Regnbuen/Kildegården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnbuen/Kildegården"

Transkript

1 Virksomhedsplan Regnbuen/Kildegården

2 Indholdsfortegnelse Forord. S.3 Faktaoplysninger. S.3 Samfundsmæssige forudsætninger. S.3 Institutionens værdigrundlag. S.4 Beskrivelse af hvad værdigrundlag betyder for arbejdet med børnene. S.4 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene. S.5 Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets sociale kompetencer. Barnets sproglige kompetence. Krop og bevægelse. Kulturelle udtryksformer. Naturvidenskab. Det pædagogiske arbejde. S.5 Arbejds og strategigrundlag. Institutionens læringssyn. De overordnede læreplaner. Pædagogisk arbejde med børn i udsatte positioner og inklusion. Anerkendende og ressourceorienterede pædagogik. Tværfagligt samarbejde. Socialt ansvar. Sprog og sprogvurderinger. Børnemiljøvurdering. Forældrebestyrelsen. S.7 Værdigrundlag. Forældresamarbejdet. S.8 Personalesamarbejdet. S.8 Værdigrundlag. Normer. Kvalitetsudviklingsområder. MUS og kompetenceudvikling. Medstruktur. APV. Politikker/retningslinjer. Ledelse S.9 Daglig ledelse. Målsætning for ledelsen. Energiledelse. Økonomi Vurdering og evaluering af virksomhedsplanen 2

3 Forord Virksomhedsplanen er udarbejdet af ledelsen. I den nuværende situation, hvor vi stadig er i en sammenlægningsproces af de 2 afdelinger har vi valgt, at virksomhedsplanen for de næste 2 år alene udarbejdes af den nuværende ledelse. Det skal ses som et arbejdspapir, der skal give et samlet overblik over hvor vi står nu og virke som et fælles grundlag for det videre arbejde fra 2012 til Personale og bestyrelse er med til at godkende det der er skrevet. Faktaoplysninger Daginstitutionen Regnbuen/Kildegården er beliggende i Markkvarteret i Næstved Kommune. Leder: Pt. uden leder Formand for forældrebestyrelsen: Jacob Christiansen. Regnbuen er taget i brug d. 1. juni Kildegården er taget i brug august 1994 Sammenlægning er sket pr.1 januar 2012 Afdeling Regnbuen Ejlersvej 10-22, 4700 Næstved. Mail: Afd. leder: Maj-Britt Hedengran. Der er plads til 22 vuggestuebørn, og der er plads til op til 44 børnehavebørn. Åbningstiden er ugens fire første dage 6.30 til 17.30, fredag 6.30 til Regnbuens telefonnummer er Telefonnummer til vuggestuen , mobilnummer Telefonnummer til børnehaven mobilnummer Der henvises til Regnbuens servicedeklaration, Velkommen til Daginstitutionen Regnbuen, Vuggestuefolder og Børnehavefolder, Hjemmesiden under Næstved Kommune. Afdeling Kildegården Kildemarksvej 65, 4700 Næstved. Mail: Konst. daglig leder: Lisbeth Møller. Der er plads til 12 vuggestuebørn og op til 44 børnehavebørn. Åbningstiden er ugens første fire dage , fredag Kildegårdens telefonnummer er /22 Mobilnummer børnehave Mobilnummer vuggestuen Samfundsmæssige forudsætninger Daginstitutionen Regnbuen/Kildegården er en kommunal daginstitution i Næstved Kommune. Det betyder, at den er underlagt de områder, som er beskrevet i Dagtilbudslovens kapitel hvad angår indholdet i dagtilbuddet. Det vil sige at dagtilbuddet skal opfattes som et lærings- og udviklingsmiljø for børn. Udarbejdelse af lære- og udviklingsplaner skal sikre at der arbejdes særligt med børns sprog, herunder sprogvurderinger. Der skal udarbejdes børnemiljøvurderinger for at sikre miljøet understøtter udviklingsmålene. Ligeledes er 3

4 Regnbuen/Kildegården underlagt de politiske beslutninger, som træffes lokalt af Næstved Byråd, herunder blandt andet Næstved Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt det Arbejds- og Strategigrundlag, som er udarbejdet for området. Institutionens værdigrundlag Med afsæt i Næstved kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik vil vi i den kommende tid tage udgangspunkt i de centralt udmeldte værdier som vil danne rammen for det pædagogiske arbejde i Regnbuen/Kildegården. I løbet af 2012 til 2014 vil vi arbejde på en fælles afklaring af værdier. I Regnbuen/Kildegården vil vi være kendte for: At skabe trygge rammer og en omsorgsfuld hverdag for børnene. At medvirke til at give børnene en identitet og en følelse af, at det er noget særligt og noget godt, at være barn i vores institution. Hvor børnene oplever et trivselsmiljø. At være åbne og rummelige i forhold til at tage hensyn til børn - og forældres forskelligheder. At personalegruppen er forandringsvillig, hvilket betyder, at der iværksættes nye pædagogiske initiativer, men at der også samtidig værnes om og tilpasses gamle traditioner. At personalegruppen har en høj faglig kvalitet. At være en aktiv daginstitution, som støtter op om de fælles initiativer, aktiviteter og traditioner der er i Markkvarteret. Beskrivelse af hvad værdigrundlag betyder for arbejdet med børnene. Regnbuen/Kildegården arbejder hen imod at børnene i deres dagligdag, skal være omgivet af engagerede og aktive voksne, der tager ansvaret for positive og nærværende relationer. Øge børnenes kendskab og skabe glæde ved de traditioner der er kendetegnende i de to afdelinger samt i Markkvarteret. Det enkelte barn skal føle sig set, hørt og forstået ud fra hvor barnet befinder sig lærings og udviklingsmæssigt. Barnet skal opleve at være en del af et fællesskab og herigennem have følelse af at være værdifuldt og betyde noget for fællesskabet. Barnet vil opleve at blive bekræftet i sine stærke sider så det derigennem bliver styrket i sine mindre stærke sider. Det er vores mål, at børnene oplever at få kendskab til forskellige kulturer, familier og levevis. Medarbejderne udarbejder Barnets bog, som følger barnet i hele dets tid i vores institution og som de får med når de stopper. I 2012/2013 deltager vi i projekt det gode vuggestue liv hvor målet er at udvikle vuggestuepædagogikken. 4

5 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene. Den pædagogiske målsætning for arbejdet med læring og udvikling med børnene i Regnbuen/Kildegården tager afsæt i de 3 temaer og de 3 fokusområder fra de overordnede læreplaner i Næstved kommune. Barnets alsidige personlige udvikling. Vores mål for børnene er, at de gennem oplevelser og leg får styrket deres selvværd, livsglæde og troen på sig selv. Det skal give børnene lyst til at lære, være nysgerrige og tør prøve nye udfordringer. Barnets sociale kompetencer. Vores mål er, at respekt for hinanden og for fællesskabet, skal medvirke til at udvikle barnets samarbejdsevne, så de lærer at lytte og indgå i dialog med andre. Hverdagen skal danne ramme for at børnene tilegner sig demokratiske spilleregler. Det betyder at fællesskab, respekt for forskelligheder, dialog og anerkendelse bliver en måde at være sammen med hinanden på, hvor de voksne er rollemodeller. Barnets sproglige kompetence. Det er vores mål, at give børnene mulighed for aktivt i samspil med børn og voksne, at udvikle deres sprog, således at de lærer at udtrykke sig, samt at kunne give udtryk for egne meninger og behov. Dette gennem leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Krop og bevægelse. Det er vores mål at børnene oplever glæde ved at bevæge sig såvel ude som inde og blive bevidst om kroppens betydning for sundhed og trivsel. Gennem selvhjulpenhed skal børnene opleve glæden ved at mestre. Kulturelle udtryksformer. Vores mål er, at barnets nysgerrighed til at opleve nyt og tænke kreativt medvirker til udvikling af de almene kundskaber og opnåelse af kendskab til forskellige materialer og former. Naturvidenskab. Det er vores mål at børnene opnår kendskab til hvordan de begår sig i naturen og til årstidernes skift. Børnene lære at sortere, kategorisere samt have forståelse for kronologiske arbejdsgange. Det pædagogiske arbejde Arbejds og strategigrundlag. I Regnbuen/Kildegården tager vi afsæt i Næstved kommunes Børn og Ungepolitik samt kommunens Arbejde og Strategigrundlag i udførelsen af den pædagogiske praksis. 5

6 Institutionens læringssyn Vi mener at vi alle lærer ud fra den konstruktivistiske tankegang. Det vil sige at læring foregår i samspil med andre. Børns læring er en individuel proces, der ofte opstår i et samspil med andre, hvor egne erfaringer konstrueres gennem aktiv ageren og refleksion. Udgangspunktet for børns læring bør altid være med øje for barnets aktive leg, barnets motiver og hvad den voksne ved hvad barnet har lyst til og brug for. At vi har fokus på hvad barnet kan, for at styrke udviklingen på de udviklingsområder hvor det er mindre ressourcestærk. At vi er bevidste om, at læring sker i samspil mellem barnets indre udviklings potentiale og de ydre rammer, samt relationerne mellem barn/barn, voksen/barn, voksen/voksen. At ovenstående er med til at opbygge barnets erfaring og danne grundlag for læringen. At barnet lærer i forskellige hastigheder og på forskellige måder. At barnet lærer i både formelle og uformelle samværsformer. De overordnede læreplaner. Ud fra kommunens overordnede læreplaner, har vi tilpasset institutionens læreplaner således, at den enkelte afdeling udfærdiger detailplaner ud fra børnenes alderstrin. Der bliver arbejdet på tværs af stuerne, hvor børnene i nogle sammenhænge er opdelt i alder 6-18 mdr., mdr., 3-4 år, 4-5 år og 6 år. I øjeblikket arbejder vi med detailplanlægning for kortere perioder, eks: I maj og juni 2012 arbejdes der med detailplaner med fokus på det sproglige og sociale, og med temaemner som venskab og familiebaggrund. Der dokumenteres og evalueres på forskellige niveau. Via deltagelse i kurser om udarbejdelse af læreplaner, er det vores mål at nå trin 3, hvor børnemiljøvurdering, undersøgelser, evaluering og dokumentation får en mere fremtrædende rolle. Pædagogisk arbejde med børn i udsatte positioner og inklusion. Vi tager afsæt i den positive ressourcetænkning. Vi tager udgangspunkt i barnet for at få afdækket muligheder og ressourcer både hos barnet og familien. Personalet samarbejder med forældrene og planlægger den pædagogiske indsats så tidligt som muligt, eksempel vis med udarbejdelse af handleplaner. De erfaringer og viden (bl. a. den svære samtale ) vi har fået ved deltagelse i Samtaletårnet bruges i forældresamarbejdet. Anerkendende og ressourceorienterede pædagogik. Vi har fokus på positiv anerkendende nærvær og relationer. Når vi tænker ressourceorienteret pædagogik handler det om at se barnets positive sider, at se barnets intentioner og forstå barnet i dets samspil med andre børn og med voksne. Vi skal se barnets styrker, og skabe mulighed for at barnet, når det har behov for det, kan være i mindre grupper så det på den måde kan overskue situationen og deltage i et positivt samspil 6

7 med andre børn. På den måde øges forudsætningerne for at barnet føler sig set, hørt og oplever sig værdifuld. Vi skal som personale planlægge det pædagogiske arbejde, så der iværksættes processer i større eller mindre grupper, på den måde kan både børnene og vi voksne opleve gyldne øjeblikke. Vi skal som personale se os selv som aktør i det pædagogiske arbejde, vi skal være bevidste om, at egen adfærd er med til at skabe den gode stemning og det gode miljø omkring børnene. Forældres ressourcer inddrages som et betydningsfuldt element. Tværfagligt samarbejde. Der arbejdes med forpligtigende netværksledelse, hvor eksempelvis ledelsesudvikling, medarbejderudvikling, økonomi og strategi behandles. Lokalt har vi tværfagligt samarbejde med skole, dagpleje, sundhedsplejersker, SFO og øvrige daginstitutioner. I institutionen samarbejder vi med hjemmevejleder, specialvejleder, tale/hørekonsulent, tosprogskonsulent, ergoterapeut, psykolog, tolke og sagsbehandlere. Socialt ansvar. Vi har løbende de medarbejdere i virksomhedspraktik og løntilskud, som vi lovmæssigt må have. Vi samarbejder med forskellige uddannelsesinstitutioner (pædagog, pau, sosu og folkeskoleelever). Sprog og sprogvurderinger. Vi har altid fokus på sproget, både i dagligdagen og i detailplanerne. Alle børn i 3 års alderen bliver tilbudt en sprogvurdering. Ved behov for fokuseret/særlig indsats indledes der samarbejde mellem den sprogansvarlige, primærpædagogen, forældrene og eventuel ekstern tosprogskonsulent. Samarbejdet udmøntes i en handleplan for barnet. I 2012 gøres der en særlig indsats for at de sprogvurderede børn kommer til at befinde sig i gruppen for generel indsats. Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurderinger vil vi indarbejde i detailplanlægningen, hvor vores mål er som tidligere nævnt, at arbejde hen imod trin 3. Her tages der højde for betydningen af det fysiske, det psykiske og det æstetiske rum og hvordan disse elementer understøtte børnenes udvikling og læring. Forældrebestyrelsen Målsætning. Målet er at få ansat en god leder Målet er at personale og børn har det godt. At det er et aktivt og positivt personale der vil arbejde konstruktivt med og for børnene i dagligdagen. Målet er at forberede børnenes videre liv efter institutionen. At de får kendskab til deres fremtidige skolekammerater. 7

8 Bestyrelsen ser gerne at der sker en videns deling blandt personalet og efteruddannelses tilbud til den samlede personalegruppe. Institutionens bestyrelse består af 5 forældre (3 fra afd. Regnbuen og 2 fra afd. Kildegården) og 2 medarbejdere (1 fra hver afd.) De 2 konstituerede ledere deltager som sekretærer. Der blev i november 2011 afholdt valg til bestyrelse i den sammenlagte institution. Bestyrelsen fungerer, i møder hvor der arbejdes med principper for arbejdet med børnene, samt arbejdet med de af lovgivningen udstukne opgaver. Forældresamarbejdet. Værdigrundlaget for forældresamarbejdet er, at alle forældre i Regnbuen/Kildegården skal mødes og omgås med gensidig respekt, åbenhed og ærlighed, for den enkelte og dennes kultur og normsæt. At vi erkender at vores forskellighed er en styrke og benytter hinandens viden, som udgangspunkt for at gå i dialog. I praksis betyder det, at samarbejdet mellem forældre og medarbejdere skal bygge på et trygt og tillidsfuldt forhold. Personalet har ansvar for at der etableres et samarbejde der sætter fokus på det enkelte barn og den enkelte familie. Personalesamarbejdet. Værdigrundlag. I samlægningsprocessen mellem de to afdelinger har personalet i samarbejde med konsulent H. C. Andersen udarbejdet følgende værdier: Åbenhed, rumlighed og tolerance: Her menes at vi spørger ind til hinandens meninger og holdninger og er åbne for at skabe plads til forandring. Accept og respekt: her menes at vi accepterer og respekterer hinandens forskelligheder og har en ordentlighed i for hold til hinanden. Ansvarlighed: Her menes at vi er ansvarlige overfor hinanden, overfor arbejdspladsen, overfor fællesskabet og over for de mål vi arbejder hen imod. Anerkendelse: Skaber energi, glæde, lyst og trivsel. Her menes at vi ser muligheder frem for begrænsninger og at vi sikrer at både børn og voksne bliver set, hørt og forstået. Humor: Vi skal finde det positive sammen og kunne grine sammen. Normer Vi forventer af hinanden at vi: Er engagerede i arbejdet i forhold til både børn og voksne. Er loyal overfor de fælles indgåede aftaler og overfor fællesskabet. Med nysgerrighed, ansvarlighed og åbenhed spejler og lærer vi af hinanden sådan at vi både som enkelt personer og arbejdsplads kan udvikle os yderligere. 8

9 Kvalitetsudviklingsområder: I 2012/13 sætter vi, gennem et fælles tværfagligt projekt, fokus på udviklingen af vuggestuepædagogikken og dennes praksis. Vi deltager i et fælles projekt i distrikt øst, hvor der er fokus på det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner. Det betyder 2 fælles personalemøder fordelt marts og september med en hjemme opgave indbygget mellem de to møder. MUS og kompetenceudvikling: I perioden hvor der ikke er klarhed med hensyn til ledelse, tilbydes personalet trivselssamtaler af afdelingslederne, af 1/2 times varighed, hvor trivsel og udviklingsmulighed drøftes. Medstruktur: På afdelingsmøder og fælles personalemøder er der punkter på dagsorden med MED status. På fælles personalemøde i april 2012, blev der valgt medarbejderrepræsentant til MED udvalg. Efterfølgende planlægges MED udvalgsmøder. APV: I institutionen har vi fokus på godt arbejdsmiljø, hvor den enkeltes trivsel og faglige udvikling er en del af dette. I 2012 skal alle faste medarbejdere udfylde et elektronisk APV spørgeskema. Der vil ske en samlet evaluering på personalemøde. Ud fra evalueringen vil der, om nødvendigt, blive udarbejdet en plan for det fremtidige arbejde med arbejdsmiljø. Politikker/retningslinjer: Pt. er der politikker/retningslinjer der er gældende for hver afdeling. I løbet af 2012 til 2014, vil der ske en fælles opsamling og tilpasning af disse, i personale gruppen som i bestyrelsen. Ledelse Daglig ledelse. Pt. er institutionen uden leder, der er 2 afdelingsledere der har det daglige ansvar for driften i samarbejde med en leder i distrikt øst. (Joan Meisner fra Pilegården). Dette vil fortsætte ind til der ligger en afklaring på ledelses- situationen. Der er ansat 4 6 timer kontormedarbejder pr. afdeling ugenligt, der forestår administrative opgaver. Målsætning for ledelsen. Som afdelingsledere er vores mål frem til der ligger en afklaring på ledelsessituationen at: Opretholde den daglige drift. Være ansvarlige for den igangværende sammenlægningsproces. Dokumenter arbejdsopgaver, ansvarsområder m.m. der vedrører funktionen som afdelingsleder. 9

10 Tage hånd om personalets daglige trivsel og være opmærksom på arbejdsmiljøet. Herunder arbejdet med at være obs. på fremmøde frem for fravær (nedbringe sygefravær), Være ansvarlig for at den pædagogiske praksis overholdes og udvikles herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Hvordan gør vi det: Vi holder afdelingsmøder, personalemøder, sammenlægningsmøder og bestyrelsesmøder. Vi har ledersparring ca. 1 gang om måneden med Joan Meisner. Vi afholder trivselssamtaler med personalet samt APV undersøgelse. Vi holder os orienteret og agere i forhold til nyt fra Næstved kommune, ledermøder i distriktet m.m. Energiledelse Der er udpeget en energiansvarlig medarbejder i hver afdeling, som aflæser energiforbruget. Den energiansvarlige giver ledelsen besked, hvis der sker et ikke forventet over/underforbrug. Ledelsen sørger for at kontakte teknisk forvaltning. Økonomi Principperne der ligger til grund for budgettet, er sparsomlighed, produktivitet og effektivitet. Dette arbejdes der ud fra, ved at nedsætte en budgetgruppe som består af en repræsentant fra hver stuegruppe, samt leder. Gruppen nedsættes for at give medarbejderne en forståelse og ansvarlighed for, at det er en fælles sum penge vi har. Budgetgruppen ligger budgettet på baggrund af personales opstillede ønsker og behov, herunder behov for fornyelse og almindeligt forbrug. Vurdering og evaluering af virksomhedsplanen Bestyrelse og personale orienteres om virksomhedsplanen på henholdsvis bestyrelsesmøde i april 2012 og for personale på afdelingsmøder i maj/juni. Denne virksomhedsplan er et sammenskriv af de to afdelingers tidligere virksomhedsplaner og vil være gældende frem der er endelig afklaring af institutionens fremtid. Afdelingsleder Maj-Britt Hedengran Konst. Daglig leder Lisbeth Møller 10

Virksomhedsplan. Markblomsten

Virksomhedsplan. Markblomsten Virksomhedsplan Markblomsten 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse Forord. S.3 Faktaoplysninger. S.3 Samfundsmæssige forudsætninger. S.3 Institutionens værdigrundlag. S.4 Beskrivelse af hvad værdigrundlag betyder

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Faktaoplysninger...4 Samfundsmæssige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 1 Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 Forord: Digterhusets virksomhedsplan afspejler de værdier børn, forældrebestyrelse og forældre lægger vægt på i Digterhuset. Virksomhedsplanen afspejler de erfaringer,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Virksomhedsplan

Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Faktaoplysninger... 4 Samfundsmæssige forudsætninger... 4 Værdigrundlag... 5 Værdigrundlagets betydning for arbejdet med børnene.... 6 Den pædagogiske målsætning...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag:

Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag: Bilag: Når stuerne skal på tur/udflugt Sikkerhed om bygninger Forebyggelse af brand Sikkerhed på legeplads Børn på legepladsen Regler på legeplads i børnehaven og vuggestuen Bål på legepladsen Hvis et

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Skjoldgården 1 1. Indledning..3 2. Præsentation af dagtilbuddet...3 3. Børne- og læringssyn.3 3.1. Holstebro Kommunes børne- og læringssyn

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehaven Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2009. Tlf. 55887530, E-mail: trylleflojten@naeskom.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Faktaoplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere