Brugerundersøgelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse 2013"

Transkript

1 Brugerundersøgelse 2013

2 Om brugertilfredsundersøgelse 2013 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 3. september 2013 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 529 skoler. Indsamling Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september. Der er den 11. september udsendt en påmindelsesmail til de skoler, der på det tidspunkt ikke havde besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse. Hver skole har modtaget en invitation indeholdende et unikt link til undersøgelsen. Hver skole er systemmæssigt blevet begrænset til kun at kunne afgive én besvarelse. Skolerne er i invitationen blevet opfordret til, at lade den person, som har mest kontakt med Fordelingssekretariatet, besvare spørgeskemaet. Skolerne har i besvarelsen haft mulighed for at besvare spørgeskemaet helt eller delvist. Den helt overvejende del af skolerne har besvaret skemaet helt. Det konkrete antal respondenter fremgår af hvert spørgsmål. Undersøgelsen er teknisk forløbet uden problemer. Ingen invitationsmail er blevet afvist. Under 5 skoler har ikke kunnet anvende det fremsendte unikke link. Disse skoler er blevet forsynet med et alternativt, unikt link. Det er sikret, at disse skoler ikke har afgivet mere end én besvarelse. Undersøgelsen er bevidst tidsmæssigt afviklet i denne periode m.h.p. at forebygge en for Fordelingssekretariatet positiv bias. Fortrolighed Skolerne er i undersøgelsen m.h.p. at sikre fortrolighed og for at undgå copycat-effekter systemmæssigt blevet afgrænset fra at se andre skolers besvarelse, men alene sin egen besvarelse. Svarpersonerne er lovet fortrolighed, dvs. vil ikke fremstå som identificerbare personer, når undersøgelsens resultat offentliggøres. Respondenternes svar er systemmæssigt lagret på enkeltskoleniveau, men der er ikke sket parring mellem baggrundsvariable og svar på spørgsmål på enkeltskoleniveau. Spørgeskema Spørgeskemaet omfatter 58 spørgsmål opdelt i 9 temaer: 1. Baggrundsinformation 2. Service 3. Kommunikation 4. Faglighed 5. Omdømme 6. Administrative byrder 7. IT-systemer 8. Kontrol 9. Opgaver 1

3 Besvarelse af alle 5 spørgsmål i temaet Baggrundsinformation har været obligatorisk. Alle andre spørgsmål har været valgfrie. I ni af spørgsmålene har respondenterne skulle svare i fritekst. Indenfor tema 2-9 incl. har det i alle tilfælde været muligt at supplere besvarelsen af spørgsmål med lukkede svarmuligheder med fritekstkommentarer. I svarmulighederne er der som hovedregel anvendt en bipolar, balanceret skala til at måle styrken af holdninger til et udsagn, f.eks meget enig meget uenig eller i meget høj grad slet ikke. Der er som svarmulighed i hvert spørgsmål anvendt. Det er en kendt risiko ved anvendelse af bipolare skalaer, at respondenterne undgår de yderlige svarmuligheder. Dette synes imidlertid ikke at gælde i denne undersøgelse. Miljømæssige forhold For så vidt angår miljømæssige forhold, der kunne tænkes at påvirke resultatet kan det nævnes, at undersøgelsen er gennemført umiddelbart efter at skolerne har skulle indtaste løndata til Forhandlingsstatistikken og i samme periode, hvor skolerne har skullet indgive ansøgninger om tilskud til friplads. Der er altså tale om en periode, hvor skolerne har en ret intensivt interaktion med sekretariatet. Af andre forhold kan nævnes, at undersøgelsen er gennemført kort efter skoleårets start, hvilket formentlig er en hektisk tid for skolerne, og på et tidspunkt, hvor skolerne også er administrativt belastet med indrapportering og godkendelse af elevdata til 5/9-optællingen med anvendelse af et nyt, digitalt indberetningssystem. Svarprocent I alt har 323 skoler besvaret undersøgelsen. Dette svarer til en svarprocent på 61,1%, hvilket ifølge Danmarks Statistik resultatmæssigt er i den høje ende for denne type undersøgelser, hvor en svarprocent på 40-50% normalt anses for acceptabel ud fra et repræsentativitetssynspunkt. Det forhold, at alle skoler og ikke kun et udvalg er blevet spurgt samt den pæne svarprocent, gør at undersøgelsen m å siges at have en god repræsentativitet; især hvis man betragter undersøgelsen som et hele og fravælger at analysere på undergrupper, f.eks. viceskoleleders besvarelser om Fordelingssekretariatets kommunikation. Svarprocenten anses som god i betragtning af: Besvarelse af spørgeskemaet har været frivilligt Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret dvs. upersonlig - undersøgelse Spørgeskemaet er ret omfangsrigt Danmark ligger europæisk set i top 5 i uvilje mod at besvare spørgeskemaer De ovennævnte miljømæssige forhold Frafald Det er god praksis, at man i denne type undersøgelser interesserer sig for den del af populationen, der ikke har svaret, m.h.p. at undersøge, om frafaldet er skævt. Det konkrete frafald i undersøgelsen er blevet screenet, og der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at frafaldet er systematisk og/eller skævt. Repræsentativitet Undersøgelsens repræsentativitet i.f.t. alle skoler kan matematisk vurderes ud fra konfidensniveauet (som er sat til 95%, hvilket er det normale niveau for denne type 2

4 undersøgelser) og konfidensintervallet, som er beregnet til +/- 3,41 procentpoint ved en 51-49% svarfordeling (som er worst case, når man søger sikre ekstrapoleringer) på et givent spørgsmål. Eks: 44% af respondenterne har svaret, at de synes, at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet. Ud fra ovennævnte konfidensniveau- og -interval, kan vi med 95% sikkerhed sige, at hvis alle skoler havde svaret, så ville 44% +/- 3,41 procentpoint have svaret, at de synes, at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet. Baggrundsvariable Der er i undersøgelsen medtaget 5 baggrundsvariable vedrørende respondenterne. Som det fremgår af resultatet stammer langt hovedparten (godt 57%) af besvarelserne fra skolesekretærer med skolelederne som den andenstørste svargruppe (godt 22%). Godt 38% af respondenterne har arbejdet over 10 år i deres nuværende stilling. Godt 36% har mellem 3 og 10 års anciennitet og godt 25% har under 3 års anciennitet. Størstedelen af respondenterne er således erfarne skolefolk, der må antages at have et godt kendskab til Fordelingssekretariatet. Over 80% af respondenterne arbejder på skoler, der har eksisteret i over 10 år og under 10% på skoler med en levealder på 3 år og derunder. Den største andel af respondenterne (godt 38%) arbejder på skoler med elever. Der synes blandt respondenterne at være en svag overvægt mod de større skoler, dvs +200 elever. Respondenternes kontaktflade til Fordelingssekretariatet er meget stærkt præget af telefonkontakt, -korrespondance, besøg på hjemmeside og anvendelse af Eunomia, men over 20% har også været udtaget til kontrol/stikprøve. Personlig face-to-face kontakt til Fordelingssekretariatet udgør en meget lille kontaktflade. Hovedkonklusioner Service Den overvejende del af skoler (over 64%) er alt i alt meget tilfreds med den service, som de modtager fra Fordelingssekretariatet. Over 31% er tilfreds. Under 1% er utilfreds eller meget utilfreds. Det samme mønster gentager f.s.v.a. tilfredsheden med svartider på henvendelser fra skolerne, muligheden for at få personlig betjening, muligheden for at få telefonisk kontakt med den rette medarbejder, høfligheden og hjælpsomheden i telefonbetjeningen, sekretariatets evne til at løse de konkrete problemer og oplevelsen af, at få god og korrekt information fra sekretariatet. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange skoler, der svarer I meget høj grad og Meget tilfreds. Det er endnu mere bemærkelsesværdigt, hvor få skoler, der svarer Utilfreds og Meget utilfreds. Kommunikation Den overvejende del (over 53%) af skoler er alt i alt meget tilfreds med Fordelingssekretariatets kommunikation. Over 43% er tilfreds. Under 1% er utilfreds eller meget utilfreds. Det samme mønster gentager sig.f.s.v.a. den mundtlige kommunikation. Hvad angår vurderingen af skriftlige vejledninger, hjemmeside, brugerfora, mail- og brevkommunikation, 3

5 Servicenyt og den handlingsanvisende kommunikation falder tilfredsheden fra kategorien Meget tilfreds til Tilfreds, ligesom andelen af Hverken eller og Utilfreds vokser; uden dog, at andelen af meget tilfredse og tilfredse kommer under niveau 80%. Omkring 90% oplever at det er let at komme i kontakt med Fordelingssekretariatet, og over 84% har den opfattelse, at Fordelingssekretariatet i høj og meget høj grad fokuserer på den enkelte skole situation. Svarene vedrørende tilfredsheden om de brugerfora, som findes på sekretariatets hjemmeside, kan ikke rigtig anvendes i og med, at de nævnte fora ikke anvendes af skolerne. Overordnet set er det tydeligt hvad fritekstkommentarerne også indikerer at skolerne er mere tilfreds med sekretariatets mundtlige kommunikation end den skriftlige og at det er på sidstnævnte kommunikationsform, at der er det største forbedringspotentiale. Faglighed Over 93% af skolerne mener, at Fordelingssekretariats faglige kvalitet er meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Der er ingen, der erklærer sig utilfreds eller meget utilfreds. Over 87% er meget tilfreds eller tilfreds med sekretariatets evne til at sætte sig ind i den enkelte skoles situation, og over 94% anser sekretariatet som i meget høj grad eller i høj grad godt fagligt funderet. Over 61% finder, at sekretariatets administration er retfærdig og ensartet overfor skolerne, mens over 32% svarer ikke, hvilket kunne indikere et behov for, at sekretariatet tydeliggør, hvilke forvaltningsprincipper (Forvaltningsloven), som anvendes i det daglige m.h.p. at skabe retfærdige og ensartede afgørelser. I noget mindre grad gør dette sig også gældende f.s.v.a. om afgørelser bliver truffet på et oplyst og objektivt grundlag. Desuagtet finder over 84%, at Fordelingssekretariatets administration alt i alt er rimelig og redelig. Under 1% er uenig heri. Omdømme Over 79% af skolerne er meget enig eller enig i, at Fordelingssekretariatet generelt har et godt omdømme. Under 5% er uenig, mens godt 16% ikke ved. Over 80% mener, at sekretariatet er en løsningsorienteret virksomhed, at sekretariatets samarbejder godt med skolerne, er kundeorienteret og er en åben og imødekommende virksomhed. Under 5% af skolerne er uenig heri. Betænkeligt er det derimod, at kun godt 42% er enige i, at Fordelingssekretariatet lytter til kritik og forslag fra skolerne, mens over 50% svarer ved ikke, mens godt 6% er uenig heri. Behandlingen af de forslag, som skolerne har fremsat i undersøgelsen, bør kraftigt reducere andelen af ved ikke stemmer, men der ligger givetvis også en kommunikationsopgave indenfor dette felt. Det er sekretariatets ansvar at løfte denne opgave. Det samme kan omend i mindre grad siges vedr. om sekretariatet er en del af de frie skolers fællesskab og om sekretariatet bidrager til at skabe gunstige vilkår for de frie skoler, hvor over 60% er enige, mens over 20-30% ved ikke, mens kun 4% er uenige. Kommunikationsopgaven må løses både af sekretariatet og af skoleforeningerne som ejere af sekretariatet. 4

6 Administrative byrder Over 72% af skolerne mener, at udviklingen i de seneste 2-3 år af de administrative byrder, som sekretariatet pålægger skolerne er de samme eller mindre. Omkring 13% opfatter byrderne som stigende, mens omkring 15% ved ikke. Kun omkring 15% har den opfattelse, at sekretariatet ikke pålægger skolerne større administrative byrder end nødvendigt. Omkring 20% ved ikke, mens resten af skolerne i varierende grad mener, at sekretariatet unødvendigt overbebyrder skolerne administrativt. Svarmønstret er betænkeligt henset til de seneste års betydelige forenklinger indenfor alle sekretariatets tilskudsområder. Skolernes forslag til administrative lettelser bør analyseres nærgående og der er givetvis også et behov for øget kommunikation om niveau og rammer for administrationen, når det gælder statslige tilskud, herunder de administrations- og opfølgningsprocedurer, som sekretariatet er pålagt udefra. IT-systemer Omkring 85% er meget enig eller enig i, at sekretariatets centrale tilskudssystem (Eunomia) dækker skolernes behov. Over 8% udtrykker dog uenighed heri. Over 80% er tilfreds med brugervejledningerne til Eunomia. En uenighedsprocent på over 10 anses dog som værende for høj og må adresseres. Over 70% anser også Eunomia som brugervenligt, mens over 25% er uenig. Også dette må adresseres. Til gengæld er 90% enige i, at det er let at få hjælp fra sekretariatet, hvis man oplever systemmæssige problemer. Over 85% er tilfreds med sekretariatets hjemmeside og finder den også brugervenlig. Det samme antal finder sekretariatets systemer driftsstabile og hurtige f.s.v.a. svartider. Kontrol Omkring 60% af skolerne opfatter, at sekretariatets kontrolnniveau i løbet af de sidste 2-3 år har været det samme eller mindre. Op mod 15% opfatter, at kontrolniveauet er øget og over 25% ved ikke. Omkring 40% mener, at sekretariatet i variende omfang kontrollerer mere end nødvendigt. 27% er uenige og 30% ved ikke. Størstedelen af skoler mener, at Fordelingssekretariatets kontrol er fagligt godt funderet. Skolernes forslag til kontrolmæssige lettelser bør analyseres nærgående og der er givetvis også et behov for øget kommunikation om niveau og rammer for opfølgning og kontrol. Fritekstkommentarer og forslag I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet har skolerne kunnet afgive fritekstkommentarer og forslag. Der er indkommet over 300 af sådanne kommentarer. Alle kommentarer analyseres, og der tages stilling til den enelte kommentar. Skolernes kommentarer og sekretariatets stillingtagen vil fremgå at en separat rapport, som offentliggøres på sekretariatets hjemmesiden inden uge 42. 5

7 Q1 Hvilken hovedbeskæftigelse har du på din skole? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Skoleleder 22,29% Viceinspektør 6,19% Administratio nschef 3,72% Økonomichef 4,64% Afdelingslede r 0,31% Afdelingsinsp ektør 0,31% Viceafdelings inspektør Børnehaveklas seleder Lærer 0,62% Skolesekretær 57,28% Pædagog Anden stilling 4,64%

8 Q2 Hvor lang tid har du arbejdet i din nuværende stilling? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Under 1 år 4,64% Mellem 1 og 3 år 20,74% Mellem 3 og 6 år 18,58% Mellem 6 og 10 år 17,65% Over 10 år 38,39%

9 Q3 Hvor mange år har din skole eksisteret? Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Under 1 år 0,93% Mellem 1 og 3 år 7,43% Mellem 3 og 6 år 3,72% Mellem 6 og 10 år 4,95% Over 10 år 82,97%

10 Q4 Hvor mange elever går på din skole? Besvaret: 323 Sprunget over: ,24% ,12% ,03% ,39% ,86% Over 500 8,36%

11 Q5 På hvilken måde har du været i kontakt med Fordelingssekretariatet indenfor det seneste år? Sæt gerne flere kryds. Besvaret: 323 Sprunget over: 0 Personligt møde 4,33% Telefonisk 97,83% Besøgt hjemmeside 85,76% Indberettet eller ansøgt 90,71% Skriftligt via brev 18,27% Skriftligt via 69,66% Udtaget til kontrol eller... 21,98% Hentet eller indberettet elektronisk... Anden form for kontakt 2,48% 1,55%

12 Q6 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, som du modtager fra Fordelingssekretariatet? Besvaret: 322 Sprunget over: 1 Meget tilfreds 64,29% Tilfreds 31,37% Hverken eller 3,73% Utilfreds 0,62% Meget utilfreds

13 Q7 Hvor tilfreds er du samlet set med Fordelingssekretariatets svartider f.eks. på ansøgninger, breve, s, spørgsmål, henvendelser m.v. Besvaret: 320 Sprunget over: 3 Meget tilfreds 59,38% Tilfreds 36,88% Hverken eller 3,13% Utilfreds 0,31% Meget utilfreds 0,31%

14 Q8 Hvor tilfreds er du med muligheden for at få personlig vejledning/betjening fra Fordelingssekretariatet? Besvaret: 319 Sprunget over: 4 Meget tilfreds 68,97% Tilfreds 26,02% Hverken eller 3,13% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds 0,31% 0,94%

15 Q9 Hvor tilfreds er du med muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen? Besvaret: 318 Sprunget over: 5 Meget tilfreds 66,35% Tilfreds 30,50% Hverken eller 2,52% Utilfreds Meget utilfreds 0,63%

16 Q10 Oplever du, at Fordelingssekretariatets telefonbetjening er høflig og hjælpsom Besvaret: 319 Sprunget over: 4 I meget høj grad 59,25% I høj grad 36,36% I nogen grad 3,45% I ringe grad 0,63% Slet ikke 0,31%

17 Q11 Er det din oplevelse, at du får løst dit problem, når du kontakter Fordelingssekretariatet? Besvaret: 314 Sprunget over: 9 I meget høj grad 55,41% I høj grad 39,81% I nogen grad 4,46% I ringe grad Slet ikke 0,32%

18 Q12 Oplever du, at du får korrekt og god information, når du kontakter Fordelingssekretariatet? Besvaret: 320 Sprunget over: 3 I meget høj grad 55,63% I høj grad 41,88% I nogen grad 2,19% I ringe grad Slet ikke 0,31%

19 Q14 Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra og med Fordelingssekretariatet? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 Meget tilfreds 53,48% Tilfreds 43,67% Hverken eller 2,22% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds

20 Q15 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets mundtlige kommunikation? Besvaret: 317 Sprunget over: 6 Meget tilfreds 57,41% Tilfreds 38,17% Hverken eller 2,84% Utilfreds 0,63% Meget utilfreds 0,95%

21 Q16 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets skriftlige vejledninger? Besvaret: 312 Sprunget over: 11 Meget tilfreds 33,01% Tilfreds 56,73% Hverken eller 7,69% Utilfreds 1,28% Meget utilfreds 1,28%

22 Q17 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariatets hjemmeside? Besvaret: 312 Sprunget over: 11 Meget tilfreds 23,72% Tilfreds 62,82% Hverken eller 10,90% Utilfreds 1,28% Meget utilfreds 0,32% 0,96%

23 Q18 Hvor tilfreds er du med de brugerfora, som findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside? Besvaret: 309 Sprunget over: 14 Meget tilfreds 15,86% Tilfreds 43,04% Hverken eller 13,27% Utilfreds 1,62% Meget utilfreds 0,32% 25,89%

24 Q19 Hvor tilfreds er du med kommunikationen i Fordelingssekretariatets breve og s? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 Meget tilfreds 41,61% Tilfreds 51,94% Hverken eller 4,52% Utilfreds 0,32% Meget utilfreds 1,61%

25 Q20 Hvor tilfreds er du med kommunikationen i ServiceNyt? Besvaret: 311 Sprunget over: 12 I meget høj grad 37,94% I høj grad 51,13% I nogen grad 9,32% I ringe grad 0,32% Slet ikke 1,29%

26 Q21 Giver den skriftlige kommunikation fra og med Fordelingssekretariatet konkret og vejledning til, at dit samarbejde med Fordelingssekretariatet lettes? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 25,95% I høj grad 55,38% I nogen grad 15,82% I ringe grad 0,63% Slet ikke 2,22%

27 Q22 Synes du, at det er let at komme i dialog med Fordelingssekretariatet? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 42,72% I høj grad 47,47% I nogen grad 7,91% I ringe grad 0,32% Slet ikke 1,58%

28 Q23 Synes du, at Fordelingssekretariatet i dialogen med dig fokuserer på dine behov og din situation? Besvaret: 316 Sprunget over: 7 I meget høj grad 34,18% I høj grad 50,32% I nogen grad 11,39% I ringe grad 2,22% Slet ikke 1,90%

29 Q25 Hvor tilfreds er du alt i alt med den faglige kvalitet i Fordelingssekretariatets arbejde? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 Meget tilfreds 50,97% Tilfreds 43,55% Hverken eller 3,23% Utilfreds Meget utilfreds 2,26%

30 Q26 Hvor tilfreds er du med Fordelingssekretariats evne til at sætte sig ind i din eller din skoles situation? Besvaret: 309 Sprunget over: 14 Meget tilfreds 39,81% Tilfreds 48,87% Hverken eller 8,41% Utilfreds 0,65% Meget utilfreds 2,27%

31 Q27 Oplever du Fordelingssekretariatets administration og sagsbehandlere som fagligt godt funderet? Besvaret: 308 Sprunget over: 15 I meget høj grad 46,75% I høj grad 47,73% I nogen grad 3,90% I ringe grad Slet ikke 1,62%

32 Q28 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatets administration er retfærdig og ensartet overfor skolerne? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 I meget høj grad 25,90% I høj grad 36,07% I nogen grad 4,92% I ringe grad 0,33% Slet ikke 32,79%

33 Q29 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet træffer afgørelser på et godt oplyst og objektivt grundlag? Besvaret: 306 Sprunget over: 17 I meget høj grad 24,18% I høj grad 49,02% I nogen grad 4,25% I ringe grad 0,65% Slet ikke 21,90%

34 Q30 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatets administration alt i alt er rimelig og redelig? Besvaret: 310 Sprunget over: 13 I meget høj grad 33,23% I høj grad 51,61% I nogen grad 4,52% I ringe grad 0,32% Slet ikke 10,32%

35 Q32 Fordelingssekretariatet har generelt et godt omdømme? Besvaret: 306 Sprunget over: 17 Meget enig 28,43% Enig 50,98% Uenig 4,25% Meget uenig 16,34%

36 Q33 Fordelingssekretariatet er en løsningsorienteret virksomhed Besvaret: 304 Sprunget over: 19 Meget enig 28,29% Enig 54,61% Uenig 2,63% Meget uenig 14,47%

37 Q34 Fordelingssekretariatet er en virksomhed, der samarbejder med skolerne Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 42,24% Enig 48,51% Uenig 3,63% Meget uenig 5,61%

38 Q35 Fordelingssekretariatet er en brugerorienteret virksomhed Besvaret: 301 Sprunget over: 22 Meget enig 29,57% Enig 52,82% Uenig 4,98% Meget uenig 0,33% 12,29%

39 Q36 Fordelingssekretariatet er en åben og imødekommende virksomhed Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 34,98% Enig 56,11% Uenig 3,63% Meget uenig 5,28%

40 Q37 Fordelingssekretariatet er en virksomhed, som lytter til kritik og forslag fra skolerne Besvaret: 298 Sprunget over: 25 Meget enig 10,07% Enig 31,88% Uenig 6,38% Meget uenig 51,68%

41 Q38 Fordelingssekretariatet er en del af de frie skolers fællesskab Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 22,19% Enig 49,67% Uenig 3,97% Meget uenig 0,66% 23,51%

42 Q39 Fordelingssekretariatet bidrager til at skabe gunstige vilkår for de frie skoler Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 18,21% Enig 43,38% Uenig 3,97% Meget uenig 0,99% 33,44%

43 Q41 Hvordan oplever du, at de administrative byrder, der hidrører fra Fordelingssekretariatet, har udviklet sig de sidste 2-3 år? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 Meget mindre byrder 6,23% Lidt mindre byrder 31,80% Samme byrder 34,75% Lidt større byrder 8,85% Meget større byrder 4,26% 14,10%

44 Q42 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet pålægger skolerne flere administrative byrder end nødvendigt? Besvaret: 305 Sprunget over: 18 I meget høj grad 2,30% I høj grad 4,59% I nogen grad 30,82% I ringe grad 26,56% Slet ikke 14,75% 20,98%

45 Q44 Eunomia dækker mine behov for IT-systemer i relation til mit samarbejde med Fordelingssekretariatet Besvaret: 303 Sprunget over: 20 Meget enig 21,12% Enig 64,69% Uenig 5,94% Meget uenig 2,31% 5,94%

46 Q45 Brugervejledningerne til Eunomia er forståelige og dækker mine behov Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 16,89% Enig 66,56% Uenig 11,59% Meget uenig 0,99% 3,97%

47 Q46 Eunomia er et brugervenligt system Besvaret: 301 Sprunget over: 22 Meget enig 14,62% Enig 55,81% Uenig 23,26% Meget uenig 2,99% 3,32%

48 Q47 Fordelingssekretariatets hjemmeside dækker mit informationsbehov i relation til Fordelingssekretariatet. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 19,54% Enig 66,89% Uenig 4,64% Meget uenig 0,33% 8,61%

49 Q48 Fordelingssekretariatets hjemmeside er brugervenlig. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 16,89% Enig 69,87% Uenig 7,95% Meget uenig 5,30%

50 Q49 Hvis jeg har problemer med Eunomia eller hjemmesiden, er det let at få hjælp hos Fordelingssekretariatet. Besvaret: 302 Sprunget over: 21 Meget enig 45,36% Enig 44,04% Uenig 1,32% Meget uenig 9,27%

51 Q50 Jeg opfatter Fordelingssekretariatets IT-systemer som driftsstabile Besvaret: 295 Sprunget over: 28 Meget enig 22,71% Enig 66,10% Uenig 5,08% Meget uenig 6,10%

52 Q51 Fordelingssekretariatets IT-systemer har hurtige svartider Besvaret: 300 Sprunget over: 23 Meget enig 18,33% Enig 65,33% Uenig 7,33% Meget uenig 9%

53 Q53 Hvordan oplever du, at den kontrol, der hidrører fra Fordelingssekretariatet, har udviklet sig de sidste 2-3 år? Besvaret: 304 Sprunget over: 19 Meget mindre kontrol 0,33% Lidt mindre kontrol 14,47% Samme kontrol 45,39% Lidt større kontrol 10,20% Meget større kontrol 3,95% 25,66%

54 Q54 Er det din opfattelse, at Fordelingssekretariatet kontrollerer skolerne mere end nødvendigt? Besvaret: 302 Sprunget over: 21 I meget høj grad 1,32% I høj grad 1,99% I nogen grad 19,21% I ringe grad 19,54% Slet ikke 27,48% 30,46%

55 Q55 Vurderer du, at Fordelingssekretariatets kontrol af skolerne er fagligt godt funderet? Besvaret: 303 Sprunget over: 20 I meget høj grad 7,26% I høj grad 40,92% I nogen grad 17,16% I ringe grad 0,66% Slet ikke 0,33% 33,66%

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fødevarestyrelsen KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder... 18

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Projekt Karrierestarteren er en del af et fælles projekt for Syddansk Universitet, Aalborg Universitet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Datarapport - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Version 4, d. 14. maj, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere