EUROPEINVESTMENT A/S. (tidl. Live Networks Holding A/S) c/o Belle Balance International ApS Kongevejen 53, 2840 Holte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPEINVESTMENT A/S. (tidl. Live Networks Holding A/S) c/o Belle Balance International ApS Kongevejen 53, 2840 Holte"

Transkript

1 EUROPEINVESTMENT A/S (tidl. Live Networks Holding A/S) c/o Belle Balance International ApS Kongevejen 53, 2840 Holte Årsrapport for 1. januar 31. december 2006 CVR.nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 50 Resultatopgørelse 61 Aktiver 62 Passiver 63 Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter til årsrapporten 67 1

3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Europeinvestment A/S omfattende ledelsespåtegning, selskabsoplysninger, hoved- og nøgletal, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger, pengestrømsopgørelse og noter for selskabet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. april 2007 I direktionen: Castro Khatib I bestyrelsen: Hans Birkholm (formand) Kenneth Dundas Staffan Hilberg Sanji Tandan 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Europeinvestment A/S Vi har revideret årsrapporten for Europeinvestment for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, selskabsoplysninger, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger, egenkapitalopgørelsen, pengestrømsopgørelse og noter for selskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 20. april 2007 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bent Nielsen statsautoriseret revisor 4

6 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Europeinvestment A/S c/o Belle Balance International ApS Kongevejen Holte Danmark (tidl. Live Networks Holding A/S) Telefon: CVR.nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Direktion Castro Khatib Bestyrelse Hans Birkholm (formand) Kenneth Dundas Staffan Hilberg Sanji Tandan Revision Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade København K Pengeinstitut Nordea, Aabenraa afdeling Storegade Aabenraa 5

7 HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (tkr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Finansielle poster Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster efter skat Årets resultat Balancesum Balancesum Aktiekapital Egenkapital Invest. materielle anlægsaktiver, netto Medarbejdere Gns. antal heltidsansatte Nøgletal Soliditetsgrad 98,5 99,0 89,0 93,9 95,7 Bruttomargin ,8 Overskudsgrad ,4 Aktiver/egenkapital 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 Egenkapitalforrentning 0,0-109,0 32,7-153,1 161,8 Resultat pr. aktie 0,0-1,1 0,3-1,5 1,6 Udvandet resultat pr. aktie 0,0-1,1 0,3-1,5 1,6 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi pr. aktie 8,0 14,3 4,9 4,1 5,6 Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & nøgletal 2005" samt IFRS. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 6

8 ÅRET I HOVEDTRÆK Væsentlige begivenheder i løbet af 2006 og til regnskabsaflæggelsesdatoen: Følgende forhold har været væsentlige i løbet af 2006 og de første måneder af 2007: - Samtlige eksisterende aktiver og forpligtelser blev afhændet 28. februar 2006 (herunder datterselskabsaktier i Live Networks International AB og Nordisk Industripartner AB). Pr. 31. december 2006 er der således ingen koncern, hvorfor der ikke aflægges koncernregnskab. - Som betaling for samtlige aktiver og forpligtelser modtog Live Networks Holding A/S aktier i Tritel Media AB, der var noteret i Sverige. - Samtlige af Europeinvestment A/S aktier i Tritel Media AB er efterfølgende overdraget til Europe Vision Plc. i bytte for aktier i Europe Vision Plc. Europeinvestment A/S har modtaget aktier, hvilket ca. svarer til 25,5% af aktiekapitalen i Europe Vision Plc. - Overskuddet før og efter skat andrager t.kr. 590 og totalindkomsten udgør t.kr Hovedposterne består af urealiseret gevinst på aktier sat til salg, t.kr , tab på salg af aktier i Live Networks International AB, t.kr samt andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger for t.kr I årsrapporten for 2005 havde selskabet udmeldt et forventet overskud på kr. 180 mio., som var baseret på den daværende kurs på aktier i Europe Vision Plc. Kursen er faldet fra 1,2 GBP pr. aktie ved regnskabsaflæggelsestidspunktet for årsrapporten for 2005 til 0,725 pr. 31. december Kursen er den 19. april ,95 GBP pr. aktie, svarende til en stigning på 31% fra 31. december Egenkapitalen pr. 31. december 2006 udgør t.kr I marts 2007 har selskabets generalforsamling truffet beslutning om, at selskabet overgår til at være et aktivt investeringsselskab. Forventninger til Selskabet forventer at investere aktivt i Selskabet forventes i 2007 at få et overskud før skat i størrelsesordenen mio. kr. svarende til gevinst på aktier. Gennemsnitligt forventes således et overskud før skat på 28 mio. kr. 7

9 KONCERNOVERSIGT (indtil 28. februar 2006) Juridisk koncernstruktur Europeinvestment A/S Danmark Live Networks International AB Sverige 100% Nordisk Industripartner AB Sverige 100% Nordic Power A/S Danmark 39,5% Regnskabsmæssig koncernstruktur Live Networks International AB Sverige Live Networks Holding A/S Danmark 100% Nordisk Industripartner AB Sverige 100% Nordic Power A/S Danmark 39,5% 8

10 KONCERNOVERSIGT (efter 1. marts 2006) Juridisk koncernstruktur Europeinvestment A/S Danmark Europe Vision Plc. England 25,5% Europeinvestment A/S har ikke reel indflydelse i Europe Vision Plc. og ledelsen forventer at sælge aktierne efter udløb af lock-up perioden. Kapitalandele i Europe Vision Plc. indregnes på den baggrund som handelsbeholdning til dagsværdi. Europe Vision Plc. har ikke tidligere været medtaget i nogen form for konsolidering med Europeinvestment A/S. 9

11 BERETNING UDVIKLINGEN I DEN FORLØBNE PERIODE Resultatet i 2006 Resultatet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 viser et overskud på t.kr Overskuddet hidrører i al væsentlighed fra gevinst på ca. 11 mio. kr. fra Selskabets beholdning på aktier i Europe Vision Plc. Herfra skal fratrækkes omkostninger til personale og andre eksterne omkostninger på i alt t.kr Endelig skal fratrækkes tab på aktier i Live Networks International AB på t.kr I 2005 var aktier i Live Networks International AB nedskrevet med 12,5 mio. kr., hvor den endelige opgørelse har vist et yderligere tab på 5 mio. kr. Således har selskabet tabt i alt 17,5 mio. kr. på investeringen i Live Networks International AB. Selskabet har værdiansat aktierne i Europe Vision Plc til GBP 0,725 pr. aktie, svarende til børskursen pr. 29. december Væsentlige begivenheder i perioden Købstilbud fra Tritel Media AB Den 11. januar 2006 modtog Europeinvestment A/S et købstilbud fra Tritel Media AB vedrørende i al væsentlighed alle aktiver og forpligtelser i Europeinvestment A/S. Tilbuddet vedrørte alle aktiver (bortset fra et kontant beløb på DKK 2 mio., som Europeinvestment A/S ville beholde for at kunne fortsætte sin drift i den nærmeste fremtid), og alle forpligtelser i Europeinvestment A/S. Den samlede købesum var fast og sat til SEK

12 I henhold til tilbuddet skulle købesummen betales ved udstedelse af nye aktier i Tritel Media AB til en pris på SEK 10 pr. aktie, hvilket var samme pris som et kontantbeløb på SEK , som var blevet tilført til Tritel Media AB i december Tilbuddet anførte videre, at der i den endelige aftale også ville blive inkluderet et antal standardbestemmelser vedrørende garantier, ansvarsbegrænsninger m.v. Fuldførelse af tilbuddet ( Closing ) var af Tritel Media AB gjort betinget af, at en række vilkår blev opfyldt, herunder Tritel Media ABs gennemførelse af due diligence, modtagelse af en vurderingsrapport samt godkendelse af et prospekt. Accept af købstilbud Tritel Media ABs tilbud blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i Europeinvestment A/S den 23. januar På den samme generalforsamling blev bestyrelsen desuden bemyndiget til at gennemføre en række tiltag, som planlagdes gennemført efter Closing af aftalen med Tritel Media AB. Bestyrelsen blev således bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte, til at gennemføre et aktietilbagekøbsprogram og nedsætte aktiekapitalen i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Endelig blev bestyrelsen bemyndiget til at ansøge om afnotering fra Københavns Fondsbørs. Kontrakten med Tritel Media AB vedrørende salg af aktiver og forpligtelser blev underskrevet af Europeinvestment A/S og Tritel Media AB på denne dato. Aktietilbagekøbsprogram Efter Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 23. januar 2006 fik Selskabet oplyst fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at Styrelsen var af den opfattelse, at beslutningen om at nedsætte aktiekapitalen i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet skulle træffes af generalforsamlingen. Denne beslutning indebar, at et aktietilbagekøbsprogram kun kunne gennemføres, hvis de deltagende aktionærer ville afstå fra at sælge deres aktier i løbet af en 3 måneders proklamaperiode. På grund af dette forhold besluttede bestyrelsen efterfølgende at udskyde beslutningen om gennemførelse af et eventuelt aktietilbagekøbsprogram. Ny aftale vedrørende salg af aktiver og forpligtelser Som nævnt ovenfor havde Tritel Media AB retten til at gennemføre due diligence-undersøgelser vedrørende Europeinvestment A/S forud for Closing af transaktionen. 11

13 Transaktionen var desuden betinget af godkendelse af prospekt og modtagelsen af en vurderingsrapport. Europeinvestment A/S havde derfor ingen sikkerhed for, at transaktionen med Tritel Media AB ville blive gennemført. Efter underskrift af aftalen med Tritel Media AB anmodede Tritel Media AB Europeinvestment A/S om at afhænde rettighederne til de film, som i december 2004 var blevet indskudt i Europeinvestment A/S datterselskab, Live Networks International AB. Tritel Media AB anmodede om, at afhændelsen skete forud for Closing af aftalen med Tritel Media AB. Tritel Media AB havde fået oplyst, at Tritel Investments Inc. ville være villig til at assistere i den forbindelse, eftersom Tritel Investments Inc. som storaktionær i Tritel Media AB havde en væsentlig interesse i at understøtte Tritel Media AB. Selv om Europeinvestment A/S ikke kontraktligt var forpligtet til at afhænde disse aktiver forud for Closing, accepterede Europeinvestment A/S, at Tritel Investments Inc. kunne undersøge et muligt salg af disse aktiver. Tritel Investments Inc. oplyste over for Europeinvestment A/S, at det forhandlede med en ny køber vedrørende et salg af de ovennævnte filmrettigheder eller Europeinvestment A/S eller aktiver og forpligtelser i Europeinvestment A/S. På grund af pressedækningen af Europeinvestment A/S og Tritel Media AB ønskede køberen at forblive totalt anonym, og køberen ønskede derfor at undgå at forhandle med børsnoterede selskaber som Tritel Media AB og Europeinvestment A/S. Tritel Investments Inc. aftalte med køberen, at Tritel Investments Inc. ikke på nogen måde ville afsløre køberens identitet, hverken direkte eller indirekte. Tritel Investments Inc. har således ikke oplyst Europeinvestment A/S eller Tritel Media AB om køberens identitet. Disse parter har derfor handlet med Tritel Investments Inc., som om aftalen blev indgået med Tritel Investments Inc. alene og uden hensyntagen til en tredjepartskøber eller en formidler af en aftale mellem Tritel Investments Inc. og tredjepartskøberen. Oplysningen om tredjepartskøberen og formidleren har været behandlet som baggrundsinformation, men har ikke påvirket beslutningsprocessen i Europeinvestment A/S. Den 23. februar 2006 oplyste Tritel Investments Inc. Europeinvestment A/S og Tritel Media AB om, at det havde fundet en køber til alle de aktiver og forpligtelser, som fremgik af den oprindelige aftale mellem Europeinvestment A/S og Tritel Media AB, og at køberen var villig til at betale et kontantbeløb på DKK 267,5 millioner for disse aktiver. Tritel Investments Inc. oplyste videre, at det i den forbindelse havde accepteret at betale et finder s fee til en tredjepart, således at det effektive samlede provenu fra salget ville udgøre DKK 252 millioner. Baseret på resultatet af disse forhandlinger tilbød Tritel Investments Inc. at overtage Tritel Media ABs rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen mellem Tritel Media AB og Europeinvestment A/S. 12

14 Det var sammenfattende Europeinvestment A/S bestyrelses vurdering, at Europeinvestment A/S ved den nye aftale ville blive stillet mindst lige så godt som under den tidligere aftale. Europeinvestment A/S var også af den opfattelse, at accept af den nye aftale ville fjerne risikoen for, at aftalen med Tritel Media AB ikke kunne gennemføres til Closing, hvorved Europeinvestment A/S ville stå tilbage med Live Networks International AB og Nordisk Industripartner AB. Dette ville efter bestyrelsens opfattelse være ufordelagtigt for Europeinvestment A/S, da Europeinvestment A/S i givet fald ville få vanskeligheder med at finansiere sin planlagte ekspansion. Europeinvestment A/S accepterede således, at Tritel Investments Inc. kunne overtage Tritel Media ABs rettigheder og forpligtelser i henhold til den oprindelige aftale. Europeinvestment A/S underskrev således en trepartsaftale den 23. februar 2006, hvorved køberen blev ændret fra Tritel Media AB til Tritel Investments Inc., og hvorved Tritel Investments Inc. ville levere allerede udstedte aktier. Den ændrede transaktion blev gennemført til Closing 1. marts Europeinvestment A/S aktiekapital blev samtidig forhøjet ved udstedelsen af 3,1 mio. nye aktier i Europeinvestment A/S mod indskud af aktier i Tritel Media AB. De nye Europeinvestment A/S-aktier blev udstedt til Tritel Investments Inc.. Ved Closing modtog Europeinvestment A/S i alt aktier i Tritel Media AB, svarende til 25,5 % af de eksisterende 136,1 mio. Tritel Media AB-aktier, som da var udstedt. Efter Closing af aftalen med Tritel Investments Inc. har Selskabets eneste aktiver bestået af Tritel Media AB-aktier (hvilke aktier senere er byttet til et tilsvarende antal aktier i Europe Vision Plc), samt et kontantbeløb på DKK 2 mio., hvoraf sidstnævnte er anvendt til at finansiere den daglige drift. Ny direktør I forbindelse med Closing af aftalen med Tritel Investments Inc. fratrådte Björn Schröder den 1. marts 2006 som direktør. I hans sted blev udpeget Castro Khatib. Ændringer i storaktionærers aktiebesiddelse Aladdin Investment Services Ltd. nedbragte 12. januar 2006 sin aktiebesiddelse til aktier, svarende til 31,4 % af aktiekapitalen. I forbindelse med emissionen i marts 2006 til Tritel Investments Inc. blev Aladdin Investment Services Ltd.s ejerandel yderligere nedbragt som følge af udstedelsen af yderligere aktier. Endelig har Aladdin Investment Services Ltd. den 24. maj 2006 afhændet yderligere aktier til Tritel Investments Inc., således at Aladdin Investment Services Ltd. ikke længere ejer mere end 5 % af aktiekapitalen. 13

15 Tritel Investments Inc. har den 24. maj 2006 erhvervet aktier i Selskabet, svarende til 25,8 % af aktiekapitalen. Ved afgivelsen af nærværende halvårsrapport er Tritel Investments Inc. den eneste aktionær, som har anmeldt at eje mere end 5 % af aktiekapitalen i Selskabet. Købstilbud til aktionærerne i Europeinvestment A/S Europeinvestment A/S modtog den 23. marts 2006 oplysning om, at Tritel Investments Inc. havde besluttet at tilbyde aktionærerne i Europeinvestment A/S at købe deres Europeinvestment A/S-aktier ved betaling i form af 1 aktie i Tritel Media AB for hver aktie i Europeinvestment A/S overdraget til Tritel Investments Inc.. Tritel Investments Inc.s beslutning om at fremsætte købstilbuddet var betinget af, at der ikke opstod uventede problemer i forbindelse med myndighedernes godkendelse af tilbudsdokumentet. Tilbudsdokumentet skulle offentliggøres medio april 2006, men som følge af, at Københavns Fondsbørs og Finanstilsynet ønskede oplysninger i tilbudsdokumentet, som Tritel Investments Inc. ikke var i stand til at fremskaffe inden for tidsfristen for offentliggørelse af tilbudsdokumentet, meddelte Tritel Investments Inc. den 20. april 2006, at der ikke ville blive fremsat et købstilbud til aktionærerne i Europeinvestment A/S. Afslutning af dybdegående undersøgelse I 2005 havde Fondsrådet besluttet at gennemføre en dybdegående undersøgelser af Europeinvestment A/S halvårsrapport for Den 11. maj 2006 meddelte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i sin egenskab af sekretariat for Fondsrådet, at den dybdegående undersøgelse var afsluttet. Fondsrådets konklusion var, at Fondsrådet ikke havde fundet nogen indikationer af overtrædelser af IFRS i forbindelse med: Tilstedeværelse og ejerskab af koncernens væsentligste aktiver; gennemførelse af nedskrivningstest; og værdiansættelse af goodwill. Som en konsekvens af den dybdegående undersøgelse var Europeinvestment A/S på Københavns Fondsbørs observationsliste. Europeinvestment A/S blev fjernet fra observationslisten den 15. maj

16 Ombytning af aktier i Tritel Media AB med aktier i Europe Vision Plc Den 28. juni 2006 blev Europeinvestment A/S aktier i Tritel Media AB ombyttet med aktier i Europe Vision Plc, som samtidig blev moderselskab for Tritel Media AB. Transaktionen er nærmere beskrevet i afsnittet koncernmæssig omstrukturering. Ændring i strategi I forbindelse med offentliggørelse af Selskabets halvårsrapport den 30. august 2006 meddelte Selskabet, at bestyrelsen ville anbefale til Selskabets aktionærer, at Selskabet blev likvideret. Som følge af denne meddelelse blev Selskabet den 31. august 2006 overført til observationslisten. Planerne er efterfølgende ændret, jf. herom nedenfor i afsnittet om Fremtidsudsigter Forventninger og planer. Selskabet er dog stadig på observationslisten. Begivenheder i april 2007 Europeinvestment A/S har 18. april 2007 indkaldt til ordinær generalforsamling 30. april På generalforsamlingen vil forholdene angivet i vedtægternes 13 (2), nr. 1-9, blive behandlet. Der er modtaget et forslag fra en aktionær om at pålægge bestyrelsen at udarbejde et forslag til nedsættelse af aktiekapitalen til nominelt 1 DKK pr. aktie med henblik på at udlodde hovedparten af den derved fremkomne overskydende indre værdi til aktionærerne i form af konvertible obligationer. Bestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Lånerammeaftale Ved lånerammeaftale med ikrafttræden 17. april 2007 har Aladdin Investment Services Ltd. forpligtet sig til at stille mindst til rådighed til træk for Europeinvestment A/S for at finansiere selskabets aktiviteter. Der kan trækkes yderligere , forudsat at Aladdin Investment Services Ltd. godkender formålet med sådanne yderligere træk. 15

17 Hovedpunkterne i lånerammeaftalen er følgende: En rentesats på 6% p.a., der tillægges hovedstolen ved udgangen af hvert kvartal. Lånet kan til enhver tid indfries af Europeinvestment A/S. I forbindelse med indfrielsen skal låntager give långiver 7 dages varsel og tilbyde låntager at konvertere tilgodehavendet til aktier i låntager. Hvis långiver accepterer dette, skal konverteringen ske til kurs pari eller til markedspris, hvis denne er højere. Europeinvestment A/S stiller ingen sikkerhed til långiver. Lånet skal indfries i sin helhed den 30. august Hvis låntager ikke er i stand til at indfri lånet på indfrielsesdagen, skal gælden i stedet konverteres til aktier i låntagers selskab til markedsprisen. Hvis markedsprisen af aktier i Europeinvestment A/S på indfrielsesdagen er lavere end kurs pari, skal Europeinvestment A/S for at overholde sine forpligtelser i henhold til lånerammeaftalen være forpligtet til at reducere den nominelle værdi af hver aktie. Lånerammeaftalen forventes at dække Europeinvestment A/S kortsigtede kontantbehov og vil muliggøre Europeinvestment A/S planer om at drive virksomhed som et aktivt investeringsselskab, heriblandt samarbejdet med Europe Vision Plc i relation til en film fond, jf. nedenfor. Det er Europeinvestment A/S og Aladdin Investment Services Ltd. s intention at konvertere de første kr af lånerammen til aktier i Europeinvestment A/S til kurs pari, dvs. ved at udstede nye aktier. Dette kan ske uden prospekt, da Europeinvestment A/S har mulighed for at udstede nye aktier for op til 10% af den samlede aktiekapital uden at udstede prospekt. Aftale om filmfond Med virkning fra den 17. april 2007 har Europeinvestment A/S og Europe Vision Plc underskrevet en aftale vedrørende en ramme for finansiering af udvikling af ideer, bøger og manuskripter til fuldt udviklede filmmanuskripter, der har talent til at kunne finansiere produktion. Europeinvestment A/S og Europe Vision Plc har aftalt hver at stille op til max. 2,5 mio. til rådighed de næste 12 måneder. For at et bestemt projekt kan finansieres, skal parterne først i hvert tilfælde aftale projektets indhold, de nødvendige arbejdsopgaver, den forventede tidsplan og budgettet. Når parterne er nået til enighed herom, skal omkostningerne indbetales forud med 50 % af hver. Alle distributions og udnyttelsesrettigheder til et hvilket som helst audiovisuelt produkt fra projektet skal deles ligeligt mellem Europe Vision Plc og Europeinvestment A/S. I tilfælde af at projektet kun delvist udvikles og den ene part ønsker at bruge yderligere midler på at udvikle dette, mens den anden part ikke ønsker dette, må den part, der vil fortsætte erhverve den anden parts del af projektet ved til den anden part at betale 200% af hvad denne part har indbetalt. 16

18 Parterne har aftalt at film fondens første projekt vil være en ny film Sebastian s Love skrevet af den Oscar-vindende Lasse Halström. De følgende projekter vil fokusere på engelsksprogede mainstream film med international appeal. Koncernmæssig omstrukturering Ved afgivelsen af Europeinvestment A/S årsrapport for 2005 bestod Europeinvestment A/S væsentligste aktiv i aktier i Tritel Media AB, et selskab noteret på Nordic Growth Market i Sverige. Europeinvestment A/S aktiebeholdning svarede til 25,5 % af det samlede antal aktier i Tritel Media AB. Den 28. juni 2006 indgik Europeinvestment A/S aftale om overdragelse af sine aktier i Tritel Media AB mod bytte med aktier i Europe Vision Plc, hvilket selskab efterfølgende er blevet optaget til handel på London Alternative Investment Market, ( AIM ). Samtidig erhvervede Europe Vision Plc i alt ca. 99,9 % af aktierne i Tritel Media AB mod udstedelse af nye aktier i Europe Vision Plc. Europe Vision Plc har desuden iværksat tvangsindløsning af de resterende Tritel Media AB-aktier, hvorved Tritel Media AB forventes at blive et 100 % ejet datterselskab af Europe Vision Plc. Ved transaktionen modtog Europeinvestment A/S aktier i Europe Vision Plc, svarende til ca. 25,5 % af aktiekapitalen i Europe Vision Plc. Virkningen af den koncernmæssige omstrukturering var, at Europe Vision Plc. blev det nye holdingselskab i koncernen i stedet for Tritel Media AB. Tritel Media AB er forblevet i koncernen som et datterselskab af Europe Vision Plc. 17

19 De underliggende aktiver, som Europeinvestment A/S indirekte ejede, er således ikke blevet ændret ved transaktionerne. Europeinvestment A/S ejer stadig indirekte en del af Tritel Media AB, som ejer en del af TMG Inc., et selskab, der driver virksomhed med projektet Morocco Film City. Den væsentligste ændring i koncernstrukturen var således, at det nye holdingselskab i koncernen, Europe Vision Plc, handles på AIM, mens Tritel Media AB som et helejet datterselskab er blevet afnoteret fra Nordic Growth Market den 14. juli Børsnoteringen af koncernen er således reelt blevet flyttet fra Nordic Growth Market i Sverige til AIM i England, som er et større og mere internationalt marked. Den koncernmæssige omstrukturering medførte ikke nogen ændringer i ejerskabet til og kontrollen over de større aktionærer i koncernen, herunder de aktionærer, som associeres med Sovereign Group. Det følgende koncerndiagram illustrerer ejerskaber og krydsejerskaber, som involverer selskaber, i hvilke Sovereign Group direkte eller indirekte har ejerinteresser: 18

20 Sovereign Group 100 % Sovereign Trust Tritel Investments Inc. 100 % * ) 100 % 100 % * ) Aladdin Investment Serv. Ltd. 26 % Alladin Investments Ltd. 2,8 % 6,61 % 25,66 % Europe- invesment A/S 25,47 % 45 % Europe Vision Plc 99,9 100 % Tritel Media AB 11 % TMG Inc. 19

21 *) Note: Selv om Tritel Investments Inc. og Aladdin Investment Services Ltd. begge ejes 100 % af Sovereign Trust, er kontrollen over, såvel som det bagvedliggende ejerskab af disse to selskaber forskellig. Aladdin Investment Services Ltd. kontrolleres af Khatib-familien, som ikke har det underliggende ejerskab eller kontrol over Tritel Investments Inc. Tritel Investments Inc. har et underliggende ejerskab og kontrol fra andre formuende privatpersoner og selskaber med midler under administration af Sovereign Group. Castro Khatib har supplerende oplyst over for Europeinvestment A/S bestyrelse, at han i oktober 2006 blev udpeget som bestyrelsesmedlem i Europeinvestment A/S storaktionær, Tritel Investments Inc. Hans funktion i Tritel Investments Inc. er at koordinere dette selskabs investeringer i Europeinvestment A/S og Europe Vision Plc. Han og Khatib-familien kontrollerer dog stadig ikke Tritel Investments Inc. Yderligere oplysninger om etableringen af Europe Vision Plc I det følgende er angivet en række oplysninger om etableringen af Europe Vision Plc. Disse oplysninger er baseret på information fra etableringen. I afsnittet Aktiviteter i Europe Vision Plc er angivet oplysninger, der efterfølgende er offentliggjort. Europe Vision Plc er et holdingselskab, som blev stiftet medio 2006 for at erhverve Tritel Media AB og for at udvide dette selskabs forretning. Europe Vision Plc blev etableret med det formål at erhverve, konsolidere og udvikle selskaber og virksomheder, som opererer inden for medie- og entertainmentdistribution, primært hen over Europa. Fokus er mod erhvervelse af selskaber med etablerede ruter til markedet inden for en række medieområder. Europe Vision Plc blev den 3. juli 2006 optaget til handel på AIM. Handel i Europe Vision Plc s aktier påbegyndtes samme dag som optagelsen til handel. Yderligere oplysninger om Europe Vision Plc, herunder Europe Vision Plc s optagelsesdokument (Admission Document) af 3. juli 2006 er tilgængelige på I det følgende anføres et uddrag af de oplysninger, der findes i optagelsesdokumentet. I afsnittet Aktiviteter i Europe Vision Plc er angivet et uddrag af de oplysninger, som Europe Vision Plc efter optagelsen til handel på AIM har gjort offentligt tilgængelige. 20

22 Selskabsoplysninger Selskabsnummer: Registreret kontoradresse: 40 Craven Street, London, WC2N 5NG Bestyrelse: David Beresford Lowe (Executive Chairman and Chief Executive Officer) Simon John Denton (Non-executive Director) Sanji Pal Tandan (Non-executive Director) Börje Sven Fors (Non-executive Director) (Börje Sven Fors er siden hen udtrådt og erstattet af Gianluca de Francisci) Udstedt aktiekapital (efter erhvervelsen af Tritel Media AB): ordinary shares, hver á GBP 0,10. Strategi Europe Vision Plcs strategi er: At skabe en distributions- og udsendelsesplatform for medie- og entertainment og udnytte produkter i medievinduer omfattende biograf, DVD og video, TV, herunder pay-to-view, nye medier, såsom video-on-demand, mobil, internet og nye distributionsteknologier. At skabe et paneuropæisk distributionsnetværk, der begynder i Skandinavien og udstrækker sig gennem alle større europæiske markeder. Den kommercielle begrundelse for en sådan konsolidering er: Omkostnings- og salgssynergier, som Europe Vision Plc forventer at opnå, efterhånden som erhvervede selskaber bringes sammen. Forventninger om, at det fremtidige omfang af koncernens virksomhed vil give mulighed for en stærkere forhandlingsposition ved erhvervelse af indhold. De forventede fordele ved samarbejde mellem landene vedrørende aktiviteter, som dækker forskellige territorier og medievinduer. Nye formater, anvendelsesmuligheder og kanaler for medieindhold, navnlig sådanne som vedrører digital levering, giver markedsmæssige muligheder. 21

23 Aktionærer Ved optagelsen til handel bestod aktionærerne i Europe Vision Plc af følgende: Navn Antal ordinary shares % af udstedt aktiekapital Tritel Investments Inc ,66 Europeinvestment A/S ,47 Eurotrust A/S ,96 Aladdin Investment Services Ltd ,61 Kiama Services Limited ,61 Karyon Holdings Limited ,88 Munsef Holdings Limited ,88 Andre aktionærer ,92 Som en konsekvens af reglerne for notering på AIM har Europeinvestment A/S, Tritel Investments Inc., Eurotrust A/S og Aladdin Investment Services Ltd. indgået en Lock-up and Orderly Market Agreement, som indskrænker deres muligheder for at sælge Europe Vision Plc-aktierne i 12 måneder. Hvis Europe Vision Plc erhverver en væsentlig virksomhed inden for 12-månedersperioden, forventes det, at denne lock-up kan falde bort. Finansiering Tritel Investments Inc. har i al væsentlighed stillet hele finansieringen af Tritel Media AB til rådighed ved kontant kapitaltilførsel og ved at give adgang til en kreditfacilitet. Kreditfaciliteten vedrører et samlet beløb på 90 millioner, som er tilgængeligt for udbetaling indtil 31. december 2007 og er til rådighed for Europe Vision Plc-koncernen, d.v.s. også til rådighed for Europe Vision Plc. 40 millioner er blevet trukket for at gennemføre investeringen i Morocco Film City. Lånet er uden sikkerhed og forrentes med kvartalsvis LIBOR for Euro + 2,5 %. Ud af lånefaciliteten er 2 millioner blevet trukket til dækning af arbejdskapital. Europe Vision Plc forventer at kunne benytte faciliteten til at finansiere sine aktiviteter, indtil Europe Vision Plc erhverver og udvikler profitable driftsaktiver. Tritel Investments Inc. kan kræve tilbagebetaling og/eller annullere den ubrugte del med 30 dages varsel til Tritel Media AB, men kun (i) hvis Tritel Media AB eller Europe Vision Plc-koncernen har rejst 100 millioner eller mere ved en emission eller (ii) med virkning fra 31. januar

24 Tritel Media AB Ved etableringen var Europe Vision Plcs væsentligste aktiv dets aktier i Tritel Media AB. Tritel Media AB er et svensk selskab med en registreret aktiekapital på SEK Ved årsafslutningen 2005 havde Tritel Media AB en egenkapital på SEK , af hvilke SEK bestod af kontante reserver og SEK bestod af marketing- og filmrettigheder. Størstedelen af Tritel Media ABs kontante aktiver såvel som et beløb på 40 millioner, (som var blevet lånt fra Tritel Investments Inc.), er blevet investeret i TMG Inc. i forbindelse med projektet Morocco Film City. Marketing- og filmrettighederne er erhvervet fra Munsef Holdings Limited, Karyon Holdings Limited og Kiama Services Limited. Disse selskaber har forpligtet sig til at finansiere følgende udgifter: Markedsføringsudgifter til JCDeceaux Sverige AB til udendørsreklamer, op til et maksimum på SEK 60 millioner. Markedsføringsudgifter til SBS Radio AB til radioreklamer, op til et maksimum på SEK 20 millioner. Markedsføringsudgifter til Kanal 5 AB til radioreklamer, op til et maksimum på SEK 20 millioner. Udgifter til erhvervelse af filmdistributionsrettigheder, til et maksimum på SEK 150 millioner. Finansieringsforpligtelserne vedrører udgifter til markedsføring, der bestilles inden 31. december 2007 og for filmdistributionsrettigheder vedrørende filmdistribution, der finder sted indtil 31. december Tritel Investments Inc. har garanteret for opfyldelsen af de forpligtelser, som Munsef Holdings Limited, Karyon Holdings Limited og Kiama Services Limited har påtaget sig. Morocco Film City Det væsentligste aktiv i Tritel Media AB er dets aktier i TMG Inc., et selskab, der driver virksomhed med fast ejendom og filmstudie etc. under handelsnavnet Morocco Film City. 23

25 Tritel Media AB ejer ordinary shares i TMG Inc., svarende til 11 % af den samlede aktiekapital i TMG Inc., hvilke aktier er erhvervede mod betaling af 160 millioner. Morocco Film City er et kompleks baseret på etableringen af et stort internationalt filmstudie og en væsentlig fast ejendomsudvikling bestående af temapark, boligbebyggelse, golfbaner m.v. Morocco Film City s tidsplan for projektet er, at udvikling af filmstudiet og temapark, boligbebyggelse og golfbane er blevet igangsat, straks efter investeringer blev stillet til rådighed af eksterne investorer, herunder Tritel Media AB. Dele af filmstudiekomplekset er blevet færdiggjort i løbet af første halvår 2006, og filmproduktion forventes at blive igangsat snarest. Tritel Media AB forventer at modtage indtægter fra producerede film 2-3 år efter afslutningen af produktion af sådanne film. Udviklingen af fast ejendom i de øvrige dele af Morocco Film City vil blive gennemført løbende og forventes afsluttet i løbet af 5-7 år. TMG Inc. er et privatejet selskab, hvis aktionærer foreløbig har krævet at forblive anonyme. Det kan dog oplyses, at Aladdin Investment Services Ltd. ejer 45 %, bestyrelsesformanden i Europe Vision Plc og i TMG Inc., David Lowe, ejer 10 %, og Tritel Media AB ejer 11 %. Det samlede budget for udvikling af Morocco Film City er millioner, hvilket beløb er blevet finansieret af ejerne af Morocco Film City, projektpartnerne, herunder Marokkos regering, og et bankkonsortium. I forbindelse med erhvervelsen af aktierne i TMG Inc. har TMG Inc. accepteret, at Tritel Media AB vil få alle rettigheder til udnyttelse af hver af de film, der produceres af TMG Inc. med påbegyndelse af fotografering forud for 30. september Tritel Media ABs rettigheder er gældende, så længe der er copyright-beskyttelse, og omfatter territorierne Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, bortset fra hvor indtægter fra sådanne territorier eller dele heraf er blevet pantsat i forbindelse med filmens finansiering, således at de ikke er til rådighed for Tritel Media AB. Der skal hvert år være mindst seks film med samlede budgetter på mindst 160 millioner til rådighed for Tritel Media AB i løbet af aftalens varighed, bortset fra 2006, hvor antallet af film var 3, og hvor der ikke var noget minimumsbeløb for det samlede budget. Hvis det ikke lykkes TMG at yde Tritel Media AB rettighederne til det anførte antal film, eller hvis budgetterne samlet ligger under det krævede beløb, skal TMG Inc. på anfordring fra Tritel Media AB betale et beløb svarende til forskellen mellem 160 millioner Euro og filmenes samlede totale budget divideret med 5. 24

26 De økonomiske virkninger for Europe Vision Plc-koncernen af investeringen i Morocco Film City forventes at blive følgende: Indtægter fra flere større filmproduktioner. Rettigheder til alle vinduer vedrørende et bredt spektrum af produktioner, som understøtter selskabets hovedaktiviteter og maksimerer det økonomiske resultat ved at operere inden for alle vinduer. Hensigten er, at dette også kan tilpasses andre europæiske regioner. Beslutningstagerne i Europe Vision Plc er aktivt involveret i Morocco Film City s filmstudieforretning og kan derfor påvirke, hvilke film Europe Vision Plc-koncernen modtager rettigheder til. Investeringen forventes at påvirke Europe Vision Plc-koncernens resultat og balance positivt. Aktiviteter i Europe Vision Plc Europe Vision Plcs økonomiske stilling I sin halvårsrapport offentliggjort 29. september 2006 meddelte Europe Vision Plc, at selskabet havde en egenkapital pr. 30. juni 2006 på GBP (ca. DKK 1,12 milliarder). Pr. 30. juni 2006 bestod det væsentligste aktiv i Europe Vision Plc stadig i selskabets 11 % aktieandel af TMG Inc. (Morocco Film City). Aktiviteter i Morocco Film City Europe Vision Plc rapporterede i sin halvårsrapport af 29. september 2006, at den første af de film, som skulle leveres til Europe Vision Plc, var blevet færdiggjort og frigivet i sin originale spanske version i Cuba. Filmen er blevet nomineret som deltager i Oscar-kategorien for bedste udenlandske film. Den internationale version vil blive leveret til Europe Vision Plc i begyndelsen af 2007 for udnyttelse i Skandinavien. Europe Vision Plc har betalt for udnyttelsesrettighederne ved sin aktietegning i TMG Inc. Morocco Film City-projektet blev lanceret på Morocco Film Festival den december Projektet ledes nu af et antal meget respekterede personer, såsom Ahmed Benkirane, Simone Haggiag, Roland Dieterle, Andrew Grant, Larry Wyatt, Mel Morris, Sanji Tandan, David Lowe og Castro Khatib. Castro Khatib er også administrerende direktør for Europeinvestment A/S, og hans funktioner i Morocco Film City-projektet giver Europeinvestment A/S mulighed for at følge udviklingen i Morocco Film City tæt. 25

27 Europe Vision Plcs strategi Den 30. november 2006 præciserede Europe Vision Plc, at Europe Vision Plcs strategi (ud over investeringen i TMG Inc.) er at udvikle en portefølje af pay-per-view, free-to-air eller syndikerede TVkanaler, biografaktiver og tjenester inden for nye medier - såsom video-on-demand. Europe Vision Plc har ydermere anført, at Europe Vision Plc var i gang med at erhverve og skabe en stribe mediesalgssteder, som kan omstruktureres til at blive en selvkørende enkel distributionsstruktur. Europe Vision Plcs selskabsaktiviteter Europe Vision Plc har haft ændringer i selskabets CEO og bestyrelse. Den tidligere CEO, Peter Levin, blev pr. 1. november 2006 erstattet af bestyrelsesformanden, David Lowe. David Lowe er forblevet som bestyrelsesformand. Den 30. november 2006 trådte Börje Fors tilbage som bestyrelsesmedlem. Han blev erstattet af Gianluca de Francisci. 1. december 2006 udpegede Europe Vision Plc Andrew Mackenzie som sin CFO. Aktiekursen i Europe Vision Plc Efter AIM-noteringen af Europe Vision Plc er Europe Vision Plcs aktier blevet handlet til priser mellem GBP 0,48 og 1,20, hvilket svarer til, at de Europe Vision Plc-aktier, Europeinvestment A/S ejer, har haft en værdi på mellem DKK 184 og 461 mio. Størstedelen af tiden er Europe Vision Plc-aktierne blevet handlet til priser omkring GBP 1, november 2006 har Robert Haggiag sammen med in søn, Simone Haggiag, erhvervet 2 millioner nyudstedte aktier i Europe Vision Plc til GBP 1,2 pr. aktie gennem deres investeringsselskab Hillswood Holdings Ltd. Samtidig modtog de en option til at erhverve yderligere 30 millioner nye ordinary shares til GBP 1,27 pr. aktie. Optionen kan udnyttes i løbet af de næste 3 år. 22. januar 2007 har Europe Vision Plc meddelt, at Givychy Investment SA havde erhvervet 5 mio. aktier i Europe Vision Plc via BNP Paribas fra Munsef Holdings Ltd. til en pris af GBP 1,20 pr. aktie. 26

28 Ved fondsbørsmeddelelse til AIM af 5. februar 2007 oplyste Europe Vision Plc, at Givychy Investment SA havde forøget sin aktiebesiddelse i Europe Vision Plc ved erhvervelse af yderligere 3 mio. aktier i Europe Vision Plc til GBP 1,20 pr. aktie. Efter erhvervelsen ejede Givychy Investment SA 8 mio. ordinary shares i Europe Vision Plc, svarende til 5,8 % af den udstedte aktiekapital. Europe Vision Plcs kommercielle aktiviteter i Skandinavien Europeinvestment A/S har fået oplyst, at Europe Vision Plc havde forhandlet en større akkvisition i Sverige. Ved en AIM-notifikation af 24. oktober 2006 har Europe Vision Plc oplyst, at disse forhandlinger endte uden resultat. Konsekvensen heraf er, at Europe Vision Plc har besluttet sig for at skære ned på sine skandinaviske aktiviteter, således at alle ressourcer fokuseres på det europæiske marked. En yderligere konsekvens heraf er, at kontoret i Stockholm er lukket med udgangen af Hovedkontoret er nu placeret i London. Europe Vision Plcs forhandlinger om 7 Screens Europe Vision Plc har i sin halvårsrapport af 29. september 2006 oplyst, at selskabet havde fremsat et tilbud på den London-baserede filmkæde, 7 Screens, og at Europe Vision Plc forhandlede med ejerne i 7 Screens. Ho Chi Minh Film City kontrakt Den 19. januar 2007 meddelte Europe Vision Plc, at selskabet var blevet udpeget som den eksklusive filmindustrikonsulent og kommende administrator for et nyt byggeri omfattende en filmby, som skal opføres uden for Ho Chi Minh City, Vietnam. Det asiatiske jointventure, Siam Vietnam LTDZM vil betale USD 15 mio. til Tritel Management Group, ejeren af franchise-rettighederne til Film City Park-konceptet, for rettighederne til at bruge konceptet. Europe Vision modtager indledningsvis USD 2 mio. årligt for sine ydelser. Europe Vision har også oplyst, at selskabet vil få forkøbsrettigheder til distribution af produkter, der frembringes i det nye studies multimedienetværk. 27

29 Europe Vision Plc. har endelig oplyst, at selskabet vil varetage alle filmrelaterede forhold for Tritel, efterhånden som nye film city franchise-virksomheder forhandles og åbnes over hele verden. Elite Europe Vision Plc har offentliggjort 15. februar 2007, at selskabet havde underskrevet en aftale med Elite World S.A. om at etablere en TV-kanal med Elites navn og brand. Betinget af feasibility studies, der allerede er igangsat, og af forhandlinger med TV-distributører, vil Elite TV påbegynde udsendelser i 2008 og vil blive tilgængelig på engelsk og fransk i Nordamerika og Europa. Kanalen forventes at blive implementeret i Indien og Asien i Kanalen vil indeholde mode- og livsstilsprogrammer rettet mod kvindelige teenagere. Elite TV vil være den eksklusive aftager af alt programindhold, som udvikles af Elite World S.A. (bortset fra Elite Model Look konkurrencen, som udvikles som et reality TV koncept). Kanalen vil identificere egnede programmer til erhvervelse eller licensering, ud over at skabe sig eget indhold, som også vil blive markedsført over for andre kanaler. Europe Vision Plc har den 21. februar 2007 yderligere offentliggjort, at Michel Thoulouze og Nick Collinson var blevet udpegede til at etablere Elite TV. Mediedistributionsaftale med Solomon Entertainment Enterprises Den 19. april 2007 har Europe Vision Plc offentliggjort, at der er indgået en ny mediedistributionsaftale med Michael Solomon / Solomon Entertainment Enterprises om at distribuere European Vision Plc s produkter via internettet. I denne forbindelse vil Michael Solomon også købe 1 mio. nye Ordinary Shares i Europe Vision Plc til GBP 1 pr. aktie, svarende til 0,72% af den samlede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen. Der vil blive ansøgt om optagelse af de nye aktier til handel på AIM den 30. april

30 SÆRLIGE RISICI Driftsrisici Selskabets væsentligste driftsrisici var indtil 28. februar 2006 knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på de markeder, hvor produkterne blev solgt. Desuden var det væsentlig for koncernen hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for koncernens aktivitetsområde. Efter salget af aktivitet pr. 1. marts 2006 er den eneste driftsmæssige risiko værdien af aktierne i Europe Vision Plc.. Finansielle risici Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Valutarisici Selskabet påvirkes af ændringer i valutakursen på GBP, idet kapitalandele er noteret på den engelske AIM børs i GBP. Selskabet har ikke yderligere valutarisici, idet øvrige omkostninger afholdes i danske kroner. Renterisici Ledelsen anser renterisici som ubetydelige, idet gældsforpligtelser er begrænset, da langt størstedelen af aktiverne er indskudt i forbindelse med salg af datterselskabsaktiviteter. Kreditrisici Da selskabet ikke har haft omsætning i 2006, er der ikke ydet kredit og der er på den baggrund ingen kreditrisiko. 29

31 INCITAMENTSPROGRAMMER Der er ikke indgået incitamentsprogrammer med ledelse eller andre. Aftale med Tritel Investments Inc. Europe Vision Plc offentliggjorde 10. april 2007, at selskabet er blevet udpeget af Tritel Investments Inc. til at restrukturere, refinansiere og rådgive om ledelsesforhold i den danske TV-kanal, dk4. dk4 er et 100 % ejet datterselskab af Tritel Investments, som ejer 25,29 % af Europe Vision Plc. dk4s programmer har historisk set fokuseret på lokalt, dansksproget indhold i modsætning til dets konkurrenter, hvis programmer er domineret af amerikansk importerede produkter med undertekster. Selv om dk4 har haft væsentlig markedspenetrering ved særlige begivenheder, herunder sportsbegivenheder med danske deltagere, har selskabets overordnede finansielle udvikling været skuffende, siden selskabet blev erhvervet af Tritel Investments i maj Europe Vision Plc. vil være ansvarlig for at forberede dk4 til enten et salg eller til yderligere investeringer med henblik på finansiering af en udvidelse. Europe Vision Plc.s ydelser vil blive leveret i en periode på i alt 3 måneder, og Europe Vision Plc. vil modtage et honorar på , hvoraf halvdelen betales straks og den resterende del ved afslutning af de 3 måneder. Hertil kommer refusion af udgifter og et yderligere 5 % success fee, som betales af enhver modtaget salgssum eller investeringsbeløb. Hvis dk4 gennemfører investeringer, vil Europe Vision modtage et performance fee på 5 % af vederlaget. Europe Vision Plc. har yderligere oplyst, at aftalen desuden vil styrke Europe Vision Plc.s interesser på grund af yderligere indtægter og et supplement til selskabets strategi om at få adgang til flere mediekanaler til sit indhold. Bestyrelsen i Europe Vision Plc., (bortset fra David Lowe, som også sidder i bestyrelsen for dk4), er af den opfattelse efter at have modtaget rådgivning fra Europe Vision Plc.s godkende rådgiver KBC Peel Hunt, at transaktionens vilkår er rimelige for så vidt angår Europe Vision Plc.s aktionærer. 30

32 BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Forventninger og planer Afhændelse af aktier i Europe Vision Plc Ved fondsbørsmeddelelse af 22. december 2006 oplyste Europeinvestment A/S bestyrelse, at bestyrelsen forventede at kunne afhænde aktierne til en pris på kr millioner. En salgssum på kr millioner svarer til ca. kr. 7,7-9,2 / GBP 0,7 0,8 pr. Europe Vision Plcaktie. Europeinvestment A/S bestyrelse forventer stadig at kunne sælge aktierne til en pris i dette niveau. Forventningen understøttes af prisindikationer modtaget fra finansielle rådgivere, der arbejder med afhændelse af aktierne i Europe Vision Plc. Bestyrelsen vil imidlertid fremhæve, at prissætningen af aktier kan indebære betydelige usikkerheder, og at den endelige pris, som Europeinvestment A/S vil kunne opnå, således kan afvige væsentligt fra det af bestyrelsen vurderede beløb, enten ved at være lavere eller ved at være højere. Afhændelsen af aktierne kan kun finde sted efter udløb af en lock-up-periode, der udløber i juli 2007, eller med godkendelse fra Europe Vision Plc s Nominated Advisor, KBC Peel Hunt. En frigivelse fra lock-up kan f.eks. finde sted, hvis Europe Vision Plc erhverver en væsentlig virksomhed i løbet af lockup-perioden. Europeinvestment A/S bestyrelse tror dog ikke, at en frigivelse fra lock-up inden dens udløb er realistisk. Dog kan det ikke udelukkes, at det kan lykkes at sælge aktier med respekt af lockup forpligtelsen. Europeinvestment A/S som aktivt investeringsselskab Europeinvestment A/S meddelte ved fondsbørsmeddelelse af 14. marts 2007, at bestyrelsen ville stille forslag om en ændring af Europeinvestment A/S strategi, således at Selskabet ville få status af aktivt investeringsselskab. Dette var begrundet i, at Europe Vision Plc, Tritel Investments Inc og Europeinvestment A/S havde haft en række drøftelser, som havde resulteret i, at Europe Vision Plc havde tilbudt Europeinvestment A/S muligheden for at investere i visse af Europe Vision Plcs forretningsmuligheder, og at Tritel Investments Inc. havde accepteret at bidrage over for Europeinvestment A/S med fornøden korttidsfinansiering for at kunne gennemføre sådanne investeringer. 31

33 Hensigten er, at Europeinvestment A/S på længere sigt vil finansiere de investeringer, Europeinvestment A/S måtte beslutte sig for, gennem en eller flere emissioner. Hvis Europeinvestment A/S beslutter sig for at fortsætte med en eller flere af investeringerne, skal Europeinvestment A/S betale et honorar på 5 % af værdien af transaktionssummen til Europe Vision Plc som vederlag for det forberedende arbejde, Europe Vision Plc har gennemført. Tritel har tilbudt at finansiere dette honorar ved lån, som efterfølgende vil blive konverteret til aktier i Europeinvestment A/S til børskursen på konverteringstidspunktet, dog minimum kurs pari. Som følge af tilbuddet fra Europe Vision Plc og tilsagnet fra Tritel om at yde finansiel støtte, anbefalede bestyrelsen følgende skridt: 1. Et salg af Europeinvestment A/S aktier i Europe Vision Plc. eller udlodning af Europe Vision Plcaktierne til Europeinvestment A/S aktionærer. 2. En forhøjelse af Europeinvestment A/S aktiekapital i forbindelse med gennemførelse af yderligere investeringer. Ved denne beslutning har Europeinvestment A/S til hensigt at blive en førende børsnoteret investor, som skaber værdi for aktionærerne, som vil få mulighed for at deltage i en interessant, diversificeret portefølje. Strategien er at investere i vækstselskaber inden for medie-, telekom- og internetmarkederne, primært i Europa. Nøglen til en succesfuld investeringsstrategi er en forsigtig due diligence, værdiskabelse for porteføljeselskaberne, samt en klar og fokuseret exitstrategi i hele forløbet. På ekstraordinær generalforsamling i Europeinvestment A/S den 26. marts 2007 godkendte generalforsamlingen bestyrelsens anbefaling. Udlodning af udbytte Europeinvestment A/S bestyrelse planlægger forud for nye emissioner at gennemføre en udlodning af aktiver til Europeinvestment A/S aktionærer. Udlodningen planlægges at finde sted i form af kontanter, såfremt aktien i Europe Vision Plc. bliver solgt, eller i form af aktier i Europe Vision Plc. Eftersom en sådan udlodning af aktiver kun kan besluttes af generalforsamlingen med angivelse af den detaljerede beslutning vedrørende udlodningen, forventes det, at beslutningen må udsættes, indtil lock-up-perioden for aktierne i Europe Vision Plc. udløber i juli 2007, eller (såfremt aktierne kan frigives fra lock-up) det mulige tidligere salg af aktierne i Europe Vision Plc. 32

34 Efter at have afhændet sine aktier i Europe Vision Plc er det bestyrelsens ønske at udlodde udbytte til sine aktionærer i videst muligt omfang. Det er således planen at udlodde den del af nettoprovenuet, som måtte overstige Selskabets aktiekapital, som udbytte til Europeinvestment A/S aktionærer. Samtidig er det planen at nedsætte Selskabets aktiekapital ved en nedsættelse af den nominelle værdi af hver aktie til DKK 3. Hvis planen om nedsættelse af aktiekapitalen fra kr. 5 til kr. 3 bliver gennemført, vil det således være muligt at udlodde udbytte i det omfang, de tilgængelige midler overstiger kr. 105 millioner. Ved afgivelse af denne årsrapport er bestyrelsen ikke i stand til at give specifikke oplysninger om størrelsen og timingen af udbetalingen til aktionærerne. Årsagen hertil er, at denne afhænger af, hvilke beløb der vil blive modtaget i forbindelse med et salg af aktierne i Europe Vision Plc. og timingen heraf. Nogle ting står dog klart: A. Aktieselskabsloven kræver, at et selskab kun kan udlodde udbytte, hvis selskabet har frie midler, d.v.s. midler, som overstiger aktiekapitalen (og visse andre bundne reserver, hvis der eksisterer sådanne). Aktieselskabsloven kræver således, at Europeinvestment A/S efter en udlodning af udbytte skal beholde aktiver, som mindst er lige så meget værd som aktiekapitalen. Hvis den nuværende aktiekapital bibeholdes, er Europeinvestment A/S således forpligtet til at beholde aktiver, som er mindst DKK 175 mio. værd. Hvis aktierne i Europe Vision Plc. således, f.eks., har en værdi på DKK 300 mio., vil DKK 125 mio. være tilgængelige for umiddelbar udlodning. B. En måde, hvorved det kan sikres, at aktionærer modtager yderligere udlodninger, er ved en nedsættelse af Europeinvestment A/S aktiekapital. Hvis, f.eks., den nominelle værdi af hver aktie reduceres til DKK 3, vil den samlede aktiekapital blive reduceret til nominelt DKK 105 mio. I denne situation vil aktiver ud over dette beløb kunne udloddes. I det ovenstående eksempel, (hvor aktiverne er DKK 300 mio. værd), vil DKK 195 mio. være tilgængelige for udlodning efter en sådan kapitalnedsættelse. Det er dog således, at udlodning af kapitalnedsættelsesbeløbet, (som i eksemplet er DKK 2 pr. aktie, d.v.s. ca. DKK 71 mio.), vil tage mindst 3 måneder, eftersom aktieselskabsloven kræver, at en nedsættelse af aktiekapitalen kun kan gennemføres med 3 måneders varsel, medmindre selskabet samtidig forhøjer sin aktiekapital med et beløb, som mindst svarer til nedsættelsen. 33

35 C. Bestyrelsen har en forpligtelse til at sikre, at Europeinvestment A/S efter udlodning af midler beholder aktiver, som mindst har en værdi svarende til aktiekapitalen. Hvis bestyrelsen således gennemfører en udlodning inden salget af aktierne i Europe Vision Plc., vil bestyrelsen risikere et ansvar, hvis det senere viser sig, at de resterende aktier i Europe Vision Plc. ikke var lige så meget værd som forventet. D. Hvis det besluttes at udlodde udbytte i form af aktier i Europe Vision Plc., skal Europeinvestment A/S først offentliggøre et prospekt, som beskriver Europe Vision Plc. i detaljer. Udarbejdelsen af et sådant dokument kan være bekosteligt og tidskrævende, navnlig fordi Europeinvestment A/S ikke har adgang til oplysninger om Europe Vision Plc., bortset fra offentliggjorte oplysninger. En del af de oplysninger, som de danske myndigheder vil kræve i forbindelse med et prospekt, har hidtil ikke været offentliggjort. E. Når der udloddes udbytte til aktionærer, skal Europeinvestment A/S tilbageholde udbytteskat med 28 % af udbyttet. Hvis udbyttet betales i form af aktier, skal Europeinvestment A/S tilbageholde udbytteskat med 28 % af den officielle børskurs af de udloddede aktier, baseret på værdien på den dag, hvor udlodningen blev besluttet. Den indeholdte udbytteskat skal betales kontant samme dag, som beslutningen træffes, og Europeinvestment A/S er således nødsaget til at sælge mindst 28 % af aktierne, inden det besluttes at udlodde aktierne til aktionærerne. Europeinvestment A/S vil herudover blive beskattet i forbindelse med udlodningen og salget i det omfang, Europeinvestment A/S har en avance i forhold til Europeinvestment A/S købspris, der andrager ca. DKK 8 pr. aktie i Europe Vision Plc. Hvis aktiekursen falder, efter at beslutningen om udlodning er truffet, vil aktionærerne lide et tab, som for de fleste aktionærer ikke kan fradrages. Hvis aktiekursen stiger, efter beslutningen om udlodning er truffet, vil aktionærerne få en fortjeneste, som for de fleste aktionærer vil blive beskattet, når de sælger aktierne. Alt i alt kan det derfor skattemæssigt være bedst for aktionærerne, hvis Europeinvestment A/S sælger Europe Visions Plc-aktierne mod kontant og udlodder kontanter i stedet for aktier. I forbindelse med en sådan udlodning skal Europeinvestment A/S tilbageholde udbytteskat med 28 % af de kontanter, som skal udloddes. Eftersom det i denne situation vil være kontanter, der udloddes, vil der ikke være nogen risiko for aktionærerne i forbindelse med efterfølgende beskatning. 34

36 F. En beslutning om at nedsætte aktiekapitalen er endelig og kan ikke trækkes tilbage. Beslutningen må derfor træffes, når al relevant information er tilgængelig. I øjeblikket har bestyrelsen ikke nogen endelig viden om den pris, Europeinvestment A/S vil oppebære ved et salg af aktier i Europe Vision Plc., og bestyrelsen har derfor endnu ikke foreslået, at aktionærerne skal træffe beslutning om en eventuel udlodning. G. Bestyrelsen overvejer i forbindelse med en fremtidig generalforsamling at foreslå, at den nominelle værdi af aktierne nedsættes ved en overførsel til en særlig fond, som kun kan anvendes ved en generalforsamlingsbeslutning, jf. herved aktieselskabslovens 44 a, stk. 1, punkt 3. Som angivet i punkt C ovenfor, har bestyrelsen en forpligtelse til at sikre, at Europeinvestment A/S bibeholder aktiver, der mindst svarer til den nye aktiekapital, og bestyrelsen forventer således at fremkomme med forslaget, når aktierne i Europe Vision Plc. er solgt, eller når bestyrelsen føler sig sikker på den pris, som minimum vil kunne opnås i forbindelse med et salg. Et sådant forslag kan dog vise sig at være unødvendigt, hvis nedsættelsen af aktiekapitalen og udbetalingen til aktionærer gennemføres samtidig med en forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med nye investeringer, jf. afsnittet Timing af yderligere investeringer nedenfor. H. Som det fremgår af det ovenfor anførte, kan det være nødvendigt at afvente salget af aktierne i Europe Vision Plc., inden der træffes en endelig beslutning vedrørende udlodning, og det kan vise sig at være hurtigst for aktionærerne, hvis udlodningen gennemføres samtidig med en kapitalforhøjelse. Bestyrelsen forventer, at aktierne i Europe Vision Plc. senest vil kunne sælges i løbet af sommeren 2007, men bestyrelsen ønsker ikke at gennemføre et forhastet salg, og et salg vil således kun ske, når og hvis det er muligt at få en god pris for aktierne. En udlodning af aktier i Europe Vision Plc. i stedet for kontanter er en fall-back-mulighed, selv om det, som det fremgår ovenfor, næppe vil være den bedste mulighed for Europeinvestment A/S aktionærer. Fall-back-muligheden er primært relevant, hvis aktierne ikke er solgt forud for september Af de ovenfor nævnte årsager kan bestyrelsen ikke fremkomme med nogen endelig udtalelse om, hvor meget der vil blive udloddet, eller hvornår en udlodning kan finde sted. 35

37 Timing af yderligere investeringer Bestyrelsen agter at begynde forhandlinger om nye investeringer, inden der gennemføres udlodning. De nye investeringer forventes at blive finansieret ved udstedelse af nye aktier i Europeinvestment A/S og ikke ved kontant betaling. Bestyrelsen planlægger under alle omstændigheder at udstede nye aktier med et vilkår om, at de nye aktier kun får ret til udbytte, som deklareres efter 31. december Selv hvis udlodningen måtte blive forsinket, vil de nye aktionærer således ikke få nogen del af de udloddede midler. Hvis Europeinvestment A/S ikke har gennemført en kapitalnedsættelse, når de nye aktier udstedes, planlægger bestyrelsen, at der vil blive gennemført en kapitalnedsættelse samtidig med udstedelse af nye aktier som betaling for de nye investeringer. Hvis Europeinvestment A/S således, f.eks., forhandler nye investeringer med en værdi på mindst DKK 71 mio., vil Europeinvestment A/S få mulighed for at nedsætte den nominelle værdi af Europeinvestment A/S-aktierne til DKK 3 pr. aktie ved udbetaling til Europeinvestment A/S aktionærer samtidig med, at der træffes beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen med mindst DKK 71 mio. Eftersom Europeinvestment A/S samlede aktiekapital dermed ikke vil blive nedsat, vil der ikke være krav om 3 måneders varsel, og udlodningen til Europeinvestment A/S aktionærer kan således gennemføres samtidig med udstedelsen af nye aktier. I princippet kunne Europeinvestment A/S nedsætte sin aktiekapital til 0 med udlodning af samtlige midler i Europeinvestment A/S, hvis der samtidig skete en kapitalforhøjelse på minimum DKK 175 mio. Dette ville imidlertid indebære, at de nuværende aktionærer ville miste hele deres aktiebeholdning i Europeinvestment A/S. Bestyrelsen har ikke planer om at foreslå et så drastisk skridt. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det vil være til gavn for både de eksisterende og de fremtidige aktionærer i Europeinvestment A/S, hvis de nuværende aktionærer beholder en del af aktiekapitalen. Bestyrelsen forventer i øjeblikket, at den kun vil foreslå en nedsættelse af den nominelle værdi til DKK 3 pr. aktie, men det endelige forslag herom vil først blive fremsat, når bestyrelsen ved mere om den pris, der kan opnås for aktierne i Europe Vision Plc. 36

38 Resultat for 2007 Selskabets økonomiske resultat i 2007 vil primært blive bestemt af prisudviklingen på Selskabets aktier i Europe Vision Plc. og sekundært af resultatet af de investeringer, Selskabet måtte iværksætte i løbet af Af hensyn til oplysningerne i denne årsrapport vedrørende Selskabets forventede resultat for 2007 har ledelsen taget udgangspunkt i de hidtidige handler af større aktieposter samt i en række prisindikationer modtaget fra finansielle rådgivere, der arbejder med afhændelse af aktierne i Europe Vision Plc. Med udgangspunkt i denne prisfastsættelse forventer ledelsen, at aktierne i Europe Vision Plc vil kunne sælges for i alt kr mio., hvorfor der forventes et resultat på kr mio. kr. før skat af denne aktivitet. Da Selskabet endnu ikke har igangsat andre investeringer, kan bestyrelsen ikke vurdere effekten af disse investeringer på resultatet for Bestyrelsen forventer dog, at investeringerne vil være langsigtede, og at Selskabets resultat for 2007 samlet set ikke vil blive påvirket af de nye investeringer. Omkostninger i forbindelse med akkvisitioner, herunder omkostninger til rådgivere og finansielle formidlere forventes at kræve likviditet, men får ikke resultatpåvirkning, da de tillægges kostprisen på de fremtidige investeringer. Da der er uudnyttede skattemæssige underskud forventer selskabet ikke at betale skat i De uudnyttede skattemæssige underskud er ikke indregnet i balancen, da der historisk set er usikkerhed om resultatet. Det udskudte skatteaktiv er noteoplyst. 37

39 AKTIONÆRINFORMATION Aktiekapital Moderselskabets aktiekapital udgør pr. 31. december 2006 nominelt svarende til stk. aktier á kr. 5. Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs A/S under fondskode DK Aktiekursen var pr. 2. januar ,82. Pr. 29. december 2006 var kursen 2,94. Udbytte Selskabet har ikke udbetalt udbytte i de seneste 5 år. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte. Derimod agter bestyrelsen at udbetale udbytte, når selskabets aktier i Europe Vision Plc. er afhændede. Aktionærer, kapital og stemmer Moderselskabets aktiekapital på regnskabsaflæggelsestidspunktet på kr består af stk. aktier med hver 1 stemme. Følgende aktionærer har oplyst, at de på tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten ejer minimum 5% af aktiekapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne Antal aktier Andel af kapital Tritel Investment Inc., Jomfruøerne ,78% 38

40 AKTIONÆRINFORMATION Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2006 og 2007 dg md år Overskrift Europe Vision Plc Distribution Agreement with Solomon Entertainment Enterprises Europe Vision Plc Distributionsaftale med Solomon Entertainment Enterprises Agreements with Aladdin Investment Services Ltd. and Europe Vison Plc Aftaler med Aladdin Investment Services Ltd. og Europe Vision Plc Convening of Annual General Meeting 30 April Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. april AIM notification from Europe Vision Plc of appointment of Trtel Investment Inc. as advisor for dk AIM-meddelelse fra Europe Vision Plc om udpegning af Tritel Investment Inc. som rådgiver for dk Årsrapport Ny Finanskalender AIM-meddelelse fra Europe Vision Plc vedrørende Letsbuyit PLC Ekstraordinær generalforsamling mandag den 26. marts 2007, kl. 11: Mulig ændring af strategi Europe Vision Plc - Michel Thoulouze og Nick Collinson udpegede til at etablere Elite TV Live Networks Holding, Meddelelse vedr. Elite Fashion Live Networks Holding, meddelelse fra Europe Vision Plc Live Networks Holding, meddelelse om fejl i telefonnummer Live Networks Holding, to meddelelser fra Europe Vision Plc Live Networks Holding, finanskalender Live Networks Holding, meddelelse vedrørende status og forventninger Live Networks Holding, insideres handler Transferred to observation list Overførsel til observationslisten Live Networks Holding, halvårsrapport Live Networks Holding, announcement concerning short-term financing Live Networks Holding, meddelelse vedrørende korttidsfinansiering 39

41 dg md år Overskrift Live Networks Holding, insiders' tradings Live Networks Holding, insideres handler - bestyrelseshonorar Live Networks Holding, Invitation til aktionærmøde Live Networks Holding, Invitation to shareholders' meeting Live Networks Holding, aktieposten i Tritel Media AB Live Networks Holding, Future Plans Live Networks Holding, fremtidsplaner Live Networks Holding, notification from major shareholder (section 29) from Tritel Investment Inc Live Networks Holding, storaktionærmeddelelse ( 29) fra Tritel Investment Inc Tilbageførsel fra observationslisten Live Networks Holding, the Company's shareholding in Tritel Media AB Live Networks Holding, selskabets aktiebesiddelse i Tritel Media AB Live Networks Holding, The Securities Council Ends In-depth Investigation Live Networks Holding, Fondsrådet afslutter dybdegående undersøgelse Live Networks Holding, notification from major shareholder (section 29) from Tritel Investment Inc Live Networks Holding, storaktionærmeddelelse ( 29) fra Tritel Investment Inc Live Networks Holding, vedtægter ændret på ordinær generalforsamling 26. april Live Networks Holding, forløb ordinær generalforsamling 26. april Live Networks Holding, meddelelse vedrørende tilbud fra Tritel Investment Inc Live Networks Holding, årsrapport Live Networks Holding, announcement concerning Tritel Investment Inc Live Networks Holding, meddelelse vedrørende Tritel Investment Inc Live Networks Holding, expectations for Live Networks Holding, forventninger for Live Networks Holding, indkalder til ordinær generalforsamling 26. april Live Networks Holding, Finanskalender Live Networks Holding, årsrapport Live Networks Holding, Offer by Tritel Investment Inc. to the shareholders of Live Networks A/S Live Networks Holding, Tilbud fra Tritel Investment Inc. til aktionærerne i Live Networks Holding A/S Registreret rettet emission Registred directed placement 40

42 Dg md år Overskrift Live Networks Holding, nye vedtægter marts Tegningsliste Live Networks Holding, storaktionærmeddelelse ( 29) fra Tritel Investment Inc Live Networks Holding, Kapitalforhøjelse nominelt DKK Live Networks Holding, clarifying statement in connection with press coverage Live Networks Holding, klargørende udtalelse i anledning af presseskriverier Live Networks Holding, aftale med Tritel Investment Inc. samt kapitalforhøjelse Live Networks Holding, ny direktør og forretningsstrategi Live Networks Holding, ændring til finanskalender Live Networks Holding, Agreements between Tritel Media AB, Live Networks Holding and Tritel Investment Inc Live Networks Holding, aftale mellem Tritel Media AB, Live Networks Holding og Tritel Investment Inc Live Networks Holding, finanskalender Live Networks Holding, vedr. aktietilbagekøbsprogram Live Networks Holding, finanskalender Live Networks Holding, vedtægter fra den 23. januar Live Networks Holding, development of extraordinary general meeting on 23 January Live Networks Holding, forløb ekstraordinær generalforsamling den 23. januar Live Networks Holding, vedr. købstilbud på alle aktiver og forpligtelser i Live Networks Holding A/S Live Networks Holding, storaktionærmeddelelse ( 29) fra Aladdin Investment Services Ltd Live Networks Holding, storaktionærmeddelelse ( 29) fra Aladdin Investment Services Ltd Live Networks Holding, indkaldelse ekstraordinær generalforsamling den 23. januar Live Networks Holding, meddelelse vedr. købstilbud vedr. alle aktiver og forpligtelser 41

43 Finanskalender 2007 Europeinvestment A/S har offentliggjort følgende finanskalender for 2007: Årsrapport (oprindelig udgave) Årsrapport (endelig udgave) Ordinær generalforsamling Halvårsrapport Bestyrelsen har for 2006 og fremefter besluttet, at der ikke vil blive afgivet kvartalsrapporter. Årsagen er, at tilbuddet fra Tritel Investment Inc. er gennemført, hvorefter Selskabet ikke har nogen drift tilbage. Bestyrelsen har derfor vurderet, at omkostningerne ved udarbejdelse af kvartalsrapporter ikke vil stå mål med værdien af disse. 42

44 SELSKABSLEDELSE 1. Sammensætning af bestyrelse - kriterier Som et resultat af beslutninger truffet på den ekstraordinære generalforsamling i København den 26. marts 2007, er sammensætningen af bestyrelsen blevet revideret. Generelt skal bestyrelsen have følgende karakteristika: Bred forretningsmæssig baggrund Stor international erfaring Erfaring i virksomhedsovertagelser, opkøb og investeringer. Medie ekspertise Moderne kommunikations ekspertise Erfaring med brancher der anvender avanceret teknologi til tjenesteydelser Kendskab til dansk erhvervsliv 2. Sammensætning af bestyrelse - profiler Profiler på bestyrelsesmedlemmerne er: Hans Birkholm formand Har baggrund som finansiel- og skatterådgiver i Danmark og derfor har en bred baggrund og erfaring i og med erhvervslivet i Danmark. Endvidere har hans arbejde med multinationale virksomheder givet stor erfaring i internationale aspekter og investeringer. Kenneth Dundas Har arbejdet med en bred vifte af virksomheder I 9 europæiske lande, I Canada samt i USA. En stor del af erfaringen er baseret på virksomhedssammenslutninger samt opkøb. Kenneth Dundas har en betydelig erfaring i tele-industrien. Sanji Tandan Har arbejdet i medieindustrien. Har været administrerende direktør i en lang række af virksomheder i Europa i en af verdens største medievirksomheder. 43

45 Staffan Hillberg Hans tidlige erhvervs erfaring var inden for højteknologi produkter og tjenesteydelser samt inden for mediebranchen både i Sverige og i andre Europæiske lande. På det seneste har hans fokusområder været på venture kapital, investeringer samt andre relaterede aktiviteter i et internationalt miljø. 3. Selskabsledelse aktiebesiddelser og ledelsesposter Aktier i Europe- investment A/S Hans Birkholm Sebastian Bach 0 Kenneth Dundas 0 Sanji Tandan 0 Staffan Hillberg 0 For gennemgang af ledelsesposter i andre danske selskaber henvises til note Bestyrelse 2006 aflønning For gennemgang af bestyrelsens aflønning henvises til note 12 nærtstående parter. Hvert medlem af bestyrelsen har optjent, men endnu ikke modtaget en betaling på kr Bestyrelsesmøder 2006 Gennem 2006 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Hertil kommer, at bestyrelsen har mødtes uformelt 6 gange uden at træffe beslutninger. 44

46 Corporate Governance I november 2005 har OMX Københavns Fondsbørs udstedt en anbefaling om god selskabsledelse (corporate governance). Bestyrelsen har forholdt sig til anbefalingerne om god selskabsledelse, som er formuleret i Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark. Selskabet har tilpasset sig anbefalingerne i det omfang, bestyrelsen har vurderet, at dette er relevant for et investeringsselskab med få ansatte. For så vidt angår uafhængighed af Selskabet kan det oplyses, at Kenneth Dundas ikke er uafhængig af Selskabet, da han har fungeret som Selskabets CFO. Derimod er Hans Birkholm, Sanji Tandan og Staffan Hillberg uafhængige af Selskabet. Selskabet overholder ikke umiddelbart følgende anbefalinger, som dog løbende vil blive vurderet i forbindelse med Selskabets fremtidige udvikling: Offentliggørelse af selskabsmeddelelser på både dansk og engelsk. Selskabet udsender p.t. ikke generelt selskabsmeddelelser på engelsk, da langt den største del af Selskabets aktionærer er danske. Selskabet agter i fremtiden at udsende sædvanlige selskabsmeddelelser på engelsk. Derimod agter Selskabet fortsat alene at udsende sine regnskabsmeddelelser på dansk. Udarbejdelse af kvartalsregnskaber. I øjeblikket, hvor Selskabets eneste aktiv består af aktier i et AIM noteret selskab har Selskabet ikke fundet det nødvendigt at udarbejde kvartalsregnskaber. Udpegning af en næstformand, da dette ikke vurderes at være nødvendigt for en bestyrelse med kun 4 medlemmer. Bestyrelsen har p.t. ikke fundet behov for at nedsætte udvalg, men behovet herfor vil løbende blive vurderet. Bestyrelsen har ikke skriftligt nedfældet de skriftlige politikker og procedurer, som nævnes i OMX Københavns Fondsbørs anbefalinger (politik for forholdet til Selskabets interessenter, informations- og kommunikationspolitik, arbejds- og opgavebeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer, evalueringsprocedure, procedure for direktionens rapportering, vederlagspolitik og plan for risikostyring). Bestyrelsen har for 2006 ikke gennemført en formel procedure med selvevaluering. 45

47 REGNSKABSBERETNING Årsrapporten for Europeinvestment A/S for 2005 blev for første gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Europeinvestment A/S har valgt frivilligt at aflægge årsrapport for moderselskabet efter IFRS fra og med Pr. 1. juni 2005 erhvervede selskabet virksomheden Live Networks International AB, Sverige 100% mod udstedelse af nye aktier i Europeinvestment A/S. Ifølge IFRS 3 medførte dette, at der var tale om en omvendt virksomhedsovertagelse. Dette medførte, at Europeinvestment A/S koncernmæssigt var den overtagne virksomhed, mens Live Networks International AB var den overtagende virksomhed. Ovenstående havde følgende konsekvenser for koncernregnskabet: - Koncernregnskabet blev udgivet i Europeinvestment A/S navn, men var en fortsættelse af Live Networks International AB s regnskab. - Live Networks International AB s aktiver og forpligtelser blev indregnet og målt i koncernregnskabet til deres regnskabsmæssige værdi før sammenslutningen. - Overført resultat og øvrige egenkapitalposteringer, der blev indregnet i koncernregnskabet, var lig med det overførte resultat og øvrige egenkapitalposteringer i Live Networks International AB umiddelbart før sammenslutningen. - Egenkapitalen i koncernen blev opgjort ved at lægge kostprisen for Europeinvestment A/S ved virksomhedssammenslutningen til egenkapitalen i Live Networks International AB (den juridiske dattervirksomhed). 46

48 REGNSKABSBERETNING Pr. 28. februar 2006 blev de juridiske dattervirksomheder Live Networks International AB samt Nordisk Industripartner AB afhændet, hvorfor der ikke foreligger en koncern pr. 31. december Ovenstående har følgende konsekvenser for årsrapporten: - Regnskabet er en fortsættelse af Europeinvestment A/S regnskab. - Der indregnes ikke resultat for Live Networks International AB og Nordisk Industripartner AB, da der ikke længere foreligger en koncern. - Resultat for Europeinvestment A/S indregnes for perioden 1. januar 31. december Ophørte aktiviteter Tritel Investments Inc. erhvervede i al væsentlighed pr. 1. marts 2006 samtlige aktiver og forpligtelser i Europeinvestment A/S til en pris på SEK 315,6 mio., svarende til DKK 252 mio. Eneste tilbageværende aktiv er en likvid beholdning på DKK 2 mio. Betaling af salgssummen er sket ved at Europeinvestment A/S har modtaget aktier i Tritel Media AB. Den 28. juni 2006 indgik Europeinvestment A/S aftale om overdragelse af sine aktier i Tritel Media AB mod bytte med aktier i Europe Vision Plc. 47

49 REGNSKABSBERETNING Resultat efter skat af ophørte aktiviteter samt værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen. I noterne oplyses herefter omsætning, omkostninger, værdireguleringer og skat for den ophørte aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter udskilles i særskilte linjer i balancen og hovedposterne specificeres i noterne. Overtagelsesbalancen pr. 1. marts 2006 er i hovedposter specificeret i note 3. Aktiver sat til salg Eftersom Europe Vision Plc. ikke har gennemført de planlagte akkvisitioner i løbet af 2006, har bestyrelse for Europeinvestment A/S besluttet sig for at fremskynde salgsprocessen og gennemføre et salg til tredjeparter med respekt af lock-up-forpligtelsen, der udløber 31. juli Europeinvestment A/S har engageret en børsmægler til at bistå i forbindelse med salg af alle aktier i Europe Vision Plc. til investorer. De aktier, som er undergivet lock-up, vil forblive undergivet lock-up efter salget. Når lock-up perioden udløber er det bestyrelsens holdning, at de resterende aktier i Europe Vision Plc. skal afhændes til bedst mulig pris og som minimum skal provenuet svare til børskursen. Da aktierne i Europe Vision Plc. er sat til salg indregnes disse i årsrapporten til dagsværdi. Aktierne var en del af salgsaftalen med Tritel Investments Inc. og fra aftalens indgåelse har det været ledelsens opfattelse, at aktierne skulle afhændes hurtigst muligt til bedst mulig pris. Det har aldrig været ledelsens opfattelse, at de skulle have nogen form for indflydelse på beslutningerne i hverken Tritel Media AB eller i Europe Vision Plc. 48

50 REGNSKABSBERETNING KAPITALANDELE I EUROPE VISION PLC. Kapitalandele i Europe Vision Plc. består af aktier, hvor kursen pr. 29. december 2006 andrager 72,5 ifølge London Alternative Investment Market. Valutakursen pr. 29. december 2006 andrager 1.110,35, hvilket gør, at den samlede værdi af aktierne udgør kr Aktierne er i årsrapporten indregnet til dagsværdien. EGENKAPITAL Selskabets egenkapital udgør pr. 31. december 2006 t.kr sammenholdt med t.kr ved udgangen af Der er i 2006 sket en kapitalforhøjelse på 15,5 mio. kr. PENGESTRØMSOPGØRELSE Årets pengestrømme udgør t.kr. 71, hvor årets pengestrømme sidste år udgjorde t.kr I forbindelse med salg af aktivitet til Tritel Investment Inc. har køber stillet den aftalte likviditet til rådighed via mellemregning. Mellemregningen indgår i tilgodehavende tilknyttede virksomheder og er endnu ikke fuldt anvendt. Selskabet har ingen kassekredit i pengeinstitutter. 49

51 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Europeinvestment A/S er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark. Årsrapporten for Europeinvestment A/S for 2006 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. Københavns Fondsbørs oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber og IFRSbekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Grundlaget for udarbejdelse Årsrapporten præsenteres i DKK. Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprincip. Langfristede aktiver og afhændelsesgrupper bestemt for salg måles til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi før den ændrede klassifikation eller dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år. BESKRIVELSE AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Omregning af fremmed valuta For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. 50

52 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, konsulentydelser, lokaler, tab på debitorer m.v. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder udleje af fast ejendom, fortjeneste og tab ved løbende salg og udskiftning af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. 51

53 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Materielle aktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes/komponenternes forventede brugstid, der udgør: Grunde og bygninger: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30 år 3 7 år Der afskrives ikke på aktiver, der endnu ikke er taget i brug. Grunde afskrives ikke. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet, som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under administrationsomkostninger. 52

54 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kapitalandele Kapitalandele i Europe Vision Plc. anses for handelsbeholdning og således ikke som associeret virksomhed. Europeinvestment A/S har ikke reel indflydelse i Europe Vision Plc. og ledelsen forventer at sælge aktierne efter udløb af lock-up periode. Europe Vision Plc. har ikke tidligere indgået i konsolideringen. Kapitalandele i Europe Vision Plc. indregnes på den baggrund til dagsværdi. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i moderselskabets årsregnskab til kostpris. Såfremt der er indikation for værdiforringelse, foretages, værdiforringelsestest. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet. Værdiforringelse af langfristede aktiver Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid testes årligt for værdiforringelse, første gang inden udgangen af overtagelsesåret. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse sammen med de øvrige langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme fra den virksomhed eller aktivitet (pengestrømsfrembringende enhed), som goodwill er knyttet til. Nedskrivning af goodwill indregnes på en separat linje i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive udnyttet. 53

55 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktiver vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi. Kapitalværdien beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme fra aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet er en del af. Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under administrationsomkostninger. Nedskrivning af goodwill indregnes dog i en separat linje i resultatopgørelsen. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår og måles til kostpris. Værdipapirer Aktier og obligationer, der indgår i selskabets handelsbeholdning, indregnes på handelsdatoen under kortfristede aktiver og måles til dagsværdi svarende til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi opgjort på grundlag af markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede værdipapirer. Ændringer i dagsværdien indregnes løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster. 54

56 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Aktier og obligationer, der ikke indgår i selskabets handelsbeholdning (disponible for salg), indregnes under langfristede aktiver til kostpris på handelsdatoen og måles til dagsværdi svarende til børskurs for børsnoterede værdipapirer og til en skønnet dagsværdi opgjort på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede værdipapirer. Urealiserede værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen bortset fra nedskrivninger som følge af værdiforringelse samt valutakursreguleringer på obligationer i fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Ved realisation overføres den akkumulerede værdiregulering indregnet på egenkapitalen til finansielle poster i resultatopgørelsen. Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. 55

57 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig effekt på målingen af forpligtelsen. Der anvendes en før-skat diskonteringsfaktor, som afspejler samfundets generelle renteniveau med tillæg af de konkrete risici, der knytter sig til forpligtelsen. Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier indregnes under finansielle omkostninger. Omkostninger til omstruktureringer indregnes som forpligtelser, når en detaljeret, formel plan for omstruktureringen er offentliggjort senest på balancedagen over for de personer, der er berørt af planen. Ved overtagelse af virksomheder indregnes hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed alene i beregningen af goodwill, når der på overtagelsestidspunktet eksisterer en forpligtelse for den overtagne virksomhed. Der indregnes en hensat forpligtelse vedrørende tabsgivende kontrakter, når de forventede fordele for selskabet fra en kontrakt er mindre end de uundgåelige omkostninger i henhold til kontrakten. Når selskabet er forpligtet til at nedtage eller bortskaffe et aktiv eller reetablere det sted, hor aktivet anvendes, indregnes en forpligtelse svarende til nutidsværdien af de forventede fremtidige omkostninger. 56

58 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Finansielle forpligtelser Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af "den effektive rentes metode", således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger over låneperioden. Øvrige forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år, målt til kostpris. Aktiver bestemt for salg Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og afhændelsesgrupper, som er bestemt for salg. Afhændelsesgrupper er en gruppe af aktiver, som skal afhændes samlet ved salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver, som vil blive overført ved transaktionen. Aktiver klassificeres som "bestemt for salg", når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg indenfor 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, måles til dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som "bestemt for salg". Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser specificeres i særskilte linjer i balancen, og hovedposterne specificeres i noterne. Præsentation af ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter udgør en betydelig del af virksomheden, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller er udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til en formel plan. Ophørte aktiviteter omfatter endvidere virksomheder, som i forbindelse med opkøbet er klassificeret "bestemt for salg". 57

59 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter samt værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser samt gevinst/tab ved salg præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter udskilles i særskilte linjer i balancen uden tilpasning af sammenligningstal, jf. afsnittet "Aktiver bestemt for salg", og hovedposterne specificeres i noterne. Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i en note. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, modtagne og betalte renter, modtagne udbytter samt betalt selskabsskat. Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter, køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid på købstidspunktet på under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. 58

60 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle valuta omregnes med gennemsnitlige valutakurser, med mindre disse afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. Segmentoplysninger Selskabet ledes og drives som én forretningsenhed. Der er ikke identificeret forretningsområder eller forretningsenheder i forbindelse med salg af tjenesteydelser eller geografiske markeder. Som følge heraf har selskabets ledelse konkluderet, at det ikke er relevant at præsentere segmentrapportering for forretningsområder eller geografiske markeder. Ny regnskabspraksis Følgende IFRS-standarder og fortolkningsbidrag er implementeret med ikrafttrædelse den 1. januar 2006 i Europeinvestment A/S: Tilrettet IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling Tilrettet IAS 21 Valutaomregning IFRIC 4 Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt Implementeringen har ikke påvirket selskabets regnskabspraksis. Med virkning fra den 1. januar 2007 implementeres IFRS 7 Finansielle Instrumenter: Oplysninger, og ændring til IAS 1 Præsentation af årsregnskab Oplysninger om egenkapital. IFRS 8 Segmentoplysninger forventes implementeret med virkning fra 1. januar Standarderne vil alene have betydning for årsrapportens noteoplysninger. Udsendt fortolkningsbidrag om Servicekoncessionsaftaler (IFRIC 12), der træder i kraft 1. januar 2008, forventes ikke at have væsentlig påvirkning på selskabets regnskabspraksis. Implementering af IFRIC 7 11 forventes ikke at medføre ændringer i selskabets regnskabspraksis. 59

61 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Hoved- og nøgletal Nøgletal for er udarbejdet i henhold til IFRS og på baggrund af følgende: Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i årsrapporten anførte nøgletal er beregnet således: Soliditetsgrad Egenkapital ultimo Balancesum ultimo Bruttomargin Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Aktiver/egenkapital Samlede aktiver Egenkapital i alt Egenkapitalforrentning Resultat x 100 Gennemsnitligt antal aktier Resultat pr. aktie Årets resultat Gennemsnitligt antal aktier Udbytte pr. aktie Udbytteprocent x pålydende værdi 100 Indre værdi pr. aktie Egenkapital ultimo Gennemsnitligt antal aktier Sammenligningstallene for er ikke udarbejdet efter IFRS, men er udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 60

62 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 61

63 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER 62

64 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER 63

65 OPGØRELSE OVER ÅRETS INDREGNEDE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER 64

66 EGENKAPITALOPGØRELSE 65

67 PENGESTRØMOPGØRELSE 66

68 NOTER 67

69 NOTER 68

70 NOTER 69

71 NOTER 70

72 NOTER 71

73 NOTER 72

74 NOTER 73

75 NOTER 74

76 NOTER 75

77 NOTER 76

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere