Resumé over disciplinærsager 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2009"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD...5 STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN...8 FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV...8 FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME...8 STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN...8 FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER...9 FORMUEFORBRYDELSER...9 FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME HUNDELOVEN FÆRDSELSLOVEN POLITIVEDTÆGTEN OG ORDENSBEKENDTGØRELSEN ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN UKORREKT OPTRÆDEN

3 Tjenstlige forhold Langsommelig /ukorrekt sagsbehandling 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling i forbindelse med behandling af flere sager, blandt andet fire voldssager. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Registermisbrug 2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget ni opslag i politiets 118 system over hemmelige/udeladte telefonnumre. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), men opgav at rejse tiltale. Statsadvokaten fandt det dog særdeles kritisabelt, at pågældende uberettiget og uden tjenstlig anledning foretog opslagene. 3. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger om en igangværende efterforskning. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152 og 155 (videregivelse af fortrolige oplysninger og misbrug af stilling). Polititjenestemanden blev i byretten idømt fem dagbøder á 400 kr. Dommen blev anket. Landsretten stadfæstede dommen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, idet polititjenestemanden blev meddelt afsked på grund af alder. 4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med en tilholdssag. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger). Pågældende blev idømt fem dagbøder á 200 kr. i byretten. Dommen blev anket og stadfæstet af landsretten. 5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget opslag i POLSAS (politiets sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), men opgav påtale. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at polititjenestemanden havde foretaget opslag i to rapporter vedrørende et færdselsuheld, hvori pågældendes ægtefælle var part. 3

4 Udeblivelse fra tjenesten 6. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have forladt et tjenstligt tilrettelagt kursus af en dags varighed, idet pågældende fandt kurset irrelevant og spild af tid. Pågældende underrettede ikke tjenestestedet om, at han havde forladt kurset, og han korrigerede ikke tjenestetidsregnskabet. 7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra tjeneste. Pågældende havde søgt tjenestefri uden løn, men kunne først meddeles dette en måned senere end ønsket på grund af varslet, hvorfor pågældende udeblev fra planlagte tjenester. Pågældende søgte efterfølgende sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning og krævede tilbagebetaling af en måneds for meget udbetalt løn. 8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods tjenstlig ordre at være udeblevet fra en formiddagstjeneste for i stedet at deltage i en studiekredsafslutning. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Pågældende gjorde gældende, at der tidligere havde været problemer med tjenesteplanlægningen, og at pågældende indledningsvist var blevet meddelt tjenestefri til deltagelse i studiekredsafslutningen. Rigspolitiet fandt ikke, at pågældende var berettiget til at udeblive fra tjeneste. Rigspolitiet fandt, at sagen efter omstændighederne kunne afgøres med en irettesættelse. Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 9. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Efterfølgende blev det godtgjort, at indkaldelsen formentlig aldrig var blevet forkyndt for pågældende. Politikredsen indstillede derfor, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 10. Sagsresumé: som vidne fra et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 11. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 4

5 12. Sagsresumé: fra retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Pågældende havde givet møde i retten til retsmødet, men på grund af fejlagtige retslister i byretten fik pågældende af byretten oplyst, at retsmødet var aflyst. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 13. Sagsresumé: fra retsmøde som vidne. Retten ikendte den pågældende en bøde på kr. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de gældende retningslinier i politikredsen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte den pågældende en advarsel. Rigspolitiet henstillede samtidig til politikredsen om at drage omsorg for, at lokalt fastsatte retningslinier om, hvorledes såvel den indkaldte polititjenestemand som tjenestestedet skal forholde sig, når en medarbejder modtager en vidneindkaldelse, efterleves. 14. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 15. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 16. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de gældende retningslinier i politikredsen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte den pågældende en advarsel. Rigspolitiet henstillede samtidig til politikredsen om at drage omsorg for, at lokalt fastsatte retningslinier om, hvorledes såvel den indkaldte polititjenestemand som tjenestestedet skal forholde sig, når en medarbejder modtager en vidneindkaldelse, efterleves. Andre tjenstlige forhold 17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en episode med en anholdt på et sygehus at have tørret afføring fra et toiletsæde af med den anholdtes tøj. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 150 (misbrug af stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget). Statsadvokaten opgav påtale, men fandt det meget kritisabelt, at polititjenestemanden tørrede afføring fra et toiletbræt af med den anholdtes tøj. Statsadvokaten fandt det endvi- 5

6 dere kritisabelt, at polititjenestemanden overvågede den anholdtes toiletbesøg. Afgørelsen blev tiltrådt af Rigsadvokaten. 18. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en episode ved et optog at have fjernet en kvinde, hvorved hun faldt og slog baghovedet. Statsadvokaten indstillede efterforskningen for mulig overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser. Statsadvokaten fandt det dog meget kritisabelt, at pågældende fjernede kvinden meget hårdhændet, således at hun faldt og slog hovedet, hvorefter pågældende forlod stedet uden at sikre sig, at der ikke var sket noget med kvinden. 19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have overholdt retningslinierne i Rigsadvokatens meddelelse 2/2005 vedrørende meddelere. Statsadvokaten indstillede efterforskningen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der var begået et strafbart forhold i forbindelse med håndtering af en meddeler. Statsadvokaten fandt det dog meget kritisabelt, at polititjenestemanden ikke underrettede sine overordnede om sit forhold til meddeleren. 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at være meddelt en advarsel for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs 30 ved i forbindelse med hundemønstring at have gjort sig skyldig i grov forsømmelse eller skødesløshed i hvervets udførsel, idet han som ansvarlig for ca. 272 gram hash efterlod hashen i en uaflåst og ubevogtet trailer, hvilket bevirkede, at hashen den efterfølgende dag var forsvundet. Politimesteren indstillede, at sagen blev afgjort med en irettesættelse og lagde på den ene side vægt på, at der var tale om en overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om tjenesteforsømmelse, og på den anden side at overtrædelsen strafferetligt alene var sanktioneret med en advarsel. Politimesteren lagde endvidere vægt på, at der på tidspunktet for forseelsen ikke var udstedt generelle retningslinier for opbevaring af hash under hundetræning, og at der ved grovere forseelser ifølge praksis alene var pålagt mindre bøder. 21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for under assistancetjeneste i alarmcentralen blandt andet at have været fraværende fra omstillingsbordet for indgående opkald til 114 i ca. to timer, hvorved opkaldene blev omstillet til landets øvrige alarmcentraler med deraf følgende risiko for forsinkelse. Politikredsen indstillede indledningsvis, at politiassistenten blev meddelt en irettesættelse. Ved en efterfølgende revurdering af sagen indstillede politikredsen under henvisning til en lang sagsbehandlingstid og politiassistentens positive personlige udvikling i forbindelse med jobskifte internt i politikredsen, at sagen blev sluttet. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter omstændighederne disciplinærsagen. 22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt en vægter og en hund fra et privat vagtselskab til søgning af eventuelle spor i forbindelse med indbrud, selv om politikredsens ledelse havde indskærpet, at samarbejdet med det private vagtselskab skulle ophøre. 6

7 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet en bærbar politiradio. Pågældende havde i forbindelse med en politiforretning lagt radioen på patruljevognens lygtebro og derefter kørt fra stedet i patruljevognen. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 25, at have tilsidesat reglerne for ransagning, beslaglæggelse og anholdelse i forbindelse med en politiforretning. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at den sigtede ikke var blevet gjort bekendt med muligheden for at få indbragt ransagningen for retten og med muligheden for at kræve et vidne til stede under ransagningen, at den stedfundne anholdelse og beslaglæggelse ikke var dokumenteret i en rapport eller på anden måde, og at der burde have foreligget skriftligt samtykke til beslaglæggelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 24, at have tilsidesat reglerne for ransagning, beslaglæggelse og anholdelse i forbindelse med en politiforretning. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at den sigtede ikke var blevet gjort bekendt med muligheden for at få indbragt ransagningen for retten og med muligheden for at kræve et vidne til stede under ransagningen, at den stedfundne anholdelse og beslaglæggelse ikke var dokumenteret i en rapport eller på anden måde, og at der burde have foreligget skriftligt samtykke til beslaglæggelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 26. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med ladning af sin tjenestepistol forud for en udrykning. Skuddet ramte ned i gulvet på politigården. Der var ingen andre personer tilstede eller i nærheden. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med afladning af sin tjenestepistol under et foredrag på en skole om blandt andet politiets magtmidler. Skuddet ramte ned i en sofa. Der var ingen fare for de tilstedeværende personer. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 28. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have tilsidesat lokalt fastsatte parkeringsbestemmelser for parkering af private køretøjer på en parkeringsplads på politigårdens område. Den pågældende havde på trods af indskærpelse af parkeringsbestemmelserne og en tjenstlig samtale om samme emne parkeret sit private køretøj på parkeringspladsen. 7

8 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 29. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget to rettelser i en afhøringsrapport i POLSAS (politiets sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige. Statsadvokaten fandt dog, at rettelserne var henholdsvis kritisabel og særdeles kritisabel. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv Misbrug af stilling 30. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet som mistænkt for som køreprøvesagkyndig at have udstedt kørekort til en aspirant, uden at der reelt havde været afholdt køreprøve og for at have modtaget modydelse for dette. Statsadvokaten efterforskede sagen. Politikredsen indstillede til suspension under sagens efterforskning. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Byretten idømte den pågældende 10 dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. (misbrug af stilling), og 175, stk. 1 (skuffe i retsforhold ved afgivelse af urigtig erklæring). Sagen blev anket. Landsretten ændrede byrettens dom til 20 dages ubetinget fængsel. Polititjenestemanden søgte selv sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var meddelt afsked. Forbrydelser mod liv og legeme Vold 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for vold efter straffelovens 244 ved i tjenesten at have tildelt en person et slag i brystkassen med knyttet hånd. Pågældende blev internt på tjenestestedet overflyttet til anden tjeneste uden publikumskontakt, medens sagen verserede. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden yderligere disciplinær forfølgning. 8

9 Strafbare forhold uden for tjenesten Freds- og ærekrænkelser Racisme 32. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for overtrædelse af straffelovens 266 b (racisme) ved at have fremsat racistiske udtalelser på sin blog på Internettet. Efter indstilling fra politikredsen blev pågældende overført til anden tjeneste uden publikumskontakt. Pågældende blev idømt 10 dagbøder á 400 kr. i byretten. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Rigspolitiet lagde i forbindelse med indstillingen om afsked vægt på karakteren af det strafbare forhold, samt at de udtalelser, der indebar overtrædelse af straffelovens 266 b, blev fremsat i forbindelse med omtale af den pågældendes arbejde som polititjenestemand. Det fremgik blandt andet, at pågældende havde været på overarbejde og havde fået inddraget en fridag, hvilket var baggrunden for de fremsatte udtalelser. Polititjenestemandens advokat gjorde gældende, at der ikke havde været fortsæt til, at udtalelserne blev udbredt i en videre kreds. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Formueforbrydelser Bedrageri 33. Sagsresumé: Polititjenestemand på prøve blev indberettet efter at være blevet tiltalt for overtrædelse af straffelovens 289 a, stk. 1 (afgivelse af urigtige oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling), ved omkring fire år forud for sin ansættelse som polititjenestemand at have fået udbetalt kr. i dagpenge, selv om pågældende i samme periode havde indtægter ved arbejde. Pågældende blev overført til anden tjeneste uden publikumskontakt. Byretten idømte den pågældende tre måneders betinget fængsel. Dommen blev anket til landsretten. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. Hæleri 34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet, idet han havde været anholdt og sigtet for medvirken til bedrageri, jf. straffelovens 279, subsidiært hæleri, jf. straffelovens 290 med hensyn til diverse elektroniske effekter. Rigspolitiet overførte pågældende til anden tjeneste uden publikumskontakt. Der blev efterfølgende rejst tiltale for flere forhold vedrørende hæleri efter straffelovens 290. Pågældende blev suspenderet af Rigspolitiet. Byretten idømte pågældende 60 dages betinget fængsel. Dommen blev anket og stadfæstet af landsretten. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 9

10 Forbrydelser mod liv og legeme Vold 35. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for vold og trusler efter straffelovens 244 og 123 (trussel mod vidne) i forbindelse med en episode uden for tjenesten, hvor der opstod uenighed med en anden bilist omkring placering og afstand mellem deres biler under kørsel på offentlig vej. Politikredsen indstillede pågældende til suspension. Rigspolitiet suspenderede. Pågældende blev frifundet i byretten, og politikredsen indstillede, at suspensionen blev ophævet. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Dommen blev ikke anket, og politikredsen indstillede, at der ikke skete yderligere disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen uden yderligere forfølgning. 36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet sigtet for vold efter den grønlandske kriminallovs 60 ved uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand at have bidt en bekendt i kinden. Politikredsen opgav efterfølgende sigtelsen, idet videre forfølgning ikke kunne forventes at føre til domfældelse. Politikredsen indstillede til Rigspolitiet, at det blev vurderet, om der var grundlag for en eventuel disciplinær sanktion, idet kredsen vurderede, at pågældende ikke havde vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen som polititjenestemand kræver. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Hundeloven 37. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af hundeloven ved ikke at havde truffet de fornødne foranstaltninger, som kunne hindre, at pågældendes tjenestehund voldte andre skade eller på anden måde generede andre. Hunden havde forceret et hegn til naboejendommen, en børnehave, hvor hunden forulempede flere børn, idet den med tænderne greb fat i børnene og ruskede dem og først gav slip, da børnene faldt. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Færdselsloven Spirituskørsel 38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel i fritiden med en promille på 3,30 promille, hvorunder han påkørte en færdselstavle med materiel skade til følge. Pågældende søgte selv sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var meddelt afsked. 10

11 Politivedtægten 39. Sagsresume: Polititjenestemand blev indberettet efter, at der var rejst sigtelse mod den pågældende for vold efter den grønlandske kriminallovs 60. Sagen blev af politimesteren afgjort med en bøde på 1000 kr. for overtrædelse af politivedtægten for Nuuk. Politimesteren indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. Ordensbekendtgørelsen 40. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have optrådt beruset offentligt og indladt sig i et slagsmålslignende forhold omfattet af ordensbekendtgørelsen. Pågældende havde udenretligt vedtaget et bødeforelæg på 800 kr. for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. Andre forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 41. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i beruset tilstand at have optrådt truende og forevist sit legitimationskort i forbindelse med en diskussion med nogle dørmænd om, hvorvidt den pågældende måtte låne et toilet på en restaurant. Statsadvokaten efterforskede sagen, men fandt ikke, at der var begået en strafbar handling, der forfølges af det offentlige. Statsadvokaten fandt dog adfærden kritisabel, idet pågældende på en utilbørlig måde havde udnyttet den autoritet, der er forbundet med legitimationen, som påvirkningsmiddel. 42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet, idet statsadvokaten havde udtalt kritik af pågældendes adfærd i forbindelse med, at polititjenestemanden efter et indbrud hos pågældendes søster satte en seddel på den mistænkes hoveddør med bemærkning om, at han var under mistanke, men hvis han tilbageleverede en stjålet computer, ville der ikke ske yderligere, samt sendte den pågældende en sms med et indhold, der kunne opfattes truende. 11

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2005

Resumé over disciplinærsager 2005 Resumé over disciplinærsager 2005 Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...4 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...6 REGISTERMISBRUG...6

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2010

Resumé over disciplinærsager 2010 Resumé over disciplinærsager 2010 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...5

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2012

Resumé over disciplinærsager 2012 Resumé over disciplinærsager 2012 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN... 3 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE... 4 ANDRE TJENSTLIGE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2014

Resumé over disciplinærsager 2014 Resumé over disciplinærsager 2014 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 Registermisbrug... 3 Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling... 3 Sprogbrug... 4 Manglende fremmøde i retten... 4 Magtanvendelse...

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...4 SPROGBRUG...5 MANGLENDE FREMMØDE I RETTEN...6

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i Kriminalforsorgens institution Indholdsfortegnelse A. I tjenesten eller i tilknytning til

Læs mere

Disciplinærsagsresumé 2015

Disciplinærsagsresumé 2015 Disciplinærsagsresumé 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE TJENSTLIGE FORHOLD... 3 Registermisbrug... 3 Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling... 4 Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd)... 4 Magtanvendelse... 7 Udeblivelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. april 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. november 2011 Kontor: Færdselskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

REFERATER - ÅRSBERETNING 2012

REFERATER - ÅRSBERETNING 2012 REFERATER - ÅRSBERETNING 2012 ADFÆRDSSAGER Sprogbrug Politiassistent udtalte til en gruppe unge: I er en flok småkriminelle røvhuller DUP-2012-331-0133 + DUP-2012-331-0134 En advokat klagede på vegne af

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2013. Behandling af klager over politiet i Grønland

Rigsadvokatens beretning 2013. Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen.

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA4-2006-115-0013 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS 539 9100 AALBORG

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling

Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;rettighedsfrakendelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere