Finanstilsynets. Resultatkontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012"

Transkript

1 Finanstilsynets Resultatkontrakt Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010

2 Indhold 1. Præsentation af virksomheden Mission Vision Vilkår Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav Oversigt over resultatmål Tilsyn Resultatmål: Risikobaseret tilsyn Resultatmål: Inspektioner Resultatmål: Rådgivning og gennemsigtighed Resultatmål: Finansiel rapportering Resultatmål: Løbende overvågning Resultatmål: Sagsbehandling Regulering Resultatmål: Den finansielle sektors effektivitet Resultatmål: International regulering Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Information Resultatmål: Forbedret kommunikation ved inspektion Administration Budgetmæssige forudsætninger Formalia og påtegning Scorebog Bilag Bilag 1 - Måling af de strategiske indsatser Bilag 2 - Opgørelse af strategisk mål for perioden Bilag 3 - Opgavehierarki Side 2

3 1. Præsentation af virksomheden Denne resultatkontrakt er en aftale mellem Finanstilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Formålet med resultatkontrakten er at synliggøre parternes forventninger til Finanstilsynets resultater i kontraktperioden Finanstilsynets centrale virksomhedsområde er det løbende og uafhængige tilsyn med de finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Ud over at føre tilsyn med de finansielle virksomheder bidrager Finanstilsynet til udformningen af det gældende regelsæt og indsamler og formidler information om den finansielle sektor. Finanstilsynets opgaver er opdelt efter: Tilsyn Regulering Information Administration Resultatkontrakten angiver Finanstilsynets vigtigste målsætninger og resultatmål for Der er enighed blandt partnerne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere Finanstilsynet til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål således ikke nødvendigvis er et udtryk for at styrelsen har løst sine opgaver på uacceptabel vis. 1.1 Mission Økonomi- og Erhvervsministeriet har formuleret en mission og vision for koncernen som helhed. Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden ved at arbejde for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder. Side 3

4 Finanstilsynets mission beskriver de to hovedopgaver: Finanstilsynets mission Vi arbejder for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder Finanstilsynets bidrag til finansiel stabilitet giver sig konkret udslag ved, at vi: Modvirker at finansielle virksomheder kommer i problemer Vurderer holdbarheden af de finansielle virksomheders forretningsmodeller Inddrager det systemiske perspektiv i tilsynsarbejdet Tilsynet med de finansielle virksomheder sker i en kombination af inspektioner på stedet, løbende overvågning og stress-tests baseret på virksomhedernes indberetninger. Tilsynet er risikobaseret, hvilket fremgår af L 178, fremsat den 14. marts Det betyder, at vi anvender flest ressourcer på de virksomheder, der har størst betydning for den finansielle stabilitet, og på de virksomheder, der har den højeste risikoprofil. Finanstilsynets anden hovedopgave er at skabe tillid til de finansielle virksomheder og til de finansielle markeder. Finanstilsynets arbejde for at skabe tillid er baseret på: Gennemsigtighed i virksomheder og markeder At investorer og forbrugere behandles ordentligt At virksomheder optræder ansvarsfuldt At vi viser konsekvens i forhold til lovovertrædere Åbenhed om tilsynsvirksomheden Side 4

5 1.2 Vision Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets vision. Finanstilsynet vil gribe tidligt ind i sager, hvor der er risiko for den finansielle stabilitet eller tilliden til virksomheder og markeder. Med andre ord: Finanstilsynets vision Vi vil være et skridt foran Vi vil være kendt for, at: Vi er proaktive og tænker flere træk frem Vi fokuserer på det væsentlige Vi arbejder ud fra princippet Overblik med respekt for den kritiske detalje Vi går i dialog, før vi træffer beslutninger Vi investerer i vores medarbejderes faglige og personlige vækst 1.3 Vilkår Finanstilsynet er en af de 9 styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern, hvor der arbejdes efter, at styrelserne skal være helhedsstyrelser, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Det sker i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets politik om, at faglige spørgsmål behandles og besvares af de faglige og kompetente styrelser. Departementet skal være koordinerende og yde kvalificeret sparring. Sammen er Finanstilsynet og departementet igangsættende. Finanstilsynet udfører sin reguleringsvirksomhed på vegne af departementet, som har ansvaret for at fastlægge de overordnede politiske rammer. Finanstilsynet udøver selvstændigt sin tilsynsvirksomhed inden for rammerne af den finansielle lovgivning og i overens- Side 5

6 stemmelse med denne resultatkontrakt. Finanstilsynet er forpligtet til at orientere departementet i tilfælde, hvor en sag vurderes at være af større politisk betydning. I tilknytning til Finanstilsynets virksomhed er oprettet Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Penge- og Pensionspanelet. Finanstilsynet forelægger visse sager for disse råd. Endvidere varetager Finanstilsynet på særlige områder opgaver for Beskæftigelsesministeriet. 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Økonomi- og Erhvervsministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de større strategiske mål, som koncernen samlet arbejder efter for at nå ministeriets mission og vision. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de langsigtede strategiske mål. I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010, medvirker til opfyldelse af den strategiske målsætning. Finanstilsynet har hovedansvaret for at nå følgende strategiske mål i arbejdsprogrammet: De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (se bilag 1) (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). I gennem hele kontrakten angives når et resultatkrav er identisk med eller bidrager til opfyldelsen af et årligt resultatmål i arbejdsprogrammet. Resultatmål der indgår i arbejdsprogrammet, skal være opfyldt pr. 1.oktober Side 6

7 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav Dette afsnit beskriver de strategiske målsætninger og resultatmål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, reguleringsvirksomhed, information og herunder koncernmål. Nedenstående skema er en oversigt over Finanstilsynets resultatmål Oversigt over resultatmål Afsnit Resultatmål Vægt i pct. Årsværk Budget uden /med fællesudgifter i mio. kr Tilsyn 60 % 104,7 62,3/109,3 Det er Finanstilsynets målsætning at videreudvikle det risikobaserede tilsyn med øget fokus på væsentlighed, proaktivitet og holdbarheden af virksomhedernes forretningsmodeller Risikobaseret tilsyn (strategisk målsætning) 15 % Inspektioner 15 % 30,0 17,9/31, Rådgivning og gennemsigtighed 5 % 0,6 0,4/0, Finansiel rapportering 10 % 4,6 2,7/4, Løbende overvågning 5 % Sagsbehandling 10 % 69,5 41,3/72,5 2.3 Regulering 30 % 31,1 18,5/32,5 De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (arbejdsprogrammet) Den finansielle sektors effektivitet 10 % International regulering 10 % Lovprogram (koncernmål) 10 % 2.4 Information 10 % 2,4 1,4/2,5 Det er Finanstilsynets målsætning at bruge kommunikation aktivt som et middel til at bidrage til vores overordnede mål om finansiel stabilitet og tillid til virksomheder og markeder Forbedret kommunikation ved inspektion 5 % Forbedret kommunikation i forhold til pressen 5 % Sum på produktniveau 100 % 138,3 82,3/144,3 Overordnet budget - 227,0 112,5/197,3 Dækningsgrad 2 61 % 73 % 1 Budgetterne for de enkelte mål/produkter er udelukkende lønomkostninger. 2 Budgetterne uden overhead er udelukkende lønomkostninger. Driftsmidler der ikke er en del af fælles udgifterne, men er direkte knyttet til produktet er derfor ikke med i budgettet. Dækningsgraden er derfor reelt højere end beregnet her. Side 7

8 Budgetterne for resultatkontraktens mål er de budgetterede lønomkostninger til produktet. De budgetterede lønomkostninger er opgjort ud fra det forventede timeforbrug på produktet og ud fra en gennemsnitsløn. Fællesudgifterne er fordelt på de faglige opgaver, således at fællesudgifter for det enkelte mål udgør samme andel som de faglige udgifter udgør af Finanstilsynets bevilling. Nedenstående gennemgås hvert af de 3 områder. For hvert af områderne følger en beskrivelse af området, de strategiske målsætninger og af de resultatmål, som medvirker til opfyldelsen af de enkelte strategiske målsætninger. I hvert resultatmål er der et skema, der beskriver produkt og krav til målet Tilsyn Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheder (inddelingen på virksomhedstype fremgår af tabel 1a). Tabel 1a: Antal tilsynsbelagte virksomheder fordelt efter type (ultimo 2009). Antal virksomheder Pengeinstitutter 136 Realkreditinstitutter 8 Danmarks Skibskredit 1 Fondsmæglerselskaber 45 Investeringsforvaltningsselskaber 15 Investeringsforeninger mv. 123 Skadesforsikringsselskaber 112 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 58 Firmapensionskasser 40 Forsikringsmæglere 150 ATP, LD, SP, AES 4 Markedsvirksomheder 3 3 I forhold til tidligere år er tallene ikke opgjort med udgangspunkt i opkrævede afgifter. Tallet dækker over antallet af virksomheder, hvor Finanstilsynet udøver tilsynsvirksomhed. Side 8

9 Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskaber samt eventuelt inspektioner på stedet. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver og sekretariatsbetjening af de råd, som er knyttet til Finanstilsynet. Tilsynsvirksomheden udføres i stigende grad på grundlag af den internationale konvergens i tilsynspraksis. Inspektioner danner sammen med indberetninger 4 grundlag for Finanstilsynets information om de finansielle virksomheder og markeder. Indberetninger bidrager til en bedre vurdering af, hvor tilsynsindsatsen skal prioriteres. Der forventes i alt 6384 indberetninger i Det forventede antal indberetninger i 2010 fordelt på virksomhedstype fremgår af nedenstående tabel 1b. Tabel 1b: Antal indberetninger fordelt på virksomhedstype Antal indberetninger Pengeinstitutter 2300 Realkreditinstitutter 230 Danmarks Skibskredit 8 Fondsmæglerselskaber 440 Investeringsforvaltningsselskaber 150 Investeringsforeninger mv Skadesforsikringsselskaber 1850 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 950 Firmapensionskasser 300 Forsikringsmæglere 150 ATP, LD, SP, AES 6 Markedsvirksomheder 0 4 Indberetninger fra de finansielle virksomheder og deres revisorer. 5 Vil blive indberettet via Danmarks Nationalbank fra Side 9

10 Flerårig strategisk målsætning for tilsynsvirksomhed : I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010 medvirker til opfyldelsen af den strategiske målsætning: "Det er Finanstilsynets målsætning at videreudvikle det risikobaserede tilsyn med øget fokus på væsentlighed, proaktivitet og holdbarheden af virksomhedernes forretningsmodeller." (Se bilag 1) (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6) Resultatmål: Risikobaseret tilsyn Finanstilsynet skal efter 2010 opgøre, hvorvidt den nedenstående 3-årige strategiske målsætning, som løber fra , er opfyldt: Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn (se bilag 2). Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til Aktivitet: at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. Effekt: Resultatmål: Inspektioner Finanstilsynet gennemfører inspektionsplan og risikovurdering i alle årene Hvis der det enkelte år sker omprioriteringer i inspektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Finanstilsynets risikovurdering er effektiv. Finanstilsynet udvælger de rette virksomheder under skærpet tilsyn. Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at inspektionsindsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder og bestemmelser, hvor risiko for overtrædelser eller konsekvenserne heraf er størst. Finanstilsynet vil i 2010 arbejde med, at undersøgelsesforløbet i den enkelte virksomhed i endnu højere grad bliver udført efter risikobaserede principper, som skal sikre, at tilsynet vurderer alle væsentlige forhold i virksomheden. Side 10

11 Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemførelse og udvælgelse af virksomheder til inspektion skal være i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. Aktivitet Kvalitet Resultatmål: Rådgivning og gennemsigtighed Det risikobaserede element i forbindelse med en inspektion skal styrkes både før, under og efter inspektionen. Nye redskaber vil være implementeret inden udgangen af Finanstilsynet vil fra 2010 benytte en nyudviklet metode til at afrapportere til virksomhederne efter inspektioner. Der vil ske en tydeligere sondring mellem centrale påbud/risikooplysninger og mindre centrale forhold. Tilfredshedsundersøgelsen foretaget blandt finansielle virksomheder under tilsyn viser, at i gennemsnit er 90 % helt eller delvist enige i følgende spørgsmål: Er det jeres indtryk, at Finanstilsynet samlet set havde den faglige kompetence til at foretage inspektionen? Markedet for finansielle produkter har de seneste 10 år været kendetegnet ved et stigende udbud af produkter og en stadig større kompleksitet i de produkter, som almindelige kunder bliver tilbudt. Den finansielle krise har vist, at der er behov for at styrke rådgivningen og gennemsigtigheden på de finansielle markeder, så kunderne får mulighed for at gennemskue de produkter, de bliver tilbudt og foretage bevidste valg. Der er i kreditpakken afsat midler til, at Forbrugerombudsmanden kan føre retssager for kunder, der har været udsat for vildledende markedsføring og dårlig rådgivning. Regeringen vil derudover udrede bankkunders rettigheder i forbindelse med dårlig investeringsrådgivning for at træffe beslutning om, hvorvidt reglerne skal ændres. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Mål i arbejdsprogrammet: Finanstilsynet iværksætter en række tiltag, som sikrer fyldestgørende rådgivning om finansielle ydelser, og som sikrer større gennemsigtighed om de finansielle produkter, virksomheder og markeder Aktivitet Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Skitse af model til en certificeringsordning for investeringsrådgivere foreligger inden 1. oktober Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Der udarbejdes en model til kategorisering af investeringsprodukters risiko inden den 1. oktober Side 11

12 Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Der udarbejdes en redegørelse om rådgivers ansvar og muligheder for at få erstatning inden 1. oktober Resultatmål: Finansiel rapportering Finanstilsynet skal føre tilsyn med, at børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn, overholder reglerne for finansiel rapportering. Hvert år vil en gruppe virksomheder blive udtaget til kontrol. En gruppe bliver udvalgt tilfældigt og en gruppe via en risikovurdering. Hvis saglige hensyn taler herfor, vil alle regnskaber blive udtaget ved risikovurdering. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Aktivitet Kontrol med overholdelse af regler for finansiel rapportering. Aktivitet Produktivitet: Resultatmål: Løbende overvågning Plan for kontrol af års- eller delårsrapporter fra børsnoterede og ikke-børsnoterede finansielle virksomheder overholdes. Udvælgelsen af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter sker ved en screening proces, som har til formål at identificere de rapporter, hvor der er forhøjet risiko for væsentlige fravigelser fra reglerne (fejl). Omprioriteringer af planen sker med henblik på at sikre fokus på de mest risikofyldte/væsentlige sager. 6 Finanstilsynet skal i forbindelse med regnskabskontrollen have fokus på mindst 2 temaområder. Enten ved at der indgår et særligt tema ved screening og/eller regnskabskontrol, eller ved at der udtages rapporter fra en særlig virksomhedsgruppe. De realiserede enhedsomkostninger pr. screening af regnskab er i gennemsnit maksimalt 5 timer Bank- og kreditpakken skal gennemføres, så de fastsatte mål nås hurtigt og effektivt til gavn for husholdninger og virksomheder. I forhold til bankpakken bidrager Finanstilsynet med overvågning af bankernes opfyldelse af kravene. Finanstilsynet øger desuden fokus på gennemgangen af solvensbehovet i bankerne som opfølgning på kreditpakken, og gennem- 6 Såfremt der sker omprioriteringer i planen, anses planen for overholdt, hvis aktivitetsniveauet for regnskabskontrol er fastholdt. Side 12

13 går hvert år solvensbehovet hos alle penge- og realkreditinstitutter bortset fra de allermindste. Der skal skabes større gennemsigtighed om bankernes solvens og risikoprofil. Institutterne forpligtiges derfor til at offentliggøre deres solvensbehov, og der skal være større offentlighed omkring Finanstilsynets tilsynsreaktioner. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemgang af Aktivitet Finanstilsynet gennemgår inden 1. september solvensbehov og offentliggørelse solvensbehovet hos de penge- og realkreditinstitutter, der har arbejdende kapital på mere end 250 af afgørelser om risikooplysninger. mio. kr Resultatmål: Sagsbehandling Finanstilsynet lægger vægt på hurtig og korrekt sagsbehandling. For at bidrage til dette, har Finanstilsynet opstillet en række krav til sagsbehandlingen. Kravene omfatter langt de fleste sager, som involverer eksterne parter. Kravene omfatter generelle og specifikke tilsynssager, inspektionsrapporter, sager om insiderhandel og kursmanipulation samt sager som indbringes for Erhvervsankenævnet. Kravene på disse områder medvirker til, at Finanstilsynet reagerer hurtigt og effektivt på eventuelle kritisable forhold i virksomhederne under tilsyn 7. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet reagerer hurtigt på kritisable forhold i Kvalitet: virksomheder under tilsyn og Finanstilsynets sagsbehandling er af Produktivitet: høj kvalitet. Finanstilsynet får medhold i 75 % af de sager, som indbringes for Erhvervsankenævnet. Ved generelle og specifikke tilsynssager overholder 80 % en maksimal sagsbehandlingstid på 60 dage. 35 dage efter, at en inspektion er afsluttet, skal 95 % af virksomhederne modtage en skriftlig rapport om undersøgelsen eller oplysning om, hvornår de kan forvente en skriftlig rapport. 120 dage efter, at Finanstilsynet er blevet bekendt med en sag om insiderhandel og kursmanipulation, skal der være truffet afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til politiet. Resultatkravet skal være opfyldt i 90 % af alle tilfælde. 7 I forhold til tidligere år opgøres sagsbehandlingstiderne i kalenderdage frem for arbejdsdage. Dette initiativ er et af flere, som har til hensigt at skabe mere strømlignede målinger af sagsbehandlingstiderne for at sikre effektive arbejdsgange og opgaveløsning i Finanstilsynet. Side 13

14 2.3. Regulering Mål fra arbejdsprogrammet: Finanstilsynet skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget en fuldstændig ansøgning om tilladelse til at drive finansiel virksomhed. Finanstilsynet arbejder som en helhedsstyrelse, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. Finanstilsynet er i den forbindelse ansvarlig for mere end 20 love og 125 bekendtgørelser samt EF-direktiver og forordninger. I sin reguleringsvirksomhed bidrager Finanstilsynet til, at den finansielle lovgivning løbende tilpasses i lyset af markeds- og strukturudviklingen. Finanstilsynet arbejder endvidere ud fra et princip om, at alene de overordnede principper fastlægges i lovgivningen, mens detailregler fastlægges i bekendtgørelser. Det tilstræbes, at regelfastsættelsen inden for de forskellige finansielle sektorer gøres så ensartet som muligt, og at udformningen i øvrigt sker i overensstemmelse med internationale standarder. Den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau, er stigende i omfang og foregår i samarbejde med andre tilsynsmyndigheder. Flerårig strategisk målsætning for reguleringsvirksomhed : I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010 medvirker til opfyldelse af den strategiske målsætning: De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (se bilag 1) (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3) Resultatmål: Den finansielle sektors effektivitet Finanstilsynet vil i sin reguleringsvirksomhed i 2010 have fokus på den finansielle sektors effektivitet, da det er vigtigt for Danmark, herunder for den finansielle stabilitet i Danmark, at have en velfungerende finansiel sektor. Finanstilsynet vil have fokus på, at den fremtidi- Side 14

15 ge regulering skal være med til at reducere sandsynligheden for en ny finansiel krise. Finanstilsynet sigter imod at gøre den finansielle sektor robust over for finansiel ustabilitet og konjunktursvingninger, samtidig med at konkurrenceevnen opretholdes hos de danske finansielle virksomheder. Desuden skal Finanstilsynet have fokus på, at den fremtidige regulering bliver afbalanceret, idet der ikke skal ske en overregulering af det finansielle område. Lovprogram Resultatmål: Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet. Aktivitet Finanstilsynet følger Økonomi- og Erhvervsministeriets handlingsplan for at reducere de administrative byrder inden udgangen af 2010, jf. punkt 3. Lov om finansiel virksomhed. I løbet af første kvartal fremsættes lovforslag til præcisering af kravene til finansielle virksomheders ledelse (fit & proper). Lovforslaget skal følges op af en ny og mere håndfast administrativ praksis i Finanstilsynet. Finanstilsynet implementerer EU-retslige regler om aflønning i finansielle virksomheder inden udgangen af Resultatmål: International regulering Den finansielle sektor er i de senere år blevet stadig mere internationaliseret, og der er i øjeblikket en række nye internationale tiltag på vej både på det politiske niveau men også i det arbejde, der foregår i forskellige internationale organisationer. Der skal ske en styrkelse af overvågning og tilsyn med de finansielle virksomheder på tværs af landegrænser. Der lægges op til en ny tilsynsstruktur i EU. Regulering internationalt Resultatmål: a) Mål i arbejdsprogrammet: Tilsynet med finansielle virksomheder og markeder skal fortsat styrkes både herhjemme og på EU-niveau. b) Mål i arbejdsprogrammet: Der skal sikres en bedre regule- Aktivitet Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Finanstilsynet arbejder for en EU-tilsynsstruktur med 3 nye EU-myndigheder og et ECB-baseret risikoråd, der kan styrke tilsynet på EU-niveau. Der arbejdes for plads til nationale forskelle, klar ansvarsfordeling i forhold til nationale myndigheder og retssikkerhed for finansielle virksomheder. Opfyldelse vurderes pr. 1. oktober af departementet efter indstilling fra Finanstilsynet. Side 15

16 ring af de finansielle virksomheder, som skal gøre den finansielle sektor robust over for finansiel ustabilitet og konjunktursvingninger. Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Finanstilsynet arbejder aktivt for, at de europæiske regler for penge- og realkreditinstitutters kapital- og regnskabsforhold bliver mindre konjunkturmedløbende og mere forsigtige. Når resultatet af disse forhandlinger kendes, kommer Finanstilsynet med et oplæg om behovet og mulighederne for national enegang. Vi arbejder for at reglerne udvikles under behørig hensyntagen til den særlige danske realkreditmodel Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Finanstilsynets bidrag til lovprogrammet skal være af høj kvalitet. Herunder skal lovforslagene være af høj faglig kvalitet, og lovforslagene skal være uden væsentlige tekniske og processuelle problemer. Lovprogram Resultatmål: Alle lovforslag er uden væsentlige tekniske fejl, indholdsmæssige eller processuelle problemer. Kvalitet a. I ingen lovforslag er der væsentlige processuelle problemer. Økonomi og Erhvervsministeriets procedurer for høring over lovforslag og frister fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i Håndbog i Folketingsarbejdet skal være overholdt. Vurderes af de lovansvarlige i departementet 8. b. I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets Juridiske Sekretariat 9. 8 For et givet lovforslag vurderer den ansvarlige for dette lovforslag i departementet, om der har været væsentlige processuelle problemer herunder om Økonomi og Erhvervsministeriets procedurer for høring over lovforslag er overholdt jf. notatet Procedurer for høring af lovforslag godkendt af Koncerngruppen d. 30. maj I overensstemmelse med notatet Nye retningslinjer for Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 10. juni 2006 gennemgår departementets Juridiske Sekretariat alle lovforslag ud fra: o Om ændringslove er opstillet efter Justitsministeriets vejledning nr. 33 af 3. juni 2005 om affattelse af forslag til ændringslove m.v. (side 93 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om hovedlove og ændringslove udformes i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning nr. 134 af 2. december 2002 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EFretsakter, m.v. (s. 363 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om der i ændringslove er klare fejl, hvor man ikke har foretaget konsekvensændringer som følge af ophævelsen af paragraffer eller stykker. Der må maksimalt for det samlede lovforslag registreres et antal fejl svarende til antallet af påbegyndte siders lovtekst i lovforslaget. Samme fejl som går igen tælles kun med en gang. Side 16

17 2.4. Information Finanstilsynets hjemmeside er sammen med en aktiv pressekontakt de væsentligste kommunikationskanaler til den brede offentlighed. Vi kommunikerer åbent med pressen og andre interessenter i offentligheden inden for de gældende begrænsninger, og vi ønsker at bidrage til forståelsen af den finansielle sektor ved at stille vores ekspertise til rådighed, hvor vi kan. På hjemmesiden offentliggør vi løbende nyheder og principielle afgørelser. Hjemmesiden rummer en stor mængde information, herunder beskrivende statistik om den finansielle sektor samt love, bekendtgørelser og anden regulering. Flerårige strategiske målsætninger for kommunikation : I parenteserne er angivet hvilke mål, der medvirker til opfyldelsen af den strategiske målsætning: Det er Finanstilsynets målsætning at bruge kommunikation aktivt som et middel til at bidrage til vores overordnede mål om finansiel stabilitet og tillid til virksomheder og markeder (se bilag 1) (2.4.1, 2.4.2) Resultatmål: Forbedret kommunikation ved inspektion Finanstilsynet vil fra 2010 benytte en nyudviklet metode til at afrapportere til virksomhederne efter inspektioner. Der vil ske en tydeligere sondring mellem centrale påbud/risikooplysninger og mindre centrale forhold. Afrapporteringen vil i højere grad inkludere benchmarking i forhold til sammenlignelige institutter. Finanstilsynet arbejder løbende på at forbedre mediearbejdet, herunder at blive mere proaktive og at besvare pressehenvendelser hurtigt, kvalificeret og let forståeligt. Side 17

18 Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Effekt: Klarere afrapportering efter inspektioner. 70 % af virksomhederne svarer positivt i spørgeskema efter inspektion, at afrapporteringen samlet set var bedre end ved tidligere inspektioner Resultatmål: Forbedret kommunikation til pressen Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Effekt: Øget kvalitet af mediearbejdet. Fremgang i pressens vurdering af Finanstilsynets mediearbejde i IFKA Medieregnskab 2010 eller tilsvarende undersøgelse. Rating min. 3,0 på en skala fra 1-5, eller tilsvarende rating på anden skala. 10 Målingen inkluderer kun de respondenter, som tager direkte stilling til spørgsmålet. Side 18

19 2.5 Administration Administration omfatter Finanstilsynets personalearbejde, herunder personaleudvikling, politik og administration. Virksomhedsområdet omfatter desuden finanslovsarbejde og serviceopgaver som sekretærbistand. Arbejdet inden for området tager udgangspunkt i, at de menneskelige ressourcer og administrationen skal understøtte Finanstilsynets øvrige virksomhed, og tiltag iværksættes i overensstemmelse hermed. Finanstilsynet vil til stadighed kunne leve op til de krav, som den finansielle sektors udvikling indebærer. Dette kombineret med at Finanstilsynet populært sagt er en vidensbaseret virksomhed betyder, at Finanstilsynet løbende arbejder på at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så de afspejler udviklingen i sektoren. Medarbejdernes forståelse for, hvordan finansielle virksomheder drives i praksis, er et væsentligt element i den forbindelse. Dette afspejles også i det forhold, at nye medarbejdere i et vist omfang rekrutteres i sektoren. Side 19

20 3. Budgetmæssige forudsætninger Finanstilsynets udgifter dækkes fuldt af afgifter fra de finansielle virksomheder, som er under tilsyn. Afgifterne opkræves inden for rammerne af finanslovsbevillingen. Finanstilsynets virksomhed er således udgiftsneutral for staten. FFL 2010 Budget Difference BO BO Nettoudgiftsbevilling -0,6-0,6 0-0,6 - - BO Indtægt 197,9 197, ,7 191,5 191,6 Udgift (omkostninger) 197,3 197, ,1 191,5 191,6 0. Hjælpefunktioner, generel 84,8 84,8 0 83,4 82,4 82,4 ledelse og administration (og pensioner) 1. Tilsyn 78,0 78,0 0 76,6 75,5 75,6 2. Regulering 30,1 30,1 0 29,7 29,3 29,3 3. Information 4,4 4,4 0 4,3 4,3 4,3 Årets resultat Side 20

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere