6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave)."

Transkript

1 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes i medfør af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, som ændret ved bekendtgørelse nr af 29. december Administrationen af eksamensordningen, herunder afholdelse af eksaminer og repetitionseksaminer samt udstedelse og fornyelse af beviser varetages af Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen i fællesskab. Eksamens omfang og indhold 3. Eksamen omfatter transportformerne vej, jernbane eller begge efter eksaminandens valg. Bindende valg af transportform(er) sker ved tilmeldingen. Eksamen dækker alle fareklasser. 4. Eksamen er skriftlig og afholdes på dansk. Besvarelse af eksamensopgaverne kan ske på enten dansk, svensk eller norsk. Besvarelsen af opgaverne skal dog i alle tilfælde ske ud fra de i Danmark gældende regler mv. I overgangsperioder ved indførelsen af ny regler skal den ved besvarelsen til grund lagte udgave af ADR/RID angives på besvarelsen (fx ADR 2003). 5. Sikkerhedsrådgivereksamen består af to dele (prøver): a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). b) Undersøgelse af et konkret tilfælde (Case study opgave). 6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 7. Eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven) består af mindst 40 spørgsmål med flere svarmuligheder, hvoraf mindst én, men også flere (evt. alle), kan være rigtige. Et spørgsmål anses kun for korrekt besvaret, såfremt alle delsvar er rigtige. Der sættes X ud for alle de svarmuligheder, som eksaminanden anser for rigtige i forhold til opgavens spørgsmål. Kun brugen af X accepteres som positivt svar. Varigheden er 150 minutter regnet fra omdeling af opgaven. Indholdet i eksamen for vejtransport vil være 40 spørgsmål, der relaterer sig til vejtransport. Tilsvarende vil indholdet i eksamen for jernbanetransport være 40 spørgsmål, der relaterer sig til jernbanetransport.

2 I en kombineret eksamen for vej- og jernbanetransport vil der være 15 spørgsmål, der relaterer sig til vejtransport og 15 spørgsmål, der relaterer sig til jernbanetransport. Endvidere vil der være 10 grundlæggende spørgsmål, der relaterer sig til både vej- og jernbanetransport. 8. Eksamensdel b) (Case study opgaven) består af en beskrivelse af et konkret tilfælde med tilhørende spørgsmål inden for det i bilag 1 til bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere nævnte opgaveområde. Eksaminanden besvarer med egne formuleringer de stillede spørgsmål i opgaven. Varigheden er 120 minutter regnet fra omdeling af opgaven. Indholdet i eksamen for vejtransport vil relatere sig til vejtransport, mens indholdet i eksamen for jernbanetransport vil relatere sig til jernbanetransport. I en kombineret eksamen for vej- og jernbanetransport vil indholdet relatere sig til enten vej- eller jernbanetransport eller til begge transportformer. 9. Frokost- og hvilepausen mellem de to eksamensdele har en varighed på 60 minutter. Hjælpemidler 10. Det er tilladt at medbringe og anvende alle skriftlige hjælpemidler herunder private notater. Det er ikke tilladt at medbringe elektroniske kommunikationshjælpemidler såsom mobiltelefon, Pc er, modem mv. 11. Eksaminander skal selv medbringe eget eksemplar af den gældende ADR til en eksamen, der omfatter vejtransport, og eget eksemplar af den gældende RID til en eksamen, der omfatter jernbanetransport. Eksaminander skal selv medbringe skrive- og korrekturværktøj samt evt. øvrige hjælpemidler, såsom en lommeregner. Der udleveres papir mærket med eksamenssted, som eksaminanden skal anvende til opgavebesvarelsen. 12. Eksaminanden må under hele eksamenen ikke modtage anden hjælp eller benytte andre hjælpemidler end de tilladte. Eksamens gennemførelse 13. Alle eksaminander skal medbringe tydelig billedlegitimation i form af pas eller kørekort. 14. Adgangsbetingelser til en repetitionseksamen er desuden et gyldigt bevis for sikkerhedsrådgivere, der som minimum omfatter de(n) transportform(er), som man har tilmeldt sig. 15. En eksaminand har ret til at deltage i en eksamen, når Beredskabsstyrelsen har fremsendt en bekræftelse på vedkommendes deltagelse i den pågældende eksamen på grundlag af, at adgangsbetingelserne, herunder kravet om rettidig betaling, er opfyldt, og når eksamensvagten har godkendt dokumentationen efter pkt En eksaminand, der møder efter eksamen er påbegyndt, jf. pkt. 17, har ikke krav på at deltage i eksamen. Eksamensvagten kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis eksamensvagten anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om eksamensopga- 2/5

3 ven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. Eksamensvagten noterer på den udleverede opgave det tidspunkt, da den pågældende fik udleveret opgaven. 17. Eksamen er påbegyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Ingen eksaminand må herefter forlade eksamenslokalet uden ledsagelse, medmindre den pågældende afbryder sin eksamen. Det er eksaminandens pligt ved uddelingen af opgaverne at kontrollere, at vedkommende har fået udleveret en opgave, der er mærket med den valgte transportform. Det ved tilmeldingen foretagne valg kan ikke omgøres. 18. Eksaminanderne må under prøverne ikke samtale med hinanden. Al henvendelse skal ske til eksamensvagterne. Såfremt en eksaminand ønsker at forlade eksamenslokalet midlertidigt under prøverne, skal vedkommende ledsages af en eksamensvagt. Eksaminanderne må gerne samtale i frokost- og hvilepausen. 19. Forlades eksamenslokalet under prøverne uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en eksamensvagt, betragtes dette som afbrydelse af eksamen. 20. Alle eksemplarer af opgaverne skal forblive i eksamenslokalet og indsamles af eksamensvagten ved prøvens afslutning. Eksaminanderne må ikke medtage opgaver eller besvarelser ej heller kopier heraf eller kladder. 21. En eksaminand, der under prøveforløbet efter påtale fortsat forstyrrer prøven eller på anden måde groft overtræder disse bestemmelser, skal af den tilsynsførende bortvises fra eksamen. 22. En eksaminand, der gribes i et uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra eksamen. 23. Hvis det konstateres, at en besvarelse af en opgave eller en prøve, uretmæssigt ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller væsentlige dele er afskrift fra ikke angivne kilder, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra eksamen. 24. Eksaminander, der ikke gennemfører eksamen grundet de i pkt , angivne forhold, har fortabt det for deltagelse i eksamen betalte beløb, ligesom der ikke sker bedømmelse af evt. afleveret materiale. Aflevering af besvarelse 25. Når en eksaminand ønsker at aflevere sin besvarelse, skal en eksamensvagt tilkaldes. Aflevering kan dog ikke ske de sidste 30 minutter før en prøve er afsluttet. 26. Alt materiale skal afleveres, også kladder og ikke brugt udleveret mærket papir. Eksaminanden afgør selv, hvilket materiale der skal bedømmes, dog skal opgavebesvarelsen være på det udleverede papir, jf. pkt. 11. Det skal klart fremgå, hvad der ønskes bedømt af det afleverede materiale. Materiale, der er udarbejdet på forhånd kan vedlægges besvarelsen af eksamensdel b (Casestudy opgaven) som bilag og kan alene anvendes til illustration og eksemplificering af eksaminandens besvarelse. I opgavebesvarelsen skal der i givet fald henvises til de enkelte bilag. 3/5

4 Besvarelsen skal være forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt være underskrevet af eksaminanden og en eksamensvagt. Eksamensvagten skal tillige påføre besvarelsen oplysning om tidspunktet for afleveringen. Sygdom og andet fravær 27. Såfremt eksaminanden er blevet forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom eller andet, kan eksaminanden deltage i en ny eksamen mod betaling af det for eksamensdeltagelse fastsatte beløb, jf. 10 a i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Det er dog en forudsætning for deltagelse i en ny eksamen, at adgangsbetingelserne til den nye eksamen er opfyldt, herunder at eksaminanden for så vidt angår repetitionseksamen fortsat har et gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis. Ny eksamen 28. Hvis eksamen ikke er bestået i henhold til reglerne, herunder hvis kun den ene eksamensdel er bestået, kan eksaminanden deltage i en ny eksamen omfattende begge eksamensdele. Det er en forudsætning for deltagelse i en ny eksamen, at adgangsbetingelserne til den nye eksamen er opfyldt, herunder at eksaminanden for så vidt angår repetitionseksamen fortsat har et gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis. 29. Deltagelse i en ny eksamen efter pkt. 28 kan ske mod betaling af det for eksamensdeltagelse fastsatte beløb, jf. 10 a i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Beståelseskriterier 30. Begge deleksamener inden for de(t) valgte transportområde(r), jf. pkt. 3 og 5 skal bestås for at opnå eksamensbevis. Ved en repetitionseksamen skal eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven) inden for de(t) valgte transportområde(r) bestås for at opnå et nyt eksamensbevis. 31. For at bestå eksamensdel a) (Multiple choice opgaven) i enten vej- eller jernbanetransport, jf. pkt. 6 skal mindst 60 % af de stillede spørgsmål være korrekt besvarede. Ud af 40 spørgsmål skal der således være i alt mindst 24 korrekt besvarede spørgsmål. For at bestå eksamensdel a) (Multiple choice opgaven) i en kombineret eksamen for vej- og jernbanetransport, jf. pkt. 6 skal mindst 60 % af de stillede spørgsmål være korrekt besvarede. Ud af de 40 spørgsmål skal der således være i alt mindst 24 korrekt besvarede spørgsmål, heraf mindst - 9 korrekt besvarede spørgsmål i vejtransportdelen og mindst - 9 korrekt besvarede spørgsmål i jernbanetransportdelen. 32. For at bestå eksamensdel b) (Case-study opgaven), jf. pkt. 8, skal besvarelsen vise, at eksaminanden udover den faglige viden kan arbejde selvstændigt og besidder de færdigheder, herunder 4/5

5 analytisk sans, prioriterings- og organiseringsevne, systematik, formuleringsevne mv., der er nødvendig for i praksis at kunne udfylde et job som sikkerhedsrådgiver. For hvert delspørgsmål er angivet det maksimalt opnåelige antal point for besvarelsen af spørgsmålet. Summen af opnåelige point for samtlige stillede delspørgsmål i opgaven er 100 point. For at bestå Case-study opgaven kræves mindst 60 point. Udstedelse af eksamensbevis m.v. 33. Resultatet af eksamen vil som hovedregel foreligge 5 uger efter eksamens afholdelse. 34. Eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven) og eksamensdel b) (Case-study opgaven) bedømmes med karakteren bestået eller ikke bestået. Når en eksaminand har bestået begge eksamensdele inden for det samme eller de samme transportområder, jf. pkt. 3, udstedes et bevis i overensstemmelse med bilag 3 til sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen som dokumentation for den beståede sikkerhedsrådgivereksamen. Når en eksaminand ved en repetitionseksamen har bestået eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven) udstedes et nyt sikkerhedsrådgiverbevis for de(t) valgte transportområde(r) i overensstemmelse med bilag 3 til sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen som dokumentation for den nye gyldighedsperiode. Eksaminander, der ikke har bestået eksamen, meddeles dette skriftligt. 35. Gyldighedsperioden for beviset er 5 år. 36. Bevisets gyldighed kan forlænges ved udstedelse af et nyt sikkerhedsrådgiverbevis for en ny 5- årig periode, såfremt sikkerhedsrådgiveren inden for det sidste år før bevisets udløbsdato består en repetitionseksamen. Den nye gyldighedsperiode skal begynde ved bevisets udløbsdato. Klage 37. Klager over bedømmelse af eksamen samt klager over eksamensforløbet kan af en eksaminand indbringes for Færdselsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen Trafikstyrelsen Den 15. august 2007 Den 15. august /5

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere