Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler"

Transkript

1 Rygning blandt. klasse elever på. klasse centre og i folkeskoler Rygningens udbredelse, årsager til rygning og implementering af forebyggelse Pædagogisk Diplom Afgangsprojekt CVU-Vest Udarbejdet af Jytte Friis, december 24 Vejleder: Finn Mogensen

2 Indholdsfortegnelse. Indledning og problemformulering. Læsevejledning og definitioner.2 Undersøgelsens problemstilling, formål og afgrænsning 2.3 Undersøgelsens metoder 2.4 Udformning af spørgeskema 3.5 Deskriptiv analyse af undersøgelsen 4.6 Analyse og diskussion af undersøgelsesresultaterne 5.7 Delkonklusion 7 2. Årsager til rygeadfærd blandt unge 8 2. Teoretiske overvejelser Valg af undersøgelser og empirisk litteratur 2.3 Rygeadfærd 2.4 Forskelle i rygeadfærd mellem klasser Unges viden om og holdning til rygning Trivsel og sundhedsadfærd Delkonklusion 6 3. Implementering af rygeforebyggende tiltag i skolen 8 3. Forskellige organisationsteorier og forandringsperspektiver Skolen og skoleudvikling i et organisationsteoretisk perspektiv Organisatorisk læring Folkeskolens og sundhedsundervisningens formål Delkonklusion Konklusion Perspektivering 25 Litteratur Bilag : Oversigt over deltagende skoler i undersøgelsen Bilag 2: Følgebrev til skoleledelse Bilag 3: Følgebrev til. klasselærer Bilag 4: Spørgeskema Bilag 5: Undersøgelsen i absolutte tal Bilag 6: Opgørelse af undersøgelse

3 Litteratur Bøger: Dalin, Per: Skoleutvikling. Teorier for forandring. Universitetsforlaget. Oslo. 994 Erling, Ann og Whang, Philip (red.): Ungdomspsykologi. Udvikling og livsvilkår. Gads Forlag 22. Faghæfte 2, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Undervisningsministeriet 995. Folkeskolens Formål, Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 57 af 23. juni 23. Undervisningsministeriet. Jensen, Bente: Sundhed og sårbarhed. Store børns beretninger om sundhed og hverdagsliv. Hans Reitzels forlag 22. Jensen,Torben Bechmann: Fra viden til handlingsændring. En undersøgelse af unge, tobak og sundhedsoplysning. Ph.D-afhandling, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Amager, marts 2. Jensen, Torben K. og Johansen, Tommy J.: Sundhedsfremme i teori og praksis. Philosophia 2, 2. udgave, 3. oplag. Jørgensen, Per Schultz, Holstein, Bjørn E. og Due, Pernille (red.): Sundhed på vippen. En undersøgelse af de store skolebørns sundhed, trivsel og velfærd. Hans Reitzels forlag, 23. Larsen, Anne-Lise Salling og Vejleskov, Hans: Videnskab og forskning. En lærebog til proffessionsuddannelser. Gads Forlag 22. Lund, Karl Erik og Rise, Jostein: En gjennomgang av forskningslitteraturen om tiltak for å redusere røykning blant ungdom. Sosial- og helsedirektoratet, Oslo 22. Mogensen, Finn: Faglig pædagogisk forskning og udviklingsarbejde. Kompendium. Vejledning for faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningsministeriet 23. Artikler: Elkjær, Bente: Videnstilegnelse, deltagelse i praksis og amerikansk pragmatisme læringsteorier om organisatorisk læring og den lærende organisation, i: Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. Larsen, Henrik Holt og Svabo, Connie (red.) Jurist- og økonomforbundets forlag 22.

4 Haslebo, Gitte: Relationer i organisationer en verden til forskel. Kap. 6. Dansk Psykologisk Forlag 24. Iversen, Lars: Forebyggelse og sundhedsfremme, i: Medicinsk sociologi - samfund, sundhed og sygdom Iversen, Lars m.fl. (red.) Munksgaard Danmark 23 Jensen, Bjarne Bruun: Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden, i: Læring i sundhedsvæsenet Hounsgaard, Lise og Eriksen, John Juul (red.) Munksgaard Danmark 23. Lennéer-Axelson og Thylefors, Ingela: Arbejdsgruppens psykologi, s Hans Reitzels Forlag 993, 2. udgave, 9. oplag. Moos, Lejf, Illeris, Knud, Kryger, Niels, Thomassen, Johnny: Pædagogisk udviklingsarbejde skoleudvikling Dafolo Forlag 998. Nørgaard, Britta: Thomas Ziehe aftraditionalisering og subjektivitet, i: Olesen, Søren Gytz og Pedersen, Peter Møller: Pædagogik i sociologisk perspektiv. Forlaget PUC, Viborg-Seminariet 23. Rasmussen, Jens: Læring og læringsteorier, i: Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Knudsen, Anne og Jensen, Carsten Nejst (red.) Billesø og Baltzer 22, 2. udgave, 2. oplag. Rasmussen, Mette og Damsgaard, Mogens T: Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser, i: Ugeskrift for læger, december, 22. Saugstad, Tone og Mach-Zagal, Ruth: Sundhedspædagogik for praktikere, kap. 5: Handlingens logik. Munksgaard Danmark 23, 2. udgave,. oplag. Wahlgren, Bjarne, Høyrup, Steen, Pedersen, Kim, Rattleff, Pernille: Refleksion og læring. Kompetenceudvikling i arbejdslivet. Kap. -8. Samfundslitteratur 22. Undersøgelser: Muld-rapport nr.. Unges livsstil og dagligdag 2. Forbrug af tobak, alkohol og stoffer. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 22. Muld-rapport nr. 2. Unges livsstil og dagligdag 2. Geografiske forskelle og ligheder. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 23. Muld-rapport nr. 3. Unges livsstil og dagligdag 22. Aldersforskelle i sundhedsvaner og trivsel. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. 24.

5 Skolebørnsundersøgelsen 22. Health Behaviour in School-aged Children. Due, Pernille og Holstein, Bjørn E., red. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet reviderede udgave.

6 Bilag Oversigt over skoler, der har medvirket i undersøgelsen Centerskoler:. Bramming Kommune. 89 elever. Linje, Bakkevejens Skole. 2. Esbjerg Kommune. 96 elever. Fourfeldtskolen:.a: fotek-klasse (erhvervsfaglig). 24 elever..b: fotek-klasse (erhvervsfaglig). 23 elever..c: medielinje. 25 elever..d: idrætslinje. 24 elever. Folkeskoler:. Varde Kommune. 7 elever. Brorsonskolen. 2 elever. Lykkesgårdsskolen. 2 elever. Sct. Jacobi skolen. 29 elever. 2. Ribe Kommune. 6 elever. Vittenbergskolen. 8 elever. Valdemarskolen. 43 elever..a: medielinje. 3 elever..b: erhvervslinje. 3 elever..c: idrætslinje. 7 elever.

7 Ribe Amt den Efter aftale sendes hermed spørgeskema til skolens. klasse(r) samt følgebrev til klasselæreren. Desuden er vedlagt en svarkuvert til returnering af skemaerne. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om et skoleskift til et. klasse center kan have indflydelse på elevernes rygeadfærd og medvirke til, at elever ryger i et større omfang end de elever, der fortsætter med. klasse på deres folkeskole. I undersøgelsen medvirker elever fra to. klassecentre i Amtet samt elever fra. klasserne på fem folkeskoler. Skolen vil få svarresultaterne tilsendt så snart disse er gjort op. Tak, fordi I vil medvirke. Med venlig hilsen Jytte Friis

8 Ribe Amt den Kære. klasse lærer Efter aftale med skolens ledelse vil vi gerne have dig til at medvirke med din klasse i en lokal undersøgelse omkring unges rygning. Undersøgelsen går ud på at belyse, om et skoleskift til et. klasse center kan have indflydelse på elevernes rygning og medvirke til, at flere elever ryger her end i. klasser i folkeskoler. For at belyse spørgsmålet har vi bedt to. klassecentre og. klasserne på fem folkeskoler i Ribe Amt besvare vedlagte spørgeskema. Følgende vejledning bedes fulgt: Skemaerne besvares om muligt i løbet af uge (d sep.) Med ordet Linje i spørgeskemaets hoved tænkes der på evt. faglinjer, som fx idrætslinje, boglig linje etc. Hvis skolen ikke tilbyder linjer, besvares spørgsmålet ikke. Ved den type spørgsmål, hvor besvarelsen skal vælges mellem flere mulige, fx spørgsmål 6, svares der ved at sætte x på linjen ved det aktuelle svar. Øvrige svarmuligheder udfyldes ikke. Eleverne bør læse alle svarmuligheder igennem, inden de besvarer de enkelte spørgsmål. Gennemgå den røde tekst øverst side 2 i spørgeguiden med eleverne, inden de starter besvarelsen. Når eleverne besvarer spørgsmålene, må de gerne få hjælp, hvis de har problemer af forståelsesmæssig karakter, fx Hvad står der her, Hvad betyder. eller Hvad mener de med... Derimod må eleverne ikke få hjælp til at besvare spørgsmålene eller til at formulere svarene. Besvarelserne bedes returneret senest d til undertegnede. Svarkuvert er tilsendt skolens kontor. Alle deltagende klasser vil få svarresultaterne tilsendt, så snart disse er opgjort. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede via tlf. eller . Med venlig hilsen Jytte Friis

9 SPØRGESKEMA J Spørgsmål - 7 besvares af alle. Skole: 2. Klasse: 3. Linje: 4. Din alder 5. Dreng Pige 6. Er du glad for at gå i din klasse? Ja, meget Ja, noget Ja, lidt Nej 7. Er der rygere i dit hjem? mor/papmor far/papfar én eller flere søskende ingen

10 Spørgsmål 8-2 handler om dine cigaretrygevaner. Spørgsmålene er delt op i kategorier med hver sin overskrift ( 8, 9,, og 2). Læs overskrifterne og find den kategori, der passer på dig. Besvar kategorien. Du skal ikke besvare spørgsmålene i de fire andre kategorier. 8. Har aldrig prøvet at ryge 9. Har prøvet at ryge nogle få gange, men ryger ikke mere Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse. Har røget fast, men ryger ikke mere Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse. engang imellem, men sjældnere end hver dag Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse 2. dagligt a. Hvornår begyndte du at ryge? Før. klasse I løbet af. klasse J tak for hjælpen J

11 Opgørelser i absolutte tal Fig. numrene i parentes referer til Resultat af spørgeskemaundersøgelse, sep. 24. Fig. (2) Kønsfordeling på skoleform Køn Centerskole Folkeskole Drenge Piger Total 85 3 Fig. 2 (3) Aldersfordeling på skoleform Fig. 3 (4) Røg i hjemmet fordelt på skoleform Fig. 4 (5) Trivsel i klassen fordelt på skoleform Alder Centerskole Folkeskole Total 85 3 Røg i hjemmet? Centerskole Folkeskole Ja Nej Total 85 3 Trivsel i klassen Centerskole Folkeskole Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen Er lidt glad for at gå i klassen 22 Er ikke glad for at gå i klassen 3 Total 85 3 Fig. 5 (6) Fordelingen af elever på linjefag på hver skoleform Linje Centerskole Folkeskole Erhverv/Fotek Idræt Medie Blandet Total 85 3

12 Fig. 6 (7) /ikke ryger fordelt på skoleform /ikke ryger Centerskole Folkeskole Total 85 3 Fig. 7 (9) Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus Centerskole Folkeskole Har aldrig røget Har prøvet at ryge/har røget fast, men er stoppet Lejlighedsryger 22 7 Daglig ryger 5 22 Total 85 3 Fig. 8 () Eksperimenteret med rygning eller ej fordelt på skoleform Fig. 9 (2) nes rygedebut fordelt på skoleform Fig. (3) Trivsel fordelt på ryger/ikkeryger Eksperimenteret med rygning? Centerskole Folkeskole Har aldrig prøvet at ryge Har eksperimenteret med rygning Total 85 3 Rygedebut Centerskole Folkeskole Før. klasse I løbet af. klasse Total Trivsel Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen Er lidt glad for at gå i klassen Er ikke glad for at gå i klassen Total 2 23

13 Fig. (4) /ikkeryger fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Total Fig. 2 (5) /ikkeryger på centerskole fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Total Fig. 3 (6) Fordeling af rygere og ikkerygere på skolerne Skole /ikkeryger Bakkevejen Fourfeldt Sct. Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg Jacobi Total Fig. 4 (7) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på skolerne Skole Bakkevejen Fourfeldt Sct. Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg Jacobi Lejlighedsryger Daglig ryger Total

14 Fig. 5 (8) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne Bakkevejens Fourfeldt A Daglig ryger 59 Lejlighedsryger 2 Total Fourfeldt B Fourfeldt C Fourfeldt D 7 7 Sct. Jacobi Daglig ryger Lejlighedsryger Brorson Lykkegård Valdemar A Valdemar B 7 6 Valdemar C 5 Vittenber g Total Fig. 6 (2) Fordeling af rygere og ikke rygere på kommunerne status Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 3 59 Total Fig. 7 (2) Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på kommunerne status Lejlighedsryger Daglig ryger Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 59 2 Total

15 Resultat af spørgeskemaundersøgelse, september 24. Opgørelser, krydsninger og diagrammer Fig. Respondenternes fordeling på skoleform Skoleform antal procent Centerskoler 85 58,5 Folkeskoler 3 4,5 Total 36 % Fig. 2 Kønsfordeling på skoleform Køn Centerskole Folkeskole Drenge Piger 55,38 44,62 58,2 4,98 Total % % Fig. 3 Aldersfordeling på skoleform Alder Centerskole Folkeskole ,34 72,4,6, 22,4 74,5 3,5,76 Total % % Fig. 4 Røg i hjemmet fordelt på skoleform Røg i hjemmet? Centerskole Folkeskole Ja Nej 63,45 36,56 65,65 34,35 Total % %

16 Fig. 5 Trivsel I klassen fordelt på skoleform Trivsel i klassen Centerskole Folkeskole Er meget glad for at gå i klassen Er noget glad for at gå i klassen 6,29 26,88 57,69 32,3 Er lidt glad for at gå i klassen,83 7,69 Er ikke glad for at gå i klassen, 2,3 Total % % Fig. 6 Fordelingen af elever på linjefag på hver skoleform Linje Centerskole Folkeskole Erhverv/Fotek Idræt Medie Blandet 25,27 2,9 3,44 48,39 9,92 2,98 9,92 67,8 Total % % Fig. 7 /ikke ryger fordelt på skoleform /ikke ryger Centerskole Folkeskole 6,54 39,46 77,86 22,4 Total % % Fig. 8 /ikke ryger fordelt på skoleform a. /ikke ryger fordelt på de to skoleformer 8 Procent % Centerskole Skoleform Folkeskole

17 b. /ikke ryger fordelt på de to skoleformer Procent% Centerskole Folkeskole /ikke ryger Fig. 9 Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus Centerskole Folkeskole Har aldrig røget 29,9 37,4 Har prøvet at ryge/har røget fast, men er stoppet 3,35 4,46 Lejlighedsryger,89 5,34 Daglig ryger 27,57 6,79 Total % % Fig. Rygestatus opgjort på skoleform Rygestatus fordelt på skoleform Aldrig røget Har prøvet at ryge/ har røget fast, men er stoppet Lejlighedsryger Daglig ryger Procent % Centerskole Folkeskole Rygestatus

18 Fig. Eksperimenteret med rygning eller ej fordelt på skoleform Eksperimenteret med rygning? Centerskole Folkeskole Har aldrig prøvet at ryge Har eksperimenteret med rygning 29,9 7,8 37,4 62,6 Total % % Fig. 2 nes rygedebut fordelt på skoleform Rygedebut Centerskole Folkeskole Før. klasse I løbet af. klasse 97,26 2,74 96,55 3,45 Total % % Fig. 3 Trivsel fordelt på ryger/ikkeryger Er du glad for at Ikkeryger gå i klassen? Ja, meget Ja, noget 58,82 29,4 6,9 29, Ja, lidt,78 9,86 Nej, slet ikke,98,94 Total % % Fig. 4 /ikkeryger fordelt på linje /ikke ryger Erhverv Idræt Medie Blandet Ikkeryger 45, 55, 39,2 6,98 23,68 76,32 28,25 7,75 Total % % % %

19 Fig. 5 /ikkeryger på centerskole fordelt på linje /ikkeryger Erhverv/Fotek Idræt Medie 44,68 58,33 32, Ikkeryger 55,32 4,67 68, Total % % % Fig. 6 Fordeling af rygere og ikkerygere på skolerne /ikkeryger Skole Bakkevejen Fourfeldt Sct. Jacobi Brorson Lykkegård Valdemar Vittenberg 33,64 44,79 2,43 3, 22,73 2,93 6,67 Ikkeryger 66,29 55,2 78,57 7, 77,27 79,7 83,33 Total % % % % % % % Fig. 7 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på skolerne

20 Fig. 8 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne Daglig ryger Lejlighedsryger Total Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Bakkevejens A B C D Sct. Jacobi 22,47 4,67 34,78 24, 29,7 7,86,24 4,7 8,7 8, 29,7 3,57 66,29 54,7 56,52 68, 4,67 78,57 Daglig ryger Lejlighedsryger Total Brorson Lykkegård Valdemar A 2,, 7, 22,73, 77,27, 7,69 92,3 Valdemar B 46,5, 53,85 Valdemar C 5,88 5,88 88,24 Vittenberg 5,56, 83,33 Fig. 9 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på klasserne

21 Fig. 2 Fordeling af rygere og ikke rygere på kommunerne status Ikkeryger Kommune Bramming Esbjerg Varde Ribe 33,64 66,29 44,79 55,2 24,29 75,7 9,67 8,33 Total % % % % Fig. 2 Fordeling af dagligrygere, lejlighedsrygere og ikkerygere på kommunerne Den enkelte kommunes fordeling af de 3 rygegrupper % Procent % 8% 6% 4% 2% Lejlighedsryger Daglig ryger % Bramming Esbjerg Varde Ribe Kommune Daglig ryger Lejlighedsryger Total Bakkevejen Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt Fourfeldt s A B C D Sct. Jacobi 22,47 4,67 34, ,7 7,86,24 4,7 8,7 8 29,7 3,57 66,29 54,7 56, ,67 78,57 Daglig ryger Lejlighedsryger Total Brorson Lykkegård Valdemar A ,73 77,27 7,69 92,3 Valdemar B 46,5 53,85 Valdemar C 5,88 5,88 88,24 Vittenberg 5,56, 83,33

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse

Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse Resume: Kortlægningen bygger på spørgeskemabesvarelser fra 7. klasse lærere fra 563

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Udsatte og sårbare unges signaler - set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv

Udsatte og sårbare unges signaler - set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv 1 Udsatte og sårbare unges signaler - set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv INDLEDNING Antallet af selvmord blandt unge er gennem de seneste år faldet, mens antallet af selvmordsforsøg blandt de 15-19-årige

Læs mere

Social kapitals betydning for unges udvikling af skrøbelighed overfor misbrug

Social kapitals betydning for unges udvikling af skrøbelighed overfor misbrug Social kapitals betydning for unges udvikling af skrøbelighed overfor misbrug Danmarks Pædagogiske Universitet Master i Sundhedspædagogik 2. modul: Sundhed i samfundsmæssig og biologisk perspektiv Alkohol-

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 27 Syddansk Universitet Sundhedsprofil for socialt udsatte

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

ungdomsforskning Unges sundhed Nutidens unge er overvægtige.

ungdomsforskning Unges sundhed Nutidens unge er overvægtige. k Unges sundhed, Nutidens unge er overvægtige. De drikker sig sanseløst berusede. Og så dyrker de ubeskyttet sex. Hvis de altså ikke er anorektiske eller ludomane. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den 24.8. 2001.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere

Afsluttende opgave til videreuddannelsen til sundhedsplejerske

Afsluttende opgave til videreuddannelsen til sundhedsplejerske Afsluttende opgave til videreuddannelsen til sundhedsplejerske Hvordan kan det 11-16 årige skilsmissebarn støttes af sundhedsplejersken i at mestre sin situation via en børnegruppe? - Hvilke muligheder

Læs mere