INDLEDNING. Svarprocenter Trivselsundersøgelsen kl.: 90% kl.: 87%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Svarprocenter Trivselsundersøgelsen kl.: 90% kl.: 87%"

Transkript

1 1

2 INDHOLD Indledning...3 Metode og bemærkninger til undersøgelserne...4 Væsentligste resultater...5 Overordnet...5 Den nationale trivselsundersøgelse...6 Social trivsel...6 Faglig trivsel...9 Støtte og inspiration i undervisningen...11 Ro og orden...14 skolesundhed.dk...15 Rygning...15 Alkohol...16 Bevægelse...16 vægt...17 Tandsundhed...17 Søvn...18 Vaccination...18 Samliv...19 Seksualitet

3 INDLEDNING Denne minirapport sammenfatter de væsentligste resultater af Den Nationale Trivselsundersøgelse, der gennemført på alle klassetrin samt Sundhedsplejens undersøgelser på 0., 5. og 9. klassetrin for skoleåret 2015/16 via skolesundhed.dk og fysiske målinger. Rapporten holder resultaterne op mod gennemsnittet af de kommuner, der har deltaget i skolesundhed.dk og alle landets folkeskoler i den nationale trivselsundersøgelse. Resultater Rapporten medtager udvalgte resultater, hvor der enten: Ses en afvigelse fra resultaterne på landsplan, eller Ses en positiv/negativ udvikling fra sidste års undersøgelser, eller Ud fra en sundheds/skolefaglig betragtning er anledning til særlig opmærksomhed Rapporten indeholder dermed kun et udsnit af de samlede resultater. Resultaterne af Den Nationale Trivselsundersøgelse i deres fulde længde kan ses på og resultaterne af skolesundhed.dk-undersøgelserne kan ses på kommuneniveau på vordingborg.dk. Resultaterne bruges i planlægningen Den nationale trivselsundersøgelse bruges i det strategiske arbejde og er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske fokus på trivsel og undervisningsmiljø. Trivselsundersøgelsen er et online spørgeskema, som alle elever udfylder i skoletiden. Skolesundhed.dk-undersøgelserne bruges som et systematisk grundværktøj i sundhedsplejens arbejde og dialog med de enkelte elever, klasselærere og skoleledelse. Spørgeskemaet og dets resultater supplerer sundhedsplejens fysiske målinger og understøtter sundhedssamtaler med eleverne. Nye redskaber Det er kun andet år, undersøgelserne gennemføres. Undersøgelserne giver mulighed for at sammenligne de enkelte årgange over tid og at sammenholde resultater på tværs af klasser, skoler og kommuner. Resultaterne kan bruges til at udpege særlige fokusområder for forebyggende indsatser. Om Trivselsundersøgelsen Trivselsmålingen er en årlig, obligatorisk undersøgelse af elevernes trivsel i klasse, som alle folkeskoler skal gennemføre fra skoleåret 2014/2015. Trivselsmålingen er et elektronisk spørgeskema, eleverne skal besvare i skoletiden. Trivselsmålingen indeholder 20 spørgsmål til klasse og 40 spørgsmål til klasse. Trivselsmålingen er anonym. Når trivselsmålingen er afsluttet, får skolen undersøgelsens resultater for hver enkelt klasse og for skolen som helhed. Om skolesundhed.dk Skolesundhed.dk er et online spørgeskemaværktøj, der giver mulighed for at følge elevernes sundhed og trivsel. Undersøgelsen giver resultater på klasse-, skole-, og kommuneniveau og kan sammenlignes med landsresultater. Den enkelte lærer og skoleledelse får overlevet undersøgelsesresultaterne umiddelbart efter hver undersøgelse. Svarprocenter Trivselsundersøgelsen kl.: 90% kl.: 87% Skolesundhed.dk 0. kl.: 204 besvarelser = 54% 5. kl.: 464 besvarelser = 77% 9. kl.: 440 besvarelser = 92% Sundhedsundersøgelserne er gennemført: 0. kl.: Henover hele året 5. kl.: Henover hele året 9. kl.: Efteråret 2015 Om rapporten Rapporten er udarbejdet af Afdeling for Sundhed og Afdeling for Skoler, august

4 METODE OG BEMÆRKNINGER TIL UNDERSØGELSERNE DEN NATIONALE TRIVSELSUNDERSØGELSE Undersøgelsen blev første gang gennemført i skoleåret 2014/2015. Alle folkeskoler skal gennemføre trivselsmålingen hvert år i perioden januar til marts. Om data Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Resultaterne fra den nationale trivselsmåling offentliggøres i form af fire differentierede indikatorer for elevernes trivsel. Endvidere er der udviklet en overordnet samlet indikator, som viser elevernes generelle skoletrivsel på tværs af de fire differentierede indikatorområder. Hver indikator er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. Hver indikator indfanger således et bestemt område af eleverne trivsel. Indikatorer beregnes kun for elever i klasse. Indikatorberegning Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Rapporten viser et gennemsnit af elevernes gennemsnit. Derudover viser rapporten fordelingen af elevernes gennemsnit inden for fire grupper: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0. En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i indikatoren. Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution. SKOLESUNDHED.DK Om data Rapportens sundhedsdata stammer fra skolesundhed.dk, med undtagelse af vægtdata, som stammer fra Sundhedsplejens journalsystem, Novax. Skolesundhed.dk-undersøgelsen dækker alle folkeskoler og privatskoler i Vordingborg Kommune med undtagelse af Steiner-skolen i Vordingborg. Resultaterne fra skolesundhed.dk er i denne rapport beskrevet på kommuneniveau. Resultater på skoleniveau trækkes internt i Sundhedsplejen med henblik på dialog mellem Sundhedsplejen og de enkelte skoler. Sundhedsplejen anvender løbende data på både kommune-, skole-, klasse- og individniveau i samarbejde med lærere, elever og forældre. Spørgeskemaerne i skolesundhed.dk er tilpasset hver enkelt årgang og indeholder derfor både enslydende og forskellige spørgsmål på de tre undersøgte årgange. Skolesundhed.dk og brugen af systemet er fortsat i en udviklingsfase, og det er derfor ikke alle spørgsmål, der er stillet i både 2014/15 og 2015/16, ligesom det ikke er muligt at lave alle ønskede typer dataudtræk endnu. 4

5 I 0. klasse er spørgeskemaerne udfyldt via skolesundhed.dk af forældrene sammen med børnene, mens det i 5. og 9. klasse udfyldes af eleverne selv. Særligt for 0. klasse Pga. tekniske udfordringer hos leverandøren af skolesundhed.dk i en periode af skoleåret 2015/16, dækker undersøgelsen ikke samtlige 0. klasser. Undersøgelsen inkluderer dog 204 besvarelser ud af 381 mulige, svarende til 54%. Undersøgelserne i 0. klasse giver dermed et overblik og en indikation af tendenser, men tegner ikke nødvendigvis et fuldstændigt billede. Særligt for 9. klasse Undersøgelsen i 9. klasse er foretaget i starten af skoleåret. Erfaringsmæssigt ses der en udvikling i elevernes forhold til alkohol, rygning og seksualitet henover skoleåret. Tallene for disse parametre ville med stor sandsynlighed være højere, hvis undersøgelsen havde været gennemført ved skoleårets afslutning. Undersøgelsestidspunktet er strategisk valgt, fordi de enkelte skoler skal have mulighed for at reagere på undersøgelsernes resultater inden eleverne afslutter forløbet, og fordi eleverne i 9. klasse er optaget af eksamensforberedelser i sidste halvår af skoleåret. Tal fra landsplan er ikke hele Danmark Der er i dag 44 kommuner tilmeldt skolesundhed.dk, hvoraf de 27 har gennemført undersøgelsen på samme måde som Vordingborg Kommune. Landsplandata i denne undersøgelse er baseret på resultaterne fra disse kommuner og er derfor ikke repræsentative for hele landet. Begreberne landsplan/landsgennemsnit skal i denne status derfor forstås som gennemsnit/data fra de 27 kommuner. Der ses nationalt en stigende brug af skolesundhed.dk og fortsat flere kommuner ventes at benytte sig af skolesundhed.dk de kommende år. Det er endnu ikke muligt at sammenholde resultaterne fra Vordingborg Kommune direkte med andre kommuner i kommunesocialgruppe 3 via skolesundhed.dk. VÆSENTLIGSTE RESULTATER OVERORDNET Eleverne i Vordingborg Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet på mange sundheds- og trivselsparametre, dog med tendens til at placere sig en smule under landsgennemsnittet. Denne tendens er forventelig i Vordingborg Kommune, da der er en velunderbygget sammenhæng mellem socioøkonomiske forhold og sundhedstilstand. Omvendt viser undersøgelserne også områder, hvor resultaterne nærmer sig landsgennemsnittet eller ligger over. Det ses blandt andet på tandplejeområdet, hvor skolebørnene har det bedre med at gå til tandlæge end på landsplan. Samtidig er der en stigning i elevernes trivsel på 3 ud af 4 indikatorer i Den Nationale Trivselsundersøgelse, så Vordingborg Kommune nu ligger mellem 0,1 og 0,2 under landsgennemsnittet. 5

6 DEN NATIONALE TRIVSELSUNDERSØGELSE SOCIAL TRIVSEL Indikatoren social trivsel bygger på 10 spørgsmål, som omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. I Vordingborg Kommune er resultatet steget fra 3,9 i 2015 til 4,0 i 2016 (landsgennemsnit 4,2). Stigningen i social trivsel ses generelt på alle årgange. Der er variation i de enkelte skolers, afdelingers og klassers resultater, som spænder fra 3,4 til 4,5 på de enkelte klassetrin. Nogle skoler har meget små individuelle forskelle klassetrinene i mellem, mens et par af skolerne har relativt store forskelle. Flere elever på klassetrin er glade for deres klasse 74 % (landsgennemsnit 80 %) af eleverne svarer, at de tit eller meget tit er glade for deres klasse. Det er en stigning på 4 % i forhold til 2015 og der ses samtidig en stigning på 5 % i kategorien meget tit. Der ses også en stigning i andelen af elever der føler, at de hører til på deres skole, hvor 71 % svarer i de to positive kategorier med en stigning på 7 % i kategorien helt enig. 6

7 At eleverne er glade for deres klasse ses også i svarene om klassekammeraterne. 75 % af eleverne synes deres kammerater er venlige og hjælpsomme (80 % landsgennemsnit) og at de andre elever accepterer dem, som de er. I svarene fra elever på klassetrin er der et lille fald i andelen af elever, der er er meget glade for deres skole og deres klasse. 65 % svarer i den mest positive kategori ja, meget, hvilket er 1 % lavere end sidste år og 7 % lavere end landsniveau. Der er meget store forskelle de enkelte skoleafdelinger imellem; hvor eksempelvis 92 % af eleverne på Kompetencecenter Kalvehave, 85 % af eleverne på Hjertebjergafdelingen og 80 % af eleverne på Marienbergafdelingen svarer, at de er meget glade for deres klasse, mens det kun er 50 % af eleverne på Svend Gønge-Skolen og 52 % af eleverne på Mernafdelingen, der svarer i den mest positive kategori. Ifølge trivselsundersøgelsens resultater er der flere piger end drenge, som er meget glade for deres skole og klasse. Færre elever bliver mobbet Der er en stigning på 4 % i andelen af elever der aldrig bliver mobbet, og Vordingborg Kommune ligger 3 % under landsniveauet. Hjertebjerg-, Stensved- og Kastrupafdelingerne samt Præstø Skole ligger bedre end landsgennemsnittet. (4. 9. klassetrin) Samtidig svarer 84 % af eleverne på klassetrin, at de ikke har mobbet nogen i skolen i år en stigning på 2 % i forhold til året før. Her er der en kønsmæssig forskel i besvarelserne, hvor det er 90 % af pigerne der svarer aldrig, og 78 % af drengene. Disse resultater understøttes af resultaterne fra skolesundhed.dk. som viser at antallet af børn, der oplever at blive mobbet, er faldet siden sidste undersøgelse og mobning er nu et mindre problem end på landsplan. 86% angiver nu, at de ikke bliver mobbet (84% på landsplan), hvor det i 2014/15 var 77% (84% på landsplan). 7

8 Ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen ser det ud til at mobning bliver et mindre problem jo ældre eleverne er: Eleverne på klassetrin er ikke blevet spurgt direkte om mobning, men derimod om der er nogen der driller dem, så de bliver kede af det. Der er en relativt stor forskel på hvor mange piger og hvor mange drenge, der oplever dette problem, og det samme gør sig gældende på landsplan 8

9 FAGLIG TRIVSEL Faglig trivsel består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Den samlede indikator for faglig trivsel er uændret på 3,6 (3,8 landsgennemsnit). På de enkelte afdelinger og klassetrin ligger resultatet mellem 3,2 og 4,1. På de fleste parametre ligger Vordingborg Kommune et par procent under landsgennemsnittet, og på samme niveau som sidste år. Men flere elever svarer positivt på spørgsmål om deres faglige progression: (4.-9. klassetrin) 9

10 Ved spørgsmålet hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Er der en spredning fra 14 % - 52 % i andelen af svar i kategorien virkelig gode mellem skolerne/afdelingerne (landsgennemsnit 23 %). Svarene i kategorien under middel er fra 0 11 % (landsgennemsnit 2 %). I Vordingborg Kommune svarer 64 % af eleverne, at det meget tit eller tit lykkes for dem at lære det, de gerne vil i skolen en stigning på 6 % fra året før. (Landsgennemsnit 69 %) Eleverne på klassetrin er blevet spurgt til problemløsning og koncentration, og her ses en lille stigning i de positive svarkategorier: Der er en spredning på svarene i kategorien ja, for det meste fra 32 % - 65 % på de enkelte skoler/afdelinger. I kategorien nej er det fra 0 16 %. På landsplan svarer 53 % af eleverne, at de for det meste kan koncentrere sig i timerne. 10

11 STØTTE OG INSPIRATION I UNDERVISNINGEN Støtte og inspiration i undervisningen består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. I Vordingborg Kommune er den samlede indikator steget fra 3,1 i 2014/2015 til 3,2 i 2015/2016 (landsgennemsnit 3,3) Det skal bemærkes at landsgennemsnittet er uændret fra 2014/2015 til 2015/2016, mens der i Vordingborg Kommune er sket en fremgang. Over halvdelen af kommunens skoleafdelinger ligger over eller på landsgennemsnittet. Resultatet ligger mellem 2,6 og 4,1 på de enkelte klassetrin og afdelinger. På kommunalt plan falder elevernes tilfredshed med støtte og inspiration i undervisningen jo ældre eleverne bliver. (4.-9. klassetrin) 11

12 Mere elevinddragelse I forhold til sidste års undersøgelse er der stigning i andelen af elever, der oplever, at de bliver inddraget i undervisningen: På de enkelte skoler/afdelinger er der meget stor forskel på svarfordelingerne (fra 0 48 % i kategorierne tit og meget tit). Samme tendens ses for eleverne på klassetrin. Flere elever oplever også øget lyst til at lære samt støtte fra lærerne: Svarfordelingen i kategorierne tit og meget tit ligger fra 51 % til 85 % (Landsgennemsnit 69 %). På de fleste parametre bliver der færre svar i de mest positive kategorier, jo ældre eleverne bliver, og der er ikke væsentlige forskelle mellem piger og drenges svar. På klassetrin er elevernes tilfredshed med støtte og inspiration i undervisningen steget lidt, mens der er markante kønsmæssige forskelle på svarfordelingerne; 12

13 85 % af pigerne svarer at de er meget glade for deres lærere mod 71 % af drengene. 65 % af pigerne 57 % af drengene svarer ja meget til spørgsmålet Lærer du noget spændende i skolen? Tendensen med faldende svarprocent i den positive kategori jo ældre eleverne bliver gør sig også gældende på klassetrin: Der ses dog også et fald i andelen af elever som synes timerne tit er kedelige, jo ældre eleverne bliver. 13

14 RO OG ORDEN Ro og orden indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. I Vordingborg Kommune er resultatet steget fra 3,6 i 2014/2015 til 3,7 i 2015/2016 (landsgennemsnit 3,8). Resultatet varierer mellem 2,8 og 4,5 på de enkelte klassetrin og afdelinger. Ved alle fire spørgsmål om ro og orden ses en stigning i andelen af besvarelser i de positive kategorier tit og meget tit fra 2014/2015 til 2015/2016. Samtidig er der også sket et fald i andelen af besvarelser i de negative kategorier aldrig og sjældent. 14

15 På et enkelt parameter er der relativt stor kønsmæssig forskel på svarene, hvor en større andel af pigerne svarer i de negative kategorier: Dette gør sig også gældende på landsplan, hvor 21 % af drengene og 15 % af pigerne svarer i kategorien meget tit. Eleverne på klassetrin er kun blevet spurgt om, det er svært at høre hvad læreren siger i timerne. Svarfordelingen er stort set som året før, og 14 % svarer at det tit er svært, 46 % svarer nogle gange og 40 % svarer nej det er ikke svært. På landsplan svarer 47 % i kategorien nej. Disse er alle 3-7 % under landsgennemsnittet. 15

16 SKOLESUNDHED.DK RYGNING 12,8% af eleverne i 9. klasse ryger eller har tidligere røget jævnligt. Det er 47% over landsgennemsnittet, hvor 8,7% ryger eller har røget jævnligt. 7,1% af eleverne ryger dagligt, hvilket er en lille stigning siden sidste år, hvor 6,1% røg dagligt. 28% har prøvet at ryge cigaretter, hvilket er en lille stigning siden sidste år (25%). Flere end på landsplan må gerne ryge for deres forældre. 11% må, mens det kun er 6,5% på landsplan. RYGNING Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for menneskers helbred. Undersøgelser fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse viser, at forældres holdning til rygning har stor betydning for, om børn ryger eller ej. Hvis børn dagligt udsættes for passiv rygning, bliver de oftere syge, især i de første leveår. Risikoen for eksempelvis at få astmatisk bronkitis eller astma er forøget med op til 50% hos børn af rygere versus ikke-rygere. Kilde: Sundhedsstyrelsen ALKOHOL Ud af de elever i 9. klasse, der har prøvet at drikke én genstand eller mere (76%), har 73% prøvet at være fulde. Heraf har 51% været fulde den seneste måned. De 73% er en stigning siden sidste år, hvor 63% havde prøvet at være fulde. Dog var der sidste år omvendt flere end i år, der havde prøvet at drikke en genstand eller mere (80%). 37,2% af de unge i 9. klasse drikker alkohol 2-4 gange om måneden eller oftere, hvilket er lidt over landsgennemsnittet på 33,8%. ALKOHOL Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol. Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed Alkohol kan påvirke unges langsigtede indlæringsevne, særligt når der indtages fem genstande eller flere ved samme lejlighed. Kilde: Sundhedsstyrelsen 24% drikker aldrig alkohol, mens det er 30% på landsplan. 55% af drengene mener, at de drikker mindre end flertallet. Kun 12% må ikke drikke alkohol for deres forældre, mens det er 17% på landsplan. Det er samme niveau som sidste år, hvor 13% ikke måtte drikke alkohol for deres forældre. 16

17 BEVÆGELSE Færre børn i 0. og 5. klasse er aktivt selvtransporterende til og fra skole end på landsplan (cykel, gå, rulleskøjter, løbehjul etc.). I 0. klasse er det 71% af børnene mod 53% på landsplan, der ikke selv kommer til og fra skole. Det er en stigning siden sidste år, hvor tallene var henholdsvis 66% mod 52%. BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn dagligt bevæger sig mindst 60 minutter med moderat eller høj intensitet. Fysisk træning styrker også faglige præstationer. Kilder: Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for forebyggelse I 5. klasse er det 47% af børnene mod 60% på landsplan, der selv transporterer sig aktivt til og fra skole. Det er samme niveau som sidste års undersøgelse, hvor det var 46%. Lidt færre elever i 5. klasse end på landsplan bevæger sig dagligt så meget, at de bliver svedige eller forpustede (23% mod 26%). VÆGT Flere børn i Vordingborg Kommune er overvægtige end på landsplan. Særligt i 9. klasse ses flere overvægtige, og her ses også en stigning i antallet af overvægtige siden undersøgelsen sidste år. Her var ca. 20% var overvægtige, mens det i år er 27,2%. På landsplan er 19,8% overvægtige. I 0. klasse er 13,1% overvægtige mod 11,9% på landsplan mens det i 5. klasse er 20,2% mod 18,6% på landsplan. For 0. klassetrin er der tale om en lille stigning siden sidste år (12,7%), mens der 5. klasse er tale om et lille fald siden sidste år (20,8%). OVERVÆGT Overvægt kan både have fysiske og psykiske konsekvenser. Overvægt medfører højere risiko for en række livsstilssygdomme, herunder diabetes type 2, forhøjet blodtryk og kræft. Mange overvægtige børn har det svært i deres sociale liv og de er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn. Overvægtige børn angiver selv, at det største problem ved deres overvægt er, at de er ekstra udsatte for drilleri og mobning. 70 procent af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne og man ser, at hyppigheden af svær overvægt, i dag er flere gange større blandt nogle grupper af psykiatriske patienter. Kilde: Sundhedsstyrelsen. Overvægtige børn og unge på 0., 5. og 9. klassetrin 30% 25% 20% 15% 13,10% 20,20% 27,20% Overvægtige, landsplan, 2014/15 Overvægtige, Vordingborg Kommune, 2014/15 10% Overvægtige, landsplan, 2015/16 5% 0% 0. klasse 5. klasse 9. klasse Kilde: Sundhedsplejens journalsystem, Novax Overvægtige, Vordingborg Kommune, 2015/16 17

18 TANDSUNDHED 85% af børnene i 0. klasse børster tænder 2 gange dagligt. Det er en stigning siden sidste år, hvor det var 73%. Det er nu næsten det samme som på landsplan (86%). I 5. og 9. klasse er det henholdsvis 80% og 77%, der får børstet tænder to gange dagligt, hvilket i begge tilfælde er 5% under landsgennemsnittet. TANDSUNDHED Tandfaglige eksperter fra danske universiteter anbefaler, at børn og unge børster tænder 2 eller flere gange dagligt, da det blandt andet reducerer risikoen for caries (huller i tænderne) med 14% i forhold til børn og unge, der kun børster tænder én gang dagligt. Børnene i 5. klasse har det bedre med at gå til tandlæge end på landsplan. 74% fortæller, at de har det meget godt eller godt med at gå til tandlæge, mens det på landsplan er 67%. SØVN Børn i 0. og 5. klasse kommer lidt senere i seng og sover lidt mindre i Vordingborg Kommune end på landsplan. Men flere kommer lidt tidligere i seng end ved sidste undersøgelse. Ca. 58% i 0. kl. sover 10,5 timer eller mere i Vordingborg Kommune, mens det er på landsplan er ca. 66%. SØVN Søvn har betydning for barnets trivsel og indlæring, og det anbefales derfor, at børn i 0. og 5. klasse sover 9-11 timer eller mere i døgnet. Kilde: National Sleep Foundation 18% i 0. kl. bliver lagt i seng ca. kl. 19 mod 24% på landsplan, mens 44% bliver lagt ca. kl mod 41% på landsplan. Færre kommer først i seng ca. kl. 20 (26% i år mod 33% sidste år). VACCINATION 93% af børnene i 0. klasse har i 2015/16 modtaget alle børnevaccinationer. Det er en stigning siden 2014/15, hvor 90% var vaccineret. I 9. kl. har 82% fået vaccination for livmoderhalskræft (HPV), mens det er 88% på landsplan. 100% Vaccinationsstatus i 0. kl., 2015/16 VACCINATION Et vaccinationsprogram anses først for at være dækkende, når mindst 95% af en årgang er vaccineret. Kilde: Statens Serum Institut 95% 93% 90% 90% 85% Kilde: skolesundhed.dk Vaccinerede, 2015 Vaccinerede,

19 SAMLIV 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Samliv - bor sammen med begge forældre 70% 63% 59% 48% SAMLIV Børn, som oplever at forældre bliver skilt, er oftere udsat for en række risikofaktorer end børn, der ikke oplever dette. De er mere udsat for varigt stress. I forhold til antallet af børn, der er i kontakt med PPR / Børn & Unge, er dobbelt så mange børn af skilte forældre i forhold til børn med samboende forældre. Kilde: Center for Familieudvikling 0% Vordingborg 5. kl. Landsplan 5. kl. Vordingborg 9. kl. Landsplan 9. kl.. Kilde: skolesundhed.dk Flere børn i Vordingborg Kommune end på landsplan lever kun sammen med én af deres forældre. I 9. klasse bor 48% sammen med begge forældre mod 63% på landsplan, mens det i 5. kl. er 59% mod 70% på landsplan. I 0. kl. er det 75% mod 81% på landsplan. For eleverne i 9. kl. er der tale om et fald på 10% fra 2014/15, hvor 58% boede sammen med begge deres forældre. Færre end på landsplan angiver, at de har flere voksne at tale med, hvis der er noget, der virkeligt plager dem (69% mod 74% på landsplan). Der ses dog en lille bedring i forhold til 2014/15, hvor det var 65% mod 73% på landsplan. SEKSUALITET Kommunens unge debuterer seksuelt tidligere end i resten af landet. I 9. klasse svarer 27%, at de har haft samleje, mens det på landsplan er 20%. 65% af disse fortæller, at de havde deres debut som 14-årig eller yngre, mens det på landsplan er 51%. SEKSUALITET En tidlig seksuel debut har ofte sammenhæng med mere udpræget risikoadfærd på andre parametre, herunder højere alkoholforbrug og rygning. Jo tidligere seksuel debut, jo større risiko for at blive smittet med en seksuelt overført sygdom samt ufrivillig graviditet og dermed abort. Kilde: Professor i sexologi, Christian Graugaard 19

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

NOTAT. Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2016

NOTAT. Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2016 NOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Chefkonsulent Tlf. 25 31 27 82 ltp08@helsingor.dk www.helsingor.dk Notat

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. resultaterne af den

Læs mere

Nationale trivselsmålinger i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Nationale trivselsmålinger i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Nationale trivselsmålinger i Kommune Skoleåret Juni 2017 Indledning Elevernes trivsel måles årligt på alle landets folkeskoler som en del af folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT Rebild Efterskole, 9-10. klassetrin Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT Viborg Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser... 2 1.3 Rapportens indhold... 3 1.4

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI 2015 1 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

Status på elevernes trivsel i Herning Kommunes folkeskoler på baggrund af Den Nationale Trivselsmåling 2015/2016

Status på elevernes trivsel i Herning Kommunes folkeskoler på baggrund af Den Nationale Trivselsmåling 2015/2016 BØRN OG UNGE Notat Center for Børn og Læring Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Kontaktperson: Bodil Lynge Meineche Mail: cblbl@herning.dk Status på elevernes trivsel i Herning

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Isbryderen, 0.- Skoler uden kommunetilknytning Isbryderen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Temaer om trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration til det

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Center for Børn & Undervisning Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Dato 17. juni 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Den nationale trivselsundersøgelse 2015 Den samlede spørgerammer for

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sejergaardsskolen, 0.- Holbæk Kommune Sejergaardsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sorø Privatskole, 0.- Sorø Kommune Sorø Privatskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE Dato:3. januar 2017 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2020 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

5 anbefalinger til bedre elevtrivsel SÅDAN DRIVER I GOD TRIVSEL

5 anbefalinger til bedre elevtrivsel SÅDAN DRIVER I GOD TRIVSEL 5 anbefalinger til bedre elevtrivsel SÅDAN DRIVER I GOD TRIVSEL INTRODUKTION I denne e-bog får du konkrete idéer til, hvordan I kan forbedre elevernes trivsel. Du bliver introduceret til fem anbefalinger,

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kom godt i gang med skolesundhed.dk

Kom godt i gang med skolesundhed.dk Kom godt i gang med skolesundhed.dk Workshop ved Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Indhold Hvad er skolesundhed.dk? Implementering Anvendelse Hvad har det bidraget Bl i andre kommuner? Skolesundhed.dk

Læs mere

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013 2013 Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang Varde Kommune et pilotprojekt Kommenteret udpluk af den fulde rapport Varde Kommune 31-05-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 BAGGRUNDSVARIABLE 2 SKOLESUNDHEDSPROFILER

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING / BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Kirkeskovsskolen, 0.- Slagelse Kommune Kirkeskovsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 20 20/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 0.- Københavns Kommune Carolineskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Tema 1:

Læs mere

NOTAT. Trivselsmålingen består af fire profilområder: støtte og inspiration, social trivsel, ro og orden samt faglig trivsel.

NOTAT. Trivselsmålingen består af fire profilområder: støtte og inspiration, social trivsel, ro og orden samt faglig trivsel. SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Trivselsanalyse 2016/17 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 14-09-2017 Sagsbeh.: Søren Dissing Jensen Sagsnr.:17.01.0 0-A00-9-17 Alle folkeskoler skal

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 20 20/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørreådal Friskole, 0.- Brønderslev Kommune Nørreådal Friskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Den 28. april 2015 Med folkeskolereformen fulgte et nationalt mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Elevernes trivsel skal måles årligt på alle skoler ved trivselsmålingen,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE ODENSE KOMMUNE 2014 Forord Børn og Ungeforvaltningens fornemste opgave er at understøtte børn og unge i retning mod stærke, aktive medborgere med mod på livet. En væsentlig

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret Dette notat sammenligner den nationale trivselsmåling

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere