FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013"

Transkript

1 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

2 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse Information Mia Lærke Christensen (MILC) Louise Broe Sørensen (MLBS) Louise Broe Sørensen (MLBS) Rapport Beboerundersøgelse 2013 Ref. Page 1 of 39

3 INDHOLD 1. Baggrund 3 2. Opsummering Indsatsområder 4 3. Demografi 4 4. Bolig og boligafdeling 6 5. Tilfredshed med boligen Tilfredshed med Frederikshavn Boligforening Tilfredshed med forskellige områder indenfor Frederikshavn Boligforening Tilfredshed med administrationen Tilfredshed med ejendomsfunktionæren Tilfredshed med boligerne Tilfredshed med ejendommen og udearealer Tilfredshed med lokalmiljøet Tilfredshed med fællesskabet Tilfredshed med beboerdemokratiet Tilfredshed med husdyr Information fra Frederikshavn Boligforening Beboerbladet STAFETTEN Hjemmesiden Facebook Annoncering af Frederikshavn Boligforening 37 Page 2 of 39

4 1. BAGGRUND I uge blev der uddelt breve til alle beboere i Frederikshavn Boligforening. I brevet fremgik en kort beskrivelse af denne beboertilfredshedsundersøgelse samt en unik respondentnøgle per lejemål, hvorved beboerne havde mulighed for at svare på et spørgeskema vedrørende deres tilfredshed med boligforeningen. Indsamlingen kørte i knap 3 uger; fra marts Fraregnes de 108 ubeboede boliger i boligforeningen for perioden, har i alt 2747 lejemål, fordelt på 30 forskellige boligafdelinger, haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Ud af disse har 552 gennemført hele spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på i alt 20 %, hvilket er et fint grundlag for analysen dog med for varierende svarfordeling på de enkelte boligafdelinger til at disse kan fremstå som selvstændige segmenter. Figur 1 Svaroversigt Lejemål i alt 2855 Beboede boliger 2747 Påbegyndte besvarelser 22 Gennemførte besvarelser 552 Svarprocent = 20 % 2. OPSUMMERING Beboerne i Frederikshavn Boligforening er overvejende efterlønnere/pensionister og lønmodtagere over 45 år. Langt de fleste har ingen hjemmeboende børn i husstanden. De fleste bor i en lejlighed, og den primære årsag til hvorfor beboerne har valgt den bolig de har, skyldes beliggenhed, efterfulgt af huslejen. Knap en tredjedel har boet i den pågældende boligafdeling i under to år, mens over en fjerdedel har boet der i mere end 10 år. Langt de fleste er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med at bo i boligerne. Det gælder især de ældre beboere, samt beboere uden børn. Over halvdelen af beboerne regner med at blive boende indenfor de næste to år. Ligeledes vil over halvdelen gerne anbefale Frederikshavn Boligforening til venner og familie. Kigges der nærmere på enkelte områder indenfor boligforeningen, er tilfredsheden ligeledes høj overordnet set. Det gælder især tilfredsheden med administrationen og ejendomsfunktionæren, samt lokalmiljøet. Udover dette, opleves en generel tilfredshed med hvorvidt der må eller ikke må holdes husdyr i de forskellige boligafdelinger både i de afdelinger hvor det er, og i de afdelinger hvor det ikke er tilladt. Der er både højt kendskab til og høj tilfredshed med beboerbladet STAFETTEN samt boligforeningens hjemmeside. Til gengæld er der en udfordring i at øge kendskabet til boligforeningens Facebook side, såfremt denne skal kunne have en reel kommunikationsfunktion. Det sted flest beboere har set en reklame for Frederikshavn Boligforening er i trykte medier. Der er dog plads til forbedringer i forhold til eksponeringen af annonceringer. Page 3 of 39

5 2.1 Indsatsområder I og med at trygheden i lokalområdet er højt i Frederikshavn Boligforening i forhold til landsgennemsnittet, vil det være et oplagt parameter at fremhæve i fremtidig markedsføring af boligforeningen. Ikke kun fordi I ligger enormt højt på tryghedsparameteret, men også fordi det er et område, der har høj betydning for beboernes tilfredshed og derfor kan have afgørende betydning for borgerenes valg af bolig. Kigges der på områder, som beboerne finder vigtige, men hvor der er plads til forbedringer i forhold til tilfredshed, kan fremhæves vedligeholdelse af boligerne indvendigt, især boligernes køkkener. Det kunne derfor være et område, hvor I med fordel kan prioritere jeres ressourcer for at få mere tilfredse beboere. Et andet område, der går igen i flere af spørgsmålene, men hvor tilfredsheden kan forbedres er legepladser og øvrige forhold for børn udvendigt. Selvom de fleste beboere ikke har børn i husstanden, tegner der sig et tydeligt billede af at børnefamilier ønsker bedre forhold for deres børn, og at de finder dette vigtigt for deres samlede tilfredshed med boligen. Desuden efterspørger beboerne, at afdelingsbestyrelsen bedre varetager de enkelte beboeres interesser, og at beboerne i det hele taget har mere indflydelse. Et andet indsatsområde der med fordel kan arbejdes mere med, er information til beboerne. Både formulering af breve generelt, information i forbindelse med tekniske opgaver fra administrationen, samt opfølgning på henvendelse fra ejendomsfunktionæren er områder, som beboerne finder vigtige, men hvor der er plads til forbedringer mht. tilfredsheden. Et sidste konkret indsatsområde er at arbejde med at forøge kendskabet til jeres Facebook side. Det er en unik måde at kommunikere information ud til jeres beboere, og de få der kender siden er generelt tilfredse med den. Udfordringen ligger derfor i at øge kendskabet til siden, så flere kan få glæde af den information I skriver derigennem. 3. DEMOGRAFI Herunder ses en demografisk opdeling af beboerne i Frederikshavn Boligforening. Hvordan demografiske aspekter har indflydelse på tilfredsheden med boligerne præsenteres i afsnit 5. Figur 2 Aldersfordeling Page 4 of 39

6 Figur 3 Beskæftigelse En stor del af beboerne i Frederikshavn Boligforening er over 66 år og enten efterlønnenere eller pensionister. Kun 3 % er under 25 år, ligesom kun 3 % er studerende. En tredjedel af beboerne er lønmodtagere, ligesom en tredjedel er mellem 36 og 55 år. Figur 4 Uddannelse Knap halvdelen (45 %) af beboerne har en (kort, mellemlang eller lang) videregående uddannelse, mens 28 % har en erhvervsfaglig uddannelse. Figur 5 Antal personer i husstanden Page 5 of 39

7 I over halvdelen (58 %) af husstandene bor der én voksen over 18 år, mens der i 39 % bor to voksne sammen. Langt de fleste har ingen hjemmeboende børn. 14 % har et eller flere børn mellem 0 og 10 år, mens 12 % har et eller flere børn mellem 11 og 17 år. Figur 6 Husstandens årsindkomst Ud fra andelen af lønmodtagere, samt andelen af voksne der bor alene kontra sammen med andre voksne, er det ikke overraskende at de fleste af husstandene har en årsindkomst på mellem og kr. 4. BOLIG OG BOLIGAFDELING Figur 7 Lejlighedstype Page 6 of 39

8 Ud fra besvarelserne i denne undersøgelse, bor langt de fleste (78 %) af beboere i Frederikshavn Boligforening i lejlighed, mens 18 % bor i rækkehus. Figur 8 Svarfordeling på boligafdelinger Vist i antal respondenter Vist i procent Page 7 of 39

9 Knap en femtedel af alle besvarelser kommer fra beboere i Hånbæk. Derudover er en del fra beboere i Munkeparken, Lindebo, Sæbygårdparken, Rønneparken og Gl. Stadion. I Rosenvænget/Solsbækvej, Oplandsbyerne, Rosenvej/Grønnevænget og Niels Juels Vej er der kun afgivet 1-2 besvarelser, hvorfor disse står med en svarprocent på 0 (dvs. <½ % i forhold til svarfordelingen i de andre afdelinger). Det er Rambøll Managements erfaring, at det i tilfredshedsundersøgelser som denne typisk vil være personer, der er meget tilfredse eller meget utilfredse, der er mest ivrige efter at deltage og få sin mening til kende. I tilfælde som dette, hvor der er relativt mange enkeltafdelinger med meget få besvarelser, er der derfor risiko for at fordelingen af positive/negative besvarelser, kan være usikre og i nogle tilfælde ligefrem misvisende, hvis afdelinger med meget få besvarelser fremstilles enkeltvis. Frasorteres afdelinger med meget få besvarelser, fremkommer et mere sigende billede af, hvilke afdelinger der har de mest tilfredse beboere, og hvilke der bør fokuseres mere på for at forøge tilfredsheden fremadrettet. Bemærk derfor, at der i de analyser, hvor der senere i rapporten er opdelt på enkeltafdelinger, kun er medtaget afdelinger, hvorfra der indgår minimum 10 besvarelser i undersøgelsen. Hvert omdelingsbrev til beboerne er tildelt en unik kode, således at vi ved hvilken boligafdeling, hver besvarelse kommer fra. For at undersøge, hvorvidt beboerne også selv er klar over i hvilken boligafdeling de bor, er der i selve spørgeskemaet også spurgt ind til, hvilken boligafdeling beboerne bor i. Overraskende nok er der i nogle boligafdelinger små variationer i, hvor folk har angivet at de bor og hvor de bor ifølge vores baggrundsoplysninger. Det tyder derfor på, at nogle beboere er i tvivl om, hvilken boligafdeling de bor i også selvom der i spørgeskemaet er angivet både afdelingsnummer og -navn på de enkelte boligafdelinger. Herunder ses en oversigt over i hvilke afdelinger, der ikke er overensstemmelse mellem baggrundsoplysningerne og beboernes egne svar på, hvilken boligafdeling de bor i. Det fremgår ligeledes hvorvidt beboerne, i de afdelinger hvor der er uoverensstemmelse, har angivet ved ikke eller valgt en helt anden boligafdeling. Figur 9 Overensstemmende besvarelser i forhold til reel boligafdeling Page 8 of 39

10 Figur 9 viser kun de boligafdelinger, hvor nogle beboere har været i tvivl om, hvilken boligafdeling de bor i, og/eller hvor der er uoverensstemmelse mellem den registrerede boligafdeling fra baggrundsvariablen og det spørgsmål som beboerne selv har besvaret i spørgeskemaet. Der har især været uoverensstemmelser i Sæby Midtby, Gl. Stadion, Solsbækvej/Rosenvænget og Sæby Strand. Dog skal det understreges at der kun er 8 besvarelser fra både Sæby Midtby og Solsbækvej/Rosenvænget, hvorfor resultater fra disse to afdelinger skal tages med en gran salt. Page 9 of 39

11 Figur 10 Antal år beboerne har boet i den pågældende boligafdeling Over en fjerdedel af beboerne har boet i boligforeningen i over 10 år. Knap en tredjedel har boet der under 2 år. Figur 11 Årsag til at beboerne bor i de forskellige boligafdelinger Page 10 of 39

12 I Figur 11 er kun medtaget de boligafdelinger, hvorfra minimum 10 beboere har deltaget i undersøgelsen. I spørgeskemaet var det muligt for respondenterne at markere flere årsager, hvorfor procentsatserne for de enkelte afdelinger summerer op til over 100. Af figuren fremgår det, at mange beboere primært har valgt at bosætte sig i de pågældende boligafdelinger pga. beliggenheden. Det gælder især Vinkelgården, Midtpunkt, Teglgårdsvej og Gartnerbo. Beboere i Munkeparken har angivet at de i høj grad har valgt denne afdeling pga. huslejen. I Råholt, Stjernen og Lindebo har relativt mange beboere angivet andre årsager end de fem angivne svarmuligheder i forhold til hvorfor de har valgt at bosætte sig i den pågældende boligafdeling. I Råholt lader den primære årsag til at være, at det der er tilladt at have husdyr. Alle andre tekstbesvarelser fra folk, der har valgt andre svarmuligheder end de der fremgår i Figur 11, kan ses i Bilag Page 11 of 39

13 5. TILFREDSHED MED BOLIGEN Figur 12 Samlet tilfredshed med boligen Hele 86 % af beboerne i Frederikshavn Boligforening er tilfredse eller meget tilfredse med den bolig, de bor i. Kun 6 % er utilfredse. Omregnet til en skala fra ligger den samlede tilfredsheden med boligerne på indeks 81. Der er ingen bemærkelsesværdig forskel på tilfredsheden afhængig af hvor længe beboerne har boet i boligerne. Figur 13 Tilfredshed med boligen, fordelt på alder Alle aldersgrupper er generelt meget tilfredse med deres bolig. Der er dog en tendens til, at de ældre beboere er de mest tilfredse. Det gælder især beboere mellem år, hvoraf 91 % har angivet, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med boligen. 98 % af disse er pensionister/efterlønnere, og man kunne derfor forestille sig, at mange af dem har tænkt sig at blive boende så længe det er muligt. Page 12 of 39

14 De mindst tilfredse er beboere mellem år. Over halvdelen (56 %) af folk i denne aldersgruppe er studerende, hvorved man kunne forestille sig, at de bor til leje det pågældende sted i en begrænset tidsperiode, mens de er i gang med deres studie. Som det fremgik af Figur 2 og 3 skal det dog pointeres, at denne gruppe blot repræsenterer 3 % af besvarelserne, og der derfor kan være usikkerhed i generaliseringsgraden for disse. Figur 14 Tilfredshed med boligen, fordelt på beskæftigelse Kigges der på summen af tilfredse og meget tilfredse beboere, er der ikke de store udsving afhængigt af, hvor lang en uddannelse beboerne har eller hvilken årsindkomst husstanden har. Lønmodtagerne og efterlønnerne/pensionisterne skiller sig dog ud fra de andre grupper ved at have mange meget tilfredse og få utilfredse beboere. Figur 15 Tilfredshed med boligen, fordelt på antal og alder på børn i husstanden Page 13 of 39

15 Der er ingen forskel på tilfredshed i forhold til, hvor mange voksne over 18 år, der bor i boligen. Til gengæld fremgår det af undersøgelsen, at beboere uden børn generelt er lidt mere tilfredse end beboere med børn. Det stemmer fint overens med resultater, der fremgår senere i analysen, hvor det viser sig, at legepladser og forhold for børn generelt er områder med plads til forbedringer i boligforeningen. Der ses ikke en generelt tendens til hvor tilfredse beboere med børn er i forhold til deres børns alder - dvs. i forhold til om de har små eller mellemstore børn. Figur 16 Tilfredshed med boligen, fordelt på boligafdelinger Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100. I Figur 16 er der igen kun medtaget de boligafdelinger, hvorfra der er minimum 10 besvarelser. Det fremgår, at alle boligafdelinger har tilfredse beboere. Det gælder især Sæbystrand, Teglgårdsvej, Hørkærparken og Gartnerbo. Ud fra de få besvarelser der er givet fra de resterende boligafdelinger er tilfredsheden også meget høj i Havnebo og Solsbækvej/Rosenvænget. Figur 17 Sandsynlighed for at beboerne bor i samme boligafdeling om to år Tallene er angivet på en skala fra 0-10, hvor 0 er ikke sandsynligt, og 10 er meget sandsynligt. Som det fremgår af Figur 17, regner 44 % af beboerne i Frederikshavn Boligforening med, at de helt sikkert stadig bor i samme boligafdeling om to år. Yderligere 25 % er relativt sikre på, at de fortsat vil bo der. Kun en meget lille andel har en forventning om at de vil være flyttet inden for de kommende to år. Page 14 of 39

16 Figur 18 Sandsynlighed for at beboerne bor i samme boligafdeling om to år, fordelt på boligafdelinger Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100. Igen i Figur 18 er der kun medtaget boligafdelinger med minimum 10 besvarelser. Af figuren fremgår det, at især beboere i Midtpunkt og også beboere i Sæbystrand og Teglgårdsvej regner med at blive boende i samme boligafdeling de næste to år. Som man kunne forvente stemmer det meget godt overens med de boligafdelinger, der har flest tilfredse beboere. Ifølge tallene regner kun 57 % af beboerne på Farvervej med at blive boende de næste to år dette tal er dog kun baseret på 12 besvarelser. Medtages de få besvarelser, der er afgivet fra de øvrige boligafdelinger, regner stort set alle beboere fra Havnebo, Sæby Bypark og Oplandsbyerne med at blive boende de kommende to år. Sammenligner man tallene med demografiske aspekter, tegner der sig et billede af, at jo ældre beboerne er, jo større er sandsynligheden for at de bliver boende i samme boligafdeling de næste to år. Efterlønsmodtagere/pensionister regner i høj grad med at blive boende, hvorimod de fleste studerende regner med at flytte indenfor de næste to år. Desuden kan det nævnes, at jo lavere uddannelsesniveau beboerne har, desto større er sandsynligheden for at de bliver boende. Der tegner sig ligeledes en tydelig tendens til, at jo færre børn (både små og mellemstore), desto større er sandsynligheden for at beboerne bliver boende - og modsat; jo flere børn, desto større er sandsynligheden for at beboerne flytter indenfor de næste to år. Page 15 of 39

17 6. TILFREDSHED MED FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING Figur 19 Sandsynlighed for at beboerne vil anbefale Frederikshavn Boligforening til venner og familie Der tegner sig et lidt blandet billede af, hvorvidt beboerne vil anbefale Frederikshavn Boligforening til andre. Knap halvdelen af beboerne vil helt sikkert anbefale boligforeningen. Der er dog også en relativ stor andel med middelholdninger. En anerkendt måleenhed for tilfredshed er Net Promoter Score (NPS). NPS måler i hvor høj grad kunder, brugere eller i dette tilfælde beboere vil anbefale et produkt, service, eller her en boligforening til deres venner og familie. Anbefalingsvilligheden afspejler i hvor høj grad personerne er loyale over for den pågældende organisation, og kan dermed bidrage med viden om organisationens forventede vækst. Undersøgelser viser, at den mest troværdige form for markedsføring er mund-til-mund metoden, da folk i højere grad stoler på at produkter mv. tilfører dem værdi, når det anbefales af folk, de har en personlig relation til. Vi oplever hos Rambøll Management en tydelig sammenhæng mellem kunder/brugeres anbefalingsvillighed og en stigning i efterspørgslen på et givent produkt/service. Det gælder bl.a. også for uddannelsesinstitutioner, hvor tidligere studerendes anbefalingsvillighed afspejler antallet af ansøgninger på det pågældende uddannelsessted de(t) efterfølgende år. Derfor er det rimeligt at antage, at samme tendens er tilfældet i en boligforening; jo højere anbefalingsvillighed beboerne i Frederikshavn Boligforening har, desto flere ansøgninger vil I få de kommende år. Derfor er det relevant at måle boligforeningens NPS, og så vidt muligt løbende følge udviklingen af denne. NPS udregnes ved at trække alle kritikere fra alle ambassadører. Kun de, der har svaret 9 eller 10 betegnes ambassadører. En udregningsmodel for NPS ses herunder. Figur 20 Model til udregning af Net Promoter Score Kritikere Passive Ambassadører Medtages alle gennemførte besvarelser fra undersøgelsen er der i Frederikshavn Boligforening 56 % ambassadører og 17 % kritikere, hvilket givet en NPS på 35 % (56-17). Vi ser virksomheder med negativ NPS, men også en del med en NPS over 40. Derfor er der helt sikkert plads til forbedringer i forhold til at gøre beboerne i Frederikshavn Boligforening mere loyale overfor boligforeningen. Det er i den sammenhæng også relevant at lave en intern benchmarking på tværs af afdelingerne i Frederikshavn Boligforening, for at få et overblik over hvilke afdelinger, der har høj anbefalingsvillighed. Dermed kan det undersøges, hvad der ligger til grunds for dette, således gode erfaringer kan overføres til afdelinger med lavere NPS. Page 16 of 39

18 Kommentarer til hvad beboerne mener, at Frederikshavn Boligforening gør godt, samt hvad der kan gøres bedre, kan ses i hhv. Bilag 11.2 og Bilag Figur 21 Net Promoter Score, fordelt på boligafdelinger Igen er der i Figur 21 kun medtaget de boligafdelinger, der har minimum 10 besvarelser. Når de afdelinger med under 10 besvarelser er frasorteret, forøges den samlede NPS til 39 %. I overensstemmelse med den generelle tilfredshed samt sandsynligheden for at beboerne bliver boende de kommende par år, ligger Sæbystrand med en NPS på 78 % klart i toppen mht. villigheden til at anbefale Frederikshavn Boligafdeling til venner og familie. Afdelinger, hvor der med fordel kan fokuseres mere på at forøge tilfredsheden, er Koktved og Farvervej. 7. TILFREDSHED MED FORSKELLIGE OMRÅDER INDENFOR FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING De følgende afsnit af rapporten er opbygget efter hvert af de hovedemner, der er spurgt ind til i undersøgelsen. Først vises en oversigt over enkeltelementer der vedrører hvert af hovedområderne. For at undersøge, hvor fokus bør indsættes i forhold til eventuelle forbedringer af de forskellige områder indenfor Frederikshavn Boligforening, er der derefter lavet et indsatskort for hvert hovedområde, hvori alle elementer for de enkelte områder er stillet overfor alt-i-alttilfredsheden med den bolig beboerne bor i. Page 17 of 39

19 Analysen er lavet ved hjælp af korrelationer. Betydningen er dermed et udtryk for sammenhængen mellem tilfredshed og vurdering af det enkelte spørgsmål. Korrelationerne sættes i forhold til indekstal, der (omregnet til en skala fra 0 til 100) angiver, hvor tilfredse beboerne i Frederikshavn Boligforening alt-i-alt er med de forskellige områder, der undersøges. Herunder ses en forklaring på, hvordan indsatskort-modellen skal fortolkes. Forklaring på modellen over indsatskort 7.1 Tilfredshed med administrationen Herunder ses en oversigt over beboernes tilfredshed med administrationen i Frederikshavn Boligforenings boligafdelinger. Page 18 of 39

20 Figur 22 Tilfredshed med administrationen i boligafdelingerne På en skala fra 0 til 100 ligger tilfredsheden med boligafdelingernes administration samlet set på indeks 79. Som det fremgår af Figur 22, er 85 % af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med administrationens generelle serviceniveau. Der er en jævn tilfredshed med alle punkterne, der vedrører administrationen. Kun mellem 2 og 8 % af beboerne er utilfredse med de forskellige parametre, der vedrører administrationen. Figur 23 Indsatskort i forhold til administrationen Skemaet viser korrelationen (dvs. betydningen) af de enkelte elementer, der vedrører administrationen, i forhold til alt-i-alt tilfredsheden med boligen. Korrelation Tilfredshed Generelle serviceniveau 31% 82 Mulighed for at komme i kontakt med adm. 27% 81 Hurtige svar 36% 80 Formulering af breve 33% 80 Åbningstider 29% 79 Info i forbindelse med tekniske opgaver 30% 74 Hvordan elementerne ligger i forhold til hinanden hvad angår vigtighed og tilfredshed er illustreret i modellen herunder. Page 19 of 39

21 I det blå felt øverst til venstre ses det, at beboerne vurderer betydningen for at komme i kontakt med administrationen som relativt lille, men at de er fint tilfredse dermed. På det område er vurderingen mere positiv end gennemsnittet for alle elementerne der vedrører administrationen, men det har mindre betydning (div. lav korrelation med alt-i-alt tilfredsheden). Her er I altså gode, men I bør stadig holde øje med området, fordi faktorer i det blå felt typisk er såkaldte hygiejne-faktorer. Dvs. egenskaber som er forventede for et produkt/service - altså faktorer man forventer, er i orden. I en boligforening giver det god mening er det f.eks. er muligheden for at komme i kontakt med administrationen, samt det generelle serviceniveau. I og med at det ikke er noget der har en store betydning for beboernes tilfredshed, er det ikke her eventuelle indsatser bør fokuseres. Administrationens evne til at give hurtige svar på henvendelser og deres formulering af breve og anden information ligger i det grønne felt i øverste højre kvadrant. Det betyder, at betydningen for disse rangerer højt i forhold til tilfredshed med administrationen, og at beboerne er fint tilfredse dermed. Det anbefales derfor at I fastholder indsatsen på disse områder. Som det fremgår af figuren ligger ingen elementer i det røde felt i forbindelse med administrationen, hvorfor der ikke er deciderede kritiske områder (ud fra de valgte punkter i spørgeskemaet), som I bør tage hånd omkring. Såfremt I ønsker en forbedring i tilfredsheden med administrationen kunne et indsatsområde være at fokusere mere på at forbedre informationen til beboerne i forbindelse med tekniske opgaver. Betydningen for dette er ikke vurderet specielt højt, til gengæld er tilfredsheden dermed lavere end for alle de øvrige elementer. Elementer placeret i det grå felt har altså relativt lav tilfredshed, men betydningen dermed i forhold til den overordnede tilfredshed med boligen vurderes ikke som væsentlig. Elementer i det grå felt kan derfor med fordel forbedres, men det er ikke kritiske områder, som der nødvendigvis behøver at indsættes initiativer for at forbedre. Page 20 of 39

22 7.2 Tilfredshed med ejendomsfunktionæren Figur 24 Tilfredshed med ejendomsfunktionærens service i boligforeningerne Samlet set ligger tilfredsheden med ejendomsfunktionærens service i boligafdelingerne på indeks % af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med ejendomsfunktionærens generelle serviceniveau. Der er ligeledes høj tilfredshed med ejendomsfunktionærens opfølgning på henvendelser samt muligheden for at komme i kontakt med ham/hende. Mellem 4 og 9 % af beboerne er utilfredse med ejendomsfunktionæren. Figur 25 Indsatskort i forhold til ejendomsfunktionæren Korrelation Tilfredshed Generelle serviceniveau 33% 88 Opfølgning på henvendelser 26% 87 Mulighed for at komme i kontakt med ejendomsfunktionæren 22% 84 Page 21 of 39

23 Af Figur 25 fremgår det, at beboerne både vurderer betydningen og tilfredsheden med det generelle serviceniveau fra ejendomsfunktionæren højt. Det anbefales, at dette høje niveau fastholdes. Muligheden for at komme i kontakt med ejendomsfunktionæren har lav betydning i forhold til de øvrige punkter. Ligesom det er tilfældet med muligheden for at komme i kontakt med administrationen, er dette et område, som beboerne forventer, er i orden. Tilfredsheden dermed er dog lavere end gennemsnittet for de andre to punkter, der vedrører ejendomsfunktionæren, hvorfor det er et område, der kan fokuseres lidt mere på fremadrettet. Page 22 of 39

24 7.3 Tilfredshed med boligerne Figur 26 Tilfredshed med boligerne Samlet set ligger tilfredsheden med boligerne på indeks 71. Det område indenfor boligerne der er størst tilfredshed med, er antal kvadratmeter her har 85 % af beboerne angivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Også service ved indflytning og kvaliteten af boligerne rater højt. De områder flest beboere er mest utilfredse med, er boligernes indeklima, køkken, bad og toilet. Figur 27 Indsatskort i forhold til boligerne Korrelation Tilfredshed Antal kvadratmeter 36% 80 Service ved indflytning 38% 79 Vaskefaciliteter 37% 79 Kvaliteten af din bolig 56% 72 Kælder/loftsrum 29% 72 Forbedringsmuligheder 42% 69 Boligens toilet og bad 37% 68 Vedligeholdelse af din bolig 45% 67 Husleje i forhold til kvalitet 45% 67 Boligens køkken 40% 67 Page 23 of 39

25 Boligens indeklima 39% 63 Som det også fremgik af Figur 26, er de områder, som beboerne er mest tilfredse med; antal kvadrater samt service ved indflytning. Disse vurderes dog ikke til at have høj betydning for tilfredsheden, hvorfor det ikke er områder, der anbefales at fokusere på. Kvaliteten er boligerne overordet set vurderes til at have høj betydning og også høj tilfredshed, hvorfor dette bør fastholdes. Kritiske områder, hvor betydningen er høj, men tilfredsheden lav i forhold til de øvrige punkter vedrørende boligen, er husleje i forhold til kvaliteten af boligerne, samt vedligeholdelse af boligerne. Også muligheder for at forbedre boligen efter egne ønske, er et område, der kan fokuseres på. Jf. Figur 26 fremgik det dog at sidstnævnte er et område, som knap en fjerdedel af beboerne ikke har nogen holdning til. Uanset hvor fair man som beboer mener at en husleje er, er det sandsynligt at man altid ønsker denne lavere. Derfor anbefales hovedprioriteten i forhold til at forbedre tilfredsheden med boligerne derfor at være at vedligeholde boligerne især køkkenerne. Selvom relativt mange har angivet utilfredshed med boligernes toilet og bad, viser Figur 27, at det ikke har størst betydning for beboernes tilfredshed. Det er derfor noget, der kan fokuseres på efter de ovenfor nævnte hovedprioriteter. Page 24 of 39

26 7.4 Tilfredshed med ejendommen og udearealer Figur 28 Tilfredshed med ejendommene og udearealerne Samlet set ligger tilfredsheden med ejendommene og udearealerne på indeks 79. Det område flest er utilfredse med når det kommer til ejendommen og udearealer er parkeringspladser, hvortil 11 % har angivet utilfredshed og 10 % har sagt hverken eller. Beliggenhed og renovation/affaldssortering (hhv. 92 % og 88 %) er de to punkter, beboerne er mest tilfredse med. Kun knap halvdelen af beboerne har angivet, at de er tilfredse med legepladserne. Denne relativt lave andel skyldes hovedsageligt at mange ikke finder legepladser relevante for dem hvilket svarer godt overens med den lille andel af beboere, der har hjemmeboende børn. Figur 29 Tilfredshed med legepladserne, fordelt på antal og alder på børn i husstanden Page 25 of 39

27 Kigges der på tilfredsheden med legepladser i forhold til antallet af børn i husstandene, viser det sig, som det kunne forventes, at de fleste, der ikke har en holdning til legepladser er folk uden hjemmeboende børn. Den største tilfredshed findes blandt beboere med 2 eller flere børn, og blandt husstande med små børn mellem 0 og 10 år. Figur 30 Indsatskort i forhold til ejendommene og udearealerne Korrelation Tilfredshed Beliggenhed 40% 86 Vedligeholdelse af fællesarealerne 31% 82 Rengøring af fællesarealer 25% 82 Renovation og affaldssortering 21% 81 Standard af fællesarealerne 31% 80 Parkeringspladser 21% 74 Legepladser 36% 71 Ikke nok med at beliggenhed er det punkt, der er mest tilfredshed omkring, det er også det punkt, beboerne vurderer, har størst betydning for deres tilfredshed. Det stemmer godt overens med, at vi i Figur 11 fandt, at den primære årsag til at folk har valgt den bolig de har, netop skyldes beliggenhed. At boligerne i Frederikshavn Boligforening derfor lader til at ligge godt i forhold til beboernes ønsker, trækker derfor godt op i det samlede tilfredshedsbillede. Ligeledes rater vedligeholdelse samt standarden af fællesarealerne højt på både betydning og tilfredshed, og er dermed punkter, der bør fastholdes på det flotte niveau. Selvom 11 % har angivet en utilfredshed med parkeringsforholdene, afslører Figur 30, at det ikke er et punkt, der har den store betydning for tilfredsheden i forhold til de øvrige elementer, der vedrører ejendommene og udearealerne. Bedre parkeringsforhold er derfor ikke nødvendigvis det område, der bør fokuseres på i første omgang. Page 26 of 39

28 Ifølge indsatskortet er det mest kritiske område legepladser idet de ligger over gennemsnittet for betydning, men under gennemsnittet for tilfredshed i forhold til de øvrige punkter. Så selvom det fremgik af Figur 28 at relativt mange ikke fandt legepladser relevante, er det et område der har høj betydning for tilfredsheden for de husstande, der benytter legepladserne. Derfor bør der fokuseres på at forbedre legepladserne i boligforeningen. Figur 31 Tilfredshed med legepladser, fordelt på boligafdelinger Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100. Figur 31 viser tilfredsheden med legepladser i de enkelte boligafdelinger, hvorfra der er minimum 10 besvarelser. Der er især utilfredshed med legepladserne i Sæbygårdparken, og det er derfor her der først og fremmest bør prioriteres en indsats. Også Lindebo og Suderbo har et indekstal på under 50, hvorfor det også vil gavne den samlede tilfredshed at indsætte en indsats i disse boligafdelinger. 7.5 Tilfredshed med lokalmiljøet Figur 32 Tilfredshed med lokalmiljøet Samlet set ligger tilfredsheden med lokalmiljøet på indeks % er tilfredse eller meget tilfredse med roen i boligmiljøet, mens hele 90 % har en følelse af tryghed i boligmiljøet. Kun 5 % har angivet at de er utilfredse eller meget utilfredse med trygheden i boligmiljøet. Sammenlignes dette tal med den gennemsnitlige tryghedsfølelse på landsplan, ligger Frederikshavn Boligforening højt. Netop dette tryghedsparameter er derfor noget, I hos Page 27 of 39

29 Frederikshavn Boligforening kan overveje at fokusere (mere) på fremadrettet i annoncereringer m.v. for at tiltrække nye beboere og i det hele taget gøre boligforeningen mere attraktiv. Figur 33 Indsatskort i forhold til lokalmiljøet Korrelation Tilfredshed Tryghed i boligmiljøet 38% 85 Ro i boligmiljøet 28% 79 Indsatskortet over de to faktorer for lokalmiljøet afslører, at tryghed i boligmiljøet har høj betydning for beboernes tilfredshed, og at de også er meget tilfredse dermed. Dette høje niveau bør derfor fastholdes. Tilfredsheden med ro i boligmiljøet er lavere, men betydningen vurderes ligeledes lavere, hvorfor det ikke er et kritisk område, der behøver at tages hånd omkring. Page 28 of 39

30 7.6 Tilfredshed med fællesskabet Figur 34 Tilfredshed med fællesskabet i boligafdelingerne Samlet set ligger tilfredsheden med fællesskabet i boligafdelingerne på indeks 72. Den faktor i fællesskabet, hvor beboerne har angivet størst tilfredshed, er naboskabet, som 79 % er tilfredse eller meget tilfredse med. Også de fælles beboerlokaler rater højt på tilfredshedsskalaen. Ingen af faktorerne rater beboerne over 10 % i utilfredshed. Til gengæld er der mange, der ikke har en holdning til eller ikke finder fælles beboerlokaler, forhold for børn, samt aktiviteter i boligafdelingerne relevante. Figur 35 Indsatskort i forhold til fællesskabet Korrelation Tilfredshed Naboskab 34% 79 Fælles beboerlokale 33% 72 Medbeboeres behandling af fællesarealerne 33% 71 Forhold for børn 34% 70 Aktiviteter i boligafdelingen 29% 66 Page 29 of 39

31 Som Figur 34 også viste, rater naboskab højt på tilfredsheden på Frederikshavn Boligforening hvilket er fordelagtigt i og med at det også har høj betydning for beboerne. En anden ting, der har lige så høj betydning er forhold for børn. Her er tilfredsheden dog betydeligt lavere. Jf. Figur 34 har 43 % af beboerne en neutral holdning til dette (hverken eller og ved ikke), hvilket igen stemmer godt overens med de få børnefamilier der er i boligforeningen. For de familier, hvor forhold for børn har betydning, vurderes denne dog høj og tilfredsheden dermed lav, hvorfor dette er et område, der med fordel kan handles på. Den samlede tilfredshed med fællesskabet vil ligeledes stige, hvis der sættes ind på at få beboerne til hver især at forbedre behandlingen af fællesarealerne. 7.7 Tilfredshed med beboerdemokratiet Figur 36 Tilfredshed med beboerdemokratiet i boligafdelingerne Page 30 of 39

32 Samlet set ligger tilfredsheden med beboerdemokratiet på indeks 70. Der er en jævn tilfredshed med de tre parametre, der vedrører beboerdemokratiet % er tilfredse eller meget tilfredse med både beboerdemokratiets varetagelse af beboernes interesser, beboernes indflydelse, samt beboermøderne. Figur 37 Indsatskort i forhold til beboerdemokratiet Korrelation Tilfredshed Beboermøder 31% 72 Din indflydelse 35% 70 Afdelingsbestyrelsens varetagelse af dine interesser 34% 69 Afdelingsbestyrelsens varetagelse af beboernes interesser er en smule kritisk, idet tilfredsheden er relativt lav mens betydningen er relativt i forhold til de andre faktorer, der vedrører beboerdemokratiet. Det er dog ikke alarmerende, og jf. Figur 36 har 40 % af beboerne en neutral holdning til dette, hvorfor betydningen ikke er høj for alle beboerne. Page 31 of 39

33 7.8 Tilfredshed med husdyr Figur 38 Tilfredshed med at der MÅ holdes husdyr i boligafdelingerne 42 % er meget tilfredse og 20 % er tilfredse med at der må holdes husdyr, i de boligafdelinger, hvor dette er tilladt. Kun 10 % er utilfredse med det, mens hele 27 % er neutrale eller ikke har en holdning dertil. De kommentarer, der er givet til det at der må holdes husdyr i de respektive boligafdelinger, kan ses i Bilag Figur 39 Tilfredshed med at der MÅ holdes husdyr, fordelt på boligafdelingerne Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100. Figur 39 viser, hvor tilfredse beboerne samlet set er med at der må holdes husdyr i de boligafdelinger hvor dette er tilladt, og hvorfra der er mindst 10 besvarelser fra hver afdeling. Især beboere i Råholt er tilfredse med, at der må holdes husdyr der. Page 32 of 39

34 Figur 40 Tilfredshed med at der IKKE må holdes husdyr i boligafdelingerne Billedet er ikke meget forskelligt i de boligafdelinger, hvor der ikke må holdes husdyr. Her er hele 58 % meget tilfredse med dette, mens 12 % er tilfredse. 11 % mener, at det burde være tilladt med husdyr i disse afdelinger, mens 19 % er neutrale. De kommentarer, der er givet til det at der ikke må holdes husdyr i de respektive afdelinger, kan ses i Bilag Figur 41 Tilfredshed med at der IKKE må holdes husdyr, fordelt på boligafdelingerne Figur 41 viser, hvor tilfredse beboerne samlet set er med at der ikke må holdes husdyr i de boligafdelinger hvor dette ikke er tilladt, og hvorfra der er mindst 10 besvarelser fra hver afdeling. Her fremgår det, at især beboere fra Midtpunkt og Bakkegården er tilfredse med at der ikke må holdes husdyr i disse afdelinger. Page 33 of 39

35 8. INFORMATION FRA FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING Herunder fremgår kendskabet til og tilfredsheden med information og markedsføring fra Frederikshavn Boligforening. 8.1 Beboerbladet STAFETTEN Figur 42 Kendskab til beboerbladet STAFETTEN Stort set alle beboere kender til beboerbladet STAFETTEN. Realistisk set er det formenligt svært at forøget kendskabet dertil meget mere. Figur 43 Beboernes behov for at modtage et husomdelt beboerblad 40 % mener, at der er behov for at modtage et husomdelt beboerblad som STAFETTEN. Det lader derfor til at relativt mange har glæde af dette blad. 27 % har et lille behov for at få STAFETTEN, og ville derfor sandsynligvis ikke have noget imod hvis det ikke længere blev omdelt. Page 34 of 39

36 Figur 44 Beboernes tilfredshed med STAFETTEN Til trods for at 37 % er neutrale i forhold til indholdets relevans og 32 % er neutrale i forhold til bladets udformning og layout, så er over halvdelen (hhv. 58 % og 67 %) tilfredse med bladet. Det kunne være en idé i en eventuel senere undersøgelse at spørge mere ind til, hvad folk mener, er interessant ved bladet og hvad der eventuelt mangler, så andelen af tilfredse (og især meget tilfredse) læsere forøges. 8.2 Hjemmesiden Figur 45 Besøg på hjemmesiden Der er ikke mange beboere, der ugentligt tjekker Frederikshavns Boligforenings hjemmeside. Over en fjerdedel gør det flere gange om året, hvorimod over halvdelen kun gør det meget sjældent eller aldrig. Blot 6 % at svaret ved ikke, hvilket tyder på, at langt de fleste ved at den eksisterer de føler blot ikke et behov for at finde information derpå. Page 35 of 39

37 Figur 46 Tilfredshed med hjemmesiden Knap en tredjedel mener ikke, at indholdets relevans, udformning og layout, samt overskueligheden på hjemmesiden har relevans for dem. Det stemmer meget godt overens med den store andel af beboere, der sjældent eller aldrig tjekker hjemmesiden. Over halvdelen af beboerne (51-53 %) er tilfredse eller meget tilfredse med både indholdets relevans, udformning og layout og overskueligheden på hjemmesiden. 8.3 Facebook Figur 47 Kendskab til Facebook siden Modsat STAFETTEN og hjemmesiden er størstedelen af beboerne ikke klar over at Frederikshavn Boligforening har en Facebook side. I skriver mange nyttige informationer til beboerne via denne kanal og relativt mange kommenterer også på jeres indlæg. Desværre er der dog kun 17 % der kender til siden. En del af forklaringen på dette findes sandsynligvis i at en stor procentdel af jeres beboere er pensionister og derfor måske ikke bruger dette medie. Der er dog helt sikkert belæg for at forøge kendskabet til Facebook siden, så den i højere grad kommer til sin ret og udnytter potentialet i denne kommunikationskilde. Page 36 of 39

38 Figur 48 Tilfredshed med Facebook siden Selvom kendskabet ikke er overbevisende overfor Facebook siden, er tilfredsheden dermed relativt høj. Over to tredjedele (69 %) har angivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse dermed, hvorimod blot 2 % er utilfredse. 9. ANNONCERING AF FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING Figur 49 Beboere der har set en reklame for Frederikshavn Boligforening Under halvdelen af de eksisterende beboere har lagt mærke til en reklame for Frederikshavn Boligforening. Lige over en tredjedel har ikke set en reklame derfor. Selvom reklamer for boligforeningen i høj grad også henvender sig til potentielle beboere, bør det overvejes om reklamerne er effektive nok i forhold til at ramme målgruppen. Page 37 of 39

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Bilag til rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 BILAG Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere