Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB"

Transkript

1 Medlernsblad fon n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTB

2 2 f - 6ol som llele og llale - g0 -ftl Redoktion og loy-out: vort cafeteria, t HY'}[9J:H; æ? supermarffib l ll C t lllf ni E ry a venlige mødested Udgiver: Nord-Als U rrtttt0 - fivor hete tsmlilen ion$ erturs NR. stor lry_nrtrul,f Mon ikke i1e heldigvis mange som deltog i spi_llermødet den 15. jan. spærrede øjnene op da aviserne onltal te mødet: "NE STLER l{0ll OFRyCiil{G" Sikk( en opfo-rdring, men dei; e:: r:igtig - oet blev sagti Jeg blerz ærlig talt selv lidt overrasket, tor tigefrem såc,an forstod, jeg ikke Bent liemer, da iran forelagde sprilleruclvalgets mening on sæson L97r. Først meldte tarrken sig : "lvad tæll<er andre klubber?" lvad skal de tro i L97+ blev førsteholdet nr. 10 i serie,), andenholdet rykkede ud af serie +) scr.;e! "a 6 k ar.otie sig måske nok lidt bedre. Til gengæld blev ynglin e A kun nr. lc i ntlrva - oj L r flrar _b q nu st -qtt a +;så ujd. ul.uctter ef onrwl " i -r'e_. uyaja_.l ^rur Lor {A_A! Kan alle nu se hvordan vi NB'ere skal knytte næ- lommepenge noget i Ho\,- en lille æske til sommerferisn... eller til haven... gør det let Tal med Sydårank - de teler Dere; sprog, SYDBAVK FEBR. Biorne Knudsen, Lærkevei 47 Tryk: E. Lorenzen Lg?' 6.,qnCAme hele kom af sig selv. Fire år på den måde er lovlig me6et r vi bliver sløve og fighter for lidt, modstanderen har haft det for let. Nu må vi slås f ) at opnå noget, talenter er jo tilstede. For l. og 2. hold er målet klart at blande sig i oprykningsspørgsmålet, man kan næsten sige at vi rrstiler mod opr:yknlng", men der er lang vej og 22 kampe kan nu engang ikke vindes på papiret, det skal afgøres på banen. Desuden har vore modstanclere jo nok i de fleste tilfæde samme mål. Derfor er jeg lidt ked af at overskrifterne Lød. så overbevisende, vi får det svært nu, ikke mindst i de alsi-ske lokalopgør. Nu skal vi have på hatten - nr. ldre sidst og nu vil de rykke op TA TA ll-ål.-1l t{ Måske var det mere naturligt hvis jeg beskæftigede mig med tra:ingen af seniorholdene" For de mange der deltog i mødet er dette forhåbentlig en smule klart, men da der forhåbentiig bliver flere aktive skal et par ting nævnes. Spillerudvalget har lovet at hjælpe med under ira+ningen, således at vi ikke får nogen fast "hjæpet )ner". trndnu er der ikke lavet t. holdstrup eller andre fine ting. Nej lad os komme igang all esammen - ingen skal på fortrånd være udelukket : ) Løn er pcnge, der skal forde- 2 Boldklub i{:i,#,}v{'sev'ns28 verne. lvis vi- ikke rykker op m-od et - helst to hold bliver: samtlige medlerrner til grin i hele Jø-Lderj),-and. net må vi jo undg:,. llvordan griber vi så tingene an? lvis den positive holdning fra spillermødet kan holde igemem hele L97, tror jeg på en god sæson. Den røde tråd var for mig at s : at man er pare til at yde en indsats. Både klubben og spillerne har for længe stået i skyggen" Vi troede visb det les... husholdningspenge.,. RrEN SP Lod SPORTENS r Storegode 52 r r også blive Deres trykkeri! Telefon 45 l8 05

3 Bogftrlni, 3lå1, nuirion og mom$ognslal CR. KROTBORG SprogøveJ 5 - Nordborg Tell. ((x) {5 06 {.1 NORMANNA FORSK R NG Jes Christensen Th. Brorsensvei 78 Telefon eller foretrukket. Det må være indsats og evner som afgør hvor man bliver piaceret. trndvidere tror jeg vor træning mere skal li-gne situationer fra kampene, vi må simpelthen væie bedre forberedt. ) bedre sat op til kampene. Tænk hvis en journalist om et halvt år skrev : "NB ST,trR MOD OPRYC\TNG"! Med håbet om en god sæson for alle i NB Chr. Larsen -ooooo- SPL,ERflØDE HOS Y1{GL]VGtrNB ynglingespillere saml et bil et spillermød.e. Træneren Børge lfeesgaard. fortalte iidt om hvordan han har tænkt sig at køre løbet i sæson L97r. B1. a. blev der oplyst, at der er tilmeldt et ynglingehold i JBUrs Å-række" Det betyder jo at en-del spillere skal benyttes på seniorholdene og jeg har fået den fornemmelse, at nogle spillere er bange for at blive sat på serie 6 holdet altså 4. holdet. Det blev godt nok nævnt af Børge Nee )r gaard at spillerudvalget agter at bruge de resterende ynglingespillere så vidt som muligt på 2. Sktgter ometndngort, Fa. J.J. JENSEN Nordborg telefon DE ER ALTD VELKOMMEN PÅ NØ HERRED HUS TELEF'N 4so53s [lil lensen Ollrtyr. Crntnlvrrro ol rrrl rul. gu. og vrtdrorlrr' Lærkevei 87 - Lonsesø MObil Qui.t service 4T\ ÅLS AlrT(l Sll(lP ffi Løftertoft -.Nordborg - Tlt eller '). hold, men sidste års håndtering af dette problem er endnu ikke glemt" år sætter man f r'r ørst serie J l:oldet, cterefter ylinge A og så-?.r 1. og 4. holdeb og mon ikke ou ':-e sterende ynglinge spil T cre er :tep"rke nok t,11 at gøre sig grelclend,e på 2" el1er t. roldet. gruppearbejde blev så behandlet emner som 12. mands problemet, totraksrygning, forholo til dommeren, ho1-dopstilling csv. Ved den efterfølgende C,skussion kun,n.e nar -især læggc r"ærke br uenrgheden om L2. mands problemet og f or n-i-g idt overraskende problemet om rygning iør og efter kampen. Alt i alt et godt rnøde cg Børge Neesg5aards optimisme for sæson L971 er efter rain men.ing futdt berettiget. tr. G. -ooooo- TL MED,tr}TYERT{E W! begyndt og atle spillere kan nu vente et girokort omkring l.feb,ruar. Der står der hvor mege'u skal betale for 1. halvår L97r. f T ;dafs Bol dklubs love står følgende:... restance ud.over lo dage medfører slettelse af foreningen og genoptagelse kan kun finde sted såfremt restancen betales. +t o K KøBMANDEN Benl Lauslon Købmand Tlf (04)

4 trtrutrhtrn NORDBORG LANGESø BROBALLE Bestyrelsen og trænerne er enige om at dette skal overholdes. Ti de spillere som er i restance fra L97+ gives det gode råd: se at få indbetalt det skyl<ler', for får ingen ny girokort for i ilr, )r vi må betragte jer som ikke medlem. Kontingentet for ungdomsafd. og ynglinge er 4-) kr. og for senior er det 6, W. halvårtigt. ungdomsafd. gives der SØSG1{DtrRABA men da vi ikke kan se i vore bøger hvem cler kan komme i betragtning bedes vedk" henvende sig til mig og få beløbet ænd,ret. For lærlinge og skoleelever i seniorafd. gæld,er det samme. Kontakt altså mig og vi taler om clet. Den 15. marts får træner.ne besked på hvem iler har betalt og dem som ikke har betalt kan ikke regne med at komme i kampe, heller ikke til træningskampe derfor USK at betal dit kontingent til t. marts, da der går B dage før jeg får besked fra girokontoret peter Flansen Lærkevej 14, tlf. 4rLB66 TøT YOREAD{NONOORER NOR,D-ALS BOTD(LUB Mekor ke, Vrggc [-ousten ilounblerg Tele{on 45't4 60 Slaqter B jørn )vt S.ÅGTERMESTER BJøRN N ELSEN Storegode 23 l'lordborg telt ulttesg EAGER o9 CONDTOR il. WERilER Tlf fi - Langesø llavnbierg Slalionslro Prcv vor bcrcmlc enrelning. kyltinger og forårsrulter )illstegte Anna og Viggo Bomberg Tlf (041 4s 1019 Storegade 29 Nordborg tlf 'Tl L P hve,f OnSd og kl på NORH ERRE NL- Q Der er også sport r at hunne høre bil på den rigtige måde! Lær det nemr og bekvemt i ilonll.il [ønes[ole J. BRODERSEN NPrreskovvei 2 Svenstrup te Støt vore O annoncører Alt i el-kokkenudrtyr r wr,,,y.ff^, Nordborg.. Jrr,alrt kebes del hos KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON

5 HÅF][.FORSKRtG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring te SPL,ERUDVALGSFOR]VANDtrN }AR ORXET - TLF Allerførst tak for et godt spillermøde. fet var for spillerudvalget og vel også for bestyrelsen glædetig :n konstatering, at den måsætning og lin U spillerudvalget går ind for, skabte en sådan optimisme og tiltro blandt spillerne - det kunne man ihvertfald spore denne aften. Der er vel ikke sket sensationelle eller revolutionerende ændri_nger - måske lidt mere system i spillerudvatgets arbejde. En ting er irett sikker: Hvad. der er blevet sagt, d.et holdes - mærk jer de Redaktøren har bedt mi-g komme med et kort råsume fra"det jeg naevnte ved spiltermødet - MALSÆTNNGEN er at skabe et sportstigt og kammeratligt mitjø pe baggrund af en intensiv tiæning, kampgejst, vilje til at samarbejde og diskussion ofl: hvordan de forskellige problemer bedst kan løses til alles tilfredshed. Ligeledes at alle kører efter de samme retningslinier. Disse er : 1. at alle møder til træning og yder en j-ndsats der og under kamp.?. få afbud og i ordentlig tid og kun til mig )ri 1. at man er præcis. 1. at spillerudvalgets dispositioner accepteres.,. at NB's love overholdes. t hver onsdag ktr. 1!rlo på NØRHERREHUS P odido *-- FlilH [[mh " Ttr * ET HELT HUS FYLDT MED SKO!! {AhDELSBAhCEN - ogsd ungdommens bank Jeg håber, atvii dette her - vi gør *.') i ere s arjwry. l-, iøl - \MRE FRA SPtrRMØDET Slrgtcrl & Pølremrgerl K. S'TEilN BER6 Storegode 56 - Nordborg - Telf spillerudvalget vort bedste men -ooooo-- Bent kan det leve op til kan -,zi kun Riemer Suppleant for spillerudvalget blev Arthur Callesen Talsmandsordni-ngen blev ændret således at holdets anfører i fremtj-den fungerer som talsmand for vedk. hold. lloldets anfører vælges af spillerne selv - når holdet har et nogenlunde "stabilt" udseende. RUTEBLSTATON ENS A\ )n"ar-aoe-tobak&chokolade TELF.4s1428 Åbninestidor: ;:;*::l rl],3, Slndoge til kl. NEiå; F molermester flf Nordborg {ORDB()RG KA T.øLLER Tclf. (04) BOGHADE TELF

6 ?lelmuth?lønsen BlikkenslaUermester \lls-installatør Bækgade 2 - telefon (04) ,,chiki" Hlil$ S0lttlDT Ure og optth - Guld og LÆDERVARER sø.lo Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15 NoRDBoRG TLF O]VAF]YV][G For en stor del, fodboldspillere et: opvarmning et ukendt begreb. Spillerne går lige fra omklædnilqsrurnmet ti banen-, hvor de slår og sparker til t. )' bold indtil spillet begynder. ldirr man overværer en fod"boldkanp en af de højere rækker, ser man ikke og ved derfor ikke, at disse spi lcre før kampen har været gernem en grundig opvarmning på en træningsbane i nærheden af stadion. Blandt andre sportsfolk f.eks. atletikudøvere, som er i stand, ti1 at måle deres egne præstationer ville en konku.rrence uden opvarmning være utænkelig. ler kan nlan ved hjæl-p af stopurei konstatere hvad en grundig opvarmning er værd. net har vist sig, at en løber efter opvarmning forbedred,e sin tid på 4oo m. med 1,5 til, sek. Lignende forbedringer kendes også fra andre idrætsgrene. lvord.an varme op? For at opnå en stigning i ilttilførs}en til muskerne en forøgelse af blodcirkulationen - må man aktivisere Oe store r,ruskelgrupper dvs. benelj nes muskler. Løb og hop er gode øvelser. Man beg-ynder med små lette Øvelser, men Øger efterhånden \ intensiteten. Ate muskelgrupper. skal arbejdes igen:rem, dog skal man lægge vægt især på benenes mr'1kler: Pas især på at få opvarmet 'rlusklerne på E-L'SUC Ersrde:: A af. året. åre b. Tack Tackting i: ffil ;i;:n*åi:åiiii' der. lyan må dog aldrig ved op- varmning komme, ^ laa inrn lr. ulru -L a å duru.,^å den maksimale ydel se. spillerne være uffl"h!l[":" tf ørt træningsdragter, som de B vej 56 Slotøhroen Storegode Nordbors Telelon t0{) Z Ttf. 4s Kelly og Alex Nissen Haynbierg Butlkscenler tell R \.,: -piifrui,rtar tfi tbøit? sl rrcai,io spitrte,ssq llroue. bør beholde på indtil kampen begynder. psykiske spitler også en stor rotle. Spi1lere,!"t dc-r-har nerver pi før en vigtig kamp r er råstløse, o- de kan ikke slappe af. Der skal bevægelse til, og den får de under opvarmningen. Nerverne dulmes og muskelspændingerne nedsættes under bevægelserne Alextc Conditori Th. Brorsens- p! 37{ /l\ D Nø TNCOTAGEHUSET D t Sloregado 31 - Nordborg Søty lrro STEDET HVOR STORE NAVNE UilDEBHOLDEB OG GLADE TENNESKER MøDES telelon 45 lo 46 -,

7 '.{!1',1-::!_ -.r NORDBORG FARVEHANDEL v,/1. Lorsen & sln Storegode 62 tell TR,M{'[GSKAMPtr ZT.re-13-, Jepronr Llllebllrr og Turirtbut.or hvcdy Ring - når De skol k6re - iil rlf lbj-ketti ng, nc'.-l;'sabild 2.1.7> : NBl-Notmark, T{ts2-86? 1, ldbl-}totmark,» Ynglinge mod Abenrå. Selvfølgelig er der aftatt træningskampe hver weekend. indtil turr,leringens start se i næste SPORTE{ hvem det bliver. øvrigt kan det a'llerede nu merloeles at turnerineen t 7, starter d.en 1L.1. (e. påskedag)- -ooooo- OLD-BOYS tr. 20 vil der blive et stævne i Nordalsirallen for NB's Oid-boys spiller:e- A11e som vi-l delt-age skal møde omkl-ædt inden kl. 20. Der vil blirze prænie til clet vinclende hold. L* Er der stemning for en rejse til Berlin sid.st på året??? - hrris der er nogen der kunne tænke sig at komme med, så kontakt bestyr:eisen- let bliver en busrejse for old-boys -'/'- med damer" x»', Udendørs træning starter mandag d.en 7-+-?, kl.lbjo. på banen ved lainbierg Skole ([vis vejret titlader) T. PERREGAARD A. O{30 }{ORDBORG 6474 SKOYBY T1l Korn - Fodcrsiof{er Brendscl - Byggemoterioler Tll o0 \oenbonc \ORDBORG KOSK N. Lehrmann Madsen storegode 4e' +tt'4so174 Auf. fiosforå ordler - /iyteng,:4rulottglcfl"f tiossvsfemer l BLADE - TOBAK - PEEB - RYGEAR-i-KLER J sønderbors 'nf. (c.r) 4r l5 57 KAFFE - souvenlers Nordborg - Tlf. (04) 4s NB! Film fremkoldes vyesron fø'gendei kørselsorffiirig for sæson L97> : 1. (ørsel til udekampe for 1., 2.,, 1. og 4. holds vedk. foregår såvidt muligt med privatbller. 2. Hver spitler betaler 5r- kt. (før var dgt 1r-kr. for kampe på Als og,,- kr. ud.enfor Al s). 1. Spillere som stiller bilen til rådighed betaler intet. +. Spillere som stiller bilen til rådighed får 1o Ører pr. kilometer af klubben. privatbiler pr. hold. 5. Ynglinge-soldater og skolegående på senj-or hold betaler intet. 7. loldets holdleder administrerer alt i- f orbindelse med" denne kørselsordning. ) Bestyrelsen STøT YOREANNONOøRER LDotE \!7 CltRl8EXSEil Storegade4-Nordborg -rtt SønJergade 7 - Cuderr.rp - Tlt. 45 8l lo Sporlsarliklat Jffil xotdx»tg toiegadf, 2 TELF. to.l.s (0{){s rq,tl r9 lri.t. 11 i

8 )llrcrl Thorvald J E N s E N lbmrtcr - Frugt - Grønt - Konscna ffi Støt vore O \g.#[p Stoægdc 7 ' 6't30 Nordbors - Tlf. {50363 annoncører TRÆVNGSKAMPE æm2, NBJ-Ketting, yngt.-rysabirl )Z ) rle-. nta"l l\tq, \TAZ næ lfnæl ol a mnå '-ol HØRT NORDASHA,EN \TBD OD-BOYS TRÆNNG : \ på seniorholdene! " os" / DAMEFODBOD n,, s at etablere et darnehold til sæson l). Hermeå har NB gjort sit i KVNDE,Ångl. FEST-r-BY7' lffiniffie )t:l \ skal i fremtl u*'it:'lm ffffilbyl v TTO PL hver onsdog kl. 'l9.30 på NORH ERR EDHUS tøt vore o drrnoncører bent *ånghoff HERREFRSOR HAVNBJ ERG BUT KSCTUTT N (Paedero MAL ER FORR ET.i NG HOLM TELEFON WESTON lre v:g tll vtg TOTTV PETERSET MøBLER. Storegode Nordborg-Tlf.45 l9 3 Vi seeller kvalilelen i høirædel N 3,E LSE NORDBORG AFDELNG - en bonk De kon regne med! #*it*'ll' HJÆLPERE! -';rar Lorenzen købmand Turøvej,t2 Kirkeby..45 OO 55 Storoeodc 33 Xordborq Tolf.(04) Lojrertoft NordbJt Telf (or) Man går da ind til... dqrrr DA'E(C)NFEK''ON k3æf Velegnet sko levogrr og eget teorilokole N. BOYSEN S6bokken 2 - relf

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB

Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS a I HAI DBOLDI{LUB SPAR ihavnbjerg _ \l :-ldgf ver : llor:d.als Bold"klub og l.tord a]- s HÅndboldkl_ub NR. 9 SBPIII,{BDR 1977 REDAKTIOHEN F"dt'æffiæ, H.c.Ørstedsvei

Læs mere

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

sponsoraftale Bob Jørgensen.

sponsoraftale Bob Jørgensen. NB's ynglingehold slutter forårssæsonen på en flot 3. plads. I bladet kan du læse mere om holdet, og hvordan det gik NB's øvrige hold i turneringens første halvdel. y sponsoraftale ord-ais Boldklub har

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

1. årgang nr. 2 august 2006 www.fckg.dk. Læs om:

1. årgang nr. 2 august 2006 www.fckg.dk. Læs om: 1. årgang nr. 2 august 2006 Læs om: Lilleputterne kommer, DONG-cup, På vej mod Serie 3, Set udefra,prediction League, Spillerprofil, Formandens forord, Coach corner, Status og overblik over holdene. Når

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang.

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN Februar - Nr. 2 FORMANDEN HAR ORDET Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008 Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år Formandens beretning ved generalforsamlingen For Nord-Als Boldklub

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere