Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)"

Transkript

1 Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til uddannelseslederen Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse Dansk Danmark National projektledelse Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Uni C, Kontor for Statistik og Analyse Internationalt projekt konsortium: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), The Netherlands IEA Data Processing and Research Center (IEA DPC), Germany Statistics Canada, Canada

2 Om OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en international undersøgelse, der gennemføres blandt lærere og ledere på grundskoler og ungdomsuddannelser. TALIS 2013 gennemføres af OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), og Danmark deltager sammen med over 30 andre lande. TALIS 2013 har fokus på: Lærernes undervisningspraksis, pædagogiske holdninger og værdier Muligheder og behov for kompetenceudvikling Evaluering af lærernes undervisning og feedback til lærerne Læringsmiljø Skoleledelse Ledelsens rolle og funktioner på skolen Lærere og lederes jobtilfredshed. Vi håber, at du med din viden og erfaring på området vil besvare spørgeskemaet så præcist som muligt og dermed bidrage til en bedre beskrivelse af og viden om praksis for lærere og ledere på undervisningsområdet i Danmark. Resultatet af undersøgelsen kan bidrage til grundlaget for dansk undervisningspolitik. Da TALIS er en international undersøgelse, passer nogle spørgsmål mindre godt i en dansk sammenhæng. Spørgsmålene er ens for alle lande og kan derfor i nogle tilfælde virke fremmedartede. I Danmark skal spørgeskemaet samtidig rumme både folkeskoler, frie skoler, specialskoler, ungdomsuddannelser m.v. Vi beder dig have forståelse for dette og svare så præcist og fyldestgørende, du kan. Særligt til uddannelsesledere på erhvervsuddannelserne Når der i skemaet skrives skolens leder, beder vi dig som uddannelsesleder om at svare for den uddannelse, du er leder for. Fortrolighed Alle informationer, du giver os i forbindelse med undersøgelsen, behandles fortroligt. Om spørgeskemaet Spørgeskemaet skal besvares af skolens øverste, daglige leder Det tager ca minutter at besvare spørgeskemaet. Vejledning til spørgsmålene er skrevet med kursiv. De fleste spørgsmål besvares ved afkrydsning ud for det mest relevante svar. Ved nogle få spørgsmål skal du skrive tal. Du bedes returnere spørgeskemaet i svarkuverten inden fredag den 8. marts Såfremt du har spørgsmål til spørgeskemaet eller undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning: National projektleder Elsebeth Aller, tlf Uni C Statistik & Analyse: National dataansvarlig Thomas Larsen, tlf Mange tak for din medvirken. Side 2 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

3 Baggrundsoplysninger Spørgsmålene i dette afsnit handler om dig, din uddannelse og din stilling som skoleleder/leder. 1. Hvad er dit køn? 1 Kvinde Mand 2. Hvor gammel er du? Angiv venligst med tal. År 3. Hvad er det højeste niveau, du har fuldført en uddannelse på? Sæt ét kryds. 1 Ungdomsuddannelse eller derunder (fx student, HHX/HTX, erhvervsuddannelse) Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, laborant, VVU) 3 Mellemlang videregående uddannelse (fx lærer, pædagog, diplomuddannelse) 4 Lang videregående uddannelse (fx cand.mag., cand.pæd., masteruddannelse) 5 Ph.d. 4. Hvor mange års erhvervserfaring har du? Skriv venligst ét tal i hver række. Skriv 0 (nul), hvis ingen erfaring. Mindre end et år gælder som et helt år. a) År som leder på denne skole b) År som leder i alt c) År med andre administrative funktioner (udelad dine år som skoleleder) d) År som lærer/underviser i alt e) År med arbejde inden for andre professionsområder TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 3

4 T T T 5. Hvordan er din nuværende ansættelse som leder? Sæt ét kryds. 1 Fuld tid (mindst 90% af fuld tid) uden undervisningsforpligtelse Fuld tid (mindst 90% af fuld tid) med undervisningsforpligtelse 3 Deltid (mindre end 90% af fuld tid) uden undervisningsforpligtelse 4 Deltid (mindre end 90% af fuld tid) med undervisningsforpligtelse 6. Har du gennemført nedenstående uddannelser/kurser, og hvis ja, var det før eller efter, at du blev leder? Før Efter Både før og efter Aldrig a) Diplom- eller masteruddannelse i ledelse af uddannelsesinstitutioner... b) Læreruddannelse, cand.mag./cand.scient. med pædagogikum, diplomuddannelse i pædagogik eller lign.... c) Uddannelse/kurser i pædagogisk ledelse... d) Anden lederuddannelse Har du inden for de seneste 12 måneder deltaget i nogen form for faglig kompetenceudvikling rettet mod dig som leder? Faglig kompetenceudvikling defineres som aktiviteter, der udvikler den enkeltes professionelle kompetencer og viden. Skriv venligst ja eller nej i afsnit (A) for hver af de nævnte aktiviteter. Hvis du svarer ja i afsnit (A), skriv da venligst i afsnit (B), hvor mange dage der er medgået til aktiviteten. Opgør det venligst i antal hele dage (en hel dag er 6-8 timer). Medregn også aktiviteter, der finder sted i weekenden, om aftenen eller på andre tidspunkter udenfor arbejdstiden. (B) (A) Deltagelse Varighed i dage Ja Nej a) I et professionelt netværk, en mentorordning eller som del af forskningsaktivitet... 1 b) I kurser, konferencer eller gennem observationsbesøg på andre skoler... 1 c) Andet... 1 Side 4 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

5 8. I hvilken grad er du enig eller uenig i, at nedenstående kunne være en hindring for din fortsatte udvikling som leder? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Jeg har ikke forudsætningerne (fx kvalifikationer, erfaring, anciennitet).... b) Efteruddannelse er for dyr... c) Manglende støtte fra min leder.... d) Efteruddannelse kolliderer med min skemalagte arbejdstid.... e) Jeg har ikke tid på grund af familiære forpligtelser.... f) Manglende udbud af egnede kurser.... g) Der er ingen tilskyndelse til at deltage i sådanne aktiviteter.... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 5

6 Baggrundsoplysninger om skolen 9. Hvilken af følgende svarmuligheder beskriver bedst skolens beliggenhed? Sæt ét kryds. 1 Færre end indbyggere til indbyggere til indbyggere til indbyggere til indbyggere 6 Flere end indbyggere (hovedstadsområdet) 10. Er skolen offentligt eller privat drevet? Sæt ét kryds. 1 Offentlig skole Ved offentlig skole forstås en skole, der direkte eller indirekte ledes af en statslig/offentlig uddannelsesmyndighed, herunder selvejende institutioner, der er fuldt finansieret af staten. Privat skole Ved privat skole forstås en skole, der direkte eller indirekte ledes af en ikke-statslig/offentlig organisation, eksempelvis en kirke eller en anden privat institution. Side 6 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

7 11. Hvor mange medarbejdere er aktuelt beskæftiget på skolen (inklusiv alle afdelinger) inden for hver af de nævnte stillingstyper? Angiv venligst et tal i hver række. Skriv 0 hvis der ikke er nogen medarbejdere i pågældende stillingstype. a) Lærere, uanset på hvilket trin/i hvilken aldersgruppe, de underviser Personer, hvis hovedbeskæftigelse på skolen er at undervise eleverne b) Personer, der yder pædagogisk støtte, uanset på hvilket klassetrin/i hvilken aldersgruppe Herunder undervisningsassistenter eller andre støttepersoner, der instruerer eller støtter lærerne i undervisningen, men som ikke er uddannede lærere/undervisere, samt konsulenter, studievejledere, andre vejledere, psykologer og socialrådgivere c) Administrativt personale Herunder receptionister, sekretærer og administrative medarbejdere d) Ledende personale Herunder skoleledere/ledere, viceskoleledere/vicerektorer/vicedirektører/viceforstandere, inspektorer, viceinspektører, afdelingsledere, souschefer e) Andet personale Herunder fx pedeller 12. Undervises der på følgende trin på skolen (afsnit A), og, hvis ja, er skolen i konkurrence med andre skoler i området om at tiltrække elever på disse niveauer (afsnit B)? Angiv venligst ja eller nej i afsnit (A) for hvert af nedenstående niveauer. Hvis du svarer ja i afsnit (A), angiv da venligst, hvor mange skoler i området der konkurrerer om de samme elever. (A) Niveauer, der undervises på (B) I konkurrence med Ja Nej To eller flere skoler Én anden skole Ingen a) klasse b) klasse c) Gymnasial uddannelse d) Erhvervsuddannelse TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 7

8 13. Hvor mange (års-)elever er aktuelt indskrevet på skolen, dvs. samlet antal elever på alle uddannelsesniveauer? Angiv antal. Elever 14. Angiv et skøn over, hvor stor en procentdel af skolens elever, der falder ind under følgende karakteristika. Elever med særlige behov dækker de elever, som formelt har fået identificeret et specialundervisningsbehov, fordi de har mentale, psykiske, fysiske, indlæringsmæssige eller følelsesmæssige udfordringer. Socioøkonomisk udsatte hjem betegner hjem, der ikke kan tilbyde de mest basale fornødenheder såsom ordentlige boligforhold, fornuftig ernæring eller hjem, hvor børnene er omsorgssvigtede. Elever kan optræde i flere kategorier. Ingen 1% - 10% 11% - 30% 31%- 60% Mere end 60% a) Elever, der taler et andet sprog end dansk i hjemmet (dvs. undervisningssproget dansk er elevens andetsprog)... 5 b) Elever med særlige behov... 5 c) Elever fra socioøkonomisk udsatte hjem... 5 Side 8 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

9 Skoleledelse 15. Er der et ledelsesteam på skolen? Ved ledelsesteam forstås en gruppe ansatte, der har ansvar for ledelse af skolen på områder som undervisning, pædagogik, ressourcefordeling, undervisningsindhold, karaktergivning og evaluering og andre strategiske beslutninger relateret til hensigtsmæssig drift af skolen. Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål Hvem er repræsenteret i skolens ledelsesteam? a) Skolens leder... 1 Ja Nej b) Viceinspektør/vicerektor/vicedirektør/viceforstander/ledende inspektor/souschef... 1 c) Økonomichef/administrative leder... 1 d) Afdelingsledere/uddannelsesledere... 1 e) Lærere... 1 f) Andre, fx SFO-leder... 1 TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 9

10 17. Hvem har et væsentligt ansvar for følgende opgaver på skolen? Med væsentligt ansvar menes, at vedkommende spiller en aktiv rolle i beslutningstagningen. Sæt kryds i ét eller flere felter i hver række. Leder Andre medlemmer af skolens ledelsesteam Lærere (ikke som medlemmer af skolens ledelsesteam) Skolens bestyrelse Lokale eller statslige myndigheder a) Ansættelse af lærere b) Afskedigelse og suspension af lærere c) Fastsættelse af læreres startløn d) Afgørelse om læreres lønforhøjelser e) Beslutning vedrørende prioritering af posterne på skolens budget f) Etablering af politikker og procedurer for elevernes adfærd (disciplinære retningslinjer) g) Fastsættelse af retningslinjer og procedurer for evaluering af eleverne, herunder nationale og kommunale test, undersøgelser og prøver h) Godkendelse af elever til optagelse på skolen i) Valg af undervisningsmaterialer j) Fastlæggelse af indholdet i de fag, der tilbydes k) Fastlæggelse af, hvilke fag der skal tilbydes Side 10 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

11 18. Hvor stor en procentdel af din ledelsestid skønner du, at du i gennemsnit bruger på nedenstående opgaver på skolen i løbet af et skoleår? Angiv et skøn. Skriv ét tal i hver række. Skriv 0 (nul), hvis du ikke bruger tid på opgaven. Svarene skal tilsammen give 100 procent. a) % Administrative og ledelsesmæssige opgaver og møder Herunder personalespørgsmål, samarbejde med forvaltningen, bekendtgørelser, rapporter, skolens budget, skemalægning og klassesammensætning, strategisk planlægning, ledelsesaktiviteter, besvarelse af henvendelser fra offentlige instanser b) % Opgaver og møder relateret til indholdet i undervisningen og selve undervisningen c) % Kontakt med elever Herunder udvikling af undervisningsindhold, overværelse af undervisning, evaluering af elever, vejledning af lærere, kompetenceudvikling af lærere Herunder disciplinære problemer, rådgivning og samtaler, der ikke indgår i faste undervisningsaktiviteter d) % Kontakt med forældre Herunder både formel og uformel kontakt e) % Kontakt med det omgivende samfund og erhvervslivet i området f) % Andet 100 % Total Herunder samarbejde med aftagerinstitutioner og samarbejde med andre skoler eller virksomheder om gennemførelse af uddannelserne 19. Markér venligst om du har beskæftiget dig med følgende på skolen i løbet af de seneste 12 måneder. Hvis du endnu ikke har været leder på denne skole i 12 måneder, skal du blot markere, om du har beskæftiget dig med følgende, siden du blev ansat som leder på skolen. a) Jeg har anvendt elevernes faglige resultater og evalueringsresultater (herunder nationale og internationale prøver, eksamener og test) i arbejdet med at udvikle skolens mål og planer for undervisningen... 1 b) Jeg har udarbejdet en strategisk udviklingsplan for skolen... 1 Ja Nej c) Jeg har planlagt lærernes deltagelse i kompetenceudvikling i forhold til skolens overordnede mål og strategi... 1 TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 11

12 20. Markér venligst hvor ofte du har beskæftiget dig med følgende aktiviteter på denne skole i løbet af de seneste 12 måneder. Aldrig eller sjældent Nogle gange Ofte Meget ofte a) Jeg har samarbejdet med lærere om at løse disciplinære problemer i klasserne.... b) Jeg har overværet undervisning i klasserne.... c) Jeg har taget initiativ til at støtte samarbejde mellem lærerne om at udvikle nye undervisningsformer.... d) Jeg har iværksat konkrete tiltag for at sikre, at lærerne tager ansvar for at forbedre deres pædagogiske kompetencer.... e) Jeg har iværksat konkrete tiltag for at sikre, at lærerne tager ansvar for elevernes udbytte af undervisningen.... f) Jeg har givet forældre information om skolens og elevernes resultater.... g) Jeg har undersøgt administrative procedurer og afrapporteringer for fejl.... h) Jeg har afklaret skemamæssige problemer på skolen... i) Jeg har samarbejdet med ledere af andre skoler I hvor høj grad er du enig eller uenig i, at nedenstående udsagn passer på din skole? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Skolen involverer medarbejderne i de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... b) Skolen giver forældre mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... c) Skolen giver eleverne mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... d) Jeg træffer selv de vigtige beslutninger.... e) Skolen har en samarbejdskultur kendetegnet ved gensidig støtte. Side 12 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

13 22. Har skolen en skolebestyrelse/bestyrelse? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål Hvem er repræsenteret i skolebestyrelsen/skolens bestyrelse? a) Repræsentanter for kommunale eller statslige myndigheder... 1 b) Medlemmer af skolens ledelsesteam... 1 c) Skolens administrative personale... 1 d) Lærere... 1 e) Forældre... 1 f) Elever... 1 g) Fagforeninger... 1 h) Repræsentanter fra erhvervslivet, arbejdsmarkedsinstitutioner, en kirke eller andre private institutioner... 1 i) Andre... 1 Ja Nej 24A. Hvem har ansvaret for evalueringen af dig som leder? Skriv. 24B. Hvor ofte bliver du som leder evalueret og/eller får feedback på dit arbejde? Sæt ét kryds. 1 Aldrig Mindre end en gang om året 3 En gang om året 4 To til tre gange om året 5 Kvartalsvis eller oftere 24C. Er der udarbejdet en udviklingsplan for dig? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål 25A. TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 13

14 24D. I hvilken grad afspejler udviklingsplanen dine behov? Sæt ét kryds. 1 Slet ikke I mindre grad 3 I nogen grad 4 I høj grad 25A. Har skolen formuleret en strategi for skolens udvikling? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål B. Hvilke elementer indgår i skolens strategi? Sæt gerne flere krydser. 1 Lærernes efteruddannelse 1 Faglig og pædagogisk udvikling på skolen 1 Nye undervisningsformer, herunder øget anvendelse af it i undervisningen 1 Fagligheden/den faglige profil på bestemte fagområder 1 Samarbejde mellem fagene 1 Undervisningsdifferentiering 1 Inklusion 1 Tiltag, der fastholder eleverne og fremmer gennemførelsesprocenten 1 Skolens arbejdsklima og undervisningsmiljø 1 Samarbejde med parter uden for skolen, fx virksomheder 1 Skolens fysiske rammer 1 Internationalisering i undervisningen 1 Rekruttering og fastholdelse af lærere 1 Andet Side 14 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

15 25C. Hvem er inddraget i fastsættelsen af skolens strategiske udvikling? Sæt gerne flere krydser. 1 Skolens ledelse 1 Skolens bestyrelse 1 Skolens lærere 1 Skolens TR 1 Skolens elever 1 Forældre 1 Øvrige interessenter 26. I hvilken grad hæmmer et eller flere af følgende forhold din effektivitet som leder af skolen? Vedr. e) Et anciennitetsbaseret lønsystem anvendes, når en medarbejders løn hovedsageligt er afhængig af vedkommendes uddannelsesniveau, alder eller anciennitet, snarere end vedkommendes indsats. Slet ikke Meget lidt I nogen grad I høj grad a) Utilstrækkelige budgetter og ressourcer... b) Centralt fastsatte regler (love, bekendtgørelser)... c) Lærernes fravær... d) Mangel på engagement og opbakning fra forældrene... e) Lærernes anciennitetsbaserede lønsystem... f) Manglende muligheder for og støtte til min egen faglige udvikling... g) Manglende muligheder for og støtte til lærernes faglige udvikling... h) Stort arbejdspres og højt ansvarsniveau i min stilling... i) Mangel på delt ledelsesansvar med andre ansatte på skolen... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 15

16 Formel evaluering af lærere Evaluering defineres i denne sammenhæng som en vurdering af lærerens indsats foretaget af lederen, en ekstern person eller myndighed eller af lærerens kolleger. Her er det defineret som en formel vurdering (f.eks. som en del af et planlagt resultatbaseret styringssystem, der omfatter bestemte procedurer og kriterier) til forskel fra en mere uformel tilgang (f.eks. i form af uformelle diskussioner). 27. Hvor ofte bliver den enkelte lærer på skolen i gennemsnit formelt evalueret af nedenstående personer? Hvis ingen af svarmulighederne passer til situationen på din skole, så vælg venligst den, der passer bedst Aldrig Mindre end en gang hvert andet år En gang hvert andet år En gang omåret To eller flere gange om året a) Dig (skolens leder)... 5 b) Andre medlemmer af skolens ledelsesteam... 5 c) Udpegede mentorer... 5 d) Lærere (som ikke er en del af skolens ledelsesteam)... 5 e) Eksterne personer eller myndigheder (fx undervisningsinspektører, repræsentanter fra forvaltningen eller andre uden for skolen)... 5 Hvis du svarede Aldrig til alle de ovenstående spørgsmål Gå da venligst til spørgsmål 30. Side 16 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

17 28. Hvem gennemfører nedenstående aktiviteter som en del af den formelle evaluering af lærernes arbejde på skolen? Sæt kryds i ét eller flere felter i hver række. Du (skolens leder) Eksterne personer eller myndigheder Medlemmer af skolens ledelseste am Udpegede mentorer Andre lærere (ikke en del af ledelsesteamet) Bruges ikke på denne skole a) Overværelse af klasseundervisning b) Undersøgelser af elevers vurdering af undervisningen c) Evaluering af læreres faglige viden d) Analyse af elevers testresultater e) Samtale med læreren på baggrund af selvevaluering f) Drøftelse af tilbagemeldinger fra forældre Angiv venligst, hvor ofte et eller flere af følgende tiltag igangsættes på baggrund af en lærerevaluering. Aldrig Sommetider For det meste Altid a) Tiltag til at forbedre svagheder i undervisningen bliver diskuteret med læreren.... b) Der udarbejdes en udviklings- eller uddannelsesplan for læreren.... c) En mentor udpeges til at hjælpe læreren med at forbedre sin undervisning.... d) En ændring af lærerens ansvarsområder (fx reduktion eller udvidelse af timetal eller administrative opgaver)... e) Lærerens løn ændres... f) Lærerens muligheder for at gøre karriere ændres... g) Afskedigelse eller afslutning af ansættelse ved kontraktophør... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 17

18 Skoleklima 30. Hvor enig eller uenig er du i, at nedenstående forhold passer på din skole? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Skolens personale har en fælles opfattelse af pædagogik og læring.... b) Der er en høj grad af samarbejde mellem skolen og lokalsamfundet.... c) Skolens ansatte diskuterer problemer åbent.... d) Der er gensidig respekt for kollegers ideer.... e) Der er en kultur, hvor man deler succeser med hinanden.... f) Forholdet mellem lærere og elever er godt Hæmmer nogle af nedenstående forhold i øjeblikket skolens mulighed for at tilbyde undervisning af høj kvalitet? Overhovedet ikke Meget lidt I nogen grad a) Mangel på kvalificerede og/eller dygtige lærere... b) Mangel på lærere med kompetence i at undervise elever med særlige behov... c) Mangel på faglærere... d) For få eller for ringe undervisningsmaterialer (fx lærebøger)... e) For få eller for ringe computere til undervisningsbrug... f) Utilstrækkelige internetforbindelser... g) For få eller for ringe computerprogrammer til undervisningsbrug... h) For få eller for ringe biblioteksmaterialer... i) Mangel på støttepersonale... Meget Side 18 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

19 32. Hvor ofte finder følgende adfærd sted på skolen? Eleverne på skolen: Aldrig Sjældent Månedligt Ugentligt Dagligt a) Kommer for sent i skole... 5 b) Er fraværende (dvs. udokumenteret fravær). 5 c) Snyder (fx gennem kopiering fra internettet eller afskrivning fra anden elev)... 5 d) Laver hærværk og begår tyveri... 5 e) Truer eller taler nedsættende til andre elever (eller udøver andre former for ikke-fysisk mobning)... 5 f) Udviser en voldelig adfærd, der medfører fysisk skade på andre elever... 5 g) Truer eller taler nedsættende til lærere eller andre medarbejdere... 5 h) Bruger/besidder stoffer og/eller alkohol... 5 Lærerne på skolen: Aldrig Sjældent Månedligt Ugentligt Dagligt i) Kommer for sent... 5 j) Er fraværende (dvs. udokumenteret fravær)... 5 k) Diskriminerer (fx på grund af køn, etniske tilhørsforhold, religion eller handicap)... 5 TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 19

20 Introduktions- og mentorordninger for lærere Det følgende afsnit indeholder spørgsmål om introduktions- og mentorordninger. Et introduktionsforløb defineres som en række strukturerede aktiviteter på skolen med det formål at understøtte nyuddannede eller nyansatte læreres introduktion til undervisningsprofessionen/skolen. Lærerstuderende i praktik er ikke omfattet af dette. Et introduktionsforløb kan fx indeholde samarbejde med andre nye lærere, alene eller i samarbejde med andre skoler eller uddannelsesmyndigheder. Mentorordning defineres som et system på skolen, hvor mere erfarne lærere støtter mindre erfarne lærere. Dette system kan involvere alle lærere på skolen eller kun nye lærere. 33. Har nye lærere på skolen adgang til et introduktionsforløb? Sæt ét kryds i hver række a) Der er et introduktionsforløb for nye lærere Ja Nej b) Der findes uformelle introduktionsaktiviteter for nye lærere, som ikke er en del af et introduktionsforløb... 1 c) Der gennemføres en generel/administrativ introduktion til skolen for nye lærere... 1 Hvis du svarede nej til a) Gå venligst til spørgsmål Hvilke lærere på skolen bliver tilbudt et introduktionsforløb? Sæt ét kryds. 1 Alle nye lærere på skolen Kun de nye lærere på skolen, der er nyuddannede 35. Hvilke rammer og aktiviteter indgår i dette introduktionsforløb? Sæt gerne flere krydser. 1 Erfarne lærere som mentorer 1 Kurser/seminarer 1 Planlagte møder med lederen og/eller lærerkolleger 1 Kollegial supervision 1 Netværk/virtuelle netværk 1 Samarbejde med andre skoler 1 Teamundervisning (med mere erfarne lærere) 1 Logbøger, portfolier mv. som hjælp til læring og refleksion 1 Ingen af ovennævnte Side 20 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

21 36. Har lærerne på din skole mulighed for at deltage i en mentorordning? Sæt ét kryds. 1 Ja, men kun lærere, der er nyuddannede, dvs. er i deres første ansættelse som lærere, kan deltage. Ja, alle lærere, som er nye på skolen, kan deltage. 3 Ja, alle lærere på skolen kan deltage. 4 Nej, i øjeblikket er der ikke adgang til en mentorordning for lærerne på skolen. Gå venligst til spørgsmål Har mentorlæreren samme fag som den lærer, der modtager vejledning? Sæt kun ét kryds. 1 Ja, som oftest Ja, sommetider 3 Nej, sjældent eller aldrig 38. Hvordan vil du generelt bedømme mentorordningers betydning for lærere og skoler? Ingen betydning Ringe betydning Nogen betydning Stor betydning a) Forbedring af lærernes pædagogiske kompetencer... b) Styrkelse af lærernes faglige identitet... c) Forbedring af lærernes samarbejde med kolleger... d) Støtte til mindre erfarne lærere i deres undervisning... e) Forøgelse af lærernes viden om deres fag... f) Forbedring af elevernes resultater generelt... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 21

22 Jobtilfredshed 39. Til sidst vil vi gerne vide, hvordan du generelt har det med dit job. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Fordelene ved dette job opvejer klart ulemperne.... b) Hvis jeg skulle vælge igen, ville jeg stadig vælge denne stilling.... c) Jeg ville gerne skifte til en anden skole, hvis det var muligt.... d) Jeg fortryder, at jeg valgte at blive skoleleder/leder.... e) Jeg har søgt andet arbejde inden for undervisningssektoren inden for de seneste to år.... f) Jeg har søgt andet arbejde uden for undervisningssektoren inden for de seneste to år.... g) Jeg er glad for at arbejde på min skole.... h) Jeg vil anbefale min skole som et godt sted at arbejde.... i) Jeg synes, at lærerjobbet er respekteret i samfundet.... j) Jeg er tilfreds med min egen indsats på skolen.... k) Alt i alt er jeg godt tilfreds med mit arbejde.... Det var det sidste spørgsmål. Du bedes indsende din besvarelse senest 8. marts Mange tak for din medvirken! Side 22 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til lærere 7. 10. klasse Hovedundersøgelse Dansk Danmark

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til lærere Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse Dansk Danmark

Læs mere

Hovedresultater for TALIS 2013

Hovedresultater for TALIS 2013 Hovedresultater for TALIS 2013 Dette notat indeholder en oversigt over de vigtigste resultater fra den danske afrapportering af OECD s Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013. De samlede

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse International Computer and Information Literacy Study Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge foretaget i perioden 6. november -23. november 2015 2.035 medlemmer af HK Kommunal har fuldført besvarelsen. Indhold 1. Hvad er dit primære

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 233 Offentligt TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 233 Offentligt TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 233 Offentligt TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design:

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

International Education 2013. Sammenfatningsrapport

International Education 2013. Sammenfatningsrapport International Education 213 Sammenfatningsrapport År for bachelor/tilsvarende (åååå) Svarprocent: 73% (N=492)Spørgsmålstype: Tekst 1998 25 1999 21 27 2 199 18 1993 18 1991 17 1989 16 1988 15 1992 15 1996

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HHX Ringkøbing 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? 3 3 1% 4 2 1% 5 11 5% 6 10 4% 7 44 19% 8 85 36% 9 62 26% Bedst 10 19 8% Gennemsnit 7,9

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Hovedresultater for TALIS

Hovedresultater for TALIS Fortroligt indtil 16. juni 2009 Hovedresultater for TALIS Dette notat indeholder en oversigt over de resultater fra TALIS 2008, som vurderes at være væsentlige set ud fra et dansk perspektiv. De internationale

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Spørgeskema til gruppen af andre ledere

Spørgeskema til gruppen af andre ledere INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SYDDANSK UNIVERSITET KURT KLAUDI KLAUSEN JOHANNES MICHELSEN DAN MICHAEL NIELSEN Spørgeskema til gruppen af andre ledere Introduktion Kære [navn] Kommunale ledere holder nøglen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Udviklingsinitiativer og opmærksomhedspunkter Annegrete Larsen Kontorchef Kontor for Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsinitiativer og opmærksomhedspunkter Annegrete Larsen Kontorchef Kontor for Gymnasiale Uddannelser Udviklingsinitiativer og opmærksomhedspunkter Annegrete Larsen Kontorchef Kontor for Gymnasiale Uddannelser 02-03-2015 Side 1 Pædagogiske Ledere Årsmøde 27. februar 2015 Udviklingsinitiativer Udmelding

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen Livet som nyuddannet lærer i folkeskolen kan byde på mange glæder i en spændende hverdag. Men det

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler. Til ledere

Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler. Til ledere + 0 IP. nr.: Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler Til ledere Skema 1 + 0 + 0 Skoletype. Sæt kryds Almindelig specialskole... 1 Heldagsskole... 2 Intern skole på døgninstitution... 3 Andet...

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere