Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5"

Transkript

1 1

2 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6 Data fra Appinux system... 6 Testpersonernes brug af app en:... 6 Udviklingen over tid... 7 Mønstre i testpersonernes brug af app en... 8 Tæt på succeskriterium... 8 Besvarelse kontra udførelse... 9 De unges oplevelse af app en... 9 De fleste vil gerne anbefale app en App ens brugervenlighed App ens effekt på de unges selvhjulpenhed Ønsker testpersonerne at bruge app en i fremtiden? Problemer med hastighed og fejl på app en App en opleves som langsom Web- view kan være årsag til langsom hastighed Fejl i app en Konsekvenser for de unge Opbakning til selv at oprette og ændre påmindelser Koordinatorrollen Usikkerhed om opgaven Behov for oplæring Løbende opstart af nye brugere af app en Samarbejdet mellem Familiecentret og Appinux Anbefalinger

3 Opsummering: Familiecenteret i Ishøj Kommune har i samarbejde med IT firmaet Appinux Care testet en app, som Appinux har udviklet. App en kan hjælpe med at strukturere personers hverdag. App en er blevet testet i forhold til en målgruppe af unge i alderen 11 til 17 år, der har behov for hjælp til at strukturere hverdagen. Formålet med testen var at afdække, om app en kan hjælpe denne målgruppe med at blive mere selvhjulpne. For at gennemføre testen er der rekrutteret i alt 19 unge, der lever op til definitionen af målgruppen. Stor opbakning til grundideen og generelt aktive brugere De unge testpersoner og deres forældre giver klart udtryk for, at ideen med app en er rigtig god, og at de ønsker et sådant redskab i deres hverdag. Langt de fleste testpersoner og forældre giver udtryk for, at de gerne vil anbefale app en til andre. De fleste testpersoner har gennemgående været aktive brugere af app en og har stabilt besvaret påmindelser. Der kan ikke identificeres noget klart mønster i, at testpersoner generelt falder fra over tid, eller at de bliver mere aktive over tid. Det er desuden karakteristisk, at det for langt de fleste testpersoner synes tilfældigt både hvilke typer påmindelser der ignoreres og hvornår. Større selvhjulpenhed De unge testpersoner synes at blive mere selvhjulpne med app en. Over en bred kam giver de unge testpersoner tilbagemeldinger om, at de med app en har lettere ved at huske deres opgaver og aftaler. Hele 92% af testpersonerne svarer således enten, at app en i høj grad eller i nogen grad har betydet, at de har husket flere aftaler og opgaver. Flertallet af forældre tilslutter sig denne oplevelse, men svarer dog ikke helt så entydigt positivt. 23% af forældrene mener således slet ikke at app en har medført at den unge har husket flere opgaver og aftaler. De fleste forældre mener dog stadig, at app en over tid vil have en gavnlig effekt. Tilfredshed med brugervenligheden App ens brugervenlighed bedømmes generelt som god. 3/4 af testpersonerne oplever, at app en er let at bruge. I det omfang at brugervenligheden bedømmes som mindre god henvises til problemerne med hastighed og fejl. To testpersoner efterspørger at lyden på app en kan ændres. Problemer med hastighed og fejl Testpersonerne har i alt klikket 77,4% af påmindelserne på app en af, hvilket kun lige knap lever op til succeskriteriet på 80%. At andelen ikke når højere op skyldes primært, at testpersonerne har oplevet, at app en er meget langsom og har fejl. De tekniske fejl der er tale om, er, at systemet går ned og at påmindelser ikke kommer når de skal. Den langsomme hastighed og fejlene på app en har betydet, at testpersonerne ikke altid har kunnet klikke påmindelser af på app en og det har medført, at de unge bliver frustrerede og irriterede. Det kan derfor anbefales, at der findes en løsning, der kan gøre app en hurtigere, evt. ved at lave en native app, hvor app en installeres som et program på telefonen frem for web-view, som benyttes i dag. 3

4 Begrænset tilslutning til at fortsætte med app en Problemerne med hastighed og fejl betyder, at testpersonerne er tøvende med at sige ja til at ville fortsætte med at bruge app en, når testen slutter. Hele 41,7% af testpersonerne svarer således ved ikke når de spørges om de ønsker at fortsætte med at bruge app en efter testen ophører. En andel på 41,7% af testpersonerne svarer dog, at de godt vil fortsætte og blandt forældrene er andelen oppe på 61,5%. Tilfredshed med selv at kunne oprette påmindelser Der er stor tilfredshed med muligheden for selv at oprette og ændre påmindelser. Dette beskrives af flere som et nødvendigt værktøj. På trods af dette er andelen af testpersoner, som har ændret eller oprettet nye påmindelser kun på knap 1/3, når testpersonerne svarer og knap 1/2 når forældrene svarer. Revurdering af målgruppen Det kan overvejes, hvorvidt målgruppen for app en skal ændres, således at aldersgruppen hæves fra 11 år til 14 eller 15 år. Kontaktpersonen for testforløbet påpeger i denne sammenhæng, at de helt unge på 11 til 13 år potentielt ikke er motiverede for at blive selvhjulpne som det gør sig gældende for de 14 årige og op. Det bør desuden overvejes, hvorvidt målgruppen skal revurderes i forhold til hvilke typer kognitive vanskeligheder de unge skal have for at kunne have gavn af app en. Koordinatorrollen Koordinatorfunktionen har haft en motiverende effekt for testpersonerne. 83% angiver at det har haft en motiverende effekt, at koordinator følger op. Samtlige forældre har i denne sammenhæng oplevet at samarbejdet med koordinator har været meget godt eller godt. Koordinator fortæller selv at hun har oplevet en usikkerhed omkring, hvilke retningslinjer hun konkret skulle leve op til i forhold til kontakten med de unge. Hun har savnet sparring herom. Koordinator fremhæver desuden, at der var behov for større fokus på oplæring i systemet forud for teststart. Oplæringen bør både omfatte app en, hjemmesiden og tekniske spørgsmål der kan opstå vedrørende telefon og app fra de unge. Koordinator beskriver ellers Appinux s system som brugervenligt. Løbende opstart af nye brugere Hvis tilbuddet med app en skal fortsætte anbefaler koordinator, at nye brugere kommer ind løbende. Det giver bedre mulighed for at tage individuelle hensyn og en bedre oplæring. Samarbejdet mellem Familiecentret og Appinux Samarbejdet har fungeret godt og konstruktivt. Appinux har vist stor handlekraft og har hurtigt gennemført ændringer på baggrund af den feed back der er kommet. 4

5 Grundlag for evalueringen: For at kunne gennemføre denne evaluering er der indsamlet en række data. Denne evaluering hviler på: Interview af testpersoner med afsæt i spørgeskema Et spørgeskema besvaret af testpersonernes forældre Spørgeskema besvaret af koordinator for testforløbet Data fra Appinux system om testpersonernes brug af app en Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema Testens koordinator har gennemført strukturerede interviews med testpersonerne. Interviewene blev gennemført med afsæt i et spørgeskema, som har afkrydset og udfyldt på baggrund af de unge testpersoners besvarelser. Spørgeskemaet omfatter både åbne og lukkede spørgsmål og der er udfyldt ét skema pr. testperson. Denne metode blev valgt, fordi mange af testpersonerne ville have vanskeligt ved at besvare et spørgeskema selv, og koordinator gennemførte interviewene, da testpersonerne allerede har en relation til koordinator. Koordinator har på forhånd fortalt testpersonerne, at hun ville ringe og stille nogle spørgsmål, da det for mange af dem er vigtigt, at de kan forberede sig og ved hvad der kommer til at ske. På trods af dette har det alligevel været vanskeligt for koordinator at få interviewet alle testpersoner. På trods af flere sms er, flere opkald samt opkald til forældrenes telefon og efterladte beskeder er det kun lykkedes at interviewe 12 ud af 19 testpersoner. De fleste har ikke givet nogen forklaring på, hvorfor de ikke ønsker at blive interviewet angående testen, men et par forældre har fortalt, at de ikke mener, at den unge er i stand til at gennemføre et sådant interview. Koordinator fremhæver i denne sammenhæng, at mange af de unge er kontaktsvage, og at det derfor kan være svært at tale i telefon med en fremmed, hvilket de kan opleve koordinator som. Det fremgår af data fra Appinux system, at de fleste af de testpersoner, som det ikke har været muligt at interviewe, er aktive brugere af systemet. Det er således ikke fordi disse testpersoner er faldet fra og er stoppet med at bruge systemet, at det har været vanskeligt at gennemføre interview med dem. Spørgeskema til testpersoners forældre Et digitalt spørgeskema er udsendt til testdeltagernes forældre via deres mailadresser. Ud af i alt 19 sæt forældre var det muligt at sende til 17 sæt forældre. Ud af disse 17 har i alt 13 besvaret spørgeskemaet. Én har afvist at besvare skemaet, og de sidste tre har ikke reageret på mailen, på trods af to påmindelsesmails. Spørgeskemaet indeholdt både lukkede og åbne svarmuligheder. Forældrene har dermed haft mulighed for at uddybe deres svar i forbindelse med de fleste spørgsmål. På trods af at der er tale om et spørgeskema, er der således også tale om kvalitative data om hvordan forældrene oplever testen. 5

6 Spørgeskema besvaret af koordinator Koordinator har igennem hele testforløbet haft løbende kontakt med de unge testdeltagere og deres forældre. Koordinator har således fulgt med i de unges brug af app en. I forbindelse med denne evaluering har koordinator besvaret en række spørgsmål for at afdække, hvordan hun har oplevet testpersonernes forløb og respons samt hvordan hun har oplevet koordinatorrollen. Data fra Appinux system Der er trukket data hos Appinux, som viser testpersonernes brug af app en fra 18/ til og med 10/ I denne forbindelse kan det ses, hvor mange påmindelser testpersonerne har klikket af med enten udført eller ikke udført samt hvor mange der er blevet ignoreret. Denne udvikling kan også ses over tid. I maj blev der åbnet op for, at testpersonerne selv kan oprette og ændre påmindelser. Dette har imidlertid betydet, at to testpersoner har fået slettet deres historik, hvorfor to testpersoners data er meget begrænsede. En testperson indgik desuden først i testen fra 3. maj Testpersonernes brug af app en: Som det fremgår af figuren nedenfor, har testpersonerne tilsammen besvaret i alt 2918 påmindelser ud af i alt Andelen af besvarede påmindelser udgør således 77,4% af samtlige påmindelser i testperioden. Med besvaret menes, at de den unge har forholdt sig aktivt til en påmindelse ved enten at klikke udført eller ikke udført. Andelen af påmindelser hvor testpersonerne har klikket udført udgør i alt 71,6% af alle påmindelser. Antal besvarede og ubesvarede påmindelser i alt Besvaret påmindelse 851 Ubesvaret påmindelse Besvaret påmindelse Ubesvaret påmindelse Dette gennemsnit dækker over store forskelle testpersonerne imellem. Som det fremgår af figuren nedenfor, skiller enkelte testpersoner sig markant ud ved at have mange ignorerede påmindelser, hvilket trækker det samlede gennemsnit ned. I den anden ende af spektret har én testperson forholdt sig til samtlige påmindelser og har klikket udført til alle påmindelser. Det overordnede billede synes dog at være, at testpersonerne generelt er aktive brugere af app en. 6

7 Testpersonernes besvarelser af påmindelser Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 Testperson 5 Testperson 6 Testperson 7 Testperson 8 Testperson 9 Testperson 10 Testperson 11 Testperson 12 Testperson 13 Testperson 14 Testperson 15 Testperson 16 Testperson 17 Testperson 18 Testperson 19 Ignoreret påmindelse Udført Ikke udført Det skal i denne sammenhæng påpeges, at de fleste data for testperson 1 og 2 er blevet slettet. Dette er sket i forbindelse med, at testpersonerne har oprettet nye påmindelser i slutningen af testperioden og i denne forbindelse har slettet deres historik. Derfor er der kun et begrænset antal påmindelser for disse to personer. For begge disse testpersoner gælder imidlertid, at de var forholdsvis aktive brugere af app en før historikken blev slettet. Der er således kun grund til at formode, at den samlede andel af besvarede påmindelser ville være blevet større, hvis alle data havde været tilgængelige på analysetidspunktet. Udviklingen over tid Data over testpersonernes samlede anvendelse af app en set over tid viser, at app en er blevet anvendt forholdsvis stabilt igennem testperioden. Der kan således ikke konstateres store udsving, som indikerer, at interessen over tid generelt bliver stærkt stigende eller faldende for testpersonerne. Der kan dog identificeres en lille stigning i antallet af ubesvarede påmindelser til slut i testperioden, men overordnet har der været tale om en stabil brug af app en. Samlede besvarelser over \d Besvaret påmindelse Ingen handling 7

8 Mønstre i testpersonernes brug af app en For de fleste testpersoner kan der ikke identificeres nogen klar tendens til, at de mister interessen for app en over tid eller at de modsat får større interesse for app en over tid. I det omfang påmindelser ignoreres, er der for de fleste testpersoners vedkommende tale om, at det fordeler sig jævnt ud over perioden, eller at det blot er nogle få dage de misser alle påmindelserne for så at komme tilbage på normalt niveau igen. Der kan således for de flestes vedkommende ikke identificeres noget fast mønster i, hvornår påmindelser ignoreres. Én konkret testperson (nummer 16) skiller sig dog markant ud ved at bruge app en konsekvent frem til slutningen af april, hvorefter alle påmindelser ignoreres. Denne testperson fik problemer med sin telefon og desværre var det vanskeligt for koordinator at få lavet en aftale, så problemerne kunne blive løst. Da det viste sig at kontaktvanskelighederne var begrundet i at en forælder var blevet indlagt, foretog koordinator en pædagogisk vurdering om, ikke at presse på for at lave en aftale. Herudover er der to testpersoner, som svarer stabilt i starten for så dagligt at ignorere nogle påmindelser i slutningen af testperioden. Disse to testpersoner er dog stadig aktive brugere, idet de stadig dagligt klikker udført ved andre påmindelser. Gennemgangen af alle testpersonernes daglige brug af app en viser desuden, at der ikke kan identificeres noget fast mønster i, at bestemte typer påmindelser (f.eks. stå op ) ignoreres. Hverken for testpersoner der ignorerer mange påmindelser eller testpersoner som af og til ignorerer påmindelser er der tale om, at det er bestemte typer af påmindelser de ignorerer. Det virker tværtimod tilfældigt. Tæt på succeskriterium Med en andel af aktive brugere på 77,4% lever projektet kun lige knap op til det succeskriterium, der blev formuleret forud for testen, nemlig at 80% af testpersonerne skal være aktive brugere af app en. Dette resultat kan umiddelbart betragtes som pænt set i lyset af de udfordringer, der har været i testforløbet. Testen blev fra start ramt af, at skolelærerne blev lockoutet. Det betød, at de fleste af testpersonerne ikke kunne komme i skole som normalt i de første tre uger af testforløbet. Kun de testdeltagere der går på specialskole har modtaget undervisning i denne periode. Aktiviteter forbundet med skolegang, såsom at komme op til tiden og gøre sig klar, gå i skole, lave lektier samt at komme i seng i ordentlig tid, har været gennemgående aktiviteter, som app en har husket alle testdeltagerne på, og for flere har det været de eneste påmindelser indkodet i app en. Mange af påmindelserne i app en har således ikke været relevante i de første tre uger af testperioden, og påmindelserne blev ikke ændret, så de passede til den aktuelle hverdag. Med denne opstart kunne man have risikeret, at mange testpersoner ville have mistet interessen for at bruge app en, men i stedet har langt de fleste testpersoner fortsat med at bruge den aktivt efter lockouten sluttede. 8

9 Herudover har testpersonerne oplevet at app en har fungeret meget langsomt, og at der har været fejl i app en, som ind i mellem har hindret de unge testdeltagere i at klikke påmindelser af. Disse faktorer fremhæver testpersonerne selv som begrundelser for, at de ikke altid får klikket påmindelser af. Dette uddybes senere. At alle testpersoner ikke er lige aktive kan desuden skyldes en manglende motivation. For nogle unge kan deltagelse i denne test have haft at gøre med, at alle unge der deltager i testen har fået udleveret en iphone 4, som de må beholde når testen afsluttes. For nogle testpersoner kan telefonen og ikke app ens muligheder således have været den primære årsag for at deltage i testen. I hvilket omfang dette gør sig gældende, er der dog ikke datagrundlag for at konkludere noget om. Koordinator fremhæver desuden, at det i nogle tilfælde i højere grad er forældrene, der er motiverede frem for den unge: - Flere af de unge/børnene i projektet er ikke selvmotiverede, men det er deres forældre, og det kan for så vidt være godt nok, og så bliver det en støttende funktion i opdragelsen. Men måske ikke en elsket funktion. Besvarelse kontra udførelse De indhentede data fra Appinux kan i sagens natur alene vise, hvad testpersonerne har klikket af eller ignoreret, men ikke om handlingerne rent faktisk er blevet udført. To forældre fortæller blandt andet at: - Han har en tendens til at slå dem ud uden at gøre det han skal med det samme men udfører i stedet emnerne senere. - Det er for let at sige ja til aktiviteten vores søn er meget længe om alt og har en lang latenstid. Men måske ville en gentagelse efter ca. 10 minutter hjælpe ham. Det kan undersøges om det er muligt at indbygge en forvarsel om, at der om X antal minutter kommer en påmindelse. Dette skal ikke være en standardfunktion, men en funktion man kan oprette for konkrete brugere med dette behov, såsom den dreng, der tales om i ovenstående citat. I hvilket omfang de unge testpersoner i praksis udfører handlingerne vides ikke præcist. Både testpersonerne og deres forældre giver for de flestes vedkommende udtryk for, at app en også i praksis har hjulpet de unge med at få udført opgaver og husket aftaler, hvilket indikerer at app en er brugt efter hensigten. Hvordan de unge har oplevet at bruge app en og om den har hjulpet dem til at blive mere selvhjulpne gennemgås i det følgende. De unges oplevelse af app en Når testpersonerne spørges til, hvordan det går med at bruge app en, giver 75% udtryk for, at de enten i høj grad eller i nogen grad er glade for at bruge app en. 9

10 Er du glad for at bruge app'en? 25% 42% 33% Ja, I høj grad Ja, i nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Når forældrene til testpersonerne stilles samme spørgsmål, svarer 77% at de enten i høj grad eller i nogen grad oplever, at deres barn er glad for at bruge app en. Dette er en fremgang siden der i slutningen af april blev gennemført en midtvejsevaluering. Her svarede kun 62%, at deres barn i høj eller nogen grad var glade for at bruge app en, og 23% svarede at barnet slet ikke var glad for at bruge app en. I den seneste spørgeskemaundersøgelse er der ingen testpersoner eller forældre til testpersoner, der har svaret, at de slet ikke er glade for at bruge app en. Denne fremgang i positive besvarelser skal muligvis ses i lyset af lærerlockouten, som betød at mange påmindelser i app en var irrelevante for mange testdeltagere i april. I den efterfølgende periode har påmindelserne på app en passet til de unges hverdag, og i maj fik de unge tilmed mulighed for selv at oprette og ændre påmindelser, så app en konstant kunne være opdateret. De fleste vil gerne anbefale app en Som det fremgår af figuren nedenfor vil langt de fleste testpersoner anbefale app en til andre. Det skal dog bemærkes, at de unge her ikke får mulighed for at svare ved ikke, så stillet overfor en ja/nej mulighed, svarer 82% ja. Vil du anbefale andre unge som dig at bruge app'en? 18% 82% Ja Nej Også blandt forældrene til testpersonerne er der en stor tilslutning til at anbefale app en. Som det fremgår af figuren nedenfor giver hele 84% af forældrene udtryk for, at de gerne vil anbefale app en. Kun otte procent svarer nej og otte ved ikke. 10

11 Andel af forældre der vil anbefale app'en \l andre 8% 8% Ja 84% Nej Ved ikke Blandt de testpersoner der har svaret nej, er der dog stadig opbakning at spore hvad angår grundideen med app en. Negative oplevelser med app ens tekniske funktion og hastighed gør imidlertid, at de ikke vil anbefale app en. En testperson fortæller dog, at han vil anbefale folk at bruge noget lignende: - Jeg vil anbefale dem at bruge noget der ligner, men denne har for mange fejl. Hvilke tekniske problemer testpersonerne har oplevet uddybes senere. App ens brugervenlighed App ens brugervenlighed får umiddelbart en god feedback. I alt 75% oplever, at app en er meget brugervenlig eller rimelig brugervenlig (heraf svarer 50% meget). Også blandt forældrene får app ens brugervenlighed primært positive bedømmelser, idet i alt 84% af forældrene til testpersonerne synes, at app en er meget brugervenlig eller rimelig brugervenlig. Blandt de unge testpersoner knyttes blandt andre følgende bemærkninger: - Nem at bruge - Den er meget simpel - Blandt de 25% af de unge testpersoner, der vurderede app en som mindre brugervenlig eller slet ikke brugervenlig uddyber de besvarelsen og fremhæver endnu engang problemet med, at app en er meget langsom. En enkelt blandt testpersonerne fortæller dog, at han/hun synes, at app en er svær at finde ud af. Herudover giver flere testpersoner lyden et kritisk ord med på vejen. Det efterspørges, at man fremover får mulighed for at ændre på lyden: - Lyden er irriterende - Det kunne være godt at kunne bestemme lyden App ens effekt på de unges selvhjulpenhed Et primært formål med app en er at gøre de unge brugere mere selvhjulpne ved at hjælpe dem med at strukturere deres hverdag og løbende huske dem på deres gøremål. På baggrund af de 11

12 unges tilbagemeldinger om app en synes den at have en positiv effekt hvad angår de unges selvhjulpenhed. De fleste testpersoner giver således udtryk for, at app en hjælper dem i deres hverdag. I alt 83% af testpersonerne fortæller således, at de oplever at app en hjælper dem i hverdagen. Hvor meget hjælper app'en dig i din hverdag? 33% 17% 50% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Over en bred kam fortæller testpersonerne, at app en hjælper dem med at huske opgaver og aftaler. Som det fremgår af figuren nedenfor, oplever langt de fleste testpersoner, at de har husket flere aftaler og opgaver efter de er begyndt at bruge app en. Hele 92% af testpersonerne svarer således enten, at app en i høj grad eller i nogen grad har betydet, at de har husket flere aftaler og opgaver. Heraf oplever 58,3% i høj grad. Andel af testdeltagere som har husket flere abaler og opgaver eber de er begyndt at bruge app'en 33% 8% 59% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Testpersonerne uddyber blandt andet denne vurdering med følgende kommentarer: - Jeg er blevet bedre til at huske pillerne - Husker tingene bedre - Hjulpet med rækkefølgen af tingene så det er blevet nemmere at huske - De fleste af forældrene kan godt genkende, at de unge testpersoner husker flere opgaver og aftaler med app en, men i mindre omfang end de unge. Som det fremgår af figuren nedenfor, giver 61,6% af forældrene til testpersonerne udtryk for, at de i høj grad eller i nogen grad har oplevet, at deres barn har husket flere aftaler og opgaver end før han/hun benyttede app en. Heraf svarer klart størstedelen i nogen grad (38,5%), i modsætning til de unge, hvor størstedelen af svarede i høj grad. Hvor der ikke var nogen af testpersonerne der sva- 12

13 rede at de slet ikke husker flere opgaver og aftaler med app en, svarer 25 % af forældrene slet ikke og 15% at det kun er i mindre grad. Forældrenes vurdering af om deres barn har husket flere abaler og opgaver eber han/hun er begyndt at bruge app'en 15% 23% 23% 39% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Denne forskel imellem forældrenes og de unge testpersoners vurdering skal sandsynligvis tilskrives, at forældrenes vurdering tager afsæt i, hvor meget forældrene oplever, at de stadig skal hjælpe deres børn/unge med at huske på ting. Selv om de fleste unge giver udtryk for, at de nu husker flere opgaver og aftaler, er dette ikke ensbetydende med, at forældrene oplever, at de kan give slip på opgaven med at huske dem på diverse gøremål. Hertil kommer, at forældrene også har brugt tid på at hjælpe de unge med at anvende app en. I alt 61,6% af forældrene giver således udtryk for, at de i høj eller nogen grad har hjulpet deres barn/unge med at bruge app en. Her svarer kun 41,7% af de unge imidlertid, at forældrene har hjulpet dem i høj grad eller i nogen grad. De fleste forældre giver i deres kommentarer udtryk for, at de mener app en over tid kan være en hjælp for deres børn/unge. For flere af de unge i denne målgruppe vil det være en længere proces at vænne dem til at får det fulde udbytte af app en: - Jeg mener helt klart at det er en hjælp til hans fremtid at kunne styre tingene elektronisk - Det er en langvarig proces at vænne (red. testpersons navn) til at bruge skema på den måde, men jeg tror stadig at det er det som fremtiden vil og skal give ham. Koordinator, der løbende har fulgt de unge, giver udtryk for, at det er hendes oplevelse, at de unge i høj grad profiterer af at bruge app en: - Jeg tror der er flere, der profiterer af den end man umiddelbart kan se ud af svarerne. På en vis måde er det et opdragende og regulerende redskab. I den alder er det måske ikke sjovt at blive påmindet om praktiske gøremål, lige meget om det er fra forældre eller telefonen. Ønsker testpersonerne at bruge app en i fremtiden? På trods af at langt de fleste testpersoner og forældre til testpersoner giver udtryk for, at de har været glade for at bruge app en og gerne vil anbefale app entil andre, svarer blot 41,7% af testpersonerne ja til, at de gerne vil fortsætte med at bruge app en, når testperioden er forbi. En andel på 16,7% af testpersonerne svarer nej til at fortsætte med at bruge app en, og hele 13

14 41,7% svarer ved ikke. Mange testpersoner er således tøvende i forhold til at sige ja til at fortsætte med at bruge app en. Andel af testpersoner der ønsker at fortsæde med at bruge app'en eber testperioden udløber 41,7% 16,7% 41,7% Ja Nej Ved ikke Blandt forældrene er der en større andel, der svarer ja til, at de ønsker at deres barn skal fortsætte med at bruge app en, når testen er overstået, nemlig 61,5%. 38,5% svarer ved ikke. At den umiddelbare tilslutning til at fortsætte med at bruge app en ikke er større skal ses i lyset af, at testpersonerne har oplevet, at app en er meget langsom og har mange tekniske problemer. Dette gennemgås i det følgende afsnit. Problemer med hastighed og fejl på app en De unge testpersoners tøven med at svare ja til at fortsætte med at bruge app en efter testen afsluttes, hænger sammen med de tekniske problemer testpersonerne har oplevet med app en. Som det fremgår af figuren nedenfor svarer hele 75% af de unge testpersoner, at de oplever at app en teknisk set fungerer mindre godt eller dårligt. Hvordan har app'en fungeret teknisk set? 25% 8% 17% Meget godt Godt 50% Mindre godt Dårligt Flere testpersoner fremhæver at ideen med app en er god, men at det tekniske ikke fungerer. En testperson formulerer det således: - Hvis den lå på app store ville den få 2 stjerner (dårlig). Ideen er god, men det tekniske fungerer dårligt 14

15 App en opleves som langsom Det primære problem der nævnes af testpersonerne og deres forældre er, at app en opleves som meget langsom: - Den er rigtig langsom! - Programmet er alt for langsomt, så han f.eks. ikke kan nå at tjekke sin huskeliste ud inden han skal gå om morgenen. Og så er hele ideen jo væk. - Den er lang tid om at loade - Flere fremhæver at app en er så langsom, at de ikke altid kan komme ind og klikke påmindelserne af: - Han synes den er irriterende på det punkt, at han tit og ofte ikke kan komme ind og trykke af Koordinator bekræfter, at hun også i sin kontakt med de unge har fået at vide, at de oplever app en som meget langsom, og at de unge ikke har tålmodighed til at vente den tid, det tager: - Der er et problem med hurtigheden. De unge bliver utålmodige, hvis de skal vente for længe på at de kan komme ind på app en. - Koordinator fortæller i denne forbindelse, at hun har fået tilbagemeldinger om, at flere gerne vil fortsætte med at bruge app en efter testen slutter, under forudsætning af at app en bliver hurtigere. Web-view kan være årsag til langsom hastighed At app en opleves som langsom hænger sammen med, at app en ikke er en klassisk native app, hvor programmet og data ligger på telefonen og specifikt er bygget til en bestemt type telefon, såsom en iphone. Appinux app er baseret på et web-view, hvilket betyder, at alt indhold på app en hentes fra en ekstern hjemmeside. En web-view løsning sparer ressourcer for det firma som udbyder app en og højner kompatibiliteten så den samme app kan anvendes på flere enheder eks. Android og IOS. En web-view løsning betyder dog også, at data skal loades fra en ekstern hjemmeside hver gang app en bruges, og at det kan tage tid at loade disse data. Set i lyset af de mange negative tilbagemeldinger der er kommet angående hastigheden bør det overvejes om app en frem over kan køre som en native app, der er installeret på telefonen eller finde andre løsninger, der kan øge hastigheden på app en. Fejl i app en De fleste testpersoner kommenterer udover problemer med hastigheden, at de oplever mange fejl i app en. De fleste præciserer dog ikke hvilke fejl, der er tale om, men kommer med kommentarer såsom: - Den er for ustabil og er der er for mange fejl. 15

16 Blandt forældre til testpersoner er der dog flere, der konkretiserer, hvilke typer fejl de oplever, såsom at man ikke kan komme ind i app en, at alarmen med påmindelser altid ikke kommer, at der er problemer med at oprette nye påmindelser samt at app en går ned: - Ofte er der ingenting på listen, den går i sort eller den kommer ikke med alarmerne. - Virker ikke helt stabilt, mange gange kan man ikke komme ind i systemet - På samme måde virker programmet ikke ordentligt for mig at taste ind i. Gentagelser virker kun halvdelen af gangene, hvorfor jeg er nødt til at sidde og oprette og slette den samme begivenhed flere gange for at få den til at virke. Desuden går programmet ned hver gang man forsøger at lave en gentagelse. En forælder fremhæver i denne sammenhæng, at de mange fejl betyder, at man ikke kan stole på app en og alligevel skal kontrollere om barnet/den unge får udført diverse handlinger: - Vi vil gerne bruge app en til, at jeg kunne give mere slip på (red. testpersonens navn) og han kunne blive mere selvstændig. Men hvis jeg skal kunne det, så skal app en virke HVER dag, så han husker sin madpakke HVER dag og ikke kun 3 dage om ugen. Ellers skal jeg alligevel kontrollere ham, og så forsvinder hele ideen. De mange fejl er en væsentlig årsag til, at så stor en andel af testpersonerne er tøvende med at sige ja til at ville fortsætte med at bruge app en efter testperioden er overstået. Hele 41,7% svarer som tidligere nævnt ved ikke. En forælder forklarer hvordan de mange fejl gør, at de kører sur i at bruge app en: - Det betyder, at vi begge, men især (red. testpersonens navn) går død i at bruge app en. Konsekvenser for de unge De tekniske problemer har haft en negativ indvirkning på flere testpersoner. Et par forældre formulerer det således: - Når programmet skal genstartes eller går i hårdknude, så bliver han meget vred på mobilen! - Jeg oplever, at han bliver meget frustreret, når app en ikke virker. En forælder giver direkte udtryk for, at det er værre for den unge de dage hvor app en ikke virker i forhold til, hvis den unge ikke havde haft app en: - Det virker fint de dage, hvor app en virker. Nogle af de andre dage virker det til gengæld næsten modsat. Jeg oplever, at han jo læner sig op ad app en og dermed ikke finder andre strategier og metoder. Derfor går det mere galt end normalt i de dage, hvor app en ikke virker eller han ikke kan nå at bruge den, fordi den er for langsom. Koordinator har i denne forbindelse lagt mærke til, at app ens fejl og manglende hastighed i særdeleshed synes at være problematisk for de unge med opmærksomhedsvanskeligheder: - Har en fornemmelse af at de unge med autistiske træk har mere glæde af den end dem der har ADHD. Det tror jeg har noget med hurtigheden på app en at gøre. 16

17 På trods af de mange tekniske vanskeligheder, som har gjort at testpersonerne ikke altid har kunnet komme ind og klikke af eller ikke har haft tålmodighed til at vente til systemet var klart, har testpersonerne i alt klikket 77,4% af påmindelserne af. Set i lyset af de tilbagemeldinger, der er kommet angående tekniske fejl og manglende hastighed må andelen af besvarede påmindelser vurderes som høj. Andelen af besvarede påmindelser havde sandsynligvis været noget højere, hvis app en teknisk set havde fungeret optimalt. Denne antagelse understøttes af, at der som tidligere beskrevet ikke ser ud til at være nogen særlige mønstre i, at bestemte typer af meddelelser ignoreres, eller at besvarede påmindelser generelt er stigende eller faldende over tid. Således synes de ignorerede påmindelser generelt set ikke at være udtryk for et bevidst ønske om at ignorere påmindelserne, men fremstår mere tilfældigt. Opbakning til selv at oprette og ændre påmindelser I starten af maj blev der åbnet op for, at testpersonerne og deres forældre selv kunne oprette og ændre påmindelser på app en. Det skete som følge af den feedback, der var kommet i forbindelse med midtvejsevalueringen. Langt fra alle har benyttet sig af muligheden for at ændre og oprette nye påmindelser på app en. Blandt testpersonerne er det i alt 33%, der angiver at de har oprettet eller ændret påmindelser. Forældrene angiver imidlertid, at 46% har ændret eller oprettet nye påmindelser på app en. Dette kan være et udtryk for, at det i flere af familierne i højere grad har været forældrene, der står for at oprette påmindelserne, end det er den unge. Selv om langt fra alle har benyttet sig af muligheden for at oprette nye påmindelser, er der gennemgående stor tilfredshed med, at man nu har denne mulighed: - Det er uundværligt, da tidspunkter ændrer sig, og der kommer ferier og lign. å - Det blev væsentlig bedre, da hun selv fik lov til at tilrettelægge app en som hun ville. Hendes aften og morgener blev meget mere struktureret. - Det er klart, at det bliver væsentligt bedre, at man selv kan ændre hans lister efter behov og efter at man bliver klogere. Jeg tænker også at vi vil kunne bruge den til engangsting f.eks. til en pakkeliste, når han skal pakke til sommerferien eller en lejrskole. Koordinator fortæller i denne forbindelse, at der på trods af at langt fra alle har ændret i påmindelserne har været stor tilfredshed med at få muligheden, fordi det kan give en følelse af selv at have kontrollen: - Da de hørte det var muligt selv at rette og ændre, blev de meget tilfredse, men der er ikke mange der har ændret noget måske 4-5 stk. Jeg tror, at følelsen af at kunne ændre uden at skulle ringe er vigtig. Jeg tror, at hvis man ikke selv kan ændre app en, så kan man få opfattelsen af, at andre er med til at styre ens dagligdag. Det kan man måske godt få modstand på. Kun 16,7% af de unge testpersoner fortæller, at muligheden for selv at ændre og oprette påmindelser i app en har fået dem til at bruge app en mere. Hele 66,7% fortæller, at det ikke har fået dem til at bruge app en mere. I denne sammenhæng angiver 46,2% af forældrene ud- 17

18 tryk for, at muligheden for selv at ændre i app en har givet barnet/den unge større motivation til at bruge app en. Koordinatorrollen Tilbagemeldingerne fra testpersonerne og deres forældre om koordinator og den funktion hun har haft har været yderst positive. Samtlige forældre fortæller således, at de har oplevet, at kontakten til koordinator har været meget god eller god. Koordinatorfunktionen har desuden haft en motiverende effekt på de fleste testpersoner. En stor overvægt af testpersonerne giver udtryk for, at det har motiveret dem, at koordinator har ringet og fulgt op. Således svarer 83,3% af testpersonerne, at det har motiveret dem i høj grad eller i nogen grad. Har koordinators opfølgning mo\veret testpersonerne \l at bruge app'en? 8% 50% 8% 34% ja, i høj grad Ja, i nogen grad I mindre grad Slet ikke De unge testpersoner har ikke kontaktet koordinatoren i særligt stort omfang. De testpersoner der angiver, at de har ringet til koordinator, fortæller at de har ringet tilbage, hvis de har set at koordinator har ringet. Nogle få har dog taget kontakt i forbindelse med de tekniske fejl, der har været på app en. Usikkerhed om opgaven Funktionen som koordinator har været en ny funktion, som har skulle finde sin form i løbet af testforløbet. Koordinator har oplevet en usikkerhed omkring, hvilke retningslinjer hun konkret skulle leve op til i forhold til kontakten med de unge: - Jeg har nogle gange været lidt usikker på rolle og rammer og forventninger. Der har blandt andet været usikkerhed omkring, hvor ofte testpersonerne skulle kontaktes, og hvordan der skal reageres, hvis der er en testperson, man ikke kan få fat i og hvor mange påmindelsespunkter man maksimalt bør oprette. Koordinator har i denne sammenhæng savnet mere sparring. Behov for oplæring Koordinatoren giver endvidere udtryk for, at hun har savnet oplæring både i brugen af app en og indføring i de tekniske spørgsmål, der kan komme fra testdeltagere og forældre ved opstart af testforløbet. 18

19 I denne sammenhæng vil det være en fordel, hvis der afsættes særskilt tid til en grundig introduktion til systemet både app en, hjemmesiden samt oplagte tekniske spørgsmål vedrørende brugen af app en. I forbindelse med opstart af denne test foregik introduktionen til app en og hvordan man konkret opretter en bruger umiddelbart før testdeltagerne skulle møde ind med deres telefon og få installeret app en. Fremadrettet kan man med fordel sikre, at der er bedre tid til introduktion, så koordinator får mulighed for at afprøve systemet, stille spørgsmål og alene kan være fokuseret på at sætte sig ind i dette nye system. Efter at koordinator først havde fået denne introduktion, har hun oplevet at systemet har været brugervenligt og ikke umiddelbart kræver nogen tekniske forudsætninger at anvende. Løbende opstart af nye brugere af app en Koordinator fremhæver, at det vil være en fordel, hvis man i fremtiden kan optage nye brugere af app en løbende, frem for at lade en stor gruppe starte på samme tid. Det vil give en større mulighed for at knytte kontakt til de enkelte børn/unge og muliggøre at der kan tages flere individuelle hensyn og gives en bedre introduktion til systemet. Flere forældre fortæller i denne forbindelse at introduktionen til app en gik lidt hurtig: - Det gik meget meget hurtigt på kommune kontoret der var flere på samme tid og det var et varmt lokale. Umiddelbart gik hjælpen kun på at downloade app en, men ingen decideret gennemgang af, hvad man skulle. - Jeg tænker man kan højne engagementet hos de unge ved at gøre mere ud af oplæringen. Samarbejdet mellem Familiecentret og Appinux Appinux har igennem hele testforløbet vist handlekraft og har hurtigt gennemført ændringer på baggrund af den feedback, der kom fra testpersonerne. Denne handlekraft viste Appinux fra start ved at udvikle piktogrammer til app en, så testpersoner med læsevanskeligheder kunne bruge app en. Endnu et eksempel er, at da Appinux fik en tilbagemelding om, at testpersonerne ønskede at påmindelser kun vises for én dag ad gangen, blev dette hurtigt ændret. Generelt har Appinux vist stor lydhørhed i forhold til den feedback der er kommet fra testpersoner og Familiecentret. Der har været en god løbende kontakt og et konstruktivt samarbejde. Koordinator har også oplevet, at samarbejdet med Appinux har været positivt. Kontaktpersonen hos Appinux har været hjælpsom og imødekommende. Appinux har desuden vist stor interesse for at hjælpe testpersonerne med de tekniske problemer, der har været med telefonerne. Det har imidlertid ikke været muligt for Appinux at løse alle udfordringer under testforløbet, selvom viljen har været der. 19

20 I forhold til afrapportering vil det være hensigtsmæssigt, hvis det i fremtiden bliver lettere at få overblik over brugernes data og at programmet evt. kan hjælpe med at krydse og filtrere data. Anbefalinger Der synes at være et væsentligt potentiale med app en. Det er dog afgørende at Appinux tager hånd om de børnesygdomme, der har vist sig, samt sikrer at hastigheden forbedres betydeligt. Ny test efter problemer med fejl og hastighed overkommes Hvis Ishøj Kommune skal fortsætte med at bruge app en anbefales, at app en testes endnu engang når Appinux har udbedret de tekniske forhold, så app en bliver hurtig og stabil. App en skal være guleroden Hvis app en skal testes igen vil Ishøj Kommune invitere unge til at teste app en, men denne gang uden at tilbyde dem en iphone 4. Hermed sikres at interessen entydigt går på det potentiale der er forbundet med at bruge app en og ikke ønsket om en dyr telefon. Overvejelser om målgruppens alder Målgruppen for denne test har været unge i alderen 12 til 17 år. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der dog to testpersoner, der kun er 11 år, men som dog fylder 12 år i Aldersfordelinge på testdeltagerne 2 0 antal 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Hvis Ishøj Kommune vælger at fortsætte med at bruge app en, kan det overvejes, hvorvidt målgruppen for app en skal ændres, således at aldersgruppen hæves fra 11 år til 14 eller 15 år. Kontaktpersonen for testforløbet påpeger i denne sammenhæng, at de helt unge på 11 til 13 år potentielt ikke er motiverede for at blive selvhjulpne som det gør sig gældende for de 14 årige og op. Koordinator mener således, at det kræver en vis modenhed: Der skal en vis modenhed til. Jeg kan sagtens se mere modne unge eller voksne med egen motivation, der virkelig kan profitere af at få apps installeret. Koordinator oplever i denne forbindelse, at det primært er forældrene, der virker motiverede, når der er tale om testdeltagere i alderen 11 til 13 år. Fra 14 års-alderen vil de unge evt. have et større ønske om at blive mere selvhjulpne. Det bør desuden overvejes, hvorvidt målgrup- 20

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for Redskaber Redskaberne består af fire arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der giver mening for jer: Måske

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere