DugaBase Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DugaBase Brugermanual 02.01.2014"

Transkript

1 DugaBase Brugermanual

2 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette forløb... 9 Koblede forløb Adm Oplysninger A Patientskema B Forundersøgelse Operation A Patientskema B Efterundersøgelse Figuroversigt Stikordsregister Adgang til databasen DugaBase er en forløbsorienteret produktionsdatabase. Et forløb består af: skema 1A: før spørgeskema til patienten skema 1B: forundersøgelsesskema til undersøgeren skema 2: operationsskema til operatøren skema 3A: efter spørgeskema til patienten skema 3B : efterundersøgelsesskema til undersøgeren Efterundersøgelsen bør ligge min 3 måneder efter operationen. Det er muligt at oprette et uendeligt antal 3a og 3b skemaer ved fortsat behov for undersøgelser / behandlinger. Tilgang til databasen skal ske ved brug af Internet Explorer, idet alternative browsere kan give problemer! Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen. For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige person på afdelingen kontakte DugaBase-sekretariatet ved: Line Thorn, Gynækologisk Sekretariat, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Side 2 af 26

3 Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, Telefon Træffetid onsdag Mail: OBS HUSK AT NEDLÆGGE BRUGERE VED ANSÆTTELSESOPHØR O.LIGN. Følgende oplysninger skal fremsendes: Stilling, Navn, Afdeling og -adresse Efter aftale med sekretariatet kan den enkelte bruger oprettes som: 1. Udvidet bruger med rettighed til at: oprette, indtaste, redigere, lukke og åbne allerede lukkede forløb. 2. Standard bruger med rettighed til at: oprette, indtaste, redigere og lukke forløb. 3. Regions bruger med rettigheder som standard bruger samt rettighed til at lukke forløb oprettet på andre afdelinger i samme region Efter oprettelse fremsendes en med adgangskode til databasen. Produktionsdatabasen kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet. Benyt følgende adresser: Brugere på offentlige sygehus: Øvrige brugere (f.eks. privathospitaler opkoblet via de administrative systemer): Login Figur 1, Login Indtast det tilsendte brugernavn samt adgangskoden Hvad skal registreres? Side 3 af 26

4 DugaBase har som formål at monitorere urogynækologisk operationsaktivitet og kvalitet i Danmark. Derfor skal alle patienter som opereres med en urogynækologisk operation registreres i databasen. Herudover skal alle patienter henvist med komplikationer eller andet behandlingsbehov (f.eks. mangelfuld effekt som må formodes at stamme fra en urogynækologisk operation) også registreres selvom behandlingen ikke nødvendigvis medfører operation. Det er altså et krav til det samlede forløb, at det skal indeholde mindst én urogynækologisk operation. Hvis patientens oprindelige forløb er åbent, og hun behandles på samme sygehus, kan der blot oprettes flere efterundersøgelser, og evt. komplikationsbehandling kan anføres i efterundersøgelsesskemaet (3b). Hvis patientens tidligere forløb er lukket, eller hvis hun er henvist til et andet sygehus, skal der oprettes et nyt forløb. (Det tidligere forløb skal lukkes, hvis det stadig er åbent.) Et nyt forløb knyttes til det forløb (den operation som har udløst komplikationen eller behandlingsbehovet) i skema 0, hvor man bliver bedt om at anføre dato for den tilgrundliggende operation. Hvis den tilgrundliggende operation ikke er registeret i DugaBase kan DugaBase desværre ikke bruges til at registre evt. komplikationer. Husk under alle omstændigheder at indberette evt. komplikationer efter operationer med implantater til Sundhedsstyrelsen på Der vil være mange patienter, som bliver oprettet i DugaBase men ikke behandles med operation. Dette forhold skyldes, at det mange steder praktiseres at oprette patienten og indtaste data fra forundersøgelser inden der er truffet beslutning om behandlingsform. Disse patienter vil stadig figurere i DugaBase, selv om de er afsluttede uden operation, men de vil i så fald ikke indgå i årsrapporter og andre opgørelser. Side 4 af 26

5 Skærmbilledes generelle opbygning Figur 2, Skærmbilledes opbygning Det blå sidehoved med rullemenuer findes på alle sider. Herunder ses selve formularen. I designet er der lagt vægt på at minimere brug af scroll-funktion og derfor optræder der en række faneblade. For at lette indtastning fra papirskemaer er det forsøgt at opnå størst mulig lighed mellem papir skemaer og skærmbillede overalt hvor det har været teknisk muligt. Obligatoriske felter er markeret med to asterisker** F. Siden kan ikke gemmes, hvis disse ikke er udfyldt. Felter som er nødvendige for beregning af indikatorer er markeret med en asterisk *. Det er muligt at gemme data uden disse er udfyldt, men, der vises en påmindelse når formularen gemmes. Enkelte felter er forsynet med advarsler, hvor det har været meningsfuldt. F.eks. advares ved angivelse af højde under 120 eller over 220 cm. Der er muligt at gemme alle værdier. A: Aktuelle bruger B: Aktuelle brugers afdelingstilknytning C: Aktuelle patient D: Venstre margen med oversigt over patientens forløb. Menuen kan foldes ind eller ud efter behov og skillelinjen kan flyttes. E: Aktuelle forløb med forløbsejerens navn. En rød dato betyder at forløbet er lukket. En grøn dato efter formularen betyder, at data er komplet. En gul dato betyder manglende data i formularen. Den angivne dato er henholdsvis datoen for oprettelsen af forløbet / undersøgelsens / operationens / spørgeskemaets udførelse. Når en inkomplet formular åbnes, vil den altid blive åbnet med visning af de felter som mangler data og ikke nødvendigvis første fane. Nye formularer oprettes ved klik på Opret under hver formular-type. OBS: der er mulighed for at oprette et uendeligt antal 3A og 3B ved behov. Side 5 af 26

6 G: Alle datofelter udfyldes automatisk med dags dato ved indtastning af d +/- X angiver dagsdato +/- X H: Gem og luk-knappen gemmer og lukker aktuelle formular I: Gem-knappen gemmer aktuelle formular uden at lukke Side 6 af 26

7 Startside Figur 3, Startside På startsiden kan man se sin organisatoriske tilknytning A. Rullemenuen vil indeholde eventuelle valgmuligheder som er relevante for brugeren. Man kan også læse relevante nyheder af generel interesse. B Menupunkter Figur 4, menupunkter Start-menuen giver adgang til logge ud eller skifte adgangskode. Side 7 af 26

8 Patient-menuen giver adgang til at søge eller oprette patienter. Det samme kan opnås fra startsiden (figur 2, C). Oprette patient Første gang en patient indgår i databasen skal hun oprettes ved indtastning af stamdata i opret patient under patientmenu: Figur 5, Oprette patient Det vil i fremtiden være muligt at koble til centrale registre, således at stamdata bliver hentet og indsat direkte. Når patienten er oprettet, fremkommer nedenstående skærm. Hvis patienten allerede findes i databasen, vil denne skærm vise evt. tidligere forløb. Figur 6, Oprette patient 2 Side 8 af 26

9 Oprette forløb Figur 7, Oprette forløb Et nyt forløb skal oprettes, hvis der træffes beslutning om kirurgisk behandling med en urogynækologisk operation eller hvis patienten er henvist med komplikationer eller andre følger efter behandling med en urogynækologisk operation, men i sådanne tilfælde er der tale om et såkaldt koblet forløb (se koblede forløb ). Mange steder praktiseres det at oprette et nyt forløb straks når en patient henvises med en urogynækologisk lidelse. Når et nyt forløb oprettes vises brugerens organisatoriske tilknytning A. Det er muligt at vælge enhed i rullemenuen, hvis brugeren er tilknyttet flere enheder. Figur 8, Oprette forløb 2 Side 9 af 26

10 Når et forløb er oprettet vises menuen i venstre margen. Nogle patienter vil have flere forløb i databasen. DET ER IKKE MULIGT AT OPRETTE ET NYT FORLØB, HVIS DER EKSISTERER ET ÅBENT FORLØB PÅ PATIENTEN. I SÅ FALD MÅ MAN KONTAKTE EJEREN AF DET ÅBNE FORLØB OG BEDE OM AT FÅ DET LUKKET, INDEN ET NYT FORLØB KAN ÅBNES. Koblede forløb Et forløb skal kobles til et tidligere forløb, hvis der efter en urogynækologisk operation 1. fortsat er eller opstår behandlingsbehov. (F.eks. denovo stressinkontinens efter en cystocele operation eller persisterende inkontinens efter slyngoperation) 2. er opstået komplikationer som udredes eller behandles på et andet sygehus. Et forløb kobles til et tidligere via skema 0 administrative oplysninger, se figur 9. Når forløb kobles, sker der en automatisk overførsel af nogle data fra det tidligere forløb til det aktuelle. Hvis 1A spørgeskema ikke allerede er oprettet, oprettes det med data fra det SENESTE 1A og 3A spørgeskema. Hvis 1B forundersøgelse ikke allerede er oprettet, oprettes den med data fra det SENESTE 3B efterundersøgelsesskema. Det er vigtigt at gennemgå de overførte data for at sikre, at de er fuldstændige og opdaterede. Side 10 af 26

11 0 Adm Oplysninger Selvforklarende felter og rullemenuer. Obs: vigtigt at tage stilling til om forløbet evt. er koblet til et tidligere forløb. Angående udskrivelsesdato så vil den automatisk blive overført fra skema 2 Operation, hvis den er udfyldt i dette skema eller hvis der er krydset af for ambulant operation hvorved operationsdag og udskrivelsesdag bliver den samme. Figur 9, Skema 0 Administrative oplysninger Side 11 af 26

12 1A Patientskema Data fra skema 1A Patientskema indtastes / udfyldes. Hvis der indtastes direkte ved samtidig patientinterview uden brug af papirskema, kan man åbne infobokse, som viser svarmuligheder under fanerne Nedsynkningssymptomer og Urininkontinens. Dette gøres ved at klikke på de blå ikoner ved siden af svarfeltet Se figur 11 Figur 10, Skema 1A anamnese Side 12 af 26

13 Figur 11, Skema 1A inkontinens 1B Forundersøgelse Indledes med dato og stillingtagen til, om patienten ses på grund af en komplikation til et tidligere forløb. Det er vigtigt, at lægen tager stilling til dette da det har stor betydning for hvordan data indgår i databasen. Der vil være patientforløb, hvor det er et skønsspørgsmål, om et symptom regnes som en komplikation til en tidligere behandling eller en persisterende eller nyopstået klage. Som en generel retningslinje må det siges, at et symptom som var eksisterende før en behandling (og som behandlingen ikke rettede sig imod), IKKE kan regnes som en komplikation, hvis det fortsat eksisterer efter behandling. Derimod må et nyopstået symptom regnes som en komplikation. (Forud eksisterende stressinkontinens som persisterer efter en cystoceleoperation er ikke en komplikation, hvorimod de novo stressinkontinens efter cystoceleoperation må regnes som en komplikation.) Side 13 af 26

14 Figur 12, Skema 1B generelt Under fanen Nedsynkning vurderes prolapsgrad for alle tre kompartments, enten ved undersøgerscore (klinisk vurdering) eller ved POP-Q. Af beregningsteksniske grunde er det nødvendigt at taste et minustegn i feltet D, hvis patienten er hysterektomeret. Figur 13, skema 1B nedsynkning Fanerne Vandladning og Urin-inkontinens udfyldes med relevante målinger. Hvis der foreligger flere målinger af samme parameter gælder følgende: Hvis der er udført flere uroflow, skal der anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere urodynamiske undersøgelser anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere Bindvejningstest anføres: Værdi fra den mest repræsentative undersøgelse eller den højeste værdi, hvis flere tests er lige repræsentative. VVS værdier: gennemsnit af tre døgns målinger. Men hvis der er lavet flere tre-døgns målinger anføres: Værdier fra den mest repræsentative undersøgelse. Side 14 af 26

15 *Den mest repræsentative undersøgelse er: den med det største Q-max, det største volumen og den mindste residualurin. Endelig skal ASA score og behandlingsbehov vurderes begge angives via rullemenuer. Figur 14, Skema 1B Konklusioner 2 Operation Under fanen Generelt anføres relevante datoer samt operatør og assistent erfaring. Ved afkrydsning i feltet ambulant operation regnes operationsdag og udskrivelsesdag som den samme, og det er ikke nødvendig at angive en udskrivelsesdato. Det er vigtigt at huske at rette dette, hvis udskrivelsen udsættes. Datoen overføres automatisk til formular 0 Adm oplysninger. Figur 15, Skema 2 Generelt Side 15 af 26

16 Under fanen Bækkenbundsoperationer kan der anføres op til 7 samtidige bækkenbundsoperationer. Operationskode vælges fra en rullemenu (Figur 16). Afhængig af valget fremkommer der relevante felter vedrørende brug af mesh eller slynge. Udover firmanavn og produktnavn for anvendt mesh, skal implantat / mesh-type angives via rullemenu ( Figur 17) Figur 16, Skema 2 Bækkenbundsoperationer operationskoder Figur 17, Skema 2 Bækkenbundsoperationer mesh Ved andre operationer angives evt. samtidige ikke- urogynækologiske operationer. Det er muligt at vælge alle eksisterende operationskoder. En søgefunktion fremkommer ved klik på søgeknappen. Side 16 af 26

17 Figur 18, Skema 2 Andre operationer Anæstesiform og brug af antibiotika angives under fanen Anæstesi. Under fanen Komplikationer findes mulighed for afkrydsning af ingen operative komplikationer Herefter følger mulighed for angivelse af komplikationer opdelt på Blødning, Organperforation, Infektion, Blæretømningsbesvær og Andre. For hver komplikationstype skal der angives en aktionsdiagnose og et indgreb. Aktionsdiagnoserne vælges via rullemenu. Indgreb vælges fra rullemenu, eller relevant operationskode skrives i feltet Andet. Side 17 af 26

18 Figur 19, Skema 2 Komplikationer Side 18 af 26

19 3A Patientskema Figur 20, Skema 3A Supplerende spørgsmål I Skema 3A angives patientens svar ved kontrolundersøgelse eller interview min. 3 måneder efter operation. Ud over fanen Supplerende spørgsmål, indeholder formularen fanerne Nedsynkningssymptomer og Her er på samme måde som ved skema 1A mulighed for at se svarmuligheder ved at klikke på de blå ikoner ud for svarfeltet. Under fanen Konklusioner svarer patienten bl.a. på om hun har behov for yderligere kontrolbesøg. Dette spørgsmål er ment som en hjælp for behandleren, og det anbefales at indkalde patienter, som ikke er tilbudt klinisk kontrol postoperativt, hvis de har markeret ja i dette felt. Side 19 af 26

20 Figur 21, Skema 3A Konklusioner 3B Efterundersøgelse Under fanen Generelt angives behandlingssted for evt. komplikationer siden sidst. Hvis der vælges Anden afdeling, skal denne markeres fra en rullemenu. Figur 22, Skema 3B Generelt Side 20 af 26

21 Fanen Komplikationer / Diagnoser efter udskrivelsen ligner fanen Komplikationer i skema 2 Operation. Der kan angives om implantat-relateret komplikation er indberettet til Sundhedsstyrelsen og herefter angives komplikationer fordelt på Blødning, Organperforation, Infektion, Blæretømningsbesvær og Andre. For hver komplikationstype skal der angives en aktionsdiagnose og et indgreb. Aktionsdiagnoserne vælges via rullemenu. Indgreb vælges fra rullemenu eller relevant operationskode skrives i feltet Andet. Figur 23, Skema 3B Komplikationer De følgende faner Nedsynkning, Vandladning og Urin-Inkontinens følger samme regler som angivet for skema 1B: Under fanen Nedsynkning vurderes prolapsgrad for alle tre kompartments enten ved undersøgerscore (klinisk vurdering) eller ved POP-Q. Af beregningsteksniske grunde er det nødvendigt at taste et minustegn i feltet D, hvis patienten er hysterektomeret. Fanerne Vandladning og Urininkontinens udfyldes med relevante målinger. Hvis der foreligger flere målinger af samme parameter gælder følgende: Hvis der er udført flere uroflow skal der anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Hvis der er udført flere urodynamiske undersøgelser anføres: Værdier fra den mest repræsentative* undersøgelse. Side 21 af 26

22 Hvis der er udført flere Bindvejningstest anføres: Værdi fra den mest repræsentative undersøgelse eller den højeste værdi, hvis flere tests er lige repræsentative. VVS værdier: gennemsnit af tre døgns målinger. Men hvis der er lavet flere tre døgns målinger anføres: Værdier fra den mest repræsentative undersøgelse. *Den mest repræsentative undersøgelse er: den med det største Q-max, det største volumen og den mindste residualurin. Konklusioner indeholder ASA score samt lægens vurdering af behandlingsbehov for inkontinens og prolaps. Endelig besvares om patienten skal inkontinens- eller prolaps-opereres på ny eller om hun skal henvises til an anden afdeling til videre udredning eller behandling. (fig. 24) Hvis patienten henvises til en anden afdeling skal denne vælges fra rullemenuen. (fig. 25) I alle tilfælde vil der blive oprette et koblet forløb, som vil ejes af den afdeling som skal varetage patientens fremtidige behandling. Se et eksempel på hvordan forløbet kan ses i ve. margen på fig. 26. Figur 24, Skema 3B Konklusioner Side 22 af 26

23 Figur 25, Skema 3B Konklusioner andet sygehus Hvis patienten skal gennem yderligere udredning / kontrol eller behandling som IKKE er en inkontinenseller prolaps-operation eller hvis man ønsker at afvente en ny kontrol inden en beslutning tages så er der mulighed for at oprette flere skemaer 3A og 3B ved de følgende konsultationer. Side 23 af 26

24 Figur 26, Forløbsoversigt Figuroversigt Figur 1, Login 3 Figur 2, Skærmbilledes opbygning 5 Figur 3, Startside 7 Figur 4, menupunkter 7 Figur 5, Oprette patient 8 Figur 6, Oprette patient 2 8 Figur 7, Oprette forløb 9 Figur 8, Oprette forløb 2 9 Figur 9, Skema 0 Administrative oplysninger 11 Figur 10, Skema 1A anamnese 12 Figur 11, Skema 1A inkontinens 13 Figur 12, Skema 1B generelt 14 Figur 13, skema 1B nedsynkning 14 Figur 14, Skema 1B Konklusioner 15 Figur 15, Skema 2 Generelt 15 Figur 16, Skema 2 Bækkenbundsoperationer operationskoder 16 Side 24 af 26

25 Figur 17, Skema 2 Bækkenbundsoperationer mesh 16 Figur 18, Skema 2 Andre operationer Figur 19, Skema 2 Komplikationer 18 Figur 20, Skema 3A Supplerende spørgsmål 19 Figur 21, Skema 3A Konklusioner 20 Figur 22, Skema 3B Generelt 20 Figur 23, Skema 3B Komplikationer 21 Figur 24, Skema 3B Konklusioner 22 Figur 25, Skema 3B Konklusioner andet sygehus 23 Figur 26, Forløbsoversigt 24 Stikordsregister 1A... 10; 12; 13; 19; 24 1B... 10; 13; 14; 15; 21; 24 3a A... 5; 10; 19; 20; 23; 25 3b B... 5 Adgang... 2 adgangskode... 3 Adm Oplysninger afdelingstilknytning... 5 Aktuelle bruger... 5 ambulant operation... 11; 15 anden afdeling Anæstesi Bindvejningstest... 14; 22 blå ikoner... 12; 19 browsere... 2 bruger... 3 bækkenbundsoperationer centrale registre... 8 datofelter... 6 DugaBase-sekretariatet... 2 Efterundersøgelsen... 2 efterundersøgelser... 4 forløb... 4; 5 forløbsejerens... 5 Forløbsoversigt formål... 4 Forundersøgelse Gem og luk-knappen... 6 Gem-knappen... 6 grøn dato... 5 gul dato... 5 inkomplet... 5 Internet Explorer,... 2 Koblede forløb Side 25 af 26

26 koblet forløb... 9; 22 kompartments... 14; 21 komplikation... 13; 21 komplikationer... 4 Komplikationer... 17; 18; 21; 25 Konklusioner... 15; 20; 22; 23; 24; 25 Login... 3 Menupunkter... 7 mesh-type Nedsynkning... 14; 21 Nedsynkningssymptomer... 12; 19 Operation... 11; 15; 21 operationskoder... 16; 24 oprette... 4 Oprette patient... 8; 24 POP-Q Q-max... 15; 22 rød dato... 5 skema 1A... 2 skema 1B... 2 skema skema 3A... 2 skema 3B... 2 stamdata... 8 Standard bruger... 3 Startside... 7 startsiden... 7; 8 udskrivelsesdato... 11; 15 Udvidet bruger... 3 undersøger-score Urininkontinens Urin-inkontinens Urin-inkontinens urodynamiske undersøgelser... 14; 21 uroflow... 14; 21 urogynækologisk operation... 4; 9; 10 Vandladning... 14; 21 VVS værdier årsrapporter... 4 Side 26 af 26

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

MADLOG VITA brugervejledning

MADLOG VITA brugervejledning MADLOG VITA brugervejledning Professionelt kostberegningsprogram til PC, Mac og tablets 28. august 2013 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Programmel og

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere