Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online."

Transkript

1 Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af Europa 2020, EU's vækststrategi, indledes efter planen til næste år. De hidtidige fremskridt er ikke tilfredsstillende, og Regionsudvalget er fast besluttet på at se nærmere på alle faktorer, som lægger hindringer i vejen for strategiens gennemførelse, ved at bringe de europæiske byers og regioners holdninger ind i debatten. Derfor har Regionsudvalget med bistand fra INTERREG IV C-programmet iværksat en omfattende høring af EU's lokale og regionale myndigheder for at undersøge, hvorvidt de følgende udsagn afspejler et behov for at revurdere Europa 2020 og indsamle yderligere idéer og bemærkninger. Ved at svare på de følgende 12 spørgsmål giver De Regionsudvalget tilladelse til at anvende og offentliggøre de indsamlede informationer. Respondenternes navne og tilhørsforhold kan ligeledes vedlægges som bilag til dokumenter, som offentliggøres af Regionsudvalget. Resultaterne af denne høring vil blive anvendt til støtte for en politisk erklæring fra Regionsudvalget om Europa strategien og en midtvejsrapport, der vil blive fremlagt på det europæiske topmøde for byer og regioner i Athen den marts Resultaterne af undersøgelsen vil også indgå i Regionsudvalgets bidrag til forårstopmødet i Det Europæiske Råd 2014, hvor de strategiske retningslinjer for revisionen af Europa 2020 vil blive fastlagt. Regionsudvalget vil ligeledes formidle resultaterne til Kommissionen og Europa-Parlamentet, og dermed sikre, at alle institutioner i revisionsprocessen er velinformerede om de lokale og regionale myndigheders behov. Resultaterne af Regionsudvalgets overvågningsindsats i tyder på, at: Europa 2020's målsætninger og overordnede mål på såvel EU-niveau som nationalt niveau ikke altid har været hensigtsmæssige set i lyset af den aktuelle situation og potentialet i EU's byer og regioner. Undertiden ville andre mål, indikatorer eller kvantitative målsætninger have været mere velegnede; Generelt tager de nationale reformprogrammer, som er udtryk for medlemsstaternes politikker til overvindelse af barriererne for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, ikke højde for eksisterende territoriale forskelle eller det reelle omfang af de politiske foranstaltninger, som gennemføres af lokale og regionale myndigheder på de fleste af de områder, der er relevante for Europa 2020-målene; Denne situation er et resultat af medlemsstaternes topstyrede tilgang til fastsættelsen af de nationale mål og en af årsagerne til, at disse mål ikke er ambitiøse nok og ikke lever op til de overordnede mål i EU's Europa 2020-strategi. Det ser ikke ud til, at der er blevet gjort en systematisk indsats for at gøre brug af de uudnyttede ressourcer i de aftaler om flerniveaustyring, som bliver tilgængelige, når forskellige forvaltningsniveauer indgår i et partnerskab; 1 DA

2 Arbejdspapir- "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Ordreseddel nr Derudover har lokale og regionale myndigheder i hele EU mærket sparepolitikkernes alvorlige indvirkning på deres evne til at gennemføre de nødvendige investeringer til etablering af rammevilkårene for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Mange af de lokale og regionale myndigheder, der deltog i Regionsudvalgets undersøgelse, rapporterede, at der mangler midler til at støtte de nødvendige investeringer på relevante politikområder. Personlige oplysninger Navn og efternavn adresse Lokal/regional myndighed Stilling Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse: Opfølgning af besvarelsen indebærer behandling af personlige oplysninger (navn, kontaktoplysninger, osv.) i en fil. Det er frivilligt at svare på spørgsmålene. Deres svar vil blive gemt i fem år efter modtagelse af Deres spørgeskema. Skulle De ønske yderligere oplysninger eller at udøve Deres rettigheder under forordning (EF) 45/2001 (f.eks. adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger), bedes De kontakte den registeransvarlige på: De kan også kontakte Regionsudvalgets databeskyttelsesansvarlige: De har til enhver tid ret til at henvende Dem til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse: (www.edps.europa.eu). Samlede data fra alle spørgeskemaer kan overdrages til Regionsudvalgets ordførere og andre EU-institutioner til orientering. Såfremt De ikke er indforstået med dette, beder vi Dem om at oplyse os herom. De bedes reagere på nedenstående udsagn ved at sætte kryds ved en af svarmulighederne 1. "Europa 2020-strategiens mål har fået de lokale/regionale myndigheder til at forbedre prioriteringen af bæredygtige og inklusive vækstorienterede politikker og dermed bidraget til, at de har opnået målelige fremskridt."

3 2. "Europa 2020-strategien kunne have gavn af en kombination af bottom-up og top-down planlægning og fastsættelse af mål. En sådan strategi ville gøre det muligt at tage højde for specifikke lokale og regionale særpræg i stedet for blot at tage udgangspunkt i mål, der fastsættes på nationalt eller EU-niveau. På den måde kunne den reviderede strategi tage bedre højde for alle barrierer for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i landet og gøre foranstaltninger, der allerede er iværksat af lokale/regionale myndigheder, mere effektive." 3. "En yderligere territorial differentiering af Europa 2020-målene på regionsniveau ville lette gennemførelsen og dermed øge strategiens nytteværdi." 4. "Hvad angår revisionen af Europa-2020-strategien og fastlæggelsen af territorialt differentierede mål bør følgende praksis for flerniveaustyring respekteres: fuld information og høring, inddragelse af de berørte aktører, lydhørhed for at sikre, at der tages hensyn til bidrag fra regioner og byer i alle faser af den politiske proces." 5. "Regioner og byers individuelle bidrag til opfyldelsen af de mål, der er fastsat på medlemsstatsniveau, bør følge en..." De bedes fuldføre ovenstående udsagn ved at sætte kryds ved en af svarmulighederne: afbalanceret model, hvor alle regioner sigter mod at bidrage ligeligt til opfyldelsen af de nationale mål. udligningsmodel, hvor regionerne med de bedste resultater accepterer at yde et større bidrag til opfyldelsen af de nationale mål end regioner, som befinder sig i en mindre gunstig position. catch-up-model, hvor regionerne med de dårligste resultater gør en større indsats for at opfylde de nationale mål. 3

4 Arbejdspapir- "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Ordreseddel nr "Ved fastlæggelsen af mål bør der tages hensyn til indbyrdes afhængighed mellem regioner på tværs af grænser (f.eks. pendlerstrømme, grænseoverskridende økonomisk samarbejde, forekomsten af klynger med grænseoverskridende aftaler m.m.)." 7. "Lokale og regionale myndigheder kan anvende Europa 2020-strategien til benchmarking af egne fremskridt og en mere effektiv udveksling af bedste praksis." 8. "Gensidig læring samt udveksling af erfaringer og eksempler på bedste praksis mellem regioner, som står over for de samme udfordringer, kan hjælpe dem med at opfylde Europa 2020-målene." 9. "Lokale/regionale myndigheders potentielle bidrag til Europa 2020-strategiens mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst kunne være større, hvis der blev indgået aftaler om flerniveaustyring med de nationale regeringer - dvs. aftaler, der opstiller fælles tidsfrister for koordinering og integration af alle relevante aktørers foranstaltninger på de forskellige forvaltningsniveauer samt fælles styrings- og overvågningsordninger."

5 10. "Europa 2020-strategien har opmuntret de lokale og regionale myndigheder til at gøre større brug af innovative finansieringsredskaber som revolverende fonde, offentlig-private partnerskaber, pensionskasseinvesteringer m.m. " 11. "Hvilke af de følgende foranstaltninger kunne bidrage til at øge bevidstheden om og medejerskabet af Europa 2020-strategien blandt lokale og regionale myndigheder?" Sæt kryds ved de to muligheder, som De anser for vigtigst. Flere midler til gennemførelse af direkte foranstaltninger En mere klart defineret rolle for byer og regioner i forbindelse med strategiens gennemførelse En intensiveret dialog på flere niveauer om strategiens mål og udformning Bedre og mere direkte kommunikation vedrørende Europa 2020 fra EU og de nationale regeringer Støtte til koordinering af foranstaltninger og projekter under Europa 2020-strategiens overordnede mål som et middel mod den nuværende tendens til hele tiden at opfinde nye begreber og undgå at anvende redskaber, der er udformet i "Bruxelles" Et nyt navn til Europa 2020-strategien, som kan få lokale og regionale aktører til at identificere sig med strategien 12. Har De andre kommentarer eller præciseringer, navnlig vedrørende mulighederne for at forbedre revisionen og gennemførelsen af Europa 2020-strategien (maks. 500 karakterer)?. Jeg ønsker at modtage yderligere information fra Regionsudvalget om overvågningen af Europa Ja tak, sendes til følgende adresse: Nej tak Tak for Deres bidrag 5

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union UNDERSØGELSE Dette dokument

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1 SSM-kvartalsrapport Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen I 2014 vil alle ECB publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel. 2014 / 1 Den Europæiske Centralbank, 2014

Læs mere