Finanstilsynets. Resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012"

Transkript

1 Finanstilsynets Resultatkontrakt Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010

2 Indhold 1. Præsentation af virksomheden Mission Vision Vilkår Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav Oversigt over resultatmål Tilsyn Resultatmål: Risikobaseret tilsyn Resultatmål: Inspektioner Resultatmål: Rådgivning og gennemsigtighed Resultatmål: Finansiel rapportering Resultatmål: Løbende overvågning Resultatmål: Sagsbehandling Regulering Resultatmål: Den finansielle sektors effektivitet Resultatmål: International regulering Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Information Resultatmål: Forbedret kommunikation ved inspektion Administration Budgetmæssige forudsætninger Formalia og påtegning Scorebog Bilag Bilag 1 - Måling af de strategiske indsatser Bilag 2 - Opgørelse af strategisk mål for perioden Bilag 3 - Opgavehierarki Side 2

3 1. Præsentation af virksomheden Denne resultatkontrakt er en aftale mellem Finanstilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Formålet med resultatkontrakten er at synliggøre parternes forventninger til Finanstilsynets resultater i kontraktperioden Finanstilsynets centrale virksomhedsområde er det løbende og uafhængige tilsyn med de finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Ud over at føre tilsyn med de finansielle virksomheder bidrager Finanstilsynet til udformningen af det gældende regelsæt og indsamler og formidler information om den finansielle sektor. Finanstilsynets opgaver er opdelt efter: Tilsyn Regulering Information Administration Resultatkontrakten angiver Finanstilsynets vigtigste målsætninger og resultatmål for Der er enighed blandt partnerne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere Finanstilsynet til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål således ikke nødvendigvis er et udtryk for at styrelsen har løst sine opgaver på uacceptabel vis. 1.1 Mission Økonomi- og Erhvervsministeriet har formuleret en mission og vision for koncernen som helhed. Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden ved at arbejde for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder. Side 3

4 Finanstilsynets mission beskriver de to hovedopgaver: Finanstilsynets mission Vi arbejder for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder Finanstilsynets bidrag til finansiel stabilitet giver sig konkret udslag ved, at vi: Modvirker at finansielle virksomheder kommer i problemer Vurderer holdbarheden af de finansielle virksomheders forretningsmodeller Inddrager det systemiske perspektiv i tilsynsarbejdet Tilsynet med de finansielle virksomheder sker i en kombination af inspektioner på stedet, løbende overvågning og stress-tests baseret på virksomhedernes indberetninger. Tilsynet er risikobaseret, hvilket fremgår af L 178, fremsat den 14. marts Det betyder, at vi anvender flest ressourcer på de virksomheder, der har størst betydning for den finansielle stabilitet, og på de virksomheder, der har den højeste risikoprofil. Finanstilsynets anden hovedopgave er at skabe tillid til de finansielle virksomheder og til de finansielle markeder. Finanstilsynets arbejde for at skabe tillid er baseret på: Gennemsigtighed i virksomheder og markeder At investorer og forbrugere behandles ordentligt At virksomheder optræder ansvarsfuldt At vi viser konsekvens i forhold til lovovertrædere Åbenhed om tilsynsvirksomheden Side 4

5 1.2 Vision Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets vision. Finanstilsynet vil gribe tidligt ind i sager, hvor der er risiko for den finansielle stabilitet eller tilliden til virksomheder og markeder. Med andre ord: Finanstilsynets vision Vi vil være et skridt foran Vi vil være kendt for, at: Vi er proaktive og tænker flere træk frem Vi fokuserer på det væsentlige Vi arbejder ud fra princippet Overblik med respekt for den kritiske detalje Vi går i dialog, før vi træffer beslutninger Vi investerer i vores medarbejderes faglige og personlige vækst 1.3 Vilkår Finanstilsynet er en af de 9 styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern, hvor der arbejdes efter, at styrelserne skal være helhedsstyrelser, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Det sker i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets politik om, at faglige spørgsmål behandles og besvares af de faglige og kompetente styrelser. Departementet skal være koordinerende og yde kvalificeret sparring. Sammen er Finanstilsynet og departementet igangsættende. Finanstilsynet udfører sin reguleringsvirksomhed på vegne af departementet, som har ansvaret for at fastlægge de overordnede politiske rammer. Finanstilsynet udøver selvstændigt sin tilsynsvirksomhed inden for rammerne af den finansielle lovgivning og i overens- Side 5

6 stemmelse med denne resultatkontrakt. Finanstilsynet er forpligtet til at orientere departementet i tilfælde, hvor en sag vurderes at være af større politisk betydning. I tilknytning til Finanstilsynets virksomhed er oprettet Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Penge- og Pensionspanelet. Finanstilsynet forelægger visse sager for disse råd. Endvidere varetager Finanstilsynet på særlige områder opgaver for Beskæftigelsesministeriet. 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Økonomi- og Erhvervsministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de større strategiske mål, som koncernen samlet arbejder efter for at nå ministeriets mission og vision. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de langsigtede strategiske mål. I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010, medvirker til opfyldelse af den strategiske målsætning. Finanstilsynet har hovedansvaret for at nå følgende strategiske mål i arbejdsprogrammet: De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (se bilag 1) (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). I gennem hele kontrakten angives når et resultatkrav er identisk med eller bidrager til opfyldelsen af et årligt resultatmål i arbejdsprogrammet. Resultatmål der indgår i arbejdsprogrammet, skal være opfyldt pr. 1.oktober Side 6

7 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav Dette afsnit beskriver de strategiske målsætninger og resultatmål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, reguleringsvirksomhed, information og herunder koncernmål. Nedenstående skema er en oversigt over Finanstilsynets resultatmål Oversigt over resultatmål Afsnit Resultatmål Vægt i pct. Årsværk Budget uden /med fællesudgifter i mio. kr Tilsyn 60 % 104,7 62,3/109,3 Det er Finanstilsynets målsætning at videreudvikle det risikobaserede tilsyn med øget fokus på væsentlighed, proaktivitet og holdbarheden af virksomhedernes forretningsmodeller Risikobaseret tilsyn (strategisk målsætning) 15 % Inspektioner 15 % 30,0 17,9/31, Rådgivning og gennemsigtighed 5 % 0,6 0,4/0, Finansiel rapportering 10 % 4,6 2,7/4, Løbende overvågning 5 % Sagsbehandling 10 % 69,5 41,3/72,5 2.3 Regulering 30 % 31,1 18,5/32,5 De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (arbejdsprogrammet) Den finansielle sektors effektivitet 10 % International regulering 10 % Lovprogram (koncernmål) 10 % 2.4 Information 10 % 2,4 1,4/2,5 Det er Finanstilsynets målsætning at bruge kommunikation aktivt som et middel til at bidrage til vores overordnede mål om finansiel stabilitet og tillid til virksomheder og markeder Forbedret kommunikation ved inspektion 5 % Forbedret kommunikation i forhold til pressen 5 % Sum på produktniveau 100 % 138,3 82,3/144,3 Overordnet budget - 227,0 112,5/197,3 Dækningsgrad 2 61 % 73 % 1 Budgetterne for de enkelte mål/produkter er udelukkende lønomkostninger. 2 Budgetterne uden overhead er udelukkende lønomkostninger. Driftsmidler der ikke er en del af fælles udgifterne, men er direkte knyttet til produktet er derfor ikke med i budgettet. Dækningsgraden er derfor reelt højere end beregnet her. Side 7

8 Budgetterne for resultatkontraktens mål er de budgetterede lønomkostninger til produktet. De budgetterede lønomkostninger er opgjort ud fra det forventede timeforbrug på produktet og ud fra en gennemsnitsløn. Fællesudgifterne er fordelt på de faglige opgaver, således at fællesudgifter for det enkelte mål udgør samme andel som de faglige udgifter udgør af Finanstilsynets bevilling. Nedenstående gennemgås hvert af de 3 områder. For hvert af områderne følger en beskrivelse af området, de strategiske målsætninger og af de resultatmål, som medvirker til opfyldelsen af de enkelte strategiske målsætninger. I hvert resultatmål er der et skema, der beskriver produkt og krav til målet Tilsyn Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheder (inddelingen på virksomhedstype fremgår af tabel 1a). Tabel 1a: Antal tilsynsbelagte virksomheder fordelt efter type (ultimo 2009). Antal virksomheder Pengeinstitutter 136 Realkreditinstitutter 8 Danmarks Skibskredit 1 Fondsmæglerselskaber 45 Investeringsforvaltningsselskaber 15 Investeringsforeninger mv. 123 Skadesforsikringsselskaber 112 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 58 Firmapensionskasser 40 Forsikringsmæglere 150 ATP, LD, SP, AES 4 Markedsvirksomheder 3 3 I forhold til tidligere år er tallene ikke opgjort med udgangspunkt i opkrævede afgifter. Tallet dækker over antallet af virksomheder, hvor Finanstilsynet udøver tilsynsvirksomhed. Side 8

9 Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskaber samt eventuelt inspektioner på stedet. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver og sekretariatsbetjening af de råd, som er knyttet til Finanstilsynet. Tilsynsvirksomheden udføres i stigende grad på grundlag af den internationale konvergens i tilsynspraksis. Inspektioner danner sammen med indberetninger 4 grundlag for Finanstilsynets information om de finansielle virksomheder og markeder. Indberetninger bidrager til en bedre vurdering af, hvor tilsynsindsatsen skal prioriteres. Der forventes i alt 6384 indberetninger i Det forventede antal indberetninger i 2010 fordelt på virksomhedstype fremgår af nedenstående tabel 1b. Tabel 1b: Antal indberetninger fordelt på virksomhedstype Antal indberetninger Pengeinstitutter 2300 Realkreditinstitutter 230 Danmarks Skibskredit 8 Fondsmæglerselskaber 440 Investeringsforvaltningsselskaber 150 Investeringsforeninger mv Skadesforsikringsselskaber 1850 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 950 Firmapensionskasser 300 Forsikringsmæglere 150 ATP, LD, SP, AES 6 Markedsvirksomheder 0 4 Indberetninger fra de finansielle virksomheder og deres revisorer. 5 Vil blive indberettet via Danmarks Nationalbank fra Side 9

10 Flerårig strategisk målsætning for tilsynsvirksomhed : I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010 medvirker til opfyldelsen af den strategiske målsætning: "Det er Finanstilsynets målsætning at videreudvikle det risikobaserede tilsyn med øget fokus på væsentlighed, proaktivitet og holdbarheden af virksomhedernes forretningsmodeller." (Se bilag 1) (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6) Resultatmål: Risikobaseret tilsyn Finanstilsynet skal efter 2010 opgøre, hvorvidt den nedenstående 3-årige strategiske målsætning, som løber fra , er opfyldt: Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn (se bilag 2). Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til Aktivitet: at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. Effekt: Resultatmål: Inspektioner Finanstilsynet gennemfører inspektionsplan og risikovurdering i alle årene Hvis der det enkelte år sker omprioriteringer i inspektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Finanstilsynets risikovurdering er effektiv. Finanstilsynet udvælger de rette virksomheder under skærpet tilsyn. Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at inspektionsindsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder og bestemmelser, hvor risiko for overtrædelser eller konsekvenserne heraf er størst. Finanstilsynet vil i 2010 arbejde med, at undersøgelsesforløbet i den enkelte virksomhed i endnu højere grad bliver udført efter risikobaserede principper, som skal sikre, at tilsynet vurderer alle væsentlige forhold i virksomheden. Side 10

11 Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemførelse og udvælgelse af virksomheder til inspektion skal være i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. Aktivitet Kvalitet Resultatmål: Rådgivning og gennemsigtighed Det risikobaserede element i forbindelse med en inspektion skal styrkes både før, under og efter inspektionen. Nye redskaber vil være implementeret inden udgangen af Finanstilsynet vil fra 2010 benytte en nyudviklet metode til at afrapportere til virksomhederne efter inspektioner. Der vil ske en tydeligere sondring mellem centrale påbud/risikooplysninger og mindre centrale forhold. Tilfredshedsundersøgelsen foretaget blandt finansielle virksomheder under tilsyn viser, at i gennemsnit er 90 % helt eller delvist enige i følgende spørgsmål: Er det jeres indtryk, at Finanstilsynet samlet set havde den faglige kompetence til at foretage inspektionen? Markedet for finansielle produkter har de seneste 10 år været kendetegnet ved et stigende udbud af produkter og en stadig større kompleksitet i de produkter, som almindelige kunder bliver tilbudt. Den finansielle krise har vist, at der er behov for at styrke rådgivningen og gennemsigtigheden på de finansielle markeder, så kunderne får mulighed for at gennemskue de produkter, de bliver tilbudt og foretage bevidste valg. Der er i kreditpakken afsat midler til, at Forbrugerombudsmanden kan føre retssager for kunder, der har været udsat for vildledende markedsføring og dårlig rådgivning. Regeringen vil derudover udrede bankkunders rettigheder i forbindelse med dårlig investeringsrådgivning for at træffe beslutning om, hvorvidt reglerne skal ændres. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Mål i arbejdsprogrammet: Finanstilsynet iværksætter en række tiltag, som sikrer fyldestgørende rådgivning om finansielle ydelser, og som sikrer større gennemsigtighed om de finansielle produkter, virksomheder og markeder Aktivitet Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Skitse af model til en certificeringsordning for investeringsrådgivere foreligger inden 1. oktober Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Der udarbejdes en model til kategorisering af investeringsprodukters risiko inden den 1. oktober Side 11

12 Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Der udarbejdes en redegørelse om rådgivers ansvar og muligheder for at få erstatning inden 1. oktober Resultatmål: Finansiel rapportering Finanstilsynet skal føre tilsyn med, at børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn, overholder reglerne for finansiel rapportering. Hvert år vil en gruppe virksomheder blive udtaget til kontrol. En gruppe bliver udvalgt tilfældigt og en gruppe via en risikovurdering. Hvis saglige hensyn taler herfor, vil alle regnskaber blive udtaget ved risikovurdering. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Aktivitet Kontrol med overholdelse af regler for finansiel rapportering. Aktivitet Produktivitet: Resultatmål: Løbende overvågning Plan for kontrol af års- eller delårsrapporter fra børsnoterede og ikke-børsnoterede finansielle virksomheder overholdes. Udvælgelsen af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter sker ved en screening proces, som har til formål at identificere de rapporter, hvor der er forhøjet risiko for væsentlige fravigelser fra reglerne (fejl). Omprioriteringer af planen sker med henblik på at sikre fokus på de mest risikofyldte/væsentlige sager. 6 Finanstilsynet skal i forbindelse med regnskabskontrollen have fokus på mindst 2 temaområder. Enten ved at der indgår et særligt tema ved screening og/eller regnskabskontrol, eller ved at der udtages rapporter fra en særlig virksomhedsgruppe. De realiserede enhedsomkostninger pr. screening af regnskab er i gennemsnit maksimalt 5 timer Bank- og kreditpakken skal gennemføres, så de fastsatte mål nås hurtigt og effektivt til gavn for husholdninger og virksomheder. I forhold til bankpakken bidrager Finanstilsynet med overvågning af bankernes opfyldelse af kravene. Finanstilsynet øger desuden fokus på gennemgangen af solvensbehovet i bankerne som opfølgning på kreditpakken, og gennem- 6 Såfremt der sker omprioriteringer i planen, anses planen for overholdt, hvis aktivitetsniveauet for regnskabskontrol er fastholdt. Side 12

13 går hvert år solvensbehovet hos alle penge- og realkreditinstitutter bortset fra de allermindste. Der skal skabes større gennemsigtighed om bankernes solvens og risikoprofil. Institutterne forpligtiges derfor til at offentliggøre deres solvensbehov, og der skal være større offentlighed omkring Finanstilsynets tilsynsreaktioner. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemgang af Aktivitet Finanstilsynet gennemgår inden 1. september solvensbehov og offentliggørelse solvensbehovet hos de penge- og realkreditinstitutter, der har arbejdende kapital på mere end 250 af afgørelser om risikooplysninger. mio. kr Resultatmål: Sagsbehandling Finanstilsynet lægger vægt på hurtig og korrekt sagsbehandling. For at bidrage til dette, har Finanstilsynet opstillet en række krav til sagsbehandlingen. Kravene omfatter langt de fleste sager, som involverer eksterne parter. Kravene omfatter generelle og specifikke tilsynssager, inspektionsrapporter, sager om insiderhandel og kursmanipulation samt sager som indbringes for Erhvervsankenævnet. Kravene på disse områder medvirker til, at Finanstilsynet reagerer hurtigt og effektivt på eventuelle kritisable forhold i virksomhederne under tilsyn 7. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet reagerer hurtigt på kritisable forhold i Kvalitet: virksomheder under tilsyn og Finanstilsynets sagsbehandling er af Produktivitet: høj kvalitet. Finanstilsynet får medhold i 75 % af de sager, som indbringes for Erhvervsankenævnet. Ved generelle og specifikke tilsynssager overholder 80 % en maksimal sagsbehandlingstid på 60 dage. 35 dage efter, at en inspektion er afsluttet, skal 95 % af virksomhederne modtage en skriftlig rapport om undersøgelsen eller oplysning om, hvornår de kan forvente en skriftlig rapport. 120 dage efter, at Finanstilsynet er blevet bekendt med en sag om insiderhandel og kursmanipulation, skal der være truffet afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til politiet. Resultatkravet skal være opfyldt i 90 % af alle tilfælde. 7 I forhold til tidligere år opgøres sagsbehandlingstiderne i kalenderdage frem for arbejdsdage. Dette initiativ er et af flere, som har til hensigt at skabe mere strømlignede målinger af sagsbehandlingstiderne for at sikre effektive arbejdsgange og opgaveløsning i Finanstilsynet. Side 13

14 2.3. Regulering Mål fra arbejdsprogrammet: Finanstilsynet skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget en fuldstændig ansøgning om tilladelse til at drive finansiel virksomhed. Finanstilsynet arbejder som en helhedsstyrelse, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. Finanstilsynet er i den forbindelse ansvarlig for mere end 20 love og 125 bekendtgørelser samt EF-direktiver og forordninger. I sin reguleringsvirksomhed bidrager Finanstilsynet til, at den finansielle lovgivning løbende tilpasses i lyset af markeds- og strukturudviklingen. Finanstilsynet arbejder endvidere ud fra et princip om, at alene de overordnede principper fastlægges i lovgivningen, mens detailregler fastlægges i bekendtgørelser. Det tilstræbes, at regelfastsættelsen inden for de forskellige finansielle sektorer gøres så ensartet som muligt, og at udformningen i øvrigt sker i overensstemmelse med internationale standarder. Den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau, er stigende i omfang og foregår i samarbejde med andre tilsynsmyndigheder. Flerårig strategisk målsætning for reguleringsvirksomhed : I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010 medvirker til opfyldelse af den strategiske målsætning: De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (se bilag 1) (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3) Resultatmål: Den finansielle sektors effektivitet Finanstilsynet vil i sin reguleringsvirksomhed i 2010 have fokus på den finansielle sektors effektivitet, da det er vigtigt for Danmark, herunder for den finansielle stabilitet i Danmark, at have en velfungerende finansiel sektor. Finanstilsynet vil have fokus på, at den fremtidi- Side 14

15 ge regulering skal være med til at reducere sandsynligheden for en ny finansiel krise. Finanstilsynet sigter imod at gøre den finansielle sektor robust over for finansiel ustabilitet og konjunktursvingninger, samtidig med at konkurrenceevnen opretholdes hos de danske finansielle virksomheder. Desuden skal Finanstilsynet have fokus på, at den fremtidige regulering bliver afbalanceret, idet der ikke skal ske en overregulering af det finansielle område. Lovprogram Resultatmål: Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet. Aktivitet Finanstilsynet følger Økonomi- og Erhvervsministeriets handlingsplan for at reducere de administrative byrder inden udgangen af 2010, jf. punkt 3. Lov om finansiel virksomhed. I løbet af første kvartal fremsættes lovforslag til præcisering af kravene til finansielle virksomheders ledelse (fit & proper). Lovforslaget skal følges op af en ny og mere håndfast administrativ praksis i Finanstilsynet. Finanstilsynet implementerer EU-retslige regler om aflønning i finansielle virksomheder inden udgangen af Resultatmål: International regulering Den finansielle sektor er i de senere år blevet stadig mere internationaliseret, og der er i øjeblikket en række nye internationale tiltag på vej både på det politiske niveau men også i det arbejde, der foregår i forskellige internationale organisationer. Der skal ske en styrkelse af overvågning og tilsyn med de finansielle virksomheder på tværs af landegrænser. Der lægges op til en ny tilsynsstruktur i EU. Regulering internationalt Resultatmål: a) Mål i arbejdsprogrammet: Tilsynet med finansielle virksomheder og markeder skal fortsat styrkes både herhjemme og på EU-niveau. b) Mål i arbejdsprogrammet: Der skal sikres en bedre regule- Aktivitet Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Finanstilsynet arbejder for en EU-tilsynsstruktur med 3 nye EU-myndigheder og et ECB-baseret risikoråd, der kan styrke tilsynet på EU-niveau. Der arbejdes for plads til nationale forskelle, klar ansvarsfordeling i forhold til nationale myndigheder og retssikkerhed for finansielle virksomheder. Opfyldelse vurderes pr. 1. oktober af departementet efter indstilling fra Finanstilsynet. Side 15

16 ring af de finansielle virksomheder, som skal gøre den finansielle sektor robust over for finansiel ustabilitet og konjunktursvingninger. Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Finanstilsynet arbejder aktivt for, at de europæiske regler for penge- og realkreditinstitutters kapital- og regnskabsforhold bliver mindre konjunkturmedløbende og mere forsigtige. Når resultatet af disse forhandlinger kendes, kommer Finanstilsynet med et oplæg om behovet og mulighederne for national enegang. Vi arbejder for at reglerne udvikles under behørig hensyntagen til den særlige danske realkreditmodel Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Finanstilsynets bidrag til lovprogrammet skal være af høj kvalitet. Herunder skal lovforslagene være af høj faglig kvalitet, og lovforslagene skal være uden væsentlige tekniske og processuelle problemer. Lovprogram Resultatmål: Alle lovforslag er uden væsentlige tekniske fejl, indholdsmæssige eller processuelle problemer. Kvalitet a. I ingen lovforslag er der væsentlige processuelle problemer. Økonomi og Erhvervsministeriets procedurer for høring over lovforslag og frister fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i Håndbog i Folketingsarbejdet skal være overholdt. Vurderes af de lovansvarlige i departementet 8. b. I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets Juridiske Sekretariat 9. 8 For et givet lovforslag vurderer den ansvarlige for dette lovforslag i departementet, om der har været væsentlige processuelle problemer herunder om Økonomi og Erhvervsministeriets procedurer for høring over lovforslag er overholdt jf. notatet Procedurer for høring af lovforslag godkendt af Koncerngruppen d. 30. maj I overensstemmelse med notatet Nye retningslinjer for Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 10. juni 2006 gennemgår departementets Juridiske Sekretariat alle lovforslag ud fra: o Om ændringslove er opstillet efter Justitsministeriets vejledning nr. 33 af 3. juni 2005 om affattelse af forslag til ændringslove m.v. (side 93 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om hovedlove og ændringslove udformes i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning nr. 134 af 2. december 2002 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EFretsakter, m.v. (s. 363 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om der i ændringslove er klare fejl, hvor man ikke har foretaget konsekvensændringer som følge af ophævelsen af paragraffer eller stykker. Der må maksimalt for det samlede lovforslag registreres et antal fejl svarende til antallet af påbegyndte siders lovtekst i lovforslaget. Samme fejl som går igen tælles kun med en gang. Side 16

17 2.4. Information Finanstilsynets hjemmeside er sammen med en aktiv pressekontakt de væsentligste kommunikationskanaler til den brede offentlighed. Vi kommunikerer åbent med pressen og andre interessenter i offentligheden inden for de gældende begrænsninger, og vi ønsker at bidrage til forståelsen af den finansielle sektor ved at stille vores ekspertise til rådighed, hvor vi kan. På hjemmesiden offentliggør vi løbende nyheder og principielle afgørelser. Hjemmesiden rummer en stor mængde information, herunder beskrivende statistik om den finansielle sektor samt love, bekendtgørelser og anden regulering. Flerårige strategiske målsætninger for kommunikation : I parenteserne er angivet hvilke mål, der medvirker til opfyldelsen af den strategiske målsætning: Det er Finanstilsynets målsætning at bruge kommunikation aktivt som et middel til at bidrage til vores overordnede mål om finansiel stabilitet og tillid til virksomheder og markeder (se bilag 1) (2.4.1, 2.4.2) Resultatmål: Forbedret kommunikation ved inspektion Finanstilsynet vil fra 2010 benytte en nyudviklet metode til at afrapportere til virksomhederne efter inspektioner. Der vil ske en tydeligere sondring mellem centrale påbud/risikooplysninger og mindre centrale forhold. Afrapporteringen vil i højere grad inkludere benchmarking i forhold til sammenlignelige institutter. Finanstilsynet arbejder løbende på at forbedre mediearbejdet, herunder at blive mere proaktive og at besvare pressehenvendelser hurtigt, kvalificeret og let forståeligt. Side 17

18 Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Effekt: Klarere afrapportering efter inspektioner. 70 % af virksomhederne svarer positivt i spørgeskema efter inspektion, at afrapporteringen samlet set var bedre end ved tidligere inspektioner Resultatmål: Forbedret kommunikation til pressen Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Effekt: Øget kvalitet af mediearbejdet. Fremgang i pressens vurdering af Finanstilsynets mediearbejde i IFKA Medieregnskab 2010 eller tilsvarende undersøgelse. Rating min. 3,0 på en skala fra 1-5, eller tilsvarende rating på anden skala. 10 Målingen inkluderer kun de respondenter, som tager direkte stilling til spørgsmålet. Side 18

19 2.5 Administration Administration omfatter Finanstilsynets personalearbejde, herunder personaleudvikling, politik og administration. Virksomhedsområdet omfatter desuden finanslovsarbejde og serviceopgaver som sekretærbistand. Arbejdet inden for området tager udgangspunkt i, at de menneskelige ressourcer og administrationen skal understøtte Finanstilsynets øvrige virksomhed, og tiltag iværksættes i overensstemmelse hermed. Finanstilsynet vil til stadighed kunne leve op til de krav, som den finansielle sektors udvikling indebærer. Dette kombineret med at Finanstilsynet populært sagt er en vidensbaseret virksomhed betyder, at Finanstilsynet løbende arbejder på at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så de afspejler udviklingen i sektoren. Medarbejdernes forståelse for, hvordan finansielle virksomheder drives i praksis, er et væsentligt element i den forbindelse. Dette afspejles også i det forhold, at nye medarbejdere i et vist omfang rekrutteres i sektoren. Side 19

20 3. Budgetmæssige forudsætninger Finanstilsynets udgifter dækkes fuldt af afgifter fra de finansielle virksomheder, som er under tilsyn. Afgifterne opkræves inden for rammerne af finanslovsbevillingen. Finanstilsynets virksomhed er således udgiftsneutral for staten. FFL 2010 Budget Difference BO BO Nettoudgiftsbevilling -0,6-0,6 0-0,6 - - BO Indtægt 197,9 197, ,7 191,5 191,6 Udgift (omkostninger) 197,3 197, ,1 191,5 191,6 0. Hjælpefunktioner, generel 84,8 84,8 0 83,4 82,4 82,4 ledelse og administration (og pensioner) 1. Tilsyn 78,0 78,0 0 76,6 75,5 75,6 2. Regulering 30,1 30,1 0 29,7 29,3 29,3 3. Information 4,4 4,4 0 4,3 4,3 4,3 Årets resultat Side 20

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2009-2011

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2009-2011 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2009-2011 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2009 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram... 3 3. Opgavehierarki...

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013 Finanstilsynet Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse Præsentation af virksomheden...3 Mission...3 Vision...3 Hovedopgaver...3 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav...4 Tilsyn...4

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Finanstilsynets virksomhed

Finanstilsynets virksomhed Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets virksomhed September 2005 RB A502/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 13 A. Indledning...

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol RESUMÉ Fondsrådets regnskabskontrol Indledning Pr. 1. januar 2005 er der iværksat en regnskabskontrol med børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Regnskabskontrollen er iværksat i medfør af

Læs mere

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017 Finanstilsynet Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 12 4. Formalia og

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 24. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Spørgsmål

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV.

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. //20 December 2012 Finansiel regulering og kapitalforvaltning NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. Folketinget har d. 19. december 2012 vedtaget et

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Strategi 2011 Tilsyn med kant

Strategi 2011 Tilsyn med kant Strategi 2011 Tilsyn med kant Forord Den internationale finanskrise har sat en helt ny dagsorden for banker og andre finansielle virksomheder, og ikke mindst for deres mange kunder. I EU og andre internationale

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 Dato 25. august 2015 Sagsnr. 2014092769 CHD CHD@dkma.dk Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 På baggrund af EPSO-rapporten af 10. juni 2014

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Sikkerhedsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder

Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder Kapitalmarked og finansielle virksomheder 27. september 2013 Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de kommende krav om indførelse af whistleblower-ordninger

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) Nr. 960 2. november 2001 Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) I medfør 85 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere