DugaBase Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DugaBase Brugermanual 02.01.2014"

Transkript

1 DugaBase Brugermanual

2 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette forløb... 9 Koblede forløb Adm Oplysninger A Patientskema B Forundersøgelse Operation A Patientskema B Efterundersøgelse Figuroversigt Stikordsregister Adgang til databasen DugaBase er en forløbsorienteret produktionsdatabase. Et forløb består af: skema 1A: før spørgeskema til patienten skema 1B: forundersøgelsesskema til undersøgeren skema 2: operationsskema til operatøren skema 3A: efter spørgeskema til patienten skema 3B : efterundersøgelsesskema til undersøgeren Efterundersøgelsen bør ligge min 3 måneder efter operationen. Det er muligt at oprette et uendeligt antal 3a og 3b skemaer ved fortsat behov for undersøgelser / behandlinger. Tilgang til databasen skal ske ved brug af Internet Explorer, idet alternative browsere kan give problemer! Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen. For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige person på afdelingen kontakte DugaBase-sekretariatet ved: Line Thorn, Gynækologisk Sekretariat, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Side 2 af 26

3 Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, Telefon Træffetid onsdag Mail: OBS HUSK AT NEDLÆGGE BRUGERE VED ANSÆTTELSESOPHØR O.LIGN. Følgende oplysninger skal fremsendes: Stilling, Navn, Afdeling og -adresse Efter aftale med sekretariatet kan den enkelte bruger oprettes som: 1. Udvidet bruger med rettighed til at: oprette, indtaste, redigere, lukke og åbne allerede lukkede forløb. 2. Standard bruger med rettighed til at: oprette, indtaste, redigere og lukke forløb. 3. Regions bruger med rettigheder som standard bruger samt rettighed til at lukke forløb oprettet på andre afdelinger i samme region Efter oprettelse fremsendes en med adgangskode til databasen. Produktionsdatabasen kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet. Benyt følgende adresser: Brugere på offentlige sygehus: Øvrige brugere (f.eks. privathospitaler opkoblet via de administrative systemer): Login Figur 1, Login Indtast det tilsendte brugernavn samt adgangskoden Hvad skal registreres? Side 3 af 26

4 DugaBase har som formål at monitorere urogynækologisk operationsaktivitet og kvalitet i Danmark. Derfor skal alle patienter som opereres med en urogynækologisk operation registreres i databasen. Herudover skal alle patienter henvist med komplikationer eller andet behandlingsbehov (f.eks. mangelfuld effekt som må formodes at stamme fra en urogynækologisk operation) også registreres selvom behandlingen ikke nødvendigvis medfører operation. Det er altså et krav til det samlede forløb, at det skal indeholde mindst én urogynækologisk operation. Hvis patientens oprindelige forløb er åbent, og hun behandles på samme sygehus, kan der blot oprettes flere efterundersøgelser, og evt. komplikationsbehandling kan anføres i efterundersøgelsesskemaet (3b). Hvis patientens tidligere forløb er lukket, eller hvis hun er henvist til et andet sygehus, skal der oprettes et nyt forløb. (Det tidligere forløb skal lukkes, hvis det stadig er åbent.) Et nyt forløb knyttes til det forløb (den operation som har udløst komplikationen eller behandlingsbehovet) i skema 0, hvor man bliver bedt om at anføre dato for den tilgrundliggende operation. Hvis den tilgrundliggende operation ikke er registeret i DugaBase kan DugaBase desværre ikke bruges til at registre evt. komplikationer. Husk under alle omstændigheder at indberette evt. komplikationer efter operationer med implantater til Sundhedsstyrelsen på Der vil være mange patienter, som bliver oprettet i DugaBase men ikke behandles med operation. Dette forhold skyldes, at det mange steder praktiseres at oprette patienten og indtaste data fra forundersøgelser inden der er truffet beslutning om behandlingsform. Disse patienter vil stadig figurere i DugaBase, selv om de er afsluttede uden operation, men de vil i så fald ikke indgå i årsrapporter og andre opgørelser. Side 4 af 26

5 Skærmbilledes generelle opbygning Figur 2, Skærmbilledes opbygning Det blå sidehoved med rullemenuer findes på alle sider. Herunder ses selve formularen. I designet er der lagt vægt på at minimere brug af scroll-funktion og derfor optræder der en række faneblade. For at lette indtastning fra papirskemaer er det forsøgt at opnå størst mulig lighed mellem papir skemaer og skærmbillede overalt hvor det har været teknisk muligt. Obligatoriske felter er markeret med to asterisker** F. Siden kan ikke gemmes, hvis disse ikke er udfyldt. Felter som er nødvendige for beregning af indikatorer er markeret med en asterisk *. Det er muligt at gemme data uden disse er udfyldt, men, der vises en påmindelse når formularen gemmes. Enkelte felter er forsynet med advarsler, hvor det har været meningsfuldt. F.eks. advares ved angivelse af højde under 120 eller over 220 cm. Der er muligt at gemme alle værdier. A: Aktuelle bruger B: Aktuelle brugers afdelingstilknytning C: Aktuelle patient D: Venstre margen med oversigt over patientens forløb. Menuen kan foldes ind eller ud efter behov og skillelinjen kan flyttes. E: Aktuelle forløb med forløbsejerens navn. En rød dato betyder at forløbet er lukket. En grøn dato efter formularen betyder, at data er komplet. En gul dato betyder manglende data i formularen. Den angivne dato er henholdsvis datoen for oprettelsen af forløbet / undersøgelsens / operationens / spørgeskemaets udførelse. Når en inkomplet formular åbnes, vil den altid blive åbnet med visning af de felter som mangler data og ikke nødvendigvis første fane. Nye formularer oprettes ved klik på Opret under hver formular-type. OBS: der er mulighed for at oprette et uendeligt antal 3A og 3B ved behov. Side 5 af 26

6 G: Alle datofelter udfyldes automatisk med dags dato ved indtastning af d +/- X angiver dagsdato +/- X H: Gem og luk-knappen gemmer og lukker aktuelle formular I: Gem-knappen gemmer aktuelle formular uden at lukke Side 6 af 26

7 Startside Figur 3, Startside På startsiden kan man se sin organisatoriske tilknytning A. Rullemenuen vil indeholde eventuelle valgmuligheder som er relevante for brugeren. Man kan også læse relevante nyheder af generel interesse. B Menupunkter Figur 4, menupunkter Start-menuen giver adgang til logge ud eller skifte adgangskode. Side 7 af 26

8 Patient-menuen giver adgang til at søge eller oprette patienter. Det samme kan opnås fra startsiden (figur 2, C). Oprette patient Første gang en patient indgår i databasen skal hun oprettes ved indtastning af stamdata i opret patient under patientmenu: Figur 5, Oprette patient Det vil i fremtiden være muligt at koble til centrale registre, således at stamdata bliver hentet og indsat direkte. Når patienten er oprettet, fremkommer nedenstående skærm. Hvis patienten allerede findes i databasen, vil denne skærm vise evt. tidligere forløb. Figur 6, Oprette patient 2 Side 8 af 26

9 Oprette forløb Figur 7, Oprette forløb Et nyt forløb skal oprettes, hvis der træffes beslutning om kirurgisk behandling med en urogynækologisk operation eller hvis patienten er henvist med komplikationer eller andre følger efter behandling med en urogynækologisk operation, men i sådanne tilfælde er der tale om et såkaldt koblet forløb (se koblede forløb ). Mange steder praktiseres det at oprette et nyt forløb straks når en patient henvises med en urogynækologisk lidelse. Når et nyt forløb oprettes vises brugerens organisatoriske tilknytning A. Det er muligt at vælge enhed i rullemenuen, hvis brugeren er tilknyttet flere enheder. Figur 8, Oprette forløb 2 Side 9 af 26

10 Når et forløb er oprettet vises menuen i venstre margen. Nogle patienter vil have flere forløb i databasen. DET ER IKKE MULIGT AT OPRETTE ET NYT FORLØB, HVIS DER EKSISTERER ET ÅBENT FORLØB PÅ PATIENTEN. I SÅ FALD MÅ MAN KONTAKTE EJEREN AF DET ÅBNE FORLØB OG BEDE OM AT FÅ DET LUKKET, INDEN ET NYT FORLØB KAN ÅBNES. Koblede forløb Et forløb skal kobles til et tidligere forløb, hvis der efter en urogynækologisk operation 1. fortsat er eller opstår behandlingsbehov. (F.eks. denovo stressinkontinens efter en cystocele operation eller persisterende inkontinens efter slyngoperation) 2. er opstået komplikationer som udredes eller behandles på et andet sygehus. Et forløb kobles til et tidligere via skema 0 administrative oplysninger, se figur 9. Når forløb kobles, sker der en automatisk overførsel af nogle data fra det tidligere forløb til det aktuelle. Hvis 1A spørgeskema ikke allerede er oprettet, oprettes det med data fra det SENESTE 1A og 3A spørgeskema. Hvis 1B forundersøgelse ikke allerede er oprettet, oprettes den med data fra det SENESTE 3B efterundersøgelsesskema. Det er vigtigt at gennemgå de overførte data for at sikre, at de er fuldstændige og opdaterede. Side 10 af 26

11 0 Adm Oplysninger Selvforklarende felter og rullemenuer. Obs: vigtigt at tage stilling til om forløbet evt. er koblet til et tidligere forløb. Angående udskrivelsesdato så vil den automatisk blive overført fra skema 2 Operation, hvis den er udfyldt i dette skema eller hvis der er krydset af for ambulant operation hvorved operationsdag og udskrivelsesdag bliver den samme. Figur 9, Skema 0 Administrative oplysninger Side 11 af 26

12 1A Patientskema Data fra skema 1A Patientskema indtastes / udfyldes. Hvis der indtastes direkte ved samtidig patientinterview uden brug af papirskema, kan man åbne infobokse, som viser svarmuligheder under fanerne Nedsynkningssymptomer og Urininkontinens. Dette gøres ved at klikke på de blå ikoner ved siden af svarfeltet Se figur 11 Figur 10, Skema 1A anamnese Side 12 af 26

13 Figur 11, Skema 1A inkontinens 1B Forundersøgelse Indledes med dato og stillingtagen til, om patienten ses på grund af en komplikation til et tidligere forløb. Det er vigtigt, at lægen tager stilling til dette da det har stor betydning for hvordan data indgår i databasen. Der vil være patientforløb, hvor det er et skønsspørgsmål, om et symptom regnes som en komplikation til en tidligere behandling eller en persisterende eller nyopstået klage. Som en generel retningslinje må det siges, at et symptom som var eksisterende før en behandling (og som behandlingen ikke rettede sig imod), IKKE kan regnes som en komplikation, hvis det fortsat eksisterer efter behandling. Derimod må et nyopstået symptom regnes som en komplikation. (Forud eksisterende stressinkontinens som persisterer efter en cystoceleoperation er ikke en komplikation, hvorimod de novo stressinkontinens efter cystoceleoperation må regnes som en komplikation.) Side 13 af 26

14 Figur 12, Skema 1B generelt Under fanen Nedsynkning vurderes prolapsgrad for alle tre kompartments, enten ved undersøgerscore (klinisk vurdering) eller ved POP-Q. Af beregningsteksniske grunde er det nødvendigt at taste et minustegn i feltet D, hvis patienten er hysterektomeret. Figur 13, skema 1B nedsynkning Fanerne Vandladning og Urin-inkontinens udfyldes med relevante målinger. Hvis der foreligger flere målinger af samme parameter gælder følgende: Hvis der er udført flere uroflow, skal der anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere urodynamiske undersøgelser anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere Bindvejningstest anføres: Værdi fra den mest repræsentative undersøgelse eller den højeste værdi, hvis flere tests er lige repræsentative. VVS værdier: gennemsnit af tre døgns målinger. Men hvis der er lavet flere tre-døgns målinger anføres: Værdier fra den mest repræsentative undersøgelse. Side 14 af 26

15 *Den mest repræsentative undersøgelse er: den med det største Q-max, det største volumen og den mindste residualurin. Endelig skal ASA score og behandlingsbehov vurderes begge angives via rullemenuer. Figur 14, Skema 1B Konklusioner 2 Operation Under fanen Generelt anføres relevante datoer samt operatør og assistent erfaring. Ved afkrydsning i feltet ambulant operation regnes operationsdag og udskrivelsesdag som den samme, og det er ikke nødvendig at angive en udskrivelsesdato. Det er vigtigt at huske at rette dette, hvis udskrivelsen udsættes. Datoen overføres automatisk til formular 0 Adm oplysninger. Figur 15, Skema 2 Generelt Side 15 af 26

16 Under fanen Bækkenbundsoperationer kan der anføres op til 7 samtidige bækkenbundsoperationer. Operationskode vælges fra en rullemenu (Figur 16). Afhængig af valget fremkommer der relevante felter vedrørende brug af mesh eller slynge. Udover firmanavn og produktnavn for anvendt mesh, skal implantat / mesh-type angives via rullemenu ( Figur 17) Figur 16, Skema 2 Bækkenbundsoperationer operationskoder Figur 17, Skema 2 Bækkenbundsoperationer mesh Ved andre operationer angives evt. samtidige ikke- urogynækologiske operationer. Det er muligt at vælge alle eksisterende operationskoder. En søgefunktion fremkommer ved klik på søgeknappen. Side 16 af 26

17 Figur 18, Skema 2 Andre operationer Anæstesiform og brug af antibiotika angives under fanen Anæstesi. Under fanen Komplikationer findes mulighed for afkrydsning af ingen operative komplikationer Herefter følger mulighed for angivelse af komplikationer opdelt på Blødning, Organperforation, Infektion, Blæretømningsbesvær og Andre. For hver komplikationstype skal der angives en aktionsdiagnose og et indgreb. Aktionsdiagnoserne vælges via rullemenu. Indgreb vælges fra rullemenu, eller relevant operationskode skrives i feltet Andet. Side 17 af 26

18 Figur 19, Skema 2 Komplikationer Side 18 af 26

19 3A Patientskema Figur 20, Skema 3A Supplerende spørgsmål I Skema 3A angives patientens svar ved kontrolundersøgelse eller interview min. 3 måneder efter operation. Ud over fanen Supplerende spørgsmål, indeholder formularen fanerne Nedsynkningssymptomer og Her er på samme måde som ved skema 1A mulighed for at se svarmuligheder ved at klikke på de blå ikoner ud for svarfeltet. Under fanen Konklusioner svarer patienten bl.a. på om hun har behov for yderligere kontrolbesøg. Dette spørgsmål er ment som en hjælp for behandleren, og det anbefales at indkalde patienter, som ikke er tilbudt klinisk kontrol postoperativt, hvis de har markeret ja i dette felt. Side 19 af 26

20 Figur 21, Skema 3A Konklusioner 3B Efterundersøgelse Under fanen Generelt angives behandlingssted for evt. komplikationer siden sidst. Hvis der vælges Anden afdeling, skal denne markeres fra en rullemenu. Figur 22, Skema 3B Generelt Side 20 af 26

21 Fanen Komplikationer / Diagnoser efter udskrivelsen ligner fanen Komplikationer i skema 2 Operation. Der kan angives om implantat-relateret komplikation er indberettet til Sundhedsstyrelsen og herefter angives komplikationer fordelt på Blødning, Organperforation, Infektion, Blæretømningsbesvær og Andre. For hver komplikationstype skal der angives en aktionsdiagnose og et indgreb. Aktionsdiagnoserne vælges via rullemenu. Indgreb vælges fra rullemenu eller relevant operationskode skrives i feltet Andet. Figur 23, Skema 3B Komplikationer De følgende faner Nedsynkning, Vandladning og Urin-Inkontinens følger samme regler som angivet for skema 1B: Under fanen Nedsynkning vurderes prolapsgrad for alle tre kompartments enten ved undersøgerscore (klinisk vurdering) eller ved POP-Q. Af beregningsteksniske grunde er det nødvendigt at taste et minustegn i feltet D, hvis patienten er hysterektomeret. Fanerne Vandladning og Urininkontinens udfyldes med relevante målinger. Hvis der foreligger flere målinger af samme parameter gælder følgende: Hvis der er udført flere uroflow skal der anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere urodynamiske undersøgelser anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Side 21 af 26

22 Hvis der er udført flere Bindvejningstest anføres: Værdi fra den mest repræsentative undersøgelse eller den højeste værdi, hvis flere tests er lige repræsentative. VVS værdier: gennemsnit af tre døgns målinger. Men hvis der er lavet flere tre døgns målinger anføres: Værdier fra den mest repræsentative undersøgelse. *Den mest repræsentative undersøgelse er: den med det største Q-max, det største volumen og den mindste residualurin. Konklusioner indeholder ASA score samt lægens vurdering af behandlingsbehov for inkontinens og prolaps. Endelig besvares om patienten skal inkontinens- eller prolaps-opereres på ny eller om hun skal henvises til an anden afdeling til videre udredning eller behandling. (fig. 24) Hvis patienten henvises til en anden afdeling skal denne vælges fra rullemenuen. (fig. 25) I alle tilfælde vil der blive oprette et koblet forløb, som vil ejes af den afdeling som skal varetage patientens fremtidige behandling. Se et eksempel på hvordan forløbet kan ses i ve. margen på fig. 26. Figur 24, Skema 3B Konklusioner Side 22 af 26

23 Figur 25, Skema 3B Konklusioner andet sygehus Hvis patienten skal gennem yderligere udredning / kontrol eller behandling som IKKE er en inkontinenseller prolaps-operation eller hvis man ønsker at afvente en ny kontrol inden en beslutning tages så er der mulighed for at oprette flere skemaer 3A og 3B ved de følgende konsultationer. Side 23 af 26

24 Figur 26, Forløbsoversigt Figuroversigt Figur 1, Login 3 Figur 2, Skærmbilledes opbygning 5 Figur 3, Startside 7 Figur 4, menupunkter 7 Figur 5, Oprette patient 8 Figur 6, Oprette patient 2 8 Figur 7, Oprette forløb 9 Figur 8, Oprette forløb 2 9 Figur 9, Skema 0 Administrative oplysninger 11 Figur 10, Skema 1A anamnese 12 Figur 11, Skema 1A inkontinens 13 Figur 12, Skema 1B generelt 14 Figur 13, skema 1B nedsynkning 14 Figur 14, Skema 1B Konklusioner 15 Figur 15, Skema 2 Generelt 15 Figur 16, Skema 2 Bækkenbundsoperationer operationskoder 16 Side 24 af 26

25 Figur 17, Skema 2 Bækkenbundsoperationer mesh 16 Figur 18, Skema 2 Andre operationer Figur 19, Skema 2 Komplikationer 18 Figur 20, Skema 3A Supplerende spørgsmål 19 Figur 21, Skema 3A Konklusioner 20 Figur 22, Skema 3B Generelt 20 Figur 23, Skema 3B Komplikationer 21 Figur 24, Skema 3B Konklusioner 22 Figur 25, Skema 3B Konklusioner andet sygehus 23 Figur 26, Forløbsoversigt 24 Stikordsregister 1A... 10; 12; 13; 19; 24 1B... 10; 13; 14; 15; 21; 24 3a A... 5; 10; 19; 20; 23; 25 3b B... 5 Adgang... 2 adgangskode... 3 Adm Oplysninger afdelingstilknytning... 5 Aktuelle bruger... 5 ambulant operation... 11; 15 anden afdeling Anæstesi Bindvejningstest... 14; 22 blå ikoner... 12; 19 browsere... 2 bruger... 3 bækkenbundsoperationer centrale registre... 8 datofelter... 6 DugaBase-sekretariatet... 2 Efterundersøgelsen... 2 efterundersøgelser... 4 forløb... 4; 5 forløbsejerens... 5 Forløbsoversigt formål... 4 Forundersøgelse Gem og luk-knappen... 6 Gem-knappen... 6 grøn dato... 5 gul dato... 5 inkomplet... 5 Internet Explorer,... 2 Koblede forløb Side 25 af 26

26 koblet forløb... 9; 22 kompartments... 14; 21 komplikation... 13; 21 komplikationer... 4 Komplikationer... 17; 18; 21; 25 Konklusioner... 15; 20; 22; 23; 24; 25 Login... 3 Menupunkter... 7 mesh-type Nedsynkning... 14; 21 Nedsynkningssymptomer... 12; 19 Operation... 11; 15; 21 operationskoder... 16; 24 oprette... 4 Oprette patient... 8; 24 POP-Q Q-max... 15; 22 rød dato... 5 skema 1A... 2 skema 1B... 2 skema skema 3A... 2 skema 3B... 2 stamdata... 8 Standard bruger... 3 Startside... 7 startsiden... 7; 8 udskrivelsesdato... 11; 15 Udvidet bruger... 3 undersøger-score Urininkontinens Urin-inkontinens Urin-inkontinens urodynamiske undersøgelser... 14; 21 uroflow... 14; 21 urogynækologisk operation... 4; 9; 10 Vandladning... 14; 21 VVS værdier årsrapporter... 4 Side 26 af 26

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009 Årsrapport nr. 4 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database 1. januar - 31. december 2009 Udgivet juni 2010 Udgivet: juni 2010 Udgivet af: og Dansk Urogynækologisk Database v/ Formand, Professor, overlæge,

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Huseby, den 27. januar 2011 Det er blevet meget lettere at indrapportere høstrapporten elektronisk og samtidigt får vi udbygget vore informationer om vinavl

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Til Uddannelseslægen Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Velkommen til den elektroniske portefølje. Porteføljen bygger på målbeskrivelserne der udgør et søkort

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Agentregister brugervejledning

Agentregister brugervejledning Agentregister brugervejledning Vejledningen er udarbejdet til forsikringsselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister. Det er selskaberne, som har pligt til at registrere

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere