Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009"

Transkript

1 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland på vegne af KVIS: Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

2

3 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland på vegne af KVIS: Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

4

5 Denne rapport er udarbejdet til Speciallæge Edith Ingerslev Svare

6 Hvordan oplever patienterne din praksis? Pilotundersøgelse af patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt dine patienter Konceptet er udviklet af Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling på vegne af KVIS: Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger Center for Kvalitetsudvikling Juni 2009

7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Rapportens opbygning Grundlaget for dine resultater Dine patienters svarprocent Temaer i spørgeskemaet Dine resultater - et hurtigt overblik Dine resultater set i forhold til de øvrige speciallæger Læsevejledning Sådan læser du dine resultater Resultater i undersøgelsen Samlet indtryk Den gennemsnitlige andel tilfredse på temaerne i undersøgelsen Ventetid Speciallægen og personalet Undersøgelse og behandling Information Tidsbestilling og kontakt med klinikken Adgangsforhold og lokaler Hvor ligger dit forbedringspotentiale?...32 Bilag 1 Udsendt materiale...36 Bilag 2 Organisering af pilotprojektet...42 Bilag 3 Undersøgelsesmetoden...43 Bilag 4 Den statistiske databehandling...46 Bilag 5 Frekvens- og krydstabeller med dine patienternes baggrundskarakteristika...48 Bilag 6 Kommentarsamling...74 i

8 2

9 1 Indledning 1.1 Baggrund Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner har igangsat projektet Kvalitetsudvikling i speciallægepraksis (KVIS), med henblik på at udvikle en sammenhængende kvalitetsmodel for at arbejde målrettet med kvalitetsudvikling i speciallægepraksis. KVIS afprøver og implementerer metoder til udvikling af patientoplevet kvalitet, organisatorisk kvalitet og faglig kvalitet. Et af delprojekterne har til formål at gennemføre en pilotundersøgelse, som måler den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. Delprojektet blev sendt i udbud, hvor Center for Kvalitetsudvikling blev valgt til opgaven. I pilotundersøgelsen er der uarbejdet to typer rapporter: en individuel rapport til hver af de deltagende speciallæger og en samlet landsrapport. Andre områder inden for sundhedsvæsenet gennemfører lignende undersøgelser af patienternes tilfredshed ud fra ønsket om at skabe kvalitetsforbedringer. F.eks. er der lavet undersøgelser af patienters oplevelser i almen praksis (DANPEP) og på sygehusambulatorier i blandt andet Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Patienterne i disse undersøgelser har visse lighedspunkter med patienterne i denne pilotundersøgelse. Det kan være fristende at sammenligne forskellige spørgsmål, som indgår i flere undersøgelser, men mange forhold har indflydelse på patienternes svar, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne på tværs af de forskellige undersøgelser. Denne rapport er din individuelle rapport, hvor du og din speciallægepraksis er blevet vurderet af dine patienter inden for en række temaer, som patienter generelt finder centrale for kvaliteten af deres undersøgelse/behandling. Rapporten repræsenterer på denne måde ét billede af kvaliteten et vigtigt billede, men ikke det eneste. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at den patientoplevede kvalitet kun er ét perspektiv, og at der er andre hensyn at tage ved tilrettelæggelsen af arbejdet. Det er ikke tilstrækkeligt at starte ved patienternes besvarelse af det første spørgsmål i spørgeskemaet og stille sig selv spørgsmålet: Er det godt nok? Hvordan gør vi det bedre? Opgaven er ikke helt så enkel, for der er jo også andre hensyn at tage. Hvordan ser kvaliteten ud set i et lægefagligt perspektiv? Får vi opdateret vores viden? Er vi gode nok til at bruge den? Og hvordan med det økonomiske og det organisatoriske perspektiv? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen prioriteringen af tiden? Forvalter vi Sygesikringens ressourcer på den bedste måde? De tiltag speciallægen vælger at gennemføre i sin praksis, skal derfor tilrettelægges under hensyntagen til de andre ovenfor nævnte perspektiver på praksis kvalitet. Hvad man derfor vælger at gøre i sin praksis, vil altid blive et resultat af en prioritering på baggrund af individuelle forhold. Endelig er det vigtigt at huske, at spørgeskemaundersøgelsen afspejler en forenklet vurdering af patienternes egentlige opfattelse af kvaliteten. Spørg dig selv, hvad det kunne være, der fik patienterne til at svare, som de gjorde. Diskuter det med dine kolleger eller spørg dine patienter! Nogle af svarene finder du måske i dine patienters kommentarer, som er gengivet i bilag 6. 3

10 1.2 Formål Pilotundersøgelsen har til formål at udvikle og afprøve en metode til måling af patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis. Undersøgelsen bidrager til at synliggøre områder, som har forbedringspotentiale hos speciallægerne. Denne rapport bygger på resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter i din praksis. Det er hensigten, at du kan benytte undersøgelsens resultater som et redskab til at arbejde med at identificere og forbedre patienternes oplevelser. Landsrapporten giver en tilbagemelding på resultaterne på lands-, regions- og specialeniveau og kan findes på Danske Regioners hjemmeside på og Forskning/KVIS - Kvalitetsudvikling i speciallægepraksis og hos Lægeforeningen på eller hos Projektsekretariatet på Resultaterne i landsrapporten er udarbejdet på grundlag af aggregerede data fra speciallægerne med henblik på at få et overblik over regionale og nationale mønstre i patienttilfredsheden i speciallægepraksis. Det er således ikke muligt at identificere dine eller andre speciallægers resultater. 1.3 Rapportens opbygning Rapporten er inddelt i seks dele. Ovenfor er rapportens baggrund, formål og opbygning beskrevet. Rapportgrundlaget bliver gennemgået i kapitel 2, hvor blandt andet undersøgelsens omfang og svarprocent præsenteres og temaerne i spørgeskemaet introduceres. En oversigt i kapitel 3 giver dig et overblik over, hvordan dine resultater placerer sig i forhold til resultaterne for andre speciallæger i undersøgelsen. Læsevejledningen i kapitel 4 er en guide til at læse resultaterne i undersøgelsen. I de to sidste kapitler gennemgås resultaterne af pilotundersøgelsen. Kapitel 5 viser patienternes samlede indtryk af din praksis og sammenligner dine patienters overordnede tilfredshed med dit speciale og for alle speciallæger på tværs af specialer. I kapitlet finder du også en oversigt over, hvilke temaer der i gennemsnit har en stor andel tilfredse patienter samt fordelingen af dine patienters svar på de øvrige spørgsmål i spørgeskemaet. Kapitel 6 viser, hvilke forhold der betyder mest for dine patienters samlede indtryk. Dette sammenholdes med patienternes tilfredshed og giver på den måde et bud på, hvilke områder du med fordel kan fokusere på i arbejdet med at forbedre kvaliteten i din praksis. I bilag 1 finder du både spørgeskema og følgebrev, som du udleverede til dine patienter, samt det oplysningsskema du modtog ved udleveringsperiodens start og som du har returneret med oplysninger om klinikken og dig selv. Hvorledes pilotundersøgelsen er organiseret er beskrevet i bilag 2. Derefter følger i bilag 3 en beskrivelse af den anvendte undersøgelsesmetode, herunder inklusionskriterierne for patienterne i undersøgelsen, udvælgelsen af speciallæger til undersøgelsen og en beskrivelse af valideringen af spørgeskemaet. I bilag 4 er en gennemgang af de statistiske og metodiske valg, der er foretaget i rapporten. Derefter følger i bilag 5 frekvens- og krydstabeller med dine patienters baggrundskarakteristika som eksempelvis køn og alder. Til sidst finder du i bilag 6 en kommentarsamling med dine patienters kommentarer opdelt efter temaerne i spørgeskemaet. 4

11 2 Grundlaget for dine resultater Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt dine patienter. Patienterne er inkluderet i undersøgelsen ved, at spørgeskemaerne blev udleveret til på-hinanden-følgende patienter i din praksis. Undersøgelsen blev gennemført i marts Du udleverede spørgeskemaer i perioden Patienterne blev bedt om at tænke tilbage på de seneste seks måneder, når de besvarede spørgsmålene. I bilag 3 kan du finde en mere detaljeret gennemgang af undersøgelsesmetoden. 2.1 Dine patienters svarprocent Du modtog 130 spørgeskemaer til udlevering blandt dine patienter. Du har oplyst, at du ved udleveringsperiodens ophør havde 8 overskydende skemaer. Af de patienter, du udleverede spørgeskemaet til, har 75 indsendt deres besvarelse til Center for Kvalitetsudvikling. På baggrund af ovenstående er dine patienters svarprocent beregnet i tabel 1. I tabel 5 i bilag 5 kan du se, hvordan dine patienter, der har besvaret spørgeskemaet, er fordelt på baggrundskarakteristika som eksempelvis køn, alder og uddannelse. Tabel 1. Oversigt over grundlaget for dine resultater Udleveringsperiode: Skemaer udleveret: 122 Patienter: 75 Svarprocent: 61% Læger i undersøgelsen inden for dit speciale: 13 Patienter i gennemsnit for lægerne inden for dit speciale: 73 Læger i undersøgelsen: 158 Patienter i gennemsnit for lægerne i undersøgelsen: 69 5

12 2.2 Temaer i spørgeskemaet Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra litteraturen på området og fra tidligere undersøgelser af den patientoplevede kvalitet blandt lignende patientgrupper, som har vist hvilke temaer patienterne prioriterer højt. Det drejer sig især om DANPEP-undersøgelserne blandt de praktiserende læger og de løbende undersøgelser af ambulante patienters oplevelser på sygehusene i regionerne. Dette resulterede i følgende temaer i undersøgelsen: Ventetid Speciallægen og personalet Undersøgelse og behandling Information Tidsbestilling og kontakt med klinikken Adgangsforhold og lokaler Læger med speciale i oto-rhino-laryngologi har desuden haft et specialespecifikt tema med i undersøgelsen. Temaet var placeret efter de øvrige temaer i spørgeskemaet. Herved havde temaet ikke indflydelse på patienternes svar på de øvrige tilfredshedsspørgsmål, så det stadigt er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af specialerne. Temaet omhandler speciallægeklinikken som operationssted. Udover at belyse patienternes oplevelser af speciallægeklinikken som operationssted havde spørgsmålet til formål at undersøge og teste processen omkring udviklingen af specialespecifikke temaer/spørgsmål, og spørgsmålet blev derfor udarbejdet i samarbejde med ørelæger i undersøgelsen. 6

13 3 Dine resultater - et hurtigt overblik 3.1 Dine resultater set i forhold til de øvrige speciallæger Hvordan er dine resultater sammenlignet med resultaterne for de øvrige speciallæger i undersøgelsen? Tabel 2 sammenligner andelen af tilfredse patienter i din praksis med andelen af tilfredse patienter hos de dårligst og bedst placerede speciallæger inden for dit speciale og blandt alle speciallæger i undersøgelsen. 1 Signifikante forskelle Forskellene mellem andel tilfredse er signifikanstestet, og signifikante forskelle er i tabel 2 markeret med en stjerne bag de andele tilfredse, som er signifikante forskellige fra andelen af patienter, der er tilfredse i din praksis. En stjerne betyder således, at forskellen mellem den pågældende andel tilfredse inden for dit speciale eller for alle speciallæger og andel tilfredse i din praksis er større end den ville være, hvis svarene var placeret tilfældigt, og forskellen kan derfor ikke tilskrives statistiske tilfældigheder. Dog skal det bemærkes at forholdsvis store forskelle kan fremstå insignifikante, hvis antallet af patienter, som de andele tilfredse beregnes på baggrund af, er begrænset. Dette skyldes at den statistiske usikkerhed er større jo færre patienter, der indgår i beregningerne. Beregningsmetoder I rapporten er det udelukkende patienter, som har svaret uforbeholdent positivt på de pågældende spørgsmål, der karakteriseres som tilfredse. I læsevejledningen kapitel 4 finder du en uddybende forklaring af, hvilke patienter der karakteriseres som henholdsvis tilfredse og ikke-tilfredse. Dine resultater sammenlignes i tabel 2 med resultaterne for øvrige speciallæger inden for dit speciale og øvrige speciallæger i undersøgelsen. Dine resultater indgår derfor ikke i beregningen af Dårligste, Bedste og gennemsnittet for speciallæger inden for dit speciale og speciallæger i undersøgelsen. I bilag 4 er de statistiske og metodiske valg beskrevet mere detaljeret. 1 Spørgsmålene om patienternes medinddragelse og tillid til undersøgelse/behandling samt spørgsmålet om, hvorvidt patienterne vil anbefale speciallægen til familie og venner, er ikke vist, da spørgsmålenes svarskala ikke er velegnet til en forenkling af svarene i tilfreds/utilfreds. 7

14 Tabel 2. Andel tilfredse patienter på alle spørgsmål i spørgeskemaet opgjort for dine patienter og de dårligst og bedst placerede læger inden for specialet og blandt øvrige læger i undersøgelsen Din praksis Dit speciale Alle speciallæger Dårligste Bedste Gennemsnit Dårligste Bedste Gennemsnit Ventetid Var du tilfreds med ventetiden, fra du kontaktede speciallægen, til du fik en tid? Fandt du ventetiden i venteværelset acceptabel? Hvis du oplevede ventetid i venteværelset, informerede personalet dig om denne ventetid? Speciallægen og personalet Hvordan var modtagelsen af dig i klinikken? Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at spørge til din situation? Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at lytte til dig? Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen? Hvordan vurderer du det øvrige personale med hensyn til at vise interesse for din situation? Undersøgelse og behandling Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at være omhyggelig med din undersøgelse og/eller behandling? Hvordan vurderer du, at undersøgelses- og/eller behandlingsforløbet hos speciallægen var tilrettelagt? 51% 33%* 90%* 68%* 24%* 96%* 61% 73% 56%* 94%* 78% 27%* 98%* 75% 63% 21%* 58% 37%* 6%* 90%* 39%* 91% 63%* 89% 78%* 47%* 97% 75%* 92% 63%* 93% 82%* 49%* 99%* 80%* 92% 65%* 97% 83%* 47%* 99%* 79%* 91% 64%* 97% 83%* 44%* 99%* 77%* 87% 51%* 80% 69%* 29%* 100%* 70%* 93% 67%* 94% 81%* 32%* 93% 71%* 93% 62%* 88% 76%* 30%* 89% 67%* 8

15 Tabel 2 (fortsat). Andel tilfredse patienter på alle spørgsmål i spørgeskemaet opgjort for dine patienter og de dårligst og bedst placerede læger inden for specialet og blandt øvrige læger i undersøgelsen Din praksis Dit speciale Alle speciallæger Dårligste Bedste Gennemsnit Dårligste Bedste Gennemsnit Information Brugte lægen et sprog, der var til at forstå? Blev du informeret om din undersøgelse og/eller behandling? Blev du informeret om din sygdom og/eller symptomer? Fik du mulighed for at stille alle de spørgsmål, du ønskede til speciallægen? Oplevede du, at du manglede skriftlig information fra klinikken? Fik du den information, du havde brug for, inden du forlod klinikken? (Dit videre forløb, medicin mv.) Tidsbestilling og kontakt med klinikken Hvordan vurderer du speciallægens klinik med hensyn til at få en tid, der passede dig? Hvordan vurderer du klinikken med hensyn til at få telefonisk kontakt med personalet? Adgangsforhold og lokaler Hvordan vurderer du adgangsforholdene til klinikken? Hvordan vurderer du klinikkens lokaler? Samlet indtryk Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i speciallægeklinikken? 95% 80%* 94% 88%* 62%* 100%* 87%* 96% 74%* 90% 82%* 51%* 98% 79%* 87% 64%* 86% 76%* 41%* 93% 71%* 86% 64%* 94% 81% 53%* 98%* 78%* 93% 57%* 89% 78%* 55%* 93% 80%* 88% 61%* 84% 76%* 53%* 95% 78%* 77% 41%* 83% 69% 40%* 92%* 69% 65% 41%* 66% 59% 23%* 88%* 55% 55% 43% 81%* 59% 24%* 86%* 58% 85% 46%* 89% 70%* 26%* 95%* 67%* 81% 49%* 77% 64%* 21%* 87% 54%* 9

16 4 Læsevejledning 4.1 Sådan læser du dine resultater Gennemgangen af dine resultater er inddelt i tre kapitler. I det forrige kapitel blev forskellene mellem dine patienters svar og patienternes svar hos de dårligst og bedst placerede speciallæger blandt henholdsvis læger inden for dit speciale og alle læger i undersøgelsen sammenlignet. I kapitel 5 kan du se dine patienters svar på spørgsmålene i spørgeskemaet sammen med svarfordelingen for henholdsvis speciallæger inden for dit speciale og alle speciallæger i undersøgelsen. Der er to gennemgående figurtyper i kapitel 5. Figur 1. Eksempel på den første figurtype i kapitel 5 Din praksis (n = ) Dit speciale (n = ) Alle speciallæger (n = ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Den første figurtype præsenterer svarfordelingen for de fleste spørgsmål i spørgeskemaet som i figur 1, hvor du kan se den procentvise fordeling af dine patienters svar. Den øverste søjle i figur 1 viser således dine patienters svar, mens den midterste og nederste søjle viser svarfordelingen for henholdsvis læger inden for dit speciale og alle læger i undersøgelsen. I parenteserne til venstre kan du se, hvor mange patienter (n), der har svaret på de pågældende spørgsmål. Farveforklaringen nederst i figuren viser hvilke farver, der repræsenterer de forskellige svarkategorier. Den/de uforbeholdent positive svarkategori(er) vises altid i grønne nuancer, mens de negative svarkategorier vises i røde nuancer, hvor mørkerød repræsentere den mest negative svarkategori. Eksempelvis viser den grønne del af søjlerne i figur 1 at 55 procent af patienterne i din praksis (øverste søjle) har svaret Virkelig godt, mens dette er tilfældet for 65 procent af patienterne, når vi ser på alle læger i undersøgelsen (nederste søjle). Tilsvarende fremgår det af eksemplet i figur 1, at 20 procent af patienterne i din praksis såvel som inden for dit speciale og i undersøgelsen har benyttet den gule middelkategori Godt. 10

17 Den anden figurtype viser andel tilfredse patienter i din praksis, inden for dit speciale og i undersøgelsen - se figur 2. Af eksemplet i figur 2 fremgår det således, at henholdsvis 85 og 80 procent af patienterne i din praksis (øverste søjle) var tilfredse i spørgsmål A og spørgsmål B. Tilsvarende viser den midterste og nederste søjle andel tilfredse patienter inden for henholdsvis dit speciale og i undersøgelsen. Figur 2. Eksempel på den anden figurtype i kapitel 5 Spørgsmål A Spørgsmål B 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle speciallæger Dit speciale Din praksis Afslutningsvis er sammenhængen mellem patienternes samlede indtryk og henholdsvis temaerne og spørgsmålene i spørgeskemaet vist i kapitel 6. Sammenhængene er i den forbindelse afbildet sammen med patienternes tilfredshed på det pågældende tema/spørgsmål. Kapitel 6 giver således et overblik over, hvordan din praksis klarer sig på de temaer/spørgsmål, der betyder mest for patienternes samlede indtryk. Tilfredse patienter I rapporten er det udelukkende patienter, som har svaret uforbeholdent positivt på de pågældende spørgsmål, der karakteriseres som tilfredse. For hovedparten af spørgsmålene betyder det, at patienterne karakteriseres som tilfredse, hvis de har benyttet svarmulighederne Enestående eller Meget god, mens patienterne karakteriseres som ikke-tilfredse, hvis de har benyttet svarmulighederne God, Nogenlunde eller Dårlig. For de spørgsmål, der benytter en svarskala med svarmulighederne Ja, i høj grad, Ja, i nogen grad, Nej, kun i mindre grad og Nej, slet ikke, er det på tilsvarende vis kun patienter, som har benyttet svarkategorien Ja, i høj grad, der karakteriseres som tilfredse. 2 Endelig er det kun de patienter, som har svaret, at deres samlede indtryk var Virkelig godt, der karakteriseres som tilfredse på dette spørgsmål. I bilag 4 finder du en oversigt over svarmuligheder, der karakteriseres som (uforbeholdent) tilfredse inden for de forskellige temaer. Det kan umiddelbart forekomme kontraintuitivt, at patienter, der har svaret Ja, i nogen grad eller God ikke karakteriseres som tilfredse, men dette er valgt med henblik på at sikre en vis spredning i 2 På spørgsmålet vedrørende manglende information er det patienter, som har svaret Nej, slet ikke, der karakteriseres som tilfredse, da denne svarmulighed er udtryk for et uforbeholdent positivt svar på dette spørgsmål. 11

18 resultaterne. Mange patienter benytter kun de positive svarmuligheder. Det vil derfor være vanskeligt at identificere forbedringspotentiale, hvis alle positive svar karakteriseres som tilfredse, da antallet af decideret negative svar ofte er beskedent og sårbart over for tilfældigheder. Ud fra et kvalitetsudviklingsperspektiv er det derfor mere interessant at skelne mellem patienter, der har benyttet den/de meste positive svarkategorier, og patienter der har benyttet de øvrige svarkategorier. Samtidig må den overordnede målsætning for kvalitetsarbejdet være, at alle patienter vurderer deres besøg som Enestående eller Meget god. Fokus på de (uforbeholdent) tilfredse patienter er i forlængelse heraf med til at fremhæve, at der er forbedringspotentialer på alle de områder, hvor dette ikke er tilfældet. I rapporten er det derfor andel (uforbeholdent) tilfredse patienter, der refereres til, når der refereres til andel tilfredse patienter. Endvidere er patienter, som enten ikke har svaret på spørgsmålene, har angivet flere svar eller har svaret Ikke relevant, ekskluderet fra samtlige analysers beregningsgrundlag, og disse svar vises således ikke i de efterfølgende kapitler. I bilag 4 kan du finde en nærmere beskrivelse af de statistiske og metodiske valg, der ligger til grund for præsentationen af dine resultater. 12

19 5 Resultater i undersøgelsen I det følgende afsnit får du præsenteret et billede af, hvordan dine patienter oplever det samlede indtryk af deres besøg i din praksis. Herefter får du en tilbagemelding på samtlige spørgsmål opdelt efter temaerne i undersøgelsen. I bilag 1 finder du spørgeskemaet, som danner udgangspunkt for undersøgelsen, og bilag 5 viser, hvordan dine patienters svar er fordelt for forskellige baggrundskarakteristika som eksempelvis køn, alder og antal besøg inden for det seneste år. 5.1 Samlet indtryk Dine patienter har sidst i spørgeskemaet besvaret et spørgsmål om deres samlede indtryk af din praksis. Figur 3 viser svarfordelingen for henholdsvis dine patienter, læger inden for dit speciale og alle læger i undersøgelsen. Du finder de overordnede kommentarer til din praksis i bilag 6.1. I alt har 12 patient(er) noteret noget i kommentarfeltet til RIS, ROS eller GODE IDEER til din speciallægeklinik. Figur 3. Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i speciallægeklinikken? Din praksis (n = 75) Dit speciale (n = 948) Alle speciallæger (n = 10839) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 13

20 I figur 4 kan du se, hvordan dine patienters svar fordeler sig i forhold til alle speciallæger i undersøgelsen på spørgsmålet om patienternes samlede indtryk af deres besøg i speciallægeklinikken. I figuren er speciallægerne i undersøgelsen inddelt i 10 lige store grupper efter andelen af patienter, der har svaret Virkelig godt. Hver søjle repræsenterer gennemsnittet inden for den pågældende gruppe. Den første søjle i figur 4 viser således den gennemsnitlige svarfordeling blandt den tiendedel af lægerne i undersøgelsen, hvor færrest patienter svarede Virkelig godt. Modsat viser søjlen længst mod højre den gennemsnitlige svarfordeling blandt den tiendedel af lægerne i undersøgelsen, hvor flest patienter har svaret Virkelig godt. Din praksis placerer sig i den gruppe, hvor søjlen er markeret med en! på x- aksen. Placeringen af din praksis i forhold til de øvrige speciallæger giver et fingerpeg på din praksis placering. Figur 4. Din praksis placering: Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i speciallægeklinikken? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Din praksis 14

21 I forbindelse med det samlede indtryk blev patienterne også spurgt om de ville anbefale speciallægen til familie og venner. Figur 5 viser svarfordelingen for dette spørgsmål. Figur 5. Ville du anbefale speciallægen til familie og venner? Din praksis ( n = 75 ) Dit speciale ( n = 945 ) Alle speciallæger ( n = ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Måske Nej 15

22 5.2 Den gennemsnitlige andel tilfredse på temaerne i undersøgelsen Undersøgelsen består udover patienternes samlede indtryk, af seks temaer med en række spørgsmål under hvert tema. Temaerne forventes på baggrund af erfaringerne fra litteraturen på området og tidligere undersøgelser af den patientoplevede kvalitet blandt lignende patientgrupper at ligge til grund for patientens oplevelse af det samlede indtryk. Nedenstående figur 6 viser den gennemsnitlige andel tilfredse patienter for hvert tema, Det giver et overblik over, hvilket tema der i gennemsnit har en stor andel tilfredse. Der kan dog være store forskelle på tilfredsheden for de enkelte spørgsmål under et tema. 3 Figur 6. Den gennemsnitlige andel tilfredse patienter på de forskellige temaer Ventetid Speciallægen og personalet Undersøgelse og behandling Information Tidsbestilling og kontakt med klinikken Adgangsforhold og lokaler 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle speciallæger Dit speciale Din praksis 3 Spørgsmålene om patienternes medinddragelse og tillid til undersøgelse/behandling indgår ikke i beregningen af den gennemsnitlige andel tilfredse, da spørgsmålenes svarskala ikke egner sig til inddeling i tilfreds/ikke-tilfreds (jf. kapitel 4). 16

23 5.3 Ventetid Temaet ventetid belyses ved tre spørgsmål. Figur 7 viser andel tilfredse patienter på spørgsmålene vedrørende deres ventetid. I bilag 6.2 finder du dine patienters kommentarer til temaet ventetid. I alt har 5 patient(er) noteret uddybende kommentarer til deres ventetid. Figur 7. Andel tilfredse patienter på spørgsmålene om ventetid Var du tilfreds med ventetiden, fra du kontaktede speciallægen, til du fik en tid? Fandt du ventetiden i venteværelset acceptabel? Hvis du oplevede ventetid i venteværelset, informerede personalet dig om denne ventetid? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Alle speciallæger Dit speciale Din praksis 17

24 Nedenfor kan du sammenligne fordelingen af dine patienters svar med svarfordelingen for henholdsvis læger inden for dit speciale og alle speciallæger i undersøgelsen. Figur 8. Var du tilfreds med ventetiden, fra du kontaktede speciallægen, til du fik en tid? Din praksis (n = 73) Dit speciale (n = 933) Alle speciallæger (n = 10531) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Figur 9. Fandt du ventetiden i venteværelset acceptabel? Din praksis (n = 73) Dit speciale (n = 937) Alle speciallæger (n = 10673) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Figur 10. Hvis du oplevede ventetid i venteværelset, informerede personalet dig om denne ventetid? Din praksis (n = 52) Dit speciale (n = 457) Alle speciallæger (n = 5604) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 18

25 5.4 Speciallægen og personalet Temaet speciallægen og personalet belyses ved fem spørgsmål. Figur 11 viser andel tilfredse patienter på spørgsmålene vedrørende speciallægen og personalet. I bilag 6.3 kan du finde dine patienters kommentarer til temaet speciallægen og personalet. I alt har 6 patient(er) noteret uddybende kommentarer til speciallægen og personalet. Figur 11. Andel tilfredse patienter på spørgsmålene vedrørende speciallægen og personalet opgjort for lægen, læger inden for specialet og alle læger i undersøgelsen Hvordan var modtagelsen af dig i klinikken? Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at spørge til din situation? Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at lytte til dig? Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen? Hvordan vurderer du det øvrige personale med hensyn til at vise interesse for din situation? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle speciallæger Dit speciale Din praksis 19

26 Nedenfor kan du sammenligne fordelingen af dine patienters svar med svarfordelingen for henholdsvis læger inden for dit speciale og alle speciallæger i undersøgelsen. Figur 12. Hvordan var modtagelsen af dig i klinikken? Din praksis (n = 75) Dit speciale (n = 941) Alle speciallæger (n = 10770) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enestående Meget god God Nogenlunde Dårlig Figur 13. Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at spørge til din situation? Din praksis (n = 74) Dit speciale (n = 947) Alle speciallæger (n = 10773) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enestående Meget god God Nogenlunde Dårlig Figur 14. Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at lytte til dig? Din praksis (n = 75) Dit speciale (n = 943) Alle speciallæger (n = 10809) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enestående Meget god God Nogenlunde Dårlig 20

27 Figur 15. Hvordan vurderer du speciallægen med hensyn til at få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen? Din praksis (n = 75) Dit speciale (n = 949) Alle speciallæger (n = 10826) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enestående Meget god God Nogenlunde Dårlig Figur 16. Svarfordelingen for lægen, læger inden for specialet og alle læger i undersøgelsen: Hvordan vurderer du det øvrige personale med hensyn til at vise interesse for din situation? Din praksis (n = 71) Dit speciale (n = 841) Alle speciallæger (n = 9186) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enestående Meget god God Nogenlunde Dårlig 21

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie NOTAT Projekt Den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis Kunde ekvis Notat nr. 1 Dato 6-11-2013 Til Fra ekvis Rambøll 1. Indledning Spørgeskemaet i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere