Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011"

Transkript

1 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Resumé Skovbogård Baggrund Formål Organisering af brugerundersøgelsen Resultater Konklusion Afslutning Præsentation af Skovbogård Baggrund for brugerundersøgelsen Formål med brugerundersøgelsen Organisering af brugerundersøgelsen Metode Spørgeskema Resultater Besvarelsesprocent Temaer Aktiviteter og udfordringer Samarbejde med pårørende Tryghed Fysiske rammer Det samlede indtryk Hvad har størst betydning for brugerne Diskussion Kriterier for diskussion af resultaterne Diskussion af resultater Besvarelsesprocent Aktiviteter og udfordringer Samarbejde med pårørende Tryghed Fysiske rammer Det samlede indtryk Størst betydning for brugerne Konklusion Afslutning Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Kommentarer

3 1. Forord Et af Direktionens strategiske mål for er, at der arbejdes med kvalitetsudvikling, dialog og måling af effekt, herunder at der gennemføres kontinuerlige brugerundersøgelser på alle forvaltningsområder. Sundhed & Omsorg har som strategisk mål, at der senest er gennemført fire brugerundersøgelser indenfor de tre driftsområder og på myndighedsområdet. I 2011 gennemføres der brugerundersøgelse i Autismecenter Syd, Visitationen i Sundhed & Forebyggelse, Træning & Forebyggelse og Hjemmeplejen. 2. Resumé 2.1 Skovbogård Skovbogård er et beskyttet værksted, der tilbyder såvel kreative aktiviteter som lettere produktion tilrettelagt på en måde, så brugeren kan overskue det. Målgruppen er kendetegnet ved i høj grad at have brug for overskuelighed og struktur for at kunne udvikle sig. Skovbogård har et tæt samarbejde med forældre og pårørende omkring den enkelte bruger. Der arbejdes tæt sammen med Autismecenter Syds boenheder for at sikre brugerne et ensartet tilbud. 2.2 Baggrund Det er i virksomhedsaftalen aftalt, at Autismecenter Syd forud for undersøgelsen opstiller indikatorer for et tilfredsstillende resultat. 2.3 Formål Formålet med undersøgelsen er, at: få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger afdække hvor der er behov for forbedringer bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedringer af aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Autismecenter Syd har besluttet, at målet er, at 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen. 2.4 Organisering af brugerundersøgelsen Spørgsmålene, der er anvendt til brugerundersøgelsen, er udviklet og afprøvet af Center for Kvalitetsudvikling. Deltagere i undersøgelsen er pårørende til brugere af Skovbogård. 2.5 Resultater Brugerne havde på undersøgelsestidspunktet 30 pårørende, hvoraf de 27 har svaret på spørgeskemaet. Dette giver en besvarelsesprocent på 90 %. Resultaterne fremgår af diagram 1 og 2. 2

4 Diagram 1, tilfredshed Diagram 2, det samlede indtryk af Skovbogård 2.6 Konklusion Den flotte svarprocent på 90 % er nået, ved at genudsende spørgeskemaerne til de pårørende. Målet er nået, idet 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen indenfor de fire temaer aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. 3

5 Målet for det samlede indtryk af Skovbogård er nået med 96 %, der svarer enestående eller godt. Det, der har størst betydning for de pårørende er forudsigelighed og struktur i hverdagen, tryghed og at personalet har de rette kompetencer. 2.7 Afslutning Skovbogård vil forbedre indsatsen i forhold til information ved at tilbyde pårørende mere information og oftere. 4

6 3. Præsentation af Skovbogård Autismecenter Syd omsætter Servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til udvikling af færdigheder ( 85), beskyttet beskæftigelse ( 103), og aktivitets- og samværstilbud ( 104) til konkrete individuelle tilbud til voksne med diagnose indenfor autismespektret, eller voksne der af andre grunde kan profilere af et tilbud, der er kendetegnet ved en høj grad af struktur, overskuelighed og kommunikation. Skovbogård er et beskyttet værksted, der tilbyder såvel kreative aktiviteter som lettere produktion tilrettelagt på en måde, så brugeren kan overskue det. Målgruppen er kendetegnet ved i høj grad at have brug for overskuelighed og struktur for at kunne udvikle sig. Skovbogård har et tæt samarbejde med forældre og pårørende omkring den enkelte bruger. Der arbejdes tæt sammen med Autismecenter Syds boenheder for at sikre brugerne et ensartet tilbud. 4. Baggrund for brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er et af Sundhed & Omsorgs Strategiske mål for 2011 og er en del af virksomhedsaftalen for Autismecenter Syd i Det er i virksomhedsaftalen aftalt, at Autismecenter Syd forud for undersøgelsen opstiller indikatorer for et tilfredsstillende resultat. Brugerundersøgelsen for Autismecenter Syd er delt i tre. Denne pårørendeundersøgelse for Skovbogård, en brugerundersøgelse for Fristedet og en pårørendeundersøgelse på boafdelingerne Skovbo og Rhedersborg. 5. Formål med brugerundersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at få viden om de pårørendes oplevelser og vurderinger afdække hvor der er behov for forbedringer bidrage til løbende kvalitetsudvikling og forbedringer af aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. Autismecenter Syd har besluttet, at målet er, at 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen. 6. Organisering af brugerundersøgelsen 6.1 Metode Center for Kvalitetsudvikling har på vegne af Danske Regioner foretaget en landsdækkende pårørendeundersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Undersøgelsen hedder De pårørende har ordet. Center for Kvalitetsudvikling har til undersøgelsen udviklet og afprøvet et spørgeskema. Afdelingslederen for Skovbogård har ud fra den landsdækkende pårørendeundersøgelse valgt en række spørgsmål til denne undersøgelse. Spørgsmålene vil medvirke til udvikling af indsatsen på Skovbogård og give et øjebliksbillede af den generelle tilfredshed. Undersøgelsen og rapporten er gennemført i et samarbejde mellem Skovbogård og Sundhedssekretariatet. Deltagere i undersøgelsen Deltagere i undersøgelsen er pårørende til brugere af Skovbogård. Anonymitet 5

7 Deltagerne er orienteret om, at besvarelsen er anonym. Eksklusion og inklusion Alle pårørende har deltaget i undersøgelsen. Dataindsamling Skovbogård sendte spørgeskemaer til de pårørende i juni Ved svarfristens udløb d var der returneret 15 besvarelser ud af 30 mulige. En besvarelsesprocent på 50 % ville betyde lav gyldighed af undersøgelsesresultaterne. Afdelingslederen for Skovbogård og evaluatoren besluttede efterfølgende at genudsende spørgeskemaerne til alle pårørende i august. De, der ikke havde besvaret spørgeskemaet i første omgang, blev bedt om at besvare det. De besvarede spørgeskemaer er returneret til Ledelses- og Sundhedssekretariatet. Bearbejdning af data Data er efterfølgende bearbejdet i Defgo.net. Defgo.net er et netbaseret værktøj til dataindsamling og databearbejdning. Test af spørgeskema Spørgsmålene er afprøvet af Center for Kvalitetsudvikling. Gyldighed Spørgsmålene er testet og valideret af Center for Kvalitetsudvikling. Det antages derfor, at gyldigheden er tilfredsstillende. 6.2 Spørgeskema Spørgeskemaet er delt i to temaer I det første tema er der følgende svarkategorier: Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ ej relevant. På spørgsmålet Hvad er dit samlede indtryk af Skovbogård er svarmulighederne: Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt. Spørgeskemaet har i alt otte spørgsmål. Der er mulighed for at kommentere svarene tre steder i spørgeskemaet. Se spørgeskemaet i bilag 1. Undersøgelsen afdækker, hvordan brugerne opfatter temaerne aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. 7. Resultater Ikke alle pårørende har svaret på alle spørgsmål. Det er kun besvarelserne, der indgår som en del af resultaterne. Svarene er vist grafisk i diagram 1 og 2. 6

8 7.1 Besvarelsesprocent Brugerne havde på undersøgelsestidspunktet 30 pårørende, for hvem det var relevant at deltage i undersøgelsen. 27 pårørende har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 90 %. 7.2 Temaer Aktiviteter og udfordringer Aktiviteter og udfordringer er vigtige for brugeren, fordi alle borgere har brug for gode oplevelser. Aktiviteter kræver ofte én til én kontakt, og nye udfordringer kræver grundig forberedelse i forhold til beskrivelser, visualiseringssystemer, eventuelt rollespil eller lignende. At tilbyde aktiviteter og give udfordringer viser en anerkendende tilgang til beboeren. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Er der en passende mængde aktiviteter for din søn/datter på Skovbogård? 52 % (13) 44 % (11) 0 % 0 % 4 % (1) Får din søn datter støtte til at vedligeholde sine færdigheder? 60 % (15) 36 % (9) 4 % (1) 0 % 0 % Udvalgte kommentarer fra pårørende, se alle kommentarer i bilag 2 - i forhold til hans alder er tempoet passende - for ofte forhindringer i at gennemføre aktiviteter pga. personalemangel Samarbejde med pårørende I samarbejdet med pårørende er det vigtigt, at tilgodese det individuelle behov. Gennem samarbejdskontrakter aftales, hvordan de pårørende ønsker, at blive inddraget og i hvilket omfang. Dette er et vigtigt redskab for personalet, så vi sikre det bedst mulige samarbejde. Resultaterne fordeler sig således ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Er kontakten til Skovbogård tilfredsstillende? 68 % (17) 20 % (5) 12 % (3) 0 % 0 % Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig/jer? 44 % (11) 44 % (11) 12 % (3) 0 % 0 % Får du løbende information om, hvem der er ansat på Skovbogård? 29 % (7) 50 % (12) 21 % (5) 0 % 0 % 7

9 Udvalgte kommentarer fra pårørende - bliver altid godt modtaget - der skulle være mere kontakt til hjemmet Tryghed Det er vigtigt, at brugeren er tryg og har tillid til personalet og det fysiske miljø. Hvis brugeren har den fornødne tryghed giver det stabilitet i hverdagen og dermed mulighed for at arbejde med udvikling. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Er Skovbogård et trygt og godt sted at være? 88 % (22) 12 % (3) 0 % 0 % 0 % Fysiske rammer Fysiske rammer har stor betydning for mennesker med udviklingsforstyrrelser. Gode fysiske rammer giver en høj grad af tryghed og minimere selvskadende og udadrettet adfærd. Brugere med udviklingsforstyrrelser har ofte brug for individuel indretning med særlig fokus på visualiserings- og støttesystemer. Resultaterne fordeler sig således Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Ved ikke/ej relevant Passer de fysiske rammer til jeres søn/datter? 50 % (12) 46 % (11) 4 % (1) 0 % 0 % Udvalgte kommentarer fra pårørende - meget lam for dem, der trænger til hvilepause under ophold i opholdsstuen, hvor brugere har deres faste stol - På grund af sit handicap ser vi frem til de nye fysiske rammer på det nye Skovbogård 7.3 Det samlede indtryk De pårørende er spurgt om, hvad deres samlede indtryk er af Skovbogård. Resultaterne fordeler sig således Svar Antal Enestående 7 26 % Godt % Både godt og dårligt 1 4 % Dårligt 0 Uacceptabelt 0 8

10 Udvalgte kommentarer fra pårørende - samarbejdet mellem hjem og Skovbogård betyder meget - vores søn har det rigtig godt på værkstedet og føler sig beskyttet. Hans behov er i centrum - synes personalet laver et kæmpe arbejde kan ikke roses nok - der mangler ro især for de ældre brugere - jeg får ikke meget at vide om min søn. For eksempel hvad han beskæftiger sig med. 7.4 Hvad har størst betydning for brugerne De pårørende har i undersøgelsen beskrevet, hvad der har størst betydning for dem i forhold til brugerne. Udtalelserne kan sammenfattes til nedenstående temaer: forudsigelighed og struktur i hverdagen personalet har de rette kompetencer tryghed. Samtlige kommentarer til spørgsmålene ses i bilag 3. Udvalgte kommentarer fra pårørende - mit barn har en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag - tryghed samt støtte og gode aktiviteter med den fornødne hjælp - trygge rammer plus personalets forståelse og respekt for brugerne + behov og særheder - at personalet har tid nok til at tilgodese hans behov, og at der er så få personaleskift som muligt. 9

11 Diagram 1, tilfredshed Diagram 2, det samlede indtryk af Skovbogård 8. Diskussion 8.1 Kriterier for diskussion af resultaterne Målet er at 75 % af de pårørende, der har svaret på spørgsmålene, vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen. 8.2 Diskussion af resultater Besvarelsesprocent Brugerundersøgelsen har en besvarelsesprocent på 90 %, hvilket er meget tilfredsstillende. 10

12 Ved svarfristens udløb var der returneret 15 besvarelser ud af 30 mulige. En besvarelsesprocent på 50 % ville betyde lav gyldighed. Efterfølgende blev der derfor udsendt nye spørgeskemaer til alle pårørende og de, der ikke havde besvaret spørgeskemaet blev bedt om at gøre det. Dette resulterede i 27 besvarelser Aktiviteter og udfordringer Målet er nået. For parameteren Er der en passende mængde aktiviteter for din søn/datter på Skovbogård er målet nået med 96 %, 4 % har svaret ved ikke/ej relevant. For parameteren Får din søn/datter støtte til at vedligeholde sine færdigheder er målet nået med 96 % Samarbejde med pårørende Målet er nået. For parametrene Er kontakten til Skovbogård tilfredsstillende og Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig/jer er målet nået med 88 %. For parameteren Får du løbende information om, hvem der er ansat på Skovbogård er målet nået med 79 % Tryghed Målet er nået. Alle pårørende er enige i parameteren Er Skovbogård et trygt og godt sted at være Fysiske rammer Målet er nået. For parameteren Passer de fysiske rammer til jeres søn/datter er målet nået med 96 %. Der er dog kommentarer om larm under hvilepause i opholdsstuen, og at de fysiske rammer ikke er passende. Et nyt beskyttet værksted er ved at blive bygget i nærheden af boenhederne. Det nye værksted er designet til voksne med diagnoser indenfor autismespektret Det samlede indtryk Målet er nået, i det 96 % af de pårørende har svaret At det samlede indtryk af Skovbogård er enestående eller godt Størst betydning for brugerne Det, der har størst betydning for de pårørende, er forudsigelighed og struktur i hverdagen, tryghed og at personalet har de rette kompetencer. 8.3 Konklusion Den flotte svarprocent på 90 % er nået ved at genudsende spørgeskemaerne til de pårørende. Målet er nået, idet 75 % af de pårørende vurderer eller oplever at være enige i udsagnene Ja, i høj eller Ja, i nogen indenfor de fire temaer aktiviteter og udfordringer samarbejde med pårørende tryghed fysiske rammer. Målet for det samlede indtryk af Skovbogård er nået med 96 %, der svarer Enestående eller Godt. Det, der har størst betydning for de pårørende er forudsigelighed og struktur i hverdagen, tryghed og at personalet har de rette kompetencer. 11

13 10. Afslutning Der vil i arbejdet med resultaterne blive sat fokus på information til pårørende. Skovbogård vil forbedre indsatsen i forhold til information ved oftere at tilbyde pårørende mere information. Medarbejdere orienteres om resultaterne ved personalemøder og gennem kvalitetsudvalgsmøder. De pårørende orienteres om resultaterne ved fællesarrangementer for pårørende og brugere. Skovbogård vil gentage undersøgelsen hvert andet år. Ved næste pårørendeundersøgelse er målet, at 85 % af respondenterne svarer Ja, i høj eller Ja, i nogen. 12

14 Bilag 1 Spørgeskema 13

15 14

16 Bilag 2 Kommentarer 2 Har du yderligere kommentarer til dine oplevelser som pårørende? Svar I forhold til hans alder er tempoet passende. På grund af sit handicap - ser vi frem til de nye fysiske rammer på det nye Skovbogård. Synes måske ikke spørgsmålet er særlig relevant lige før en flytning ifm. nybyggeri. Generelt godt tilfreds. For ofte forhindringer i at gennemføre aktiviteter pga. personalemangel. Bliver altid godt modtaget. Meget larm for dem der trænger til hvilepause under ophold i opholdsstuen, hvor brugere har deres faste stol. Der skulle være mere kontakt til hjemmet. Jeg oplever en stor grad af faglig viden og indsigt, samtidig mærker jeg en rar stemning, personale, brugere og pårørende imellem. Jeg vil gerne vide hvad Sundhed & Omsorg har med skemaet at gøre, og hvad det skal bruges til. Som borger er det vigtigt, at vide hvad formålet med skemaet er. Er der tale om en fyringsrunde, besparelse eller hvad? Hvilken målsætning har forvaltningen. Vi bliver altid godt modtaget. 4 Hvorfor gav du det antal stjerner? Svar Fordi jeg synes Skovbogård er et godt tilbud til mit barn. Samarbejdet mellem hjem og Skovbogård betyder meget. Ringe erfaring med tidligere beskæftigelse. Har valgt godt, da jeg synes det er rart både for brugere og pårørende. Vores søn har det rigtig godt på værkstedet og føler sig beskyttet. Hans behov er i centrum. God stemning på Skovbogård, positiv personale, dygtig stabil støtteperson/personale. Alt i alt et godt sted. Men - men "godt" kanaltid blive bedre. Min pårørende trives godt p Skovbogård. Synes personalet laver et kæmpe arbejde. Kan ikke roses nok. Det har jeg gjort, fordi der er gode ting at berette. Der mangler ro især for de ældre brugere. Jeg får ikke meget at vide om min søn. For eksempel hvad han beskæftiger sig med. Fordi jeg er yderst tilfreds med tilbuddet og ikke kunne ønske mig andet for min søn. Det gode samarbejde. Har indtryk af at det fungerer godt. Fordi jeg ikke ved om Rundetårn er højere end et tordenskrald. Spørger kommunen eller medarbejderne? Hvilke kvalifikationer har Lone B. R. og Lene M.H. til at vurdere svarerne. Vi synes det er rimeligt. 15

17 5 Hvad har størst betydning for din søn/datter på Skovbogård? Svar Fysiske rammer - afhængig af fast personale - strukturen. Tryghed samt støtte og gode aktiviteter med den fornødne hjælp. Den rette pædagogiske tilgang og forståelse. Rummelighed i forhold til de individulle udfordringer. Strukturen, Frihed til at gå ud og samle sten. Forudsigelighed - struktur. Tryghed, ro, forståelse Tryghed. Min søn trives og er meget for Skovbogård. Trygge rammer plus personalets forståelse og respekt for brugerne + behov og særheder. At det er et godt sted at være og at vi følger os trygge og hun har det godt og kan lide at være der. Mit barn har en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag. Trygheden og glæden ved at være sammen med nogle dygtige medarbejdere. At personalet har tid nok til at tilgodese hans behov, og at der er så få personaleskift som muligt. At min søn har det godt samt problemfri. Da der opstår mange ting, som gør han ikke vil retur igen. Han har det godt med sig selv. At de må have det godt og det har min søn. Betydningsfuldt for min søn at han bliver forstået og får tilbud der motiverer og udvikler ham. Samt at han er godt tilpas. At han har det godt og er godt tilpas. Min søn kan komme på Skovbogård. Det fortæller jeg lederne og personalet. Tryghed og forudsigelighed. 16

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud

Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Styrk samarbejde om kerneopgaven Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Individuelle samarbejdsplaner på botilbud Oplægsholder og kontaktoplysninger Hans Hvenegaard hhv@arbejdsliv.dk Kaia Nielsen kni@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold 1 of 5 Tendrup Møllevej Organisatoriske forhold Den 1. september 2013 åbner Botilbuddet Tendrup Møllevej i Hornslet. Botilbuddet er en del af Syddjurs Kommune v/ Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Boligerne

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere