Brugerundersøgelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse 2013"

Transkript

1 Brugerundersøgelse 2013

2 Om brugertilfredsundersøgelse 2013 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 3. september 2013 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 529 skoler. Indsamling Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september. Der er den 11. september udsendt en påmindelsesmail til de skoler, der på det tidspunkt ikke havde besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse. Hver skole har modtaget en invitation indeholdende et unikt link til undersøgelsen. Hver skole er systemmæssigt blevet begrænset til kun at kunne afgive én besvarelse. Skolerne er i invitationen blevet opfordret til, at lade den person, som har mest kontakt med Fordelingssekretariatet, besvare spørgeskemaet. Skolerne har i besvarelsen haft mulighed for at besvare spørgeskemaet helt eller delvist. Den helt overvejende del af skolerne har besvaret skemaet helt. Det konkrete antal respondenter fremgår af hvert spørgsmål. Undersøgelsen er teknisk forløbet uden problemer. Ingen invitationsmail er blevet afvist. Under 5 skoler har ikke kunnet anvende det fremsendte unikke link. Disse skoler er blevet forsynet med et alternativt, unikt link. Det er sikret, at disse skoler ikke har afgivet mere end én besvarelse. Undersøgelsen er bevidst tidsmæssigt afviklet i denne periode m.h.p. at forebygge en for Fordelingssekretariatet positiv bias. Fortrolighed Skolerne er i undersøgelsen m.h.p. at sikre fortrolighed og for at undgå copycat-effekter systemmæssigt blevet afgrænset fra at se andre skolers besvarelse, men alene sin egen besvarelse. Svarpersonerne er lovet fortrolighed, dvs. vil ikke fremstå som identificerbare personer, når undersøgelsens resultat offentliggøres. Respondenternes svar er systemmæssigt lagret på enkeltskoleniveau, men der er ikke sket parring mellem baggrundsvariable og svar på spørgsmål på enkeltskoleniveau. Spørgeskema Spørgeskemaet omfatter 58 spørgsmål opdelt i 9 temaer: 1. Baggrundsinformation 2. Service 3. Kommunikation 4. Faglighed 5. Omdømme 6. Administrative byrder 7. IT-systemer 8. Kontrol 9. Opgaver 1

3 Besvarelse af alle 5 spørgsmål i temaet Baggrundsinformation har været obligatorisk. Alle andre spørgsmål har været valgfrie. I ni af spørgsmålene har respondenterne skulle svare i fritekst. Indenfor tema 2-9 incl. har det i alle tilfælde været muligt at supplere besvarelsen af spørgsmål med lukkede svarmuligheder med fritekstkommentarer. I svarmulighederne er der som hovedregel anvendt en bipolar, balanceret skala til at måle styrken af holdninger til et udsagn, f.eks meget enig meget uenig eller i meget høj grad slet ikke. Der er som svarmulighed i hvert spørgsmål anvendt. Det er en kendt risiko ved anvendelse af bipolare skalaer, at respondenterne undgår de yderlige svarmuligheder. Dette synes imidlertid ikke at gælde i denne undersøgelse. Miljømæssige forhold For så vidt angår miljømæssige forhold, der kunne tænkes at påvirke resultatet kan det nævnes, at undersøgelsen er gennemført umiddelbart efter at skolerne har skulle indtaste løndata til Forhandlingsstatistikken og i samme periode, hvor skolerne har skullet indgive ansøgninger om tilskud til friplads. Der er altså tale om en periode, hvor skolerne har en ret intensivt interaktion med sekretariatet. Af andre forhold kan nævnes, at undersøgelsen er gennemført kort efter skoleårets start, hvilket formentlig er en hektisk tid for skolerne, og på et tidspunkt, hvor skolerne også er administrativt belastet med indrapportering og godkendelse af elevdata til 5/9-optællingen med anvendelse af et nyt, digitalt indberetningssystem. Svarprocent I alt har 323 skoler besvaret undersøgelsen. Dette svarer til en svarprocent på 61,1%, hvilket ifølge Danmarks Statistik resultatmæssigt er i den høje ende for denne type undersøgelser, hvor en svarprocent på 40-50% normalt anses for acceptabel ud fra et repræsentativitetssynspunkt. Det forhold, at alle skoler og ikke kun et udvalg er blevet spurgt samt den pæne svarprocent, gør at undersøgelsen m å siges at have en god repræsentativitet; især hvis man betragter undersøgelsen som et hele og fravælger at analysere på undergrupper, f.eks. viceskoleleders besvarelser om Fordelingssekretariatets kommunikation. Svarprocenten anses som god i betragtning af: Besvarelse af spørgeskemaet har været frivilligt Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret dvs. upersonlig - undersøgelse Spørgeskemaet er ret omfangsrigt Danmark ligger europæisk set i top 5 i uvilje mod at besvare spørgeskemaer De ovennævnte miljømæssige forhold Frafald Det er god praksis, at man i denne type undersøgelser interesserer sig for den del af populationen, der ikke har svaret, m.h.p. at undersøge, om frafaldet er skævt. Det konkrete frafald i undersøgelsen er blevet screenet, og der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at frafaldet er systematisk og/eller skævt. Repræsentativitet Undersøgelsens repræsentativitet i.f.t. alle skoler kan matematisk vurderes ud fra konfidensniveauet (som er sat til 95%, hvilket er det normale niveau for denne type 2

4 undersøgelser) og konfidensintervallet, som er beregnet til +/- 3,41 procentpoint ved en 51-49% svarfordeling (som er worst case, når man søger sikre ekstrapoleringer) på et givent spørgsmål. Eks: 44% af respondenterne har svaret, at de synes, at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet. Ud fra ovennævnte konfidensniveau- og -interval, kan vi med 95% sikkerhed sige, at hvis alle skoler havde svaret, så ville 44% +/- 3,41 procentpoint have svaret, at de synes, at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet. Baggrundsvariable Der er i undersøgelsen medtaget 5 baggrundsvariable vedrørende respondenterne. Som det fremgår af resultatet stammer langt hovedparten (godt 57%) af besvarelserne fra skolesekretærer med skolelederne som den andenstørste svargruppe (godt 22%). Godt 38% af respondenterne har arbejdet over 10 år i deres nuværende stilling. Godt 36% har mellem 3 og 10 års anciennitet og godt 25% har under 3 års anciennitet. Størstedelen af respondenterne er således erfarne skolefolk, der må antages at have et godt kendskab til Fordelingssekretariatet. Over 80% af respondenterne arbejder på skoler, der har eksisteret i over 10 år og under 10% på skoler med en levealder på 3 år og derunder. Den største andel af respondenterne (godt 38%) arbejder på skoler med elever. Der synes blandt respondenterne at være en svag overvægt mod de større skoler, dvs +200 elever. Respondenternes kontaktflade til Fordelingssekretariatet er meget stærkt præget af telefonkontakt, -korrespondance, besøg på hjemmeside og anvendelse af Eunomia, men over 20% har også været udtaget til kontrol/stikprøve. Personlig face-to-face kontakt til Fordelingssekretariatet udgør en meget lille kontaktflade. Hovedkonklusioner Service Den overvejende del af skoler (over 64%) er alt i alt meget tilfreds med den service, som de modtager fra Fordelingssekretariatet. Over 31% er tilfreds. Under 1% er utilfreds eller meget utilfreds. Det samme mønster gentager f.s.v.a. tilfredsheden med svartider på henvendelser fra skolerne, muligheden for at få personlig betjening, muligheden for at få telefonisk kontakt med den rette medarbejder, høfligheden og hjælpsomheden i telefonbetjeningen, sekretariatets evne til at løse de konkrete problemer og oplevelsen af, at få god og korrekt information fra sekretariatet. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange skoler, der svarer I meget høj grad og Meget tilfreds. Det er endnu mere bemærkelsesværdigt, hvor få skoler, der svarer Utilfreds og Meget utilfreds. Kommunikation Den overvejende del (over 53%) af skoler er alt i alt meget tilfreds med Fordelingssekretariatets kommunikation. Over 43% er tilfreds. Under 1% er utilfreds eller meget utilfreds. Det samme mønster gentager sig.f.s.v.a. den mundtlige kommunikation. Hvad angår vurderingen af skriftlige vejledninger, hjemmeside, brugerfora, mail- og brevkommunikation, 3

5 Servicenyt og den handlingsanvisende kommunikation falder tilfredsheden fra kategorien Meget tilfreds til Tilfreds, ligesom andelen af Hverken eller og Utilfreds vokser; uden dog, at andelen af meget tilfredse og tilfredse kommer under niveau 80%. Omkring 90% oplever at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet, og over 84% har den opfattelse, at Fordelingssekretariatet i høj og meget høj grad fokuserer på den enkelte skole situation. Svarene vedrørende tilfredsheden om de brugerfora, som findes på sekretariatets hjemmeside, kan ikke rigtig anvendes i og med, at de nævnte fora ikke anvendes af skolerne. Overordnet set er det tydeligt hvad fritekstkommentarerne også indikerer at skolerne er mere tilfreds med sekretariatets mundtlige kommunikation end den skriftlige og at det er på sidstnævnte kommunikationsform, at der er det største forbedringspotentiale. Faglighed Over 93% af skolerne mener, at Fordelingssekretariats faglige kvalitet er meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Der er ingen, der erklærer sig utilfreds eller meget utilfreds. Over 87% er meget tilfreds eller tilfreds med sekretariatets evne til at sætte sig ind i den enkelte skoles situation, og over 94% anser sekretariatet som i meget høj grad eller i høj grad godt fagligt funderet. Over 61% finder, at sekretariatets administration er retfærdig og ensartet overfor skolerne, mens over 32% svarer ikke, hvilket kunne indikere et behov for, at sekretariatet tydeliggør, hvilke forvaltningsprincipper (Forvaltningsloven), som anvendes i det daglige m.h.p. at skabe retfærdige og ensartede afgørelser. I noget mindre grad gør dette sig også gældende f.s.v.a. om afgørelser bliver truffet på et oplyst og objektivt grundlag. Desuagtet finder over 84%, at Fordelingssekretariatets administration alt i alt er rimelig og redelig. Under 1% er uenig heri. Omdømme Over 79% af skolerne er meget enig eller enig i, at Fordelingssekretariatet generelt har et godt omdømme. Under 5% er uenig, mens godt 16% ikke ved. Over 80% mener, at sekretariatet er en løsningsorienteret virksomhed, at sekretariatets samarbejder godt med skolerne, er kundeorienteret og er en åben og imødekommende virksomhed. Under 5% af skolerne er uenig heri. Betænkeligt er det derimod, at kun godt 42% er enige i, at Fordelingssekretariatet lytter til kritik og forslag fra skolerne, mens over 50% svarer ved ikke, mens godt 6% er uenig heri. Behandlingen af de forslag, som skolerne har fremsat i undersøgelsen, bør kraftigt reducere andelen af ved ikke stemmer, men der ligger givetvis også en kommunikationsopgave indenfor dette felt. Det er sekretariatets ansvar at løfte denne opgave. Det samme kan omend i mindre grad siges vedr. om sekretariatet er en del af de frie skolers fællesskab og om sekretariatet bidrager til at skabe gunstige vilkår for de frie skoler, hvor over 60% er enige, mens over 20-30% ved ikke, mens kun 4% er uenige. Kommunikationsopgaven må løses både af sekretariatet og af skoleforeningerne som ejere af sekretariatet. 4

6 Administrative byrder Over 72% af skolerne mener, at udviklingen i de seneste 2-3 år af de administrative byrder, som sekretariatet pålægger skolerne er de samme eller mindre. Omkring 13% opfatter byrderne som stigende, mens omkring 15% ved ikke. Kun omkring 15% har den opfattelse, at sekretariatet ikke pålægger skolerne større administrative byrder end nødvendigt. Omkring 20% ved ikke, mens resten af skolerne i varierende grad mener, at sekretariatet unødvendigt overbebyrder skolerne administrativt. Svarmønstret er betænkeligt henset til de seneste års betydelige forenklinger indenfor alle sekretariatets tilskudsområder. Skolernes forslag til administrative lettelser bør analyseres nærgående og der er givetvis også et behov for øget kommunikation om niveau og rammer for administrationen, når det gælder statslige tilskud, herunder de administrations- og opfølgningsprocedurer, som sekretariatet er pålagt udefra. IT-systemer Omkring 85% er meget enig eller enig i, at sekretariatets centrale tilskudssystem (Eunomia) dækker skolernes behov. Over 8% udtrykker dog uenighed heri. Over 80% er tilfreds med brugervejledningerne til Eunomia. En uenighedsprocent på over 10 anses dog som værende for høj og må adresseres. Over 70% anser også Eunomia som brugervenligt, mens over 25% er uenig. Også dette må adresseres. Til gengæld er 90% enige i, at det er let at få hjælp fra sekretariatet, hvis man oplever systemmæssige problemer. Over 85% er tilfreds med sekretariatets hjemmeside og finder den også brugervenlig. Det samme antal finder sekretariatets systemer driftsstabile og hurtige f.s.v.a. svartider. Kontrol Omkring 60% af skolerne opfatter, at sekretariatets kontrolnniveau i løbet af de sidste 2-3 år har været det samme eller mindre. Op mod 15% opfatter, at kontrolniveauet er øget og over 25% ved ikke. Omkring 40% mener, at sekretariatet i variende omfang kontrollerer mere end nødvendigt. 27% er uenige og 30% ved ikke. Størstedelen af skoler mener, at Fordelingssekretariatets kontrol er fagligt godt funderet. Skolernes forslag til kontrolmæssige lettelser bør analyseres nærgående og der er givetvis også et behov for øget kommunikation om niveau og rammer for opfølgning og kontrol. Fritekstkommentarer og forslag I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet har skolerne kunnet afgive fritekstkommentarer og forslag. Der er indkommet over 300 af sådanne kommentarer. Alle kommentarer analyseres, og der tages stilling til den enelte kommentar. Skolernes kommentarer og sekretariatets stillingtagen vil fremgå at en separat rapport, som offentliggøres på sekretariatets hjemmesiden inden uge 42. 5

7 Q1 Hvilken hovedbeskæftigelse har du på din skole? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Skoleleder 22,29% Viceinspektør 6,19% Administratio nschef 3,72% Økonomichef 4,64% Afdelingslede r 0,31% Afdelingsinsp ektør 0,31% Viceafdelings inspektør Børnehaveklas seleder Lærer 0,62% Skolesekretær 57,28% Pædagog Anden stilling 4,64%

8 Q2 Hvor lang tid har du arbejdet i din nuværende stilling? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Under 1 år 4,64% Mellem 1 og 3 år 20,74% Mellem 3 og 6 år 18,58% Mellem 6 og 10 år 17,65% Over 10 år 38,39%

9 Q3 Hvor mange år har din skole eksisteret? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Under 1 år 0,93% Mellem 1 og 3 år 7,43% Mellem 3 og 6 år 3,72% Mellem 6 og 10 år 4,95% Over 10 år 82,97%

10 Q4 Hvor mange elever går på din skole? Besvaret: 323 Sprunget over: ,24% ,12% ,03% ,39% ,86% Over 500 8,36%

11 Q5 På hvilken måde har du været i kontakt med Fordelingssekretariatet indenfor det seneste år? Sæt gerne flere kryds. Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Personligt møde 4,33% Telefonisk 97,83% Besøgt hjemmeside 85,76% Indberettet eller ansøgt 90,71% Skriftligt via brev 18,27% Skriftligt via 69,66% Udtaget til kontrol eller... 21,98% Hentet eller indberettet elektronisk... Anden form for kontakt 2,48% 1,55%

12 Q6 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, som du modtager fra Fordelingssekretariatet? Besvaret: 322 Sprunget over: 1 Meget tilfreds 64,29% Tilfreds 31,37% Hverken eller 3,73% Utilfreds 0,62% Meget utilfreds

13 Q7 Hvor tilfreds er du samlet set med Fordelingssekretariatets svartider f.eks. på ansøgninger, breve, s, spørgsmål, henvendelser m.v. Besvaret: 320 Sprunget over: 3 Meget tilfreds 59,38% Tilfreds 36,88% Hverken eller 3,13% Utilfreds 0,31% Meget utilfreds 0,31%

14 Q8 Hvor tilfreds er du med muligheden for at få personlig vejledning/betjening fra Fordelingssekretariatet? Besvaret: 319 Sprunget over: 4 Meget tilfreds 68,97% Tilfreds 26,02% Hverken eller 3,13% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds 0,31% 0,94%

15 Q9 Hvor tilfreds er du med muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen? Besvaret: 318 Sprunget over: 5 Meget tilfreds 66,35% Tilfreds 30,50% Hverken eller 2,52% Utilfreds Meget utilfreds 0,63%

16 Q10 Oplever du, at Fordelingssekretariatets telefonbetjening er høflig og hjælpsom Besvaret: 319 Sprunget over: 4 I meget høj grad 59,25% I høj grad 36,36% I nogen grad 3,45% I ringe grad 0,63% Slet ikke 0,31%

17 Q11 Er det din oplevelse, at du får løst dit problem, når du kontakter Fordelingssekretariatet? Besvaret: 314 Sprunget over: 9 I meget høj grad 55,41% I høj grad 39,81% I nogen grad 4,46% I ringe grad Slet ikke 0,32%

18 Q12 Oplever du, at du får korrekt og god information, når du kontakter Fordelingssekretariatet? Besvaret: 320 Sprunget over: 3 I meget høj grad 55,63% I høj grad 41,88% I nogen grad 2,19% I ringe grad Slet ikke 0,31%

19 Q14 Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra og med Fordelingssekretariatet? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 Meget tilfreds 53,48% Tilfreds 43,67% Hverken eller 2,22% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds

20 Q15 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets mundtlige kommunikation? Besvaret: 317 Sprunget over: 6 Meget tilfreds 57,41% Tilfreds 38,17% Hverken eller 2,84% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds 0,95%

21 Q16 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets skriftlige vejledninger? Besvaret: 312 Sprunget over: 11 Meget tilfreds 33,01% Tilfreds 56,73% Hverken eller 7,69% Utilfreds 1,28% Meget utilfreds 1,28%

22 Q17 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets hjemmeside? Besvaret: 312 Sprunget over: 11 Meget tilfreds 23,72% Tilfreds 62,82% Hverken eller 10,90% Utilfreds 1,28% Meget utilfreds 0,32% 0,96%

23 Q18 Hvor tilfreds er du med de brugerfora, som findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside? Besvaret: 309 Sprunget over: 14 Meget tilfreds 15,86% Tilfreds 43,04% Hverken eller 13,27% Utilfreds 1,62% Meget utilfreds 0,32% 25,89%

24 Q19 Hvor tilfreds er du med kommunikationen i Fordelingssekretariatets breve og s? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 Meget tilfreds 41,61% Tilfreds 51,94% Hverken eller 4,52% Utilfreds 0,32% Meget utilfreds 1,61%

25 Q20 Hvor tilfreds er du med kommunikationen i ServiceNyt? Besvaret: 311 Sprunget over: 12 I meget høj grad 37,94% I høj grad 51,13% I nogen grad 9,32% I ringe grad 0,32% Slet ikke 1,29%

26 Q21 Giver den skriftlige kommunikation fra og med Fordelingssekretariatet konkret og vejledning til, at dit samarbejde med Fordelingssekretariatet lettes? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 25,95% I høj grad 55,38% I nogen grad 15,82% I ringe grad 0,63% Slet ikke 2,22%

27 Q22 Synes du, at det er let at komme i dialog med Fordelingssekretariatet? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 42,72% I høj grad 47,47% I nogen grad 7,91% I ringe grad 0,32% Slet ikke 1,58%

28 Q23 Synes du, at Fordelingssekretariatet i dialogen med dig fokuserer på dine behov og din situation? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 34,18% I høj grad 50,32% I nogen grad 11,39% I ringe grad 2,22% Slet ikke 1,90%

29 Q25 Hvor tilfreds er du alt i alt med den faglige kvalitet i Fordelingssekretariatets arbejde? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 Meget tilfreds 50,97% Tilfreds 43,55% Hverken eller 3,23% Utilfreds Meget utilfreds 2,26%

30 Q26 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariats evne til at sætte sig ind i din eller din skoles situation? Besvaret: 309 Sprunget over: 14 Meget tilfreds 39,81% Tilfreds 48,87% Hverken eller 8,41% Utilfreds 0,65% Meget utilfreds 2,27%

31 Q27 Oplever du Fordelingssekretariatets administration og sagsbehandlere som fagligt godt funderet? Besvaret: 308 Sprunget over: 15 I meget høj grad 46,75% I høj grad 47,73% I nogen grad 3,90% I ringe grad Slet ikke 1,62%

32 Q28 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatets administration er retfærdig og ensartet overfor skolerne? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 I meget høj grad 25,90% I høj grad 36,07% I nogen grad 4,92% I ringe grad 0,33% Slet ikke 32,79%

33 Q29 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet træffer afgørelser på et godt oplyst og objektivt grundlag? Besvaret: 306 Sprunget over: 17 I meget høj grad 24,18% I høj grad 49,02% I nogen grad 4,25% I ringe grad 0,65% Slet ikke 21,90%

34 Q30 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatets administration alt i alt er rimelig og redelig? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 I meget høj grad 33,23% I høj grad 51,61% I nogen grad 4,52% I ringe grad 0,32% Slet ikke 10,32%

35 Q32 Fordelingssekretariatet har generelt et godt omdømme? Besvaret: 306 Sprunget over: 17 Meget enig 28,43% Enig 50,98% Uenig 4,25% Meget uenig 16,34%

36 Q33 Fordelingssekretariatet er en løsningsorienteret virksomhed Besvaret: 304 Sprunget over: 19 Meget enig 28,29% Enig 54,61% Uenig 2,63% Meget uenig 14,47%

37 Q34 Fordelingssekretariatet er en virksomhed, der samarbejder med skolerne Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 42,24% Enig 48,51% Uenig 3,63% Meget uenig 5,61%

38 Q35 Fordelingssekretariatet er en brugerorienteret virksomhed Besvaret: 301 Sprunget over: 22 Meget enig 29,57% Enig 52,82% Uenig 4,98% Meget uenig 0,33% 12,29%

39 Q36 Fordelingssekretariatet er en åben og imødekommende virksomhed Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 34,98% Enig 56,11% Uenig 3,63% Meget uenig 5,28%

40 Q37 Fordelingssekretariatet er en virksomhed, som lytter til kritik og forslag fra skolerne Besvaret: 298 Sprunget over: 25 Meget enig 10,07% Enig 31,88% Uenig 6,38% Meget uenig 51,68%

41 Q38 Fordelingssekretariatet er en del af de frie skolers fællesskab Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 22,19% Enig 49,67% Uenig 3,97% Meget uenig 0,66% 23,51%

42 Q39 Fordelingssekretariatet bidrager til at skabe gunstige vilkår for de frie skoler Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 18,21% Enig 43,38% Uenig 3,97% Meget uenig 0,99% 33,44%

43 Q41 Hvordan oplever du, at de administrative byrder, der hidrører fra Fordelingssekretariatet, har udviklet sig de sidste 2-3 år? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 Meget mindre byrder 6,23% Lidt mindre byrder 31,80% Samme byrder 34,75% Lidt større byrder 8,85% Meget større byrder 4,26% 14,10%

44 Q42 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet pålægger skolerne flere administrative byrder end nødvendigt? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 I meget høj grad 2,30% I høj grad 4,59% I nogen grad 30,82% I ringe grad 26,56% Slet ikke 14,75% 20,98%

45 Q44 Eunomia dækker mine behov for IT-systemer i relation til mit samarbejde med Fordelingssekretariatet Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 21,12% Enig 64,69% Uenig 5,94% Meget uenig 2,31% 5,94%

46 Q45 Brugervejledningerne til Eunomia er forståelige og dækker mine behov Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 16,89% Enig 66,56% Uenig 11,59% Meget uenig 0,99% 3,97%

47 Q46 Eunomia er et brugervenligt system Besvaret: 301 Sprunget over: 22 Meget enig 14,62% Enig 55,81% Uenig 23,26% Meget uenig 2,99% 3,32%

48 Q47 Fordelingssekretariatets hjemmeside dækker mit informationsbehov i relation til Fordelingssekretariatet. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 19,54% Enig 66,89% Uenig 4,64% Meget uenig 0,33% 8,61%

49 Q48 Fordelingssekretariatets hjemmeside er brugervenlig. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 16,89% Enig 69,87% Uenig 7,95% Meget uenig 5,30%

50 Q49 Hvis jeg har problemer med Eunomia eller hjemmesiden, er det let at få hjælp hos Fordelingssekretariatet. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 45,36% Enig 44,04% Uenig 1,32% Meget uenig 9,27%

51 Q50 Jeg opfatter Fordelingssekretariatets IT-systemer som driftsstabile Besvaret: 295 Sprunget over: 28 Meget enig 22,71% Enig 66,10% Uenig 5,08% Meget uenig 6,10%

52 Q51 Fordelingssekretariatets IT-systemer har hurtige svartider Besvaret: 300 Sprunget over: 23 Meget enig 18,33% Enig 65,33% Uenig 7,33% Meget uenig 9%

53 Q53 Hvordan oplever du, at den kontrol, der hidrører fra Fordelingssekretariatet, har udviklet sig de sidste 2-3 år? Besvaret: 304 Sprunget over: 19 Meget mindre kontrol 0,33% Lidt mindre kontrol 14,47% Samme kontrol 45,39% Lidt større kontrol 10,20% Meget større kontrol 3,95% 25,66%

54 Q54 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet kontrollerer skolerne mere end nødvendigt? Besvaret: 302 Sprunget over: 21 I meget høj grad 1,32% I høj grad 1,99% I nogen grad 19,21% I ringe grad 19,54% Slet ikke 27,48% 30,46%

55 Q55 Vurderer du, at Fordelingssekretariatets kontrol af skolerne er fagligt godt funderet? Besvaret: 303 Sprunget over: 20 I meget høj grad 7,26% I høj grad 40,92% I nogen grad 17,16% I ringe grad 0,66% Slet ikke 0,33% 33,66%

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fødevarestyrelsen KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder... 18

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne

Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne Spørgeskemaet blev lanceret 19. december 2016 og sidste svarfristen var 8. januar 2017. To gange undervejs

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

(Afdelingens, anlæggets el. lign. navn) cirka: år og: måneder

(Afdelingens, anlæggets el. lign. navn) cirka: år og: måneder .RGHERJWLODUEHMGVSODGVWHUPRPHWHU Kodebogen her kan bruges til at vurdere hvordan temperaturen ud fra spørgeskemaerne i Arbejdspladstermometeret er på arbejdspladsen set i forhold til et gennemsnit beregnet

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

EU-direktoratets brugerundersøgelse. blandt landmændene

EU-direktoratets brugerundersøgelse. blandt landmændene EU-direktoratets brugerundersøgelse blandt landmændene gennemført december 1997 Indhold side 1. Indledning... 4 2. Stikprøveudvælgelse og databehandling... 5 3. Baggrundsoplysninger... 7 Alder... 7 Bedriftsstørrelse...

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie.

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie. Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1- Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Lukket

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010

Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010 Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010 20. december 2010 Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S www.ramboll-management.dk I Indholdsfortegnelse Sammenfatning 1 1. Indledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere