Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:"

Transkript

1 UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej Egtved Cvr.: Tlf.: Mail: Hovedentreprenøren, I det følgende kaldet undertegnede og XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Cvr.: Tlf.: Mail: I det følgende kaldet underentreprenøren. Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. Enterprise Udførelse af: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX Bygherre: XXXXXXXXXXXXXXX 3. Underentreprisen Underentreprisen, som i projektmaterialet er kaldet: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1

2 Omfatter alle arbejder, leverancer, ydelser og bi ydelser, der er nødvendige for entreprisens fulde, konditionsmæssige færdiggørelse, klar til ibrugtagning. I entreprisen er indeholdt stillads, kraner, materiel, forbrugsgods, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, oprydning, bortskaffelse af eget affald inkl. miljø - /og deponeringsafgifter, samt skurvogne og drift af disse for egne arbejder inkl. el og vand til disse samt vejrligs sikrings. Sikkerhedsstillelse, kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for egne arbejder er ligeledes indeholdt i entreprisen. Underentreprenøren er indforstået med at stille med sikkerhedsrepræsentant til sikkerhedsmøderne samt bidrage med oplysningerne til hovedentreprenør, som over for bygherre skal udføre driftshåndbog. Underentreprenøren er ansvarlig for egne APV, for eget arbejde på planlagte arbejdsopgaver på den konkrete sag. APV skal være tilgængelig på byggepladsen. Overtrædelse af love, regler og overenskomstmæssige aflønninger regnes som kontraktbrud og kan medføre en ophævelse af kontrakten. 4. Aftale grundlag For aftalen gælder foruden nærværende underentreprisekontrakt følgende skriftlige grundlag i prioriteret rækkefølge: Nærværende kontrakt Entreringsnotat af dato: Bygherres udbudsbrev og materiale af dato: Rettelsblad(e) nr.: af dato Arkitekttegninger jf. tegningsliste af dato: Ingeniørtegning jf. tegningsliste af dato: Geoteknins rapport af dato: fra Geotekniker: Franck Geoteknik Brandteknisk vejledning 10, 10A og 10B AB92/ ABT93/ AB Forbruger Underentreprenørens tilbud af dato: Endvidere er følgende gældende for aftalen: Underentreprenører skal udføre KS materiale for egne arbejder. Omfang i henhold til udbudsmateriale. Underentreprenøren er indforstået med at stille med sikkerhedsrepræsentant til sikkerhedsmøder. Underentreprenører skal bidrage med oplysninger til hovedentreprenør, som over for bygherre skal udføre driftshåndbog. Anton Knudsen Egtved A/S forventer, at alt udført arbejde lever op til alle gældende love og regler på området, samt at det kan rummes inden for Anton Knudsen Egtved A/S arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøregler og sikkerhedsbestemmelser er vedlagt. 2

3 5. Entreprisesum Arbejdet udføres for en samlet sum af kr. XXXXXXXX ekskl. Moms Beløbet i tekst. Entreprisesummer er fast i hele byggeperioden, der vil derfor ikke ske indeksregulering. Vedrørende ændringer i arbejdet og anvendelse af enhedspriser henvises til AB Byggeplads og årstidsbestemte (overenskomstmæssige) vinterforanstaltninger af enhver art, skal være indregnet i entreprisesummen. Der ydes ikke ekstrabetaling for vejrligsbestemte (særlige) vinterforanstaltninger. Eventuelle enhedslister anvendes kun i det omfang de findes dækkende og sammen med ekstraarbejder betales kun det i det omfang, der inden arbejdets påbegyndelse foreligger godkendte skriftlige aftaler mellem under- og total entreprenør. Begge parter forpligtes til at indgå i en åben og konstruktiv dialog, for at ovennævnte entreprisesum overholdes og således at eventuelle ændringer og forbedringer, der kan medføre en øget omkostning, samtidig er efterfulgt af en tilsvarende besparelse, som kan godkendes af bygherre. 6. Betaling: Betaling finder sted i takt med arbejdets udførelse, idet følgende er gældende: Det er udelukkende fakturaer som er sendt til, eller leveret i bogholderiet, der vil blive honoreret. A conto fakturering mærkes med sagsnummer, kontaktperson og skal være undertegnede i hænde senest den 3. hverdag i måneden. Aftalesedler inden opstart på ekstraarbejde kan udelukkende faktureres ved underskrevet aftaleseddel fra undertegnede. Fakturering af aftalesedler accepteres når ydelserne er udført 100%. Ekstraarbejde faktureres på særskilt faktura. Betalingsbetingelserne for kontraktsum og aftalesedler er 21 arbejdsdage fra den sidste arbejdsdag i den foregående måned. Undertegnede er berettiget til at tilbageholde 5 % dog minimum kr ,- ekskl. moms af kontraktsummen indtil mangeludbedring og KS/DV materiale er afleveret og godkendt af bygherre. 7. Sikkerhedsstillelse: Underentreprenøren stiller sikkerhed overfor undertegnede på 15 % af entreprisesummen efter AB92 6, senest 8 arbejdsdage efter indgåelse af nærværende aftale. Såfremt sikkerhedsstillelsen ikke er undertegnede rettidig i hænde, modregnes i a conto. 8. Tidsplan: Hovedtidsplan dateret XX.XX.XXXX, samt projekteringstidsplan af XX.XX.XXXX er gældende med hensyn til dato for aflevering og sanktionsgivende milepæle. Detailtidsplan udarbejdes i samarbejde med undertegnede og øvrige entreprenører på pladsen. Til brug herfor skal underentreprenøren senes 10 dage efter indgåelsen af nærværende aftale 3

4 fremsende forslag til arbejds- og logistikplan til undertegnede. Underentreprenøren skal ved gennemførelse af sagen bidrage ved detailplanlægning efter principperne i Trimmet byggeri, alt i samarbejde med undertegnede. 9. Forsinkelse Der henvises til AB92 24 og 25. I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelser fra underentreprenørens side betales dagbod på 1,0 promille af entreprisesummen med tillæg af aftalte ekstraarbejder ekskl. Moms, dog minimum kr ,00 pr. arbejdsdag. Manglende rettidig aflevering af aftalt kvalitetssikrings dokumentation samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale betragtes som en væsentlig mangel og ansvarspådragende forsinkelse. Der tilbageholdes på a conto indtil oplæg til underentreprenørens KS er afleveret til byggeledelsen samt på slutregning indtil ovennævnte dokumenter er afleveret. Ved manglende aflevering af oplæg til KS er tilbagehold ekskl. Moms kr ,00. Ved manglende aflevering af færdig KS og DV samt evt. as built materiale, hvor fristen er 5 arbejdsdage før aflevering til bygherren er tilbagehold ekskl. Moms kr , AB92 10 stk. 3 tilføjelse. Så fremt allerede leverede materialer bortskaffes fra arbejdspladsen eller forringes inden leverancens anvendelse, efter aflevering har fundet sted til byggeherren, er ansvaret herfor alene underentreprenørens. 11. Hegn og vagt: Hegn og byggevagt vil normalt ikke blive etableret, hvorfor underentreprenøren bærer risikoen for tyveri- og hærværk på egne leverede ydelser og materialer. 12. Forsikring: Bygherren tegner ALL RISK forsikring, der omfatter sædvanlig entrepriseforsikring mod brand- og stor skadeforsikring. Underentreprenøren skal selv sørge for fuld forsikring indtil skriftlig meddelelse fra bygherren om, at underentreprenøren er medtaget under bygherrens forsikring er modtaget. Bygherren har tegnet forsikring med en selvrisiko på kr. XXX.XXX,XX, som aktiveres ved en given skade og betales af underentreprenøren såfremt denne er skadevolderen. Underentreprenøren skal dokumentere at have ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler, herunder for selvkørende arbejdsredskaber. Såfremt underentreprenøren ikke har ansvarsforsikring for selvkørende arbejdsredskaber vil krav om erstatning i forbindelse med skade forvoldt af entreprenørens arbejdsredskaber blive gjort gældende direkte mod underentreprenøren. Ved underskrivelse af nærværende underentrepriseaftale, erklærer underentreprenøren, at være bekendt med og påtager sig det fulde ansvar for VARMT ARBEJDE i forbindelse med egne arbejder. Tilladelsesblanket til udførelse af VARMT arbejde se bilag. Skal returneres sammen med nærværende underentrepriseaftale i tilfælde af at underentreprenøren skal udføre VARMT ARBEJDE. 4

5 13. Repræsentation og samvirke: Underentreprenøren skal give undertegnede adgang til at følge og kontrollere arbejdet. Der kan ikke indgås aftaler mellem underentreprenøren og bygherren eller dennes tilsyn om arbejdet omfattet af nærværende underentrepriseaftale. Underentreprenøren skal straks forelægge undertegnede enhver meddelelse eller instruktion fra bygherren eller dennes tilsyn. Anvisninger i forbindelse med bygherrens tilsyn og eventuelle projektgranskningsmøder m.v. fritager ikke underentreprenøren for ansvar efter entrepriseaftalen. Undertegnede skal løbende underrette underentreprenøren om alle aftaler med og instruktioner fra bygherren og bygherrens tilsyn samt i forhold til andre underentreprenører, som kan være af betydning for underentreprenørens arbejde. Underretning kan f.eks. ske ved tilsendelse af byggemødereferater eller tilsynsnotater. 14. Aftaleberettigede repræsentanter: For hovedentreprenøren: For underentreprenøren: Navn: Tlf: Bil: Mail: Navn: Tlf: Bil: Mail: 15. Særlige forhold: Forhold der kan begrunde udelukkelse efter licitationsreglerne Underentreprenøren accepterer, at der indhentes sædvanlige soliditetsoplysninger fra pengeinstitut mv. samt øvrige oplysninger til bedømmelse af, om der foreligger forhold, som kan begrunde udelukkelse, jf. bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, 9. Nærværende aftale er betinget af, at der ikke foreligger sådanne forhold. Byggeleveranceklausul I henhold til AB92 10 stk. 4. Betalingsstandsning Som en fravigelse til AB92 42, stk. 3, har parterne særligt aftalt følgende: Ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, kan den anden part straks hæve aftalen, uanset om parten har stillet eller straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Underentreprenørens beskrivelser og produktionstegninger Tekst og beregninger udarbejdet af underentreprenøren skal afleveres til undertegnede i elektronisk form i WORD, Excel eller PDF. Eventuelle produktionstegninger skal afleveres på CD rom i programvision, der er kompatibel med seneste auto-cad version samt i version som anført i udbudsprogram. 5

6 Alkohol og rusmidler Alkohol misbrug og rusmidler accepteres ikke på byggepladsen og medfører bortvisning. Måtte dette blive aktuelt afklares forholdet i dialog mellem de aftaleberettigede. Arbejdstilsynet Undertegnede eller bygherrens tilsyn skal straks underrettes i tilfælde af forbud eller påbud fra Arbejdstilsynet. Udenlandsk arbejdskraft Underentreprenøren forpligtiger sig til at sikre, at medarbejder som er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse arbejder under løn og ansættelsesvilkår svarende til, hvad der gælder på det danske arbejdsmarked. Det vil sige, at der ikke må arbejdes på vilkår, som er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, arbejdsretlige kendelser, nationale love eller administrative forskrifter er gældende for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. 16. Omkostninger: Parterne afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelse af nærværende aftale. 17. Tvister: Afholdes i henhold til AB Underskrifter: Egtved 11. december 2014 Hovedentreprenør Underentreprenør 6

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere