NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie"

Transkript

1 NOTAT Projekt Den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis Kunde ekvis Notat nr. 1 Dato Til Fra ekvis Rambøll 1. Indledning Spørgeskemaet i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis bygger på en pilotundersøgelse i 2009 samt evalueringen heraf. Pilotundersøgelsen i 2009 omfattede 158 praktiserende speciallæger fordelt på 14 specialer og havde deltagelse fra patienter. På baggrund af resultaterne herfra er der udarbejdet et nyt spørgeskema, der er udviklet med inddragelse af tre praktiserende speciallæger og en regional følgegruppe bestående af en person fra hver af de fem regioner. I forbindelse med den aktuelle undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis har Rambøll supplerende gennemført et litteraturstudie og en pilottest med kognitive patientinterview som yderligere kvalitetssikring af det anvendte spørgeskema. Dato 6. november 2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F I afsnit 2 og 3 beskrives henholdsvis litteraturstudiet og pilottesten. Det endelige spørgeskema kan ses på 2. Litteraturstudie I afsnit 2.1 indledes med en sammenligning med spørgsmålene, der indgår som fælles nationale spørgsmål til ambulante patienter i LUP Derefter beskrives i afsnit 2.2 den anvendte metode i litteraturstudiet, der har givet anledning til en række supplerende studier og undersøgelser med mulige spørgsmålsformuleringer (items). 2.1 Sammenligning med LUP 2012 I udviklingen af spørgeskemaet har Rambøll foretaget en sammenligning med LUP-undersøgelsens spørgeskema til ambulante patienter som plejemærke. LUP-undersøgelsen gennemføres årligt af Enheden for Brugerundersøgelser, og senest i 2012 svarede godt ambulante patienter på en række spørgsmål omkring deres patientoplevelser. 1/8 Rambøll Danmark A/S CVR NR Medlem af FRI

2 Den metodiske kvalitet af LUP-undersøgelserne er blevet kritiseret. I forhold til denne kritik og dens betydning for udviklingen af spørgeskemaet til undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis har Rambøll særligt fundet det relevant at overveje 4-punktsskalaen, som anvendes i LUP-undersøgelsen. Den anvendte 4-punktsskala indeholder ikke en neutral midterkategori, hvilket betyder, at patienter tvinges til at tage stilling (eller svare ved ikke ). Almindeligvis vil Rambøll inkludere en neutral midterkategori, men Rambøll har vurderet og anbefalet, at der anvendes den samme svarskala som i LUP-undersøgelsen af hensyn til at øge sammenligneligheden af undersøgelserne i sundhedsvæsenet i Danmark. Anvendelsen af 4-punktsskalaen giver patienterne mulighed for at graduere deres oplevelser, og 4-punktsskalaen giver dermed mulighed for at måle væsentlige variationer i patientoplevelserne på tværs af klinikker. Behandlingen af svarkategorierne i rapporteringen, herunder en sammenlægning af svarkategorier, behandles ikke i dette notat omkring selve spørgeskemaet. I tabel 1 gives en sammenligning af spørgsmålene i LUP 2012 med spørgsmålene i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Tabel 1. Spørgsmål i LUP 2012 for ambulante patienter sammenlignet med spørgsmål i undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis LUP 2012, ambulante patienter Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis 1. Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? 7,8 2. Har du kommentarer til din modtagelse i ambulatoriet? Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? 9,10 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktpersoner(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? 6. Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 15* 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 23* 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? Hvilke(n) fejl oplevede du? Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? 11,13* 13. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? 14. Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? 22, Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? 15,23, Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? 24, Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale 2/8

3 hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? 19. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 20. Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter dit/dine ambulatoriebesøg)? 26,27* 22. Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? 16,27, Skriv her, hvis du synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt. 29,30 Anm.: LUP 2012 spørgeskemaet ses på Spørgeskemaet til Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis ses på kolonne anfører det tilsvarende spørgsmålsnummer i spørgeskemaet til undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. * angiver, at spørgsmålet fra LUP 2012 bliver dækket af nogle andre spørgsmålsformuleringer i Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis. Angivelse af flere spørgsmål betyder, at der er flere spørgsmål, der giver information om det tema, som LUP 2012-spørgsmålet adresserer. Sammenligningen med spørgsmålene i LUP 2012 viser, at omkring to tredjedele af spørgsmålene indgår som sammenlignelige, om end ikke identiske, spørgsmål i spørgeskemaet til Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis. De to spørgeskemaer ligger dermed i nogen grad tæt op ad hinanden i forhold til temaer og spørgsmål, der anvendes til at belyse danske patienternes oplevelser. Undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis har supplerende en række spørgsmål, der berører patienters valg af klinikken (nr. 1 og 2 i spørgeskemaet), holdninger til tidsbestillingen (nr. 3 og 4) og besøgstidspunkt (nr. 5, 6 og 12). Dette er temaer og spørgsmål, der er fremkommet i pilotundersøgelsen fra 2009, og derudover har patienterne i de kognitive interview ligeledes givet udtryk for relevansen af disse temaer og spørgsmål. Det er valgt at medtage få baggrundsoplysninger. Det skyldes dels et ønske om at opprioritere patientoplevede kvalitetsspørgsmål, dels et ønske om at øge oplevelsen af anonymitet for patienterne. Derudover foreligger der ikke tilgængelige populationsoplysninger om patientgrupperne på bestemte baggrundsvariabler, der kunne kvalificere frafaldsanalyser og vurderinger af evt. skævheder i stikprøverne. 2.2 Andre studier og undersøgelser Litteraturstudiet har til formål at skabe et overblik over studier og undersøgelser, der kan indebære relevante items til et spørgeskema til måling af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Den anvendte metode i litteraturstudiet anvender en søgestrategi med søgeord og kombinationer af søgeord. Litteraturstudiet er afviklet i fire faser, der dækker søgning, udvælgelse, læsning og afrapportering. De fire faser er blevet afviklet, så listen over søgeord er blevet justeret og præciseret undervejs. Ligeledes er referencer i de fundne studier/artikler blevet gennemgået med henblik på at finde yderligere relevant materiale. I tabel 2 ses anvendte søgeord. Der er primært anvendt søgeord på dansk og engelsk. Søgningen er primært foretaget i tre databaser, Google Scholar, PubMed og PsycINFO, samt relevante tidsskrifter. Eksempler på disse tidskrifter er Scandinavian Journal of Public Health, International Journal for Quality in Health Care og Medical Care Research and Review. Søgningen er afgrænset til studier fra 2000 og frem. Der er fokus på kvantitative studier. Der medtages kun studier, hvor undersøgelses- 3/8

4 målgruppen er patienter, og hvor hovedtemaet i undersøgelsen er den oplevede kvalitet, patienttilfredshed eller servicekvalitet (se søgeord). Der medtages kun studier, der er optaget i peerreviewed tidsskrifter eller udgivet af offentlige myndigheder. Tabel 2. Søgeord Sprog Patient Kvalitet Andre ord Dansk Patient Brugeroplevet kvalitet, patienttilfredshed, service, organisatorisk kvalitet, interpersonel kvalitet Skala, items, survey, spørgeskema, undersøgelse, evaluering Engelsk Patient Patient satisfaction, patient experience, patient experienced quality, quality of care, quality assessment Anm.: Søgeord har været anvendt i forskellige søgekombinationer. Survey, items, scale, national survey, evaluation, medical specialists, questionnaire De fundne dokumenter er blevet screenet på baggrund af titler, i anden omgang efter læsning af artiklernes resuméer og endelig efter læsning af teksterne. Tilgængelige ikke peer-reviewed undersøgelser fundet i Google søgninger er også blevet overvejet. De mest relevante studier er efterfølgende blevet gennemgået for mulige items. I tabel 3 gives en oversigt over artikler, der er fundet i litteraturstudiet. Det er studier, der kan ses som relevante i forhold til at udvikle og udvælge de relevante items til spørgeskemaet. Tabel 3. Udvalgte studier i perioden Nr Studie Kleefstra et al., BMC Health Services Research 2012, An instrument assessing patient satisfaction with day care in hospitals. Care Quality Commission, Technical details patient survey information 2012 Accident and Emergency Survey, December Takemura et al., The Tohoku Journal of Experimental Medicine 2006, Development of a questionnaire to evaluate patient satisfaction with medical encounters. Larsson et al., Journal of Clinical Nursing 2002, Development of a short form of the Quality from the Patient s Perspective (QPP) questionnaire. Sweeny et al., Journal of Clinical Nursing 2002, Development of the Irish National Patient Perception of Quality of Care Survey. 6 RAND Health, The Patient Satisfaction Questionnaire (PSQ), PSQ-III Vukovic et al., Public Health 2012, Validation of a patient satisfaction questionnaire in primary health care. Ruggeri et al, Br J Psychiatry Suppl. 2000, Development, internal consistency and reliability of the Verona Service Satisfaction Scale European Version. Sjetne et. Al, BMC Health Services Research 2011, The Generic Short Patient Experiences Questionnaire (GS-PEQ): identification of core items from a survey in Norway. Jim Pearse, 2005, Review of patient satisfaction and experience surveys conducted for public hospitals in Australia, A Research Paper for the Steering Committee for the Review of Government Service Provision. 4/8

5 Rambøll har gennemgået studierne med henblik på at finde spørgsmålsformuleringer (items), der ikke allerede bliver dækket af spørgeskemaet og samtidig opleves som relevant i beskrivelsen af patientoplevelser. Rambølls gennemgang har givet anledning til en bekræftelse af de valgte temaer, og Rambøll har ikke fundet temaer eller spørgsmålsformuleringer, der har virket tilstrækkelig relevante til at berettige en udvidelse af spørgerammen. Gennemgangen har ikke givet anledning til supplerende spørgsmål. Rambøll har forelagt denne konklusion for ekvis på et arbejdsmøde omkring spørgeskemaet. En sammenligning mellem de udvalgte studier og spørgeskemaet til undersøgelse af patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis er vist i tabel 4. Tabel 4. Sammenligning med spørgeskemaet til undersøgelse af patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis Studie nr Tidsbestilling og kontakt med klinikken Undersøgelse og behandling Fejl i forbindelse med dit/dine besøg X X X X X X X X X X X X X X X X X Information X X X X X X X X X Din samlede vurdering af klinikken X X X X X X X X Antal items 27* Skala** 5/10 3/4/ / /5/10 Start-til-slut X X X (X) rækkefølge Anm.:*eksklusive baggrundsspørgsmål. **Antal punkter på anvendte skalaer i skemaet, eksklusive 'ved ikke', 'ikke relevant' og lignende kategorier. Nogle artikler behandler spørgeskemaer med varierende skalaer, eller undersøger flere skemaer med forskellige skalaer, dette er angivet med /. Et X angiver, at temaet behandles i det undersøgte eller anvendte spørgeskema. Spørgeskemaerne er ikke nødvendigvis temainddelt. X Tabel 4 viser, at der i høj grad er sammenfald mellem temaer på tværs af de fleste studier. Kun temaet, der omhandler fejl i forbindelse med behandlingen, synes at skille sig ud. Det bemærkes dog, at temaet indgår i det norske studie (nr. 9), samtidig med, at det også er et fast tema i de øvrige danske undersøgelser af patientoplevet kvalitet (LUP, LUP psykiatri og LUP fødende). Spørgsmålskonstruktionen varierer også mellem undersøgelser. Flere af skemaerne anvender en kombination af udsagn og vurderinger, mens andre alene baserer sig på udsagn. På samme måde er opbygningen forskellig, hvor nogle anvender en start-til-slut rækkefølge, og andre ikke har en tematisk inddeling eller kronologi i deres opbygning. Der synes at være en let overvægt af studier, der anvender skalaer med et naturligt midtpunkt, det være sig med enten tre eller fem punkter. 4-punktsskalaer er imidlertid ikke fremmede for undersøgelser af patientoplevet kvalitet. 5/8

6 Alt i alt viser studiet, at de inddragede temaer i nærværende undersøgelse er temaer, der går igen i tilsvarende undersøgelser. Med sine 33 items placerer undersøgelsen sig ligeledes indenfor den gængse længde af denne type spørgeskemaer. 3. Pilottest Rambøll har gennemført 37 kognitive interviews i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet til undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. I afsnit 3.1 beskrives metoden, der er anvendt i forbindelse med interviewene. Her redegøres også for de udvalgte praksisser til pilottesten, samt hvilke spørgsmål der er blevet valideret i denne sammenhæng. I afsnit 3.2 redegøres kort for de væsentligste ændringer i spørgeskemaet som følge af den gennemførte pilottest. 3.1 Metode Interviewene er gennemført som face-to-face interviews med patienter i udvalgte praksisser. Fordelingen af interviews på specialer og regioner ses i tabel 5. Tabel 5. Fire klinikker i pilottest med i alt 37 interview. Speciale Region Antal interview Reumatologi Midtjylland 8 Ørelæge Syddanmark 10 Kirurgi Hovedstaden 8 Dermatologi Hovedstaden 11 Patienterne er først blevet bedt om at udfylde spørgeskemaet i papirversion, og er dernæst blevet interviewet ud fra en semistruktureret interviewguide. For at sikre konsistens i interviewene har kun to interviewere været involveret i processen. Dette er gjort for at sikre, at interviewene så vidt muligt udføres ens hver gang, samtidig med at der tages hensyn til antallet af interviews pr. klinik. Tabel 6 viser sammensætningen af de patienter, som interviewene er gennemført med. Tabel 6. Patientsammensætning. Variabel Køn Alder Respondenttype Summariske statistikker 25 kvinder, 12 mænd Min 17 år, max 80 år (gns. 48 år) 32 patienter, 5 pårørende 6/8

7 3.2 Ændringer som følge af pilottest Nedenfor gennemgås de ændringer, der har fundet sted som følge af pilottesten med de kognitive interviews Overordnede ændringer Det umiddelbare indtryk af spørgeskemaet var, at der var tale om et spørgeskema, de fleste patienter ville besvare. Patienterne gav udtryk for, at det vejer meget tungt, når skemaet kommer fra lægen, og udleveres på klinikken. De fleste patienter beskrev spørgeskemaet som fint og vedkommende. Generelt fandt patienterne i pilottesten spørgsmålene relevante. Mange patienter læste ikke den indledende tekst i forbindelse med pilottesten, da de oplevede, at den var for teksttungt, samt antog at der var tale om informationer de ikke havde behov for. Dette gjaldt særligt et afsnit med vejledning til besvarelse. På baggrund af dette blev den indledende tekst reduceret. Mange gav udtryk for, at spørgeskemaet ved første øjekast virkede meget langt, hvilket kunne virke afskrækkende for patienterne. Særligt de mange åbne tekstfelter syntes at virke demotiverende for besvarelsen, da de tager længere tid at udfylde. Da den indledende tekst var blevet skåret kraftigt ned gav dette mere luft på siderne, hvilket giver et indtryk af et kortere skema. Det blev besluttet ikke at skære i antallet af åbne tekstfelter, idet vurderingen fra pilotundersøgelsen fra 2009 er, at patienternes kommentarer opleves som relevante og informative i forbindelse med klinikkernes anvendelse af undersøgelsesresultaterne. Cirka halvdelen af patienterne fandt, at et eller flere spørgsmål var uvedkommende for dem. Det var ikke de samme spørgsmål, der blev angivet til at være uvedkommende, så der blev ikke foretaget ændringer i spørgsmål på den baggrund. Patienterne var generelt i tvivl om, hvorvidt der blev spurgt til det besøg, som de netop har haft, eller om de burde vurdere ud fra det forløb, som de eventuelt er i gang med. Spørgeskemaet blev derfor gennemgået for at præcisere dette i de relevante formuleringer Præcisering af formuleringer I pilottesten stod det klart at nogle patienter havde problemer med at svare korrekt på spørgsmål 1 'Er det første gang du har besøgt denne klinik?'. Patienterne oplevede, at de to 'Nej' kategorier var overlappende. Således pegede en del patienter på, at de ikke opfatter sig selv som værende i 'et længere forløb', når det blot er anden gang de er i klinikken. På baggrund af dette blev der tilføjet den uddybende parentes (to besøg eller flere) til valgmuligheden 'Nej, dette besøg er led i et længere forløb'. I forbindelse med spørgsmål 2 'Hvad var den primære årsag til at du valgte denne speciallægeklinik?' oplevede en del patienter problemer i forhold til, hvilket valg der henvises til. Patienterne var usikre på, om der henvises til første gang de valgte denne klinik, eller hvorfor de har valgt klinikken til netop dette besøg. En del patienter opdagede heller ikke, at de bliver spurgt til den primære grund, og satte derfor flere krydser. Endnu andre oplevede at der manglede kategorier, særligt fordi patienterne i pilottesten antog at 'Andet' kategorien var forbeholdt ekstraordinære forhold. På baggrund af patienternes kommentarer blev spørgsmålet omformuleret til 'Hvad var den primære årsag til at du valgte denne 7/8

8 speciallægeklinik, i forbindelse med dette besøg? (sæt kun ét kryds)'. At der er tale om den primære årsag understreges ved parentesen der angiver at der kun må sættes ét kryds, mens det præciseres at der er tale om dette besøg. Svarkategorierne blev udvidet med 'Eneste mulige klinik, indenfor dette speciale' da flere patienter havde kommenteret på at denne manglede. På spørgsmål 9 'Hvor lang ventetid oplevede du, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind?' var patienter, der ikke havde oplevet ventetid forvirrede over valgmulighederne, da de ikke i første omgang bemærkede svarkategorien 'Jeg oplevede ikke ventetid'. På baggrund af dette blev denne kategori rykket op, så den nu står først for Ændring af svar-skala eller svarmuligheder Ved to af spørgsmålene viste det sig relevant at ændre mere betragteligt i svarmulighederne. Ved spørgsmål 20 'Modtog du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling?' havde flere af patienterne i pilottesten således problemer med at svare. Ingen af patienterne syntes at være i tvivl om, hvorvidt de havde modtaget skriftlig information eller ej, men en del var i tvivl om, hvilken af de to kategorier 'Nej, jeg blev ikke tilbudt det' og 'Nej, jeg havde ikke behov for det', som de skulle vælge, da de ikke syntes gensidigt udelukkende. De fleste i pilotundersøgelsen valgte at krydse af i den første kategori, da de ikke blev tilbudt skriftlig information, men samtidig gav de udtryk for, at hvis lægen havde tilbudt dem skriftlig information ville de alligevel have sagt nej, da de oplevede at de var blevet tilstrækkeligt informeret mundtligt. På baggrund af patienternes kommentarer blev de to 'Nej' muligheder omformuleret til 'Nej, men jeg ville gerne have haft det' og 'Nej, og jeg havde ikke behov for det'. I spørgsmål 25 'Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken?' gav flere af patienterne i pilottesten udtryk for, at de ønskede at nuancere deres svar ud over 'ja' eller 'nej'. På baggrund af patienternes kommentarer blev det derfor besluttet at skalere svarmulighederne fra 'I høj grad' over 'I nogen grad' og 'I mindre grad' til 'Slet ikke'. På denne måde kan der fra patientens side gives udtryk for, om de havde meget eller kun lidt tillid til den behandling de har fået, samtidig med at de med 'Slet ikke' har mulighed for at tilkendegive, at de ikke har tillid til, at de har fået den rette behandling. 4. Litteratur KVIS. Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis - forslag til fastsættelse af undersøgelseskoncept. Hovedrapport marts Boolsen, Merete Watt, Lise M. Plum og Jens G. Hillingsø. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser har tvivlsom kvalitet. Ugeskrift for Læger, 26. august Boolsen, Merete Watt, Lise M. Plum og Jens G. Hillingsø. Forbedring af spørgeskema vedrørende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Ugeskrift for Læger, 26. august Miiller, Max Mølgaard og Marie Fuglsang. Debat om LUP august /8

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling P Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere