Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer"

Transkript

1 Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

2 Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den pædagogiske praksis 6 Brug data, I har i forvejen 8 Spørgeskemaundersøgelse 10 To eksempler på evaluering 12

3 INTRODUKTION Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? Ny Nordisk Skole handler om at skabe forandringer og nå nogle fælles mål. Men hvordan kan man vide, om der sker de forandringer i den pædagogiske praksis, man ønsker? I hæftet her introducerer vi nogle mulige veje til at undersøge, om man opnår det, man har sat sig for med Ny Nordisk Skole. En vigtig del af arbejdet med Ny Nordisk Skole er, at I bliver klogere på, om der sker de forandringer, I gerne vil opnå. Der er mange forskellige metoder, I kan bruge til at få mere viden om, om I opnår det, I har sat jer for med Ny Nordisk Skole. Hæftet her giver inspiration til, hvordan man kan få viden om, om man er på rette vej. Vi beskriver først, hvordan man kan arbejde med at inddrage børns og unges perspektiver, og dernæst introducerer vi til tre veje til at indsamle viden: observationer, at bruge data, I har i forvejen, og at gennemføre spørgeskemaundersøgelser. Når I skal undersøge, om I når det, I har sat jer for med Ny Nordisk Skole, er der tre spørgsmål, der er vigtige at overveje: 1. Hvad vil vi gerne vide noget om? Når I indsamler viden om jeres pædagogiske praksis, tager I afsæt i de indsatser og de forandringsprocesser, som er Ny Nordisk Skole hos jer. I udvælger de indikatorer, der knytter sig til de vigtigste skridt på vejen i jeres forandringsteori og bliver enige om, hvilken type viden der vil være nyttig for jer. Det kan fx være viden om, hvad jeres nye praksis betyder for eleverne, eller det kan være viden om, hvordan Ny Nordisk Skole ser ud helt konkret i jeres praksis i hverdagen. Når I har identificeret det, I har behov for at vide noget om, kan I beslutte, hvilke metoder I vil anvende til at indsamle denne viden. 2. Hvordan skal vi indsamle viden? Der er mange forskellige måder at få viden om sin pædagogiske praksis på. Det, I gerne vil vide noget om, er bestemmende for, hvordan I bedst kan indsamle denne viden. I får desuden et bredere billede af jeres praksis, når I kombinerer flere forskellige metoder. I kan fx have behov for at observere nogle forskellige forløb for at få et billede af, hvordan praksis ser ud. I kan derudover fx have brug for at kende ledelsens, lærernes, pædagogernes og børnenes holdninger og vurderinger. Brug derfor flere forskellige kilder til at belyse, hvordan det går hos jer, og læg en plan for, hvordan I vil bearbejde og anvende jeres data. 3. Hvem skal inddrages, når vi indsamler viden? Det er vigtigt, at I overvejer, hvilken rollefordeling I har, og at relevante personer bliver inddraget i diskussionerne om, om I opnår det, I gerne vil. Det gælder også, når I involverer børn og unge, forældre og omverdenen i jeres arbejde. 3

4 Undersøgelse af børns og unges perspektiver Ofte kan det give et brugbart og værdifuldt input at lytte til børnene og de unge og få deres perspektiv på, hvordan de selv oplever, at jeres NNS-aktiviteter understøtter deres læring og udvikling. Det giver åbenlyst god mening at indsamle viden om børn og unges perspektiver, hvis I gerne vil vide, hvordan børn og unge oplever, at jeres NNS-aktiviteter understøtter deres læring og udvikling. Det kan være mindre åbenlyst, hvordan I griber opgaven an, så I får en viden, I kan bruge, når I skal følge Ny Nordisk Skole hos jer. Hvilken metode skal man vælge? I kan vælge mange forskellige metoder til at få børnenes eller de unges perspektiver. Det er vigtigt, at I tager højde for, at børn og unge svarer bedst og mest nøjagtigt på spørgsmål, der vedrører deres konkrete oplevelser og erfaringer. Jo yngre børnene er, jo sværere har de ved at besvare spørgsmål om en situation, de ikke befinder sig i, når de bliver spurgt. Interviews: I kan interviewe børn og unge om noget konkret fra deres hverdag. I kan fx tage udgangspunkt i et foto, som barnet eller den unge selv har taget, eller i et kort, der konkret illustrerer det, I vil spørge barnet eller den unge om. Observationer: I kan observere barnet eller den unge i undervisningen eller i hverdagen i institutionen. Observationer kan bruges som input til efterfølgende interviews med børnene eller de unge. Gruppeinterviews/cafemøder: Hvor børnene/de unge selv er med til at forme diskussionerne og udvælge konkrete eksempler fra hverdagen, der er meningsfulde for dem at tale om. Mindre spørgeskemaundersøgelser: I kan bede børn og unge om at besvare et spørgeskema, der er kort og konkret. I kan overveje, om der er behov for, at spørgsmålene læses op for børnene, og hvilke meget konkrete svarmuligheder der vil være meningsfulde. 4

5 Hvad skal I være særligt opmærksomme på? Når I vælger at undersøge børns og unges perspektiver, er der nogle særlige forhold, I skal være opmærksomme på for at sikre, at I får en viden, der er både systematisk og gyldig. Husk på, at læring og motivation er individuel, og at der kan være mange forskellige oplevelser og vurderinger af, hvordan jeres aktiviteter virker. Det er variationen i børnenes og de unges oplevelser, der kan fortælle jer noget vigtigt om, hvad I skal tage højde for, hvis alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan. Vær bevidst om, at det har en betydning, hvem der taler med eller observerer børn/unge, og det har en betydning, om børnene/de unge får mulighed for at udtale sig hver for sig, i gruppe, anonymt osv. Det har også en betydning, om I interviewer dem i grupper eller enkeltvis. Overvej eventuelle etiske problemstillinger: Er det i børnenes interesse at medvirke? Har I fx brug for tilladelse fra forældre? Overvej, hvordan I vil anvende de bidrag, som børnene/de unge byder ind med. Når I skal undersøge børnenes eller de unges perspektiver, kan I lade jer inspirere af de metoder, der er præsenteret i dette hæfte observationer, spørgeskema og brug af data, I har i forvejen. Hav for øje, hvad børn og unge i den aldersgruppe, I gerne vil undersøge, kan svare på. Det er vigtigt, at den metode, I bruger, også i praksis kan være med til at give jer svar på det, I gerne vil vide mere om. 5

6 Observationer af den pædagogiske praksis Der ligger ofte en værdifuld viden i mange dagligdags vaner og rutiner. Systematiske observationer kan hjælpe jer til at bringe denne ofte ikke-italesatte viden i spil. Observationer kan blandt andet give jer et billede af, om I udvikler jeres daglige praksis på den måde, I ønsker. Observationer finder allerede sted i jeres daglige arbejde. I observerer fx jeres elever, når I underviser, eller I observerer jeres kolleger i daginstitutionen, når de er sammen med børnene. Gennem en bevidst og systematisk brug af observationer vil I få mulighed for at betragte jeres praksis, som den udspiller sig i en naturlig arbejdsmæssig sammenhæng. Når I vælger observationer som metode, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad man kan observere. Man kan observere det, der rent faktisk sker, mens de intentioner, der ligger bag det, I observerer, og de observeredes oplevelser af situationen, er noget, I må afdække i samtaler eller interviews. Hvis I vil bruge observationer som led i evaluering af jeres NNS-aktiviteter, vil jeres forandringsteori være et godt sted at starte. I vil sikkert have en forestilling om, hvad der kendetegner jeres praksis nu, og hvilke udfordringer I konkret står overfor, og I vil have opstillet flere forskellige indikatorer/tegn på, hvordan I ønsker, jeres praksis skal se ud. Hvad kan man observere? Som udgangspunkt er det vigtigt, at I udvælger de indikatorer eller tegn fra jeres forandringsteori, som I kan undersøge ved at observere. Hvis I fx har som mål, at flere elever er aktive i undervisningen, kan et af de tegn, I vil belyse gennem jeres observationer, være, at eleverne byder ind eller stiller spørgsmål til det faglige indhold, eller at læreren lægger op til, at eleverne deltager aktivt. 6

7 Hvordan gennemfører I observationerne? Når I har udvalgt et fokus for observationerne, skal I finde ud af, hvem der skal observere, hvad der skal observeres, og hvordan observationerne skal gennemføres. Det er desuden vigtigt, at I på forhånd har diskuteret, hvad der skal ske med jeres data fra observationerne. Det er vigtigt for dem, der bliver observeret, at vide, hvad der er i fokus i observationerne, og hvad observationerne skal bruges til. Det er lige så vigtigt for den, der observerer, at rollefordeling og fokus i forbindelse med observationerne er aftalt, fx om man skal sidde stille og observere, eller om man i højere grad skal deltage, mens man observerer. Hvordan laver I en observationsguide? En observationsguide kan hjælpe jer med at beslutte, hvordan I vil notere jeres observationer, og hvordan I vil anvende jeres noter. En guide kan understøtte forskellige typer observationer. I kan gennemføre åbne observationer, hvor den, der observerer, noterer alt det, der springer i øjnene indenfor jeres fokusområde. Ved mere strukturerede observationer noterer observatøren sine iagttagelser i en guide, der er opdelt i de temaer eller kategorier, som I særligt vil vide noget mere om. Det kan fx være børnenes interaktion med hinanden, hvis dette er en vigtig indikator for jer. Når I observerer, kan I på forhånd have aftalt, hvad det er, I vil registrere fx om I vil vide, hvor ofte en aktivitet gennemføres, eller hvor lang tid en aktivitet varer. I kan fx vælge at sætte kryds, hver gang en elev rækker hånden op, hvis håndsoprækning er et tegn, I gerne vil undersøge som en del af elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Diskuter observationerne, og suppler med andre typer data Det er vigtigt, at I i fællesskab reflekterer over jeres observationer og den viden om arbejdet med NNS, I får af at observere. Når I reflekterer sammen over det, der er blevet observeret, kan I med fordel inddrage andre typer data, der sammen med observationerne kan tegne et billede af jeres pædagogiske praksis og de indikatorer/ tegn, I har beskrevet i jeres forandringsteori. 7

8 Brug data, I har i forvejen Når I vil vide, hvordan det går med de planlagte forandringer af jeres pædagogiske praksis, giver det ofte god mening at bruge de data, I i forvejen har adgang til, til at holde øje med forandringerne i Ny Nordisk Skole. I dagtilbud, på skoler og på ungdomsuddannelser skabes der hele tiden en masse viden om og dokumentation af den pædagogiske praksis, og hvad den betyder for børnene og de unge. Børnehaver arbejder fx med pædagogiske læreplaner, skoler får testresultater og arbejder med elevplaner, og på ungdomsuddannelserne er der mange forskellige typer data om elevernes trivsel, fremmøde og frafald. Jeres forandringsteori peger på, hvilke forandringer I ønsker at se i jeres praksis, og hvilke indikatorer/tegn I vil se efter for at vurdere, hvordan det går. Måske skal der blot laves små ændringer, for at I kan bruge den viden, I allerede har adgang til, til at holde øje med og dokumentere, om I er på vej mod jeres lokale NNS-mål. Kom godt i gang med at bruge den viden, I allerede har adgang til Gennemgå jeres forandringsteori, og undersøg, om de data, I har adgang til, og de møder, I holder, kan sige jer noget konkret om de indikatorer/tegn, som I har i jeres forandringsteori. Det er vigtigt, at I overvejer, hvilke tilretninger eller ændringer der eventuelt skal til, for at de data og møder, I allerede har, kan give jer den viden, I behøver, når I evaluerer jeres indsatser i Ny Nordisk Skole. Aftal desuden, hvordan I kan kombinere flere typer af eksisterende data, så I får et nuanceret billede af jeres indsats. I kan fx vælge at diskutere resultater fra en spørgeskemaundersøgelse på et personalemøde. 8

9 Find ud af, hvilken viden og hvilke data I har adgang til i forvejen Undersøg hvordan og hvornår I kan få adgang til de data og oplysninger, som allerede findes i institutionen, på området eller i kommunen. Det kan fx være kvantitative data som resultater af spørgeskemaundersøgelser, resultater af sprogvurderinger eller resultater af nationale test. Data kan også være kvalitative og bestå af indsamlet tekstmateriale, fx metafortællinger, noter fra observationer, referater af møder eller noter fra interviews med enkeltpersoner eller grupper. Find ud af, hvordan I kan bruge jeres møder til at få mere viden Til hverdag har I mange forskellige mødeformer, som kan bruges til at skabe ny viden om forandringer i jeres pædagogiske praksis. Det drejer sig fx om møder på stuen, i teamet eller i afdelingen, møder i pædagogisk råd, elevsamtaler, forældremøder, medarbejderudviklingssamtaler eller gruppeudviklingssamtaler. I kan lave en oversigt over jeres møder, der viser, hvornår væsentlige interessenter i og omkring jeres institution/skole er samlet. I kan på baggrund af oversigten diskutere, hvilke af jeres møder, der vil være gode til at indsamle data om udvikling af praksis, kompetenceudvikling osv. Beslut, hvilke spørgsmål der er vigtigst at få diskuteret i forhold til jeres arbejde i NNS, og på hvilke møder det vil være relevant, fx i alle udviklingssamtaler, på alle afdelings møder eller teammøder eller på alle forældremøder. Vigtigt at være opmærksom på I skal kun vælge at benytte eksisterende data og viden, hvis det giver jer den viden, I har behov for, om de skridt på vejen, I har fastlagt i jeres forandringsteori. I skal med andre ord ikke blot anvende eksisterende data, bare fordi de er der. Det er vigtigt, at I gør det tydeligt, hvor jeres viden og jeres data kommer fra. I opdager sandsynligvis et behov for at undersøge mere og supplere det, I allerede ved, med nye data. 9

10 Spørgeskemaundersøgelse Med en spørgeskemaundersøgelse kan I indsamle viden om, hvor udbredte de konkrete aktiviteter er, som I har besluttet i regi af Ny Nordisk Skole. En spørgeskemaundersøgelse kan også give jer et billede af udbredelsen af forskellige holdninger til og oplevelser af de aktiviteter, I har igangsat. En spørgeskemaundersøgelse er velegnet til at give jer et billede af, hvordan de, der besvarer spørgeskemaet, vurderer en konkret aktivitet. I en spørgeskemaundersøgelse kan I få svar på spørgsmål med specifikke svarmuligheder, som I har formuleret på forhånd. Det kan være brugbart i mange forskellige situationer fx hvis I vil vide, hvordan en større forældregruppe vurderer sit udbytte af et styrket forældresamarbejde, hvilken betydning elever tillægger forskellige elementer i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, eller hvilke aktiviteter lærerne eller pædagogerne konkret gennemfører i forbindelse med Ny Nordisk Skole. En spørgeskemaundersøgelse er mest velegnet, hvis I vil vide mere om en større gruppe, og hvis I fx vil sammenligne resultater på tværs af forskellige grupper. Men hvis I gerne vil have mere viden om en lille gruppe, vil man ofte kunne få et mere nuanceret og dækkende billede ved at lave et gruppeinterview i stedet. En spørgeskemaundersøgelse er mindre velegnet til at give viden om områder, som I ikke kan oversætte til enkle spørgsmål med tydelige svarmuligheder. Hvis I er interesserede i at vide, hvilke uforudsete virkninger jeres aktiviteter i Ny Nordisk Skole har, vil det være mere oplagt at bruge andre metoder fx observationer. Det vil ofte være vigtigt, at I følger jeres spørgeskemaundersøgelse op med nogle interviews blandt de grupper, der har besvaret jeres skema for at få viden om de motiver og overvejelser, der ligger bag de svar, I får via spørgeskemaundersøgelsen. Husk også på, at et spørgeskema kan besvares anonymt, hvilket kan betyde, at nogle vil besvare det mere ærligt, men det kan også virke mindre forpligtende at deltage i en anonym spørgeskemaundersøgelse, så det kan kræve, at I gør en indsats for at få respondenterne til at besvare spørgeskemaet. En høj svarprocent er vigtig, hvis I skal bruge undersøgelsen til at give jer nogle brugbare pejlemærker for, hvordan det går med Ny Nordisk Skole hos jer. 10

11 Tips til at planlægge en spørgeskemaundersøgelse Når I udarbejder jeres spørgeskema, er det en god ide at nøjes med at stille de vigtigste spørgsmål, så der bliver så få spørgsmål som muligt. Det kan I gøre, når I har et helt klart billede af, hvad jeres formål med undersøgelsen er. Ofte er spørgsmål nok, og det er for de fleste personer overkommeligt at besvare. Spørgsmål skal være korte og enkle, og det er vigtigt, at I kun spørger om én ting ad gangen. Spørgsmålene skal være neutrale og ikkeledende. Desuden er det vigtigt, at I bruger nogle balancerede svarkategorier for ikke at lægge op til, at den, der besvarer spørgeskemaet, svarer i en bestemt retning. Det betyder fx, at hvis der er en svarmulighed, der hedder Meget enig, skal der også være en svarmulighed, der hedder Meget uenig. Overvej, om I også har brug for nogle åbne spørgsmål i jeres spørgeskema, dvs. spørgsmål, hvor der er plads til at skrive et par linjer, der uddyber et svar. Dette kan være godt til at forstå en konkret besvarelse, men det kan dog være svært at bruge mange forskellige svar, når I skal analysere jeres resultater af spørgeskemaundersøgelsen. Det er også en god idé at afprøve spørgeskemaet på et par personer, inden I gennemfører den egentlige undersøgelse. I kan på den måde finde ud af, om jeres spørgsmål evt. kan misforstås, om svarmulighederne er relevante, osv. Inden I går i gang med jeres spørgeskemaundersøgelse, skal I beslutte, hvordan I vil analysere jeres data. Hvis I ønsker, at rigtig mange skal besvare jeres spørgsmål, vil det være en god ide, at I sender spørgeskemaet til folk pr. mail, fordi det minimerer jeres arbejde med at optælle og indtaste svar. På nettet kan man finde forskellige gratis tjenester til hurtigt at oprette spørgeskemaunderundersøgelse eller polls. Når I skal analysere de svar, I har fået I spørgeskemaundersøgelsen, er det vigtigt, at I inddrager relevante kolleger og fx elever i diskussionen af resultaterne. I kan beslutte at perspektivere spørgeskemaundersøgelsen med andre typer af viden, I har adgang til i forvejen, eller I kan bruge resultaterne som grundlag for at indsamle yderligere viden. 11

12 To eksempler på evaluering Indsats Der uddannes to læsevejledere på skolen. Læsevejlederne er tilgængelige for kolleger. Her kan I se, hvordan man kan følge de samme indsatser i en forandringsteori på to forskellige tidspunkter i et forløb. Udfordringer Elevernes læsefærdigheder ligger under det nationale gennemsnit. Indsats Indsats Lærerne informeres om læsevejledernes rolle. Lærere ved, at de har mulighed for at henvende sig til læsevejledere. Eksemplerne handler om uddannelse og brug af læsevejledere. Kontekstfaktor Lærere på tværs af alle fag ser faglig læsning som en vigtig dimension i deres undervisning. Evaluering tidligt i forløbet Skolen er lige begyndt at uddanne og bruge læsevejledere. Skolen har her i starten brug for at vide, om lærerne kender til muligheden for at anvende læsevejlederne, og i hvilket omfang vejlederne bruges. Skolen beslutter at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne. Der nedsættes en gruppe, der skal være tovholder for undersøgelsen. I spørgeskemaet svarer lærerne på, om de kender til muligheden for at få læsevejledning, om de oplever læsevejlederne som tilgængelige, og om de har benyttet sig af ordningen, og i givet fald med hvilket formål. Skemaet udfyldes af lærerne på et pædagogisk rådsmøde. De lærere, der har været fraværende ved mødet, får skemaet i deres dueslag, så de også får mulighed for at svare. Skoleledelserne fremlægger resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ved et pædagogisk rådsmøde en måned senere. Resultaterne viser forskellen mellem de forskellige teams på skolen. På mødet er der en diskussion af de spørgsmål, som resultaterne af undersøgelsen rejser, fx hvorfor vejledningsindsatsen opleves forskelligt i de forskellige teams, og hvordan indsatsen kan udvikles, så flere kender til den, og flere gør brug af læsevejlederne. Lærernes pointer fra diskussionerne nedskrives, og ledelsen laver en handlingsplan på baggrund af pointerne. Året efter vil skolen gerne vide, hvilke typer af forløb der gennemføres, og hvordan lærerne oplever hjælpen fra vejlederne, og om de oplever at kunne bruge hjælpen i undervisningen. Skolen indsamler læseresultater løbende som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport og har derfor mulighed for på sigt at vurdere, om indsatsen er med til at forbedre læsefærdighederne hos eleverne. 12

13 NNS-mål Alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. Lærere henvender sig til læsevejledere. Lærere får kvalificeret hjælp til spørgsmål angående læsning. Hjælpen omsættes i handlinger i undervisningen. Elevers læsefærdigheder forbedres. Indikator Antal lærere, der henvender sig til læsevejleder. Succeskriterium Mindst halvdelen af lærerne har talt med en læsevejleder. Indikator Resultater af nationale læsetest. Succeskriterium Mindst 75 % af eleverne forbedrer deres læsefærdigheder i forhold til det nationale gennemsnit. NNS-mål Betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater. Evaluering senere i forløbet Skolen har i en periode arbejdet med læsevejledning for lærere og vil gerne vide mere om forløbene og deres betydning. Skolen vil gennemføre et interview med læsevejlederen og med en gruppe af lærere, som har modtaget læsevejledning. Herigennem får den viden om den brede vifte af problem stillinger, lærerne henvender sig til læsevej lederne med, hvilke forløb de aftaler med læsevejlederen, og hvordan lærerne oplever, at hjælpen fra læsevejlederen kan omsættes i undervisningen. Interviewene gennemføres af skolens matematikvejleder, som kan bidrage med et blik lidt udefra og samtidig har kendskab til faglig vejledning. Læsevejlederen diskuterer herefter sine observationer med eleverne i klassen, og læreren noterer pointer fra samtalen. Læsevejlederen og den nærmeste leder læser de vigtigste pointer fra interviewet og fra samtalerne med eleverne og medbringer dem til et møde. På mødet diskuterer man materialet, og hvordan læsevejledningen kan udvikles. De ændringer, som bliver foreslået på mødet, formidler ledelsen til lærergruppen og diskuterer med den. Efter at have justeret læseindsatsen vil skolen efter en periode undersøge indsatsens betydning for elevernes læseresultater. Desuden vil læsevejlederen foretage en enkelt observation af, hvordan en aftalt læseindsats virker på eleverne i klassen, fx i forhold til deres engagement i og motivation for læsning. 13

14 Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Foto: Thomas Søndergaard, Søren Svendsen, Stig Stasig og Getty Images 14

15

16 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T F E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere