Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)"

Transkript

1 I uge gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen, forholdet til lærerne og til de andre elever, samt hvordan de oplever de fysiske rammer på skolen. Undersøgelsen blev delt op i 4 dele: Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) Overblik over resultater for klasse (udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) Overblik over resultater i klasse (udfyldt for den enkelte elev) Overblik over resultater for klasse (udfyldt for den enkelte elev)

2 Overblik over resultatet for tjeklisten (som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) Hver klasse har svaret på en række spørgsmål om de fysiske forhold især i klasselokalerne. På en del af spørgsmålene er tendenserne svære at se. Det skyldes både forskelle i lokalernes standard men også tolkning af spørgsmålene og holdninger i klasserne. Klasselokalernes indretning. De fleste elever synes, der er rart i lokalerne. Oplevelsen af, om møblerne er gode, er meget forskellige. Rengøring og egen oprydning er der stor utilfredshed med; især på toiletterne. Konkrete målbare ting som f.eks. tilstrækkeligt med skraldespande, knager, funktionen på stikkontakter, gardiner og lign. er der tilfredshed med, selvom det nævnes, at gardinerne ofte er itu. Mange synes, der lugter dårligt i klasserne pga. skraldespande, gammel mælk i vaskene og manglende udluftning. Toiletterne opleves ulækre, fordi der tisses ved siden af, der ikke trækkes ud efter toiletbesøg, toiletterne proppes til med bjerge af papir. Hele undervisningsmiljørapporten vil blive drøftet med elevrådet, og lærerne med henblik på at vælge indsatsområder og opfølgning. Hver klasse/klasselærer kan få uddrag af rapporten efter eget ønske, så man også kan arbejde konkret med klassens egne besvarelse. Ulla Andersen

3 Overblik over resultater for klasse På 0.-2 klassetrin svarede klassen (i alt 9 klasser) i fællesskab på spørgsmål vedrørende undervisningsmiljøet. Spørgsmålene vedrørte primært klassens trivsel, elevernes oplevelse af det indbyrdes samarbejde og samvær, samt nogle enkelte spørgsmål vedrørende de fysiske rammer. Den fælles besvarelse blev afgivet indenfor fire tilfredshedsgrader: Helt enig, Lidt enig, Lidt uenig, Helt uenig. Samlet set har klasserne afgivet meget positive besvarelser. På 12 ud af de 19 spørgsmål har alle klasser valgt en af de to positive svarmuligheder og et overvejende flertal den mest positive. Punkter hvor alle klasser svarer positivt - og hvor flertallet svarer Helt enig eller lidt enig Jeg har tit nogen at lege med (56% og 44%) Jeg tør sige min mening i klassen (44% og 44%) Vi er gode til at hjælpe hinanden i timerne (67% og 22%) Vi laver vores lektier (88%) Jeg beder om hjælp, når jeg har brug for det (87% og 11%) Vi trøster hinanden (78% og 11%) Vi har det godt sammen i frikvartererne (78% og 22%) Vi taler pænt til hinanden (44% og 44%) Vi møder til tiden (67% og 22%) Vores klasse er en god klasse (89%) Vi har gode steder at lege (67% og 22%) Vi har gode steder hvor vi kan hygge (67% og 22%) På de resterende spørgsmål vælger en eller flere af klasserne en af de to negative svarmuligheder dog bør fremhæves, at der på de fleste punkter stadig er tale om, at størstedelen af klasserne svarer positivt. Punkter, hvor der er en overvægt af positive svar, men hvor enkelte klasser svarer negativt Vi taler pænt til hinanden (44% helt enig, 44% lidt enig, 11% helt uenig) Vi har gode steder til at lege, løbe og spille bold i frikvartererne (80% helt enig, 10% lidt enig,11% lidt uenig) Vores klasse er en god klasse (89% helt enig, 11% helt uenig) Eventuelle opmærksomhedspunkter: Punkter, hvor svarene samler sig omkring midten ( Lidt enig og Lidt uenig ): Vi er stille når læreren forklarer (44% helt enig, 22% lidt enig, 33% lidt uenig) Alle bestemmer lige meget i klassen (22% helt enig, 44% lidt enig, 11% lidt uenig) Jeg vil gerne arbejde sammen med alle (44% helt enig, 22% lidt enig, 11% lidt uenig, 22% helt uenig) Bundplacering i elevernes vurdering: Jeg kan lide at bruge toiletterne (0% helt enig, 11% lidt enig, 22%lidt uenig, 67% helt uenig) Der er ro nok, når vi arbejder i timerne (11% helt enig, 30% lidt enig, 13% lidt uenig, 38% helt uenig) Det er let at finde en voksen i frikvartererne (0% helt enig, 22% lidt enig, 56% lidt uenig, 22% helt uenig)

4 Overblik over resultater i klasse Hver elev har besvaret et individuelt spørgeskema. I alt har 161 elever i 3.-5.klasse gennemført undersøgelsen. Ikke alle har besvaret alle spørgsmål derfor vil totalen på nogle spørgsmål ligge under 100%. I den individuelle del af UMV en er der spurgt til den enkelte elevs trivsel i skolen, og hans/hendes oplevelse af samværet med de andre elever på skolen. Eleverne blev også spurgt, hvad de synes om de forskellige måder, der arbejdes på i skolen, og til sidst blev de bedt om at svare på nogle enkelte spørgsmål vedrørende skolens indretning (de fysiske rammer). Svarene er ved hovedparten af spørgsmålene angivet på en 4-punktsskala med to positive og to negative svarmuligheder. Ved de fleste spørgsmål har eleverne haft mulighed for at svare ved ikke. Hvad synes eleverne overordnet om at gå i skole? Eleverne er samlet set glade for at gå i skole og synes, at de lærer noget Lidt mere end 90% af eleverne i klasse er altid/for det meste glade for at gå i skole og synes, at de lærer meget i skolen. På disse to parametre er det samtidig mindre end 5%, som sætter deres svar i næsten aldrig eller aldrig. Få elever svarer, at de keder sig i skolen På dette udsagn er den positive svarandel lidt lavere men 78% svarer at de aldrig eller næsten aldrig keder sig i skolen. Samlet svarer 59% næsten aldrig og 19% aldrig. Indenfor de 14% som svarer for det meste (11%) og altid (3%) er der flest drenge. Hvad synes eleverne om de forskellige måder, de arbejder på i skolen? Samlet set er det ved så godt som alle de nævnte undervisningsformer langt størstedelen af eleverne der svarer Godt eller OK. De mest populære undervisningsformer Undervisningsformer, hvor 80% eller mere af eleverne svarer, at det synes de Godt eller OK om: Arbejde i grupper Arbejde parvis Undervisning i et enkelt fag ad gangen Værksteder Emne- eller tema-arbejde Arbejde alene med opgaver eller lektier Projektarbejde Disse undervisningsformer ser samtidig ud til at være dem, som eleverne er mest sikre på hvad er Få svarer Har jeg ikke prøvet Med hensyn til popularitet følger herefter: Klasseundervisning og Story-line forløb. Her bør dog bemærkes at 48% svarer har jeg ikke prøvet (NB: svarene kan ikke betragtes som fakta, men må vurderes i forhold til, at eleverne måske ikke forbinder begrebet/titlen story-line med en undervisningsform de har prøvet)

5 Den mindst populære Den undervisningsform, som eleverne samlet set synes dårligst om er: Arbejde sammen med de andre klasser på årgangen Her svarer 17% dårligt dog stadig 11% der svarer godt og 39% OK, mens 17% svarer Har jeg ikke prøvet. Specielle undervisningsformer: Special-undervisning (51 elever har afgivet vurdering) Naturligt et flertal som ved denne undervisningsform svarer har jeg ikke prøvet. De elever som mener at have prøvet specialundervisning er positive i deres vurdering. Elevernes forhold til deres lærere 95% af eleverne mener, at de har det godt med alle (55%) eller de fleste (40%) af deres lærere. 98% af eleverne oplever, at de får hjælp af alle (68%) eller de fleste (30%) af deres lærere, hvis der er noget, de ikke forstår i undervisningen. 72% af eleverne oplever, at de får ros af de fleste (36%) eller alle 36% af deres lærere, 16% af få. Inddrages eleverne (nok) i at opstille mål for undervisningen? Spørgsmålet om, hvorvidt eleverne selv er med til at opstille mål for undervisningen i de enkelte fag, scorer lidt lavere. 11% svarer alle, 37% svarer de fleste 20% svarer at det kun er i få af fagene og 9% svarer ingen. Samlet set svarer så meget som 23% ved ikke til dette spørgsmål. Omfanget af lektier 59% finder omfanget af lektier tilpas. 22% synes, der er for mange lektier. Svag tendens til at drengene i højere grad end pigerne oplever at have for mange lektier for. Samlet set 13% (= 20 elever) som svarer, at de synes, de har for lidt lektier for. Medbestemmelse og medinddragelse Eleverne har svaret på, i hvilket omfang de oplever at have medindflydelse/at blive medinddraget inden for 6 forskellige forhold: Klassens regler, udsmykning og indretning af klasselokalet samt fire forskellige forhold vedrørende selve undervisningen (emner, undervisningsform, samarbejdspartnere og evaluering). Eleverne oplever i høj grad at have indflydelse på klassens regler og at kunne være med til at indrette og udsmykke klasselokalet, at lærerne lytter til deres forslag, og at de evaluerer med lærerne. Ses der på spørgsmålene, som vedrører medindflydelse på selve undervisningen, er der også her en høj grad af oplevelse af at kunne være med til at vælge emner, hvem man skal arbejde sammen med Skulle man pege på et ømt punkt kunne det være at 34% af elever svarer at de næsten aldrig og 4% at de aldrig kan være med til at bestemme, hvordan de skal arbejde i timerne.

6 Den sociale trivsel Hvordan har eleverne det med hinanden 98% af eleverne har en eller flere venner i klassen og 92% svarer at de har en eller flere venner udenfor deres egen klasse. 95% af eleverne svarer, at de for det meste (74%) eller altid (21%) har det godt sammen i klassen. 91% svarer at de aldrig (50%) eller at de næsten aldrig (41%) føler sig alene i skolen. men 15% (23 elever) svarer at de for det meste (10%) eller altid (5%) føler sig utryg ved nogen af de andre elever i skolen. Her svag tendens til at drenge er lidt mere negative i deres svar end pigerne. 6% svarer at de for det meste/altid føler sig holdt udenfor i skolen. På dette punkt er det flest drenge, der svarer altid eller for det meste. Mobning Har du været med til at mobbe andre? 94% svarer, at de ikke har mobbet andre inden for det sidste halve år. 6% svarer, at de har været med til at mobbe andre i skolen indenfor det sidste halve år heraf svarer langt de fleste, at det har drejet sig om 2-3 gange om måneden. Er du selv blevet mobbet? 89% svarer, at de selv ikke er blevet mobbet i skolen indenfor det sidste halve år. 2% svarer, at de selv er blevet mobbet i skolen inden for det sidste halve år. Tendens til at drengene lidt hyppigere end pigerne svarer at de selv er blevet mobbet. Hvad mobbes der med og hvorhenne Det er typisk udseende, der mobbes med herefter følger gjorde noget de andre ikke kunne li konkrete eksempler på dette nævnes under andet svar. Jeg er lille, dårlig til rundbold. Mobning finder typisk sted andre steder på skolen end i klassen eller andet sted (uden for skolen). Hvem hjælper de elever, der bliver mobbet? Især lærerne (78%) forældrene (54%) De andre elever (54%) Gårdvagten (37%) Indenfor og udenfor på skolen (æstetiske og fysiske undervisningsmiljø) Skolens indretning Eleverne blev stillet to overordnede spørgsmål vedrørende skolens indretning, og i forhold til de foregående spørgsmål er besvarelserne her lidt mere spredte dog stadig lidt mere end halvdelen af eleverne der svarer positivt: Jeg synes, der er pænt på skolen: 10% helt enig, 60% lidt enig, 23% lidt uenig, 4% helt uenig Skolens bygninger er rare at være i: 39% helt enig, 47% lidt enig, 9% lidt uenig, 2% helt uenig.

7 Frikvartererne områderne udenfor Langt størstedelen af eleverne går udenfor i frikvartererne 89% af eleverne svarer at de altid eller ofte går ud i frikvartererne. De fleste af eleverne synes overvejende godt om de udendørs arealer Mere end 77% af eleverne svarer helt enig eller lidt enig på, at de har gode steder til løb, leg og boldspil og steder, hvor de kan hygge sig i frikvartererne. Men det er svært at finde en voksen, når man har brug for det! 37% svarer lidt uenig og 18% helt uenig til at det er let at finde en voksen i frikvarteret, hvis man har brug for det, 37% svarer lidt uenig. Cykelparkering Det er forholdsvis få af eleverne (12%) som oplever at der ikke er gode muligheder for at parkere sin cykel ved skolen, 5% er helt uenig i udsagnet om, at der er gode muligheder for cykelparkering.

8 Overblik over resultater for klasse Hver elev har besvaret et individuelt spørgeskema. I alt har 174 elever i klasse har gennemført undersøgelsen. Ikke alle har besvaret alle spørgsmål derfor vil totalen på nogle spørgsmål ligge under 100%. I den individuelle del af UMV en er der spurgt til den enkelte elevs trivsel i skolen og hans/hendes oplevelse af samværet med de andre elever på skolen. Eleverne blev også spurgt, hvad de synes om de forskellige måder, der arbejdes på i skolen, og til sidst blev de bedt om at svare på nogle enkelte spørgsmål vedrørende skolens indretning (de fysiske rammer). Svarene er ved hovedparten af spørgsmålene angivet på en 4-punktsskala med to positive og to negative svarmuligheder. Ved de fleste spørgsmål har eleverne haft mulighed for at svare ved ikke. Hvad synes eleverne overordnet set om at gå i skole? Eleverne er samlet set for det meste glade for at gå i skole og synes også, at de for det meste lærer noget. Jeg er glad for at gå i skole: 84% af eleverne i klasse svarer at de for det meste og 2% at de altid er glade for at gå i skole. 10% svarer næsten aldrig og 0% svarer at de aldrig er glade for at gå i skole. Jeg synes, at jeg lærer meget i skolen 84% svarer for det meste og 2% at de altid synes at de lærer meget i skolen. 8% svarer næsten aldrig og 0% at de aldrig lærer meget i skolen. Hvad synes eleverne om de forskellige måder, de arbejder på i skolen? Samlet set er det ved så godt som alle de nævnte undervisningsformer langt størstedelen af eleverne, der svarer, at de synes Godt eller OK om de forskellige undervisningsformer, dog er der også enkelte undervisningsformer, hvor andelen af eleverne, som svarer dårligt er markant højere end ved de øvrige undervisningsformer. De mest populære Undervisningsformer hvor 80% eller flere af eleverne i klasse svarer Godt eller OK og hvor meget få elever svarer dårligt Projektarbejde (49% godt og 42% OK ) Arbejde parvis (50% godt og 48% OK ) Arbejde i grupper (48% godt og 49% OK ) Emne- eller temaarbejde (35% godt og 47% OK ) Undervisning i et enkelt fag ad gangen (41% godt og 51% OK ) Arbejde alen med opgaver eller lektier (32% godt og 50% OK ) Klasseundervisning (16% godt og 63% OK ) Disse undervisningsformer ser samtidig ud til at være dem, som eleverne er mest sikre på hvad er

9 Med hensyn til popularitet følger herefter: Arbejde i værksteder Arbejde sammen med de andre klasser på årgangen Ved disse to arbejdsformer er der stadig tale om 60-80% af eleverne, som synes godt eller OK om den nævnte undervisningsform men andelen af elever, der svarer dårligt, ligger over 10%. Mange mener ikke at have prøvet Story-line forløb Story-line forløb svarer 35% af eleverne har jeg ikke prøvet. (NB: svarene kan ikke betragtes som fakta men må vurderes i forhold til at eleverne måske ikke forbinder begrebet/titlen story-line med en undervisningsform, de har prøvet) Specielle undervisningsformer: Special-undervisning (69 elever afgiver vurdering) Naturligt et flertal som svarer har jeg ikke prøvet de elever, som mener at kunne vurdere den nævnte undervisningsform, er positive i deres vurdering. Elevernes forhold til deres lærere Langt størstedelen oplever at have det godt med deres lærer, og at de får hjælp, hvis der er noget, de ikke forstår i undervisningen. 88% af eleverne mener, at de har det godt med alle (23%) eller de fleste (65%) af deres lærere. 95% af eleverne oplever, at de får hjælp af alle (53%) eller de fleste (41%) af deres lærere, hvis der er noget, de ikke forstår i undervisningen. Ved disse to spørgsmål er det samtidig meget få elever, som vælger en af de negative svarmuligheder (få/ingen) Ros og støtte til den enkelte elev 82% svarer, at de får ros af alle eller de fleste af deres lærere. 12% svarer, at de un får ros af få af deres lærere, og 0% svarer at dt gælder ingen af deres lærere 54% mener, 48% de fleste, 6% alle af deres lærere er med til at skabe en god stemning i klassen. 37% mener, at få af deres lærere bidrager dertil. Bliver eleverne inddraget (nok) i selv at opstille mål for undervisningen? 49% oplever, at de er med til at opstille mål i alle (9%) eller de fleste (40%) fag. 25% af eleverne ved ikke, om de selv er med til at opstille mål for undervisningen i de forskellige fag, og 20% svarer få og 5% at det gælder ingen af fagene. Arbejdspres For mange lektier 64% mener at lektiemængden er tilpas. 24% oplever at have for mange lektier for. 27% svarer at de for det meste skal aflevere flere opgaver på samme tid, 57% en gange imellem

10 Medbestemmelse og medinddragelse Eleverne har svaret på, i hvilket omfang de oplever at have medindflydelse/at blive medinddraget inden for 6 forskellige forhold: Klassens regler, udsmykning og indretning af klasselokalet samt fire forskellige forhold vedrørende selve undervisningen (emner, undervisningsform, samarbejdspartnere og evaluering). Eleverne oplever i høj grad at have indflydelse på klassens regler og i høj grad også at kunne være med til at indrette og udsmykke klasselokalet. Ses der på spørgsmålene, som vedrører medindflydelse på selve undervisningen, er der også her en høj grad af oplevelse af at kunne være med til at vælge emner, hvem man skal arbejde sammen med og også at blive inddraget i at evaluere undervisningen. Skulle man pege på et ømt punkt kunne det være at 33% af elever svarer at de næsten aldrig og 3% at de aldrig kan være med til at bestemme, hvordan de skal arbejde i timerne. 21% svarer, at de næsten aldrig eller aldrig /7%) er med til at evaluere undervisningen. Den sociale trivsel Samlet set har eleverne det godt med hinanden 96% af eleverne har én eller flere venner i klassen og 93% svarer, at de har én eller flere venner udenfor deres egen klasse. 92% af eleverne svarer, at de for det meste (75%) eller altid (17%) har det godt sammen i klassen. 89% svarer at de aldrig (53%) eller næsten aldrig (36%) føler sig alene i skolen. Dog en mindre gruppe elever, der føler sig utrygge eller holdt udenfor i skolen 14% oplever at de for det meste og 4% at de altid føler sig utryg ved nogen af de andre elever i skolen, heraf flest piger. 5% svarer at de for det meste og 1% at de altid føler sig holdt udenfor i skolen, heraf flest piger. Mobning Har du været med til at mobbe andre? 14% (22 elever) svarer at de har været med til at mobbe andre i skolen indenfor det sidste halve år. heraf svarer langt de fleste at det har drejet sig om to-tre gange om måneden. Er du selv blevet mobbet? 15% svarer, at de selv er blevet mobbet i skolen indenfor det sidste halve år. Heraf svarer størstedelen, at det har drejet sig om en eller to gange om måneden. Hvad mobbes der med og hvorhenne Mest hyppige svar er udseende eller andet svar, som angiver konkrete eksempler fx mit efternavn eller at jeg er som jeg er, hvad jeg siger. Mobning finder typisk sted i klassen eller andre steder på skolen. Hvem hjælper de elever, der bliver mobbet? Især lærerne (62%) De andre elever (45%) Forældrene (48%)

11 Indenfor og udenfor på skolen (æstetiske og fysiske undervisningsmiljø) Fællesområderne To af de tre spørgsmål går konkret på fællesområderne som ramme for arbejde i forbindelse med undervisningen (gruppearbejde og muligheder for at koncentrere sig om en opgave), og det sidste spørgsmål er en generel vurdering af fællesområderne. Langt størstedelen af eleverne er ved alle tre spørgsmål positive i deres vurdering af fællesområderne dog 34% af eleverne, som er lidt uenig/helt uenig i, at der gode steder at gå hen, hvis de skal koncentrere sig om en opgave. Skolens indretning Eleverne blev stillet to overordnede spørgsmål vedrørende skolens indretning Jeg synes, der er pænt på skolen: 8% helt enig, 40% lidt enig, 33% lidt uenig, 16% helt uenig Skolens bygninger er rare at være i: 25% helt enig, 48% lidt enig, 20% lidt uenig, 5% helt uenig. Frikvartererne områderne udenfor Mange elever går ikke udenfor i frikvartererne 63% går altid eller ofte ud i frikvartererne 32% af eleverne svarer at de sjældent går ud i frikvartererne, 4% svarer aldrig. De fleste elever er overvejende tilfredse med de udendørs arealer? 84% eller flere af eleverne svarer helt enig eller lidt enig til, at de har gode steder til løb, leg og boldspil og steder, hvor de kan hygge sig i frikvartererne. Men det er svært at finde en voksen, når man har brug for det! 29% svarer lidt uenig og 18% helt uenig til at det er let at finde en voksen i frikvarteret, hvis man har brug for det. Cykelparkering 54% synes der er gode cykelparkeringsforhold 43% synes at der ikke er gode muligheder for at parkere sin cykel ved skolen Frokost Langt størstedelen af eleverne har altid (51%) eller ofte (22%) madpakke med. Kun 13% af eleverne svarer at de aldrig har madpakke med i skole. På spørgsmålet om der er hyggelige steder, hvor man kan spise sin mad svarer 25% ja, mens 40% af eleverne svarer nej og 35% svarer ved ikke.

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret I efteråret 2012 besluttede

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurderingen 2014-2015 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december 2011. En overvejende

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011 UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011 www.termometeret.dk Dansk Center For Undervisningsmiljø Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV Sådan! Dato:19.4.2012 Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 Voldby Skole Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 7. november 2006 Undervisningsmiljø for eleverne på Voldby Skole

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skanderup Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret KOMMENTARRAPPORT Fænøsund Friskole Middelfart Kommune Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med kommentarfelter, se indholdsfortegnelsen.

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole Aalborg kommune Dato:6-2-2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2017 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Dato: juni 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere