Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 Projektnr A Dokumentnr SB Version 0 Udgivelsesdato 2 november 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MOHT JHH JHH

3 SB-1 Indholdsfortegnelse 1 Aftalegrundlaget 2 2 Sikkerhedsstillelse og forsikring 3 3 Entreprisens udførelse 5 4 Bygherrens betalingsforpligtelse 7 5 Tidsfristforlængelse og forsinkelsefejl! Bogmærke er ikke defineret 6 Arbejdets aflevering og 5 års eftersyn 9 H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

4 SB-2 1 Aftalegrundlaget AB 92 er gældende for nærværende entreprise Ad 1 stk 3 Bestemmelserne, der nævnt i dette dokument, supplerer eller erstatter de pågældende bestemmelser i AB 92, og de pågældende tilføjelser går forud for AB 92 Ad 2 stk 1 Samtlige krav til afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbrevet Ad 2 stk 2 Bestemmelser om spørgsmål til udbudsmaterialet er behandlet i udbudsbrevet Såfremt entreprenøren i forbindelse med afgivelse af tilbud har undladt at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, kan han ikke senere påberåbe sig eventuelle uklarheder, jfr dog 15 Ad AB 3 stk 5 Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 60 arbejdsdage Ad AB 5 stk 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og da kun til et anerkendt pengeinstitut Ad AB 5 stk 4 Bygherren skal forelægges navn og kvalifikationsdokumentation inden bindende aftale med underentreprenører indgås, og bygherren forbeholder sig ret til at godkende underentreprenørerne H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

5 SB-3 2 Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad AB 6 stk 1 Sikkerhed stilles senest 3 arbejdsdage efter indgåelse af kontrakt Ad AB 6 stk 2 I nærværende entreprise skal sikkerhedsstillelsen svare til 100 % af den samlede entreprisesum indtil det samlede arbejde er afsluttet og godkendt af bygherren Herefter nedskrives sikkerheden til 10 % af entreprisesummen Ad AB 6 stk 3 I nærværende entreprise sker aflevering samlet når arbejdet på anlæggene er afsluttet og godkendt Ad AB 6 stk 4 Sikkerheden frigives i sin helhed et år efter afleveringsforretningen, efter reglerne i AB92 36, stk 3 Ad AB 6 stk 5 Entreprenøren skal senest 1 måned inden årsdagen for afleveringen skriftligt anmode om besigtigelse med henblik på frigivelse af sikkerhedsstillelsen Hvis entreprenøren ikke rettidigt fremsender anmodning om besigtigelse forlænges sikkerhedsstillelsen tilsvarende Ad AB 6, stk 8 Sikkerhedsstillelsen må ikke være tidsbegrænset, og skal forblive i kraft indtil den frigives af bygherren Ad AB 7 stk 1 Der ydes ikke sikkerhedsstillelse for bygherrens betalingsforpligtigelser Ad AB 8 stk 1 Bygherren tegner ikke sædvanlig brand- og stormskade forsikring Ad AB 8 stk 3 Entreprenøren og eventuelle underleverandører skal have sædvanlige erhvervsansvarsforsikringer i hele aftaleperioden, herunder ulykkesforsikring, arbejdsskadeforsikring for eget personale, brandforsikring og forsikring mod miljøskader H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

6 SB-4 Forsikringen skal omfatte skader på tredjemands person- og tingskade, som ikke er omfattet af Entreprenørens lovpligtige ansvarsforsikring Entreprenøren skal løbende kunne fremlægge dokumentation for sine forsikringsforhold over for Bygherren, herunder dokumentation for dækningssummer og betalt præmie Entreprenøren afholder alle udgifter til opretholdelse af forsikringer i Entrepriseperioden H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

7 SB-5 3 Entreprisens udførelse Ad AB 9 stk 2 Bygherrens afsætning foretages kun én gang pr bassin Efter afsætningen er bygherren uden ansvar for eventuelle senere beskadigelser Ad AB 10 stk 1 Entreprenøren forpligter sig i hele aftalens løbetid til at rådgive bygherren om alle forhold vedrørende ydelserne i entreprisen, herunder ny viden om valg af arbejdsmetoder, materialer og udstyr Konstaterer eller forudser Entreprenøren forhold, der kan føre til væsentlige problemer eller uhensigtsmæssigheder eller væsentligt formindske bygherrens udbytte af aftalen, er Entreprenøren forpligtet til straks at oplyse bygherren herom Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til i hele aftalens løbetid: At råde over fagligt kompetent arbejdskraft inden for alle relevante medarbejderkategorier At råde over alt egnet og tilstrækkeligt materiel, der skal anvendes til udførelse af ydelserne uden særskilt betaling (herunder special- og hjælpeværktøjer) At råde over nødvendigt og opdateret IT-udstyr, samt at implementere elektroniske kommunikationsmetoder og anvende elektroniske værktøjer til styring af opgaven At opretholde eventuelle miljøcertificeringer og anvende et miljøstyringssystem der bla er egnet til at måle og evaluere ressourceforbrug Ad AB 11 stk 3 Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren, inden produktion påbegyndes, og inden materialeleverancer bestilles Ad AB 13 stk 1 og 2 Entreprenøren er forpligtet til at undersøge, hvorvidt opgavernes omfang kræver offentlige tilladelser, og er i givet fald ansvarlig for at disse til enhver tid foreligger H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

8 SB-6 Ad AB 14 stk 2 Intet ekstraarbejde må igangsættes, forinden der er udstedt en af bygherren godkendt aftaleseddel Entreprenøren har pligt til at gennemgå indgåede aftaler om mer- eller mindreydelser på førstkommende byggemøde Aftalerne noteres i byggemødereferatet Ad AB 14 stk 3 og 5 Slammængderne som skal opgraves og bortkøres er skønnede mængder og kan variere +/- 35 % inden for hvert bed uden regulering af enhedspriserne Ad AB 19 stk 1 Evt indsigelse mod byggemødereferater skal ske senest 3 dage efter udsendelse af referatet I modsat fald betragtes referaterne som godkendt H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

9 SB-7 4 Bygherrens betalingsforpligtelse Ad AB 22 stk 4 Entreprenøren skal fremsende faktuarer i henhold til betalingsplanen beskrevet herunder: En samlet faktura vedrørende de i tilbudslisten estimerede mængder Faktura fremsendes senest den 19december til bygherren, indeholdende specifikationer af arbejdet Fakturabeløbet svarer til den samlede tilbudssum Når arbejdet er afsluttet afregnes efter konkret udført arbejde, jfr Arbejdsbeskrivelsens afsnit 24 om slutopmåling Ved arbejdets afslutning sendes desuden bilag med registrering af mængden (vægt), oprindelsessted (renseanlæg/afhentningssted), dato for aflæsningen og aflæsningslokalitet Fakturaer skal sendes elektronisk til Bygherren EAN nr Bygherrens frist for betaling er 30 arbejdsdage Ved slutafregningen er betalingsfristen for begge parter 30 arbejdsdage Betaling dækker alle med ydelsen forbundne omkostninger/udgifter, såvel direkte som indirekte, herunder også omkostninger pålagt Entreprenøren i henhold til kravspecifikationen Ad AB 22 stk 6 Da entreprisen skal gennemføres i henhold til det gældende ministerielle cirkulære om faste priser og tidsfrister for arbejder og leverancer inden for statslig og statsstøttet bygge- og anlægsvirksomhed, vil tilbudssummerne ikke blive reguleret med evt stigninger eller fald i arbejdslønninger og materialepriser i den fastsatte byggeperiode Risikoen for stigninger i merværdiafgiften er dog ikke entreprenørens H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

10 SB-8 5 Arbejdets aflevering Ad AB 28 stk 2 Entreprisen kan først afleveres når den i udbudsmaterialet krævede dokumentation i sin helhed er færdig og afleveret til bygherren H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

11 SB og 5 års eftersyn Ad AB 37 Der afholdes ikke 1-års eftersyn Ad AB 38 stk 1 Der afholdes ikke 5-års eftersyn H:\tømning_af_slambede\SærligeBetingelser docx

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere