Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB"

Transkript

1 Medlernsblad fon n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTB

2 2 f - 6ol som llele og llale - g0 -ftl Redoktion og loy-out: vort cafeteria, t HY'}[9J:H; æ? supermarffib l ll C t lllf ni E ry a venlige mødested Udgiver: Nord-Als U rrtttt0 - fivor hete tsmlilen ion$ erturs NR. stor lry_nrtrul,f Mon ikke i1e heldigvis mange som deltog i spi_llermødet den 15. jan. spærrede øjnene op da aviserne onltal te mødet: "NE STLER l{0ll OFRyCiil{G" Sikk( en opfo-rdring, men dei; e:: r:igtig - oet blev sagti Jeg blerz ærlig talt selv lidt overrasket, tor tigefrem såc,an forstod, jeg ikke Bent liemer, da iran forelagde sprilleruclvalgets mening on sæson L97r. Først meldte tarrken sig : "lvad tæll<er andre klubber?" lvad skal de tro i L97+ blev førsteholdet nr. 10 i serie,), andenholdet rykkede ud af serie +) scr.;e! "a 6 k ar.otie sig måske nok lidt bedre. Til gengæld blev ynglin e A kun nr. lc i ntlrva - oj L r flrar _b q nu st -qtt a +;så ujd. ul.uctter ef onrwl " i -r'e_. uyaja_.l ^rur Lor {A_A! Kan alle nu se hvordan vi NB'ere skal knytte næ- lommepenge noget i Ho\,- en lille æske til sommerferisn... eller til haven... gør det let Tal med Sydårank - de teler Dere; sprog, SYDBAVK FEBR. Biorne Knudsen, Lærkevei 47 Tryk: E. Lorenzen Lg?' 6.,qnCAme hele kom af sig selv. Fire år på den måde er lovlig me6et r vi bliver sløve og fighter for lidt, modstanderen har haft det for let. Nu må vi slås f ) at opnå noget, talenter er jo tilstede. For l. og 2. hold er målet klart at blande sig i oprykningsspørgsmålet, man kan næsten sige at vi rrstiler mod opr:yknlng", men der er lang vej og 22 kampe kan nu engang ikke vindes på papiret, det skal afgøres på banen. Desuden har vore modstanclere jo nok i de fleste tilfæde samme mål. Derfor er jeg lidt ked af at overskrifterne Lød. så overbevisende, vi får det svært nu, ikke mindst i de alsi-ske lokalopgør. Nu skal vi have på hatten - nr. ldre sidst og nu vil de rykke op TA TA ll-ål.-1l t{ Måske var det mere naturligt hvis jeg beskæftigede mig med tra:ingen af seniorholdene" For de mange der deltog i mødet er dette forhåbentlig en smule klart, men da der forhåbentiig bliver flere aktive skal et par ting nævnes. Spillerudvalget har lovet at hjælpe med under ira+ningen, således at vi ikke får nogen fast "hjæpet )ner". trndnu er der ikke lavet t. holdstrup eller andre fine ting. Nej lad os komme igang all esammen - ingen skal på fortrånd være udelukket : ) Løn er pcnge, der skal forde- 2 Boldklub i{:i,#,}v{'sev'ns28 verne. lvis vi- ikke rykker op m-od et - helst to hold bliver: samtlige medlerrner til grin i hele Jø-Lderj),-and. net må vi jo undg:,. llvordan griber vi så tingene an? lvis den positive holdning fra spillermødet kan holde igemem hele L97, tror jeg på en god sæson. Den røde tråd var for mig at s : at man er pare til at yde en indsats. Både klubben og spillerne har for længe stået i skyggen" Vi troede visb det les... husholdningspenge.,. RrEN SP Lod SPORTENS r Storegode 52 r r også blive Deres trykkeri! Telefon 45 l8 05

3 Bogftrlni, 3lå1, nuirion og mom$ognslal CR. KROTBORG SprogøveJ 5 - Nordborg Tell. ((x) {5 06 {.1 NORMANNA FORSK R NG Jes Christensen Th. Brorsensvei 78 Telefon eller foretrukket. Det må være indsats og evner som afgør hvor man bliver piaceret. trndvidere tror jeg vor træning mere skal li-gne situationer fra kampene, vi må simpelthen væie bedre forberedt. ) bedre sat op til kampene. Tænk hvis en journalist om et halvt år skrev : "NB ST,trR MOD OPRYC\TNG"! Med håbet om en god sæson for alle i NB Chr. Larsen -ooooo- SPL,ERflØDE HOS Y1{GL]VGtrNB ynglingespillere saml et bil et spillermød.e. Træneren Børge lfeesgaard. fortalte iidt om hvordan han har tænkt sig at køre løbet i sæson L97r. B1. a. blev der oplyst, at der er tilmeldt et ynglingehold i JBUrs Å-række" Det betyder jo at en-del spillere skal benyttes på seniorholdene og jeg har fået den fornemmelse, at nogle spillere er bange for at blive sat på serie 6 holdet altså 4. holdet. Det blev godt nok nævnt af Børge Nee )r gaard at spillerudvalget agter at bruge de resterende ynglingespillere så vidt som muligt på 2. Sktgter ometndngort, Fa. J.J. JENSEN Nordborg telefon DE ER ALTD VELKOMMEN PÅ NØ HERRED HUS TELEF'N 4so53s [lil lensen Ollrtyr. Crntnlvrrro ol rrrl rul. gu. og vrtdrorlrr' Lærkevei 87 - Lonsesø MObil Qui.t service 4T\ ÅLS AlrT(l Sll(lP ffi Løftertoft -.Nordborg - Tlt eller '). hold, men sidste års håndtering af dette problem er endnu ikke glemt" år sætter man f r'r ørst serie J l:oldet, cterefter ylinge A og så-?.r 1. og 4. holdeb og mon ikke ou ':-e sterende ynglinge spil T cre er :tep"rke nok t,11 at gøre sig grelclend,e på 2" el1er t. roldet. gruppearbejde blev så behandlet emner som 12. mands problemet, totraksrygning, forholo til dommeren, ho1-dopstilling csv. Ved den efterfølgende C,skussion kun,n.e nar -især læggc r"ærke br uenrgheden om L2. mands problemet og f or n-i-g idt overraskende problemet om rygning iør og efter kampen. Alt i alt et godt rnøde cg Børge Neesg5aards optimisme for sæson L971 er efter rain men.ing futdt berettiget. tr. G. -ooooo- TL MED,tr}TYERT{E W! begyndt og atle spillere kan nu vente et girokort omkring l.feb,ruar. Der står der hvor mege'u skal betale for 1. halvår L97r. f T ;dafs Bol dklubs love står følgende:... restance ud.over lo dage medfører slettelse af foreningen og genoptagelse kan kun finde sted såfremt restancen betales. +t o K KøBMANDEN Benl Lauslon Købmand Tlf (04)

4 trtrutrhtrn NORDBORG LANGESø BROBALLE Bestyrelsen og trænerne er enige om at dette skal overholdes. Ti de spillere som er i restance fra L97+ gives det gode råd: se at få indbetalt det skyl<ler', for får ingen ny girokort for i ilr, )r vi må betragte jer som ikke medlem. Kontingentet for ungdomsafd. og ynglinge er 4-) kr. og for senior er det 6, W. halvårtigt. ungdomsafd. gives der SØSG1{DtrRABA men da vi ikke kan se i vore bøger hvem cler kan komme i betragtning bedes vedk" henvende sig til mig og få beløbet ænd,ret. For lærlinge og skoleelever i seniorafd. gæld,er det samme. Kontakt altså mig og vi taler om clet. Den 15. marts får træner.ne besked på hvem iler har betalt og dem som ikke har betalt kan ikke regne med at komme i kampe, heller ikke til træningskampe derfor USK at betal dit kontingent til t. marts, da der går B dage før jeg får besked fra girokontoret peter Flansen Lærkevej 14, tlf. 4rLB66 TøT YOREAD{NONOORER NOR,D-ALS BOTD(LUB Mekor ke, Vrggc [-ousten ilounblerg Tele{on 45't4 60 Slaqter B jørn )vt S.ÅGTERMESTER BJøRN N ELSEN Storegode 23 l'lordborg telt ulttesg EAGER o9 CONDTOR il. WERilER Tlf fi - Langesø llavnbierg Slalionslro Prcv vor bcrcmlc enrelning. kyltinger og forårsrulter )illstegte Anna og Viggo Bomberg Tlf (041 4s 1019 Storegade 29 Nordborg tlf 'Tl L P hve,f OnSd og kl på NORH ERRE NL- Q Der er også sport r at hunne høre bil på den rigtige måde! Lær det nemr og bekvemt i ilonll.il [ønes[ole J. BRODERSEN NPrreskovvei 2 Svenstrup te Støt vore O annoncører Alt i el-kokkenudrtyr r wr,,,y.ff^, Nordborg.. Jrr,alrt kebes del hos KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON

5 HÅF][.FORSKRtG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring te SPL,ERUDVALGSFOR]VANDtrN }AR ORXET - TLF Allerførst tak for et godt spillermøde. fet var for spillerudvalget og vel også for bestyrelsen glædetig :n konstatering, at den måsætning og lin U spillerudvalget går ind for, skabte en sådan optimisme og tiltro blandt spillerne - det kunne man ihvertfald spore denne aften. Der er vel ikke sket sensationelle eller revolutionerende ændri_nger - måske lidt mere system i spillerudvatgets arbejde. En ting er irett sikker: Hvad. der er blevet sagt, d.et holdes - mærk jer de Redaktøren har bedt mi-g komme med et kort råsume fra"det jeg naevnte ved spiltermødet - MALSÆTNNGEN er at skabe et sportstigt og kammeratligt mitjø pe baggrund af en intensiv tiæning, kampgejst, vilje til at samarbejde og diskussion ofl: hvordan de forskellige problemer bedst kan løses til alles tilfredshed. Ligeledes at alle kører efter de samme retningslinier. Disse er : 1. at alle møder til træning og yder en j-ndsats der og under kamp.?. få afbud og i ordentlig tid og kun til mig )ri 1. at man er præcis. 1. at spillerudvalgets dispositioner accepteres.,. at NB's love overholdes. t hver onsdag ktr. 1!rlo på NØRHERREHUS P odido *-- FlilH [[mh " Ttr * ET HELT HUS FYLDT MED SKO!! {AhDELSBAhCEN - ogsd ungdommens bank Jeg håber, atvii dette her - vi gør *.') i ere s arjwry. l-, iøl - \MRE FRA SPtrRMØDET Slrgtcrl & Pølremrgerl K. S'TEilN BER6 Storegode 56 - Nordborg - Telf spillerudvalget vort bedste men -ooooo-- Bent kan det leve op til kan -,zi kun Riemer Suppleant for spillerudvalget blev Arthur Callesen Talsmandsordni-ngen blev ændret således at holdets anfører i fremtj-den fungerer som talsmand for vedk. hold. lloldets anfører vælges af spillerne selv - når holdet har et nogenlunde "stabilt" udseende. RUTEBLSTATON ENS A\ )n"ar-aoe-tobak&chokolade TELF.4s1428 Åbninestidor: ;:;*::l rl],3, Slndoge til kl. NEiå; F molermester flf Nordborg {ORDB()RG KA T.øLLER Tclf. (04) BOGHADE TELF

6 ?lelmuth?lønsen BlikkenslaUermester \lls-installatør Bækgade 2 - telefon (04) ,,chiki" Hlil$ S0lttlDT Ure og optth - Guld og LÆDERVARER sø.lo Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15 NoRDBoRG TLF O]VAF]YV][G For en stor del, fodboldspillere et: opvarmning et ukendt begreb. Spillerne går lige fra omklædnilqsrurnmet ti banen-, hvor de slår og sparker til t. )' bold indtil spillet begynder. ldirr man overværer en fod"boldkanp en af de højere rækker, ser man ikke og ved derfor ikke, at disse spi lcre før kampen har været gernem en grundig opvarmning på en træningsbane i nærheden af stadion. Blandt andre sportsfolk f.eks. atletikudøvere, som er i stand, ti1 at måle deres egne præstationer ville en konku.rrence uden opvarmning være utænkelig. ler kan nlan ved hjæl-p af stopurei konstatere hvad en grundig opvarmning er værd. net har vist sig, at en løber efter opvarmning forbedred,e sin tid på 4oo m. med 1,5 til, sek. Lignende forbedringer kendes også fra andre idrætsgrene. lvord.an varme op? For at opnå en stigning i ilttilførs}en til muskerne en forøgelse af blodcirkulationen - må man aktivisere Oe store r,ruskelgrupper dvs. benelj nes muskler. Løb og hop er gode øvelser. Man beg-ynder med små lette Øvelser, men Øger efterhånden \ intensiteten. Ate muskelgrupper. skal arbejdes igen:rem, dog skal man lægge vægt især på benenes mr'1kler: Pas især på at få opvarmet 'rlusklerne på E-L'SUC Ersrde:: A af. året. åre b. Tack Tackting i: ffil ;i;:n*åi:åiiii' der. lyan må dog aldrig ved op- varmning komme, ^ laa inrn lr. ulru -L a å duru.,^å den maksimale ydel se. spillerne være uffl"h!l[":" tf ørt træningsdragter, som de B vej 56 Slotøhroen Storegode Nordbors Telelon t0{) Z Ttf. 4s Kelly og Alex Nissen Haynbierg Butlkscenler tell R \.,: -piifrui,rtar tfi tbøit? sl rrcai,io spitrte,ssq llroue. bør beholde på indtil kampen begynder. psykiske spitler også en stor rotle. Spi1lere,!"t dc-r-har nerver pi før en vigtig kamp r er råstløse, o- de kan ikke slappe af. Der skal bevægelse til, og den får de under opvarmningen. Nerverne dulmes og muskelspændingerne nedsættes under bevægelserne Alextc Conditori Th. Brorsens- p! 37{ /l\ D Nø TNCOTAGEHUSET D t Sloregado 31 - Nordborg Søty lrro STEDET HVOR STORE NAVNE UilDEBHOLDEB OG GLADE TENNESKER MøDES telelon 45 lo 46 -,

7 '.{!1',1-::!_ -.r NORDBORG FARVEHANDEL v,/1. Lorsen & sln Storegode 62 tell TR,M{'[GSKAMPtr ZT.re-13-, Jepronr Llllebllrr og Turirtbut.or hvcdy Ring - når De skol k6re - iil rlf lbj-ketti ng, nc'.-l;'sabild 2.1.7> : NBl-Notmark, T{ts2-86? 1, ldbl-}totmark,» Ynglinge mod Abenrå. Selvfølgelig er der aftatt træningskampe hver weekend. indtil turr,leringens start se i næste SPORTE{ hvem det bliver. øvrigt kan det a'llerede nu merloeles at turnerineen t 7, starter d.en 1L.1. (e. påskedag)- -ooooo- OLD-BOYS tr. 20 vil der blive et stævne i Nordalsirallen for NB's Oid-boys spiller:e- A11e som vi-l delt-age skal møde omkl-ædt inden kl. 20. Der vil blirze prænie til clet vinclende hold. L* Er der stemning for en rejse til Berlin sid.st på året??? - hrris der er nogen der kunne tænke sig at komme med, så kontakt bestyr:eisen- let bliver en busrejse for old-boys -'/'- med damer" x»', Udendørs træning starter mandag d.en 7-+-?, kl.lbjo. på banen ved lainbierg Skole ([vis vejret titlader) T. PERREGAARD A. O{30 }{ORDBORG 6474 SKOYBY T1l Korn - Fodcrsiof{er Brendscl - Byggemoterioler Tll o0 \oenbonc \ORDBORG KOSK N. Lehrmann Madsen storegode 4e' +tt'4so174 Auf. fiosforå ordler - /iyteng,:4rulottglcfl"f tiossvsfemer l BLADE - TOBAK - PEEB - RYGEAR-i-KLER J sønderbors 'nf. (c.r) 4r l5 57 KAFFE - souvenlers Nordborg - Tlf. (04) 4s NB! Film fremkoldes vyesron fø'gendei kørselsorffiirig for sæson L97> : 1. (ørsel til udekampe for 1., 2.,, 1. og 4. holds vedk. foregår såvidt muligt med privatbller. 2. Hver spitler betaler 5r- kt. (før var dgt 1r-kr. for kampe på Als og,,- kr. ud.enfor Al s). 1. Spillere som stiller bilen til rådighed betaler intet. +. Spillere som stiller bilen til rådighed får 1o Ører pr. kilometer af klubben. privatbiler pr. hold. 5. Ynglinge-soldater og skolegående på senj-or hold betaler intet. 7. loldets holdleder administrerer alt i- f orbindelse med" denne kørselsordning. ) Bestyrelsen STøT YOREANNONOøRER LDotE \!7 CltRl8EXSEil Storegade4-Nordborg -rtt SønJergade 7 - Cuderr.rp - Tlt. 45 8l lo Sporlsarliklat Jffil xotdx»tg toiegadf, 2 TELF. to.l.s (0{){s rq,tl r9 lri.t. 11 i

8 )llrcrl Thorvald J E N s E N lbmrtcr - Frugt - Grønt - Konscna ffi Støt vore O \g.#[p Stoægdc 7 ' 6't30 Nordbors - Tlf. {50363 annoncører TRÆVNGSKAMPE æm2, NBJ-Ketting, yngt.-rysabirl )Z ) rle-. nta"l l\tq, \TAZ næ lfnæl ol a mnå '-ol HØRT NORDASHA,EN \TBD OD-BOYS TRÆNNG : \ på seniorholdene! " os" / DAMEFODBOD n,, s at etablere et darnehold til sæson l). Hermeå har NB gjort sit i KVNDE,Ångl. FEST-r-BY7' lffiniffie )t:l \ skal i fremtl u*'it:'lm ffffilbyl v TTO PL hver onsdog kl. 'l9.30 på NORH ERR EDHUS tøt vore o drrnoncører bent *ånghoff HERREFRSOR HAVNBJ ERG BUT KSCTUTT N (Paedero MAL ER FORR ET.i NG HOLM TELEFON WESTON lre v:g tll vtg TOTTV PETERSET MøBLER. Storegode Nordborg-Tlf.45 l9 3 Vi seeller kvalilelen i høirædel N 3,E LSE NORDBORG AFDELNG - en bonk De kon regne med! #*it*'ll' HJÆLPERE! -';rar Lorenzen købmand Turøvej,t2 Kirkeby..45 OO 55 Storoeodc 33 Xordborq Tolf.(04) Lojrertoft NordbJt Telf (or) Man går da ind til... dqrrr DA'E(C)NFEK''ON k3æf Velegnet sko levogrr og eget teorilokole N. BOYSEN S6bokken 2 - relf

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 L s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 NB's lilleputter i Arhus Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret )1 at spille forkamp for Superligakampen

Læs mere

RTEN Medlernsblad fon

RTEN Medlernsblad fon Y -7t SP RTEN Medlernsblad fon tii,iiiiiiiiiiii NOI}DTALS BOLDITLUB $porlrarliklor ihavnbj t@ ER chnrsttilseh Storegade,{ - Nordborg - TIf. 45 14 26 Søndergade 7 - Guderup Tlf. 45 g1 1O ønderb,rrg Ilf.

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News.

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News. Velkommen til. Bestyrelses formand Steen Christiansen har igennem længere tid arbejdet på at få en aftale I hus med Fangear fra Outlet. Det er nu lykkes. Se fremragende billeder fra U12/U14 Stævne. Vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK Velkommen Vi forsøger i KGI at have et bredt udvalg af hold, som dækker alle fra de yngste til de ældste. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

U8 Stævne hos Køge Boldklub

U8 Stævne hos Køge Boldklub U8 Stævne hos Køge Boldklub Lørdag den 17 september fra kl. 10.00 til 15.00 Sponsorer: Spillested: Arrangør: Køge Boldklub Sted: Køge stadion Adresse: Ved Stadion 4 Postnr: 4600 By: Køge Land: Danmark

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Projektansøgning Kreativt Seniorværksted, ViGør. Baggrund: Vi er i disse år en stor årgang af ældre. Mange af os flytter med alderen til mindre boliger, og må i den forbindelse ofte afhænde hvad vi har

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang. Tak for kampen!

Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang. Tak for kampen! Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang Tak for kampen! 3 MALERMESTER 2 TAK FOR EN Seniorafdelingen er på rette vej - men endnu et godt stykke fra "målet" I GOD Stød SÆSON Turneringen er for de fleste holds

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere