Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler"

Transkript

1 Rygning blandt. klasse elever på. klasse centre og i folkeskoler Rygningens udbredelse, årsager til rygning og implementering af forebyggelse Pædagogisk Diplom Afgangsprojekt CVU-Vest Udarbejdet af Jytte Friis, december 24 Vejleder: Finn Mogensen

2 Indholdsfortegnelse. Indledning og problemformulering. Læsevejledning og definitioner.2 Undersøgelsens problemstilling, formål og afgrænsning 2.3 Undersøgelsens metoder 2.4 Udformning af spørgeskema 3.5 Deskriptiv analyse af undersøgelsen 4.6 Analyse og diskussion af undersøgelsesresultaterne 5.7 Delkonklusion 7 2. Årsager til rygeadfærd blandt unge 8 2. Teoretiske overvejelser Valg af undersøgelser og empirisk litteratur 2.3 Rygeadfærd 2.4 Forskelle i rygeadfærd mellem klasser Unges viden om og holdning til rygning Trivsel og sundhedsadfærd Delkonklusion 6 3. Implementering af rygeforebyggende tiltag i skolen 8 3. Forskellige organisationsteorier og forandringsperspektiver Skolen og skoleudvikling i et organisationsteoretisk perspektiv Organisatorisk læring Folkeskolens og sundhedsundervisningens formål Delkonklusion Konklusion Perspektivering 25 Litteratur Bilag : Oversigt over deltagende skoler i undersøgelsen Bilag 2: Følgebrev til skoleledelse Bilag 3: Følgebrev til. klasselærer Bilag 4: Spørgeskema Bilag 5: Undersøgelsen i absolutte tal Bilag 6: Opgørelse af undersøgelse

3 Litteratur Bøger: Dalin, Per: Skoleutvikling. Teorier for forandring. Universitetsforlaget. Oslo. 994 Erling, Ann og Whang, Philip (red.): Ungdomspsykologi. Udvikling og livsvilkår. Gads Forlag 22. Faghæfte 2, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Undervisningsministeriet 995. Folkeskolens Formål, Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 57 af 23. juni 23. Undervisningsministeriet. Jensen, Bente: Sundhed og sårbarhed. Store børns beretninger om sundhed og hverdagsliv. Hans Reitzels forlag 22. Jensen,Torben Bechmann: Fra viden til handlingsændring. En undersøgelse af unge, tobak og sundhedsoplysning. Ph.D-afhandling, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Amager, marts 2. Jensen, Torben K. og Johansen, Tommy J.: Sundhedsfremme i teori og praksis. Philosophia 2, 2. udgave, 3. oplag. Jørgensen, Per Schultz, Holstein, Bjørn E. og Due, Pernille (red.): Sundhed på vippen. En undersøgelse af de store skolebørns sundhed, trivsel og velfærd. Hans Reitzels forlag, 23. Larsen, Anne-Lise Salling og Vejleskov, Hans: Videnskab og forskning. En lærebog til proffessionsuddannelser. Gads Forlag 22. Lund, Karl Erik og Rise, Jostein: En gjennomgang av forskningslitteraturen om tiltak for å redusere røykning blant ungdom. Sosial- og helsedirektoratet, Oslo 22. Mogensen, Finn: Faglig pædagogisk forskning og udviklingsarbejde. Kompendium. Vejledning for faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningsministeriet 23. Artikler: Elkjær, Bente: Videnstilegnelse, deltagelse i praksis og amerikansk pragmatisme læringsteorier om organisatorisk læring og den lærende organisation, i: Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. Larsen, Henrik Holt og Svabo, Connie (red.) Jurist- og økonomforbundets forlag 22.

4 Haslebo, Gitte: Relationer i organisationer en verden til forskel. Kap. 6. Dansk Psykologisk Forlag 24. Iversen, Lars: Forebyggelse og sundhedsfremme, i: Medicinsk sociologi - samfund, sundhed og sygdom Iversen, Lars m.fl. (red.) Munksgaard Danmark 23 Jensen, Bjarne Bruun: Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden, i: Læring i sundhedsvæsenet Hounsgaard, Lise og Eriksen, John Juul (red.) Munksgaard Danmark 23. Lennéer-Axelson og Thylefors, Ingela: Arbejdsgruppens psykologi, s Hans Reitzels Forlag 993, 2. udgave, 9. oplag. Moos, Lejf, Illeris, Knud, Kryger, Niels, Thomassen, Johnny: Pædagogisk udviklingsarbejde skoleudvikling Dafolo Forlag 998. Nørgaard, Britta: Thomas Ziehe aftraditionalisering og subjektivitet, i: Olesen, Søren Gytz og Pedersen, Peter Møller: Pædagogik i sociologisk perspektiv. Forlaget PUC, Viborg-Seminariet 23. Rasmussen, Jens: Læring og læringsteorier, i: Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Knudsen, Anne og Jensen, Carsten Nejst (red.) Billesø og Baltzer 22, 2. udgave, 2. oplag. Rasmussen, Mette og Damsgaard, Mogens T: Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser, i: Ugeskrift for læger, december, 22. Saugstad, Tone og Mach-Zagal, Ruth: Sundhedspædagogik for praktikere, kap. 5: Handlingens logik. Munksgaard Danmark 23, 2. udgave,. oplag. Wahlgren, Bjarne, Høyrup, Steen, Pedersen, Kim, Rattleff, Pernille: Refleksion og læring. Kompetenceudvikling i arbejdslivet. Kap. -8. Samfundslitteratur 22. Undersøgelser: Muld-rapport nr.. Unges livsstil og dagligdag 2. Forbrug af tobak, alkohol og stoffer. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 22. Muld-rapport nr. 2. Unges livsstil og dagligdag 2. Geografiske forskelle og ligheder. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 23. Muld-rapport nr. 3. Unges livsstil og dagligdag 22. Aldersforskelle i sundhedsvaner og trivsel. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 24.

5 Skolebørnsundersøgelsen 22. Health Behaviour in School-aged Children. Due, Pernille og Holstein, Bjørn E., red. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet reviderede udgave.

6 Bilag Oversigt over skoler, der har medvirket i undersøgelsen Centerskoler:. Bramming Kommune. 89 elever. Linje, Bakkevejens Skole. 2. Esbjerg Kommune. 96 elever. Fourfeldtskolen:.a: fotek-klasse (erhvervsfaglig). 24 elever..b: fotek-klasse (erhvervsfaglig). 23 elever..c: medielinje. 25 elever..d: idrætslinje. 24 elever. Folkeskoler:. Varde Kommune. 7 elever. Brorsonskolen. 2 elever. Lykkesgårdsskolen. 2 elever. Sct. Jacobi skolen. 29 elever. 2. Ribe Kommune. 6 elever. Vittenbergskolen. 8 elever. Valdemarskolen. 43 elever..a: medielinje. 3 elever..b: erhvervslinje. 3 elever..c: idrætslinje. 7 elever.

7 Ribe Amt den Efter aftale sendes hermed spørgeskema til skolens. klasse(r) samt følgebrev til klasselæreren. Desuden er vedlagt en svarkuvert til returnering af skemaerne. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om et skoleskift til et. klasse center kan have indflydelse på elevernes rygeadfærd og medvirke til, at elever ryger i et større omfang end de elever, der fortsætter med. klasse på deres folkeskole. I undersøgelsen medvirker elever fra to. klassecentre i Amtet samt elever fra. klasserne på fem folkeskoler. Skolen vil få svarresultaterne tilsendt så snart disse er gjort op. Tak, fordi I vil medvirke. Med venlig hilsen Jytte Friis

8 Ribe Amt den Kære. klasse lærer Efter aftale med skolens ledelse vil vi gerne have dig til at medvirke med din klasse i en lokal undersøgelse omkring unges rygning. Undersøgelsen går ud på at belyse, om et skoleskift til et. klasse center kan have indflydelse på elevernes rygning og medvirke til, at flere elever ryger her end i. klasser i folkeskoler. For at belyse spørgsmålet har vi bedt to. klassecentre og. klasserne på fem folkeskoler i Ribe Amt besvare vedlagte spørgeskema. Følgende vejledning bedes fulgt: Skemaerne besvares om muligt i løbet af uge (d sep.) Med ordet Linje i spørgeskemaets hoved tænkes der på evt. faglinjer, som fx idrætslinje, boglig linje etc. Hvis skolen ikke tilbyder linjer, besvares spørgsmålet ikke. Ved den type spørgsmål, hvor besvarelsen skal vælges mellem flere mulige, fx spørgsmål 6, svares der ved at sætte x på linjen ved det aktuelle svar. Øvrige svarmuligheder udfyldes ikke. Eleverne bør læse alle svarmuligheder igennem, inden de besvarer de enkelte spørgsmål. Gennemgå den røde tekst øverst side 2 i spørgeguiden med eleverne, inden de starter besvarelsen. Når eleverne besvarer spørgsmålene, må de gerne få hjælp, hvis de har problemer af forståelsesmæssig karakter, fx Hvad står der her, Hvad betyder. eller Hvad mener de med... Derimod må eleverne ikke få hjælp til at besvare spørgsmålene eller til at formulere svarene. Besvarelserne bedes returneret senest d til undertegnede. Svarkuvert er tilsendt skolens kontor. Alle deltagende klasser vil få svarresultaterne tilsendt, så snart disse er opgjort. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede via tlf. eller . Med venlig hilsen Jytte Friis

9 SPØRGESKEMA J Spørgsmål - 7 besvares af alle. Skole: 2. Klasse: 3. Linje: 4. Din alder 5. Dreng Pige 6. Er du glad for at gå i din klasse? Ja, meget Ja, noget Ja, lidt Nej 7. Er der rygere i dit hjem? mor/papmor far/papfar én eller flere søskende ingen

10 Spørgsmål 8-2 handler om dine cigaretrygevaner. Spørgsmålene er delt op i kategorier med hver sin overskrift ( 8, 9,, og 2). Læs overskrifterne og find den kategori, der passer på dig. Besvar kategorien. Du skal ikke besvare spørgsmålene i de fire andre kategorier. 8. Har aldrig prøvet at ryge 9. Har prøvet at ryge nogle få gange, men ryger ikke mere Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse. Har røget fast, men ryger ikke mere Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse. engang imellem, men sjældnere end hver dag Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse 2. dagligt a. Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse J tak for hjælpen J

11 Opgørelser i absolutte tal Fig. numrene i parentes referer til Resultat af spørgeskemaundersøgelse, sep. 24. Fig. (2) Kønsfordeling på skoleform Køn Centerskole Folkeskole Drenge Piger Total 85 3 Fig. 2 (3) Aldersfordeling på skoleform Fig. 3 (4) Røg i hjemmet fordelt på skoleform Fig. 4 (5) Trivsel i klassen fordelt på skoleform Alder Centerskole Folkeskole Total 85 3 Røg i hjemmet? Centerskole Folkeskole Ja Nej Total 85 3 Trivsel i klassen Centerskole Folkeskole Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen Er lidt glad for at gå i klassen 22 Er ikke glad for at gå i klassen 3 Total 85 3 Fig. 5 (6) Fordelingen af elever på linjefag på hver skoleform Linje Centerskole Folkeskole Erhverv/Fotek Idræt Medie Blandet Total 85 3

12 Fig. 6 (7) /ikke ryger fordelt på skoleform /ikke ryger Centerskole Folkeskole Total 85 3 Fig. 7 (9) Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus Centerskole Folkeskole Har aldrig røget Har prøvet at ryge/har røget fast, men er stoppet Lejlighedsryger 22 7 Daglig ryger 5 22 Total 85 3 Fig. 8 () Eksperimenteret med rygning eller ej fordelt på skoleform Fig. 9 (2) nes rygedebut fordelt på skoleform Fig. (3) Trivsel fordelt på ryger/ikkeryger Eksperimenteret med rygning? Centerskole Folkeskole Har aldrig prøvet at ryge Har eksperimenteret med rygning Total 85 3 Rygedebut Centerskole Folkeskole Før. klasse I løbet af. klasse Total Trivsel Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen Er lidt glad for at gå i klassen Er ikke glad for at gå i klassen Total 2 23

13 Fig. (4) /ikkeryger fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Total Fig. 2 (5) /ikkeryger på centerskole fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Total Fig. 3 (6) Fordeling af rygere og ikkerygere på skolerne Skole /ikkeryger Bakkevejen Fourfeldt Sct. Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg Jacobi Total Fig. 4 (7) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på skolerne Skole Bakkevejen Fourfeldt Sct. Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg Jacobi Lejlighedsryger Daglig ryger Total

14 Fig. 5 (8) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne Bakkevejens Fourfeldt A Daglig ryger 59 Lejlighedsryger 2 Total Fourfeldt B Fourfeldt C Fourfeldt D 7 7 Sct. Jacobi Daglig ryger Lejlighedsryger Brorson Lykkegård Valdemar A Valdemar B 7 6 Valdemar C 5 Vittenber g Total Fig. 6 (2) Fordeling af rygere og ikke rygere på kommunerne status Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 3 59 Total Fig. 7 (2) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på kommunerne status Lejlighedsryger Daglig ryger Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 59 2 Total

15 Resultat af spørgeskemaundersøgelse, september 24. Opgørelser, krydsninger og diagrammer Fig. Respondenternes fordeling på skoleform Skoleform antal procent Centerskoler 85 58,5 Folkeskoler 3 4,5 Total 36 % Fig. 2 Kønsfordeling på skoleform Køn Centerskole Folkeskole Drenge Piger 55,38 44,62 58,2 4,98 Total % % Fig. 3 Aldersfordeling på skoleform Alder Centerskole Folkeskole ,34 72,4,6, 22,4 74,5 3,5,76 Total % % Fig. 4 Røg i hjemmet fordelt på skoleform Røg i hjemmet? Centerskole Folkeskole Ja Nej 63,45 36,56 65,65 34,35 Total % %

16 Fig. 5 Trivsel I klassen fordelt på skoleform Trivsel i klassen Centerskole Folkeskole Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen 6,29 26,88 57,69 32,3 Er lidt glad for at gå i klassen,83 7,69 Er ikke glad for at gå i klassen, 2,3 Total % % Fig. 6 Fordelingen af elever på linjefag på hver skoleform Linje Centerskole Folkeskole Erhverv/Fotek Idræt Medie Blandet 25,27 2,9 3,44 48,39 9,92 2,98 9,92 67,8 Total % % Fig. 7 /ikke ryger fordelt på skoleform /ikke ryger Centerskole Folkeskole 6,54 39,46 77,86 22,4 Total % % Fig. 8 /ikke ryger fordelt på skoleform a. /ikke ryger fordelt på de to skoleformer 8 Procent % Centerskole Skoleform Folkeskole

17 b. /ikke ryger fordelt på de to skoleformer Procent% Centerskole Folkeskole /ikke ryger Fig. 9 Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus Centerskole Folkeskole Har aldrig røget 29,9 37,4 Har prøvet at ryge/har røget fast, men er stoppet 3,35 4,46 Lejlighedsryger,89 5,34 Daglig ryger 27,57 6,79 Total % % Fig. Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus fordelt på skoleform Aldrig røget Har prøvet at ryge/ har røget fast, men er stoppet Lejlighedsryger Daglig ryger Procent % Centerskole Folkeskole Rygestatus

18 Fig. Eksperimenteret med rygning eller ej fordelt på skoleform Eksperimenteret med rygning? Centerskole Folkeskole Har aldrig prøvet at ryge Har eksperimenteret med rygning 29,9 7,8 37,4 62,6 Total % % Fig. 2 nes rygedebut fordelt på skoleform Rygedebut Centerskole Folkeskole Før. klasse I løbet af. klasse 97,26 2,74 96,55 3,45 Total % % Fig. 3 Trivsel fordelt på ryger/ikkeryger Er du glad for at Ikkeryger gå i klassen? Ja, meget Ja, noget 58,82 29,4 6,9 29, Ja, lidt,78 9,86 Nej, slet ikke,98,94 Total % % Fig. 4 /ikkeryger fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Ikkeryger 45, 55, 39,2 6,98 23,68 76,32 28,25 7,75 Total % % % %

19 Fig. 5 /ikkeryger på centerskole fordelt på linje /ikkeryger Erhverv/Fotek Idræt Medie 44,68 58,33 32, Ikkeryger 55,32 4,67 68, Total % % % Fig. 6 Fordeling af rygere og ikkerygere på skolerne /ikkeryger Skole Bakkevejen Fourfeldt Sct. Jacobi Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg 33,64 44,79 2,43 3, 22,73 2,93 6,67 Ikkeryger 66,29 55,2 78,57 7, 77,27 79,7 83,33 Total % % % % % % % Fig. 7 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på skolerne

20 Fig. 8 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne Daglig ryger Lejlighedsryger Total Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Bakkevejens A B C D Sct. Jacobi 22,47 4,67 34,78 24, 29,7 7,86,24 4,7 8,7 8, 29,7 3,57 66,29 54,7 56,52 68, 4,67 78,57 Daglig ryger Lejlighedsryger Total Brorson Lykkegård Valdemar A 2,, 7, 22,73, 77,27, 7,69 92,3 Valdemar B 46,5, 53,85 Valdemar C 5,88 5,88 88,24 Vittenberg 5,56, 83,33 Fig. 9 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne

21 Fig. 2 Fordeling af rygere og ikke rygere på kommunerne status Ikkeryger Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 33,64 66,29 44,79 55,2 24,29 75,7 9,67 8,33 Total % % % % Fig. 2 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på kommunerne Den enkelte kommunes fordeling af de 3 rygegrupper % Procent % 8% 6% 4% 2% Lejlighedsryger Daglig ryger % Bramming Esbjerg Varde Ribe Kommune Daglig ryger Lejlighedsryger Total Bakkevejen Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt s A B C D Sct. Jacobi 22,47 4,67 34, ,7 7,86,24 4,7 8,7 8 29,7 3,57 66,29 54,7 56, ,67 78,57 Daglig ryger Lejlighedsryger Total Brorson Lykkegård Valdemar A ,73 77,27 7,69 92,3 Valdemar B 46,5 53,85 Valdemar C 5,88 5,88 88,24 Vittenberg 5,56, 83,33

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse

Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse Resume: Kortlægningen bygger på spørgeskemabesvarelser fra 7. klasse lærere fra 563

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Hvorfor er skolen som arena så vigtig

Hvorfor er skolen som arena så vigtig Hvorfor er skolen som arena så vigtig Pernille Due, Professor, dr.med. Center for Interventionsforskning & Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005 7 UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 5 - samt udviklingen fra 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt Kompetencecentret, Ballerup Kommune - Center for Beskæftigelse og Borgerservice Projektnavn: Projekt Mit liv, dit liv Vores fælles KRAM, projektperiode: Maj 2011 Maj 2013 Projektejer: Kenneth Heigren,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?!

DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?! DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?! PROGRAM MANDAG DEN 24. SEPTEMBER 2012 12.30 12.45 Dagens program og præsentation Det nationale videncenter KOSMOS 12.45 14.15 Oplæg med øvelser i

Læs mere

Hvad er sundhed og trivsel?

Hvad er sundhed og trivsel? Hvad er sundhed og trivsel? Projekt Flere sider af det sunde liv set i et salutogent perspektiv Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune www.peterthybo.dk Fysioterapeut, Master i Læreprocesser

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning

Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Del 1 Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Lærerne i folkeskolen skal inspireres til at undervise på en sådan måde, at eleverne bliver i stand

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse Rikke Krølner, forsker, projektleder Center for Interventionsforskning Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Symposium 18. november 2011 Centret er støttet

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede UNG & KØN Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede 2003 Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21. århundrede Karin Helweg-Larsen Susan

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Af Sven Dalgas Casper Sven Dalgas Casper Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Min Baggrund:

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere