Finanstilsynets. Resultatkontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012"

Transkript

1 Finanstilsynets Resultatkontrakt Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010

2 Indhold 1. Præsentation af virksomheden Mission Vision Vilkår Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav Oversigt over resultatmål Tilsyn Resultatmål: Risikobaseret tilsyn Resultatmål: Inspektioner Resultatmål: Rådgivning og gennemsigtighed Resultatmål: Finansiel rapportering Resultatmål: Løbende overvågning Resultatmål: Sagsbehandling Regulering Resultatmål: Den finansielle sektors effektivitet Resultatmål: International regulering Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Information Resultatmål: Forbedret kommunikation ved inspektion Administration Budgetmæssige forudsætninger Formalia og påtegning Scorebog Bilag Bilag 1 - Måling af de strategiske indsatser Bilag 2 - Opgørelse af strategisk mål for perioden Bilag 3 - Opgavehierarki Side 2

3 1. Præsentation af virksomheden Denne resultatkontrakt er en aftale mellem Finanstilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Formålet med resultatkontrakten er at synliggøre parternes forventninger til Finanstilsynets resultater i kontraktperioden Finanstilsynets centrale virksomhedsområde er det løbende og uafhængige tilsyn med de finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Ud over at føre tilsyn med de finansielle virksomheder bidrager Finanstilsynet til udformningen af det gældende regelsæt og indsamler og formidler information om den finansielle sektor. Finanstilsynets opgaver er opdelt efter: Tilsyn Regulering Information Administration Resultatkontrakten angiver Finanstilsynets vigtigste målsætninger og resultatmål for Der er enighed blandt partnerne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere Finanstilsynet til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål således ikke nødvendigvis er et udtryk for at styrelsen har løst sine opgaver på uacceptabel vis. 1.1 Mission Økonomi- og Erhvervsministeriet har formuleret en mission og vision for koncernen som helhed. Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden ved at arbejde for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder. Side 3

4 Finanstilsynets mission beskriver de to hovedopgaver: Finanstilsynets mission Vi arbejder for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder Finanstilsynets bidrag til finansiel stabilitet giver sig konkret udslag ved, at vi: Modvirker at finansielle virksomheder kommer i problemer Vurderer holdbarheden af de finansielle virksomheders forretningsmodeller Inddrager det systemiske perspektiv i tilsynsarbejdet Tilsynet med de finansielle virksomheder sker i en kombination af inspektioner på stedet, løbende overvågning og stress-tests baseret på virksomhedernes indberetninger. Tilsynet er risikobaseret, hvilket fremgår af L 178, fremsat den 14. marts Det betyder, at vi anvender flest ressourcer på de virksomheder, der har størst betydning for den finansielle stabilitet, og på de virksomheder, der har den højeste risikoprofil. Finanstilsynets anden hovedopgave er at skabe tillid til de finansielle virksomheder og til de finansielle markeder. Finanstilsynets arbejde for at skabe tillid er baseret på: Gennemsigtighed i virksomheder og markeder At investorer og forbrugere behandles ordentligt At virksomheder optræder ansvarsfuldt At vi viser konsekvens i forhold til lovovertrædere Åbenhed om tilsynsvirksomheden Side 4

5 1.2 Vision Finanstilsynet bidrager til Økonomi- og Erhvervsministeriets vision. Finanstilsynet vil gribe tidligt ind i sager, hvor der er risiko for den finansielle stabilitet eller tilliden til virksomheder og markeder. Med andre ord: Finanstilsynets vision Vi vil være et skridt foran Vi vil være kendt for, at: Vi er proaktive og tænker flere træk frem Vi fokuserer på det væsentlige Vi arbejder ud fra princippet Overblik med respekt for den kritiske detalje Vi går i dialog, før vi træffer beslutninger Vi investerer i vores medarbejderes faglige og personlige vækst 1.3 Vilkår Finanstilsynet er en af de 9 styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern, hvor der arbejdes efter, at styrelserne skal være helhedsstyrelser, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Det sker i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets politik om, at faglige spørgsmål behandles og besvares af de faglige og kompetente styrelser. Departementet skal være koordinerende og yde kvalificeret sparring. Sammen er Finanstilsynet og departementet igangsættende. Finanstilsynet udfører sin reguleringsvirksomhed på vegne af departementet, som har ansvaret for at fastlægge de overordnede politiske rammer. Finanstilsynet udøver selvstændigt sin tilsynsvirksomhed inden for rammerne af den finansielle lovgivning og i overens- Side 5

6 stemmelse med denne resultatkontrakt. Finanstilsynet er forpligtet til at orientere departementet i tilfælde, hvor en sag vurderes at være af større politisk betydning. I tilknytning til Finanstilsynets virksomhed er oprettet Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Penge- og Pensionspanelet. Finanstilsynet forelægger visse sager for disse råd. Endvidere varetager Finanstilsynet på særlige områder opgaver for Beskæftigelsesministeriet. 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram Økonomi- og Erhvervsministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de større strategiske mål, som koncernen samlet arbejder efter for at nå ministeriets mission og vision. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de langsigtede strategiske mål. I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010, medvirker til opfyldelse af den strategiske målsætning. Finanstilsynet har hovedansvaret for at nå følgende strategiske mål i arbejdsprogrammet: De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (se bilag 1) (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). I gennem hele kontrakten angives når et resultatkrav er identisk med eller bidrager til opfyldelsen af et årligt resultatmål i arbejdsprogrammet. Resultatmål der indgår i arbejdsprogrammet, skal være opfyldt pr. 1.oktober Side 6

7 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav Dette afsnit beskriver de strategiske målsætninger og resultatmål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, reguleringsvirksomhed, information og herunder koncernmål. Nedenstående skema er en oversigt over Finanstilsynets resultatmål Oversigt over resultatmål Afsnit Resultatmål Vægt i pct. Årsværk Budget uden /med fællesudgifter i mio. kr Tilsyn 60 % 104,7 62,3/109,3 Det er Finanstilsynets målsætning at videreudvikle det risikobaserede tilsyn med øget fokus på væsentlighed, proaktivitet og holdbarheden af virksomhedernes forretningsmodeller Risikobaseret tilsyn (strategisk målsætning) 15 % Inspektioner 15 % 30,0 17,9/31, Rådgivning og gennemsigtighed 5 % 0,6 0,4/0, Finansiel rapportering 10 % 4,6 2,7/4, Løbende overvågning 5 % Sagsbehandling 10 % 69,5 41,3/72,5 2.3 Regulering 30 % 31,1 18,5/32,5 De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (arbejdsprogrammet) Den finansielle sektors effektivitet 10 % International regulering 10 % Lovprogram (koncernmål) 10 % 2.4 Information 10 % 2,4 1,4/2,5 Det er Finanstilsynets målsætning at bruge kommunikation aktivt som et middel til at bidrage til vores overordnede mål om finansiel stabilitet og tillid til virksomheder og markeder Forbedret kommunikation ved inspektion 5 % Forbedret kommunikation i forhold til pressen 5 % Sum på produktniveau 100 % 138,3 82,3/144,3 Overordnet budget - 227,0 112,5/197,3 Dækningsgrad 2 61 % 73 % 1 Budgetterne for de enkelte mål/produkter er udelukkende lønomkostninger. 2 Budgetterne uden overhead er udelukkende lønomkostninger. Driftsmidler der ikke er en del af fælles udgifterne, men er direkte knyttet til produktet er derfor ikke med i budgettet. Dækningsgraden er derfor reelt højere end beregnet her. Side 7

8 Budgetterne for resultatkontraktens mål er de budgetterede lønomkostninger til produktet. De budgetterede lønomkostninger er opgjort ud fra det forventede timeforbrug på produktet og ud fra en gennemsnitsløn. Fællesudgifterne er fordelt på de faglige opgaver, således at fællesudgifter for det enkelte mål udgør samme andel som de faglige udgifter udgør af Finanstilsynets bevilling. Nedenstående gennemgås hvert af de 3 områder. For hvert af områderne følger en beskrivelse af området, de strategiske målsætninger og af de resultatmål, som medvirker til opfyldelsen af de enkelte strategiske målsætninger. I hvert resultatmål er der et skema, der beskriver produkt og krav til målet Tilsyn Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheder (inddelingen på virksomhedstype fremgår af tabel 1a). Tabel 1a: Antal tilsynsbelagte virksomheder fordelt efter type (ultimo 2009). Antal virksomheder Pengeinstitutter 136 Realkreditinstitutter 8 Danmarks Skibskredit 1 Fondsmæglerselskaber 45 Investeringsforvaltningsselskaber 15 Investeringsforeninger mv. 123 Skadesforsikringsselskaber 112 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 58 Firmapensionskasser 40 Forsikringsmæglere 150 ATP, LD, SP, AES 4 Markedsvirksomheder 3 3 I forhold til tidligere år er tallene ikke opgjort med udgangspunkt i opkrævede afgifter. Tallet dækker over antallet af virksomheder, hvor Finanstilsynet udøver tilsynsvirksomhed. Side 8

9 Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskaber samt eventuelt inspektioner på stedet. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver og sekretariatsbetjening af de råd, som er knyttet til Finanstilsynet. Tilsynsvirksomheden udføres i stigende grad på grundlag af den internationale konvergens i tilsynspraksis. Inspektioner danner sammen med indberetninger 4 grundlag for Finanstilsynets information om de finansielle virksomheder og markeder. Indberetninger bidrager til en bedre vurdering af, hvor tilsynsindsatsen skal prioriteres. Der forventes i alt 6384 indberetninger i Det forventede antal indberetninger i 2010 fordelt på virksomhedstype fremgår af nedenstående tabel 1b. Tabel 1b: Antal indberetninger fordelt på virksomhedstype Antal indberetninger Pengeinstitutter 2300 Realkreditinstitutter 230 Danmarks Skibskredit 8 Fondsmæglerselskaber 440 Investeringsforvaltningsselskaber 150 Investeringsforeninger mv Skadesforsikringsselskaber 1850 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 950 Firmapensionskasser 300 Forsikringsmæglere 150 ATP, LD, SP, AES 6 Markedsvirksomheder 0 4 Indberetninger fra de finansielle virksomheder og deres revisorer. 5 Vil blive indberettet via Danmarks Nationalbank fra Side 9

10 Flerårig strategisk målsætning for tilsynsvirksomhed : I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010 medvirker til opfyldelsen af den strategiske målsætning: "Det er Finanstilsynets målsætning at videreudvikle det risikobaserede tilsyn med øget fokus på væsentlighed, proaktivitet og holdbarheden af virksomhedernes forretningsmodeller." (Se bilag 1) (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6) Resultatmål: Risikobaseret tilsyn Finanstilsynet skal efter 2010 opgøre, hvorvidt den nedenstående 3-årige strategiske målsætning, som løber fra , er opfyldt: Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn (se bilag 2). Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til Aktivitet: at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. Effekt: Resultatmål: Inspektioner Finanstilsynet gennemfører inspektionsplan og risikovurdering i alle årene Hvis der det enkelte år sker omprioriteringer i inspektionsplanen, anses planen for overholdt, såfremt aktivitetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Finanstilsynets risikovurdering er effektiv. Finanstilsynet udvælger de rette virksomheder under skærpet tilsyn. Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at inspektionsindsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder og bestemmelser, hvor risiko for overtrædelser eller konsekvenserne heraf er størst. Finanstilsynet vil i 2010 arbejde med, at undersøgelsesforløbet i den enkelte virksomhed i endnu højere grad bliver udført efter risikobaserede principper, som skal sikre, at tilsynet vurderer alle væsentlige forhold i virksomheden. Side 10

11 Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemførelse og udvælgelse af virksomheder til inspektion skal være i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn. Aktivitet Kvalitet Resultatmål: Rådgivning og gennemsigtighed Det risikobaserede element i forbindelse med en inspektion skal styrkes både før, under og efter inspektionen. Nye redskaber vil være implementeret inden udgangen af Finanstilsynet vil fra 2010 benytte en nyudviklet metode til at afrapportere til virksomhederne efter inspektioner. Der vil ske en tydeligere sondring mellem centrale påbud/risikooplysninger og mindre centrale forhold. Tilfredshedsundersøgelsen foretaget blandt finansielle virksomheder under tilsyn viser, at i gennemsnit er 90 % helt eller delvist enige i følgende spørgsmål: Er det jeres indtryk, at Finanstilsynet samlet set havde den faglige kompetence til at foretage inspektionen? Markedet for finansielle produkter har de seneste 10 år været kendetegnet ved et stigende udbud af produkter og en stadig større kompleksitet i de produkter, som almindelige kunder bliver tilbudt. Den finansielle krise har vist, at der er behov for at styrke rådgivningen og gennemsigtigheden på de finansielle markeder, så kunderne får mulighed for at gennemskue de produkter, de bliver tilbudt og foretage bevidste valg. Der er i kreditpakken afsat midler til, at Forbrugerombudsmanden kan føre retssager for kunder, der har været udsat for vildledende markedsføring og dårlig rådgivning. Regeringen vil derudover udrede bankkunders rettigheder i forbindelse med dårlig investeringsrådgivning for at træffe beslutning om, hvorvidt reglerne skal ændres. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Mål i arbejdsprogrammet: Finanstilsynet iværksætter en række tiltag, som sikrer fyldestgørende rådgivning om finansielle ydelser, og som sikrer større gennemsigtighed om de finansielle produkter, virksomheder og markeder Aktivitet Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Skitse af model til en certificeringsordning for investeringsrådgivere foreligger inden 1. oktober Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Der udarbejdes en model til kategorisering af investeringsprodukters risiko inden den 1. oktober Side 11

12 Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Der udarbejdes en redegørelse om rådgivers ansvar og muligheder for at få erstatning inden 1. oktober Resultatmål: Finansiel rapportering Finanstilsynet skal føre tilsyn med, at børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn, overholder reglerne for finansiel rapportering. Hvert år vil en gruppe virksomheder blive udtaget til kontrol. En gruppe bliver udvalgt tilfældigt og en gruppe via en risikovurdering. Hvis saglige hensyn taler herfor, vil alle regnskaber blive udtaget ved risikovurdering. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Aktivitet Kontrol med overholdelse af regler for finansiel rapportering. Aktivitet Produktivitet: Resultatmål: Løbende overvågning Plan for kontrol af års- eller delårsrapporter fra børsnoterede og ikke-børsnoterede finansielle virksomheder overholdes. Udvælgelsen af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter sker ved en screening proces, som har til formål at identificere de rapporter, hvor der er forhøjet risiko for væsentlige fravigelser fra reglerne (fejl). Omprioriteringer af planen sker med henblik på at sikre fokus på de mest risikofyldte/væsentlige sager. 6 Finanstilsynet skal i forbindelse med regnskabskontrollen have fokus på mindst 2 temaområder. Enten ved at der indgår et særligt tema ved screening og/eller regnskabskontrol, eller ved at der udtages rapporter fra en særlig virksomhedsgruppe. De realiserede enhedsomkostninger pr. screening af regnskab er i gennemsnit maksimalt 5 timer Bank- og kreditpakken skal gennemføres, så de fastsatte mål nås hurtigt og effektivt til gavn for husholdninger og virksomheder. I forhold til bankpakken bidrager Finanstilsynet med overvågning af bankernes opfyldelse af kravene. Finanstilsynet øger desuden fokus på gennemgangen af solvensbehovet i bankerne som opfølgning på kreditpakken, og gennem- 6 Såfremt der sker omprioriteringer i planen, anses planen for overholdt, hvis aktivitetsniveauet for regnskabskontrol er fastholdt. Side 12

13 går hvert år solvensbehovet hos alle penge- og realkreditinstitutter bortset fra de allermindste. Der skal skabes større gennemsigtighed om bankernes solvens og risikoprofil. Institutterne forpligtiges derfor til at offentliggøre deres solvensbehov, og der skal være større offentlighed omkring Finanstilsynets tilsynsreaktioner. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Gennemgang af Aktivitet Finanstilsynet gennemgår inden 1. september solvensbehov og offentliggørelse solvensbehovet hos de penge- og realkreditinstitutter, der har arbejdende kapital på mere end 250 af afgørelser om risikooplysninger. mio. kr Resultatmål: Sagsbehandling Finanstilsynet lægger vægt på hurtig og korrekt sagsbehandling. For at bidrage til dette, har Finanstilsynet opstillet en række krav til sagsbehandlingen. Kravene omfatter langt de fleste sager, som involverer eksterne parter. Kravene omfatter generelle og specifikke tilsynssager, inspektionsrapporter, sager om insiderhandel og kursmanipulation samt sager som indbringes for Erhvervsankenævnet. Kravene på disse områder medvirker til, at Finanstilsynet reagerer hurtigt og effektivt på eventuelle kritisable forhold i virksomhederne under tilsyn 7. Produkt: Tilsynsmæssig reaktion/hele produktgruppen Resultatmål: Finanstilsynet reagerer hurtigt på kritisable forhold i Kvalitet: virksomheder under tilsyn og Finanstilsynets sagsbehandling er af Produktivitet: høj kvalitet. Finanstilsynet får medhold i 75 % af de sager, som indbringes for Erhvervsankenævnet. Ved generelle og specifikke tilsynssager overholder 80 % en maksimal sagsbehandlingstid på 60 dage. 35 dage efter, at en inspektion er afsluttet, skal 95 % af virksomhederne modtage en skriftlig rapport om undersøgelsen eller oplysning om, hvornår de kan forvente en skriftlig rapport. 120 dage efter, at Finanstilsynet er blevet bekendt med en sag om insiderhandel og kursmanipulation, skal der være truffet afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til politiet. Resultatkravet skal være opfyldt i 90 % af alle tilfælde. 7 I forhold til tidligere år opgøres sagsbehandlingstiderne i kalenderdage frem for arbejdsdage. Dette initiativ er et af flere, som har til hensigt at skabe mere strømlignede målinger af sagsbehandlingstiderne for at sikre effektive arbejdsgange og opgaveløsning i Finanstilsynet. Side 13

14 2.3. Regulering Mål fra arbejdsprogrammet: Finanstilsynet skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget en fuldstændig ansøgning om tilladelse til at drive finansiel virksomhed. Finanstilsynet arbejder som en helhedsstyrelse, der varetager drift, analyse og politikudvikling. Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. Finanstilsynet er i den forbindelse ansvarlig for mere end 20 love og 125 bekendtgørelser samt EF-direktiver og forordninger. I sin reguleringsvirksomhed bidrager Finanstilsynet til, at den finansielle lovgivning løbende tilpasses i lyset af markeds- og strukturudviklingen. Finanstilsynet arbejder endvidere ud fra et princip om, at alene de overordnede principper fastlægges i lovgivningen, mens detailregler fastlægges i bekendtgørelser. Det tilstræbes, at regelfastsættelsen inden for de forskellige finansielle sektorer gøres så ensartet som muligt, og at udformningen i øvrigt sker i overensstemmelse med internationale standarder. Den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau, er stigende i omfang og foregår i samarbejde med andre tilsynsmyndigheder. Flerårig strategisk målsætning for reguleringsvirksomhed : I parenteserne er angivet hvilke resultatmål, der i 2010 medvirker til opfyldelse af den strategiske målsætning: De finansielle markeder skal være mere velfungerende med robuste finansielle institutioner (se bilag 1) (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3) Resultatmål: Den finansielle sektors effektivitet Finanstilsynet vil i sin reguleringsvirksomhed i 2010 have fokus på den finansielle sektors effektivitet, da det er vigtigt for Danmark, herunder for den finansielle stabilitet i Danmark, at have en velfungerende finansiel sektor. Finanstilsynet vil have fokus på, at den fremtidi- Side 14

15 ge regulering skal være med til at reducere sandsynligheden for en ny finansiel krise. Finanstilsynet sigter imod at gøre den finansielle sektor robust over for finansiel ustabilitet og konjunktursvingninger, samtidig med at konkurrenceevnen opretholdes hos de danske finansielle virksomheder. Desuden skal Finanstilsynet have fokus på, at den fremtidige regulering bliver afbalanceret, idet der ikke skal ske en overregulering af det finansielle område. Lovprogram Resultatmål: Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet. Aktivitet Finanstilsynet følger Økonomi- og Erhvervsministeriets handlingsplan for at reducere de administrative byrder inden udgangen af 2010, jf. punkt 3. Lov om finansiel virksomhed. I løbet af første kvartal fremsættes lovforslag til præcisering af kravene til finansielle virksomheders ledelse (fit & proper). Lovforslaget skal følges op af en ny og mere håndfast administrativ praksis i Finanstilsynet. Finanstilsynet implementerer EU-retslige regler om aflønning i finansielle virksomheder inden udgangen af Resultatmål: International regulering Den finansielle sektor er i de senere år blevet stadig mere internationaliseret, og der er i øjeblikket en række nye internationale tiltag på vej både på det politiske niveau men også i det arbejde, der foregår i forskellige internationale organisationer. Der skal ske en styrkelse af overvågning og tilsyn med de finansielle virksomheder på tværs af landegrænser. Der lægges op til en ny tilsynsstruktur i EU. Regulering internationalt Resultatmål: a) Mål i arbejdsprogrammet: Tilsynet med finansielle virksomheder og markeder skal fortsat styrkes både herhjemme og på EU-niveau. b) Mål i arbejdsprogrammet: Der skal sikres en bedre regule- Aktivitet Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Finanstilsynet arbejder for en EU-tilsynsstruktur med 3 nye EU-myndigheder og et ECB-baseret risikoråd, der kan styrke tilsynet på EU-niveau. Der arbejdes for plads til nationale forskelle, klar ansvarsfordeling i forhold til nationale myndigheder og retssikkerhed for finansielle virksomheder. Opfyldelse vurderes pr. 1. oktober af departementet efter indstilling fra Finanstilsynet. Side 15

16 ring af de finansielle virksomheder, som skal gøre den finansielle sektor robust over for finansiel ustabilitet og konjunktursvingninger. Bidrager til opfyldelsen af arbejdsprogrammet: Finanstilsynet arbejder aktivt for, at de europæiske regler for penge- og realkreditinstitutters kapital- og regnskabsforhold bliver mindre konjunkturmedløbende og mere forsigtige. Når resultatet af disse forhandlinger kendes, kommer Finanstilsynet med et oplæg om behovet og mulighederne for national enegang. Vi arbejder for at reglerne udvikles under behørig hensyntagen til den særlige danske realkreditmodel Resultatmål: Lovprogram (koncernmål) Finanstilsynets bidrag til lovprogrammet skal være af høj kvalitet. Herunder skal lovforslagene være af høj faglig kvalitet, og lovforslagene skal være uden væsentlige tekniske og processuelle problemer. Lovprogram Resultatmål: Alle lovforslag er uden væsentlige tekniske fejl, indholdsmæssige eller processuelle problemer. Kvalitet a. I ingen lovforslag er der væsentlige processuelle problemer. Økonomi og Erhvervsministeriets procedurer for høring over lovforslag og frister fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i Håndbog i Folketingsarbejdet skal være overholdt. Vurderes af de lovansvarlige i departementet 8. b. I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger bagatelgrænsen. Vurderet af departementets Juridiske Sekretariat 9. 8 For et givet lovforslag vurderer den ansvarlige for dette lovforslag i departementet, om der har været væsentlige processuelle problemer herunder om Økonomi og Erhvervsministeriets procedurer for høring over lovforslag er overholdt jf. notatet Procedurer for høring af lovforslag godkendt af Koncerngruppen d. 30. maj I overensstemmelse med notatet Nye retningslinjer for Juridisk Sekretariats lovtekniske gennemgang af 10. juni 2006 gennemgår departementets Juridiske Sekretariat alle lovforslag ud fra: o Om ændringslove er opstillet efter Justitsministeriets vejledning nr. 33 af 3. juni 2005 om affattelse af forslag til ændringslove m.v. (side 93 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om hovedlove og ændringslove udformes i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning nr. 134 af 2. december 2002 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EFretsakter, m.v. (s. 363 i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet). o Om der i ændringslove er klare fejl, hvor man ikke har foretaget konsekvensændringer som følge af ophævelsen af paragraffer eller stykker. Der må maksimalt for det samlede lovforslag registreres et antal fejl svarende til antallet af påbegyndte siders lovtekst i lovforslaget. Samme fejl som går igen tælles kun med en gang. Side 16

17 2.4. Information Finanstilsynets hjemmeside er sammen med en aktiv pressekontakt de væsentligste kommunikationskanaler til den brede offentlighed. Vi kommunikerer åbent med pressen og andre interessenter i offentligheden inden for de gældende begrænsninger, og vi ønsker at bidrage til forståelsen af den finansielle sektor ved at stille vores ekspertise til rådighed, hvor vi kan. På hjemmesiden offentliggør vi løbende nyheder og principielle afgørelser. Hjemmesiden rummer en stor mængde information, herunder beskrivende statistik om den finansielle sektor samt love, bekendtgørelser og anden regulering. Flerårige strategiske målsætninger for kommunikation : I parenteserne er angivet hvilke mål, der medvirker til opfyldelsen af den strategiske målsætning: Det er Finanstilsynets målsætning at bruge kommunikation aktivt som et middel til at bidrage til vores overordnede mål om finansiel stabilitet og tillid til virksomheder og markeder (se bilag 1) (2.4.1, 2.4.2) Resultatmål: Forbedret kommunikation ved inspektion Finanstilsynet vil fra 2010 benytte en nyudviklet metode til at afrapportere til virksomhederne efter inspektioner. Der vil ske en tydeligere sondring mellem centrale påbud/risikooplysninger og mindre centrale forhold. Afrapporteringen vil i højere grad inkludere benchmarking i forhold til sammenlignelige institutter. Finanstilsynet arbejder løbende på at forbedre mediearbejdet, herunder at blive mere proaktive og at besvare pressehenvendelser hurtigt, kvalificeret og let forståeligt. Side 17

18 Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Effekt: Klarere afrapportering efter inspektioner. 70 % af virksomhederne svarer positivt i spørgeskema efter inspektion, at afrapporteringen samlet set var bedre end ved tidligere inspektioner Resultatmål: Forbedret kommunikation til pressen Produkt: Information/Hele produktgruppen Resultatmål: Effekt: Øget kvalitet af mediearbejdet. Fremgang i pressens vurdering af Finanstilsynets mediearbejde i IFKA Medieregnskab 2010 eller tilsvarende undersøgelse. Rating min. 3,0 på en skala fra 1-5, eller tilsvarende rating på anden skala. 10 Målingen inkluderer kun de respondenter, som tager direkte stilling til spørgsmålet. Side 18

19 2.5 Administration Administration omfatter Finanstilsynets personalearbejde, herunder personaleudvikling, politik og administration. Virksomhedsområdet omfatter desuden finanslovsarbejde og serviceopgaver som sekretærbistand. Arbejdet inden for området tager udgangspunkt i, at de menneskelige ressourcer og administrationen skal understøtte Finanstilsynets øvrige virksomhed, og tiltag iværksættes i overensstemmelse hermed. Finanstilsynet vil til stadighed kunne leve op til de krav, som den finansielle sektors udvikling indebærer. Dette kombineret med at Finanstilsynet populært sagt er en vidensbaseret virksomhed betyder, at Finanstilsynet løbende arbejder på at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så de afspejler udviklingen i sektoren. Medarbejdernes forståelse for, hvordan finansielle virksomheder drives i praksis, er et væsentligt element i den forbindelse. Dette afspejles også i det forhold, at nye medarbejdere i et vist omfang rekrutteres i sektoren. Side 19

20 3. Budgetmæssige forudsætninger Finanstilsynets udgifter dækkes fuldt af afgifter fra de finansielle virksomheder, som er under tilsyn. Afgifterne opkræves inden for rammerne af finanslovsbevillingen. Finanstilsynets virksomhed er således udgiftsneutral for staten. FFL 2010 Budget Difference BO BO Nettoudgiftsbevilling -0,6-0,6 0-0,6 - - BO Indtægt 197,9 197, ,7 191,5 191,6 Udgift (omkostninger) 197,3 197, ,1 191,5 191,6 0. Hjælpefunktioner, generel 84,8 84,8 0 83,4 82,4 82,4 ledelse og administration (og pensioner) 1. Tilsyn 78,0 78,0 0 76,6 75,5 75,6 2. Regulering 30,1 30,1 0 29,7 29,3 29,3 3. Information 4,4 4,4 0 4,3 4,3 4,3 Årets resultat Side 20

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Strategi 2011 Tilsyn med kant

Strategi 2011 Tilsyn med kant Strategi 2011 Tilsyn med kant Forord Den internationale finanskrise har sat en helt ny dagsorden for banker og andre finansielle virksomheder, og ikke mindst for deres mange kunder. I EU og andre internationale

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere