Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår SSÆ - Årsrapport for hjælpemiddelområdet SSÆ - Projekt telefonkonference SSÆ - Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune SSÆ - Kvalitetsstandard for sygeplejeklinik i Lejre Kommune SSÆ - Anmeldt tilsyn, Ammershøjparken, Revas den 29. september 2010 med høringssvar SSÆ - Anmeldt tilsyn, Bøgebakken, Revas 8. december 2010 med høringssvar SSÆ - Uanmeldt tilsyn, Hvalsø Ældrecenter, Revas den 9. august 2010 med høringssvar SSÆ - Brugertilfredshedsundersøgelse, metode og spørgeskema SSÆ - Eventuelt...31

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger - Kan ses på Portalen fra fredag den 4. marts B. Visiterede timer - Kan ses på Portalen fra mandag den 7. marts C. Økonomi på ældreområdet - Kan ses på Portalen D. Økonomi på det specialiserede socialområde - Kan ses på Portalen fra fredag den 4. marts E. Referat fra Ældrerådet den 9. februar 2011 Kan ses på Portalen under Øvrige udvalg F. Afrapportering førtidspensioner 4. kvartal 2010 I 4. kvartal er der tilkendt 26 førtidspensioner og givet 1 afslag. I 2010 er der i alt tilkendt 75 førtidspensioner og givet 2 afslag. Fordeling af pensioner på alder og køn fremgår af vedlagte bilag, ligesom der henvises til bilag for de sidste 4 kvartaler. G. Afrapportering misbrug 4. kvartal 2010 Lejre Lænken har i 4. kvartal 2010 haft 84 aktive brugere. De fordeler sig med 63 mænd og 21 kvinder. I 4. kvartal 2010 har 31 Lejre-borgere modtaget ambulant behandling på forskellige Lænkeambulatorier. De fordeler sig med 24 mænd og 7 kvinder. Se tillige oversigt, hvor der også fremgår oversigt over de sidste 4. kvartaler; hele Der er tillige vedlagt 2 statistikker udarbejdet af Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB), en for perioden 1. oktober december 2010 og en for hele 2010, hvor også hele 2009 fremgår, så der kan laves en sammenligning mellem 2009 og Statistikkerne vedrører Lejre-borgere som har henvendt sig til Lænken. Årsagen til ikke-udfyldte skemaer skyldes dels, at patienterne udebliver, at det drejer sig om pårørende og at det ikke er alle brugere der har ønsket at udfylde spørgeskemaet. Dog giver statistikken alligevel et billede af om der har været tidligere behandlingsforsøg, hvordan er borgeren blevet henvist til Lænken, boligsituationen, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, indtægtsforhold mv. Det Ambulante Team i Roskilde, som yder gratis og anonym rådgivning og terapi til personer med alkoholproblemer, har i 4. kvartal haft 16 Lejre-borgere i behandling. Med hensyn til misbrugsbehandling var 18 personer i 4. kvartal 2010 i behandling på Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR). I Roskilde Ambulante behandling for stofmisbrugere (RABS) var 4 borgere indskrevet til afklarende samtaler. Se i øvrigt vedlagte oversigt, hvor der også er statistik over de sidste 4. kvartaler (hele 2010). Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

5 Side 3 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Statistik førtidspensioner 2. Statistikker førtidspensioner - 4 kvartaler 3. Opgørelse fra NAB 4. Opgørelse fra NAB for hele Statistik misbrug Beslutning den : Taget til efterretning.

6 Side 4 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår 2010 Sagsnr.: 11/3257 Resumé: For det sidste halvår i 2010 har Visitation & Bestiller sendt 7 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 6 afgørelser. Den sidste afgørelse har Ankestyrelsen henvist sagen til fornyet behandling i Lejre Kommune. Efterfølgende har Lejre Kommune godkendt bevillingen til borgeren. I andet halvår 2010 har Social Behandling sendt 7 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i 6 af sagerne og har returneret 1 sag til fornyet behandling. Alle 7 sager vedrørte merudgifter efter Servicelovens 100. Sagsfremstilling: Inden for Social & Arbejdsmarkedsområdet træffer Visitation & Bestiller og Social Behandling dagligt afgørelser af stor betydning for borgerne, f.eks. om en borger er berettiget til ydelser af personlig pleje og praktisk bistand efter Serviceloven 83, støtte/kontakt efter 85, botilbud 107 og 108, genbrugelig hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler , støtte til indkøb af handicapbil 114, boligændringer 116 eller om en borger er berettiget til merudgifter efter SL 100 og til borgerstyret personlig assistance 95 og 96 samt ledsagerordning 97. Borgerne kan klage over afgørelser inden for 4 uger. Borgere kan også klage over sagsbehandlingen, f.eks. at den er for langsom eller over en konkret sagsbehandlers optræden eller talemåde. Alle typer af klagesager (afgørelser og sagsbehandlingsklager) registreres i de respektive afdelinger. Når en borger klager over en afgørelse, har kommunen iht. loven pligt til at revurdere sagen, og kan enten give borgeren medhold eller fastholde afgørelsen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen sende sagen videre til ankeinstansen Det Sociale Nævn. Nævnet træffer den endelige afgørelse; det er dog muligt at anke en nævnsafgørelse til Ankestyrelsen, hvis der er tale om et principielt spørgsmål. Klager over sagsbehandlingen eller over konkrete sagsbehandlere kan derimod ikke ankes, men skal besvares af kommunen, der skal vurdere om sagsbehandlingen har levet op til kommunens værdigrundlag om god forvaltningsskik. Visitation & Bestiller har ikke modtaget nye klagesager i det sidste halvår af 2010 for bevillingsområdet Serviceloven 83, men har modtaget 7 klagesager, hvoraf 4 vedrørte genbrugelige hjælpemidler 112/113 og 3 vedrørte støtte til bil 114. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 6 afgørelser, hvoraf Ankestyrelsen har hjemsendt 1 sag til fornyet vurdering, hvorefter Lejre Kommune ændrede afgørelsen og godkendte borgeren til bevilling af en badeprotese. Ansøgningerne vedr. 112 og 113 drejer sig om: 1 sag - ståbord 2 sager - El-scooter 1 sag - badeprotese - benprotese

7 Side 5 De 2 sager vedrørende ansøgning omkring el-scooter, er der i den ene af sag ikke bevilget en el-scooter og i den anden sag har Lejre Kommune vurderet, at køretøjet ikke udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, men derimod har en forbrugsgodeværdi. Ansøgningerne vedr. 114 drejer sig om: 3 sager - støtte til køb af bil, hvor der ikke er givet en bevilling. Social Drift & Behandling har ikke modtaget nye klagesager i det sidste halvår 2010 vedrørende 95 og 96 samt 97, men har modtaget 3 stk. klagesager vedrørende Servicelovens 100. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 2 afgørelser. Lejre Kommune mangler stadig Nævnets afgørelse på den sidste sag. Administrationens vurdering: Visitation & Bestiller har særligt fokus på sagsbehandlingerne vedrørende El-scootere, idet der her enten kan være tale om en bevilling som hjælpemiddel eller som forbrugsgode, hvoraf borgeren har en egen betaling på 50 %. Derfor har andre kommuners afgørelser i Det Sociale Nævn en betydning for vores vurdering i sagsbehandlingsprocessen og den endelige vurdering af bevillingen. Social Behandling har fokus på ansøgningerne vedrørende merudgifter efter Servicelovens 100, og vi følger nøje udviklingen på området samt de afgørelser Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen træffer. Økonomi og finansiering: Finansieringen afholdes inden for budgetterne på områderne. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen godkendt.

8 Side 6 4. SSÆ - Årsrapport for hjælpemiddelområdet 2010 Sagsnr.: 11/2018 Resumé: På hjælpemiddelområdet mærkes den demografiske udvikling i Lejre Kommune og deraf en større efterspørgsel på hjælpemidler, og efter nye velfærdsteknologiske hjælpemidler. Der præsenteres en afrapportering for hjælpemiddelområdet for 2010 med henblik på sammensætning af de væsentlige resultater for hjælpemiddelområdet. I Visitation & Bestiller har der for året 2010 været fokus på arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til nedbringelse af ventelisten på hjælpemiddelområdet. Organiseringen og skabelse af mere struktur i dagligdagen har betydet, at ventelisten på hjælpemidler gennemsnitlig har ligget på sager månedligt for Sagsfremstilling: Med baggrund i Visitation & Bestillers regnskabstal for året 2009 og 2010 er der udarbejdet forskellige beregninger med henblik på at vise udgiftsudviklingen inden for hjælpemiddelområdet. Se vedlagte rapport for hjælpemiddelområdet Den demografiske udvikling betyder en større efterspørgsel efter hjælpemidler og der er en stigning af ansøgninger på hjælpemidler i Det forekommer ofte, at en sag medfører flere sager der skal behandles, men sagen registreres på ventelisten som én sag. Eksempelvis kan en bevilling af en elektrisk kørestol medføre tilpasning af sæde, ryg og rampe eller ny indgang til boligen. Desuden er borgerbesøg markant steget i 2010 og et borgerbesøg tager gennemsnitligt 1-2 timer. Disse besøg forekommer ofte ved mere komplicerede sager der kræver lang sagsbehandling før sagen kan afsluttes. Der er for 2011 lagt en samlet besparelse på kr. for området, hvoraf de kr. skal findes i kørselsudgifter. (Afhentning og levering af hjælpemidler til borgerne i Lejre Kommune). Der er således en klar udfordring på hjælpemiddelområdet de kommende år. Udfordringer for genbrugelige hjælpemidler Det er særligt genbrugelige hjælpemidler der er et stigende. Disse hjælpemidler udlånes af Zealand Care, der administrerer og håndtere genbrugshjælpemidlerne, herunder reparation, udbringning, rengøring etc. Kontrakten med Zealand Care udløber i udgangen af Lejeudgiften for en borger ligger mellem 500 kr kr. årligt. I 2009 havde Lejre Kommune en samlet udgift på kr. og i kr., hvilket svarer til en mindre udgift på ca. 1 million kr. Dette skyldes, at Visitation & Bestiller har fået lejerabatten for 2009 i 2010 budgettet på kr. Derudover har teamet været bedre til at revurdere hjælpemidlerne hos den enkelte borger, sikrer en ensartethed i serviceniveauet og gevinst af i visse indkøbsaftaler for området. Medio december måned 2010 opstartede Visitation & Bestiller et projekt, hvor en medarbejder i visitationen afhenter og leverer hjælpemidler til borgerne i Lejre Kommune. Dette for netop, at kunne vurdere om kørselsudgifterne kan nedbringes og

9 Side 7 om det omkostningsmæssigt kan svarer sig, at holde den driftmæssige del i kommunens eget regi. Det samme er gældende for udgifterne til serviceydelser, der omhandler reparation af hjælpemidler, justeringer. For medio december 2010 er kørselsudgifterne faldet med kr. og for serviceydelserne er det faldet med ca kr. Desuden for hjælpemidler der udgiftsmæssigt koster under kr., vil det for Lejre Kommune ofte kunne svarer sig økonomisk selv at indkøbe dem. Dette grundet af, at udgiften for at få hjælpemidlet leveret etc. koster en del mere inden for samme budgetår. Der vil løbende blive sat fokus på området, herunder om der er andre hjælpemidler, det kan svarer sig at indkøbe, frem for at leje. Forbrugsgoder Med henblik på at øge borgernes egenbetaling vil området have fokus på at udfordre grænserne for hvad der defineres som "forbrugsgode". Danmark Statistik registrerer, hvor mange familier der har forskellige hjælpemidler i hjemmet. En sådan statistik kan evt. bruges i vurdering af, hvornår et hjælpemiddel kan betragtes som et forbrugsgode. Udfordringer for kropsbårne hjælpemidler Der er allerede en del kontraktaftaler med leverandører for området og Lejre Kommune har forsat planer om at gennemfører en række udbud f.eks. på kompressionsstrømper og brystproteser i Det forventes, at udgifterne til diabeteshjælpemidler vil stige yderligere de kommende år i takt med større forekomst af diabetes i befolkningen. Udgifterne inden for området er for 2009 sammenlignet med 2010 mindre. Det skyldes ikke mindre antal af bevillinger, hvilket har været stigende i Det handler om, at Lejre Kommune i samarbejde med en del øvrige kommuner indenfor Region Sjælland har indgået fælles fordelagtige indkøbsaftaler. I 2012 ligger en særlig udfordring for budgettet på høreapparater, idet der i 2008 blev bevilget en del høreapparater. I følge lovgivningen kan borgere få fornyet deres høreapparater hvert 4 år. Lejre Kommune har i den forbindelse indgået en rammeaftale med CSU Roskilde angående sagsbehandling af høreapparater. Den endelig bevilling skal godkendes af Lejre Kommune. Roskilde Kommune har haft gode erfaringer med aftalen i Boligtilpasning For området efter Servicelovens 116 kan omkostningerne svinge en del. Sager der koster over kr. skal behandles af det Fælles Visitationsudvalg. Der har været én sag i 2010 til behandling i det Fælles Visitationsudvalg. Indsatsområder for 2011 I slutningen af 2010 opstartede processen omkring LEAN i Visitation & Bestiller. Det betyder, at der for året 2011 arbejdes på en forbedret organisering og struktur i afdelingen. Der arbejdes forsat med samarbejde og snitflader med øvrige samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Der arrangeres løbende dialogmøder med gruppelederne fra Frit Valg og på plejecentrene og Ældrecenteret Hvalsø. Desuden vil træningen blive bekendtgjort med de aftaler Lejre Kommunen har indgået og hvilke hjælpemidler der indgår i hjælpemiddelkataloget.

10 Side 8 Derudover; ved ansøgning af diverse synshjælpemidler og IT-hjælpemidler inddrages CSU i Roskilde (Center for Specialundervisning) er der indgået aftaler om genbrugsaftaler for børnehjælpemidler og IT-hjælpemidler, hvor det er CSU der har ansvaret for driften og vedligeholdelse af disse hjælpemidler for at styrke samarbejdet med praktiserende læger og speciallæger skal der afholdes dialogmøder om regler for hjælpemiddelområdet arbejdes der fortsat på, at indkører en regelmæssig revurdering af hjælpemidler for borgerne i Lejre Kommune med inddragelse af personalet fra ældreområdet information til f.eks. Ældrerådet og Handicaprådet om regler for bevillinger af hjælpemidler samt oplysning om kommunens serviceniveau opdatering af informationsmateriale for hjælpemiddelområdet og udarbejdelse af brochure og hjemmeside udbygning af konceptet for Her & NU Service i Lejre Kommune fokus på velfærdsteknologiske hjælpemidler. Administrationens vurdering: For hjælpemiddelområdet var der i 2010 samlet set en balance i budgettet. Men for kontien 112 og 113 ses en overskridelse på budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Rapporten forsøger via gennemgang af områdets økonomiske, lovmæssige og demografiske betingelser, at give en indikation af hvordan effektiviseringer og budgetoverholdelse kan gennemføres. Dette ud fra de indsatsområder som administrationen anbefaler i rapporten. Administrationen vurderer, at der med fordel kan indkøbes hjælpemidler under et vist prisniveau, grundet den økonomisk effekt der vil være inden for samme budgetår. Det er administrationens vurdering, at der arbejdes videre med projekt - Afhentning og aflevering af hjælpemidler i Lejre Kommunes eget regi, idet der her ville kunne indhentes en økonomisk gevinst på hjælpemiddelbudgettet, samt at der er fokus på de muligheder velfærdsteknologien kan bidrage med i Lejre Kommune. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at årsrapporten og indsatsområderne for hjælpemiddelområdet tages til efterretning. Bilag: 1. Årsrapport hjælpemiddelområdet 2010 Beslutning den : Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Årsrapporten sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

11 Side 9 5. SSÆ - Projekt telefonkonference Sagsnr.: 11/3540 Resumé: Region Sjælland har indgået sundhedsaftaler med regionens kommuner, og i den forbindelse skal der skabes større fokus på sammenhæng og kvalitet omkring udskrivning af borgere fra sygehuset. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune har i december 2010 og januar 2011 drøftet interessen for at opstarte et pilotprojekt, der fokuserer på udskrivningskonferencer via telefon. På det sidste møde den 2. februar 2011 i RSS Roskilde blev konklusionen på drøftelserne omkring projektet, at der er opbakning til iværksættelse af et projekt. Sagsfremstilling: Region Sjælland har indgået sundhedsaftaler med regionens kommuner, som blandt andet skal bidrage til kvalitet og sammenhæng omkring udskrivning af patienter fra sygehus. For sundhedsmedarbejdere er der godkendt en arbejdsdeling, der beskriver udskrivningsforløb og henholdsvis sygehusets og kommunens ansvar. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune har i december 2010 og januar 2011 drøftet interessen for at opstarte et pilotprojekt, der fokuserer på udskrivningskonferencer via telefon. Sygehusledelsen i Sygehus Nord, Stevns Kommune og Lejre Kommune er projektejere. Øvrige kommuner i Region Sjælland vil blive tilbudt deltagelse, når rammerne for projektet er endeligt formuleret. Formålet med pilotprojektet er at indsamle erfaringer med at erstatte konventionelle udskrivningskonferencer med telefonkonferencer i forbindelse med udskrivning af patienter med behov for udvidet koordinering. Erfaringerne skal danne grundlag for at se på, om der er yderligere behov for at optimere procedurerne omkring udskrivninger af patienter, fx ved brug af videokonferencer. Målet for pilotprojektet er at få svar på, i hvilket omfang udskrivningskonferencer for patienter med behov for udvidet koordinering kan afholdes som telefonkonferencer, samt om denne praksis højner kvaliteten og sammenhængen omkring udskrivning. Det er projekts mål at øge omfanget af telefonkonferencer i forhold til det nuværende niveau og et mål er at patienternes udskrivningsforløb gøres kortere. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at projektet igangsættes. Dette set ud fra de indsatsområder der ligger i de nye sundhedsaftaler. Økonomi og finansiering: Der er endnu ikke fastlagt de finansieringsmæssige afklaringer. Der vil forventes udgifter i forbindelse med systemløsning, implementering og undervisning af personalet i brugen af teknologien.

12 Side 10 Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at projektet tages til efterretning. Beslutning den : Udvalget godkendte projektet, med den tilføjelse, at der fremlægges en sag med de økonomiske konsekvenser og finansiering.

13 Side SSÆ - Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/719 Resumé: Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune blev første gang vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj Standarderne er blevet revideret i løbet af Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet og omfanget af de sygeplejeydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Kvalitetsstandarder for sygepleje blev vedtaget i maj 2007 og i løbet af 2010 er de revideret og opdateret til 2011 standarder. De reviderede kvalitetsstandarder skal ses i lyset af en mulig oprettelse af sygeplejeklinikker og standarden for sygeplejen i sygeplejeklinikken. Generelt er kvalitetsstandarderne ændret sprogligt således at de fremtræder tydeligere med et sprogbrug der er mere brugervenligt. Lovgrundlaget for kvalitetsstandarder for sygeplejen er: Sundhedslovens kapitel 38, 138 og 139, der omhandler Kommunalbestyrelsens ansvar for vederlagsfri hjemmesygepleje samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr.102 af 11. december Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser nr af 29. april Sygeplejeydelserne er vederlagsfri. De materialer som hjemmesygeplejerskerne bruger i forbindelse med sygeplejeindsatsen, er som udgangspunkt vederlagsfri. Der er visse produkter, hvor borgeren har egenbetaling, hvilket fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder, men kan eksempelvis være sårprodukter. Alle borgere i Lejre Kommune med midlertidig eller fast ophold i kommunen kan modtage hjemmesygepleje efter henvisning fra læge, sygehus, personale i hjemmeplejen og andre. Hovedparten af borgerne henvises af sygehuset, hvilket er i overensstemmelse med oplevelsen af øgede opgaver i forbindelse med at sygehusene omlægger fra indlæggelser til ambulant behandling. Hjemmesygeplejerskerne baserer deres indsats på en samlet vurdering af borgerens situation. Der tages udgangspunkt i helbredstilstand, levevilkår, individuelle ressourcer og ønsker. Hjemmesygeplejerskerne varetager opgaver af kompleks karakter, der fordrer en bred faglig profil. Hjemmesygeplejerskerne indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med andre faggrupper om forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering, samt varetager indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet for borgeren. På grund af Lejre Kommunes geografi er hjemmesygeplejen organiseret i tre distrikter, med base på pleje- eller ældrecentre. Der er tilknyttet en sygeplejerske til hvert plejecenter. Formål: Det overordnede formål med kvalitetsstandarderne er, at borgere, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser Lejre Kommune tilbyder inden for hjemmesygepleje. De konkrete formål med kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune er:

14 Side 12 at udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen at sikre en ensartet tildeling / service af sygepleje at beskrive de politisk besluttede ydelser at give borgeren kendskab til kommunens tilbud i forhold til sygepleje at sikre overensstemmelse mellem de politiske mål og sygeplejehandlingerne at sikre dokumentation at de anvendes som et arbejdsredskab der udgør et fælles fundament for sygeplejeydelser. Revideringen af kvalitetsstandarderne omfatter følgende: Der er tilføjet en indledning eller et forord til standarderne som følger det samme koncept som andre standarder. Det indeholder information om formål og generelle oplysninger som lovgrundlag, behov der er dækket af ydelsen, og andre oplysninger der kan informere borgerne om sygeplejeydelser. Generelt er kvalitetsmål og opfølgning af kvalitetsmål blevet gjort tydelige, samt formålet med de enkelte sygeplejeydelser. Standard nr.1: Sår og hudpleje Standarden er omdømt til Sår- og hudpleje, tidligere hed den Sårbehandling. Revideringen uddyber hvilke aktiviteter der ikke indgår, herunder hudbehandlingsprodukter samt udlevering af særlige eller specielle sårprodukter uden for kommunens indkøbsstandard. Ydelsens omfang er skærpet til at foregå fortrinsvis i dagtiden. Der er i standarden for Sår og hudpleje lagt op til at ydelserne kan foregå i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandard nr.2: Medicinadministration Generelt er aktiviteten i ydelsen gjort tydeligere og mere detaljeret. Formålet med ydelsen er blevet tydeligere. Der er i kvalitetsstandarden lagt op til at borgerne fortrinsvis visiteres og henvises til dosisdispensering. Medicindosering i doseringsæsker er forbeholdt borgere, der kun delvist kan overgå til dosisdispensering og efterdosering i forbindelse med akut opstået sygdom, eller til midlertidig medicindosering hos borgere der får dosispakket medicin, hvis borgeren skal have akut medicinændring. Kvalitetsstandard 3: Forebyggelse og sundhedsfremme I den tidligere kvalitetsstandard var der ingen afgrænsning af ydelsens omfang. Ydelsens omfang er uddybet og det er tydeliggjort hvilke ydelser der indgår. Det drejer sig om sproglige ændringer og dermed en mere brugervenlig præsentation af ydelsen. Kvalitetsstandard 4: Terminal pleje Kvalitetsstandarden er omformuleret, men der er ikke væsentlige ændringer fra den tidligere standard. Kvalitetsstandard nr. 5: Undersøgelse og behandling Formålet med kvalitetsstandarden er præciseret og aktiviteterne er tilpasset den nuværende formulering. Ydelsens omfang er præciseret, herunder hvilke ydelser der ikke indgår. For eksempel kan det drejer sig om at sygeplejersken ikke henter medicin eller transporterer prøver til undersøgelse på hospital, egen læge med mere. Det er nyt, at der er henvisning til andre kvalitetsstandarder i ydelsen. Kvalitetsstandard nr. 6: Akut sygepleje Der er ingen væsentlige ændringer kun små justeringer.

15 Side 13 Kvalitetsstandard nr. 7: Kompleks sygepleje til fysisk og psykisk kronisk syge Der er ingen væsentlige ændringer, kun små justeringer. Kvalitetsstandard nr. 8: Kompleks sygepleje i forbindelse med hospitalsophold Der er ingen væsentlige ændringer, kun små justeringer. Kvalitetsstandard nr. 9: Inkontinens Der er ændring i formuleringen af de aktiviteter der indgår i ydelsen. Som noget nyt lægges der op til anlæg og skift af kateter hos mænd, samt skift af topkateter. Ydelsens omfang er præciseret. Kvalitetsstandard 10: Borgere med demenslidelse Overskriften er ændret fra omsorg til demente borgere til borgere med demenslidelse. Formålet er præciseret. For eksempel er formålet: "at borgere med demens lever et liv så værdigt og trygt som muligt samt får størst mulig livskvalitet og sundhed" ændret til: "At støtte borgeren med en demenssygdom og dennes pårørende i at mestre hverdagen" og det andet formål er: "at tilbud til borgeren med diagnosticeret demenssygdom så vidt muligt fungerer på borgerens præmisser. Med bevarelse af den enkeltes identitet og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer". Aktiviteterne er omformuleret og præciseret og ydelsens omfang er præciseret så det klart fremgår, at ydelserne leveres af demenskoordinator efter visitation. Ydelseskataloget er rettet til i forhold til standarderne. Tidsforbruget er overvejende uændret. Udtalelser: De reviderede sygeplejestandarder, standarden for sygeplejeklinik og sagsfremstilling om oprettelse af sygeplejeklinik, skal ses i sammenhæng og vil derfor blive sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, efter de har været behandlet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de reviderede standarder for sygepleje lever op til de standarder for service, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Standarder for sygepleje, standarden for sygeplejeklinik og oprettelse af sygeplejeklinik skal ses i sin sammenhæng, idet disse ydelser er nært forbundne. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarderne for sygepleje sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard f. sygeplejestandard nr. 1. Sår - og hudpleje.doc 2. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.9. Inkontinens.doc 3. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.8. Kompleks sygeplje i f.m.hospitalsophold.

16 Side 14 Forebygge...doc 4. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.7. Kompleks sygepleje til fysisk og psykisk kronisk syge.doc 5. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.6. Akut sygepleje.doc 6. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.5. Undersøgelse og behandling.doc 7. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.4. Terminal pleje.doc 8. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr 2. Medicinadministration.doc 9. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.3. Forebyggelse og sundhedsfremme.doc 10. Kvalitestsstandad f. sygepleje nr.10. Borgere med en demenslidelse.doc 11. Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune. Forside.doc Beslutning den : Indstillingen godkendt, med den tilføjelse at ændringer markeres i selve kvalitetsstandarderne.

17 Side SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/3060 Resumé: Der er udarbejdet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Der er tale om én sygeplejeklinik, men med tre åbningssteder i tilslutning til kommunens træningstilbud på Grønnehave, Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. Hensigten med åbning af sygeplejeklinik er, at tilbyde borgerne større fleksibilitet og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for det personale der udøver sygepleje. Sagsfremstilling: For at imødekomme udviklingen inden for sundhedsområdet med borgernes ønske om større fleksibilitet i sygeplejeydelser og ønsket om at anvende sygeplejerske-ressourcer bedst muligt, er der arbejdet på at udvikle et koncept for sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Derfor blev der i efteråret 2010 nedsat en arbejdsgruppe bestående af sygeplejersker og lederen fra Frit-Valg og lederen af Visitation & Bestiller for at undersøge mulighederne for etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Arbejdsgruppen indsamlede erfaringer fra andre kommuner, gennemførte studiebesøg i Ringsted Kommune, som netop har åbnet en sygeplejeklinik, og søgte erfaringer via internettet og andre faglige netværk. Baseret på dette er der fremkommet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Forslaget er begrundet i overvejelser om kommunens geografi og befolkningsmæssige sammensætning, infrastruktur i forbindelse med transport og estimeret antal af borgere der med fordel kan modtage ydelser på en sygeplejeklinik. Formål: Formålet med at etablere en sygeplejeklinik er både rettet mod bedre service til borgerne og rettet mod bedre arbejdsmiljø for udøvere af sygeplejen. Det borgerrettede formål er: at borgeren har mest mulig indflydelse på, hvornår de får hjælp og dermed er uafhængig af ventetid i hjemmet at skabe mulighed for at kombinere ydelser som træning og sygepleje. Formålet i relation til udøvere af sygeplejen og organisationen som helhed er: at der er mere effektiv udnyttelse af sygeplejeressourcer og ekspertise at der kan skabes rum for synergi med andre servicetilbud, som f.eks. træning, ergoterapi og eventuelt andre at skabe optimale arbejdsbetingelser, som f.eks. arbejdsstillinger, belysning samt mulighed for at overholde hygiejniske standarder. Etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune er en nyskabelse og derfor er følgende overvejelser taget med i betragtning i forslaget:

18 Side 16 Lejre Kommunes geografi og demografi: Både afstande og befolkningsunderlag har betydning ved overvejelser om etablering af et tilbud som sygeplejeklinik, derfor præsenteres transportmuligheder og geografi samt demografi her. Det er vanskeligt at blive transporteret på tværs af kommunen. Det er muligt at blive transporteret med telebus til det nærmeste trafikknudepunkt i hvert distrikt. Telebusserne kører fra kl på hverdage. De ordinære busruter har ikke ruter på tværs af kommunen. Lejre Kommune dækker et geografisk areal på 240,07 km2. Fra det nordligste punkt, Nakkedamsvej til det sydligste punkt, Hovedvejen er strækningen 23,8 km. Det østligste punkt, Gøderup til Munkholmbroen i vest er der 19,5 km. De største byer er: Hvalsø med 3929 borgere Allerslev med 2330 borgere Osted med 2086 borgere Ejby med 1885 borgere Kirke Hyllinge med 1973 borgere Gevninge med 1726 borgere. Modtagere af sygepleje Borgere som modtager sygeplejeydelser har en profil der dækker fra enkle sygeplejeydelser som for eksempel sår og hudbehandling, injektioner af B12, blodtryksmåling, til pleje af borgere med komplekse sundhedsproblemer. Det kan dreje sig om pleje af terminale borgere, borgere der er immobile og andre med behov for specialiseret sygepleje. I december 2010 blev der foretaget en vurdering af hvilke borgere, der kan benytte et tilbud i en sygeplejeklinik, og som kan transportere sig selv eller blive transporteret af ægtefælle/pårørende. Vurderingen af borgerne blev foretaget ud fra, at der etableres én klinik, men på tre lokationer med tilslutning til et træningstilbud, dvs. på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken. Det drejer sig om borgere der modtager sygepleje til sårpleje, medicinadministration og blodtryksmåling. Sammentællingen er over en 14 dages periode, fordi der er borgere der modtager besøg hver dag og der er borgere der modtager besøg hver 14. dag. Vurderingen blev foretaget i hvert distrikt: I Hvalsø distrikt ville der være 14 borgere der umiddelbart kunne tilbydes sygepleje via en sygeplejeklinik. Borgerne modtog 20 timers sygepleje over 2 uger. Borgerne er vurderet ud fra deres behov for sygepleje og at de er i stand til at transportere sig selv. I Bøgebakkens distrikt ville der i december 2010 være 15 borgere, der kunne modtage sygeplejeydelser på en sygeplejeklinik. De modtager sygepleje svarende til 28,50 time over en 14-dages periode. Borgerne kan transportere sig selv til klinikken. Desuden er det vurderet, at yderligere 13 borgere, der modtager samlet 16,50 time på en 14-dages periode, kan modtage sygepleje på en sygeplejeklinik. Disse borgere kan dog ikke transportere sig selv. I Ammershøjparkens distrikt er det vurderet, at 24 borgere kan tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik. Borgerne modtager sygeplejeydelser der svarer til 32 timer over en 14- dages periode. Borgerne kan selv varetage transporten.

19 Side 17 Arbejdsgruppens forslag: På baggrund af arbejdsgruppens analyse af data og andet materiale, inklusiv erfaringer fra andre kommuner, virksomhedsbesøg i Ringsted og Lejre Kommunes demografi og geografi samt hensynet til brugerne og vurdering af potentielle brugere af en sygeplejeklinik, resulterede i følgende forslag om etablering af en sygeplejeklinik, men på tre lokationer. Det skal fremhæves her, at et væsentligt element i vurderingen af potentielle brugere, netop er afstanden. Det er således overvejende sandsynligt at sygeplejeklinik på tre lokationer vil have succes, fordi ældre borgere ikke skal rejse længere end deres lokale område. Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, at der er tæt tilknytning til træningscenter. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der etableres sygeplejeklinik i sammenhæng med træningscentre på Bøgebakken, Hvalsø Ældrecenter og Grønnehave. Princippet for åbningstiden for klinikkerne på de tre lokationer er fleksibilitet og dermed så vidt muligt at tilgodese borgernes ønske om fleksibilitet i sygeplejeydelser og samtidig arbejde mod effektiv anvendelse af sygepleje ressourcer. Det vil blive vurderet om der er grundlag for åbningstid om aftenen på en af lokationerne, afhængig af antallet af brugere i de tre distrikter. Visionen for åbningstid og anvendelse af klinikken er, at der kan foregå andre sundhedsrelaterede aktiviteter, for eksempel den forebyggende indsats, diætist vejledning og andre aktører inden for sundhed. Ydelserne er beskrevet i standard for sygeplejeklinik. Det forudsættes at booking kan ske via omsorgssystemet, så tid og ressourcer udnyttes maksimalt. Det forudsættes også, at visitation til sygeplejeklinik ikke er en ydelse borgeren kan afslå. Udtalelser: Oprettelse af sygeplejeklinik vil, efter behandling i Udvalget for Social, Sundhed & ÆLdre, blive sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at etablering af en sygeplejeklinik på tre lokationer kan bidrage til at give borgerne større fleksibilitet og selvstændighed i modtagelsen af sygepleje. Desuden bidrager klinik-aktiviteter også til bedre arbejdsmiljø, blandt andet lys, arbejdsstillinger, hygiejne og andet. Det vurderes desuden, at åbning af tilbud på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken i tilslutning til træningscentrene og andre typer aktiviteter vil give borgerne et bredere tilbud. Økonomi og finansiering: Sygeplejeklinikken på de tre lokationer vil have etableringsomkostninger på samlet kr. Etableringsomkostningerne dækker klinikinventar, lys, leje og istandgørelse af lokaler. Udgiften kan rummes inden for den samlede ramme på Frit-Valg området, forudsat at der overføres fra Beslutningskompetence:

20 Side 18 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes og sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Bilag: 1. Sygeplejeklinik beregning Beslutning den : Sagen drøftet og sendes til høring med den tilføjelse fra administrationen, at den effektivisering der opnås ved mindre vejtid til sygeplejerskerne giver mulighed for at imødekomme det øgede behov for sygeplejeydelser grundet sygehusenes tidligere udskrivelser.

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1 2 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere