Indholdsfortegnelse. 1 Indledning Efterkommelse Beskrivelse af sagsforløb Anvendt undersøgelsesmetode Risikofaktorer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer..."

Transkript

1 Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr /3 Udarbejdet af: Mads Bendixen Konsulent, ALECTIA ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Efterkommelse Beskrivelse af sagsforløb Anvendt undersøgelsesmetode Risikofaktorer Krav, indflydelse, organisering, indhold Ledelse, samarbejde, tilfredshed Værdier, helbred, velbefindende Omgangstone, ubehagelige drillerier, ulykker Opsummering Forebyggelse af risikofaktorer Vilkår af betydning for undersøgelsens resultat Relevante forhold i det fysiske arbejdsmiljø Sygefravær og personaleomsætning Bilag...9 2

3 1 Indledning Baggrunden for denne redegørelse er Arbejdstilsynets påbud om at anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Der henvises til Arbejdstilsynets sag nr /3. Redegørelsen er af hensyn til enkeltpersoner udarbejdet uden brug af direkte personhenvisninger. Skulle Arbejdstilsynet have behov for yderligere informationer, er Arbejdstilsynet velkommen til at rekvirere disse oplysninger på telefon: eller mail: 2 Efterkommelse MSE A/S indgik d. 28. januar 2011 en skriftlig aftale med ALECTIA People A/S 1 om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Redegørelsen er udarbejdet og sendt inden for tidsfristen d. 1. april Det er derfor ALECTIAS vurdering, at påbuddet er efterkommet på tilfredsstillende vis. 3 Beskrivelse af sagsforløb Sagsforløbet består af følgende fire faser: Fase 1 Dec Jan Organisering af forløbet Forløbets planlægning og indgåelse af aftale mellem MSE og ALECTIA. Fase 2 Feb Undersøgelse Forberedelse, omdeling og indsamling af spørgeskemaer. 1 Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Benævnes herefter ALECTIA. 3

4 Fase 3 Marts 2011 Analyse og redegørelse Databearbejdning, rapportgenerering, analyse og udarbejdelse af redegørelse til Arbejdstilsynet. Fase 4 Tilbagemelding 1. april 2011 Fremsendelse af redegørelse. MSE A/S orienterer herefter (inden en uge) AT om, at påbuddet er efterkommet. Kort efter 1. april 2011 vil MSE A/S desuden orientere de involverede medarbejdere om redegørelsen. Når tilbagemeldingen fra Arbejdstilsynet foreligger, vil medarbejderne også blive orienteret herom og eventuelle yderligere tiltag vil blive drøftet i arbejdsmiljøorganisationen. 4 Anvendt undersøgelsesmetode I samråd med MSE A/S s arbejdsmiljøorganisation, repræsenteret ved arbejdsmiljørepræsentant Lisbeth Larsen, blev det besluttet at anvende spørgeskemaer som undersøgelsesmetode. Det var der flere grunde til. For det første var den adspurgte medarbejdergruppe spredt på mange forskellige arbejdspladser, og for det andet vurderedes det, at det ville blive muligt at få flere til at deltage, når kravene til dansksproglige færdigheder kunne holdes på et minimum. Og nok vigtigst af alt, så er metodens anonymisering af respondenterne velegnet til en undersøgelse, som søger at afdække forhold i det psykiske arbejdsmiljø, hvor nogle temaer kan være behæftet med tabu. Dette gælder især med hensyn til den eventuelle tilstedeværelse af om mobning. Det anvendte spørgeskema er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med BAR Bygge og Anlæg. Det er lavet specifikt til anvendelse i forbindelse med arbejdet på byggepladser. Spørgeskemaet hedder: Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen. Det er udgivet i 2007, og giver mulighed for sammenligning med et landsgennemsnit fra I undersøgelsesforløbet har ALECTIA desuden modtaget informationer fra MSE A/S, som er indføjet i de tilhørende afsnit nedenfor. 4

5 5 Risikofaktorer Undersøgelsespåbuddet fra Arbejdstilsynet baserer sig på en mistanke om mobning, og øvrige relevante risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø ønskes tillige belyst. Spørgeskemaundersøgelsens resultater i relation til risikofaktorerne kan nærlæses i datarapporten med tal og grafer, som findes i bilag 1. Nedenfor er disse resultater bearbejdet og opsummeret, så de kan læses som tekst. 5.1 Krav, indflydelse, organisering, indhold Hvad angår tidspres i arbejdet ligger resultaterne nær landsgennemsnittet, og ingen angiver at de altid kommer bagud eller aldrig/næsten aldrig har tid nok til deres arbejdsopgaver. Enkelte bruger derimod disse mest negative svarmuligheder, når det gælder spørgsmålene om indflydelse på beslutninger og mængden af arbejde. Det samlede resultat for indflydelse ligger dog et pænt stykke bedre end landsgennemsnittet og udgør således det ene af fem grønne overordnede resultater. Medarbejderne svarer overvejende positivt, når det drejer sig om de øvrige faktorer i relation til arbejdets organisering og indhold. Det gælder således både spørgsmålene om, om man oplever udviklingsmuligheder og mening i sit arbejde, og om man modtager tilstrækkelig information og anerkendelse. Resultaterne ligger igen tæt på landsgennemsnittet. Det samme gælder resultatet angående variation i arbejdet. Medarbejderne finder overvejende, at arbejdet er varieret, selvom mere end en fjerdedel tilkendegiver, at man altid eller ofte må gøre det samme igen og igen. 5.2 Ledelse, samarbejde, tilfredshed Kun fem procent svarer i ringe grad, når det gælder spørgsmålene om, hvorvidt den nærmeste ledelse prioriterer trivslen og er god til at planlægge og løse konflikter. Ca. halvdelen svarer delvist og resten er positivt stemte. På den baggrund kan det sammenfattes, at medarbejdernes vurdering af ledelseskvaliteten er overvejende positiv. Dette understøttes af rimelig pæne resultater, når det drejer sig om støtten fra nærmeste overordnede (ledelseskvaliteten og støtten fra overordnede ligner dog landsgennemsnittet). Også spørgsmålene angående samarbejdet med både håndværkere, formænd, byggeledere og leverandører ligger på samme relativt positive niveau som landsgennemsnittet. Når det gælder tilfredsheden med arbejdet, er det værd at bemærke, at alle respondenter enten er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde. Samtidig er der flest positive svar på spørgsmålet om, om man kan udføre sit arbejde i en kvalitet, som man er helt tilfreds med. Disse to tilfredshedsspørgsmål scorer begge betydeligt højere end landsgennemsnittet. 5

6 5.3 Værdier, helbred, velbefindende Når det drejer sig om temaer som tillid og troværdighed og retfærdighed og respekt, så ligger besvarelserne også rimelig pænt. Det der har at gøre med ledelsens troværdighed og dens evne til at håndtere konflikter retfærdigt ligger omkring landsgennemsnittet. Det samme gælder tilliden mellem medarbejdere og ledelse. Undersøgelsens absolutte højdespringer findes ved spørgsmålene om, om der opleves tillid og troværdighed mellem medarbejderne. Man stoler i almindelighed på hinanden, og man holder kun informationer skjult i et omfang, som ligger langt under landsgennemsnittet. Alle, på nær én, rapporterer, at deres helbred alt i alt er godt, vældig godt eller fremragende. På spørgsmålene angående stress, bør man være opmærksom på, at der er 14 %, som har haft problemer med at slappe af en stor del af tiden. De øvrige svarer dog mere positivt, og generelt ligger besvarelserne om helbred og velbefindende som for landsgennemsnittet. 5.4 Omgangstone, ubehagelige drillerier, ulykker På spørgsmålet om, om omgangstonen på byggepladsen er ubehagelig, er der ingen, der svarer hverken Altid eller Ofte. Med 86 %, som svarer fra sjældent til aldrig, opnås en scorer som ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Til gengæld er der dog 7 %, svarende til tre personer, som svarer bekræftende på spørgsmålet om, om de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for ubehagelige drillerier. Det er dette spørgsmål, som mest specifikt spørger ind til forekomsten af mobning. Det kan imidlertid også her tilføjes, at alle tre har sat kryds i den mildeste af de fire svarmuligheder: Ja, af og til (dvs. ikke dagligt, ugentligt eller månedligt), hvilket korresponderer fint med, at 14 % sommetider oplever, at omgangstonen på byggepladsen er ubehagelig. Ingen af dem, der har svaret bekræftende, har sat kryds ved hvem drillerierne kom fra. Medarbejderne blev også spurgt, om de har haft en arbejdsulykke inden for de sidste 3 måneder, som har medført, at de måtte standse deres arbejde i mindst en time. Hertil svarer alle nej. 5.5 Opsummering Som opsummering er det værd at bemærke, at resultatet for sjakkene hos MSE A/S ikke viser nogen røde dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Derimod scorer man betydeligt højere end landsgennemsnittet, når det gælder den oplevede indflydelse, tilfredshed med kvalitet, tilfredshed med arbejdet, tillid og troværdighed mellem medarbejderne, og omgangstonen. Det er dog samtidig værd at huske på, at der er enkelte, som af og til oplever ubehagelige drillerier, selvom langt størstedelen oplever en god omgangstone og tillid og troværdighed i selskab med arbejdskollegaerne. 6

7 6 Forebyggelse af risikofaktorer MSEs arbejdsmiljørepræsentant har redegjort for, at man inden Arbejdstilsynets påbud havde identificeret et muligt problem med mobning, og at man var gået i gang med at undersøge, hvordan man kunne kortlægge omfanget. Dengang offentliggjorde man sikkerhedsudvalgets mødereferater og opfordrede dem, der eventuelt havde oplevet mobning, til at kontakte fx en sikkerhedsrepræsentant. Der blev også gjort forsøg på at få kontakt med de mulige mobbere. På sikkerhedsudvalgsmøderne aftalte man at følge op på disse initiativer. Desuden arrangeredes årlige medarbejdersamtaler og sociale arrangementer. Efter Arbejdstilsynets påbud fortsattes arbejdet med at undersøge, hvordan man kunne kortlægge omfanget, indtil man fandt frem til ALECTIA som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver, som man ville indgå aftale med. De årlige samtaler med de ansatte og de sociale arrangementer er desuden fortsat efter Arbejdstilsynets besøg. 7 Vilkår af betydning for undersøgelsens resultat MSEs arbejdsmiljørepræsentant fortæller, at der ikke har været særlige vilkår i de seneste måneder, som hun, eller dem hun har adspurgt, mener kan have haft væsentlig betydning for medarbejdernes besvarelser. Der har således ikke været usædvanligt mange forandringer, fyringer, særlige forhold i det fysiske arbejdsmiljø eller andre ting af betydning. MSE var desuden flittige til at hjælpe medarbejderne med, og til at rykke for besvarelser af, spørgeskemaet. Derfor opnåede man en svarprocent på et rimeligt niveau. 8 Relevante forhold i det fysiske arbejdsmiljø Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen, som har haft en arbejdsulykke inden for de sidste tre måneder, som har medført, at de måtte standse deres arbejde i mindst en time. Generelt er der ingen medarbejdere, der anfører om deres arbejdsforhold, at der er problemer med det fysiske arbejdsmiljø. I tråd hermed fortæller arbejdsmiljørepræsentanten som nævnt, at der ikke har været særlige fysiske arbejdsmiljøbetingelser, som skulle kunne have påvirket undersøgelsens resultater. 7

8 9 Sygefravær og personaleomsætning Følgende tal har MSE oplyst til ALECTIA: Sygdom for timelønnede arbejdere I MSE A/S Antal % % % År Fravær Sygdom Arbejdsskade medarbejder Fravær Sygdom Arbejdsskade ,75 255,00 24,00 60,00 0,45 2,02 0, ,75 177,00 25,00 64,00 0,81 1,32 0, ,20 489,80 27,00 55,00 0,37 4,24 0, ,00 272,95 1,00 60,00 0,36 2,17 0,01 Personaleomsætning i MSE A/S Fastholdelsesprocenten fremgår af nedenstående tal: Funktionærer 100,00 100,00 Timelønnede 92,00 94,50 Totalt 93,40 95,50 8

9 10 Bilag Bilag 1 Datarapport Sjakkene, MSE A/S Entreprenørfirma 9

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere