Resumé over disciplinærsager 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2009"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD...5 STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN...8 FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV...8 FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME...8 STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN...8 FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER...9 FORMUEFORBRYDELSER...9 FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME HUNDELOVEN FÆRDSELSLOVEN POLITIVEDTÆGTEN OG ORDENSBEKENDTGØRELSEN ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN UKORREKT OPTRÆDEN

3 Tjenstlige forhold Langsommelig /ukorrekt sagsbehandling 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling i forbindelse med behandling af flere sager, blandt andet fire voldssager. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Registermisbrug 2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget ni opslag i politiets 118 system over hemmelige/udeladte telefonnumre. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), men opgav at rejse tiltale. Statsadvokaten fandt det dog særdeles kritisabelt, at pågældende uberettiget og uden tjenstlig anledning foretog opslagene. 3. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger om en igangværende efterforskning. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152 og 155 (videregivelse af fortrolige oplysninger og misbrug af stilling). Polititjenestemanden blev i byretten idømt fem dagbøder á 400 kr. Dommen blev anket. Landsretten stadfæstede dommen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, idet polititjenestemanden blev meddelt afsked på grund af alder. 4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med en tilholdssag. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger). Pågældende blev idømt fem dagbøder á 200 kr. i byretten. Dommen blev anket og stadfæstet af landsretten. 5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i privat øjemed at have foretaget opslag i POLSAS (politiets sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), men opgav påtale. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at polititjenestemanden havde foretaget opslag i to rapporter vedrørende et færdselsuheld, hvori pågældendes ægtefælle var part. 3

4 Udeblivelse fra tjenesten 6. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have forladt et tjenstligt tilrettelagt kursus af en dags varighed, idet pågældende fandt kurset irrelevant og spild af tid. Pågældende underrettede ikke tjenestestedet om, at han havde forladt kurset, og han korrigerede ikke tjenestetidsregnskabet. 7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for udeblivelse fra tjeneste. Pågældende havde søgt tjenestefri uden løn, men kunne først meddeles dette en måned senere end ønsket på grund af varslet, hvorfor pågældende udeblev fra planlagte tjenester. Pågældende søgte efterfølgende sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning og krævede tilbagebetaling af en måneds for meget udbetalt løn. 8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods tjenstlig ordre at være udeblevet fra en formiddagstjeneste for i stedet at deltage i en studiekredsafslutning. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. Pågældende gjorde gældende, at der tidligere havde været problemer med tjenesteplanlægningen, og at pågældende indledningsvist var blevet meddelt tjenestefri til deltagelse i studiekredsafslutningen. Rigspolitiet fandt ikke, at pågældende var berettiget til at udeblive fra tjeneste. Rigspolitiet fandt, at sagen efter omstændighederne kunne afgøres med en irettesættelse. Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 9. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Efterfølgende blev det godtgjort, at indkaldelsen formentlig aldrig var blevet forkyndt for pågældende. Politikredsen indstillede derfor, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 10. Sagsresumé: som vidne fra et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 11. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 4

5 12. Sagsresumé: fra retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Pågældende havde givet møde i retten til retsmødet, men på grund af fejlagtige retslister i byretten fik pågældende af byretten oplyst, at retsmødet var aflyst. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 13. Sagsresumé: fra retsmøde som vidne. Retten ikendte den pågældende en bøde på kr. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de gældende retningslinier i politikredsen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte den pågældende en advarsel. Rigspolitiet henstillede samtidig til politikredsen om at drage omsorg for, at lokalt fastsatte retningslinier om, hvorledes såvel den indkaldte polititjenestemand som tjenestestedet skal forholde sig, når en medarbejder modtager en vidneindkaldelse, efterleves. 14. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 15. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 16. Sagsresumé: fra et retsmøde som vidne. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de gældende retningslinier i politikredsen. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte den pågældende en advarsel. Rigspolitiet henstillede samtidig til politikredsen om at drage omsorg for, at lokalt fastsatte retningslinier om, hvorledes såvel den indkaldte polititjenestemand som tjenestestedet skal forholde sig, når en medarbejder modtager en vidneindkaldelse, efterleves. Andre tjenstlige forhold 17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en episode med en anholdt på et sygehus at have tørret afføring fra et toiletsæde af med den anholdtes tøj. Statsadvokaten efterforskede sagen for mulig overtrædelse af straffelovens 150 (misbrug af stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget). Statsadvokaten opgav påtale, men fandt det meget kritisabelt, at polititjenestemanden tørrede afføring fra et toiletbræt af med den anholdtes tøj. Statsadvokaten fandt det endvi- 5

6 dere kritisabelt, at polititjenestemanden overvågede den anholdtes toiletbesøg. Afgørelsen blev tiltrådt af Rigsadvokaten. 18. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en episode ved et optog at have fjernet en kvinde, hvorved hun faldt og slog baghovedet. Statsadvokaten indstillede efterforskningen for mulig overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser. Statsadvokaten fandt det dog meget kritisabelt, at pågældende fjernede kvinden meget hårdhændet, således at hun faldt og slog hovedet, hvorefter pågældende forlod stedet uden at sikre sig, at der ikke var sket noget med kvinden. 19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have overholdt retningslinierne i Rigsadvokatens meddelelse 2/2005 vedrørende meddelere. Statsadvokaten indstillede efterforskningen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der var begået et strafbart forhold i forbindelse med håndtering af en meddeler. Statsadvokaten fandt det dog meget kritisabelt, at polititjenestemanden ikke underrettede sine overordnede om sit forhold til meddeleren. 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at være meddelt en advarsel for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs 30 ved i forbindelse med hundemønstring at have gjort sig skyldig i grov forsømmelse eller skødesløshed i hvervets udførsel, idet han som ansvarlig for ca. 272 gram hash efterlod hashen i en uaflåst og ubevogtet trailer, hvilket bevirkede, at hashen den efterfølgende dag var forsvundet. Politimesteren indstillede, at sagen blev afgjort med en irettesættelse og lagde på den ene side vægt på, at der var tale om en overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om tjenesteforsømmelse, og på den anden side at overtrædelsen strafferetligt alene var sanktioneret med en advarsel. Politimesteren lagde endvidere vægt på, at der på tidspunktet for forseelsen ikke var udstedt generelle retningslinier for opbevaring af hash under hundetræning, og at der ved grovere forseelser ifølge praksis alene var pålagt mindre bøder. 21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for under assistancetjeneste i alarmcentralen blandt andet at have været fraværende fra omstillingsbordet for indgående opkald til 114 i ca. to timer, hvorved opkaldene blev omstillet til landets øvrige alarmcentraler med deraf følgende risiko for forsinkelse. Politikredsen indstillede indledningsvis, at politiassistenten blev meddelt en irettesættelse. Ved en efterfølgende revurdering af sagen indstillede politikredsen under henvisning til en lang sagsbehandlingstid og politiassistentens positive personlige udvikling i forbindelse med jobskifte internt i politikredsen, at sagen blev sluttet. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter omstændighederne disciplinærsagen. 22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt en vægter og en hund fra et privat vagtselskab til søgning af eventuelle spor i forbindelse med indbrud, selv om politikredsens ledelse havde indskærpet, at samarbejdet med det private vagtselskab skulle ophøre. 6

7 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have mistet en bærbar politiradio. Pågældende havde i forbindelse med en politiforretning lagt radioen på patruljevognens lygtebro og derefter kørt fra stedet i patruljevognen. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 25, at have tilsidesat reglerne for ransagning, beslaglæggelse og anholdelse i forbindelse med en politiforretning. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at den sigtede ikke var blevet gjort bekendt med muligheden for at få indbragt ransagningen for retten og med muligheden for at kræve et vidne til stede under ransagningen, at den stedfundne anholdelse og beslaglæggelse ikke var dokumenteret i en rapport eller på anden måde, og at der burde have foreligget skriftligt samtykke til beslaglæggelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr. 24, at have tilsidesat reglerne for ransagning, beslaglæggelse og anholdelse i forbindelse med en politiforretning. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at den sigtede ikke var blevet gjort bekendt med muligheden for at få indbragt ransagningen for retten og med muligheden for at kræve et vidne til stede under ransagningen, at den stedfundne anholdelse og beslaglæggelse ikke var dokumenteret i en rapport eller på anden måde, og at der burde have foreligget skriftligt samtykke til beslaglæggelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 26. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med ladning af sin tjenestepistol forud for en udrykning. Skuddet ramte ned i gulvet på politigården. Der var ingen andre personer tilstede eller i nærheden. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud i forbindelse med afladning af sin tjenestepistol under et foredrag på en skole om blandt andet politiets magtmidler. Skuddet ramte ned i en sofa. Der var ingen fare for de tilstedeværende personer. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 28. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have tilsidesat lokalt fastsatte parkeringsbestemmelser for parkering af private køretøjer på en parkeringsplads på politigårdens område. Den pågældende havde på trods af indskærpelse af parkeringsbestemmelserne og en tjenstlig samtale om samme emne parkeret sit private køretøj på parkeringspladsen. 7

8 Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 29. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget to rettelser i en afhøringsrapport i POLSAS (politiets sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen, da der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige. Statsadvokaten fandt dog, at rettelserne var henholdsvis kritisabel og særdeles kritisabel. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv Misbrug af stilling 30. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet som mistænkt for som køreprøvesagkyndig at have udstedt kørekort til en aspirant, uden at der reelt havde været afholdt køreprøve og for at have modtaget modydelse for dette. Statsadvokaten efterforskede sagen. Politikredsen indstillede til suspension under sagens efterforskning. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Byretten idømte den pågældende 10 dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af straffelovens 155, 1. og 2. pkt. (misbrug af stilling), og 175, stk. 1 (skuffe i retsforhold ved afgivelse af urigtig erklæring). Sagen blev anket. Landsretten ændrede byrettens dom til 20 dages ubetinget fængsel. Polititjenestemanden søgte selv sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var meddelt afsked. Forbrydelser mod liv og legeme Vold 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for vold efter straffelovens 244 ved i tjenesten at have tildelt en person et slag i brystkassen med knyttet hånd. Pågældende blev internt på tjenestestedet overflyttet til anden tjeneste uden publikumskontakt, medens sagen verserede. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden yderligere disciplinær forfølgning. 8

9 Strafbare forhold uden for tjenesten Freds- og ærekrænkelser Racisme 32. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for overtrædelse af straffelovens 266 b (racisme) ved at have fremsat racistiske udtalelser på sin blog på Internettet. Efter indstilling fra politikredsen blev pågældende overført til anden tjeneste uden publikumskontakt. Pågældende blev idømt 10 dagbøder á 400 kr. i byretten. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Rigspolitiet lagde i forbindelse med indstillingen om afsked vægt på karakteren af det strafbare forhold, samt at de udtalelser, der indebar overtrædelse af straffelovens 266 b, blev fremsat i forbindelse med omtale af den pågældendes arbejde som polititjenestemand. Det fremgik blandt andet, at pågældende havde været på overarbejde og havde fået inddraget en fridag, hvilket var baggrunden for de fremsatte udtalelser. Polititjenestemandens advokat gjorde gældende, at der ikke havde været fortsæt til, at udtalelserne blev udbredt i en videre kreds. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Formueforbrydelser Bedrageri 33. Sagsresumé: Polititjenestemand på prøve blev indberettet efter at være blevet tiltalt for overtrædelse af straffelovens 289 a, stk. 1 (afgivelse af urigtige oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling), ved omkring fire år forud for sin ansættelse som polititjenestemand at have fået udbetalt kr. i dagpenge, selv om pågældende i samme periode havde indtægter ved arbejde. Pågældende blev overført til anden tjeneste uden publikumskontakt. Byretten idømte den pågældende tre måneders betinget fængsel. Dommen blev anket til landsretten. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Dommen blev stadfæstet af landsretten. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. Hæleri 34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet, idet han havde været anholdt og sigtet for medvirken til bedrageri, jf. straffelovens 279, subsidiært hæleri, jf. straffelovens 290 med hensyn til diverse elektroniske effekter. Rigspolitiet overførte pågældende til anden tjeneste uden publikumskontakt. Der blev efterfølgende rejst tiltale for flere forhold vedrørende hæleri efter straffelovens 290. Pågældende blev suspenderet af Rigspolitiet. Byretten idømte pågældende 60 dages betinget fængsel. Dommen blev anket og stadfæstet af landsretten. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 9

10 Forbrydelser mod liv og legeme Vold 35. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet tiltalt for vold og trusler efter straffelovens 244 og 123 (trussel mod vidne) i forbindelse med en episode uden for tjenesten, hvor der opstod uenighed med en anden bilist omkring placering og afstand mellem deres biler under kørsel på offentlig vej. Politikredsen indstillede pågældende til suspension. Rigspolitiet suspenderede. Pågældende blev frifundet i byretten, og politikredsen indstillede, at suspensionen blev ophævet. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Dommen blev ikke anket, og politikredsen indstillede, at der ikke skete yderligere disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen uden yderligere forfølgning. 36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at være blevet sigtet for vold efter den grønlandske kriminallovs 60 ved uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand at have bidt en bekendt i kinden. Politikredsen opgav efterfølgende sigtelsen, idet videre forfølgning ikke kunne forventes at føre til domfældelse. Politikredsen indstillede til Rigspolitiet, at det blev vurderet, om der var grundlag for en eventuel disciplinær sanktion, idet kredsen vurderede, at pågældende ikke havde vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen som polititjenestemand kræver. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Hundeloven 37. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet efter at have vedtaget en bøde på kr. for overtrædelse af hundeloven ved ikke at havde truffet de fornødne foranstaltninger, som kunne hindre, at pågældendes tjenestehund voldte andre skade eller på anden måde generede andre. Hunden havde forceret et hegn til naboejendommen, en børnehave, hvor hunden forulempede flere børn, idet den med tænderne greb fat i børnene og ruskede dem og først gav slip, da børnene faldt. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Færdselsloven Spirituskørsel 38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel i fritiden med en promille på 3,30 promille, hvorunder han påkørte en færdselstavle med materiel skade til følge. Pågældende søgte selv sin afsked. Afgørelsesresumé: Rigspolitichefen sluttede disciplinærsagen, efter at polititjenestemanden var meddelt afsked. 10

11 Politivedtægten 39. Sagsresume: Polititjenestemand blev indberettet efter, at der var rejst sigtelse mod den pågældende for vold efter den grønlandske kriminallovs 60. Sagen blev af politimesteren afgjort med en bøde på 1000 kr. for overtrædelse af politivedtægten for Nuuk. Politimesteren indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. Ordensbekendtgørelsen 40. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have optrådt beruset offentligt og indladt sig i et slagsmålslignende forhold omfattet af ordensbekendtgørelsen. Pågældende havde udenretligt vedtaget et bødeforelæg på 800 kr. for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. Andre forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 41. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i beruset tilstand at have optrådt truende og forevist sit legitimationskort i forbindelse med en diskussion med nogle dørmænd om, hvorvidt den pågældende måtte låne et toilet på en restaurant. Statsadvokaten efterforskede sagen, men fandt ikke, at der var begået en strafbar handling, der forfølges af det offentlige. Statsadvokaten fandt dog adfærden kritisabel, idet pågældende på en utilbørlig måde havde udnyttet den autoritet, der er forbundet med legitimationen, som påvirkningsmiddel. 42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet, idet statsadvokaten havde udtalt kritik af pågældendes adfærd i forbindelse med, at polititjenestemanden efter et indbrud hos pågældendes søster satte en seddel på den mistænkes hoveddør med bemærkning om, at han var under mistanke, men hvis han tilbageleverede en stjålet computer, ville der ikke ske yderligere, samt sendte den pågældende en sms med et indhold, der kunne opfattes truende. 11

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Behandlingen af klager over politiet i Danmark

Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark AI Index 18/001/2008 » Et veluddannet og velfungerende politi er af væsentlig betydning for et demokratisk

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om. de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi

Straffelovrådets udtalelse om. de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens 140 om blasfemi Betænkning nr. 1548 København 2014 Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere