Indhold. 3 Language Pattern Motivation Problem Løsning... 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 3 Language Pattern 14 3.1 Motivation... 14 3.2 Problem... 14 3.3 Løsning... 14"

Transkript

1 Indhold 1 Brugsmønster #07 Køb af rejser Analyse af brugsmønster billetkøb Design af billetautomat Distribueret model Software arkitektur Dataopdatering Design af brugsmønster #08 Almindeligt køb af billet Remote Observer Pattern (RMI) Klassifikation Mål Også kendt som Motivation Løsning Netværkskommunikation Struktur Deltagere Samarbejde Server Klient Anvendelighed Begrænsninger Begrænsning 1: Åbning af porte for datakommunikation Begrænsning 2: Mere trafik med RMI end sockets Begrænsning 3: Stor netværksbelastning ved update Begrænsning 4: Ingen sikkerhed Begrænsning 5: Stadig afhængigheder Konsekvenser Implementation Eksempelkode Alternativer Sockets Kontinuerlige anmodninger til server SSL (udvidelse) Kendt brug Beslægtede mønstre og værker Language Pattern Motivation Problem Løsning

2 3.4 Interaktion Klassestruktur Databasestruktur Konsekvenser Implementation Anvendelse Referencer Analyseklassediagram 22 5 Designklassediagram 23 2

3 Kapitel 1 Brugsmønster #07 Køb af rejser 1.1 Analyse af brugsmønster billetkøb Analysen af brugsmønster #07 Køb af rejser omhandler brugsmønsterbeskrivelse for et generelt køb af en billet, uanset om det foregår via en billetautomat, internet-browser eller en mobil enhed. Brugsmønster #08 Almindeligt køb af billet beskriver hvordan et almindeligt billetkøb generelt forløber og #09 Kvik-køb af billet beskriver hvordan et kvik-køb forløber på en billetautomat. Der er anvendt navne- og udsagnsordsmetoden 1 for at finde egnede klasser, attributter(se tabel 1.1) og metoder(se tabel 1.2). På analyseklassediagrammet er kun medtaget de klasser, attributter og metoder, som er nødvendige jf. projektafgrænsningen?? på side??. Klassen CustomerSession repræsenterer funktionaliteten i brugsmønster #07 Køb af rejser. Den indeholder derfor metoder til at sammensætte en billet ud fra de valg kunden kan foretage(såsom stationer og antal). Klassen Purchase holder styr på de enkelte billetkøb, samt om der foretages et kvik-køb eller almindeligt køb. Når købet er afsluttet bliver CustomerSession nulstillet. Navneord: Klasse/attribut Navn i diagram Salgsterminal/Billetautomat Pakke TicketMachine Køb Klasse Purchase Delkøb Klasse SubPurchase Købstyper Attribut typeofpurchase Kunde Klasse CustomerSession System - - Produkt - - Salgstransaktion Klasse SaleTransaction Kvik-køb Klasse QuickPurchase Almindeligt køb Klasse OrdinaryPurchase Forudbestilte varer Klasse BookedPurchase Pladsbestilling Klasse SeatReservation Stationer Klasse Station Afrejsestation Attribut departurestation Destination Attribut destinationstation Antal(generel attribut for fx billet og plads) Attribut numberof- Rejse(se delkøb) - - Betaling Klasse Payment Fortsættes... 1 Lit.[?], kap 8.4, side 163 3

4 Navneord: Klasse/attribut Navn i diagram Gyldighed(periode) Attribut validity Tid(dato og klokkeslet) Attribut datetime Pris Attribut ticketprice Tabel 1.1: Navneord for brugsmønster #07 Køb af rejser. Navneord: Metode Navn i diagram Køb af rejse Metode buytrip Godkend rejse/køb Metode acceptpurchase Betal Metode paytrip Udlevering af produkt Metode deliverproduct Registrer transaktion Metode recordtransaction Præsentation af købsmuligheder Metode showpurchasemethod Vælg købsmulighed Metode choosepurchasemethod Præsentation af stationer Metode showstation Vælg afrejsestation Metode choosedeparturestation Vælg destination(se vælg afrejsestation) Metode choosedestinationstation Vælg billettype/pladsbestilling Metode choosetickettype Vælg antal Metode choosequantity Godkend betaling Metode acceptpayment Annuller køb Metode cancelpurchase Nulstilling af valg Metode resetchoices Vis hovedmenu Metode showmainmenu Udregn pris Metode calculateprice Tabel 1.2: Udsagnsord for brugsmønster #07 køb af rejser. 1.2 Design af billetautomat Der skal fremstilles et design, som tilgodeser et robust software skelet, af det bærende brugsmønster #07 Køb af rejser, som udvides af brugsmønstrene #08 Almindeligt køb af billet og #09 Kvik-køb af billet. Et vigtigt aspekt på dette område er data-persistens, hvor der skal foretages design af de nødvendige database aktiviteter ud fra de funde relationer i designarbejdet, se figur 5 på side Distribueret model Der er valgt en 2-tier model hvor distributionstypen er Remote Database. Dette stemmer dog ikke helt overens med kundens ønske om at have en automat der kan fungere offline, se krav R1 Drift ved systemnedbrud og lignende. Remote Database er valgt, for at opfylde kravet omkring distribution, yderligere er denne valgt da en distribueret database-løsning blev fundet for tidskrævende Software arkitektur Billetautomaten designes med en PCMEF+ arkitektur, hvor vægten er lagt på at kunne foretage alm. køb (brugsmønster #08 Almindeligt køb af billet ) og kvik-køb (brugsmønster #09 Kvik-køb af billet ), ud fra et mindre udvalg af stationer. Der er foretaget en analyse af, hvordan de enkelte klasser bedst implementeres, for at opnå 4

5 en klar ansvarsfordeling, samtidig med høj indbyrdes samhørighed og minimal afhængighedskobling. Dette vil styrke softwarens robusthed, forståelighed, vedligeholdelsesvenlighed og optimere fremadrettede ønskede forventninger i softwarens levetid. Der er sat fokus på de klasser, som der kan forventes dynamiske ændringer i, fx kan systemet selv håndtere hvis man tilføjer en kundekategori i databasen, uden at kildekoden skal ændres. En kundekategori kunne være ung og voksen. En billets egenskaber er forsøgt fordelt ud i mindre klasser, således at det er nemmere at tilføje, fjerne eller ændre funktionalitet på billetten. Softwaren tilstræbes designet som en streng og lukket arkitektur 2, hvor undtagelser bekræftes gennem interfaces, for at opnå et vedligeholdelsesvenligt softwaresystem Dataopdatering Da der benyttes Remote Database, skal data hentes fra serveren, hvilket betyder klienten skal have en mekanisme til at holde data opdateret. Denne opdateringsmekanisme er opbygget omkring et Remote Observer mønster, læs mere i kapitel?? på side??. Dette foregår ved at klienterne kan tilmelde sig en liste på serveren, over klienter der skal opdateres med nye data, når der sker ændringer på serveren. 1.3 Design af brugsmønster #08 Almindeligt køb af billet I dette afsnit beskrives kort omkring de forskellige klasser, samt omkring funktionaliteterne bag køb af rejser. Billetkøb Fuktionaliteten Billetkøb er moduleret brugsvenligt med henblik på hurtig betjenning, således at et billetkøb kan foretages ud fra maximum to valg inden betaling. Det er iøvrigt ved billetkøb, efter valgt destination, muligt at tilvælge / fravælge billetter vha. henholdsvis aktivering af + eller - funktionalitet, se figur 1.1, hvor beløbet opsummeres løbende. Figur 1.1: Funktionaliteten til at tilvælge og fravælge billetter. 2 Lit.[?], s.[11-13] 5

6 Stationer Det er valgt at repræsentere stationer som objekter, fremfor en mere primitiv type såsom String. Dette er gjort da det anses at være mere fremtidsorienteret, f.eks. hvis en station skal have et zonenummer eller anden information, så er de samlet ét sted(indkapslet), og de andre klasser er sat op til at håndtere Station -objekter, så en sådan ændring af indhold i en Station -klasse ikke berører disse klasser. StationHandler Bruges til at holde styr på de forskellige Station -objekter. Det er muligt at hente en liste ud med stationsnavne, som strenge, da dette tænkes brugbart i præsentationslaget. Dette er gjort fremfor at præsentationslaget skal håndtere Station - objekter, da dette kræver kendskab til opbygningen af Station -objekterne, eller et interface til at kunne få fat i stationsnavne. Det er valgt at oprette alle stationerne på én gang, og ikke løbende som de bliver brugt. Dette valg er gjort for at få en funktionel prototype. Ulempen er at at der vil blive oprettet en mængde Station -objekter, som ikke bliver brugt, idet at det kun er afgangsog destinationsstation, som skal tilgås(for at hente takstzone). Det tænkes at det senere kan laves om således at de Station -objekter der rent faktisk skal bruges, bliver oprettet når det er nødvendigt. Desuden kan det også senere gøres muligt at kontrollere om Station -objekterne skal opdateres, når et køb afsluttes og sessionen startes på ny. Fremfor blot at nedlægge alle Station -objekter og oprette de samme på ny. CustomerCategory Til hver billet er tilknyttet de forskellige CustomerCategory -typer der findes i databasen. Hver CustomerCategory indeholder informationer om, antal og pris for den pågældende kategori. Ved instantiering af et Ticket -objekt, hentes en liste fra databasen, med alle definerede kundekategorier. Der oprettes et CustomerCategory -objekt for hver kundekategori. Designet er lavet således, at det er muligt at tilføje flere kundekategorier i databasen, hvorefter at disse kan benyttes i systemet uden at der skal ændres i koden. Hvert objekt indeholder en prisfaktor, men kan senere udvides til at indeholde anden information. Det er valgt at oprette alle typer af CustomerCategory -objekter ved billetoprettelse, hvilket forsimpler den nødvendige logik for at afspejle billetkøbets tilstand omkring antallet valgt på de pågældende kundekategorier. Ved at have alle CustomerCategory - objekter oprettet og tilknyttet en billet, er det muligt for præsentationslaget at tilgå alle informationer der skal bruges i forbindelse med et køb, uden at skulle tilgå databasen. En alternativ løsning kunne være at lave et 2-dimensionelt array, indholdende kundekategorier, pris og antal, som illustreret: Kategori 1 Kategori 2... Kategori N pris 1 pris 2... pris N antal antal... antal Denne løsning er ikke valgt, da der stræbes efter en mere objektorienteret løsning. Billettyper Softwareprototypen er kun tiltænkt håndtering af togbilletter, så derfor oprettes der ikke nogen generel billettype, som kan nedarves til tog-, bus-, færgebilletter m.fl. På nuværende tidspunkt undlades dette, da det vil skabe mere forviring end gavn. Hvis det bliver nødvendigt vil det forholdsvist nemt kunne implementeres (antaget at billettyperne benytter samme interface), da de andre klasser er sat op til at operere med, og på, et Ticket -interface. Ticket -interface Dette interface er blevet designet for at undgå at Purchase bliver en facadeklasse til Ticket. Interfacet giver samtidig en skarp grænseflade til hvad man kan med et Ticket -objekt. 6

7 Prisberegning Der vil ikke blive opkrævet betaling ved køb af billetter, men der bliver beregnet en billetpris ud fra rejselængde, antal personer og kundekategori. Prisen for rejselængden findes ud fra differensen mellem to takstzoner, fremfor at lave database med priser i mellem alle mulige stationskombinationer(høj kompleksitet med mange-tilmange relationer). 7

8 Kapitel 2 Remote Observer Pattern (RMI) 2.1 Klassifikation Adfærdsmønster (behavioural). 2.2 Mål At gøre det muligt at notificere og opdatere klienter automatisk, hvis der sker hændelser eller ændringer på en fælles server som disse klienter er tilknyttet, samt at undgå stærke afhængigheder mellem klienter og servere. 2.3 Også kendt som Distributed Observer, Remote Publish-Subscriber og Distributed Publish-Subscriber. 2.4 Motivation Kommunikation mellem klienter og servere, fungerer normalt ved at en klient sender en forespørgsel til en server, som så udfører denne forespørgsel og evt. returnerer relevant information til klienten. Til tider kan det være ønsket at overdrage initiativet til serveren, og lade denne informere klienten hvis der sker bestemte hændelser eller ændringer på serveren. Hvis det f.eks ønskes at en klient kan opdatere data fra en server løbende, vil det være fordelagtigt at serveren giver besked når der er ændringer, frem for at klienten løbende skal anmode serveren om der er nye ændringer. Især hvis der er mange klienter, og relativt sjældne opdateringer, vil det give unødig trafik på netværket, hvis klienterne konstant skal sende forespørgsler om ændringer på serveren. Da serveren typisk ikke har mulighed for at kende til alle de klienter der tilsluttes serveren, bliver klienterne nødt til først at give besked til serveren om at de findes, og serveren bliver således nødt til at holde styr på hvilke klienter der er tilgængelige. Det betyder at der bliver en uønsket cirkulær afhængighed mellem server og klient, hvilket er uønsket. 2.5 Løsning Fra den objektorientede verden, kendes allerede et mønster som har til formål at løse problemer med opdatering af objekter og minimering af cirkulære afhængigheder, nemlig Observer mønsteret. Dette mønster udvides, således det bedre kan anvendes når der benyttes netværkskommunikation. Selve netværkskommunikationen omtales senere. 8

9 2.5.1 Netværkskommunikation Til netværkskommunikation kan benyttes tre teknikker kendt i java: Sockets, Servlets og RMI (Remote Method Invocation). Servlets egner sig bedst til webapplikationer, mens sockets og RMI egner sig til brug ved almindelige applikationer. RMI kan benyttes til at overføre objekter direkte, og til at kalde metoder over netværk. RMI har dog den ulempe at visse porte skal være åbne for at kommunikationen kan foregå, og derfor benyttes RMI typisk lokalt og på lokalnetværk. Sockets egner sig til kommunikation over internettet, idet det kun vil være nødvendigt at åbne en enkelt port på hhv. server og klient. Det er her valgt at benytte RMI som løsning, idet det antages at servere og klienter er placeret på et lukket net. Dette vil dog ikke altid være tilfældet, men her vil det være muligt at implementere en lignende funktionalitet for en af de andre nævnte teknologier. 2.6 Struktur Klassediagrammet for det den omtalte løsning ses i figur 2.1. De to klasser RemoteObservable og ConcreteObservable placeres på serveren. ConcreteObserver placeres på klienten, mens de resterende klasser (alle interfaces), placeres på både klient og server. På klassediagrammet i IARemoteObserver +update() <<uses>> IARemoteObservable +addremoteobserver() +removeremoteobserver +notifyallobservers() ConcreteObserver <<uses>> IConcreteObservable RemoteObserverable -observerlist +addremoteobserver() +removeremoteobserver +notifyallobservers() ConcreteObservable Figur 2.1: Klassediagram for Remote Observer mønsteret. figur 2.2, ses et muligt design af håndteringen til netværkskommunikationen mellem server og klient for den valgte RMI løsning. 2.7 Deltagere De væsentligste deltagere er de to klasser ConcreteObserver og ConcreteObservable. Det er disse klasser der implementerer selve funktionalieteten i mønsteret. Interfacet IRemoteObserver, samt klasserne RemoteObservable, ConcreteObserver og ConcreteObservable udgør 9

10 server NetworkConnectionServerMediator -instance: NetworkConnectionServerMediator -observableremoteobject : Remote -serverport: int -serverregistry: Registry -NetworkConnectionServerMediator () +getinstance(): NetworkConnectionServerMediator -initializeconnections () +notifyobservers() ConcreteObservable 0 1 -instance observable +getinstance() -ConcreteObserver() client ConcreteObserver 0 observable 1 IARemoteObservable -ConcreteObserver () +update() 0 1 NetworkConnectionClientController -serverhost: String -serverport: int -clientport: int -instance: NetworkConnectionClientController -serverregistry: Registry -NetworkConnectionClientController () +getinstance(): NetworkConnectionClientController +getobserable() +addobserver() 1 0 observable Figur 2.2: Klassediagram for netværksløsning med RMI. et klassisk Observer mønster. Idet der ønskes netværkskommunikation mellem Observere og Observables, er der i forhold til det almindelige Observer mønster, indført de to klasser IConcreteObservable og IRemoteObservable. Ved netværkskommunikation er det at foretrække hvis klienten kun kender til interfacet for de metoder der skal kunne kaldes på serveren og omvendt. Der findes allerede et interface for de metoder der skal kunne kaldes på klienten (metoden update), men det samme er ikke gældende for serveren. Derfor indføres interfacet IConcreteObservable, samt interfacet IRemoteObservable. IRemoteObserver Interface der definerer metoden update, som benyttes af klienten til at udføre en bestemt handling når serveren anmoder klienten om opdatering. Interfacet definerer den metode som serveren kan benytte til at kommunikere med klienten (metoden update). IRemoteObservable Interface der definerer de metoder som serveren som miunimum skal implementere, for at gøre det muligt for observere at tilmelde og afmelde sig, samt metoden notifyallobservers, som skal gøre det for serveren at notificere alle klienter. RemoteObservable Klasse som implementerer interfacet IRemoteObservable. Klassen vedligeholder en LinkedList over alle IRemoteObservers. IConcreteObservable Interface der definerer de metoder som skal være tilgængelige for klienten. Derfor arver interfacet fra IRemoteObservable. ConcreteObservable Implementation af IConcreteObservable, og dermed implementation af alle de metoder som skal være tilgængelige for klienten. Arver fra RemoteObservable. ConcreteObserver Implementation af IRemoteObserver. Klassen implementerer således update-metoden, og definerer dermed hvad der skal ske når serveren anmoder klien- 10

11 ten om at opdatere. Klassen kan indeholde flere metoder, men er forpligtet til som minimum at have en update-metode. For netværkskommunikation benyttes følgende controllere på server og klient: NetworkConnectionServerMediator Fungerer som singleton, og har til formål at administrere alle netværksforbindelser på serveren. Det vil sige at denne klasse opretter alle de Observables der skal benyttes, og sørger for at binde disse til et RMI-registry, således de vil være tilgængelige for klienterne. NetworkConnectionClientController Fungerer som singleton. Klassens ansvar er at holde styr på forbindelsen til serverens registry, samt at gemme en reference til de objekter der er bundet i dette registry (de observables der er tilgængelige på serveren). Klassen tilbyder således alle observere på klienten en let tilgang til de objekter der kan tilgås på serveren. Det ses at NetworkConnectionClientController fungerer som controller mellem Observere på klienten og Observables på serveren, samt at NetworkConnectionServerMediator fungerer som mediator for Observables og det objekt der anmoder om at få initialiseret serveren. Det ses at mediatoren på serveren og controlleren på klienten har til formål at indkapsle den funktionalitet der varetager selve netværkskommunikationen. Dette gør også at det vil være muligt at ændre netværkskommunikationen således der benyttes en anden teknologi, ved at ændre mediator klassen på serveren, og ændre controlleren på klienten, således denne ogås virker som en mediator. 2.8 Samarbejde Sekvensdiagrammer for henholdsvis server og klient kan ses i diagrammerne på figur? og? Server Når serveren skal initialiseres, benyttes serverens mediatorklasse. Ved kald af metoden getinstance, initialiseres samtlige Observables, og disse bindes til serverens RMI registry. Når der er udviklet en ny Observable på serveren, er det således blot nødvendigt at tilføje denne observer i mediatorklassen, med en tilhørende notifyobservers metode som er tilknyttet den pågældende Observable. Metoden notifyobservers benyttes til at starte en opdatering af alle Observere Klient Idet en Observer oprettes, benytter denne Observer sig af netværkscontrolleren, for at få fat i en reference til den Observable som ligger på serveren. Dernæst tilføjer Observeren sig selv som Observer til den pågældende Observable. I stedet for at gøre dette direkte til Observable objektet på serveren, benyttes netværksklassen til dette, da denne sørger for at oprette et Remote objekt af klientens Observer, således serveren har mulighed for at tilgå klienten ved opdateringer. Alle andre metoder på serveren kan blot tilgås direkte, så længe der benyttes RMI. 2.9 Anvendelighed Mønsteret kan benyttes i følgende tilfælde: Når en ændring på serveren kræver opdatering af data på mange klienter. 11

12 Når en det ønskes at en server notificerer klienter uden at kende til disse klienters virkemåde. (Hvis for eksempel der er tale om forskellige typer klienter eller lignende). Når netværkstrafik ønskes minimeret ved systemer som skal kunne opdateres løbende Begrænsninger Den valgte løsning har nogle begrænsninger, som i det følgende vil blive beskrevet: Begrænsning 1: Åbning af porte for datakommunikation Det er nødvendigt at kende til alle de porte der skal benyttes på henholdsvis server og klient. På serveren vil dette ikke være noget problem, men på klienten vil det være nødvendigt at åbne de porte der skal være tilgængelige udefra. Det betyder at Remote Observer mønsteret kræver af klienten at minimum en port er åben (for at serveren kan anmode observere om update). Dette gør sig gældende ligegyldigt hvilken teknologi der benyttes. Det vil muligvis være nødvendigt at benytte en NAT server Begrænsning 2: Mere trafik med RMI end sockets Brugen af RMI vil resultere i mere trafik på netværket end almindelig sockets kommunikation. Til gengæld opnås der visse fordele, i og med datakommunikationen kan gøres næsten transparent for selve Observer objektet på klienten og Observable objektet på serveren. Dette er tilfældet da metoder tilsyneladende kan kaldes direkte, uden Observer og Observable objekterne opdager at der foregår netværkskommunikation Begrænsning 3: Stor netværksbelastning ved update Hvis alle klienter opdaterer data på samme tid, vil serveren kunne blive overbelastet. Derfor skal det vurderes om klienterne eventuelt skal vente et tilfældigt tidsrum før de forsøger at hente nye data. Alternativt kan serveren notificere en klient ad gangen, og først notificere næste klient når den første er opdateret Begrænsning 4: Ingen sikkerhed Datakommunikationen er som udgangspunkt usikker. Dette kan dog løses ved brug af SSL. Se afsnit? (alternativer) Begrænsning 5: Stadig afhængigheder Mønsteret har til formål at bryde den cirkulære afhængighed mellem Observer og Observable. Det ses dog i løsningen at der stadig eksisterer en cirkulær afhængighed, men til gengæld er denne afhængighed på et større abstraktionsniveau, og derfor ikke lige så stærk som hvis Observer og Observable havde været direkte afhængige Konsekvenser Kobling mellem server og klient minimeret, ved brug af interfaces. Transparent netværkskommunikation for Observer og Observable objekter. Sikker kommunikation hvis der benyttes SSL. Klienten kan blive opdateret på et hvilket som helst tidspunkt, hvilket kan have konsekvenser hvis data der er i brug ændres. 12

13 2.12 Implementation 2.13 Eksempelkode Til opdatering af stationsliste for billetautomat er følgende implementeret: 2.14 Alternativer Sockets Hvis der i stedet for RMI ønskes anvendt sockets eller anden form for netværkskommunikation, vil dette være muligt ved at modificere netværksklasserne NetworkConnectionServerMediator og NetworkConnectionClientController. Det vil ikke være muligt at gøre kommunikationen transparent på samme måde som RMI, og alle metodekald fra klient til server vil derfor skulle gå igennem en netværksklasse som kan oversætte disse til den ønskede kommunikationsform Kontinuerlige anmodninger til server Hvis ikke der ønskes brug af Observer mønsteret til kommunikationen mellem server og klient, vil det være en mulighed at lade klienten anmode serveren om opdateringer med jævne mellemrum. Alt efter hvor ofte dette er, hvor hurtigt opdateringer skal ud, og begrænsninger på netværkstrafik, kan denne løsning være at foretrække SSL (udvidelse) For at løse problemet med usikker netværkskommunikation kan det være en fordel at benytte SSL forbindelser. SSL kan opsættes i netværksklassen på henholdvis server og klient Kendt brug Benyttes til at opdatere stationslister i ETC billetautomaten. Desuden benyttes mønsteret til at initialisere opdatering af software Beslægtede mønstre og værker Observer mønsteret er det grundlæggende mønster. Remote Observer bygger på Observer mønsteret, og antager at Observer og Observable er adskilt, og at en netværksforbindelse forbinder de to. Mediator benyttes på serveren, idet mediatoren håndterer alle Observables som skal være tilgængelige fra netværket. Observables skal således tilgås via NetworkConnectionServerMediator. Singleton kan med fordel benyttes flere steder i mønsteret. Især på Observables, NetworkConnectionServerMediator og NetworkConnectionClientController. MVC benyttes på klienten, hvor Observeren svarer til View, interfacet for Observable fungerer som Model, og NetworkConnectionClientController fungerer som controller. 13

14 Kapitel 3 Language Pattern 3.1 Motivation Ved udvikling af software rettet mod slutbrugere af forskellig nationalitet, vil det ofte være nødvendigt at implementere understøttelse af flere sprog. For at undgå at udvikle flere, næsten ens, software-versioner i forskellige sprogvarianter, vil dette mønster med fordel kunne benyttes. Mønsteret er særligt anvendeligt i forbindelse med lagdelte arkitekturer (PCMEF og lignende). 3.2 Problem Udskiftning af tekster (på knapper, labels osv.) under afvikling af en applikation, på baggrund af et valgt sprog. 3.3 Løsning I dette mønster benyttes en PCMEF+ struktur, som den grundlæggende arkitektur. Det er control-laget som håndterer en opdatering, hvis brugeren skrifter sprog. Mellem control- og presentation-laget benyttes et observer-pattern (også kaldet publisher-subscriber pattern) til dette. For at kunne kommunikere direkte med persistenslaget, uden brug af domænelaget, benyttes et aquaintance-interface. Dette interface implementeres i foundation-laget. IALanguage: Interfacet IALanguage er kontrakten mellem CLanguage og FLanguage. I dette interface er defineret metoderne: getsentence, getlanguages, getdefault. Metoden getsentence, tager imod to variable, en kategori og en type, som gør det muligt at finde den sætning/meddelelse som man skal bruge. Metoden getlanguages returnerer en LinkedHashMap indeholdende de tilgængelige sprog i systemet. Metoden getdefault returnerer det prefix som er valgt som standard sprog. PJLabelObserver: Denne klasse er et eksempel på et grafisk element, som har fået tilføjet en ekstra funktionalitet, således den kan fungere som en Observer. Klassen arver fra JLabel, og indeholder en konstruktør, som tager imod to strenge, en type og en kategori, disse to benyttes til at hente den tekst, der skal stå på elementet. Ud over dette implementerer klassen interfacet Observer, hvilket betyder metoden update er implementeret. Denne metode er konstrueret således den henter en tekst fra persistenslaget, vha de to strenge der blev sat i konstruktøren, og opdaterer teksten på det grafiske element. CLanguage: Denne klasse arver fra Observable, og benytter interfacet IALanguage. Klassen har en privat konstruktør, det betyder at metoden getinstance skal kaldes, for at oprette 14

15 et objekt af CLanguage. Dette er valgt, da der kun må være et objekt af denne type, for at sikre der ikke bliver konflikt mellem hvilket sprog der er valgt. Metoden setlanguage benyttes af presentationslaget til at skifte sproget, og det er denne metode som gør brug af metoderne liggende i Observable: setchanged og notifyobservers. Derudover benytter klassen sig af interfacet IALanguage, som gør det muligt at benytte metoderne på FLanguage. FLanguage: Denne klasse implementerer interfacet IALanguage, dvs. metoderne getsentence, getlanguages og getdefault. Klassens ansvar er at hente de ønskede ting op fra databasen. 3.4 Interaktion [sekvensdiagram] På figur 3.1 ses hvordan observer-mønsteret kan benyttes til valg af sprog, samt hvordan valg af sprog håndteres. Når brugeren vælger et sprog på skærmen hentes CLanguage-objektet vha. den statiske metode getinstance på CLanguage. Dernæst ændres sproget vha. metoden setlanguage, som medtager variablen prefix. Dette prefix angiver det ønskede sprog. Når dette kald udføres, kalder CLanguage-objektet metoderne setchanged og notifyobservers på Observable-klassen, hvorfra CLanguage arver. Når notifyobservers kaldes, bliver update metoden, på alle objekter som implementerer interfacet Observer, kaldt. I update metoden hentes teksten fra databasen, som passer på det nyvalgte sprog, og denne tekst tilføjes til det grafiske element. Tekst fra databasen hentes vha. getsentence metoden på CLanguage Klassestruktur :CLanguage language :CLanguage observer: Observer Customer getinstance() getinstance() setlanguage(prefix: String) setchanged() notifyobservers() Loop[for each observer in Observer] update(this: Observable, null: Object) getsentence(textcategory: String, texttype: String) Figur 3.1: Sekvensdiagram for valg af sprog. 15

Hovedrapport 1. 1 Prolog 1 1.1 Forside... 1 1.2 Synopsis... 1 1.3 Forord... 2 1.4 Indholdsfortegnelse... 3 1.5 Læsevejledning... 6

Hovedrapport 1. 1 Prolog 1 1.1 Forside... 1 1.2 Synopsis... 1 1.3 Forord... 2 1.4 Indholdsfortegnelse... 3 1.5 Læsevejledning... 6 Indhold Hovedrapport 1 1 Prolog 1 1.1 Forside........................................ 1 1.2 Synopsis....................................... 1 1.3 Forord........................................ 2 1.4 Indholdsfortegnelse.................................

Læs mere

Semesterprojekt - TaxaTracer. Statistik I Programudvikling

Semesterprojekt - TaxaTracer. Statistik I Programudvikling Semesterprojekt - TaxaTracer Statistik I Programudvikling Udarbejdet af: Daryosh (Danni) Derakhshan [dader06] dader06@student.sdu.dk Anders Steffen Andersen [ander06] ander06@student.sdu.dk Kasper Rytter

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T )

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Refleksion i Java. 8. juli 2003

Refleksion i Java. 8. juli 2003 Refleksion i Java Udarbejdet af: Jesper Tejlgaard Pedersen Anders Baumann Tine Thorn IT-højskolen i København 4-ugersprojekt F2001 Vejleder: Kasper Østerbye 8. juli 2003 1 Indhold 1 Forord 3 2 Indledning

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling... 1 1 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...7 4 BAGGRUND (DET EKSISTERENDE

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER...

1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER... 1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER... 5 5 DIFFERENCE... 6 5.1 DELTAER... 7 5.1.1 Indlejrede deltaer... 7

Læs mere

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium Eksamensopgave i: Projektkursus Systemudvikling 2011 Søren Frejstrup Grav Petersen, CPR: 080388-2215 KU-Bruger: cng863, Eksamensnummer: 21 Instruktor: Andreas

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere