Brugerundersøgelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse 2013"

Transkript

1 Brugerundersøgelse 2013

2 Om brugertilfredsundersøgelse 2013 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 3. september 2013 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 529 skoler. Indsamling Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september. Der er den 11. september udsendt en påmindelsesmail til de skoler, der på det tidspunkt ikke havde besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse. Hver skole har modtaget en invitation indeholdende et unikt link til undersøgelsen. Hver skole er systemmæssigt blevet begrænset til kun at kunne afgive én besvarelse. Skolerne er i invitationen blevet opfordret til, at lade den person, som har mest kontakt med Fordelingssekretariatet, besvare spørgeskemaet. Skolerne har i besvarelsen haft mulighed for at besvare spørgeskemaet helt eller delvist. Den helt overvejende del af skolerne har besvaret skemaet helt. Det konkrete antal respondenter fremgår af hvert spørgsmål. Undersøgelsen er teknisk forløbet uden problemer. Ingen invitationsmail er blevet afvist. Under 5 skoler har ikke kunnet anvende det fremsendte unikke link. Disse skoler er blevet forsynet med et alternativt, unikt link. Det er sikret, at disse skoler ikke har afgivet mere end én besvarelse. Undersøgelsen er bevidst tidsmæssigt afviklet i denne periode m.h.p. at forebygge en for Fordelingssekretariatet positiv bias. Fortrolighed Skolerne er i undersøgelsen m.h.p. at sikre fortrolighed og for at undgå copycat-effekter systemmæssigt blevet afgrænset fra at se andre skolers besvarelse, men alene sin egen besvarelse. Svarpersonerne er lovet fortrolighed, dvs. vil ikke fremstå som identificerbare personer, når undersøgelsens resultat offentliggøres. Respondenternes svar er systemmæssigt lagret på enkeltskoleniveau, men der er ikke sket parring mellem baggrundsvariable og svar på spørgsmål på enkeltskoleniveau. Spørgeskema Spørgeskemaet omfatter 58 spørgsmål opdelt i 9 temaer: 1. Baggrundsinformation 2. Service 3. Kommunikation 4. Faglighed 5. Omdømme 6. Administrative byrder 7. IT-systemer 8. Kontrol 9. Opgaver 1

3 Besvarelse af alle 5 spørgsmål i temaet Baggrundsinformation har været obligatorisk. Alle andre spørgsmål har været valgfrie. I ni af spørgsmålene har respondenterne skulle svare i fritekst. Indenfor tema 2-9 incl. har det i alle tilfælde været muligt at supplere besvarelsen af spørgsmål med lukkede svarmuligheder med fritekstkommentarer. I svarmulighederne er der som hovedregel anvendt en bipolar, balanceret skala til at måle styrken af holdninger til et udsagn, f.eks meget enig meget uenig eller i meget høj grad slet ikke. Der er som svarmulighed i hvert spørgsmål anvendt. Det er en kendt risiko ved anvendelse af bipolare skalaer, at respondenterne undgår de yderlige svarmuligheder. Dette synes imidlertid ikke at gælde i denne undersøgelse. Miljømæssige forhold For så vidt angår miljømæssige forhold, der kunne tænkes at påvirke resultatet kan det nævnes, at undersøgelsen er gennemført umiddelbart efter at skolerne har skulle indtaste løndata til Forhandlingsstatistikken og i samme periode, hvor skolerne har skullet indgive ansøgninger om tilskud til friplads. Der er altså tale om en periode, hvor skolerne har en ret intensivt interaktion med sekretariatet. Af andre forhold kan nævnes, at undersøgelsen er gennemført kort efter skoleårets start, hvilket formentlig er en hektisk tid for skolerne, og på et tidspunkt, hvor skolerne også er administrativt belastet med indrapportering og godkendelse af elevdata til 5/9-optællingen med anvendelse af et nyt, digitalt indberetningssystem. Svarprocent I alt har 323 skoler besvaret undersøgelsen. Dette svarer til en svarprocent på 61,1%, hvilket ifølge Danmarks Statistik resultatmæssigt er i den høje ende for denne type undersøgelser, hvor en svarprocent på 40-50% normalt anses for acceptabel ud fra et repræsentativitetssynspunkt. Det forhold, at alle skoler og ikke kun et udvalg er blevet spurgt samt den pæne svarprocent, gør at undersøgelsen m å siges at have en god repræsentativitet; især hvis man betragter undersøgelsen som et hele og fravælger at analysere på undergrupper, f.eks. viceskoleleders besvarelser om Fordelingssekretariatets kommunikation. Svarprocenten anses som god i betragtning af: Besvarelse af spørgeskemaet har været frivilligt Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret dvs. upersonlig - undersøgelse Spørgeskemaet er ret omfangsrigt Danmark ligger europæisk set i top 5 i uvilje mod at besvare spørgeskemaer De ovennævnte miljømæssige forhold Frafald Det er god praksis, at man i denne type undersøgelser interesserer sig for den del af populationen, der ikke har svaret, m.h.p. at undersøge, om frafaldet er skævt. Det konkrete frafald i undersøgelsen er blevet screenet, og der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at frafaldet er systematisk og/eller skævt. Repræsentativitet Undersøgelsens repræsentativitet i.f.t. alle skoler kan matematisk vurderes ud fra konfidensniveauet (som er sat til 95%, hvilket er det normale niveau for denne type 2

4 undersøgelser) og konfidensintervallet, som er beregnet til +/- 3,41 procentpoint ved en 51-49% svarfordeling (som er worst case, når man søger sikre ekstrapoleringer) på et givent spørgsmål. Eks: 44% af respondenterne har svaret, at de synes, at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet. Ud fra ovennævnte konfidensniveau- og -interval, kan vi med 95% sikkerhed sige, at hvis alle skoler havde svaret, så ville 44% +/- 3,41 procentpoint have svaret, at de synes, at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet. Baggrundsvariable Der er i undersøgelsen medtaget 5 baggrundsvariable vedrørende respondenterne. Som det fremgår af resultatet stammer langt hovedparten (godt 57%) af besvarelserne fra skolesekretærer med skolelederne som den andenstørste svargruppe (godt 22%). Godt 38% af respondenterne har arbejdet over 10 år i deres nuværende stilling. Godt 36% har mellem 3 og 10 års anciennitet og godt 25% har under 3 års anciennitet. Størstedelen af respondenterne er således erfarne skolefolk, der må antages at have et godt kendskab til Fordelingssekretariatet. Over 80% af respondenterne arbejder på skoler, der har eksisteret i over 10 år og under 10% på skoler med en levealder på 3 år og derunder. Den største andel af respondenterne (godt 38%) arbejder på skoler med elever. Der synes blandt respondenterne at være en svag overvægt mod de større skoler, dvs +200 elever. Respondenternes kontaktflade til Fordelingssekretariatet er meget stærkt præget af telefonkontakt, -korrespondance, besøg på hjemmeside og anvendelse af Eunomia, men over 20% har også været udtaget til kontrol/stikprøve. Personlig face-to-face kontakt til Fordelingssekretariatet udgør en meget lille kontaktflade. Hovedkonklusioner Service Den overvejende del af skoler (over 64%) er alt i alt meget tilfreds med den service, som de modtager fra Fordelingssekretariatet. Over 31% er tilfreds. Under 1% er utilfreds eller meget utilfreds. Det samme mønster gentager f.s.v.a. tilfredsheden med svartider på henvendelser fra skolerne, muligheden for at få personlig betjening, muligheden for at få telefonisk kontakt med den rette medarbejder, høfligheden og hjælpsomheden i telefonbetjeningen, sekretariatets evne til at løse de konkrete problemer og oplevelsen af, at få god og korrekt information fra sekretariatet. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange skoler, der svarer I meget høj grad og Meget tilfreds. Det er endnu mere bemærkelsesværdigt, hvor få skoler, der svarer Utilfreds og Meget utilfreds. Kommunikation Den overvejende del (over 53%) af skoler er alt i alt meget tilfreds med Fordelingssekretariatets kommunikation. Over 43% er tilfreds. Under 1% er utilfreds eller meget utilfreds. Det samme mønster gentager sig.f.s.v.a. den mundtlige kommunikation. Hvad angår vurderingen af skriftlige vejledninger, hjemmeside, brugerfora, mail- og brevkommunikation, 3

5 Servicenyt og den handlingsanvisende kommunikation falder tilfredsheden fra kategorien Meget tilfreds til Tilfreds, ligesom andelen af Hverken eller og Utilfreds vokser; uden dog, at andelen af meget tilfredse og tilfredse kommer under niveau 80%. Omkring 90% oplever at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet, og over 84% har den opfattelse, at Fordelingssekretariatet i høj og meget høj grad fokuserer på den enkelte skole situation. Svarene vedrørende tilfredsheden om de brugerfora, som findes på sekretariatets hjemmeside, kan ikke rigtig anvendes i og med, at de nævnte fora ikke anvendes af skolerne. Overordnet set er det tydeligt hvad fritekstkommentarerne også indikerer at skolerne er mere tilfreds med sekretariatets mundtlige kommunikation end den skriftlige og at det er på sidstnævnte kommunikationsform, at der er det største forbedringspotentiale. Faglighed Over 93% af skolerne mener, at Fordelingssekretariats faglige kvalitet er meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Der er ingen, der erklærer sig utilfreds eller meget utilfreds. Over 87% er meget tilfreds eller tilfreds med sekretariatets evne til at sætte sig ind i den enkelte skoles situation, og over 94% anser sekretariatet som i meget høj grad eller i høj grad godt fagligt funderet. Over 61% finder, at sekretariatets administration er retfærdig og ensartet overfor skolerne, mens over 32% svarer ikke, hvilket kunne indikere et behov for, at sekretariatet tydeliggør, hvilke forvaltningsprincipper (Forvaltningsloven), som anvendes i det daglige m.h.p. at skabe retfærdige og ensartede afgørelser. I noget mindre grad gør dette sig også gældende f.s.v.a. om afgørelser bliver truffet på et oplyst og objektivt grundlag. Desuagtet finder over 84%, at Fordelingssekretariatets administration alt i alt er rimelig og redelig. Under 1% er uenig heri. Omdømme Over 79% af skolerne er meget enig eller enig i, at Fordelingssekretariatet generelt har et godt omdømme. Under 5% er uenig, mens godt 16% ikke ved. Over 80% mener, at sekretariatet er en løsningsorienteret virksomhed, at sekretariatets samarbejder godt med skolerne, er kundeorienteret og er en åben og imødekommende virksomhed. Under 5% af skolerne er uenig heri. Betænkeligt er det derimod, at kun godt 42% er enige i, at Fordelingssekretariatet lytter til kritik og forslag fra skolerne, mens over 50% svarer ved ikke, mens godt 6% er uenig heri. Behandlingen af de forslag, som skolerne har fremsat i undersøgelsen, bør kraftigt reducere andelen af ved ikke stemmer, men der ligger givetvis også en kommunikationsopgave indenfor dette felt. Det er sekretariatets ansvar at løfte denne opgave. Det samme kan omend i mindre grad siges vedr. om sekretariatet er en del af de frie skolers fællesskab og om sekretariatet bidrager til at skabe gunstige vilkår for de frie skoler, hvor over 60% er enige, mens over 20-30% ved ikke, mens kun 4% er uenige. Kommunikationsopgaven må løses både af sekretariatet og af skoleforeningerne som ejere af sekretariatet. 4

6 Administrative byrder Over 72% af skolerne mener, at udviklingen i de seneste 2-3 år af de administrative byrder, som sekretariatet pålægger skolerne er de samme eller mindre. Omkring 13% opfatter byrderne som stigende, mens omkring 15% ved ikke. Kun omkring 15% har den opfattelse, at sekretariatet ikke pålægger skolerne større administrative byrder end nødvendigt. Omkring 20% ved ikke, mens resten af skolerne i varierende grad mener, at sekretariatet unødvendigt overbebyrder skolerne administrativt. Svarmønstret er betænkeligt henset til de seneste års betydelige forenklinger indenfor alle sekretariatets tilskudsområder. Skolernes forslag til administrative lettelser bør analyseres nærgående og der er givetvis også et behov for øget kommunikation om niveau og rammer for administrationen, når det gælder statslige tilskud, herunder de administrations- og opfølgningsprocedurer, som sekretariatet er pålagt udefra. IT-systemer Omkring 85% er meget enig eller enig i, at sekretariatets centrale tilskudssystem (Eunomia) dækker skolernes behov. Over 8% udtrykker dog uenighed heri. Over 80% er tilfreds med brugervejledningerne til Eunomia. En uenighedsprocent på over 10 anses dog som værende for høj og må adresseres. Over 70% anser også Eunomia som brugervenligt, mens over 25% er uenig. Også dette må adresseres. Til gengæld er 90% enige i, at det er let at få hjælp fra sekretariatet, hvis man oplever systemmæssige problemer. Over 85% er tilfreds med sekretariatets hjemmeside og finder den også brugervenlig. Det samme antal finder sekretariatets systemer driftsstabile og hurtige f.s.v.a. svartider. Kontrol Omkring 60% af skolerne opfatter, at sekretariatets kontrolnniveau i løbet af de sidste 2-3 år har været det samme eller mindre. Op mod 15% opfatter, at kontrolniveauet er øget og over 25% ved ikke. Omkring 40% mener, at sekretariatet i variende omfang kontrollerer mere end nødvendigt. 27% er uenige og 30% ved ikke. Størstedelen af skoler mener, at Fordelingssekretariatets kontrol er fagligt godt funderet. Skolernes forslag til kontrolmæssige lettelser bør analyseres nærgående og der er givetvis også et behov for øget kommunikation om niveau og rammer for opfølgning og kontrol. Fritekstkommentarer og forslag I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet har skolerne kunnet afgive fritekstkommentarer og forslag. Der er indkommet over 300 af sådanne kommentarer. Alle kommentarer analyseres, og der tages stilling til den enelte kommentar. Skolernes kommentarer og sekretariatets stillingtagen vil fremgå at en separat rapport, som offentliggøres på sekretariatets hjemmesiden inden uge 42. 5

7 Q1 Hvilken hovedbeskæftigelse har du på din skole? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Skoleleder 22,29% Viceinspektør 6,19% Administratio nschef 3,72% Økonomichef 4,64% Afdelingslede r 0,31% Afdelingsinsp ektør 0,31% Viceafdelings inspektør Børnehaveklas seleder Lærer 0,62% Skolesekretær 57,28% Pædagog Anden stilling 4,64%

8 Q2 Hvor lang tid har du arbejdet i din nuværende stilling? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Under 1 år 4,64% Mellem 1 og 3 år 20,74% Mellem 3 og 6 år 18,58% Mellem 6 og 10 år 17,65% Over 10 år 38,39%

9 Q3 Hvor mange år har din skole eksisteret? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Under 1 år 0,93% Mellem 1 og 3 år 7,43% Mellem 3 og 6 år 3,72% Mellem 6 og 10 år 4,95% Over 10 år 82,97%

10 Q4 Hvor mange elever går på din skole? Besvaret: 323 Sprunget over: ,24% ,12% ,03% ,39% ,86% Over 500 8,36%

11 Q5 På hvilken måde har du været i kontakt med Fordelingssekretariatet indenfor det seneste år? Sæt gerne flere kryds. Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Personligt møde 4,33% Telefonisk 97,83% Besøgt hjemmeside 85,76% Indberettet eller ansøgt 90,71% Skriftligt via brev 18,27% Skriftligt via 69,66% Udtaget til kontrol eller... 21,98% Hentet eller indberettet elektronisk... Anden form for kontakt 2,48% 1,55%

12 Q6 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, som du modtager fra Fordelingssekretariatet? Besvaret: 322 Sprunget over: 1 Meget tilfreds 64,29% Tilfreds 31,37% Hverken eller 3,73% Utilfreds 0,62% Meget utilfreds

13 Q7 Hvor tilfreds er du samlet set med Fordelingssekretariatets svartider f.eks. på ansøgninger, breve, s, spørgsmål, henvendelser m.v. Besvaret: 320 Sprunget over: 3 Meget tilfreds 59,38% Tilfreds 36,88% Hverken eller 3,13% Utilfreds 0,31% Meget utilfreds 0,31%

14 Q8 Hvor tilfreds er du med muligheden for at få personlig vejledning/betjening fra Fordelingssekretariatet? Besvaret: 319 Sprunget over: 4 Meget tilfreds 68,97% Tilfreds 26,02% Hverken eller 3,13% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds 0,31% 0,94%

15 Q9 Hvor tilfreds er du med muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen? Besvaret: 318 Sprunget over: 5 Meget tilfreds 66,35% Tilfreds 30,50% Hverken eller 2,52% Utilfreds Meget utilfreds 0,63%

16 Q10 Oplever du, at Fordelingssekretariatets telefonbetjening er høflig og hjælpsom Besvaret: 319 Sprunget over: 4 I meget høj grad 59,25% I høj grad 36,36% I nogen grad 3,45% I ringe grad 0,63% Slet ikke 0,31%

17 Q11 Er det din oplevelse, at du får løst dit problem, når du kontakter Fordelingssekretariatet? Besvaret: 314 Sprunget over: 9 I meget høj grad 55,41% I høj grad 39,81% I nogen grad 4,46% I ringe grad Slet ikke 0,32%

18 Q12 Oplever du, at du får korrekt og god information, når du kontakter Fordelingssekretariatet? Besvaret: 320 Sprunget over: 3 I meget høj grad 55,63% I høj grad 41,88% I nogen grad 2,19% I ringe grad Slet ikke 0,31%

19 Q14 Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra og med Fordelingssekretariatet? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 Meget tilfreds 53,48% Tilfreds 43,67% Hverken eller 2,22% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds

20 Q15 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets mundtlige kommunikation? Besvaret: 317 Sprunget over: 6 Meget tilfreds 57,41% Tilfreds 38,17% Hverken eller 2,84% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds 0,95%

21 Q16 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets skriftlige vejledninger? Besvaret: 312 Sprunget over: 11 Meget tilfreds 33,01% Tilfreds 56,73% Hverken eller 7,69% Utilfreds 1,28% Meget utilfreds 1,28%

22 Q17 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets hjemmeside? Besvaret: 312 Sprunget over: 11 Meget tilfreds 23,72% Tilfreds 62,82% Hverken eller 10,90% Utilfreds 1,28% Meget utilfreds 0,32% 0,96%

23 Q18 Hvor tilfreds er du med de brugerfora, som findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside? Besvaret: 309 Sprunget over: 14 Meget tilfreds 15,86% Tilfreds 43,04% Hverken eller 13,27% Utilfreds 1,62% Meget utilfreds 0,32% 25,89%

24 Q19 Hvor tilfreds er du med kommunikationen i Fordelingssekretariatets breve og s? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 Meget tilfreds 41,61% Tilfreds 51,94% Hverken eller 4,52% Utilfreds 0,32% Meget utilfreds 1,61%

25 Q20 Hvor tilfreds er du med kommunikationen i ServiceNyt? Besvaret: 311 Sprunget over: 12 I meget høj grad 37,94% I høj grad 51,13% I nogen grad 9,32% I ringe grad 0,32% Slet ikke 1,29%

26 Q21 Giver den skriftlige kommunikation fra og med Fordelingssekretariatet konkret og vejledning til, at dit samarbejde med Fordelingssekretariatet lettes? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 25,95% I høj grad 55,38% I nogen grad 15,82% I ringe grad 0,63% Slet ikke 2,22%

27 Q22 Synes du, at det er let at komme i dialog med Fordelingssekretariatet? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 42,72% I høj grad 47,47% I nogen grad 7,91% I ringe grad 0,32% Slet ikke 1,58%

28 Q23 Synes du, at Fordelingssekretariatet i dialogen med dig fokuserer på dine behov og din situation? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 34,18% I høj grad 50,32% I nogen grad 11,39% I ringe grad 2,22% Slet ikke 1,90%

29 Q25 Hvor tilfreds er du alt i alt med den faglige kvalitet i Fordelingssekretariatets arbejde? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 Meget tilfreds 50,97% Tilfreds 43,55% Hverken eller 3,23% Utilfreds Meget utilfreds 2,26%

30 Q26 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariats evne til at sætte sig ind i din eller din skoles situation? Besvaret: 309 Sprunget over: 14 Meget tilfreds 39,81% Tilfreds 48,87% Hverken eller 8,41% Utilfreds 0,65% Meget utilfreds 2,27%

31 Q27 Oplever du Fordelingssekretariatets administration og sagsbehandlere som fagligt godt funderet? Besvaret: 308 Sprunget over: 15 I meget høj grad 46,75% I høj grad 47,73% I nogen grad 3,90% I ringe grad Slet ikke 1,62%

32 Q28 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatets administration er retfærdig og ensartet overfor skolerne? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 I meget høj grad 25,90% I høj grad 36,07% I nogen grad 4,92% I ringe grad 0,33% Slet ikke 32,79%

33 Q29 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet træffer afgørelser på et godt oplyst og objektivt grundlag? Besvaret: 306 Sprunget over: 17 I meget høj grad 24,18% I høj grad 49,02% I nogen grad 4,25% I ringe grad 0,65% Slet ikke 21,90%

34 Q30 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatets administration alt i alt er rimelig og redelig? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 I meget høj grad 33,23% I høj grad 51,61% I nogen grad 4,52% I ringe grad 0,32% Slet ikke 10,32%

35 Q32 Fordelingssekretariatet har generelt et godt omdømme? Besvaret: 306 Sprunget over: 17 Meget enig 28,43% Enig 50,98% Uenig 4,25% Meget uenig 16,34%

36 Q33 Fordelingssekretariatet er en løsningsorienteret virksomhed Besvaret: 304 Sprunget over: 19 Meget enig 28,29% Enig 54,61% Uenig 2,63% Meget uenig 14,47%

37 Q34 Fordelingssekretariatet er en virksomhed, der samarbejder med skolerne Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 42,24% Enig 48,51% Uenig 3,63% Meget uenig 5,61%

38 Q35 Fordelingssekretariatet er en brugerorienteret virksomhed Besvaret: 301 Sprunget over: 22 Meget enig 29,57% Enig 52,82% Uenig 4,98% Meget uenig 0,33% 12,29%

39 Q36 Fordelingssekretariatet er en åben og imødekommende virksomhed Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 34,98% Enig 56,11% Uenig 3,63% Meget uenig 5,28%

40 Q37 Fordelingssekretariatet er en virksomhed, som lytter til kritik og forslag fra skolerne Besvaret: 298 Sprunget over: 25 Meget enig 10,07% Enig 31,88% Uenig 6,38% Meget uenig 51,68%

41 Q38 Fordelingssekretariatet er en del af de frie skolers fællesskab Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 22,19% Enig 49,67% Uenig 3,97% Meget uenig 0,66% 23,51%

42 Q39 Fordelingssekretariatet bidrager til at skabe gunstige vilkår for de frie skoler Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 18,21% Enig 43,38% Uenig 3,97% Meget uenig 0,99% 33,44%

43 Q41 Hvordan oplever du, at de administrative byrder, der hidrører fra Fordelingssekretariatet, har udviklet sig de sidste 2-3 år? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 Meget mindre byrder 6,23% Lidt mindre byrder 31,80% Samme byrder 34,75% Lidt større byrder 8,85% Meget større byrder 4,26% 14,10%

44 Q42 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet pålægger skolerne flere administrative byrder end nødvendigt? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 I meget høj grad 2,30% I høj grad 4,59% I nogen grad 30,82% I ringe grad 26,56% Slet ikke 14,75% 20,98%

45 Q44 Eunomia dækker mine behov for IT-systemer i relation til mit samarbejde med Fordelingssekretariatet Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 21,12% Enig 64,69% Uenig 5,94% Meget uenig 2,31% 5,94%

46 Q45 Brugervejledningerne til Eunomia er forståelige og dækker mine behov Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 16,89% Enig 66,56% Uenig 11,59% Meget uenig 0,99% 3,97%

47 Q46 Eunomia er et brugervenligt system Besvaret: 301 Sprunget over: 22 Meget enig 14,62% Enig 55,81% Uenig 23,26% Meget uenig 2,99% 3,32%

48 Q47 Fordelingssekretariatets hjemmeside dækker mit informationsbehov i relation til Fordelingssekretariatet. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 19,54% Enig 66,89% Uenig 4,64% Meget uenig 0,33% 8,61%

49 Q48 Fordelingssekretariatets hjemmeside er brugervenlig. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 16,89% Enig 69,87% Uenig 7,95% Meget uenig 5,30%

50 Q49 Hvis jeg har problemer med Eunomia eller hjemmesiden, er det let at få hjælp hos Fordelingssekretariatet. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 45,36% Enig 44,04% Uenig 1,32% Meget uenig 9,27%

51 Q50 Jeg opfatter Fordelingssekretariatets IT-systemer som driftsstabile Besvaret: 295 Sprunget over: 28 Meget enig 22,71% Enig 66,10% Uenig 5,08% Meget uenig 6,10%

52 Q51 Fordelingssekretariatets IT-systemer har hurtige svartider Besvaret: 300 Sprunget over: 23 Meget enig 18,33% Enig 65,33% Uenig 7,33% Meget uenig 9%

53 Q53 Hvordan oplever du, at den kontrol, der hidrører fra Fordelingssekretariatet, har udviklet sig de sidste 2-3 år? Besvaret: 304 Sprunget over: 19 Meget mindre kontrol 0,33% Lidt mindre kontrol 14,47% Samme kontrol 45,39% Lidt større kontrol 10,20% Meget større kontrol 3,95% 25,66%

54 Q54 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet kontrollerer skolerne mere end nødvendigt? Besvaret: 302 Sprunget over: 21 I meget høj grad 1,32% I høj grad 1,99% I nogen grad 19,21% I ringe grad 19,54% Slet ikke 27,48% 30,46%

55 Q55 Vurderer du, at Fordelingssekretariatets kontrol af skolerne er fagligt godt funderet? Besvaret: 303 Sprunget over: 20 I meget høj grad 7,26% I høj grad 40,92% I nogen grad 17,16% I ringe grad 0,66% Slet ikke 0,33% 33,66%

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere