksisterer to institutioner, som er fysisk adskilte. For de to institutioner er det et flertal af forældre i hver af enhederne, der beslutter et eventuelt fravalg af frokostordningen. Beslutningen om et eventuelt fravalg skal her ske ved skriftlig afstemning blandt alle forældre. I kombinerede institutioner skal forældrebestyrelsen beslutte, om fravalget skal gælde for både vuggestue- og børnehavebørn eller alene for en af grupperne. Den enkelte forældrebestyrelse i kombinerede institutioner kan beslutte, om frokostordningen skal opretholdes for hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn eller eventuelt fravælges. Denne ordning kan den enkelte forældrebestyrelse for eksempel beslutte i de kombinerede institutioner, hvor alle børnehavebørnene er i institutionens skovafdeling.

10 I de kombinerede institutioner, hvor der både er børnehavebørn i hjemmeinstitutionen og i skovafdelingen, kan forældrebestyrelsen beslutte at fravælge den kommunale frokostordning for de børnehavebørn, der permanent er i skovafdelingen og opretholde frokostordningen for de børnehavebørn, der permanent er i hjemmeinstitutionen. Kompetencen til at vælge denne ordning ligger hos den enkelte forældrebestyrelse i institutionerne. Periode for fravalg Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid. I Frederiksberg Kommune kan den enkelte forældrebestyrelse fravælge den kommunale frokostordning hvert andet år. Dog vil første eventuelle fravalg gælde for halvandet år i perioden fra den 1. juli 2011 til den 1. januar Frist for fravalg af den kommunale frokostordning Frokostmåltidet skal ophøre senest seks måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af Kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen i den enkelte institution skal tage en eventuel beslutning om fravalg af den kommunale frokostordning ultimo oktober måned. En beslutning om fravalg af den kommunale frokostordning skal meddeles pr. til forvaltningen senest den 1. december. Det er institutionens leder, der skal meddele forvaltningen et eventuelt fravalg. Et eventuelt fravalg af en eksisterende frokostordning vil have virkning fra senest et halvt år efter fravalget. Fortsættelse af den kommunale frokostordning Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Såfremt den enkelte forældrebestyrelse ikke fravælger frokostmåltidet fortsætter den kommunale frokostordning som hidtil. I institutioner med egenproduktion fortsætter egenproduktionen. I institutioner, hvor maden bliver leveret af en ekstern leverandør, vil denne levering fortsætte. De institutioner, som ønsker at fortsætte den kommunale frokostordning, skal benytte den leverandør, kommunen har indgået aftale med. Forældrearrangeret frokost- og madordning Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale eller selvejende daginstitutioner, der har fravalgt et sundt frokostmåltid eller ikke er omfattet af et sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning.

11 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger. I Frederiksberg Kommune fastsættes maksimumbeløbet for en forældrearrangeret frokostordning til det samme beløb, som beløbet til betaling for den kommunale frokostordning udgør. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde at administrere forældrearrangerede frokost- og madordninger. I Frederiksberg Kommune er det forældrene i institutionen og ikke kommunen der administrerer en finansieret forældrearrangeret frokostordning. Offentliggørelse af retningslinjer Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg Retningslinjerne for forældrebestyrelsens fravalg af den kommunale frokostordning offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

12 Bilag 2 Klik her for at angive tekst. 29. oktober 2012 Sagsbehandler: MMO Dok.nr.: 2012/ Dagtilbudsafdeling Retningslinjer for lukkedage i dagtilbud 1. Alle institutioner holder lukket Grundlovsdag og juleaftensdag den 24. december. På de to dage tilbyder kommunen ikke alternativ pasning. 2. Forældrebestyrelsen i den enkelte institution kan beslutte at holde lukket på dage med lavt børnefremmøde: Fredag efter Kristi Himmelfartsdag Hverdage mellem jul og nytår Lavt børnefremmøde er, når under 25% af de indskrevne børn har brug for pasning. På lukkedage med lavt børnefremmøde, skal kommunen tilbyde alternativ pasning. Frederiksberg Kommune tilbyder pasning i tre faste institutioner: Børneambassaden, Frederiksberg øst Nyelandsgården, Frederiksberg vest Lindehuset, Frederiksberg nord Ved alternativ pasning af børnene i en af de tre institution følger der kendt personale med fra børnenes hjemmeinstitution. 3. Forældrebestyrelsen i den enkelte institution kan beslutte at lukke institutionen for at holde en pædagogisk udviklingsdag. Den pædagogiske udviklingsdag skal ligge på en af de lukkedage, der er beskrevet under punkt 2. Institutionen må kun holde lukket, hvis under 25% af de indskrevne børn har brug for pasning. 4. Institutionerne skal orientere om eventuelle lukkedage i 4 kvartal for det kommende år.

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år til skolestart, jævnfør

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er:

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og leve op til pasningsgarantien

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudets virksomhed. Stk. 2 - Byrådet er ansvarlig for, at der føres tilsyn i daginstitutionerne

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune version december 2016 Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune Nuværende styrelsesvedtægt 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune Forslag til ændringer Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Side 1 af 14 Styrelsesvedtægten omfatter kommunale dag-, fritids- og klubtilbud. Fra 2011 er alle kommunale institutioner i Fredensborg

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle.

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Udarbejdet efter Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber i Vejle Kommune juni 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnehuset Novrupvej

Børnehuset Novrupvej 1 Institutionens forankring VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Børnehuset Novrupvej Den selvejende institutions navn er Børnehuset Novrupvej beliggende Novrupvej 8-10, 6705 Esbjerg Ø. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

Forretningsorden For forældrebestyrelsen i VindMøllen

Forretningsorden For forældrebestyrelsen i VindMøllen Forældrebestyrelsens beføjelser og kompetencer: Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud Halsnæs Kommune har 8 virksomheder organiseret i 3 distrikter - Hundested, Frederiksværk Nord og Frederiksværk Syd. Dagplejen er organiseret i området for Børn, Unge og Læring,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Vedtaget i Esbjerg Byråd dd.mm.åååå - gældende fra dd.mm.åååå Side 1 af 9 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Struktur og ansvar... 3 3.1

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave 1. Institutionens navn Stk. 1 Den private institutions navn er Rødbæksgaards børnehave Dons landevej 121, 6000 Kolding. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde Side 1 af 6 Vedtægt for den private institution Vuggestuen Korallen 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere