Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)"

Transkript

1 Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til uddannelseslederen Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse Dansk Danmark National projektledelse Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Uni C, Kontor for Statistik og Analyse Internationalt projekt konsortium: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), The Netherlands IEA Data Processing and Research Center (IEA DPC), Germany Statistics Canada, Canada

2 Om OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en international undersøgelse, der gennemføres blandt lærere og ledere på grundskoler og ungdomsuddannelser. TALIS 2013 gennemføres af OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), og Danmark deltager sammen med over 30 andre lande. TALIS 2013 har fokus på: Lærernes undervisningspraksis, pædagogiske holdninger og værdier Muligheder og behov for kompetenceudvikling Evaluering af lærernes undervisning og feedback til lærerne Læringsmiljø Skoleledelse Ledelsens rolle og funktioner på skolen Lærere og lederes jobtilfredshed. Vi håber, at du med din viden og erfaring på området vil besvare spørgeskemaet så præcist som muligt og dermed bidrage til en bedre beskrivelse af og viden om praksis for lærere og ledere på undervisningsområdet i Danmark. Resultatet af undersøgelsen kan bidrage til grundlaget for dansk undervisningspolitik. Da TALIS er en international undersøgelse, passer nogle spørgsmål mindre godt i en dansk sammenhæng. Spørgsmålene er ens for alle lande og kan derfor i nogle tilfælde virke fremmedartede. I Danmark skal spørgeskemaet samtidig rumme både folkeskoler, frie skoler, specialskoler, ungdomsuddannelser m.v. Vi beder dig have forståelse for dette og svare så præcist og fyldestgørende, du kan. Særligt til uddannelsesledere på erhvervsuddannelserne Når der i skemaet skrives skolens leder, beder vi dig som uddannelsesleder om at svare for den uddannelse, du er leder for. Fortrolighed Alle informationer, du giver os i forbindelse med undersøgelsen, behandles fortroligt. Om spørgeskemaet Spørgeskemaet skal besvares af skolens øverste, daglige leder Det tager ca minutter at besvare spørgeskemaet. Vejledning til spørgsmålene er skrevet med kursiv. De fleste spørgsmål besvares ved afkrydsning ud for det mest relevante svar. Ved nogle få spørgsmål skal du skrive tal. Du bedes returnere spørgeskemaet i svarkuverten inden fredag den 8. marts Såfremt du har spørgsmål til spørgeskemaet eller undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning: National projektleder Elsebeth Aller, tlf Uni C Statistik & Analyse: National dataansvarlig Thomas Larsen, tlf Mange tak for din medvirken. Side 2 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

3 Baggrundsoplysninger Spørgsmålene i dette afsnit handler om dig, din uddannelse og din stilling som skoleleder/leder. 1. Hvad er dit køn? 1 Kvinde Mand 2. Hvor gammel er du? Angiv venligst med tal. År 3. Hvad er det højeste niveau, du har fuldført en uddannelse på? Sæt ét kryds. 1 Ungdomsuddannelse eller derunder (fx student, HHX/HTX, erhvervsuddannelse) Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, laborant, VVU) 3 Mellemlang videregående uddannelse (fx lærer, pædagog, diplomuddannelse) 4 Lang videregående uddannelse (fx cand.mag., cand.pæd., masteruddannelse) 5 Ph.d. 4. Hvor mange års erhvervserfaring har du? Skriv venligst ét tal i hver række. Skriv 0 (nul), hvis ingen erfaring. Mindre end et år gælder som et helt år. a) År som leder på denne skole b) År som leder i alt c) År med andre administrative funktioner (udelad dine år som skoleleder) d) År som lærer/underviser i alt e) År med arbejde inden for andre professionsområder TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 3

4 T T T 5. Hvordan er din nuværende ansættelse som leder? Sæt ét kryds. 1 Fuld tid (mindst 90% af fuld tid) uden undervisningsforpligtelse Fuld tid (mindst 90% af fuld tid) med undervisningsforpligtelse 3 Deltid (mindre end 90% af fuld tid) uden undervisningsforpligtelse 4 Deltid (mindre end 90% af fuld tid) med undervisningsforpligtelse 6. Har du gennemført nedenstående uddannelser/kurser, og hvis ja, var det før eller efter, at du blev leder? Før Efter Både før og efter Aldrig a) Diplom- eller masteruddannelse i ledelse af uddannelsesinstitutioner... b) Læreruddannelse, cand.mag./cand.scient. med pædagogikum, diplomuddannelse i pædagogik eller lign.... c) Uddannelse/kurser i pædagogisk ledelse... d) Anden lederuddannelse Har du inden for de seneste 12 måneder deltaget i nogen form for faglig kompetenceudvikling rettet mod dig som leder? Faglig kompetenceudvikling defineres som aktiviteter, der udvikler den enkeltes professionelle kompetencer og viden. Skriv venligst ja eller nej i afsnit (A) for hver af de nævnte aktiviteter. Hvis du svarer ja i afsnit (A), skriv da venligst i afsnit (B), hvor mange dage der er medgået til aktiviteten. Opgør det venligst i antal hele dage (en hel dag er 6-8 timer). Medregn også aktiviteter, der finder sted i weekenden, om aftenen eller på andre tidspunkter udenfor arbejdstiden. (B) (A) Deltagelse Varighed i dage Ja Nej a) I et professionelt netværk, en mentorordning eller som del af forskningsaktivitet... 1 b) I kurser, konferencer eller gennem observationsbesøg på andre skoler... 1 c) Andet... 1 Side 4 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

5 8. I hvilken grad er du enig eller uenig i, at nedenstående kunne være en hindring for din fortsatte udvikling som leder? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Jeg har ikke forudsætningerne (fx kvalifikationer, erfaring, anciennitet).... b) Efteruddannelse er for dyr... c) Manglende støtte fra min leder.... d) Efteruddannelse kolliderer med min skemalagte arbejdstid.... e) Jeg har ikke tid på grund af familiære forpligtelser.... f) Manglende udbud af egnede kurser.... g) Der er ingen tilskyndelse til at deltage i sådanne aktiviteter.... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 5

6 Baggrundsoplysninger om skolen 9. Hvilken af følgende svarmuligheder beskriver bedst skolens beliggenhed? Sæt ét kryds. 1 Færre end indbyggere til indbyggere til indbyggere til indbyggere til indbyggere 6 Flere end indbyggere (hovedstadsområdet) 10. Er skolen offentligt eller privat drevet? Sæt ét kryds. 1 Offentlig skole Ved offentlig skole forstås en skole, der direkte eller indirekte ledes af en statslig/offentlig uddannelsesmyndighed, herunder selvejende institutioner, der er fuldt finansieret af staten. Privat skole Ved privat skole forstås en skole, der direkte eller indirekte ledes af en ikke-statslig/offentlig organisation, eksempelvis en kirke eller en anden privat institution. Side 6 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

7 11. Hvor mange medarbejdere er aktuelt beskæftiget på skolen (inklusiv alle afdelinger) inden for hver af de nævnte stillingstyper? Angiv venligst et tal i hver række. Skriv 0 hvis der ikke er nogen medarbejdere i pågældende stillingstype. a) Lærere, uanset på hvilket trin/i hvilken aldersgruppe, de underviser Personer, hvis hovedbeskæftigelse på skolen er at undervise eleverne b) Personer, der yder pædagogisk støtte, uanset på hvilket klassetrin/i hvilken aldersgruppe Herunder undervisningsassistenter eller andre støttepersoner, der instruerer eller støtter lærerne i undervisningen, men som ikke er uddannede lærere/undervisere, samt konsulenter, studievejledere, andre vejledere, psykologer og socialrådgivere c) Administrativt personale Herunder receptionister, sekretærer og administrative medarbejdere d) Ledende personale Herunder skoleledere/ledere, viceskoleledere/vicerektorer/vicedirektører/viceforstandere, inspektorer, viceinspektører, afdelingsledere, souschefer e) Andet personale Herunder fx pedeller 12. Undervises der på følgende trin på skolen (afsnit A), og, hvis ja, er skolen i konkurrence med andre skoler i området om at tiltrække elever på disse niveauer (afsnit B)? Angiv venligst ja eller nej i afsnit (A) for hvert af nedenstående niveauer. Hvis du svarer ja i afsnit (A), angiv da venligst, hvor mange skoler i området der konkurrerer om de samme elever. (A) Niveauer, der undervises på (B) I konkurrence med Ja Nej To eller flere skoler Én anden skole Ingen a) klasse b) klasse c) Gymnasial uddannelse d) Erhvervsuddannelse TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 7

8 13. Hvor mange (års-)elever er aktuelt indskrevet på skolen, dvs. samlet antal elever på alle uddannelsesniveauer? Angiv antal. Elever 14. Angiv et skøn over, hvor stor en procentdel af skolens elever, der falder ind under følgende karakteristika. Elever med særlige behov dækker de elever, som formelt har fået identificeret et specialundervisningsbehov, fordi de har mentale, psykiske, fysiske, indlæringsmæssige eller følelsesmæssige udfordringer. Socioøkonomisk udsatte hjem betegner hjem, der ikke kan tilbyde de mest basale fornødenheder såsom ordentlige boligforhold, fornuftig ernæring eller hjem, hvor børnene er omsorgssvigtede. Elever kan optræde i flere kategorier. Ingen 1% - 10% 11% - 30% 31%- 60% Mere end 60% a) Elever, der taler et andet sprog end dansk i hjemmet (dvs. undervisningssproget dansk er elevens andetsprog)... 5 b) Elever med særlige behov... 5 c) Elever fra socioøkonomisk udsatte hjem... 5 Side 8 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

9 Skoleledelse 15. Er der et ledelsesteam på skolen? Ved ledelsesteam forstås en gruppe ansatte, der har ansvar for ledelse af skolen på områder som undervisning, pædagogik, ressourcefordeling, undervisningsindhold, karaktergivning og evaluering og andre strategiske beslutninger relateret til hensigtsmæssig drift af skolen. Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål Hvem er repræsenteret i skolens ledelsesteam? a) Skolens leder... 1 Ja Nej b) Viceinspektør/vicerektor/vicedirektør/viceforstander/ledende inspektor/souschef... 1 c) Økonomichef/administrative leder... 1 d) Afdelingsledere/uddannelsesledere... 1 e) Lærere... 1 f) Andre, fx SFO-leder... 1 TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 9

10 17. Hvem har et væsentligt ansvar for følgende opgaver på skolen? Med væsentligt ansvar menes, at vedkommende spiller en aktiv rolle i beslutningstagningen. Sæt kryds i ét eller flere felter i hver række. Leder Andre medlemmer af skolens ledelsesteam Lærere (ikke som medlemmer af skolens ledelsesteam) Skolens bestyrelse Lokale eller statslige myndigheder a) Ansættelse af lærere b) Afskedigelse og suspension af lærere c) Fastsættelse af læreres startløn d) Afgørelse om læreres lønforhøjelser e) Beslutning vedrørende prioritering af posterne på skolens budget f) Etablering af politikker og procedurer for elevernes adfærd (disciplinære retningslinjer) g) Fastsættelse af retningslinjer og procedurer for evaluering af eleverne, herunder nationale og kommunale test, undersøgelser og prøver h) Godkendelse af elever til optagelse på skolen i) Valg af undervisningsmaterialer j) Fastlæggelse af indholdet i de fag, der tilbydes k) Fastlæggelse af, hvilke fag der skal tilbydes Side 10 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

11 18. Hvor stor en procentdel af din ledelsestid skønner du, at du i gennemsnit bruger på nedenstående opgaver på skolen i løbet af et skoleår? Angiv et skøn. Skriv ét tal i hver række. Skriv 0 (nul), hvis du ikke bruger tid på opgaven. Svarene skal tilsammen give 100 procent. a) % Administrative og ledelsesmæssige opgaver og møder Herunder personalespørgsmål, samarbejde med forvaltningen, bekendtgørelser, rapporter, skolens budget, skemalægning og klassesammensætning, strategisk planlægning, ledelsesaktiviteter, besvarelse af henvendelser fra offentlige instanser b) % Opgaver og møder relateret til indholdet i undervisningen og selve undervisningen c) % Kontakt med elever Herunder udvikling af undervisningsindhold, overværelse af undervisning, evaluering af elever, vejledning af lærere, kompetenceudvikling af lærere Herunder disciplinære problemer, rådgivning og samtaler, der ikke indgår i faste undervisningsaktiviteter d) % Kontakt med forældre Herunder både formel og uformel kontakt e) % Kontakt med det omgivende samfund og erhvervslivet i området f) % Andet 100 % Total Herunder samarbejde med aftagerinstitutioner og samarbejde med andre skoler eller virksomheder om gennemførelse af uddannelserne 19. Markér venligst om du har beskæftiget dig med følgende på skolen i løbet af de seneste 12 måneder. Hvis du endnu ikke har været leder på denne skole i 12 måneder, skal du blot markere, om du har beskæftiget dig med følgende, siden du blev ansat som leder på skolen. a) Jeg har anvendt elevernes faglige resultater og evalueringsresultater (herunder nationale og internationale prøver, eksamener og test) i arbejdet med at udvikle skolens mål og planer for undervisningen... 1 b) Jeg har udarbejdet en strategisk udviklingsplan for skolen... 1 Ja Nej c) Jeg har planlagt lærernes deltagelse i kompetenceudvikling i forhold til skolens overordnede mål og strategi... 1 TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 11

12 20. Markér venligst hvor ofte du har beskæftiget dig med følgende aktiviteter på denne skole i løbet af de seneste 12 måneder. Aldrig eller sjældent Nogle gange Ofte Meget ofte a) Jeg har samarbejdet med lærere om at løse disciplinære problemer i klasserne.... b) Jeg har overværet undervisning i klasserne.... c) Jeg har taget initiativ til at støtte samarbejde mellem lærerne om at udvikle nye undervisningsformer.... d) Jeg har iværksat konkrete tiltag for at sikre, at lærerne tager ansvar for at forbedre deres pædagogiske kompetencer.... e) Jeg har iværksat konkrete tiltag for at sikre, at lærerne tager ansvar for elevernes udbytte af undervisningen.... f) Jeg har givet forældre information om skolens og elevernes resultater.... g) Jeg har undersøgt administrative procedurer og afrapporteringer for fejl.... h) Jeg har afklaret skemamæssige problemer på skolen... i) Jeg har samarbejdet med ledere af andre skoler I hvor høj grad er du enig eller uenig i, at nedenstående udsagn passer på din skole? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Skolen involverer medarbejderne i de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... b) Skolen giver forældre mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... c) Skolen giver eleverne mulighed for aktivt at bidrage til de beslutninger, der træffes vedrørende skolen.... d) Jeg træffer selv de vigtige beslutninger.... e) Skolen har en samarbejdskultur kendetegnet ved gensidig støtte. Side 12 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

13 22. Har skolen en skolebestyrelse/bestyrelse? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål Hvem er repræsenteret i skolebestyrelsen/skolens bestyrelse? a) Repræsentanter for kommunale eller statslige myndigheder... 1 b) Medlemmer af skolens ledelsesteam... 1 c) Skolens administrative personale... 1 d) Lærere... 1 e) Forældre... 1 f) Elever... 1 g) Fagforeninger... 1 h) Repræsentanter fra erhvervslivet, arbejdsmarkedsinstitutioner, en kirke eller andre private institutioner... 1 i) Andre... 1 Ja Nej 24A. Hvem har ansvaret for evalueringen af dig som leder? Skriv. 24B. Hvor ofte bliver du som leder evalueret og/eller får feedback på dit arbejde? Sæt ét kryds. 1 Aldrig Mindre end en gang om året 3 En gang om året 4 To til tre gange om året 5 Kvartalsvis eller oftere 24C. Er der udarbejdet en udviklingsplan for dig? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål 25A. TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 13

14 24D. I hvilken grad afspejler udviklingsplanen dine behov? Sæt ét kryds. 1 Slet ikke I mindre grad 3 I nogen grad 4 I høj grad 25A. Har skolen formuleret en strategi for skolens udvikling? Sæt ét kryds. 1 Ja Nej Gå venligst til spørgsmål B. Hvilke elementer indgår i skolens strategi? Sæt gerne flere krydser. 1 Lærernes efteruddannelse 1 Faglig og pædagogisk udvikling på skolen 1 Nye undervisningsformer, herunder øget anvendelse af it i undervisningen 1 Fagligheden/den faglige profil på bestemte fagområder 1 Samarbejde mellem fagene 1 Undervisningsdifferentiering 1 Inklusion 1 Tiltag, der fastholder eleverne og fremmer gennemførelsesprocenten 1 Skolens arbejdsklima og undervisningsmiljø 1 Samarbejde med parter uden for skolen, fx virksomheder 1 Skolens fysiske rammer 1 Internationalisering i undervisningen 1 Rekruttering og fastholdelse af lærere 1 Andet Side 14 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

15 25C. Hvem er inddraget i fastsættelsen af skolens strategiske udvikling? Sæt gerne flere krydser. 1 Skolens ledelse 1 Skolens bestyrelse 1 Skolens lærere 1 Skolens TR 1 Skolens elever 1 Forældre 1 Øvrige interessenter 26. I hvilken grad hæmmer et eller flere af følgende forhold din effektivitet som leder af skolen? Vedr. e) Et anciennitetsbaseret lønsystem anvendes, når en medarbejders løn hovedsageligt er afhængig af vedkommendes uddannelsesniveau, alder eller anciennitet, snarere end vedkommendes indsats. Slet ikke Meget lidt I nogen grad I høj grad a) Utilstrækkelige budgetter og ressourcer... b) Centralt fastsatte regler (love, bekendtgørelser)... c) Lærernes fravær... d) Mangel på engagement og opbakning fra forældrene... e) Lærernes anciennitetsbaserede lønsystem... f) Manglende muligheder for og støtte til min egen faglige udvikling... g) Manglende muligheder for og støtte til lærernes faglige udvikling... h) Stort arbejdspres og højt ansvarsniveau i min stilling... i) Mangel på delt ledelsesansvar med andre ansatte på skolen... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 15

16 Formel evaluering af lærere Evaluering defineres i denne sammenhæng som en vurdering af lærerens indsats foretaget af lederen, en ekstern person eller myndighed eller af lærerens kolleger. Her er det defineret som en formel vurdering (f.eks. som en del af et planlagt resultatbaseret styringssystem, der omfatter bestemte procedurer og kriterier) til forskel fra en mere uformel tilgang (f.eks. i form af uformelle diskussioner). 27. Hvor ofte bliver den enkelte lærer på skolen i gennemsnit formelt evalueret af nedenstående personer? Hvis ingen af svarmulighederne passer til situationen på din skole, så vælg venligst den, der passer bedst Aldrig Mindre end en gang hvert andet år En gang hvert andet år En gang omåret To eller flere gange om året a) Dig (skolens leder)... 5 b) Andre medlemmer af skolens ledelsesteam... 5 c) Udpegede mentorer... 5 d) Lærere (som ikke er en del af skolens ledelsesteam)... 5 e) Eksterne personer eller myndigheder (fx undervisningsinspektører, repræsentanter fra forvaltningen eller andre uden for skolen)... 5 Hvis du svarede Aldrig til alle de ovenstående spørgsmål Gå da venligst til spørgsmål 30. Side 16 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

17 28. Hvem gennemfører nedenstående aktiviteter som en del af den formelle evaluering af lærernes arbejde på skolen? Sæt kryds i ét eller flere felter i hver række. Du (skolens leder) Eksterne personer eller myndigheder Medlemmer af skolens ledelseste am Udpegede mentorer Andre lærere (ikke en del af ledelsesteamet) Bruges ikke på denne skole a) Overværelse af klasseundervisning b) Undersøgelser af elevers vurdering af undervisningen c) Evaluering af læreres faglige viden d) Analyse af elevers testresultater e) Samtale med læreren på baggrund af selvevaluering f) Drøftelse af tilbagemeldinger fra forældre Angiv venligst, hvor ofte et eller flere af følgende tiltag igangsættes på baggrund af en lærerevaluering. Aldrig Sommetider For det meste Altid a) Tiltag til at forbedre svagheder i undervisningen bliver diskuteret med læreren.... b) Der udarbejdes en udviklings- eller uddannelsesplan for læreren.... c) En mentor udpeges til at hjælpe læreren med at forbedre sin undervisning.... d) En ændring af lærerens ansvarsområder (fx reduktion eller udvidelse af timetal eller administrative opgaver)... e) Lærerens løn ændres... f) Lærerens muligheder for at gøre karriere ændres... g) Afskedigelse eller afslutning af ansættelse ved kontraktophør... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 17

18 Skoleklima 30. Hvor enig eller uenig er du i, at nedenstående forhold passer på din skole? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Skolens personale har en fælles opfattelse af pædagogik og læring.... b) Der er en høj grad af samarbejde mellem skolen og lokalsamfundet.... c) Skolens ansatte diskuterer problemer åbent.... d) Der er gensidig respekt for kollegers ideer.... e) Der er en kultur, hvor man deler succeser med hinanden.... f) Forholdet mellem lærere og elever er godt Hæmmer nogle af nedenstående forhold i øjeblikket skolens mulighed for at tilbyde undervisning af høj kvalitet? Overhovedet ikke Meget lidt I nogen grad a) Mangel på kvalificerede og/eller dygtige lærere... b) Mangel på lærere med kompetence i at undervise elever med særlige behov... c) Mangel på faglærere... d) For få eller for ringe undervisningsmaterialer (fx lærebøger)... e) For få eller for ringe computere til undervisningsbrug... f) Utilstrækkelige internetforbindelser... g) For få eller for ringe computerprogrammer til undervisningsbrug... h) For få eller for ringe biblioteksmaterialer... i) Mangel på støttepersonale... Meget Side 18 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

19 32. Hvor ofte finder følgende adfærd sted på skolen? Eleverne på skolen: Aldrig Sjældent Månedligt Ugentligt Dagligt a) Kommer for sent i skole... 5 b) Er fraværende (dvs. udokumenteret fravær). 5 c) Snyder (fx gennem kopiering fra internettet eller afskrivning fra anden elev)... 5 d) Laver hærværk og begår tyveri... 5 e) Truer eller taler nedsættende til andre elever (eller udøver andre former for ikke-fysisk mobning)... 5 f) Udviser en voldelig adfærd, der medfører fysisk skade på andre elever... 5 g) Truer eller taler nedsættende til lærere eller andre medarbejdere... 5 h) Bruger/besidder stoffer og/eller alkohol... 5 Lærerne på skolen: Aldrig Sjældent Månedligt Ugentligt Dagligt i) Kommer for sent... 5 j) Er fraværende (dvs. udokumenteret fravær)... 5 k) Diskriminerer (fx på grund af køn, etniske tilhørsforhold, religion eller handicap)... 5 TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 19

20 Introduktions- og mentorordninger for lærere Det følgende afsnit indeholder spørgsmål om introduktions- og mentorordninger. Et introduktionsforløb defineres som en række strukturerede aktiviteter på skolen med det formål at understøtte nyuddannede eller nyansatte læreres introduktion til undervisningsprofessionen/skolen. Lærerstuderende i praktik er ikke omfattet af dette. Et introduktionsforløb kan fx indeholde samarbejde med andre nye lærere, alene eller i samarbejde med andre skoler eller uddannelsesmyndigheder. Mentorordning defineres som et system på skolen, hvor mere erfarne lærere støtter mindre erfarne lærere. Dette system kan involvere alle lærere på skolen eller kun nye lærere. 33. Har nye lærere på skolen adgang til et introduktionsforløb? Sæt ét kryds i hver række a) Der er et introduktionsforløb for nye lærere Ja Nej b) Der findes uformelle introduktionsaktiviteter for nye lærere, som ikke er en del af et introduktionsforløb... 1 c) Der gennemføres en generel/administrativ introduktion til skolen for nye lærere... 1 Hvis du svarede nej til a) Gå venligst til spørgsmål Hvilke lærere på skolen bliver tilbudt et introduktionsforløb? Sæt ét kryds. 1 Alle nye lærere på skolen Kun de nye lærere på skolen, der er nyuddannede 35. Hvilke rammer og aktiviteter indgår i dette introduktionsforløb? Sæt gerne flere krydser. 1 Erfarne lærere som mentorer 1 Kurser/seminarer 1 Planlagte møder med lederen og/eller lærerkolleger 1 Kollegial supervision 1 Netværk/virtuelle netværk 1 Samarbejde med andre skoler 1 Teamundervisning (med mere erfarne lærere) 1 Logbøger, portfolier mv. som hjælp til læring og refleksion 1 Ingen af ovennævnte Side 20 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

21 36. Har lærerne på din skole mulighed for at deltage i en mentorordning? Sæt ét kryds. 1 Ja, men kun lærere, der er nyuddannede, dvs. er i deres første ansættelse som lærere, kan deltage. Ja, alle lærere, som er nye på skolen, kan deltage. 3 Ja, alle lærere på skolen kan deltage. 4 Nej, i øjeblikket er der ikke adgang til en mentorordning for lærerne på skolen. Gå venligst til spørgsmål Har mentorlæreren samme fag som den lærer, der modtager vejledning? Sæt kun ét kryds. 1 Ja, som oftest Ja, sommetider 3 Nej, sjældent eller aldrig 38. Hvordan vil du generelt bedømme mentorordningers betydning for lærere og skoler? Ingen betydning Ringe betydning Nogen betydning Stor betydning a) Forbedring af lærernes pædagogiske kompetencer... b) Styrkelse af lærernes faglige identitet... c) Forbedring af lærernes samarbejde med kolleger... d) Støtte til mindre erfarne lærere i deres undervisning... e) Forøgelse af lærernes viden om deres fag... f) Forbedring af elevernes resultater generelt... TALIS spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da) - Side 21

22 Jobtilfredshed 39. Til sidst vil vi gerne vide, hvordan du generelt har det med dit job. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Meget uenig Uenig Enig Meget enig a) Fordelene ved dette job opvejer klart ulemperne.... b) Hvis jeg skulle vælge igen, ville jeg stadig vælge denne stilling.... c) Jeg ville gerne skifte til en anden skole, hvis det var muligt.... d) Jeg fortryder, at jeg valgte at blive skoleleder/leder.... e) Jeg har søgt andet arbejde inden for undervisningssektoren inden for de seneste to år.... f) Jeg har søgt andet arbejde uden for undervisningssektoren inden for de seneste to år.... g) Jeg er glad for at arbejde på min skole.... h) Jeg vil anbefale min skole som et godt sted at arbejde.... i) Jeg synes, at lærerjobbet er respekteret i samfundet.... j) Jeg er tilfreds med min egen indsats på skolen.... k) Alt i alt er jeg godt tilfreds med mit arbejde.... Det var det sidste spørgsmål. Du bedes indsende din besvarelse senest 8. marts Mange tak for din medvirken! Side 22 - TALIS Spørgeskema til ledere ISCED 3 - (MS-PQ-DNK-da)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til lærere 7. 10. klasse Hovedundersøgelse Dansk Danmark

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere