NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie"

Transkript

1 NOTAT Projekt Den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis Kunde ekvis Notat nr. 1 Dato Til Fra ekvis Rambøll 1. Indledning Spørgeskemaet i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis bygger på en pilotundersøgelse i 2009 samt evalueringen heraf. Pilotundersøgelsen i 2009 omfattede 158 praktiserende speciallæger fordelt på 14 specialer og havde deltagelse fra patienter. På baggrund af resultaterne herfra er der udarbejdet et nyt spørgeskema, der er udviklet med inddragelse af tre praktiserende speciallæger og en regional følgegruppe bestående af en person fra hver af de fem regioner. I forbindelse med den aktuelle undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis har Rambøll supplerende gennemført et litteraturstudie og en pilottest med kognitive patientinterview som yderligere kvalitetssikring af det anvendte spørgeskema. Dato 6. november 2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F I afsnit 2 og 3 beskrives henholdsvis litteraturstudiet og pilottesten. Det endelige spørgeskema kan ses på 2. Litteraturstudie I afsnit 2.1 indledes med en sammenligning med spørgsmålene, der indgår som fælles nationale spørgsmål til ambulante patienter i LUP Derefter beskrives i afsnit 2.2 den anvendte metode i litteraturstudiet, der har givet anledning til en række supplerende studier og undersøgelser med mulige spørgsmålsformuleringer (items). 2.1 Sammenligning med LUP 2012 I udviklingen af spørgeskemaet har Rambøll foretaget en sammenligning med LUP-undersøgelsens spørgeskema til ambulante patienter som plejemærke. LUP-undersøgelsen gennemføres årligt af Enheden for Brugerundersøgelser, og senest i 2012 svarede godt ambulante patienter på en række spørgsmål omkring deres patientoplevelser. 1/8 Rambøll Danmark A/S CVR NR Medlem af FRI

2 Den metodiske kvalitet af LUP-undersøgelserne er blevet kritiseret. I forhold til denne kritik og dens betydning for udviklingen af spørgeskemaet til undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis har Rambøll særligt fundet det relevant at overveje 4-punktsskalaen, som anvendes i LUP-undersøgelsen. Den anvendte 4-punktsskala indeholder ikke en neutral midterkategori, hvilket betyder, at patienter tvinges til at tage stilling (eller svare ved ikke ). Almindeligvis vil Rambøll inkludere en neutral midterkategori, men Rambøll har vurderet og anbefalet, at der anvendes den samme svarskala som i LUP-undersøgelsen af hensyn til at øge sammenligneligheden af undersøgelserne i sundhedsvæsenet i Danmark. Anvendelsen af 4-punktsskalaen giver patienterne mulighed for at graduere deres oplevelser, og 4-punktsskalaen giver dermed mulighed for at måle væsentlige variationer i patientoplevelserne på tværs af klinikker. Behandlingen af svarkategorierne i rapporteringen, herunder en sammenlægning af svarkategorier, behandles ikke i dette notat omkring selve spørgeskemaet. I tabel 1 gives en sammenligning af spørgsmålene i LUP 2012 med spørgsmålene i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Tabel 1. Spørgsmål i LUP 2012 for ambulante patienter sammenlignet med spørgsmål i undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis LUP 2012, ambulante patienter Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis 1. Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? 7,8 2. Har du kommentarer til din modtagelse i ambulatoriet? Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? 9,10 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktpersoner(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? 6. Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 15* 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 23* 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? Hvilke(n) fejl oplevede du? Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? 11,13* 13. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? 14. Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? 22, Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? 15,23, Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? 24, Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale 2/8

3 hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? 19. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 20. Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter dit/dine ambulatoriebesøg)? 26,27* 22. Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? 16,27, Skriv her, hvis du synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt. 29,30 Anm.: LUP 2012 spørgeskemaet ses på Spørgeskemaet til Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis ses på kolonne anfører det tilsvarende spørgsmålsnummer i spørgeskemaet til undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. * angiver, at spørgsmålet fra LUP 2012 bliver dækket af nogle andre spørgsmålsformuleringer i Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis. Angivelse af flere spørgsmål betyder, at der er flere spørgsmål, der giver information om det tema, som LUP 2012-spørgsmålet adresserer. Sammenligningen med spørgsmålene i LUP 2012 viser, at omkring to tredjedele af spørgsmålene indgår som sammenlignelige, om end ikke identiske, spørgsmål i spørgeskemaet til Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis. De to spørgeskemaer ligger dermed i nogen grad tæt op ad hinanden i forhold til temaer og spørgsmål, der anvendes til at belyse danske patienternes oplevelser. Undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis har supplerende en række spørgsmål, der berører patienters valg af klinikken (nr. 1 og 2 i spørgeskemaet), holdninger til tidsbestillingen (nr. 3 og 4) og besøgstidspunkt (nr. 5, 6 og 12). Dette er temaer og spørgsmål, der er fremkommet i pilotundersøgelsen fra 2009, og derudover har patienterne i de kognitive interview ligeledes givet udtryk for relevansen af disse temaer og spørgsmål. Det er valgt at medtage få baggrundsoplysninger. Det skyldes dels et ønske om at opprioritere patientoplevede kvalitetsspørgsmål, dels et ønske om at øge oplevelsen af anonymitet for patienterne. Derudover foreligger der ikke tilgængelige populationsoplysninger om patientgrupperne på bestemte baggrundsvariabler, der kunne kvalificere frafaldsanalyser og vurderinger af evt. skævheder i stikprøverne. 2.2 Andre studier og undersøgelser Litteraturstudiet har til formål at skabe et overblik over studier og undersøgelser, der kan indebære relevante items til et spørgeskema til måling af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Den anvendte metode i litteraturstudiet anvender en søgestrategi med søgeord og kombinationer af søgeord. Litteraturstudiet er afviklet i fire faser, der dækker søgning, udvælgelse, læsning og afrapportering. De fire faser er blevet afviklet, så listen over søgeord er blevet justeret og præciseret undervejs. Ligeledes er referencer i de fundne studier/artikler blevet gennemgået med henblik på at finde yderligere relevant materiale. I tabel 2 ses anvendte søgeord. Der er primært anvendt søgeord på dansk og engelsk. Søgningen er primært foretaget i tre databaser, Google Scholar, PubMed og PsycINFO, samt relevante tidsskrifter. Eksempler på disse tidskrifter er Scandinavian Journal of Public Health, International Journal for Quality in Health Care og Medical Care Research and Review. Søgningen er afgrænset til studier fra 2000 og frem. Der er fokus på kvantitative studier. Der medtages kun studier, hvor undersøgelses- 3/8

4 målgruppen er patienter, og hvor hovedtemaet i undersøgelsen er den oplevede kvalitet, patienttilfredshed eller servicekvalitet (se søgeord). Der medtages kun studier, der er optaget i peerreviewed tidsskrifter eller udgivet af offentlige myndigheder. Tabel 2. Søgeord Sprog Patient Kvalitet Andre ord Dansk Patient Brugeroplevet kvalitet, patienttilfredshed, service, organisatorisk kvalitet, interpersonel kvalitet Skala, items, survey, spørgeskema, undersøgelse, evaluering Engelsk Patient Patient satisfaction, patient experience, patient experienced quality, quality of care, quality assessment Anm.: Søgeord har været anvendt i forskellige søgekombinationer. Survey, items, scale, national survey, evaluation, medical specialists, questionnaire De fundne dokumenter er blevet screenet på baggrund af titler, i anden omgang efter læsning af artiklernes resuméer og endelig efter læsning af teksterne. Tilgængelige ikke peer-reviewed undersøgelser fundet i Google søgninger er også blevet overvejet. De mest relevante studier er efterfølgende blevet gennemgået for mulige items. I tabel 3 gives en oversigt over artikler, der er fundet i litteraturstudiet. Det er studier, der kan ses som relevante i forhold til at udvikle og udvælge de relevante items til spørgeskemaet. Tabel 3. Udvalgte studier i perioden Nr Studie Kleefstra et al., BMC Health Services Research 2012, An instrument assessing patient satisfaction with day care in hospitals. Care Quality Commission, Technical details patient survey information 2012 Accident and Emergency Survey, December Takemura et al., The Tohoku Journal of Experimental Medicine 2006, Development of a questionnaire to evaluate patient satisfaction with medical encounters. Larsson et al., Journal of Clinical Nursing 2002, Development of a short form of the Quality from the Patient s Perspective (QPP) questionnaire. Sweeny et al., Journal of Clinical Nursing 2002, Development of the Irish National Patient Perception of Quality of Care Survey. 6 RAND Health, The Patient Satisfaction Questionnaire (PSQ), PSQ-III Vukovic et al., Public Health 2012, Validation of a patient satisfaction questionnaire in primary health care. Ruggeri et al, Br J Psychiatry Suppl. 2000, Development, internal consistency and reliability of the Verona Service Satisfaction Scale European Version. Sjetne et. Al, BMC Health Services Research 2011, The Generic Short Patient Experiences Questionnaire (GS-PEQ): identification of core items from a survey in Norway. Jim Pearse, 2005, Review of patient satisfaction and experience surveys conducted for public hospitals in Australia, A Research Paper for the Steering Committee for the Review of Government Service Provision. 4/8

5 Rambøll har gennemgået studierne med henblik på at finde spørgsmålsformuleringer (items), der ikke allerede bliver dækket af spørgeskemaet og samtidig opleves som relevant i beskrivelsen af patientoplevelser. Rambølls gennemgang har givet anledning til en bekræftelse af de valgte temaer, og Rambøll har ikke fundet temaer eller spørgsmålsformuleringer, der har virket tilstrækkelig relevante til at berettige en udvidelse af spørgerammen. Gennemgangen har ikke givet anledning til supplerende spørgsmål. Rambøll har forelagt denne konklusion for ekvis på et arbejdsmøde omkring spørgeskemaet. En sammenligning mellem de udvalgte studier og spørgeskemaet til undersøgelse af patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis er vist i tabel 4. Tabel 4. Sammenligning med spørgeskemaet til undersøgelse af patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis Studie nr Tidsbestilling og kontakt med klinikken Undersøgelse og behandling Fejl i forbindelse med dit/dine besøg X X X X X X X X X X X X X X X X X Information X X X X X X X X X Din samlede vurdering af klinikken X X X X X X X X Antal items 27* Skala** 5/10 3/4/ / /5/10 Start-til-slut X X X (X) rækkefølge Anm.:*eksklusive baggrundsspørgsmål. **Antal punkter på anvendte skalaer i skemaet, eksklusive 'ved ikke', 'ikke relevant' og lignende kategorier. Nogle artikler behandler spørgeskemaer med varierende skalaer, eller undersøger flere skemaer med forskellige skalaer, dette er angivet med /. Et X angiver, at temaet behandles i det undersøgte eller anvendte spørgeskema. Spørgeskemaerne er ikke nødvendigvis temainddelt. X Tabel 4 viser, at der i høj grad er sammenfald mellem temaer på tværs af de fleste studier. Kun temaet, der omhandler fejl i forbindelse med behandlingen, synes at skille sig ud. Det bemærkes dog, at temaet indgår i det norske studie (nr. 9), samtidig med, at det også er et fast tema i de øvrige danske undersøgelser af patientoplevet kvalitet (LUP, LUP psykiatri og LUP fødende). Spørgsmålskonstruktionen varierer også mellem undersøgelser. Flere af skemaerne anvender en kombination af udsagn og vurderinger, mens andre alene baserer sig på udsagn. På samme måde er opbygningen forskellig, hvor nogle anvender en start-til-slut rækkefølge, og andre ikke har en tematisk inddeling eller kronologi i deres opbygning. Der synes at være en let overvægt af studier, der anvender skalaer med et naturligt midtpunkt, det være sig med enten tre eller fem punkter. 4-punktsskalaer er imidlertid ikke fremmede for undersøgelser af patientoplevet kvalitet. 5/8

6 Alt i alt viser studiet, at de inddragede temaer i nærværende undersøgelse er temaer, der går igen i tilsvarende undersøgelser. Med sine 33 items placerer undersøgelsen sig ligeledes indenfor den gængse længde af denne type spørgeskemaer. 3. Pilottest Rambøll har gennemført 37 kognitive interviews i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet til undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. I afsnit 3.1 beskrives metoden, der er anvendt i forbindelse med interviewene. Her redegøres også for de udvalgte praksisser til pilottesten, samt hvilke spørgsmål der er blevet valideret i denne sammenhæng. I afsnit 3.2 redegøres kort for de væsentligste ændringer i spørgeskemaet som følge af den gennemførte pilottest. 3.1 Metode Interviewene er gennemført som face-to-face interviews med patienter i udvalgte praksisser. Fordelingen af interviews på specialer og regioner ses i tabel 5. Tabel 5. Fire klinikker i pilottest med i alt 37 interview. Speciale Region Antal interview Reumatologi Midtjylland 8 Ørelæge Syddanmark 10 Kirurgi Hovedstaden 8 Dermatologi Hovedstaden 11 Patienterne er først blevet bedt om at udfylde spørgeskemaet i papirversion, og er dernæst blevet interviewet ud fra en semistruktureret interviewguide. For at sikre konsistens i interviewene har kun to interviewere været involveret i processen. Dette er gjort for at sikre, at interviewene så vidt muligt udføres ens hver gang, samtidig med at der tages hensyn til antallet af interviews pr. klinik. Tabel 6 viser sammensætningen af de patienter, som interviewene er gennemført med. Tabel 6. Patientsammensætning. Variabel Køn Alder Respondenttype Summariske statistikker 25 kvinder, 12 mænd Min 17 år, max 80 år (gns. 48 år) 32 patienter, 5 pårørende 6/8

7 3.2 Ændringer som følge af pilottest Nedenfor gennemgås de ændringer, der har fundet sted som følge af pilottesten med de kognitive interviews Overordnede ændringer Det umiddelbare indtryk af spørgeskemaet var, at der var tale om et spørgeskema, de fleste patienter ville besvare. Patienterne gav udtryk for, at det vejer meget tungt, når skemaet kommer fra lægen, og udleveres på klinikken. De fleste patienter beskrev spørgeskemaet som fint og vedkommende. Generelt fandt patienterne i pilottesten spørgsmålene relevante. Mange patienter læste ikke den indledende tekst i forbindelse med pilottesten, da de oplevede, at den var for teksttungt, samt antog at der var tale om informationer de ikke havde behov for. Dette gjaldt særligt et afsnit med vejledning til besvarelse. På baggrund af dette blev den indledende tekst reduceret. Mange gav udtryk for, at spørgeskemaet ved første øjekast virkede meget langt, hvilket kunne virke afskrækkende for patienterne. Særligt de mange åbne tekstfelter syntes at virke demotiverende for besvarelsen, da de tager længere tid at udfylde. Da den indledende tekst var blevet skåret kraftigt ned gav dette mere luft på siderne, hvilket giver et indtryk af et kortere skema. Det blev besluttet ikke at skære i antallet af åbne tekstfelter, idet vurderingen fra pilotundersøgelsen fra 2009 er, at patienternes kommentarer opleves som relevante og informative i forbindelse med klinikkernes anvendelse af undersøgelsesresultaterne. Cirka halvdelen af patienterne fandt, at et eller flere spørgsmål var uvedkommende for dem. Det var ikke de samme spørgsmål, der blev angivet til at være uvedkommende, så der blev ikke foretaget ændringer i spørgsmål på den baggrund. Patienterne var generelt i tvivl om, hvorvidt der blev spurgt til det besøg, som de netop har haft, eller om de burde vurdere ud fra det forløb, som de eventuelt er i gang med. Spørgeskemaet blev derfor gennemgået for at præcisere dette i de relevante formuleringer Præcisering af formuleringer I pilottesten stod det klart at nogle patienter havde problemer med at svare korrekt på spørgsmål 1 'Er det første gang du har besøgt denne klinik?'. Patienterne oplevede, at de to 'Nej' kategorier var overlappende. Således pegede en del patienter på, at de ikke opfatter sig selv som værende i 'et længere forløb', når det blot er anden gang de er i klinikken. På baggrund af dette blev der tilføjet den uddybende parentes (to besøg eller flere) til valgmuligheden 'Nej, dette besøg er led i et længere forløb'. I forbindelse med spørgsmål 2 'Hvad var den primære årsag til at du valgte denne speciallægeklinik?' oplevede en del patienter problemer i forhold til, hvilket valg der henvises til. Patienterne var usikre på, om der henvises til første gang de valgte denne klinik, eller hvorfor de har valgt klinikken til netop dette besøg. En del patienter opdagede heller ikke, at de bliver spurgt til den primære grund, og satte derfor flere krydser. Endnu andre oplevede at der manglede kategorier, særligt fordi patienterne i pilottesten antog at 'Andet' kategorien var forbeholdt ekstraordinære forhold. På baggrund af patienternes kommentarer blev spørgsmålet omformuleret til 'Hvad var den primære årsag til at du valgte denne 7/8

8 speciallægeklinik, i forbindelse med dette besøg? (sæt kun ét kryds)'. At der er tale om den primære årsag understreges ved parentesen der angiver at der kun må sættes ét kryds, mens det præciseres at der er tale om dette besøg. Svarkategorierne blev udvidet med 'Eneste mulige klinik, indenfor dette speciale' da flere patienter havde kommenteret på at denne manglede. På spørgsmål 9 'Hvor lang ventetid oplevede du, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind?' var patienter, der ikke havde oplevet ventetid forvirrede over valgmulighederne, da de ikke i første omgang bemærkede svarkategorien 'Jeg oplevede ikke ventetid'. På baggrund af dette blev denne kategori rykket op, så den nu står først for Ændring af svar-skala eller svarmuligheder Ved to af spørgsmålene viste det sig relevant at ændre mere betragteligt i svarmulighederne. Ved spørgsmål 20 'Modtog du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling?' havde flere af patienterne i pilottesten således problemer med at svare. Ingen af patienterne syntes at være i tvivl om, hvorvidt de havde modtaget skriftlig information eller ej, men en del var i tvivl om, hvilken af de to kategorier 'Nej, jeg blev ikke tilbudt det' og 'Nej, jeg havde ikke behov for det', som de skulle vælge, da de ikke syntes gensidigt udelukkende. De fleste i pilotundersøgelsen valgte at krydse af i den første kategori, da de ikke blev tilbudt skriftlig information, men samtidig gav de udtryk for, at hvis lægen havde tilbudt dem skriftlig information ville de alligevel have sagt nej, da de oplevede at de var blevet tilstrækkeligt informeret mundtligt. På baggrund af patienternes kommentarer blev de to 'Nej' muligheder omformuleret til 'Nej, men jeg ville gerne have haft det' og 'Nej, og jeg havde ikke behov for det'. I spørgsmål 25 'Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken?' gav flere af patienterne i pilottesten udtryk for, at de ønskede at nuancere deres svar ud over 'ja' eller 'nej'. På baggrund af patienternes kommentarer blev det derfor besluttet at skalere svarmulighederne fra 'I høj grad' over 'I nogen grad' og 'I mindre grad' til 'Slet ikke'. På denne måde kan der fra patientens side gives udtryk for, om de havde meget eller kun lidt tillid til den behandling de har fået, samtidig med at de med 'Slet ikke' har mulighed for at tilkendegive, at de ikke har tillid til, at de har fået den rette behandling. 4. Litteratur KVIS. Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis - forslag til fastsættelse af undersøgelseskoncept. Hovedrapport marts Boolsen, Merete Watt, Lise M. Plum og Jens G. Hillingsø. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser har tvivlsom kvalitet. Ugeskrift for Læger, 26. august Boolsen, Merete Watt, Lise M. Plum og Jens G. Hillingsø. Forbedring af spørgeskema vedrørende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Ugeskrift for Læger, 26. august Miiller, Max Mølgaard og Marie Fuglsang. Debat om LUP august /8

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Metode...3 2. Resultater...4 2.1 Kommentarer til de enkelte

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Disposition Anbefalinger på baggrund af pilottest Information og vejledninger Justeringer af spørgsmål Ekstra spørgsmål

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere