Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr"

Transkript

1 BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 956 af 06/08/2010 BEK nr 1470 af 08/12/2015 Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29-30, 33, 34, stk. 1, 35, 53, stk.1 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes følgende: Kapitel 1 Generelt for plasmacytose Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1)»Pelsdyr«: Dyr af arterne mink, ilder og finnracoon i pelsdyrhold. 2)»Pelsdyrhold«: En besætning bestående af pelsdyr, for hvilke der er pligt til at lade sig registrere i det Central Husdyrbrugsregister (CHR). 3)»Farm«: En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed med pelsdyrhold. 4)»Avlsdyrbestand«: Det i CHR registrerede antal tæver, samt hanner, der indgår i avlen. 5)»Pelsdyrhold med plasmacytosefri status«: Pelsdyrhold, som er dokumenteret fri for plasmacytose, og hvor den fri status efterfølgende er bekræftet i henhold til denne bekendtgørelse. 6)»Reagent«: Pelsdyr, som ved en blodprøveundersøgelse har vist reaktion for plasmacytose. 7)»Kontrolzone«: Et geografisk område, hvis afgrænsning fastsættes af Fødevarestyrelsen på baggrund af fund af smitte med plasmacytose i et pelsdyrhold eller den epidemiologiske situation med hensyn til plasmacytose for den samlede population af pelsdyr i området. 8)»Bekæmpelseszone«: Et geografisk område, nærmere defineret i bilag 3 i denne bekendtgørelse. 9)»Godkendt laboratorium«: Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet samt ikke statslige laboratorier, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage undersøgelser for plasmacytose i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier. 10)»Ejeren eller den ansvarlige«: Den eller de fysiske personer, der ejer ét eller flere pelsdyr i et pelsdyrhold eller har til opgave at passe det eller dem med eller uden vederlag. 11)»Samhandel«: Ind- og udførsel mellem EU-medlemsstater samt Norge, Schweiz og Liechtenstein. Anmeldepligt og undersøgelser 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold skal ved mistanke om, at dyr i pelsdyrholdet er angrebet af plasmacytose, straks tilkalde en dyrlæge. Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske, hvis der: 1) blandt avlsdyr og/eller hvalpene optræder åndedrætsbesvær og forøget dødelighed, 2) hos ét eller flere pelsdyr optræder nedsat ædelyst og afmagring med tilspidsning af hovedet, samt glansløs pels med hvide stikkelhår, 3) hos ét eller flere pelsdyr optræder stærkt forøget tørst og eventuelt samtidig blødning fra næse og/ eller mund, 4) i pelsdyrholdet optræder væsentligt forøget dødelighed, eller 1

2 5) hos avlsdyrene ses et forøget antal aborter samt nedsat reproduktionsresultat. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om plasmacytose, jf. 2, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om smitte med plasmacytose, skal dyrlægen straks foretage en undersøgelse af pelsdyrholdet. Stk. 2. Kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen indsende diagnostisk materiale fra pelsdyrholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Materialet indsendes med angivelse af pelsdyrholdets CHRnummer og efter retningslinjer givet af det godkendte laboratorium. Stk. 3. Når dyrlægen har modtaget meddelelse om resultatet, jf. stk. 2, skal dyrlægen underrette ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet herom. Viser undersøgelsen, at pelsdyrholdet er smittet med plasmacytose, skal dyrlægen give meddelelse herom til fødevareregionen. Stk. 4. Resultater af laboratorieundersøgelser foretaget i henhold til stk. 2 skal meddeles af det godkendte laboratorium til Dansk Pelsdyr Laboratorium. 4. Fødevareregionen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold at lade udtage blodprøver eller andet diagnostisk materiale fra hele eller dele af pelsdyrholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium i forbindelse med opklaring af smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende med henblik på undersøgelse for forekomst af plasmacytose. Stk. 2. Fødevareregionen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at pelsdyrholdet ikke må til- eller fraflytte dyr, før resultatet af undersøgelsen foreligger. 5. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold skal sørge for at udtage blodprøver til undersøgelse for plasmacytose med henblik på afklaring og kontrol af pelsdyrholdets plasmacytose status. Stk. 2. Blodprøver skal indsendes til undersøgelse på et godkendt laboratorium med angivelse af pelsdyrholdets CHR nummer. Stk. 3. Det godkendte laboratorium underretter ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet om undersøgelsens resultat. Laboratoriet meddeler ligeledes resultatet til Dansk Pelsdyr Laboratorium. 6. Vaccination mod plasmacytose er ikke tilladt. Kapitel 2 Plasmacytose uden for en bekæmpelseszone Mistænkte og smittede pelsdyrhold 7. Et pelsdyrhold anses som mistænkt for at være at smittet med plasmacytose: 1) Når pelsdyrholdet udviser symptomer, som beskrevet i 2. 2) Når der ved en blodprøveundersøgelse fra pelsdyrholdet, som er udført på et godkendt laboratorium, er påvist 1-3 reagenter. 3) Når pelsdyrholdet ikke har foretaget statusundersøgelse rettidigt, jf ) Når pelsdyrfarmen er nyetableret pelsdyrfarm, jf. 22, stk. 2. Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives. Stk. 3. Hvis et pelsdyrhold er mistænkt for at være smittet med plasmacytose ved en blodprøveundersøgelse, der ikke har omfattet alle avlsdyr i pelsdyrholdet, jf. stk. 1, skal de øvrige avlsdyr i pelsdyrholdet blodprøveundersøges senest 14 dage efter fundet af den/de første reagenter. Prøverne sendes til Dansk Pelsdyr Laboratorium eller et andet af Fødevarestyrelsen godkendt privat laboratorium. Stk. 4. Et mistænkt pelsdyrhold, jf. stk. 1, kan opnå plasmacytosefri status, når der ved en blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr ikke påvises reaktion for plasmacytose. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder og senest 6 måneder efter fjernelsen af den sidste reagent fra pelsdyrholdet. Stk. 5. Hvis prøver, jf. stk. 3-4 ikke tages rettidigt, finder restriktionerne i 11 anvendelse. 8. Mistænkte farme må ikke til- eller fraføres pelsdyr, skind eller upelsede dyr. 2

3 Stk. 2. Fødevareregionen kan give tilladelse til mistænkte farme til indlevering af upelsede dyr og skind til pelserier og udlevering af skind fra et pelseri beliggende i forbindelse med farmen. 9. Et pelsdyrhold anses for at være smittet med plasmacytose, når der 1) ved en blodprøveundersøgelse af pelsdyrholdet på et godkendt laboratorium er påvist mere end 3 reagenter, 2) er påvist plasmacytose virus i materiale fra pelsdyrholdet, eller 3) ved laboratoriemæssig undersøgelse af andet materiale end blod, plasma eller serum fra pelsdyrholdet udført på et laboratorium godkendt hertil, er diagnosticeret plasmacytose. Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives. Stk. 3. Et pelsdyrhold, der er fundet smittet med plasmacytose kan opnå plasmacytosefri status, hvis der ved 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 måneders mellemrum ikke påvises reaktion for plasmacytose. Den første blodprøveundersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter, at alle dyr, som kan anses for at være smittede, er fjernet fra pelsdyrholdet. 10. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse til fødevareregionen om alle forhold, der har betydning for afklaring af mulige smitteveje. Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse herom til alle, der efterfølgende kommer i kontakt med pelsdyrholdet. 11. Når et pelsdyrhold er smittet med plasmacytose, pålægger fødevareregionen pelsdyrholdet et offentligt tilsyn, der omfatter: 1) forbud mod at til- eller fraføre pelsdyr fra pelsdyrholdet, 2) at ejeren eller den ansvarlige skal lade pelsdyrholdet eller dele af dette blodprøveundersøge eller på anden måde undersøge for plasmacytose, 3) særlig håndtering af selvdøde eller aflivede dyr, samt af skind og kroppe af dyr pelset på ejendommen, 4) særlig håndtering af maskiner og materiel, herunder bure, redekasser, haller, transportkasser og lignende, 5) særlig håndtering af foder og gødning, herunder hygiejnisering af gødning og gylle, og 6) rengøring og desinfektion. Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, nr. 1, er pelsdyr, der indsendes til laboratorieundersøgelse. 12. Aflives et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være smittet med plasmacytose, skal ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet sørge for, at den pågældende farm efter aflivningen af pelsdyrholdet rengøres og desinficeres. Stk. 2. Aflives et pelsdyrhold smittet med plasmacytose, skal ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet sørge for, at den pågældende farm efter aflivningen af pelsdyrholdet rengøres og derefter desinficeres. Farmen skal desinficere 2 gange med mindst 1 uges mellemrum. Rengøring og desinfektion skal godkendes af fødevareregionen. Der skal foreligge dokumentation for, hvilket middel, der er benyttet til desinfektionen, udetemperaturen den dag, der blev desinficeret, påføringsmetode, samt navn på personer, der udførte denne. Stk. 3. Nye pelsdyr må ikke indsættes på farmen, før rengøring og desinfektion er afsluttet. Ved aflivning efter smitte, jf. stk. 2, skal der inden indsættelsen foreligge en godkendelse af rengøringen og desinfektionen fra fødevareregionen. 13. Pelsdyr, der er indfanget uden for en pelsdyrfarms område, må ikke indsættes i en pelsdyrfarm. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan fødevareregionen tillade, at pelsdyr kan genindsættes i pelsdyrholdet, hvis et væsentligt antal pelsdyr samtidig undslipper fra en pelsdyrfarm. 3

4 Kontrolzone 14. Fødevareregionen kan oprette en kontrolzone omkring en farm med plasmacytosesmittet pelsdyrhold i en tidsbegrænset periode. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan bestemme, at foranstaltninger i 7-8 og 10 tilsvarende skal finde anvendelse på farme beliggende i kontrolzonen. Stk. 3. Farme, der omfattes af kontrolzonen, underrettes herom af fødevareregionen. Stk. 4. Ophævelse af kontrolzonen kan ske: 1) når det smittede pelsdyrhold ikke aflives, men har opnået plasmacytosefri status, jf. 9, stk. 3, og der i tilslutning hertil inden for en testperiode, jf. bilag 2, er foretaget blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr i kontrolzonen, eller 2) når det smittede pelsdyrhold udsættes, og der inden for en testperiode, jf. bilag 2, er foretaget blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr i kontrolzonen. Blodprøveundersøgelsen må tidligst foretages 9 måneder efter aflivningen af det smittede pelsdyrhold. Stk. 5. Kontrolzonen ophæves af fødevareregionen. Statusundersøgelse 15. Alle pelsdyrhold med plasmacytosefri status skal blodprøveundersøges efter retningslinjerne i bilag 1. Stk. 2. Er et pelsdyrhold ikke blodprøveundersøgt senest 14 dage efter de retningslinjer, der fremgår af bilag 1, mister pelsdyrholdet sin plasmacytosefri status og får status som mistænkt for at være smittet med plasmacytose, jf. 7. Generhvervelse af plasmacytosefri status kan ske efter blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr uden fund af reagenter. 16. Alle pelsdyrhold med ikke plasmacytosefri status skal blodprøveundersøges efter retningslinjerne i bilag Dispensation fra gives kun i særlige tilfælde og kun efter udtalelse fra Dansk Pelsdyr Laboratorium. Dispensationen gives af fødevareregionen. Flytning af pelsdyr 18. Levende pelsdyr må kun flyttes, samhandles eller eksporteres, hvis de kommer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status, som ikke er beliggende i en kontrolzone. Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold med plasmacytosefri status, som er beliggende i en kontrolzone, kan efter skriftlig ansøgning få tilladelse af fødevareregionen til fraflytning af levende pelsdyr. 19. Ved enhver flytning af levende pelsdyr mellem pelsdyrhold, skal afsenderen og modtageren sørge for, at dyrene ledsages af en dateret og underskrevet erklæring fra afsenderen, hvoraf det fremgår, at dyrene: 1) stammer fra et pelsdyrhold med plasmacytose fri status, 2) ikke kan mistænkes for at være smittet med plasmacytose, og 3) er blodprøveundersøgt på et godkendt laboratorium inden for de seneste 3 måneder inden flytningen, uden at der er påvist reagenter. For hvalpe, som flyttes i perioden frem til 15. august, skal kun moderdyret være blodprøveundersøgt. Stk. 2. Erklæringen skal afgives på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular og kan rekvireres hos Dansk Pelsdyr Laboratorium. Stk. 3. Erklæringen gælder kun for én flytning og skal på dato for flytningen underskrives af såvel afsender som modtager af dyrene. Stk. 4. Erklæringen skal opbevares at såvel afsender som modtager i mindst 2 år og på forlangende forvises fødevareregionen. 4

5 20. Hanner anvendt til parring må ikke omsættes i perioden 10. marts til 15. april. Stk. 2. Dyrene nævnt i stk. 1 skal efter den 15. april blodprøveundersøges på et godkendt laboratorium og findes fri for plasmacytose forud for en flytning, jf Enhver, der flytter, samhandler eller eksporterer pelsdyr, skal føre optegnelser over de omsatte dyr med angivelse af afsender og danske modtagers besætningsnummer samt antallet af dyr. Ved samhandel eller eksport skal optegnelserne indeholde oplysninger om modtagers navn og adresse. Optegnelserne skal opbevares i 2 år og på forlangende forevises fødevareregionen. Etablering af pelsdyrhold 22. Etablering af et pelsdyrhold må kun ske med dyr fra pelsdyrhold med plasmacytosefri status, som ikke er beliggende i en kontrolzone eller i en bekæmpelseszone. Stk. 2. Nyetablerede pelsdyrhold har status som mistænkt for at være smittet med plasmacytose, jf. 7, stk. 1. Stk. 3. Fødevareregionen kan i særlige tilfælde og efter anbefaling fra Dansk Pelsdyr Laboratorium tillade, at der til etablering af et pelsdyrhold indsættes dyr fra pelsdyrhold med plasmacytose fri status, som ikke opfylder de øvrige betingelser i stk Etableres et pelsdyrhold på et sted, hvor der ikke tidligere har været pelsdyrhold, eller på en farm, hvor det seneste pelsdyrhold havde plasmacytosefri status ved udsættelsen, kan plasmacytosefri status opnås, når samtlige avlsdyr er blodprøveundersøgt uden fund af reagenter. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene. Stk. 2. Etableres et pelsdyrhold på en farm, hvor det seneste pelsdyrhold havde ikke plasmacytosefri status på udsættelsestidspunktet, kan plasmacytosefri status opnås, hvis der med 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 og højst 15 måneders mellemrum ikke påvises reagenter. Den første undersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene. Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 skal der i et nyetableret pelsdyrhold foretages blodprøveundersøgelse af minimum 15 % af dyrene senest 15. oktober i det år pelsdyrholdet etableres. Stk. 4. Tages prøverne ikke rettidigt, jf. stk. 1-3, får farmen status som mistænkt, og restriktionerne i 8 og 10 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Fri status kan igen opnås når prøverne i stk. 2 er taget og der ikke påvises reagenter. 24. Hvis den ansvarlige for et nyetableret pelsdyrhold skriftligt forpligter sig overfor fødevareregionen til at nedpelse hele pelsdyrholdet i etableringsåret samt efterfølgende at rengøre og desinficere farmen, før nye pelsdyr indsættes, bortfalder kravet om den i 23, stk. 3, nævnte blodprøveundersøgelse. Kapitel 3 Plasmacytose i en bekæmpelseszone Generelt 25. For alle pelsdyrhold i en bekæmpelseszone, jf. bilag 3: 1) Gødning og gylle fra smittede pelsdyrhold i en bekæmpelseszone skal hygiejniseres inden udbringningen og må kun udbringes i en bekæmpelseszone. 2) Pelsdyrhold skal statusundersøges efter retningslinjer givet i bilag 4. Mistænkte og smittede pelsdyrhold 26. Et pelsdyrhold anses som mistænkt for at være at smittet med plasmacytose, når: 1) Pelsdyrholdet udviser symptomer, som beskrevet i 2. 2) Der ved en blodprøveundersøgelse fra pelsdyrholdet, som er udført på et godkendt laboratorium, er påvist 1-3 reagenter. 5

6 3) Når pelsdyrholdet ikke har foretaget statusundersøgelse rettidigt, jf. bilag 4. 4) Når pelsdyrfarmen er nyetableret, jf. 37, stk. 2. Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives. Stk. 3. Hvis et pelsdyrhold er mistænkt for at være smittet med plasmacytose ved en blodprøveundersøgelse, der ikke har omfattet alle avlsdyr i pelsdyrholdet, jf. stk. 1, skal de øvrige avlsdyr i pelsdyrholdet blodprøveundersøges senest 14 dage efter fundet af den/de første reagenter. Prøverne sendes til Dansk Pelsdyr Laboratorium eller et andet af Fødevarestyrelsen godkendt privat laboratorium. Stk. 4. Et mistænkt pelsdyrhold, jf. stk. 1, opnår plasmacytosefri status, når der ved en blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr ikke påvises reaktion for plasmacytose. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder og senest 6 måneder efter fjernelsen af den sidste reagent fra pelsdyrholdet. Stk. 5. Hvis prøver, jf. stk. 3-4 ikke tages rettidigt, finder restriktionerne i 27 og 29 anvendelse. 27. Mistænkte eller smittede farmer må ikke til- eller fraføres levende pelsdyr. 28. Et pelsdyrhold anses for at være smittet med plasmacytose, når der 1) ved en blodprøveundersøgelse af pelsdyrholdet på et godkendt laboratorium er påvist mere end 3 reagenter, 2) er påvist plasmacytose virus i materiale fra pelsdyrholdet, eller 3) ved laboratoriemæssig undersøgelse af andet materiale end blod, plasma eller serum fra pelsdyrholdet udført på et laboratorium godkendt hertil, er diagnosticeret plasmacytose. Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives. Stk. 3. Et pelsdyrhold, der er fundet smittet med plasmacytose, opnår plasmacytosefri status, hvis der ved 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 måneders mellemrum ikke påvises reaktion for plasmacytose. Den første blodprøveundersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter, at alle dyr, som kan anses for at være smittede, er fjernet fra pelsdyrholdet. 29. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse herom til fødevareregionen om alle forhold, der har betydning for afklaring af mulige smitteveje. Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse herom til alle, der efterfølgende kommer i kontakt med pelsdyrholdet. 30. Aflives et pelsdyrhold, der er mistænkt for eller smittet med plasmacytose, skal ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet sørge for, at den pågældende farm efter aflivningen af pelsdyrholdet rengøres og desinficeres. Farmen skal desinficere 2 gange med mindst 1 uges mellemrum. Der skal foreligge dokumentation for hvilket middel der er benyttet til desinfektionen, udetemperaturen den dag, der blev desinficeret, påføringsmetode, samt navn på personer, der udførte denne. Stk. 2. Nye pelsdyr må ikke indsættes på farmen, før rengøring og desinfektion er afsluttet. 31. Pelsdyr, der er indfanget uden for en pelsdyrfarms område, må ikke indsættes i en pelsdyfarm. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan fødevareregionen tillade, at pelsdyr kan genindsættes i pelsdyrholdet, hvis et væsentligt antal pelsdyr samtidig undslipper fra en pelsdyrfarm. Flytning af pelsdyr 32. Det er forbudt at flytte levende pelsdyr ud af en bekæmpelseszone, medmindre dyrene samhandles eller eksporteres. Stk. 2. Levende pelsdyr må kun flyttes, samhandles eller eksporteres, hvis de kommer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status. Ved samhandel eller eksport af levende pelsdyr fra bekæmpelseszonen skal dette foregå på en måde, så smittespredningen til andre områder af landet undgås. Dyrene skal være testet fri for plasmacytose inden for de seneste 4 uger, dog 8 uger for drægtige tæver, inden de samhandles eller 6

7 eksporteres, medmindre dyrene eksporteres direkte ud af bekæmpelseszonen uden transport gennem resten af Danmark. 33. Ved enhver flytning af levende pelsdyr mellem pelsdyrhold, skal afsenderen og modtageren sørge for, at dyrene ledsages af en dateret og underskrevet erklæring fra afsenderen, hvoraf det fremgår, at dyrene: 1) stammer fra et pelsdyrhold med plasmacytose fri status, 2) ikke kan mistænkes for at være smittet med plasmacytose, og 3) er blodprøveundersøgt på et godkendt laboratorium inden for de seneste 4 uger inden flytningen, uden at der er påvist af reagenter. For hvalpe, som flyttes i perioden frem til 15. august skal kun moderdyret være blodprøveundersøgt. Stk. 2. Erklæringen skal afgives på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular og kan rekvireres hos Dansk Pelsdyr Laboratorium. Stk. 3. Erklæringen gælder kun for én flytning og skal på dato for flytningen underskrives af såvel afsender som modtager af dyrene. Stk. 4. Erklæringen skal opbevares at såvel afsender som modtager i mindst 2 år og på forlangende forvises fødevareregionen. 34. Hanner anvendt til parring må ikke omsættes i perioden 10. marts til 15. april. Stk. 2. Dyrene, nævnt i stk. 1, skal efter den 15. april blodprøveundersøges på et godkendt laboratorium og findes fri for plasmacytose forud for en flytning, jf Enhver, der omsætter pelsdyr, skal føre optegnelser over de omsatte dyr med angivelse af afsender og danske modtagers besætningsnummer samt antallet af dyr. Ved samhandel eller eksport skal optegnelserne indeholde oplysninger om modtagers navn og adresse. Optegnelserne skal opbevares i 2 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen. Pelsning 36. Alle pelsninger fra farme i en bekæmpelseszone skal foregå på pelserier i en bekæmpelseszone eller udenfor Danmark. Hvis pelsningen sker uden for Danmark, skal transporten af de døde mink finde sted i lækagesikre vogne i henhold til biproduktforordningen. Stk. 2. Dog kan fødevareregionen, efter indstilling fra Dansk Pelsdyr Laboratorium, tillade at pelsning af dyr fra plasmacytosefri farme i en bekæmpelseszone kan foregå uden for en zone, dog kun på pelserier uden andet tilknyttet pelsdyrhold. Etablering af pelsdyrhold 37. Etablering af et pelsdyrhold må kun ske med dyr fra pelsdyrhold med plasmacytosefri status. Etablering kan ske med pelsdyr fra plasmacytosefri pelsdyrhold fra såvel bekæmpelseszonen som pelsdyr fra resten af Danmark. Stk. 2. Nyetablerede pelsdyrhold har status som mistænkes for at være smittet med plasmacytose, jf. 28, stk Etableres et pelsdyrhold på et sted, hvor der ikke tidligere har været pelsdyrhold, eller på en farm hvor det seneste pelsdyrhold havde plasmacytosefri status ved udsættelsen, kan plasmacytosefri status opnås når samtlige avlsdyr er blodprøveundersøgt uden fund af reagenter. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene. Stk. 2. Etableres et pelsdyrhold på en farm, hvor det seneste pelsdyrhold ikke havde plasmacytosefri status på udsættelsestidspunktet, kan plasmacytosefri status opnås, hvis der med 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 og højst 15 måneders mellemrum ikke påvises reagenter. Den første undersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene. 7

8 Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, skal der i et nyetableret pelsdyrhold foretages blodprøveundersøgelse af minimum 15 % af dyrene senest 15. oktober i det år, hvor pelsdyrholdet etableres. Stk. 4. Tages prøverne ikke rettidigt, jf. stk. 1-3, får farmen status som mistænkt, og restriktionerne i 27 og 29 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Fri status kan igen opnås når prøverne i stk. 2 er taget og der ikke påvises reagenter. 39. Hvis den ansvarlige for et nyetableret pelsdyrhold skriftligt forpligter sig overfor fødevareregionen til at nedpelse hele pelsdyrholdet i etableringsåret, samt efterfølgende at rengøre og desinficere farmen, før nye pelsdyr indsættes, bortfalder kravet om den i 39, stk. 3, nævnte blodprøveundersøgelse. Kapitel 4 Betaling, straf og ikrafttræden 40. Udgifterne til de i 3, stk. 2 nævnte prøver afholdes af fødevareregionen. Stk. 2. Øvrige udgifter i forbindelse med denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende. 41. Med bøde straffes den, der overtræder; 1) 2-3, 5, stk. 1 og 2, 6, 8, stk. 1, 10-12, 13, stk. 1, 15-16, 18, stk. 1, 19-21, 22, stk. 1, 23, stk. 3, 25, 27, 29-30, 31, stk. 1, 32-35, 36, stk. 1, 37, stk.1, 38 eller 2) tilsidesætter tilladelser eller påbud givet efter 4, 8, stk. 2, 13, stk. 2, 17, 18, stk. 2, 22, stk. 3, 32, stk. 1, 36, stk. 2. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er: 1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber og juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 593 af 1. juni 2007 om plasmacytose hos pelsdyr. Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009 P.S.V. JAN MOUSING / Tenna Olsen 8

9 Bilag 1 Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af plasmacytosefri pelsdyrhold uden for bekæmpelseszonen Minkfarme beliggende uden for en kontrolzone Minkfarme beliggende i en kontrolzone Prøvningsperiode Omfang Dyregruppe Andel 1. maj 30. juni Avlsdyr 1 10% 15. november 15. januar Avlsdyr 2 15% 1. maj 30. juni Avlsdyr 2 10% 1. august 15. oktober Avlsdyr Alle 15. oktober 15. december Ungdyr Alle 3 Februar Avlsdyr Alle Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver som har mistet afkommet goldtævetest. Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %. Prøverne skal fortrinsvis udtages fra avlshanner hantest. Hvis antallet af hanner på tidspunktet for prøveudtagning udgør mindre end 15 % af den samlede avlsdyrbestand, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 15 %. Der skal udtages prøver fra alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl ungdyrtest. Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %. 9

10 Bilag 2 Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af ikke plasmacytosefri pelsdyrhold uden for bekæmpelseszonen Prøveperiode Pelsdyrhold Omfang Dyregruppe Andel 1. maj 30. juni Smittede Avlsdyr Alle Øvrige Avlsdyr 1 10% 1. august 15. oktober Øvrige Avlsdyr Alle 15. oktober 15. december Alle Ungdyr Alle 2 Februar Alle Avlsdyr Alle Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver som har mistet afkommet goldtævetest. Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %. Der skal udtages prøver fra alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl ungdyrtest. Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %. 10

11 Bekæmpelseszonen omfatter følgende kommuner: 1) Brønderslev-Dronninglund 2) Frederikshavn 3) Jammerbugt 4) Aalborg nord for Limfjorden 5) Hjørring Bekæmpelseszone Bilag 3 11

12 Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af pelsdyrhold i en bekæmpelseszone Bilag 4 Prøvningsperiode 1. maj 30. juni Pelsdyrhold Dyregruppe Omfang Andel Smittede/Mistænkte Avlsdyr 1) Alle Øvrige Avlsdyr 10% 1. august 15. oktober Alle Avlsdyr 2) Alle 15. oktober 20. november Alle Ungdyr 3) Alle 1. december 20. januar Smittede/Mistænkte Avlsdyr Alle 1. februar 20. februar Alle Avlsdyr Alle Marts 4) Smittede/Mistænkte Hanner Alle April Smittede/Mistænkte Avlsdyr Alle 1) Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver som har mistet afkommet goldtævetest. Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagningen, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %. 2) Der skal udtages prøver af alle gamle avlsdyr som skal fortsætte i avl herudover skal der udtages blodprøver at et antal ungdyr spredt ud over farmen, så det samlede antal blodprøver svarer til antallet af avlsdyr i farmen. 3) Der skal udtages prøver af alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl ungdyrtest. Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %. 4) Der skal udtages prøver af alle avlshanner. Prøverne må tidligst udtages efter afsluttet parring. 12

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Liste 1 - alvorlige smitsomme sygdomme Liste 2 mindre alvorlige smitsomme sygdomme Liste 1 Transmissible mink encephalopati

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies BEK nr 914 af 15/12/1987 (Gældende) Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr I medfør af 4, 13, stk. 2, 14, stk. 1, 15, 16, stk. 2, 53 og 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1) BEK nr 1553 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme Udkast Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme 1) I medfør af 3 a, 67

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 1)

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 1) BEK nr 1497 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-39-00233 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 1153 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-15-209-00019 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME Minkfarme skal drives efter reglerne i Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr. Den trådte i kraft 1. januar 2007 på basis af europæiske

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere