Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår SSÆ - Årsrapport for hjælpemiddelområdet SSÆ - Projekt telefonkonference SSÆ - Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune SSÆ - Kvalitetsstandard for sygeplejeklinik i Lejre Kommune SSÆ - Anmeldt tilsyn, Ammershøjparken, Revas den 29. september 2010 med høringssvar SSÆ - Anmeldt tilsyn, Bøgebakken, Revas 8. december 2010 med høringssvar SSÆ - Uanmeldt tilsyn, Hvalsø Ældrecenter, Revas den 9. august 2010 med høringssvar SSÆ - Brugertilfredshedsundersøgelse, metode og spørgeskema SSÆ - Eventuelt...31

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger - Kan ses på Portalen fra fredag den 4. marts B. Visiterede timer - Kan ses på Portalen fra mandag den 7. marts C. Økonomi på ældreområdet - Kan ses på Portalen D. Økonomi på det specialiserede socialområde - Kan ses på Portalen fra fredag den 4. marts E. Referat fra Ældrerådet den 9. februar 2011 Kan ses på Portalen under Øvrige udvalg F. Afrapportering førtidspensioner 4. kvartal 2010 I 4. kvartal er der tilkendt 26 førtidspensioner og givet 1 afslag. I 2010 er der i alt tilkendt 75 førtidspensioner og givet 2 afslag. Fordeling af pensioner på alder og køn fremgår af vedlagte bilag, ligesom der henvises til bilag for de sidste 4 kvartaler. G. Afrapportering misbrug 4. kvartal 2010 Lejre Lænken har i 4. kvartal 2010 haft 84 aktive brugere. De fordeler sig med 63 mænd og 21 kvinder. I 4. kvartal 2010 har 31 Lejre-borgere modtaget ambulant behandling på forskellige Lænkeambulatorier. De fordeler sig med 24 mænd og 7 kvinder. Se tillige oversigt, hvor der også fremgår oversigt over de sidste 4. kvartaler; hele Der er tillige vedlagt 2 statistikker udarbejdet af Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB), en for perioden 1. oktober december 2010 og en for hele 2010, hvor også hele 2009 fremgår, så der kan laves en sammenligning mellem 2009 og Statistikkerne vedrører Lejre-borgere som har henvendt sig til Lænken. Årsagen til ikke-udfyldte skemaer skyldes dels, at patienterne udebliver, at det drejer sig om pårørende og at det ikke er alle brugere der har ønsket at udfylde spørgeskemaet. Dog giver statistikken alligevel et billede af om der har været tidligere behandlingsforsøg, hvordan er borgeren blevet henvist til Lænken, boligsituationen, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, indtægtsforhold mv. Det Ambulante Team i Roskilde, som yder gratis og anonym rådgivning og terapi til personer med alkoholproblemer, har i 4. kvartal haft 16 Lejre-borgere i behandling. Med hensyn til misbrugsbehandling var 18 personer i 4. kvartal 2010 i behandling på Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR). I Roskilde Ambulante behandling for stofmisbrugere (RABS) var 4 borgere indskrevet til afklarende samtaler. Se i øvrigt vedlagte oversigt, hvor der også er statistik over de sidste 4. kvartaler (hele 2010). Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

5 Side 3 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Statistik førtidspensioner 2. Statistikker førtidspensioner - 4 kvartaler 3. Opgørelse fra NAB 4. Opgørelse fra NAB for hele Statistik misbrug Beslutning den : Taget til efterretning.

6 Side 4 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår 2010 Sagsnr.: 11/3257 Resumé: For det sidste halvår i 2010 har Visitation & Bestiller sendt 7 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 6 afgørelser. Den sidste afgørelse har Ankestyrelsen henvist sagen til fornyet behandling i Lejre Kommune. Efterfølgende har Lejre Kommune godkendt bevillingen til borgeren. I andet halvår 2010 har Social Behandling sendt 7 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i 6 af sagerne og har returneret 1 sag til fornyet behandling. Alle 7 sager vedrørte merudgifter efter Servicelovens 100. Sagsfremstilling: Inden for Social & Arbejdsmarkedsområdet træffer Visitation & Bestiller og Social Behandling dagligt afgørelser af stor betydning for borgerne, f.eks. om en borger er berettiget til ydelser af personlig pleje og praktisk bistand efter Serviceloven 83, støtte/kontakt efter 85, botilbud 107 og 108, genbrugelig hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler , støtte til indkøb af handicapbil 114, boligændringer 116 eller om en borger er berettiget til merudgifter efter SL 100 og til borgerstyret personlig assistance 95 og 96 samt ledsagerordning 97. Borgerne kan klage over afgørelser inden for 4 uger. Borgere kan også klage over sagsbehandlingen, f.eks. at den er for langsom eller over en konkret sagsbehandlers optræden eller talemåde. Alle typer af klagesager (afgørelser og sagsbehandlingsklager) registreres i de respektive afdelinger. Når en borger klager over en afgørelse, har kommunen iht. loven pligt til at revurdere sagen, og kan enten give borgeren medhold eller fastholde afgørelsen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen sende sagen videre til ankeinstansen Det Sociale Nævn. Nævnet træffer den endelige afgørelse; det er dog muligt at anke en nævnsafgørelse til Ankestyrelsen, hvis der er tale om et principielt spørgsmål. Klager over sagsbehandlingen eller over konkrete sagsbehandlere kan derimod ikke ankes, men skal besvares af kommunen, der skal vurdere om sagsbehandlingen har levet op til kommunens værdigrundlag om god forvaltningsskik. Visitation & Bestiller har ikke modtaget nye klagesager i det sidste halvår af 2010 for bevillingsområdet Serviceloven 83, men har modtaget 7 klagesager, hvoraf 4 vedrørte genbrugelige hjælpemidler 112/113 og 3 vedrørte støtte til bil 114. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 6 afgørelser, hvoraf Ankestyrelsen har hjemsendt 1 sag til fornyet vurdering, hvorefter Lejre Kommune ændrede afgørelsen og godkendte borgeren til bevilling af en badeprotese. Ansøgningerne vedr. 112 og 113 drejer sig om: 1 sag - ståbord 2 sager - El-scooter 1 sag - badeprotese - benprotese

7 Side 5 De 2 sager vedrørende ansøgning omkring el-scooter, er der i den ene af sag ikke bevilget en el-scooter og i den anden sag har Lejre Kommune vurderet, at køretøjet ikke udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, men derimod har en forbrugsgodeværdi. Ansøgningerne vedr. 114 drejer sig om: 3 sager - støtte til køb af bil, hvor der ikke er givet en bevilling. Social Drift & Behandling har ikke modtaget nye klagesager i det sidste halvår 2010 vedrørende 95 og 96 samt 97, men har modtaget 3 stk. klagesager vedrørende Servicelovens 100. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 2 afgørelser. Lejre Kommune mangler stadig Nævnets afgørelse på den sidste sag. Administrationens vurdering: Visitation & Bestiller har særligt fokus på sagsbehandlingerne vedrørende El-scootere, idet der her enten kan være tale om en bevilling som hjælpemiddel eller som forbrugsgode, hvoraf borgeren har en egen betaling på 50 %. Derfor har andre kommuners afgørelser i Det Sociale Nævn en betydning for vores vurdering i sagsbehandlingsprocessen og den endelige vurdering af bevillingen. Social Behandling har fokus på ansøgningerne vedrørende merudgifter efter Servicelovens 100, og vi følger nøje udviklingen på området samt de afgørelser Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen træffer. Økonomi og finansiering: Finansieringen afholdes inden for budgetterne på områderne. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen godkendt.

8 Side 6 4. SSÆ - Årsrapport for hjælpemiddelområdet 2010 Sagsnr.: 11/2018 Resumé: På hjælpemiddelområdet mærkes den demografiske udvikling i Lejre Kommune og deraf en større efterspørgsel på hjælpemidler, og efter nye velfærdsteknologiske hjælpemidler. Der præsenteres en afrapportering for hjælpemiddelområdet for 2010 med henblik på sammensætning af de væsentlige resultater for hjælpemiddelområdet. I Visitation & Bestiller har der for året 2010 været fokus på arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til nedbringelse af ventelisten på hjælpemiddelområdet. Organiseringen og skabelse af mere struktur i dagligdagen har betydet, at ventelisten på hjælpemidler gennemsnitlig har ligget på sager månedligt for Sagsfremstilling: Med baggrund i Visitation & Bestillers regnskabstal for året 2009 og 2010 er der udarbejdet forskellige beregninger med henblik på at vise udgiftsudviklingen inden for hjælpemiddelområdet. Se vedlagte rapport for hjælpemiddelområdet Den demografiske udvikling betyder en større efterspørgsel efter hjælpemidler og der er en stigning af ansøgninger på hjælpemidler i Det forekommer ofte, at en sag medfører flere sager der skal behandles, men sagen registreres på ventelisten som én sag. Eksempelvis kan en bevilling af en elektrisk kørestol medføre tilpasning af sæde, ryg og rampe eller ny indgang til boligen. Desuden er borgerbesøg markant steget i 2010 og et borgerbesøg tager gennemsnitligt 1-2 timer. Disse besøg forekommer ofte ved mere komplicerede sager der kræver lang sagsbehandling før sagen kan afsluttes. Der er for 2011 lagt en samlet besparelse på kr. for området, hvoraf de kr. skal findes i kørselsudgifter. (Afhentning og levering af hjælpemidler til borgerne i Lejre Kommune). Der er således en klar udfordring på hjælpemiddelområdet de kommende år. Udfordringer for genbrugelige hjælpemidler Det er særligt genbrugelige hjælpemidler der er et stigende. Disse hjælpemidler udlånes af Zealand Care, der administrerer og håndtere genbrugshjælpemidlerne, herunder reparation, udbringning, rengøring etc. Kontrakten med Zealand Care udløber i udgangen af Lejeudgiften for en borger ligger mellem 500 kr kr. årligt. I 2009 havde Lejre Kommune en samlet udgift på kr. og i kr., hvilket svarer til en mindre udgift på ca. 1 million kr. Dette skyldes, at Visitation & Bestiller har fået lejerabatten for 2009 i 2010 budgettet på kr. Derudover har teamet været bedre til at revurdere hjælpemidlerne hos den enkelte borger, sikrer en ensartethed i serviceniveauet og gevinst af i visse indkøbsaftaler for området. Medio december måned 2010 opstartede Visitation & Bestiller et projekt, hvor en medarbejder i visitationen afhenter og leverer hjælpemidler til borgerne i Lejre Kommune. Dette for netop, at kunne vurdere om kørselsudgifterne kan nedbringes og

9 Side 7 om det omkostningsmæssigt kan svarer sig, at holde den driftmæssige del i kommunens eget regi. Det samme er gældende for udgifterne til serviceydelser, der omhandler reparation af hjælpemidler, justeringer. For medio december 2010 er kørselsudgifterne faldet med kr. og for serviceydelserne er det faldet med ca kr. Desuden for hjælpemidler der udgiftsmæssigt koster under kr., vil det for Lejre Kommune ofte kunne svarer sig økonomisk selv at indkøbe dem. Dette grundet af, at udgiften for at få hjælpemidlet leveret etc. koster en del mere inden for samme budgetår. Der vil løbende blive sat fokus på området, herunder om der er andre hjælpemidler, det kan svarer sig at indkøbe, frem for at leje. Forbrugsgoder Med henblik på at øge borgernes egenbetaling vil området have fokus på at udfordre grænserne for hvad der defineres som "forbrugsgode". Danmark Statistik registrerer, hvor mange familier der har forskellige hjælpemidler i hjemmet. En sådan statistik kan evt. bruges i vurdering af, hvornår et hjælpemiddel kan betragtes som et forbrugsgode. Udfordringer for kropsbårne hjælpemidler Der er allerede en del kontraktaftaler med leverandører for området og Lejre Kommune har forsat planer om at gennemfører en række udbud f.eks. på kompressionsstrømper og brystproteser i Det forventes, at udgifterne til diabeteshjælpemidler vil stige yderligere de kommende år i takt med større forekomst af diabetes i befolkningen. Udgifterne inden for området er for 2009 sammenlignet med 2010 mindre. Det skyldes ikke mindre antal af bevillinger, hvilket har været stigende i Det handler om, at Lejre Kommune i samarbejde med en del øvrige kommuner indenfor Region Sjælland har indgået fælles fordelagtige indkøbsaftaler. I 2012 ligger en særlig udfordring for budgettet på høreapparater, idet der i 2008 blev bevilget en del høreapparater. I følge lovgivningen kan borgere få fornyet deres høreapparater hvert 4 år. Lejre Kommune har i den forbindelse indgået en rammeaftale med CSU Roskilde angående sagsbehandling af høreapparater. Den endelig bevilling skal godkendes af Lejre Kommune. Roskilde Kommune har haft gode erfaringer med aftalen i Boligtilpasning For området efter Servicelovens 116 kan omkostningerne svinge en del. Sager der koster over kr. skal behandles af det Fælles Visitationsudvalg. Der har været én sag i 2010 til behandling i det Fælles Visitationsudvalg. Indsatsområder for 2011 I slutningen af 2010 opstartede processen omkring LEAN i Visitation & Bestiller. Det betyder, at der for året 2011 arbejdes på en forbedret organisering og struktur i afdelingen. Der arbejdes forsat med samarbejde og snitflader med øvrige samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Der arrangeres løbende dialogmøder med gruppelederne fra Frit Valg og på plejecentrene og Ældrecenteret Hvalsø. Desuden vil træningen blive bekendtgjort med de aftaler Lejre Kommunen har indgået og hvilke hjælpemidler der indgår i hjælpemiddelkataloget.

10 Side 8 Derudover; ved ansøgning af diverse synshjælpemidler og IT-hjælpemidler inddrages CSU i Roskilde (Center for Specialundervisning) er der indgået aftaler om genbrugsaftaler for børnehjælpemidler og IT-hjælpemidler, hvor det er CSU der har ansvaret for driften og vedligeholdelse af disse hjælpemidler for at styrke samarbejdet med praktiserende læger og speciallæger skal der afholdes dialogmøder om regler for hjælpemiddelområdet arbejdes der fortsat på, at indkører en regelmæssig revurdering af hjælpemidler for borgerne i Lejre Kommune med inddragelse af personalet fra ældreområdet information til f.eks. Ældrerådet og Handicaprådet om regler for bevillinger af hjælpemidler samt oplysning om kommunens serviceniveau opdatering af informationsmateriale for hjælpemiddelområdet og udarbejdelse af brochure og hjemmeside udbygning af konceptet for Her & NU Service i Lejre Kommune fokus på velfærdsteknologiske hjælpemidler. Administrationens vurdering: For hjælpemiddelområdet var der i 2010 samlet set en balance i budgettet. Men for kontien 112 og 113 ses en overskridelse på budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Rapporten forsøger via gennemgang af områdets økonomiske, lovmæssige og demografiske betingelser, at give en indikation af hvordan effektiviseringer og budgetoverholdelse kan gennemføres. Dette ud fra de indsatsområder som administrationen anbefaler i rapporten. Administrationen vurderer, at der med fordel kan indkøbes hjælpemidler under et vist prisniveau, grundet den økonomisk effekt der vil være inden for samme budgetår. Det er administrationens vurdering, at der arbejdes videre med projekt - Afhentning og aflevering af hjælpemidler i Lejre Kommunes eget regi, idet der her ville kunne indhentes en økonomisk gevinst på hjælpemiddelbudgettet, samt at der er fokus på de muligheder velfærdsteknologien kan bidrage med i Lejre Kommune. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at årsrapporten og indsatsområderne for hjælpemiddelområdet tages til efterretning. Bilag: 1. Årsrapport hjælpemiddelområdet 2010 Beslutning den : Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Årsrapporten sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

11 Side 9 5. SSÆ - Projekt telefonkonference Sagsnr.: 11/3540 Resumé: Region Sjælland har indgået sundhedsaftaler med regionens kommuner, og i den forbindelse skal der skabes større fokus på sammenhæng og kvalitet omkring udskrivning af borgere fra sygehuset. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune har i december 2010 og januar 2011 drøftet interessen for at opstarte et pilotprojekt, der fokuserer på udskrivningskonferencer via telefon. På det sidste møde den 2. februar 2011 i RSS Roskilde blev konklusionen på drøftelserne omkring projektet, at der er opbakning til iværksættelse af et projekt. Sagsfremstilling: Region Sjælland har indgået sundhedsaftaler med regionens kommuner, som blandt andet skal bidrage til kvalitet og sammenhæng omkring udskrivning af patienter fra sygehus. For sundhedsmedarbejdere er der godkendt en arbejdsdeling, der beskriver udskrivningsforløb og henholdsvis sygehusets og kommunens ansvar. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune har i december 2010 og januar 2011 drøftet interessen for at opstarte et pilotprojekt, der fokuserer på udskrivningskonferencer via telefon. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune er projektejere. Øvrige kommuner i Region Sjælland vil blive tilbudt deltagelse, når rammerne for projektet er endeligt formuleret. Formålet med pilotprojektet er at indsamle erfaringer med at erstatte konventionelle udskrivningskonferencer med telefonkonferencer i forbindelse med udskrivning af patienter med behov for udvidet koordinering. Erfaringerne skal danne grundlag for at se på, om der er yderligere behov for at optimere procedurerne omkring udskrivninger af patienter, fx ved brug af videokonferencer. Målet for pilotprojektet er at få svar på, i hvilket omfang udskrivningskonferencer for patienter med behov for udvidet koordinering kan afholdes som telefonkonferencer, samt om denne praksis højner kvaliteten og sammenhængen omkring udskrivning. Det er projekts mål at øge omfanget af telefonkonferencer i forhold til det nuværende niveau og et mål er at patienternes udskrivningsforløb gøres kortere. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at projektet igangsættes. Dette set ud fra de indsatsområder der ligger i de nye sundhedsaftaler. Økonomi og finansiering: Der er endnu ikke fastlagt de finansieringsmæssige afklaringer. Der vil forventes udgifter i forbindelse med systemløsning, implementering og undervisning af personalet i brugen af teknologien.

12 Side 10 Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at projektet tages til efterretning. Beslutning den : Udvalget godkendte projektet, med den tilføjelse, at der fremlægges en sag med de økonomiske konsekvenser og finansiering.

13 Side SSÆ - Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/719 Resumé: Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune blev første gang vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj Standarderne er blevet revideret i løbet af Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet og omfanget af de sygeplejeydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Kvalitetsstandarder for sygepleje blev vedtaget i maj 2007 og i løbet af 2010 er de revideret og opdateret til 2011 standarder. De reviderede kvalitetsstandarder skal ses i lyset af en mulig oprettelse af sygeplejeklinikker og standarden for sygeplejen i sygeplejeklinikken. Generelt er kvalitetsstandarderne ændret sprogligt således at de fremtræder tydeligere med et sprogbrug der er mere brugervenligt. Lovgrundlaget for kvalitetsstandarder for sygeplejen er: Sundhedslovens kapitel 38, 138 og 139, der omhandler Kommunalbestyrelsens ansvar for vederlagsfri hjemmesygepleje samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr.102 af 11. december Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser nr af 29. april Sygeplejeydelserne er vederlagsfri. De materialer som hjemmesygeplejerskerne bruger i forbindelse med sygeplejeindsatsen, er som udgangspunkt vederlagsfri. Der er visse produkter, hvor borgeren har egenbetaling, hvilket fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder, men kan eksempelvis være sårprodukter. Alle borgere i Lejre Kommune med midlertidig eller fast ophold i kommunen kan modtage hjemmesygepleje efter henvisning fra læge, sygehus, personale i hjemmeplejen og andre. Hovedparten af borgerne henvises af sygehuset, hvilket er i overensstemmelse med oplevelsen af øgede opgaver i forbindelse med at sygehusene omlægger fra indlæggelser til ambulant behandling. Hjemmesygeplejerskerne baserer deres indsats på en samlet vurdering af borgerens situation. Der tages udgangspunkt i helbredstilstand, levevilkår, individuelle ressourcer og ønsker. Hjemmesygeplejerskerne varetager opgaver af kompleks karakter, der fordrer en bred faglig profil. Hjemmesygeplejerskerne indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med andre faggrupper om forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering, samt varetager indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet for borgeren. På grund af Lejre Kommunes geografi er hjemmesygeplejen organiseret i tre distrikter, med base på pleje- eller ældrecentre. Der er tilknyttet en sygeplejerske til hvert plejecenter. Formål: Det overordnede formål med kvalitetsstandarderne er, at borgere, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser Lejre Kommune tilbyder inden for hjemmesygepleje. De konkrete formål med kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune er:

14 Side 12 at udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen at sikre en ensartet tildeling / service af sygepleje at beskrive de politisk besluttede ydelser at give borgeren kendskab til kommunens tilbud i forhold til sygepleje at sikre overensstemmelse mellem de politiske mål og sygeplejehandlingerne at sikre dokumentation at de anvendes som et arbejdsredskab der udgør et fælles fundament for sygeplejeydelser. Revideringen af kvalitetsstandarderne omfatter følgende: Der er tilføjet en indledning eller et forord til standarderne som følger det samme koncept som andre standarder. Det indeholder information om formål og generelle oplysninger som lovgrundlag, behov der er dækket af ydelsen, og andre oplysninger der kan informere borgerne om sygeplejeydelser. Generelt er kvalitetsmål og opfølgning af kvalitetsmål blevet gjort tydelige, samt formålet med de enkelte sygeplejeydelser. Standard nr.1: Sår og hudpleje Standarden er omdømt til Sår- og hudpleje, tidligere hed den Sårbehandling. Revideringen uddyber hvilke aktiviteter der ikke indgår, herunder hudbehandlingsprodukter samt udlevering af særlige eller specielle sårprodukter uden for kommunens indkøbsstandard. Ydelsens omfang er skærpet til at foregå fortrinsvis i dagtiden. Der er i standarden for Sår og hudpleje lagt op til at ydelserne kan foregå i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandard nr.2: Medicinadministration Generelt er aktiviteten i ydelsen gjort tydeligere og mere detaljeret. Formålet med ydelsen er blevet tydeligere. Der er i kvalitetsstandarden lagt op til at borgerne fortrinsvis visiteres og henvises til dosisdispensering. Medicindosering i doseringsæsker er forbeholdt borgere, der kun delvist kan overgå til dosisdispensering og efterdosering i forbindelse med akut opstået sygdom, eller til midlertidig medicindosering hos borgere der får dosispakket medicin, hvis borgeren skal have akut medicinændring. Kvalitetsstandard 3: Forebyggelse og sundhedsfremme I den tidligere kvalitetsstandard var der ingen afgrænsning af ydelsens omfang. Ydelsens omfang er uddybet og det er tydeliggjort hvilke ydelser der indgår. Det drejer sig om sproglige ændringer og dermed en mere brugervenlig præsentation af ydelsen. Kvalitetsstandard 4: Terminal pleje Kvalitetsstandarden er omformuleret, men der er ikke væsentlige ændringer fra den tidligere standard. Kvalitetsstandard nr. 5: Undersøgelse og behandling Formålet med kvalitetsstandarden er præciseret og aktiviteterne er tilpasset den nuværende formulering. Ydelsens omfang er præciseret, herunder hvilke ydelser der ikke indgår. For eksempel kan det drejer sig om at sygeplejersken ikke henter medicin eller transporterer prøver til undersøgelse på hospital, egen læge med mere. Det er nyt, at der er henvisning til andre kvalitetsstandarder i ydelsen. Kvalitetsstandard nr. 6: Akut sygepleje Der er ingen væsentlige ændringer kun små justeringer.

15 Side 13 Kvalitetsstandard nr. 7: Kompleks sygepleje til fysisk og psykisk kronisk syge Der er ingen væsentlige ændringer, kun små justeringer. Kvalitetsstandard nr. 8: Kompleks sygepleje i forbindelse med hospitalsophold Der er ingen væsentlige ændringer, kun små justeringer. Kvalitetsstandard nr. 9: Inkontinens Der er ændring i formuleringen af de aktiviteter der indgår i ydelsen. Som noget nyt lægges der op til anlæg og skift af kateter hos mænd, samt skift af topkateter. Ydelsens omfang er præciseret. Kvalitetsstandard 10: Borgere med demenslidelse Overskriften er ændret fra omsorg til demente borgere til borgere med demenslidelse. Formålet er præciseret. For eksempel er formålet: "at borgere med demens lever et liv så værdigt og trygt som muligt samt får størst mulig livskvalitet og sundhed" ændret til: "At støtte borgeren med en demenssygdom og dennes pårørende i at mestre hverdagen" og det andet formål er: "at tilbud til borgeren med diagnosticeret demenssygdom så vidt muligt fungerer på borgerens præmisser. Med bevarelse af den enkeltes identitet og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer". Aktiviteterne er omformuleret og præciseret og ydelsens omfang er præciseret så det klart fremgår, at ydelserne leveres af demenskoordinator efter visitation. Ydelseskataloget er rettet til i forhold til standarderne. Tidsforbruget er overvejende uændret. Udtalelser: De reviderede sygeplejestandarder, standarden for sygeplejeklinik og sagsfremstilling om oprettelse af sygeplejeklinik, skal ses i sammenhæng og vil derfor blive sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, efter de har været behandlet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de reviderede standarder for sygepleje lever op til de standarder for service, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Standarder for sygepleje, standarden for sygeplejeklinik og oprettelse af sygeplejeklinik skal ses i sin sammenhæng, idet disse ydelser er nært forbundne. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarderne for sygepleje sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard f. sygeplejestandard nr. 1. Sår - og hudpleje.doc 2. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.9. Inkontinens.doc 3. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.8. Kompleks sygeplje i f.m.hospitalsophold.

16 Side 14 Forebygge...doc 4. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.7. Kompleks sygepleje til fysisk og psykisk kronisk syge.doc 5. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.6. Akut sygepleje.doc 6. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.5. Undersøgelse og behandling.doc 7. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.4. Terminal pleje.doc 8. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr 2. Medicinadministration.doc 9. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.3. Forebyggelse og sundhedsfremme.doc 10. Kvalitestsstandad f. sygepleje nr.10. Borgere med en demenslidelse.doc 11. Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune. Forside.doc Beslutning den : Indstillingen godkendt, med den tilføjelse at ændringer markeres i selve kvalitetsstandarderne.

17 Side SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/3060 Resumé: Der er udarbejdet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Der er tale om én sygeplejeklinik, men med tre åbningssteder i tilslutning til kommunens træningstilbud på Grønnehave, Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. Hensigten med åbning af sygeplejeklinik er, at tilbyde borgerne større fleksibilitet og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for det personale der udøver sygepleje. Sagsfremstilling: For at imødekomme udviklingen inden for sundhedsområdet med borgernes ønske om større fleksibilitet i sygeplejeydelser og ønsket om at anvende sygeplejerske-ressourcer bedst muligt, er der arbejdet på at udvikle et koncept for sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Derfor blev der i efteråret 2010 nedsat en arbejdsgruppe bestående af sygeplejersker og lederen fra Frit-Valg og lederen af Visitation & Bestiller for at undersøge mulighederne for etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Arbejdsgruppen indsamlede erfaringer fra andre kommuner, gennemførte studiebesøg i Ringsted Kommune, som netop har åbnet en sygeplejeklinik, og søgte erfaringer via internettet og andre faglige netværk. Baseret på dette er der fremkommet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Forslaget er begrundet i overvejelser om kommunens geografi og befolkningsmæssige sammensætning, infrastruktur i forbindelse med transport og estimeret antal af borgere der med fordel kan modtage ydelser på en sygeplejeklinik. Formål: Formålet med at etablere en sygeplejeklinik er både rettet mod bedre service til borgerne og rettet mod bedre arbejdsmiljø for udøvere af sygeplejen. Det borgerrettede formål er: at borgeren har mest mulig indflydelse på, hvornår de får hjælp og dermed er uafhængig af ventetid i hjemmet at skabe mulighed for at kombinere ydelser som træning og sygepleje. Formålet i relation til udøvere af sygeplejen og organisationen som helhed er: at der er mere effektiv udnyttelse af sygeplejeressourcer og ekspertise at der kan skabes rum for synergi med andre servicetilbud, som f.eks. træning, ergoterapi og eventuelt andre at skabe optimale arbejdsbetingelser, som f.eks. arbejdsstillinger, belysning samt mulighed for at overholde hygiejniske standarder. Etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune er en nyskabelse og derfor er følgende overvejelser taget med i betragtning i forslaget:

18 Side 16 Lejre Kommunes geografi og demografi: Både afstande og befolkningsunderlag har betydning ved overvejelser om etablering af et tilbud som sygeplejeklinik, derfor præsenteres transportmuligheder og geografi samt demografi her. Det er vanskeligt at blive transporteret på tværs af kommunen. Det er muligt at blive transporteret med telebus til det nærmeste trafikknudepunkt i hvert distrikt. Telebusserne kører fra kl på hverdage. De ordinære busruter har ikke ruter på tværs af kommunen. Lejre Kommune dækker et geografisk areal på 240,07 km2. Fra det nordligste punkt, Nakkedamsvej til det sydligste punkt, Hovedvejen er strækningen 23,8 km. Det østligste punkt, Gøderup til Munkholmbroen i vest er der 19,5 km. De største byer er: Hvalsø med 3929 borgere Allerslev med 2330 borgere Osted med 2086 borgere Ejby med 1885 borgere Kirke Hyllinge med 1973 borgere Gevninge med 1726 borgere. Modtagere af sygepleje Borgere som modtager sygeplejeydelser har en profil der dækker fra enkle sygeplejeydelser som for eksempel sår og hudbehandling, injektioner af B12, blodtryksmåling, til pleje af borgere med komplekse sundhedsproblemer. Det kan dreje sig om pleje af terminale borgere, borgere der er immobile og andre med behov for specialiseret sygepleje. I december 2010 blev der foretaget en vurdering af hvilke borgere, der kan benytte et tilbud i en sygeplejeklinik, og som kan transportere sig selv eller blive transporteret af ægtefælle/pårørende. Vurderingen af borgerne blev foretaget ud fra, at der etableres én klinik, men på tre lokationer med tilslutning til et træningstilbud, dvs. på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken. Det drejer sig om borgere der modtager sygepleje til sårpleje, medicinadministration og blodtryksmåling. Sammentællingen er over en 14 dages periode, fordi der er borgere der modtager besøg hver dag og der er borgere der modtager besøg hver 14. dag. Vurderingen blev foretaget i hvert distrikt: I Hvalsø distrikt ville der være 14 borgere der umiddelbart kunne tilbydes sygepleje via en sygeplejeklinik. Borgerne modtog 20 timers sygepleje over 2 uger. Borgerne er vurderet ud fra deres behov for sygepleje og at de er i stand til at transportere sig selv. I Bøgebakkens distrikt ville der i december 2010 være 15 borgere, der kunne modtage sygeplejeydelser på en sygeplejeklinik. De modtager sygepleje svarende til 28,50 time over en 14-dages periode. Borgerne kan transportere sig selv til klinikken. Desuden er det vurderet, at yderligere 13 borgere, der modtager samlet 16,50 time på en 14-dages periode, kan modtage sygepleje på en sygeplejeklinik. Disse borgere kan dog ikke transportere sig selv. I Ammershøjparkens distrikt er det vurderet, at 24 borgere kan tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik. Borgerne modtager sygeplejeydelser der svarer til 32 timer over en 14- dages periode. Borgerne kan selv varetage transporten.

19 Side 17 Arbejdsgruppens forslag: På baggrund af arbejdsgruppens analyse af data og andet materiale, inklusiv erfaringer fra andre kommuner, virksomhedsbesøg i Ringsted og Lejre Kommunes demografi og geografi samt hensynet til brugerne og vurdering af potentielle brugere af en sygeplejeklinik, resulterede i følgende forslag om etablering af en sygeplejeklinik, men på tre lokationer. Det skal fremhæves her, at et væsentligt element i vurderingen af potentielle brugere, netop er afstanden. Det er således overvejende sandsynligt at sygeplejeklinik på tre lokationer vil have succes, fordi ældre borgere ikke skal rejse længere end deres lokale område. Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, at der er tæt tilknytning til træningscenter. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der etableres sygeplejeklinik i sammenhæng med træningscentre på Bøgebakken, Hvalsø Ældrecenter og Grønnehave. Princippet for åbningstiden for klinikkerne på de tre lokationer er fleksibilitet og dermed så vidt muligt at tilgodese borgernes ønske om fleksibilitet i sygeplejeydelser og samtidig arbejde mod effektiv anvendelse af sygepleje ressourcer. Det vil blive vurderet om der er grundlag for åbningstid om aftenen på en af lokationerne, afhængig af antallet af brugere i de tre distrikter. Visionen for åbningstid og anvendelse af klinikken er, at der kan foregå andre sundhedsrelaterede aktiviteter, for eksempel den forebyggende indsats, diætist vejledning og andre aktører inden for sundhed. Ydelserne er beskrevet i standard for sygeplejeklinik. Det forudsættes at booking kan ske via omsorgssystemet, så tid og ressourcer udnyttes maksimalt. Det forudsættes også, at visitation til sygeplejeklinik ikke er en ydelse borgeren kan afslå. Udtalelser: Oprettelse af sygeplejeklinik vil, efter behandling i Udvalget for Social, Sundhed & ÆLdre, blive sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at etablering af en sygeplejeklinik på tre lokationer kan bidrage til at give borgerne større fleksibilitet og selvstændighed i modtagelsen af sygepleje. Desuden bidrager klinik-aktiviteter også til bedre arbejdsmiljø, blandt andet lys, arbejdsstillinger, hygiejne og andet. Det vurderes desuden, at åbning af tilbud på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken i tilslutning til træningscentrene og andre typer aktiviteter vil give borgerne et bredere tilbud. Økonomi og finansiering: Sygeplejeklinikken på de tre lokationer vil have etableringsomkostninger på samlet kr. Etableringsomkostningerne dækker klinikinventar, lys, leje og istandgørelse af lokaler. Udgiften kan rummes inden for den samlede ramme på Frit-Valg området, forudsat at der overføres fra Beslutningskompetence:

20 Side 18 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes og sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Bilag: 1. Sygeplejeklinik beregning Beslutning den : Sagen drøftet og sendes til høring med den tilføjelse fra administrationen, at den effektivisering der opnås ved mindre vejtid til sygeplejerskerne giver mulighed for at imødekomme det øgede behov for sygeplejeydelser grundet sygehusenes tidligere udskrivelser.

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere