KonjunkturNYT - uge 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 36"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let af tvangsaktioner faldt svagt i august konkurser steg i august, men tendensen er fortsat faldende Internationalt Euroområdet: Ledigheden faldt, mens inflation var uændret og detailsalget fortsat steg USA: let af nytilmeldte ledige steg, og erhvervstilliden faldt Tyskland: Uændret ledighed og stigning i detailsalget Storbritannien: Fald i erhvervstilliden Sverige: Erhvervstilliden og industriproduktionen faldt Japan: Svagt fald i industriproduktionen Kina: Erhvervstilliden svækkes fortsat Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Svag fremgang i BNP i. kvartal Den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for. kvartal 1 viser en stigning i BNP på, pct. i forhold til 1. kvartal 1, jf. tabel 1.1. Fremgangen i dansk økonomi fortsætter dermed, men har i det seneste kvartal været lidt svagere end i de forudgående tre kvartaler, hvor BNP i gennemsnit voksede med, pct. I forhold til. kvartal 1 er BNP steget med 1, pct. I årets første halvår har der været fremgang i såvel eksporten og husholdningernes forbrug som i de faste bruttoinvesteringer i forhold til samme periode sidste år. Tabel 1.1 Nøgletal i det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august 1 Kvt./kvt. År/år. kvt. 3. kvt.. kvt. 1. kvt.. kvt.. kvt 1) ØR august Realvækst i pct BNP,,7,3,, 1, 1, BVT -,,,3,,3 1,7 1, Privat forbrug,, 1,, -, 1, 1, Offentligt forbrug -,, -,1 1, -, 1, 1, Faste bruttoinvesteringer, 1,,3-3,1, 1,3 1, - Boliginvesteringer,, -1, -1,,3 -,1 1, - Erhvervsinvesteringer -, 3, -1, -, 1,3, 3,1 - Offentlige investeringer,3-3, 17,1-1, -,3 1, -,7 Lagerinvesteringer, pct. af BNP, -, -,1 -,, -1,1, Indenlandsk anvendelse i alt,, 1, -,7,, 1, Eksport -,, -, 1, -, -,, Import,,3 -,1 -, -3, -3,,1 Samlet efterspørgsel,,,, -,,, Ændring i 1. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) privat offentlig forvaltning og service Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. 1). kvt./.kvt.-vækstraten vækstraten er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den mere afdæmpede økonomiske udvikling i. kvartal skal blandt andet ses i sammenhæng med, at husholdningernes forbrug faldt med, pct. Der har ellers været en stigende tendens i det private forbrug siden starten af 1, og i forhold til samme kvartal sidste år er husholdningernes forbrug i. kvartal steget med 1, pct. Oplysninger om detailhandlen og dankortomsætningen i juli tyder også på, at dykket i. kvartal er midlertidigt. Eksporten gik også tilbage i. kvartal med, pct. Det skal dog ses i lyset af et godt 1. kvartal, og betragtes udviklingen i første halvår i forhold til samme periode sidste år, har der været en fremgang i eksporten på, pct. Importen er i samme periode faldet med 1, pct., hvilket afspejler, at en større del af efterspørgslen imødekommes ved indenlandsk produktion.

3 Bruttoinvesteringerne steg derimod i. kvartal, men efter et større fald i 1. kvartal. I forhold til første halvår 1 er investeringerne samlet steget med 1, pct. Udviklingen i efterspørgslen afspejles i produktionen, hvor der samlet set var en lille fremgang i. kvartal, jf. figur 1.1. Der var blandt andet positive bidrag fra produktionen i industrien, byggeriet og råstofudvinding, mens blandt andet erhvervsservice samt handel, transport mv. gik lidt tilbage. Fremgangen i den private produktion har bidraget til at øge den private beskæftigelse, der ligesom BNP er steget i de seneste otte kvartaler, jf. figur 1.. Den private beskæftigelse steg i. kvartal med knap 7. personer, og siden. kvartal 13 er den private beskæftigelse steget med godt 3. personer. I samme periode har der været et mindre fald i den offentlige beskæftigelse, så den samlede beskæftigelse er de seneste to år steget med 9. personer. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Figur 1.1 BNP og privat BVT ekskl. råstof Figur 1. Vækst i privat beskæftigelse (9K=) 11 (9K=) personer 1. personer K1 13K3 1K1 1K3 1K1 - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3

4 Fald i bruttoledigheden i juli Bruttoledigheden faldt med knap 1. personer i juli til 13. personer. Ledighedsprocenten faldt med,1 pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af 1, og i de første syv måneder af 1 er der blevet godt. færre ledige, jf. figur 1.3. Det dækker over et fald i antallet af dagpengeledige på godt 3. personer, mens der blev godt. færre ledige kontanthjælpsmodtagere. Det er hovedsageligt aktiverede ledige, der er blevet færre af. Faldet i ledigheden skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen er steget. I perioden. kvartal 13 til. kvartal 1 er der kommet godt 9. flere i job. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgangen i beskæftigelsen et billede af et arbejdsmarked i fortsat bedring. I Økonomisk Redegørelse, august 1, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte gennem 1 og 1. Figur 1.3 Bruttoledighed 1. personer 1. personer Danmarks Statistik Skøn ØR august 1 Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af 1, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal For både kommuner og regioner udgjorde lønstigningstakten 1, pct. i. kvartal, mens lønstigningerne for ansatte i den private sektor var på 1, pct. ifølge Danmarks Statistik. Lønstigningstakten var lavest for ansatte i staten med, pct. i samme kvartal. Med undtagelse af det statslige område er lønstigningstakterne dermed højere end i 1. kvartal 1, men ligger fortsat på et moderat niveau, jf. figur 1.. Lønstigningstakten for ansatte i kommuner og regioner er forøget med henholdsvis, og, pct.-point fra 1. til. kvartal, mens lønstigningen i staten er uændret. Overordnet set er lønstigningstakten for ansatte i den private sektor øget en anelse fra 1, pct. i 1. kvartal til 1, pct. i. kvartal. Det dækker blandt andet over en mærkbar forøgelse af lønstigningerne for bygge og anlæg på,9 pct.-point, mens en lavere stigningstakt for erhvervsservice trækker i modsat retning. De forholdsvis moderate lønstigningstakter skal i øvrigt ses i lyset af den lave inflation, hvor stigningen i forbrugerpriserne var på, pct. i samme periode. Sædvanligvis følger de faktiske lønstigningstakter i både den private og den offentlige sektor profilerne fra de aftalte lønstigningstakter i overenskomstaftalerne. Det var generelt også tilfældet i. kvartal 1. Figur 1. Faktiske lønstigninger Pct Privat Stat Kommuner Regioner Pct Kilde: Danmarks Statistik.

6 Huspriserne faldt i juni Prisen på enfamiliehuse faldt i juni med, pct. (ikke-sæsonkorrigeret), jf. figur Faldet skal dog ses i lyset af, at huspriserne har været kraftigt stigende særligt i starten af 1, blandt andet grundet det lave renteniveau i denne periode. På årsbasis (april-juni ift. samme periode året før) er priserne steget med,7 pct. Fra maj til juni steg prisen på ejerlejligheder med,9 pct. (ikke-sæsonkorrigeret), mens den på årsbasis steg med 1,3 pct., jf. figur 1.. Prisen på ejerlejligheder har været støt stigende siden starten af 1 og er nu næsten på samme niveau som i. Det bemærkes i øvrigt, at der er foretaget markante revisioner siden sidste udgivelse, og stigningen i huspriserne gennem første halvår har dermed vist sig noget lavere end tidligere forudsat. En stigning i huspriserne på,1 pct. i maj er således nedrevideret til,9 pct. Tilsvarende er en stigning på,7 pct. i prisen på ejerlejligheder blevet til et fald på,1 pct. Figur 1. Boligpriser (=) (=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Figur 1. er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 7 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede, da perioden fra januar til januar 1 er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede.

7 let af tvangsaktioner faldt svagt i august let af bekendtgjorte tvangsauktioner faldt svagt i august i forhold til juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.. let af tvangsauktioner i Danmark har generelt udvist en faldende tendens siden 1, men det seneste år har antallet stabiliseret sig omkring et niveau på knap 3 tvangsauktioner om måneden. Udviklingen dækker over visse regionale forskelle. Når man sammenligner antallet af tvangsauktioner i de første otte måneder af året med samme periode sidste år, er det særligt i hovedstadsområdet, at der har været et fald. Derimod har antallet af tvangsauktioner i Region Midtjylland og i Region Syddanmark ligget lidt højere. Historisk set er det aktuelle antal af tvangsaktioner lavt og markant under niveauet fra starten af 9 erne, hvor det månedlige antal tvangsauktioner lå over 1., jf. figur 1.7. Til sammenligning er det månedlige gennemsnit for de seneste 1 måneder 9 tvangsaktioner. Figur 1. Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.7 Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gns. Tvangsauktioner Anm: let af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur 1.7 er brugt et 3 mdr. glidende gennemsnit af det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 konkurser steg i august, men tendensen er fortsat faldende let af erklærede konkurser steg til 9 i august mod i juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.. Alle regioner har imidlertid oplevet et fald i antallet af konkurser, hvis man sammenligner august med gennemsnittet for det seneste halve år. Dette gælder specielt for Region Syddanmark og Region Nordjylland, som har oplevet et fald på hhv. 1 pct. og pct. Hvis man ser på den seneste tremåneders periode juni-august i forhold til de foregående tre måneder, er antallet af konkurser faldet med 1, pct. Dermed synes udviklingen fortsat at følge den nedgående trend, der har været fremherskende siden efteråret 1. let af konkurser er dog ikke nedgående i alle brancher. Særligt Landbrug, fiskeri og skovbrug har oplevet en stigende tendens i antallet af konkurser, jf. figur 1.9. let af personer berørt af konkurser faldt i august til 7 mod 7 i juli, hvilket er betydeligt under gennemsnittet for det seneste halve år (911 personer), jf. figur 1. let af berørte personer har over en længere periode været forholdsvist begrænset, hvilket afspejler, at næsten halvdelen af konkurserne er i virksomheder uden ansatte Figur 1. Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.9 Erklærede konkurser, 3-måneders glidende gennemsnit Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Konkurser i alt (sk.) Landbrug, fiskeri og skovbrug (sk. h. akse) Anm.: I figur 1.9 er landbrug, fiskeri og skovbrug sæsonkorrigeret ved egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet Ledigheden i euroområdet faldt til 1,9 pct. i juli fra 11,1 pct. i juni, jf. figur.1. Blandt de største lande i euroområdet faldt ledigheden i Spanien og Italien med hhv., og, pct.-point, mens den var omtrent uændret i både Tyskland og Frankrig. Ledigheden i hele euroområdet har haft en faldende tendens siden starten af 13 og er nu på det laveste niveau siden februar 1. Figur.1 Ledighed, euroområdet Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Kilde: Reuters EcoWin Inflationen i euroområdet, målt ved forbrugerprisindekset, var uændret på, pct. i august i forhold til samme måned sidste år ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Den lave inflation kan henføres til energipriserne, som faldt omtrent 7 pct. i forhold til august sidste år. Kerneinflationen, målt ved inflationen renset for prisstigninger på energi og fødevarer, var således uændret på,9 pct. i august. Detailsalget i euroområdet steg fra juni til juli med,3 pct. Derved fortsætter den opadgående tendens, der har været gældende det seneste års tid, jf. figur.3. Sammenlignes der med juli 1, er detailsalget steget med, pct. Stigningen i juli skyldes især en stigning i salget af brændstof samt en mindre stigning i salget af fødevarer, drikkevarer og tobak samt af non-food produkter. 9

10 Figur. Inflation, euroområdet Figur.3 Detailsalg, euroområdet Pct Pct Inflation Kerneinflation (7=) (7=) Detailsalg 3 mdrs. glidende gennemsnit Kilde: Reuters EcoWin. USA let af nytilmeldte ledige steg med 1. personer til. personer i den sidste uge i august, jf. figur.. let af nytilmeldte ledige er faldet betydeligt siden midten af 9 og har befundet sig under sit historiske gennemsnit siden 13. Erhvervstilliden i både fremstillings- og serviceerhvervene, målt ved ISM s PMIindikatorer, faldt i august, jf. figur.. I fremstillingserhvervene faldt erhvervstilliden med 1, point til indeks 1,1. Alle delkomponenter i indikatoren svækkedes undtagen leverandørernes leveringstider. Erhvervstilliden i serviceerhvervene faldt til indeks 9. Erhvervstilliden er således fortsat markant over den neutrale værdi på indeks i serviceerhvervene. Figur. Nytilmeldte ledige, USA Figur. Erhvervstillid, USA 1. personer 1. personer Nytilmeldte ledige Historisk gns. (siden 197) ISM fremstilling ISM service og øvrige Kilde: Reuters EcoWin. Tyskland Ledigheden, ifølge den nationale definition, faldt med omtrent. personer i august, men forblev på, pct. af arbejdsløsheden, hvilket den har været siden april, jf. figur.. Ifølge ILO s definition var ledigheden,7 pct. i juli uændret fra juni. Detailsalget steg i juli 1, pct. ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.7, hvilket var den største stigning i 9 måneder. Stigningen kommer efter et fald i perioden februar til 1

11 juni 1 på 1,3 pct. Detailsalget har generelt haft en stigende tendens siden sommeren 13. Figur. Figur.7 Ledighed, Tyskland Detailsalg, Tyskland Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer (1M1=) (1M1=) 1, , , , 1 1, 9 9 1, , Ledighed (national definition) Ledighed (ILO definition) ledige (ILO, h. akse) Kilde: Reuters EcoWin. Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved Markits PMI-indikator, faldt svagt til indeks 1, i august, jf. figur.. et har stort set ligget fladt siden april måned. Erhvervstilliden i serviceerhvervene faldt med knap pct.-point til indeks,, hvilket er det laveste niveau i over to år. et ligger dog stadig noget over det neutrale niveau, hvilket indikerer fortsat fremgang i økonomien. Figur. Erhvervstillid, Storbritannien PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin Sverige Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene faldt i august med pct.-point til indeks 3, ifølge Swedbanks PMI-indikator, jf. figur.9. Stort set samtlige underkomponenter bidrog til faldet, men særligt produktion trak indekset ned. Erhvervstilliden i serviceerhvervene faldt i august godt pct.-point til indeks,, hvilket er det laveste niveau i over to år. 11

12 Industriproduktionen faldt med 3 pct. i juli ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.1. Produktionen faldt i størstedelen af brancherne, men der var særligt et faldt på knap 1 pct. i produktionen af elektronik. Det er tredje måned i træk, at industriproduktionen falder. let af indenlandske ordrer faldt med 1, pct. i juli, hvilket dog blev modsvaret af en stigning i de udenlandske ordrer, og den samlede ordretilgang var dermed stort set uændret. Figur.9 Erhvervstillid, Sverige Figur.1 Industriproduktion, Sverige (M1=) (M1=) PMI fremstilling PMI service Industriproduktion Industriordrer Kilde: Reuters EcoWin. Japan Industriproduktionen faldt svagt i juli til indeks 3,, jf. figur.11. Generelt har indekset ligget relativt stabilt det seneste år og var i juli på omtrent det samme niveau som juli sidste år. Figur.11 Industriproduktion, Japan (jan. =) (jan. =) Kilde: Reuters EcoWin Kina Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren opgjort af National Bureau of Statistics of China, faldt svagt til indeks 9,7 i august, jf. figur.1. Faldet var bredt funderet i næsten alle indikatorens underkomponenter, men forventet produktion og forretningsaktiviteter steg,3 pct. I service og øvrige erhverv aftog erhvervstilliden ligeledes svagt til indeks 3, i august. 1

13 Målt ved PMI-indikatoren opgjort af Markit faldt erhvervstilliden i fremstillingserhvervene ligeledes svagt til indeks 7,3 i august, jf. figur.13. Figur.1 Erhvervstillid (NBS), Kina Figur.13 Erhvervstillid (Markit), Kina PMI fremstilling PMI service og øvrige Kilde: Reuters EcoWin. 13

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-1

KonjunkturNYT - uge 52-1 KonjunkturNYT - uge. december 8. januar 6 Danmark Fald i BNP i. kvartal Uændrede konjunkturbarometre i december Fortsat fald i ledigheden i november Fortsat flere lønmodtagere i oktober Lille stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8 8. november. december Danmark BNP steg i. kvartal Ledigheden var uændret i oktober Blandede signaler fra konjunkturbarometrene i november Prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34-35

KonjunkturNYT - uge 34-35 KonjunkturNYT - uge - 7. august 8. august Danmark Fortsat lav ledighed trods svag stigning i. kvartal ifølge AKU Lønmodtagerbeskæftigelsen steg i juni for 6. måned i træk Detailsalget steg i juli Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonkturNYT - uge 8. maj. i Dank Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Omtrent uændret bruttoledighed i april Fald i detailomsætningsindekset i april Konkturbarometrene uændret for serviceerhvervene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere