Resumé over disciplinærsager 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2009"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD...5 STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN...8 FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV...8 FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME...8 STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN...8 FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER...9 FORMUEFORBRYDELSER...9 FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME HUNDELOVEN FÆRDSELSLOVEN POLITIVEDTÆGTEN OG ORDENSBEKENDTGØRELSEN ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN UKORREKT OPTRÆDEN

3 Tjenstlige forhold Langsommelig /ukorrekt sagsbehandling 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling i forbindelse med behandling af flere sager, blandt andet fire voldssager. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Registermisbrug 2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget ni opslag i politiets 118 system over hemmelige/udeladte telefonnumre. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), men opgav at rejse tiltale. Statsadvokaten fandt det dog særdeles kritisabelt, at pågældende uberettiget og uden tjenstlig anledning foretog opslagene. 3. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger om en igangværende efterforskning. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152 og 155 (videregivelse af fortrolige oplysninger og misbrug af stilling). Polititjenestemanden blev i byretten idømt fem dagbøder á 400 kr. Dommen blev anket. Landsretten stadfæstede dommen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, idet polititjenestemanden blev meddelt afsked på grund af alder. 4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med en tilholdssag. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger). Pågældende blev idømt fem dagbøder á 200 kr. i byretten. Dommen blev anket og stadfæstet af landsretten. 5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget opslag i POLSAS (politiets sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), men opgav påtale. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at polititjenestemanden havde foretaget opslag i to rapporter vedrørende et færdselsuheld, hvori pågældendes ægtefælle var part. 3

4 Udeblivelse fra tjenesten 6. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have forladt et tjenstligt tilrettelagt kursus af en dags varighed, idet pågældende fandt kurset irrelevant og spild af tid. Pågældende underrettede ikke tjenestestedet om, at han havde forladt kurset, og han korrigerede ikke tjenestetidsregnskabet. 7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra tjeneste. Pågældende havde søgt tjenestefri uden løn, men kunne først meddeles dette en måned senere end ønsket på grund af varslet, hvorfor pågældende udeblev fra planlagte tjenester. Pågældende søgte efterfølgende sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning og krævede tilbagebetaling af en måneds for meget udbetalt løn. 8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods tjenstlig ordre at være udeblevet fra en formiddagstjeneste for i stedet at deltage i en studiekredsafslutning. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Pågældende gjorde gældende, at der tidligere havde været problemer med tjenesteplanlægningen, og at pågældende indledningsvist var blevet meddelt tjenestefri til deltagelse i studiekredsafslutningen. Rigspolitiet fandt ikke, at pågældende var berettiget til at udeblive fra tjeneste. Rigspolitiet fandt, at sagen efter omstændighederne kunne afgøres med en irettesættelse. Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 9. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Efterfølgende blev det godtgjort, at indkaldelsen formentlig aldrig var blevet forkyndt for pågældende. Politikredsen indstillede derfor, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 10. Sagsresumé: som vidne fra et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 11. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 4

5 12. Sagsresumé: fra retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Pågældende havde givet møde i retten til retsmødet, men på grund af fejlagtige retslister i byretten fik pågældende af byretten oplyst, at retsmødet var aflyst. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 13. Sagsresumé: fra retsmøde som vidne. Retten ikendte den pågældende en bøde på kr. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de gældende retningslinier i politikredsen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte den pågældende en advarsel. Rigspolitiet henstillede samtidig til politikredsen om at drage omsorg for, at lokalt fastsatte retningslinier om, hvorledes såvel den indkaldte polititjenestemand som tjenestestedet skal forholde sig, når en medarbejder modtager en vidneindkaldelse, efterleves. 14. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 15. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 16. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de gældende retningslinier i politikredsen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte den pågældende en advarsel. Rigspolitiet henstillede samtidig til politikredsen om at drage omsorg for, at lokalt fastsatte retningslinier om, hvorledes såvel den indkaldte polititjenestemand som tjenestestedet skal forholde sig, når en medarbejder modtager en vidneindkaldelse, efterleves. Andre tjenstlige forhold 17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en episode med en anholdt på et sygehus at have tørret afføring fra et toiletsæde af med den anholdtes tøj. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 150 (misbrug af stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget). Statsadvokaten opgav påtale, men fandt det meget kritisabelt, at polititjenestemanden tørrede afføring fra et toiletbræt af med den anholdtes tøj. Statsadvokaten fandt det endvi- 5

6 dere kritisabelt, at polititjenestemanden overvågede den anholdtes toiletbesøg. Afgørelsen blev tiltrådt af Rigsadvokaten. 18. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en episode ved et optog at have fjernet en kvinde, hvorved hun faldt og slog baghovedet. Statsadvokaten indstillede efterforskningen for mulig overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser. Statsadvokaten fandt det dog meget kritisabelt, at pågældende fjernede kvinden meget hårdhændet, således at hun faldt og slog hovedet, hvorefter pågældende forlod stedet uden at sikre sig, at der ikke var sket noget med kvinden. 19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have overholdt retningslinierne i Rigsadvokatens meddelelse 2/2005 vedrørende meddelere. Statsadvokaten indstillede efterforskningen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der var begået et strafbart forhold i forbindelse med håndtering af en meddeler. Statsadvokaten fandt det dog meget kritisabelt, at polititjenestemanden ikke underrettede sine overordnede om sit forhold til meddeleren. 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at være meddelt en advarsel for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs 30 ved i forbindelse med hundemønstring at have gjort sig skyldig i grov forsømmelse eller skødesløshed i hvervets udførsel, idet han som ansvarlig for ca. 272 gram hash efterlod hashen i en uaflåst og ubevogtet trailer, hvilket bevirkede, at hashen den efterfølgende dag var forsvundet. Politimesteren indstillede, at sagen blev afgjort med en irettesættelse og lagde på den ene side vægt på, at der var tale om en overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om tjenesteforsømmelse, og på den anden side at overtrædelsen strafferetligt alene var sanktioneret med en advarsel. Politimesteren lagde endvidere vægt på, at der på tidspunktet for forseelsen ikke var udstedt generelle retningslinier for opbevaring af hash under hundetræning, og at der ved grovere forseelser ifølge praksis alene var pålagt mindre bøder. 21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for under assistancetjeneste i alarmcentralen blandt andet at have været fraværende fra omstillingsbordet for indgående opkald til 114 i ca. to timer, hvorved opkaldene blev omstillet til landets øvrige alarmcentraler med deraf følgende risiko for forsinkelse. Politikredsen indstillede indledningsvis, at politiassistenten blev meddelt en irettesættelse. Ved en efterfølgende revurdering af sagen indstillede politikredsen under henvisning til en lang sagsbehandlingstid og politiassistentens positive personlige udvikling i forbindelse med jobskifte internt i politikredsen, at sagen blev sluttet. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter omstændighederne disciplinærsagen. 22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt en vægter og en hund fra et privat vagtselskab til søgning af eventuelle spor i forbindelse med indbrud, selv om politikredsens ledelse havde indskærpet, at samarbejdet med det private vagtselskab skulle ophøre. 6

7 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet en bærbar politiradio. Pågældende havde i forbindelse med en politiforretning lagt radioen på patruljevognens lygtebro og derefter kørt fra stedet i patruljevognen. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 25, at have tilsidesat reglerne for ransagning, beslaglæggelse og anholdelse i forbindelse med en politiforretning. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at den sigtede ikke var blevet gjort bekendt med muligheden for at få indbragt ransagningen for retten og med muligheden for at kræve et vidne til stede under ransagningen, at den stedfundne anholdelse og beslaglæggelse ikke var dokumenteret i en rapport eller på anden måde, og at der burde have foreligget skriftligt samtykke til beslaglæggelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 24, at have tilsidesat reglerne for ransagning, beslaglæggelse og anholdelse i forbindelse med en politiforretning. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at den sigtede ikke var blevet gjort bekendt med muligheden for at få indbragt ransagningen for retten og med muligheden for at kræve et vidne til stede under ransagningen, at den stedfundne anholdelse og beslaglæggelse ikke var dokumenteret i en rapport eller på anden måde, og at der burde have foreligget skriftligt samtykke til beslaglæggelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 26. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med ladning af sin tjenestepistol forud for en udrykning. Skuddet ramte ned i gulvet på politigården. Der var ingen andre personer tilstede eller i nærheden. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med afladning af sin tjenestepistol under et foredrag på en skole om blandt andet politiets magtmidler. Skuddet ramte ned i en sofa. Der var ingen fare for de tilstedeværende personer. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 28. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have tilsidesat lokalt fastsatte parkeringsbestemmelser for parkering af private køretøjer på en parkeringsplads på politigårdens område. Den pågældende havde på trods af indskærpelse af parkeringsbestemmelserne og en tjenstlig samtale om samme emne parkeret sit private køretøj på parkeringspladsen. 7

8 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 29. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget to rettelser i en afhøringsrapport i POLSAS (politiets sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige. Statsadvokaten fandt dog, at rettelserne var henholdsvis kritisabel og særdeles kritisabel. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv Misbrug af stilling 30. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet som mistænkt for som køreprøvesagkyndig at have udstedt kørekort til en aspirant, uden at der reelt havde været afholdt køreprøve og for at have modtaget modydelse for dette. Statsadvokaten efterforskede sagen. Politikredsen indstillede til suspension under sagens efterforskning. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Byretten idømte den pågældende 10 dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. (misbrug af stilling), og 175, stk. 1 (skuffe i retsforhold ved afgivelse af urigtig erklæring). Sagen blev anket. Landsretten ændrede byrettens dom til 20 dages ubetinget fængsel. Polititjenestemanden søgte selv sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var meddelt afsked. Forbrydelser mod liv og legeme Vold 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for vold efter straffelovens 244 ved i tjenesten at have tildelt en person et slag i brystkassen med knyttet hånd. Pågældende blev internt på tjenestestedet overflyttet til anden tjeneste uden publikumskontakt, medens sagen verserede. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden yderligere disciplinær forfølgning. 8

9 Strafbare forhold uden for tjenesten Freds- og ærekrænkelser Racisme 32. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for overtrædelse af straffelovens 266 b (racisme) ved at have fremsat racistiske udtalelser på sin blog på Internettet. Efter indstilling fra politikredsen blev pågældende overført til anden tjeneste uden publikumskontakt. Pågældende blev idømt 10 dagbøder á 400 kr. i byretten. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Rigspolitiet lagde i forbindelse med indstillingen om afsked vægt på karakteren af det strafbare forhold, samt at de udtalelser, der indebar overtrædelse af straffelovens 266 b, blev fremsat i forbindelse med omtale af den pågældendes arbejde som polititjenestemand. Det fremgik blandt andet, at pågældende havde været på overarbejde og havde fået inddraget en fridag, hvilket var baggrunden for de fremsatte udtalelser. Polititjenestemandens advokat gjorde gældende, at der ikke havde været fortsæt til, at udtalelserne blev udbredt i en videre kreds. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Formueforbrydelser Bedrageri 33. Sagsresumé: Polititjenestemand på prøve blev indberettet efter at være blevet tiltalt for overtrædelse af straffelovens 289 a, stk. 1 (afgivelse af urigtige oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling), ved omkring fire år forud for sin ansættelse som polititjenestemand at have fået udbetalt kr. i dagpenge, selv om pågældende i samme periode havde indtægter ved arbejde. Pågældende blev overført til anden tjeneste uden publikumskontakt. Byretten idømte den pågældende tre måneders betinget fængsel. Dommen blev anket til landsretten. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. Hæleri 34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet, idet han havde været anholdt og sigtet for medvirken til bedrageri, jf. straffelovens 279, subsidiært hæleri, jf. straffelovens 290 med hensyn til diverse elektroniske effekter. Rigspolitiet overførte pågældende til anden tjeneste uden publikumskontakt. Der blev efterfølgende rejst tiltale for flere forhold vedrørende hæleri efter straffelovens 290. Pågældende blev suspenderet af Rigspolitiet. Byretten idømte pågældende 60 dages betinget fængsel. Dommen blev anket og stadfæstet af landsretten. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 9

10 Forbrydelser mod liv og legeme Vold 35. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for vold og trusler efter straffelovens 244 og 123 (trussel mod vidne) i forbindelse med en episode uden for tjenesten, hvor der opstod uenighed med en anden bilist omkring placering og afstand mellem deres biler under kørsel på offentlig vej. Politikredsen indstillede pågældende til suspension. Rigspolitiet suspenderede. Pågældende blev frifundet i byretten, og politikredsen indstillede, at suspensionen blev ophævet. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Dommen blev ikke anket, og politikredsen indstillede, at der ikke skete yderligere disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen uden yderligere forfølgning. 36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet sigtet for vold efter den grønlandske kriminallovs 60 ved uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand at have bidt en bekendt i kinden. Politikredsen opgav efterfølgende sigtelsen, idet videre forfølgning ikke kunne forventes at føre til domfældelse. Politikredsen indstillede til Rigspolitiet, at det blev vurderet, om der var grundlag for en eventuel disciplinær sanktion, idet kredsen vurderede, at pågældende ikke havde vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen som polititjenestemand kræver. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Hundeloven 37. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af hundeloven ved ikke at havde truffet de fornødne foranstaltninger, som kunne hindre, at pågældendes tjenestehund voldte andre skade eller på anden måde generede andre. Hunden havde forceret et hegn til naboejendommen, en børnehave, hvor hunden forulempede flere børn, idet den med tænderne greb fat i børnene og ruskede dem og først gav slip, da børnene faldt. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Færdselsloven Spirituskørsel 38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel i fritiden med en promille på 3,30 promille, hvorunder han påkørte en færdselstavle med materiel skade til følge. Pågældende søgte selv sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var meddelt afsked. 10

11 Politivedtægten 39. Sagsresume: Polititjenestemand blev indberettet efter, at der var rejst sigtelse mod den pågældende for vold efter den grønlandske kriminallovs 60. Sagen blev af politimesteren afgjort med en bøde på 1000 kr. for overtrædelse af politivedtægten for Nuuk. Politimesteren indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. Ordensbekendtgørelsen 40. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have optrådt beruset offentligt og indladt sig i et slagsmålslignende forhold omfattet af ordensbekendtgørelsen. Pågældende havde udenretligt vedtaget et bødeforelæg på 800 kr. for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. Andre forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 41. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i beruset tilstand at have optrådt truende og forevist sit legitimationskort i forbindelse med en diskussion med nogle dørmænd om, hvorvidt den pågældende måtte låne et toilet på en restaurant. Statsadvokaten efterforskede sagen, men fandt ikke, at der var begået en strafbar handling, der forfølges af det offentlige. Statsadvokaten fandt dog adfærden kritisabel, idet pågældende på en utilbørlig måde havde udnyttet den autoritet, der er forbundet med legitimationen, som påvirkningsmiddel. 42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet, idet statsadvokaten havde udtalt kritik af pågældendes adfærd i forbindelse med, at polititjenestemanden efter et indbrud hos pågældendes søster satte en seddel på den mistænkes hoveddør med bemærkning om, at han var under mistanke, men hvis han tilbageleverede en stjålet computer, ville der ikke ske yderligere, samt sendte den pågældende en sms med et indhold, der kunne opfattes truende. 11

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen.

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA4-2006-115-0013 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS 539 9100 AALBORG

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag En statsadvokat indstillede efterforskningen i en sag hvor en politiassistent var mistænkt for uberettiget at videregive

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste Årsberetning 2014 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere