Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår SSÆ - Årsrapport for hjælpemiddelområdet SSÆ - Projekt telefonkonference SSÆ - Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune SSÆ - Kvalitetsstandard for sygeplejeklinik i Lejre Kommune SSÆ - Anmeldt tilsyn, Ammershøjparken, Revas den 29. september 2010 med høringssvar SSÆ - Anmeldt tilsyn, Bøgebakken, Revas 8. december 2010 med høringssvar SSÆ - Uanmeldt tilsyn, Hvalsø Ældrecenter, Revas den 9. august 2010 med høringssvar SSÆ - Brugertilfredshedsundersøgelse, metode og spørgeskema SSÆ - Eventuelt...31

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger - Kan ses på Portalen fra fredag den 4. marts B. Visiterede timer - Kan ses på Portalen fra mandag den 7. marts C. Økonomi på ældreområdet - Kan ses på Portalen D. Økonomi på det specialiserede socialområde - Kan ses på Portalen fra fredag den 4. marts E. Referat fra Ældrerådet den 9. februar 2011 Kan ses på Portalen under Øvrige udvalg F. Afrapportering førtidspensioner 4. kvartal 2010 I 4. kvartal er der tilkendt 26 førtidspensioner og givet 1 afslag. I 2010 er der i alt tilkendt 75 førtidspensioner og givet 2 afslag. Fordeling af pensioner på alder og køn fremgår af vedlagte bilag, ligesom der henvises til bilag for de sidste 4 kvartaler. G. Afrapportering misbrug 4. kvartal 2010 Lejre Lænken har i 4. kvartal 2010 haft 84 aktive brugere. De fordeler sig med 63 mænd og 21 kvinder. I 4. kvartal 2010 har 31 Lejre-borgere modtaget ambulant behandling på forskellige Lænkeambulatorier. De fordeler sig med 24 mænd og 7 kvinder. Se tillige oversigt, hvor der også fremgår oversigt over de sidste 4. kvartaler; hele Der er tillige vedlagt 2 statistikker udarbejdet af Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB), en for perioden 1. oktober december 2010 og en for hele 2010, hvor også hele 2009 fremgår, så der kan laves en sammenligning mellem 2009 og Statistikkerne vedrører Lejre-borgere som har henvendt sig til Lænken. Årsagen til ikke-udfyldte skemaer skyldes dels, at patienterne udebliver, at det drejer sig om pårørende og at det ikke er alle brugere der har ønsket at udfylde spørgeskemaet. Dog giver statistikken alligevel et billede af om der har været tidligere behandlingsforsøg, hvordan er borgeren blevet henvist til Lænken, boligsituationen, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, indtægtsforhold mv. Det Ambulante Team i Roskilde, som yder gratis og anonym rådgivning og terapi til personer med alkoholproblemer, har i 4. kvartal haft 16 Lejre-borgere i behandling. Med hensyn til misbrugsbehandling var 18 personer i 4. kvartal 2010 i behandling på Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR). I Roskilde Ambulante behandling for stofmisbrugere (RABS) var 4 borgere indskrevet til afklarende samtaler. Se i øvrigt vedlagte oversigt, hvor der også er statistik over de sidste 4. kvartaler (hele 2010). Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

5 Side 3 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Statistik førtidspensioner 2. Statistikker førtidspensioner - 4 kvartaler 3. Opgørelse fra NAB 4. Opgørelse fra NAB for hele Statistik misbrug Beslutning den : Taget til efterretning.

6 Side 4 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår 2010 Sagsnr.: 11/3257 Resumé: For det sidste halvår i 2010 har Visitation & Bestiller sendt 7 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 6 afgørelser. Den sidste afgørelse har Ankestyrelsen henvist sagen til fornyet behandling i Lejre Kommune. Efterfølgende har Lejre Kommune godkendt bevillingen til borgeren. I andet halvår 2010 har Social Behandling sendt 7 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i 6 af sagerne og har returneret 1 sag til fornyet behandling. Alle 7 sager vedrørte merudgifter efter Servicelovens 100. Sagsfremstilling: Inden for Social & Arbejdsmarkedsområdet træffer Visitation & Bestiller og Social Behandling dagligt afgørelser af stor betydning for borgerne, f.eks. om en borger er berettiget til ydelser af personlig pleje og praktisk bistand efter Serviceloven 83, støtte/kontakt efter 85, botilbud 107 og 108, genbrugelig hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler , støtte til indkøb af handicapbil 114, boligændringer 116 eller om en borger er berettiget til merudgifter efter SL 100 og til borgerstyret personlig assistance 95 og 96 samt ledsagerordning 97. Borgerne kan klage over afgørelser inden for 4 uger. Borgere kan også klage over sagsbehandlingen, f.eks. at den er for langsom eller over en konkret sagsbehandlers optræden eller talemåde. Alle typer af klagesager (afgørelser og sagsbehandlingsklager) registreres i de respektive afdelinger. Når en borger klager over en afgørelse, har kommunen iht. loven pligt til at revurdere sagen, og kan enten give borgeren medhold eller fastholde afgørelsen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen sende sagen videre til ankeinstansen Det Sociale Nævn. Nævnet træffer den endelige afgørelse; det er dog muligt at anke en nævnsafgørelse til Ankestyrelsen, hvis der er tale om et principielt spørgsmål. Klager over sagsbehandlingen eller over konkrete sagsbehandlere kan derimod ikke ankes, men skal besvares af kommunen, der skal vurdere om sagsbehandlingen har levet op til kommunens værdigrundlag om god forvaltningsskik. Visitation & Bestiller har ikke modtaget nye klagesager i det sidste halvår af 2010 for bevillingsområdet Serviceloven 83, men har modtaget 7 klagesager, hvoraf 4 vedrørte genbrugelige hjælpemidler 112/113 og 3 vedrørte støtte til bil 114. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 6 afgørelser, hvoraf Ankestyrelsen har hjemsendt 1 sag til fornyet vurdering, hvorefter Lejre Kommune ændrede afgørelsen og godkendte borgeren til bevilling af en badeprotese. Ansøgningerne vedr. 112 og 113 drejer sig om: 1 sag - ståbord 2 sager - El-scooter 1 sag - badeprotese - benprotese

7 Side 5 De 2 sager vedrørende ansøgning omkring el-scooter, er der i den ene af sag ikke bevilget en el-scooter og i den anden sag har Lejre Kommune vurderet, at køretøjet ikke udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, men derimod har en forbrugsgodeværdi. Ansøgningerne vedr. 114 drejer sig om: 3 sager - støtte til køb af bil, hvor der ikke er givet en bevilling. Social Drift & Behandling har ikke modtaget nye klagesager i det sidste halvår 2010 vedrørende 95 og 96 samt 97, men har modtaget 3 stk. klagesager vedrørende Servicelovens 100. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 2 afgørelser. Lejre Kommune mangler stadig Nævnets afgørelse på den sidste sag. Administrationens vurdering: Visitation & Bestiller har særligt fokus på sagsbehandlingerne vedrørende El-scootere, idet der her enten kan være tale om en bevilling som hjælpemiddel eller som forbrugsgode, hvoraf borgeren har en egen betaling på 50 %. Derfor har andre kommuners afgørelser i Det Sociale Nævn en betydning for vores vurdering i sagsbehandlingsprocessen og den endelige vurdering af bevillingen. Social Behandling har fokus på ansøgningerne vedrørende merudgifter efter Servicelovens 100, og vi følger nøje udviklingen på området samt de afgørelser Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen træffer. Økonomi og finansiering: Finansieringen afholdes inden for budgetterne på områderne. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen godkendt.

8 Side 6 4. SSÆ - Årsrapport for hjælpemiddelområdet 2010 Sagsnr.: 11/2018 Resumé: På hjælpemiddelområdet mærkes den demografiske udvikling i Lejre Kommune og deraf en større efterspørgsel på hjælpemidler, og efter nye velfærdsteknologiske hjælpemidler. Der præsenteres en afrapportering for hjælpemiddelområdet for 2010 med henblik på sammensætning af de væsentlige resultater for hjælpemiddelområdet. I Visitation & Bestiller har der for året 2010 været fokus på arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til nedbringelse af ventelisten på hjælpemiddelområdet. Organiseringen og skabelse af mere struktur i dagligdagen har betydet, at ventelisten på hjælpemidler gennemsnitlig har ligget på sager månedligt for Sagsfremstilling: Med baggrund i Visitation & Bestillers regnskabstal for året 2009 og 2010 er der udarbejdet forskellige beregninger med henblik på at vise udgiftsudviklingen inden for hjælpemiddelområdet. Se vedlagte rapport for hjælpemiddelområdet Den demografiske udvikling betyder en større efterspørgsel efter hjælpemidler og der er en stigning af ansøgninger på hjælpemidler i Det forekommer ofte, at en sag medfører flere sager der skal behandles, men sagen registreres på ventelisten som én sag. Eksempelvis kan en bevilling af en elektrisk kørestol medføre tilpasning af sæde, ryg og rampe eller ny indgang til boligen. Desuden er borgerbesøg markant steget i 2010 og et borgerbesøg tager gennemsnitligt 1-2 timer. Disse besøg forekommer ofte ved mere komplicerede sager der kræver lang sagsbehandling før sagen kan afsluttes. Der er for 2011 lagt en samlet besparelse på kr. for området, hvoraf de kr. skal findes i kørselsudgifter. (Afhentning og levering af hjælpemidler til borgerne i Lejre Kommune). Der er således en klar udfordring på hjælpemiddelområdet de kommende år. Udfordringer for genbrugelige hjælpemidler Det er særligt genbrugelige hjælpemidler der er et stigende. Disse hjælpemidler udlånes af Zealand Care, der administrerer og håndtere genbrugshjælpemidlerne, herunder reparation, udbringning, rengøring etc. Kontrakten med Zealand Care udløber i udgangen af Lejeudgiften for en borger ligger mellem 500 kr kr. årligt. I 2009 havde Lejre Kommune en samlet udgift på kr. og i kr., hvilket svarer til en mindre udgift på ca. 1 million kr. Dette skyldes, at Visitation & Bestiller har fået lejerabatten for 2009 i 2010 budgettet på kr. Derudover har teamet været bedre til at revurdere hjælpemidlerne hos den enkelte borger, sikrer en ensartethed i serviceniveauet og gevinst af i visse indkøbsaftaler for området. Medio december måned 2010 opstartede Visitation & Bestiller et projekt, hvor en medarbejder i visitationen afhenter og leverer hjælpemidler til borgerne i Lejre Kommune. Dette for netop, at kunne vurdere om kørselsudgifterne kan nedbringes og

9 Side 7 om det omkostningsmæssigt kan svarer sig, at holde den driftmæssige del i kommunens eget regi. Det samme er gældende for udgifterne til serviceydelser, der omhandler reparation af hjælpemidler, justeringer. For medio december 2010 er kørselsudgifterne faldet med kr. og for serviceydelserne er det faldet med ca kr. Desuden for hjælpemidler der udgiftsmæssigt koster under kr., vil det for Lejre Kommune ofte kunne svarer sig økonomisk selv at indkøbe dem. Dette grundet af, at udgiften for at få hjælpemidlet leveret etc. koster en del mere inden for samme budgetår. Der vil løbende blive sat fokus på området, herunder om der er andre hjælpemidler, det kan svarer sig at indkøbe, frem for at leje. Forbrugsgoder Med henblik på at øge borgernes egenbetaling vil området have fokus på at udfordre grænserne for hvad der defineres som "forbrugsgode". Danmark Statistik registrerer, hvor mange familier der har forskellige hjælpemidler i hjemmet. En sådan statistik kan evt. bruges i vurdering af, hvornår et hjælpemiddel kan betragtes som et forbrugsgode. Udfordringer for kropsbårne hjælpemidler Der er allerede en del kontraktaftaler med leverandører for området og Lejre Kommune har forsat planer om at gennemfører en række udbud f.eks. på kompressionsstrømper og brystproteser i Det forventes, at udgifterne til diabeteshjælpemidler vil stige yderligere de kommende år i takt med større forekomst af diabetes i befolkningen. Udgifterne inden for området er for 2009 sammenlignet med 2010 mindre. Det skyldes ikke mindre antal af bevillinger, hvilket har været stigende i Det handler om, at Lejre Kommune i samarbejde med en del øvrige kommuner indenfor Region Sjælland har indgået fælles fordelagtige indkøbsaftaler. I 2012 ligger en særlig udfordring for budgettet på høreapparater, idet der i 2008 blev bevilget en del høreapparater. I følge lovgivningen kan borgere få fornyet deres høreapparater hvert 4 år. Lejre Kommune har i den forbindelse indgået en rammeaftale med CSU Roskilde angående sagsbehandling af høreapparater. Den endelig bevilling skal godkendes af Lejre Kommune. Roskilde Kommune har haft gode erfaringer med aftalen i Boligtilpasning For området efter Servicelovens 116 kan omkostningerne svinge en del. Sager der koster over kr. skal behandles af det Fælles Visitationsudvalg. Der har været én sag i 2010 til behandling i det Fælles Visitationsudvalg. Indsatsområder for 2011 I slutningen af 2010 opstartede processen omkring LEAN i Visitation & Bestiller. Det betyder, at der for året 2011 arbejdes på en forbedret organisering og struktur i afdelingen. Der arbejdes forsat med samarbejde og snitflader med øvrige samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Der arrangeres løbende dialogmøder med gruppelederne fra Frit Valg og på plejecentrene og Ældrecenteret Hvalsø. Desuden vil træningen blive bekendtgjort med de aftaler Lejre Kommunen har indgået og hvilke hjælpemidler der indgår i hjælpemiddelkataloget.

10 Side 8 Derudover; ved ansøgning af diverse synshjælpemidler og IT-hjælpemidler inddrages CSU i Roskilde (Center for Specialundervisning) er der indgået aftaler om genbrugsaftaler for børnehjælpemidler og IT-hjælpemidler, hvor det er CSU der har ansvaret for driften og vedligeholdelse af disse hjælpemidler for at styrke samarbejdet med praktiserende læger og speciallæger skal der afholdes dialogmøder om regler for hjælpemiddelområdet arbejdes der fortsat på, at indkører en regelmæssig revurdering af hjælpemidler for borgerne i Lejre Kommune med inddragelse af personalet fra ældreområdet information til f.eks. Ældrerådet og Handicaprådet om regler for bevillinger af hjælpemidler samt oplysning om kommunens serviceniveau opdatering af informationsmateriale for hjælpemiddelområdet og udarbejdelse af brochure og hjemmeside udbygning af konceptet for Her & NU Service i Lejre Kommune fokus på velfærdsteknologiske hjælpemidler. Administrationens vurdering: For hjælpemiddelområdet var der i 2010 samlet set en balance i budgettet. Men for kontien 112 og 113 ses en overskridelse på budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Rapporten forsøger via gennemgang af områdets økonomiske, lovmæssige og demografiske betingelser, at give en indikation af hvordan effektiviseringer og budgetoverholdelse kan gennemføres. Dette ud fra de indsatsområder som administrationen anbefaler i rapporten. Administrationen vurderer, at der med fordel kan indkøbes hjælpemidler under et vist prisniveau, grundet den økonomisk effekt der vil være inden for samme budgetår. Det er administrationens vurdering, at der arbejdes videre med projekt - Afhentning og aflevering af hjælpemidler i Lejre Kommunes eget regi, idet der her ville kunne indhentes en økonomisk gevinst på hjælpemiddelbudgettet, samt at der er fokus på de muligheder velfærdsteknologien kan bidrage med i Lejre Kommune. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at årsrapporten og indsatsområderne for hjælpemiddelområdet tages til efterretning. Bilag: 1. Årsrapport hjælpemiddelområdet 2010 Beslutning den : Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Årsrapporten sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

11 Side 9 5. SSÆ - Projekt telefonkonference Sagsnr.: 11/3540 Resumé: Region Sjælland har indgået sundhedsaftaler med regionens kommuner, og i den forbindelse skal der skabes større fokus på sammenhæng og kvalitet omkring udskrivning af borgere fra sygehuset. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune har i december 2010 og januar 2011 drøftet interessen for at opstarte et pilotprojekt, der fokuserer på udskrivningskonferencer via telefon. På det sidste møde den 2. februar 2011 i RSS Roskilde blev konklusionen på drøftelserne omkring projektet, at der er opbakning til iværksættelse af et projekt. Sagsfremstilling: Region Sjælland har indgået sundhedsaftaler med regionens kommuner, som blandt andet skal bidrage til kvalitet og sammenhæng omkring udskrivning af patienter fra sygehus. For sundhedsmedarbejdere er der godkendt en arbejdsdeling, der beskriver udskrivningsforløb og henholdsvis sygehusets og kommunens ansvar. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune har i december 2010 og januar 2011 drøftet interessen for at opstarte et pilotprojekt, der fokuserer på udskrivningskonferencer via telefon. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune er projektejere. Øvrige kommuner i Region Sjælland vil blive tilbudt deltagelse, når rammerne for projektet er endeligt formuleret. Formålet med pilotprojektet er at indsamle erfaringer med at erstatte konventionelle udskrivningskonferencer med telefonkonferencer i forbindelse med udskrivning af patienter med behov for udvidet koordinering. Erfaringerne skal danne grundlag for at se på, om der er yderligere behov for at optimere procedurerne omkring udskrivninger af patienter, fx ved brug af videokonferencer. Målet for pilotprojektet er at få svar på, i hvilket omfang udskrivningskonferencer for patienter med behov for udvidet koordinering kan afholdes som telefonkonferencer, samt om denne praksis højner kvaliteten og sammenhængen omkring udskrivning. Det er projekts mål at øge omfanget af telefonkonferencer i forhold til det nuværende niveau og et mål er at patienternes udskrivningsforløb gøres kortere. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at projektet igangsættes. Dette set ud fra de indsatsområder der ligger i de nye sundhedsaftaler. Økonomi og finansiering: Der er endnu ikke fastlagt de finansieringsmæssige afklaringer. Der vil forventes udgifter i forbindelse med systemløsning, implementering og undervisning af personalet i brugen af teknologien.

12 Side 10 Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at projektet tages til efterretning. Beslutning den : Udvalget godkendte projektet, med den tilføjelse, at der fremlægges en sag med de økonomiske konsekvenser og finansiering.

13 Side SSÆ - Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/719 Resumé: Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune blev første gang vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj Standarderne er blevet revideret i løbet af Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet og omfanget af de sygeplejeydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Kvalitetsstandarder for sygepleje blev vedtaget i maj 2007 og i løbet af 2010 er de revideret og opdateret til 2011 standarder. De reviderede kvalitetsstandarder skal ses i lyset af en mulig oprettelse af sygeplejeklinikker og standarden for sygeplejen i sygeplejeklinikken. Generelt er kvalitetsstandarderne ændret sprogligt således at de fremtræder tydeligere med et sprogbrug der er mere brugervenligt. Lovgrundlaget for kvalitetsstandarder for sygeplejen er: Sundhedslovens kapitel 38, 138 og 139, der omhandler Kommunalbestyrelsens ansvar for vederlagsfri hjemmesygepleje samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr.102 af 11. december Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser nr af 29. april Sygeplejeydelserne er vederlagsfri. De materialer som hjemmesygeplejerskerne bruger i forbindelse med sygeplejeindsatsen, er som udgangspunkt vederlagsfri. Der er visse produkter, hvor borgeren har egenbetaling, hvilket fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder, men kan eksempelvis være sårprodukter. Alle borgere i Lejre Kommune med midlertidig eller fast ophold i kommunen kan modtage hjemmesygepleje efter henvisning fra læge, sygehus, personale i hjemmeplejen og andre. Hovedparten af borgerne henvises af sygehuset, hvilket er i overensstemmelse med oplevelsen af øgede opgaver i forbindelse med at sygehusene omlægger fra indlæggelser til ambulant behandling. Hjemmesygeplejerskerne baserer deres indsats på en samlet vurdering af borgerens situation. Der tages udgangspunkt i helbredstilstand, levevilkår, individuelle ressourcer og ønsker. Hjemmesygeplejerskerne varetager opgaver af kompleks karakter, der fordrer en bred faglig profil. Hjemmesygeplejerskerne indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med andre faggrupper om forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering, samt varetager indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet for borgeren. På grund af Lejre Kommunes geografi er hjemmesygeplejen organiseret i tre distrikter, med base på pleje- eller ældrecentre. Der er tilknyttet en sygeplejerske til hvert plejecenter. Formål: Det overordnede formål med kvalitetsstandarderne er, at borgere, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser Lejre Kommune tilbyder inden for hjemmesygepleje. De konkrete formål med kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune er:

14 Side 12 at udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen at sikre en ensartet tildeling / service af sygepleje at beskrive de politisk besluttede ydelser at give borgeren kendskab til kommunens tilbud i forhold til sygepleje at sikre overensstemmelse mellem de politiske mål og sygeplejehandlingerne at sikre dokumentation at de anvendes som et arbejdsredskab der udgør et fælles fundament for sygeplejeydelser. Revideringen af kvalitetsstandarderne omfatter følgende: Der er tilføjet en indledning eller et forord til standarderne som følger det samme koncept som andre standarder. Det indeholder information om formål og generelle oplysninger som lovgrundlag, behov der er dækket af ydelsen, og andre oplysninger der kan informere borgerne om sygeplejeydelser. Generelt er kvalitetsmål og opfølgning af kvalitetsmål blevet gjort tydelige, samt formålet med de enkelte sygeplejeydelser. Standard nr.1: Sår og hudpleje Standarden er omdømt til Sår- og hudpleje, tidligere hed den Sårbehandling. Revideringen uddyber hvilke aktiviteter der ikke indgår, herunder hudbehandlingsprodukter samt udlevering af særlige eller specielle sårprodukter uden for kommunens indkøbsstandard. Ydelsens omfang er skærpet til at foregå fortrinsvis i dagtiden. Der er i standarden for Sår og hudpleje lagt op til at ydelserne kan foregå i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandard nr.2: Medicinadministration Generelt er aktiviteten i ydelsen gjort tydeligere og mere detaljeret. Formålet med ydelsen er blevet tydeligere. Der er i kvalitetsstandarden lagt op til at borgerne fortrinsvis visiteres og henvises til dosisdispensering. Medicindosering i doseringsæsker er forbeholdt borgere, der kun delvist kan overgå til dosisdispensering og efterdosering i forbindelse med akut opstået sygdom, eller til midlertidig medicindosering hos borgere der får dosispakket medicin, hvis borgeren skal have akut medicinændring. Kvalitetsstandard 3: Forebyggelse og sundhedsfremme I den tidligere kvalitetsstandard var der ingen afgrænsning af ydelsens omfang. Ydelsens omfang er uddybet og det er tydeliggjort hvilke ydelser der indgår. Det drejer sig om sproglige ændringer og dermed en mere brugervenlig præsentation af ydelsen. Kvalitetsstandard 4: Terminal pleje Kvalitetsstandarden er omformuleret, men der er ikke væsentlige ændringer fra den tidligere standard. Kvalitetsstandard nr. 5: Undersøgelse og behandling Formålet med kvalitetsstandarden er præciseret og aktiviteterne er tilpasset den nuværende formulering. Ydelsens omfang er præciseret, herunder hvilke ydelser der ikke indgår. For eksempel kan det drejer sig om at sygeplejersken ikke henter medicin eller transporterer prøver til undersøgelse på hospital, egen læge med mere. Det er nyt, at der er henvisning til andre kvalitetsstandarder i ydelsen. Kvalitetsstandard nr. 6: Akut sygepleje Der er ingen væsentlige ændringer kun små justeringer.

15 Side 13 Kvalitetsstandard nr. 7: Kompleks sygepleje til fysisk og psykisk kronisk syge Der er ingen væsentlige ændringer, kun små justeringer. Kvalitetsstandard nr. 8: Kompleks sygepleje i forbindelse med hospitalsophold Der er ingen væsentlige ændringer, kun små justeringer. Kvalitetsstandard nr. 9: Inkontinens Der er ændring i formuleringen af de aktiviteter der indgår i ydelsen. Som noget nyt lægges der op til anlæg og skift af kateter hos mænd, samt skift af topkateter. Ydelsens omfang er præciseret. Kvalitetsstandard 10: Borgere med demenslidelse Overskriften er ændret fra omsorg til demente borgere til borgere med demenslidelse. Formålet er præciseret. For eksempel er formålet: "at borgere med demens lever et liv så værdigt og trygt som muligt samt får størst mulig livskvalitet og sundhed" ændret til: "At støtte borgeren med en demenssygdom og dennes pårørende i at mestre hverdagen" og det andet formål er: "at tilbud til borgeren med diagnosticeret demenssygdom så vidt muligt fungerer på borgerens præmisser. Med bevarelse af den enkeltes identitet og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer". Aktiviteterne er omformuleret og præciseret og ydelsens omfang er præciseret så det klart fremgår, at ydelserne leveres af demenskoordinator efter visitation. Ydelseskataloget er rettet til i forhold til standarderne. Tidsforbruget er overvejende uændret. Udtalelser: De reviderede sygeplejestandarder, standarden for sygeplejeklinik og sagsfremstilling om oprettelse af sygeplejeklinik, skal ses i sammenhæng og vil derfor blive sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, efter de har været behandlet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de reviderede standarder for sygepleje lever op til de standarder for service, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Standarder for sygepleje, standarden for sygeplejeklinik og oprettelse af sygeplejeklinik skal ses i sin sammenhæng, idet disse ydelser er nært forbundne. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarderne for sygepleje sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard f. sygeplejestandard nr. 1. Sår - og hudpleje.doc 2. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.9. Inkontinens.doc 3. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.8. Kompleks sygeplje i f.m.hospitalsophold.

16 Side 14 Forebygge...doc 4. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.7. Kompleks sygepleje til fysisk og psykisk kronisk syge.doc 5. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.6. Akut sygepleje.doc 6. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.5. Undersøgelse og behandling.doc 7. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.4. Terminal pleje.doc 8. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr 2. Medicinadministration.doc 9. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.3. Forebyggelse og sundhedsfremme.doc 10. Kvalitestsstandad f. sygepleje nr.10. Borgere med en demenslidelse.doc 11. Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune. Forside.doc Beslutning den : Indstillingen godkendt, med den tilføjelse at ændringer markeres i selve kvalitetsstandarderne.

17 Side SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/3060 Resumé: Der er udarbejdet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Der er tale om én sygeplejeklinik, men med tre åbningssteder i tilslutning til kommunens træningstilbud på Grønnehave, Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. Hensigten med åbning af sygeplejeklinik er, at tilbyde borgerne større fleksibilitet og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for det personale der udøver sygepleje. Sagsfremstilling: For at imødekomme udviklingen inden for sundhedsområdet med borgernes ønske om større fleksibilitet i sygeplejeydelser og ønsket om at anvende sygeplejerske-ressourcer bedst muligt, er der arbejdet på at udvikle et koncept for sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Derfor blev der i efteråret 2010 nedsat en arbejdsgruppe bestående af sygeplejersker og lederen fra Frit-Valg og lederen af Visitation & Bestiller for at undersøge mulighederne for etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Arbejdsgruppen indsamlede erfaringer fra andre kommuner, gennemførte studiebesøg i Ringsted Kommune, som netop har åbnet en sygeplejeklinik, og søgte erfaringer via internettet og andre faglige netværk. Baseret på dette er der fremkommet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Forslaget er begrundet i overvejelser om kommunens geografi og befolkningsmæssige sammensætning, infrastruktur i forbindelse med transport og estimeret antal af borgere der med fordel kan modtage ydelser på en sygeplejeklinik. Formål: Formålet med at etablere en sygeplejeklinik er både rettet mod bedre service til borgerne og rettet mod bedre arbejdsmiljø for udøvere af sygeplejen. Det borgerrettede formål er: at borgeren har mest mulig indflydelse på, hvornår de får hjælp og dermed er uafhængig af ventetid i hjemmet at skabe mulighed for at kombinere ydelser som træning og sygepleje. Formålet i relation til udøvere af sygeplejen og organisationen som helhed er: at der er mere effektiv udnyttelse af sygeplejeressourcer og ekspertise at der kan skabes rum for synergi med andre servicetilbud, som f.eks. træning, ergoterapi og eventuelt andre at skabe optimale arbejdsbetingelser, som f.eks. arbejdsstillinger, belysning samt mulighed for at overholde hygiejniske standarder. Etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune er en nyskabelse og derfor er følgende overvejelser taget med i betragtning i forslaget:

18 Side 16 Lejre Kommunes geografi og demografi: Både afstande og befolkningsunderlag har betydning ved overvejelser om etablering af et tilbud som sygeplejeklinik, derfor præsenteres transportmuligheder og geografi samt demografi her. Det er vanskeligt at blive transporteret på tværs af kommunen. Det er muligt at blive transporteret med telebus til det nærmeste trafikknudepunkt i hvert distrikt. Telebusserne kører fra kl på hverdage. De ordinære busruter har ikke ruter på tværs af kommunen. Lejre Kommune dækker et geografisk areal på 240,07 km2. Fra det nordligste punkt, Nakkedamsvej til det sydligste punkt, Hovedvejen er strækningen 23,8 km. Det østligste punkt, Gøderup til Munkholmbroen i vest er der 19,5 km. De største byer er: Hvalsø med 3929 borgere Allerslev med 2330 borgere Osted med 2086 borgere Ejby med 1885 borgere Kirke Hyllinge med 1973 borgere Gevninge med 1726 borgere. Modtagere af sygepleje Borgere som modtager sygeplejeydelser har en profil der dækker fra enkle sygeplejeydelser som for eksempel sår og hudbehandling, injektioner af B12, blodtryksmåling, til pleje af borgere med komplekse sundhedsproblemer. Det kan dreje sig om pleje af terminale borgere, borgere der er immobile og andre med behov for specialiseret sygepleje. I december 2010 blev der foretaget en vurdering af hvilke borgere, der kan benytte et tilbud i en sygeplejeklinik, og som kan transportere sig selv eller blive transporteret af ægtefælle/pårørende. Vurderingen af borgerne blev foretaget ud fra, at der etableres én klinik, men på tre lokationer med tilslutning til et træningstilbud, dvs. på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken. Det drejer sig om borgere der modtager sygepleje til sårpleje, medicinadministration og blodtryksmåling. Sammentællingen er over en 14 dages periode, fordi der er borgere der modtager besøg hver dag og der er borgere der modtager besøg hver 14. dag. Vurderingen blev foretaget i hvert distrikt: I Hvalsø distrikt ville der være 14 borgere der umiddelbart kunne tilbydes sygepleje via en sygeplejeklinik. Borgerne modtog 20 timers sygepleje over 2 uger. Borgerne er vurderet ud fra deres behov for sygepleje og at de er i stand til at transportere sig selv. I Bøgebakkens distrikt ville der i december 2010 være 15 borgere, der kunne modtage sygeplejeydelser på en sygeplejeklinik. De modtager sygepleje svarende til 28,50 time over en 14-dages periode. Borgerne kan transportere sig selv til klinikken. Desuden er det vurderet, at yderligere 13 borgere, der modtager samlet 16,50 time på en 14-dages periode, kan modtage sygepleje på en sygeplejeklinik. Disse borgere kan dog ikke transportere sig selv. I Ammershøjparkens distrikt er det vurderet, at 24 borgere kan tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik. Borgerne modtager sygeplejeydelser der svarer til 32 timer over en 14- dages periode. Borgerne kan selv varetage transporten.

19 Side 17 Arbejdsgruppens forslag: På baggrund af arbejdsgruppens analyse af data og andet materiale, inklusiv erfaringer fra andre kommuner, virksomhedsbesøg i Ringsted og Lejre Kommunes demografi og geografi samt hensynet til brugerne og vurdering af potentielle brugere af en sygeplejeklinik, resulterede i følgende forslag om etablering af en sygeplejeklinik, men på tre lokationer. Det skal fremhæves her, at et væsentligt element i vurderingen af potentielle brugere, netop er afstanden. Det er således overvejende sandsynligt at sygeplejeklinik på tre lokationer vil have succes, fordi ældre borgere ikke skal rejse længere end deres lokale område. Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, at der er tæt tilknytning til træningscenter. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der etableres sygeplejeklinik i sammenhæng med træningscentre på Bøgebakken, Hvalsø Ældrecenter og Grønnehave. Princippet for åbningstiden for klinikkerne på de tre lokationer er fleksibilitet og dermed så vidt muligt at tilgodese borgernes ønske om fleksibilitet i sygeplejeydelser og samtidig arbejde mod effektiv anvendelse af sygepleje ressourcer. Det vil blive vurderet om der er grundlag for åbningstid om aftenen på en af lokationerne, afhængig af antallet af brugere i de tre distrikter. Visionen for åbningstid og anvendelse af klinikken er, at der kan foregå andre sundhedsrelaterede aktiviteter, for eksempel den forebyggende indsats, diætist vejledning og andre aktører inden for sundhed. Ydelserne er beskrevet i standard for sygeplejeklinik. Det forudsættes at booking kan ske via omsorgssystemet, så tid og ressourcer udnyttes maksimalt. Det forudsættes også, at visitation til sygeplejeklinik ikke er en ydelse borgeren kan afslå. Udtalelser: Oprettelse af sygeplejeklinik vil, efter behandling i Udvalget for Social, Sundhed & ÆLdre, blive sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at etablering af en sygeplejeklinik på tre lokationer kan bidrage til at give borgerne større fleksibilitet og selvstændighed i modtagelsen af sygepleje. Desuden bidrager klinik-aktiviteter også til bedre arbejdsmiljø, blandt andet lys, arbejdsstillinger, hygiejne og andet. Det vurderes desuden, at åbning af tilbud på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken i tilslutning til træningscentrene og andre typer aktiviteter vil give borgerne et bredere tilbud. Økonomi og finansiering: Sygeplejeklinikken på de tre lokationer vil have etableringsomkostninger på samlet kr. Etableringsomkostningerne dækker klinikinventar, lys, leje og istandgørelse af lokaler. Udgiften kan rummes inden for den samlede ramme på Frit-Valg området, forudsat at der overføres fra Beslutningskompetence:

20 Side 18 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes og sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Bilag: 1. Sygeplejeklinik beregning Beslutning den : Sagen drøftet og sendes til høring med den tilføjelse fra administrationen, at den effektivisering der opnås ved mindre vejtid til sygeplejerskerne giver mulighed for at imødekomme det øgede behov for sygeplejeydelser grundet sygehusenes tidligere udskrivelser.

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Rikke Zwisler Grøndal (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 12.04.12...2 3.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS)

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS) Punkt 8. Orientering om Årsrapport 2016 - tilsyn på plejehjem ( REVAS) 2016-031358 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At afrapporteringen for 2016 fra REVAS Aps,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere