Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017"

Transkript

1 Budgetbemærkninger til budget !!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation Politisk organisation Lønpuljer & tjenestemandspensioner Redningsberedskab Øvrige områder Ældreboliger Udlejningsejendomme er i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Ikke er Netto i alt

2 Administrative organisation Erhvervsejendomme Parkering Ungdommens Uddannelsesvejledning Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Turisme Erhversejendomme: Betaling af husleje til Musicon vedr. lokaler. 07 Parkering: Udgifter til lønninger vedr. parkeringsvagter. 14 Ungdommens uddannelsesvejledning: Indtægten vedr. husleje fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 50 Administrationsbygninger: Udgifter til ordinær drift af kommunale bygninger, forsikringer, udvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt effektivisering på ejendomsområdet. 51 Sekretariat og forvaltning:lønudgifterne dækker løn til den administrative organisation. Udover de normale lønudgifter kan nævnes udgifter til jubilæumsgratiale, senior- og fratrædelsesordninger, elever i administrationen og det lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkeds Erhvervs Skadeforsikring. Endvidere er afsat midler til generel kompetenceudvikling, trivsel, sundhedsordninger samt forebyggelse af arbejdsskader. Udgifter til lægeerklæringer vedr. pensioner og dagpenge, gebyrer herunder rykkergebyrer, kontingenter, administrationsgebyr vedr. renovation, IT, udviklingspulje m.m. 52 Fælles IT og telefoni: Udgifter til IT og telefoni eks. anskaffelser, udvikling og drift af den teksniske IT-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem Rådhuset og driftsomområderne samt back-up, softwareudgifter og brugeruddannelse til fællesprogrammel. Intern 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: Udgifter til lønninger og drift af jobcenter, andre aktører samt udgifter/indtægter i forbindelse med fleksjobambassadører. 54 Naturbeskyttelse: Udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere 55 Miljøbeskyttelse: Udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere 56 Byggesagsbehandling: Udgifter til sagsbehandling ved byggesager herunder lønninger til administrative medarbejdere samt gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen 57 Voksen, ældre og handicapområdet: Udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet herunder lønninger til administrative medarbejdere. 58 Det specialiserede børneområde: Udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde herunder lønninger til administrative medarbejdere. 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark: Driftsudgifter og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: 117 og 118 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

3 Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Tjenestemandspension Fælles formål: Partitilskud pr. afgivne stemme ved sidste valg. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Byrådet udøver deres hverv ved møder i Byrådet, udvalg og andre bestyrelser, nævn kommisioner m.m. Byrådsmedlemmerne modtager vederlag samt betaling af drift, som er diverse udgifter som Roskilde Kommune skal og kan dække i forbindelse med udøvelse af hvervet. 42 Kommisioner, råd og nævn: Udgifter til beboerklagenævn, Huslejenævn, Bevillingsnævn, Det sociale brugerråd, Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalt beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Ungdomsskolebestyrelse, Lokalt børne og ungdomsråd i sydvestkvarteret, Skolebestyreler og skoleråd, Daginstitutionsbestyrelser og børneråd, Klubråd, Folkeoplysningsudvalget samt udgifter /indtægter vedr. Hegnssyn 43 Valg m.v.: Udgifter til afholdelse af folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg. Folketingsvalg: afholdes senest i år Kommunalvalg: Afholdes næste gang i år 2017, EU-valg afholdes næste gang i år Fælles formål: Partistøtte gives p.b.a. afgivne stemmer ved sidste valg. I 2011 kr. 6,50 pr. stemme. 40 Fælles formål: Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Lov om Kommunens styrelse bestemmer, at Kommunen skal afholde udgifterne til løn, vederlag m.m til Byrådets medlemmer. Lønningerne er fastlagt i en bekendtgørelse, mens en række udgifter dækkes efter faktiske udgifter.

4 Lønpuljer & tjenestemandspensioner Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Tjenestemandspension Løn og barselspuljer: Lønpuljer består primært af pulje til tilskud til flexjob på kr. 5,0 mill. og pulje til barselsudligningsordning på kr. 25,0 mill. Derudover er der en pulje på 1,3 mill. til kompensation for bortfald af dagpengerefusioner på søgnehelligdage. Puljerne fordeles til de respektive konti i løbet af året. 72 Tjenestemandspension: Udgifter/indtægter på tjenestemandspension og pensionforsikringspræmier på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. 74 Interne forsikringspuljer: Interne forsikringer dækker over udgifter til arbejdsskader. Puljen fastsættes, så ordningen hviler i sig selv på længere sigt. Kommunen er selvforsikret. 70 Løn og barselspuljer: Budget til barselsudligningsordningen er fastsat udfra forventede dagpengerefusioner samt forventede antal timer medarbejdere er på barsel: Forventede antal timer: Tjenestemandspension: Budgettet til tjenstemandspension er fastsat udfra en forventning om ca. 450 kommunale tjenestemandpensionister samt en forventet udgift kr. 13,9 mill. til pensionsforsikringspræmie. 74 Interne forsikringspuljer: Den forventede udgift til arbejdsskader er fordelt ligeligt mellem institutioner i forhold til antal ansatte. De administrative omkostninger, som kommunen har, er ikke indeholdt i puljen. Brugerbetaling og tekster Fuld overførselsadgang f.s.v. angår

5 Redningsberedskab Redningsberedskab Vejvedligeholdelse m.v Redningsberedskab Det Kommunale brandvæsen skal kunne yde en i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats og skal kunne identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Roskilde Brandvæsens indsatskapacitet er baseret på en risikobaseret dimensionering af beredskabet der tager udgangspunkt i de identificerede forhold. Den eksisterende dimensionering blev vedtaget af Byrådet i 2008 og fornys i Den økonomiske nettoramme omhandler aktiviteter i henhold til beredskabsloven samt brugerfinansierede områder. Roskilde Brandvæsen har 1 minutsberedskab (fuldtidsansat) på hele udrykningen i dagtimerne på hverdage, og på en del af udrykningen udenfor normal arbejdstid. I Jyllinge er beredskabet kendetegnet ved deltidsberedskab, hvor mandskabet tilkaldes på 5 minutters beredskab. Station Jyllinge opretholder en udrykningsstyrke på 1 slukningstog med 3 køretøjer, 8 brandmænd og 1 indsatsleder. Roskilde Brandvæsen dækker dele af Lejre og hele Roskilde Kommune med 3 slukningstog med 7 køretøjer, 19 brandmænd og 1 indsatsleder. Der findes særlige mødeplaner for særlige objekter som slotte, oliedepoter og områder uden brandhaner. Der er indgået kontrakter med andre kommuner og regioner om varetagelse af opgaver mod betaling. Disse opgaver giver beredskabet volumen til at have et udvidet beredskab (1 minuts udrykning samt dykkerberedskab). I Roskilde Kommune er der ca. 340 personer med tilknytning til Beredskabet. En meget stor del af disse ansatte og frivillige er finansieret via statstilskud til frivillige eller indtægtsdækket virksomhed. Der er en takst på kr for udkørsel til blinde alarmer Kommunens beredskab er organiseret og dimensioneret efter bestemmelserne i Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser.

6 Øvrige områder Fælles formål Ubestemte formål Driftssikring af boligbyggeri Andre fritidsfaciliteter Parkering Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Fælles formål: Udgifter til planlæggere/projektmedarbejdere på større udbygningsområder 05 Ubestemte formål: Forpagningsafgifter, Markedsføring vedr. salg af byggegrunde, ejendomme og jord. 18 Driftssikring af boligbyggeri: Grundskyld vedr. ungdomsboliger, driftssikring af Boligbyggeri, Ungdomsboliger, Andelsboliger 99 Sociale formål: Tingslysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. 35 Fritidsfaciliteter: Forpagtningsindtægt fra Restaurant Vigen samt lejeindtægt fra Restaurant Toppen og teletjenesten. 60 Div. Indt. og udg. efter forskellige love: Hyrevognskørsel samt stadepladser til pølsevogne 67 Erhvervsservice og iværksætteri: Tilskud til Erhvervsforum og Væksthuse. 07 Parkering: 122 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001

7 Ældreboliger Beboelse Ældreboliger Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Sekretariat og forvaltninger Ældreboliger: Drift, vedligeholdelse samt husleje 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Drift, vedligeholdelse samt husleje 30 Ældreboliger; Dommervænget - 64 lejemål, Lammegade - 38 lejemål, Henrik Nielsensvej - 36 lejemål, Lyngbakken - 6 lejemål, Baldersvej - 7 lejemål, Snoldelev Bygade - 6 lejemål, Kirkebakken - 6 lejemål i alt 163 lejemål Ydelsesstøtte til følgende ejendomme: Præstegårdshaven, Sct. Maria Park, Højvangsgård, Sct. Jørgensbjerg, Toftehøjvej, Vibo m.m. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Bofællesskab Neptunvej - 4 lejemål, Bofællesskab Baunegårdsvej lejemål. I alt 11 lejemål 30 Ældreboliger : Almene boliger Lov om almene boliger, bek af den om drift af almene boliger m.v. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Lov om social service

8 Udlejningsejendomme Fælles formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fælles formål: Der er under fælles formål 5 ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår. Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter ogm indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Sct. Jørgensbjerg, vindinge rideskole, Fonden Roskilde vandrehjem samt Brinchhjemmet(her er ingen indtægt - ejendommen er tom) 11 Beboelse: Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til maksimalleje, der beregnes efter omkosningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmningen afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 12 ejendomme Frue Kirkestræde 3, Byvejen 18, Vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Snebærvej 19, Græsengen 2, Vesterdal 3, Langløbet 6 & 14 samt Knudsvej Erhvervsejendomme: Erhvervsejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 11 ejendomme: Skomagergade 33, Ringstedgade 6-8, Margrethekær-Holbækvej , Maglegårdsvej 15, Eriksvej 38-40, Eriksvej 44(ejendommen er tom), Kamstrupsti 2, Københavnsvej 133, Køgevej 3,-skoleslagteriet, Søndervang 28 og Industrileddet - garage udlejet 13 Andre faste ejendomme: Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapiteltaksten og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragning samt at stuehusenes leje reguleres efter reglerne. Budgettet afholder udgiften til skatter/forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margretehåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager Gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60 og Sct. Jørgensbjerggård 90 Driftsudgifter - komm. Beskæftigelse: Husleje fra hhv Jobpoint og Festival

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

1 of 20. Indholdsfortegnelse

1 of 20. Indholdsfortegnelse 1 of 20 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger...2 10.642 Politisk organisation drift...2 10.645 Administrativ organisation drift...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...8 10.648

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 15 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget...2 Administration...2 10.642 Politisk organisation...2 10.645 Administrativ organisation...3 10.645 Administrativ organisation anlæg...13 10.648 Erhvervsudvikling

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere