Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)"

Transkript

1 I uge gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen, forholdet til lærerne og til de andre elever, samt hvordan de oplever de fysiske rammer på skolen. Undersøgelsen blev delt op i 4 dele: Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) Overblik over resultater for klasse (udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) Overblik over resultater i klasse (udfyldt for den enkelte elev) Overblik over resultater for klasse (udfyldt for den enkelte elev)

2 Overblik over resultatet for tjeklisten (som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) Hver klasse har svaret på en række spørgsmål om de fysiske forhold især i klasselokalerne. På en del af spørgsmålene er tendenserne svære at se. Det skyldes både forskelle i lokalernes standard men også tolkning af spørgsmålene og holdninger i klasserne. Klasselokalernes indretning. De fleste elever synes, der er rart i lokalerne. Oplevelsen af, om møblerne er gode, er meget forskellige. Rengøring og egen oprydning er der stor utilfredshed med; især på toiletterne. Konkrete målbare ting som f.eks. tilstrækkeligt med skraldespande, knager, funktionen på stikkontakter, gardiner og lign. er der tilfredshed med, selvom det nævnes, at gardinerne ofte er itu. Mange synes, der lugter dårligt i klasserne pga. skraldespande, gammel mælk i vaskene og manglende udluftning. Toiletterne opleves ulækre, fordi der tisses ved siden af, der ikke trækkes ud efter toiletbesøg, toiletterne proppes til med bjerge af papir. Hele undervisningsmiljørapporten vil blive drøftet med elevrådet, og lærerne med henblik på at vælge indsatsområder og opfølgning. Hver klasse/klasselærer kan få uddrag af rapporten efter eget ønske, så man også kan arbejde konkret med klassens egne besvarelse. Ulla Andersen

3 Overblik over resultater for klasse På 0.-2 klassetrin svarede klassen (i alt 9 klasser) i fællesskab på spørgsmål vedrørende undervisningsmiljøet. Spørgsmålene vedrørte primært klassens trivsel, elevernes oplevelse af det indbyrdes samarbejde og samvær, samt nogle enkelte spørgsmål vedrørende de fysiske rammer. Den fælles besvarelse blev afgivet indenfor fire tilfredshedsgrader: Helt enig, Lidt enig, Lidt uenig, Helt uenig. Samlet set har klasserne afgivet meget positive besvarelser. På 12 ud af de 19 spørgsmål har alle klasser valgt en af de to positive svarmuligheder og et overvejende flertal den mest positive. Punkter hvor alle klasser svarer positivt - og hvor flertallet svarer Helt enig eller lidt enig Jeg har tit nogen at lege med (56% og 44%) Jeg tør sige min mening i klassen (44% og 44%) Vi er gode til at hjælpe hinanden i timerne (67% og 22%) Vi laver vores lektier (88%) Jeg beder om hjælp, når jeg har brug for det (87% og 11%) Vi trøster hinanden (78% og 11%) Vi har det godt sammen i frikvartererne (78% og 22%) Vi taler pænt til hinanden (44% og 44%) Vi møder til tiden (67% og 22%) Vores klasse er en god klasse (89%) Vi har gode steder at lege (67% og 22%) Vi har gode steder hvor vi kan hygge (67% og 22%) På de resterende spørgsmål vælger en eller flere af klasserne en af de to negative svarmuligheder dog bør fremhæves, at der på de fleste punkter stadig er tale om, at størstedelen af klasserne svarer positivt. Punkter, hvor der er en overvægt af positive svar, men hvor enkelte klasser svarer negativt Vi taler pænt til hinanden (44% helt enig, 44% lidt enig, 11% helt uenig) Vi har gode steder til at lege, løbe og spille bold i frikvartererne (80% helt enig, 10% lidt enig,11% lidt uenig) Vores klasse er en god klasse (89% helt enig, 11% helt uenig) Eventuelle opmærksomhedspunkter: Punkter, hvor svarene samler sig omkring midten ( Lidt enig og Lidt uenig ): Vi er stille når læreren forklarer (44% helt enig, 22% lidt enig, 33% lidt uenig) Alle bestemmer lige meget i klassen (22% helt enig, 44% lidt enig, 11% lidt uenig) Jeg vil gerne arbejde sammen med alle (44% helt enig, 22% lidt enig, 11% lidt uenig, 22% helt uenig) Bundplacering i elevernes vurdering: Jeg kan lide at bruge toiletterne (0% helt enig, 11% lidt enig, 22%lidt uenig, 67% helt uenig) Der er ro nok, når vi arbejder i timerne (11% helt enig, 30% lidt enig, 13% lidt uenig, 38% helt uenig) Det er let at finde en voksen i frikvartererne (0% helt enig, 22% lidt enig, 56% lidt uenig, 22% helt uenig)

4 Overblik over resultater i klasse Hver elev har besvaret et individuelt spørgeskema. I alt har 161 elever i 3.-5.klasse gennemført undersøgelsen. Ikke alle har besvaret alle spørgsmål derfor vil totalen på nogle spørgsmål ligge under 100%. I den individuelle del af UMV en er der spurgt til den enkelte elevs trivsel i skolen, og hans/hendes oplevelse af samværet med de andre elever på skolen. Eleverne blev også spurgt, hvad de synes om de forskellige måder, der arbejdes på i skolen, og til sidst blev de bedt om at svare på nogle enkelte spørgsmål vedrørende skolens indretning (de fysiske rammer). Svarene er ved hovedparten af spørgsmålene angivet på en 4-punktsskala med to positive og to negative svarmuligheder. Ved de fleste spørgsmål har eleverne haft mulighed for at svare ved ikke. Hvad synes eleverne overordnet om at gå i skole? Eleverne er samlet set glade for at gå i skole og synes, at de lærer noget Lidt mere end 90% af eleverne i klasse er altid/for det meste glade for at gå i skole og synes, at de lærer meget i skolen. På disse to parametre er det samtidig mindre end 5%, som sætter deres svar i næsten aldrig eller aldrig. Få elever svarer, at de keder sig i skolen På dette udsagn er den positive svarandel lidt lavere men 78% svarer at de aldrig eller næsten aldrig keder sig i skolen. Samlet svarer 59% næsten aldrig og 19% aldrig. Indenfor de 14% som svarer for det meste (11%) og altid (3%) er der flest drenge. Hvad synes eleverne om de forskellige måder, de arbejder på i skolen? Samlet set er det ved så godt som alle de nævnte undervisningsformer langt størstedelen af eleverne der svarer Godt eller OK. De mest populære undervisningsformer Undervisningsformer, hvor 80% eller mere af eleverne svarer, at det synes de Godt eller OK om: Arbejde i grupper Arbejde parvis Undervisning i et enkelt fag ad gangen Værksteder Emne- eller tema-arbejde Arbejde alene med opgaver eller lektier Projektarbejde Disse undervisningsformer ser samtidig ud til at være dem, som eleverne er mest sikre på hvad er Få svarer Har jeg ikke prøvet Med hensyn til popularitet følger herefter: Klasseundervisning og Story-line forløb. Her bør dog bemærkes at 48% svarer har jeg ikke prøvet (NB: svarene kan ikke betragtes som fakta, men må vurderes i forhold til, at eleverne måske ikke forbinder begrebet/titlen story-line med en undervisningsform de har prøvet)

5 Den mindst populære Den undervisningsform, som eleverne samlet set synes dårligst om er: Arbejde sammen med de andre klasser på årgangen Her svarer 17% dårligt dog stadig 11% der svarer godt og 39% OK, mens 17% svarer Har jeg ikke prøvet. Specielle undervisningsformer: Special-undervisning (51 elever har afgivet vurdering) Naturligt et flertal som ved denne undervisningsform svarer har jeg ikke prøvet. De elever som mener at have prøvet specialundervisning er positive i deres vurdering. Elevernes forhold til deres lærere 95% af eleverne mener, at de har det godt med alle (55%) eller de fleste (40%) af deres lærere. 98% af eleverne oplever, at de får hjælp af alle (68%) eller de fleste (30%) af deres lærere, hvis der er noget, de ikke forstår i undervisningen. 72% af eleverne oplever, at de får ros af de fleste (36%) eller alle 36% af deres lærere, 16% af få. Inddrages eleverne (nok) i at opstille mål for undervisningen? Spørgsmålet om, hvorvidt eleverne selv er med til at opstille mål for undervisningen i de enkelte fag, scorer lidt lavere. 11% svarer alle, 37% svarer de fleste 20% svarer at det kun er i få af fagene og 9% svarer ingen. Samlet set svarer så meget som 23% ved ikke til dette spørgsmål. Omfanget af lektier 59% finder omfanget af lektier tilpas. 22% synes, der er for mange lektier. Svag tendens til at drengene i højere grad end pigerne oplever at have for mange lektier for. Samlet set 13% (= 20 elever) som svarer, at de synes, de har for lidt lektier for. Medbestemmelse og medinddragelse Eleverne har svaret på, i hvilket omfang de oplever at have medindflydelse/at blive medinddraget inden for 6 forskellige forhold: Klassens regler, udsmykning og indretning af klasselokalet samt fire forskellige forhold vedrørende selve undervisningen (emner, undervisningsform, samarbejdspartnere og evaluering). Eleverne oplever i høj grad at have indflydelse på klassens regler og at kunne være med til at indrette og udsmykke klasselokalet, at lærerne lytter til deres forslag, og at de evaluerer med lærerne. Ses der på spørgsmålene, som vedrører medindflydelse på selve undervisningen, er der også her en høj grad af oplevelse af at kunne være med til at vælge emner, hvem man skal arbejde sammen med Skulle man pege på et ømt punkt kunne det være at 34% af elever svarer at de næsten aldrig og 4% at de aldrig kan være med til at bestemme, hvordan de skal arbejde i timerne.

6 Den sociale trivsel Hvordan har eleverne det med hinanden 98% af eleverne har en eller flere venner i klassen og 92% svarer at de har en eller flere venner udenfor deres egen klasse. 95% af eleverne svarer, at de for det meste (74%) eller altid (21%) har det godt sammen i klassen. 91% svarer at de aldrig (50%) eller at de næsten aldrig (41%) føler sig alene i skolen. men 15% (23 elever) svarer at de for det meste (10%) eller altid (5%) føler sig utryg ved nogen af de andre elever i skolen. Her svag tendens til at drenge er lidt mere negative i deres svar end pigerne. 6% svarer at de for det meste/altid føler sig holdt udenfor i skolen. På dette punkt er det flest drenge, der svarer altid eller for det meste. Mobning Har du været med til at mobbe andre? 94% svarer, at de ikke har mobbet andre inden for det sidste halve år. 6% svarer, at de har været med til at mobbe andre i skolen indenfor det sidste halve år heraf svarer langt de fleste, at det har drejet sig om 2-3 gange om måneden. Er du selv blevet mobbet? 89% svarer, at de selv ikke er blevet mobbet i skolen indenfor det sidste halve år. 2% svarer, at de selv er blevet mobbet i skolen inden for det sidste halve år. Tendens til at drengene lidt hyppigere end pigerne svarer at de selv er blevet mobbet. Hvad mobbes der med og hvorhenne Det er typisk udseende, der mobbes med herefter følger gjorde noget de andre ikke kunne li konkrete eksempler på dette nævnes under andet svar. Jeg er lille, dårlig til rundbold. Mobning finder typisk sted andre steder på skolen end i klassen eller andet sted (uden for skolen). Hvem hjælper de elever, der bliver mobbet? Især lærerne (78%) forældrene (54%) De andre elever (54%) Gårdvagten (37%) Indenfor og udenfor på skolen (æstetiske og fysiske undervisningsmiljø) Skolens indretning Eleverne blev stillet to overordnede spørgsmål vedrørende skolens indretning, og i forhold til de foregående spørgsmål er besvarelserne her lidt mere spredte dog stadig lidt mere end halvdelen af eleverne der svarer positivt: Jeg synes, der er pænt på skolen: 10% helt enig, 60% lidt enig, 23% lidt uenig, 4% helt uenig Skolens bygninger er rare at være i: 39% helt enig, 47% lidt enig, 9% lidt uenig, 2% helt uenig.

7 Frikvartererne områderne udenfor Langt størstedelen af eleverne går udenfor i frikvartererne 89% af eleverne svarer at de altid eller ofte går ud i frikvartererne. De fleste af eleverne synes overvejende godt om de udendørs arealer Mere end 77% af eleverne svarer helt enig eller lidt enig på, at de har gode steder til løb, leg og boldspil og steder, hvor de kan hygge sig i frikvartererne. Men det er svært at finde en voksen, når man har brug for det! 37% svarer lidt uenig og 18% helt uenig til at det er let at finde en voksen i frikvarteret, hvis man har brug for det, 37% svarer lidt uenig. Cykelparkering Det er forholdsvis få af eleverne (12%) som oplever at der ikke er gode muligheder for at parkere sin cykel ved skolen, 5% er helt uenig i udsagnet om, at der er gode muligheder for cykelparkering.

8 Overblik over resultater for klasse Hver elev har besvaret et individuelt spørgeskema. I alt har 174 elever i klasse har gennemført undersøgelsen. Ikke alle har besvaret alle spørgsmål derfor vil totalen på nogle spørgsmål ligge under 100%. I den individuelle del af UMV en er der spurgt til den enkelte elevs trivsel i skolen og hans/hendes oplevelse af samværet med de andre elever på skolen. Eleverne blev også spurgt, hvad de synes om de forskellige måder, der arbejdes på i skolen, og til sidst blev de bedt om at svare på nogle enkelte spørgsmål vedrørende skolens indretning (de fysiske rammer). Svarene er ved hovedparten af spørgsmålene angivet på en 4-punktsskala med to positive og to negative svarmuligheder. Ved de fleste spørgsmål har eleverne haft mulighed for at svare ved ikke. Hvad synes eleverne overordnet set om at gå i skole? Eleverne er samlet set for det meste glade for at gå i skole og synes også, at de for det meste lærer noget. Jeg er glad for at gå i skole: 84% af eleverne i klasse svarer at de for det meste og 2% at de altid er glade for at gå i skole. 10% svarer næsten aldrig og 0% svarer at de aldrig er glade for at gå i skole. Jeg synes, at jeg lærer meget i skolen 84% svarer for det meste og 2% at de altid synes at de lærer meget i skolen. 8% svarer næsten aldrig og 0% at de aldrig lærer meget i skolen. Hvad synes eleverne om de forskellige måder, de arbejder på i skolen? Samlet set er det ved så godt som alle de nævnte undervisningsformer langt størstedelen af eleverne, der svarer, at de synes Godt eller OK om de forskellige undervisningsformer, dog er der også enkelte undervisningsformer, hvor andelen af eleverne, som svarer dårligt er markant højere end ved de øvrige undervisningsformer. De mest populære Undervisningsformer hvor 80% eller flere af eleverne i klasse svarer Godt eller OK og hvor meget få elever svarer dårligt Projektarbejde (49% godt og 42% OK ) Arbejde parvis (50% godt og 48% OK ) Arbejde i grupper (48% godt og 49% OK ) Emne- eller temaarbejde (35% godt og 47% OK ) Undervisning i et enkelt fag ad gangen (41% godt og 51% OK ) Arbejde alen med opgaver eller lektier (32% godt og 50% OK ) Klasseundervisning (16% godt og 63% OK ) Disse undervisningsformer ser samtidig ud til at være dem, som eleverne er mest sikre på hvad er

9 Med hensyn til popularitet følger herefter: Arbejde i værksteder Arbejde sammen med de andre klasser på årgangen Ved disse to arbejdsformer er der stadig tale om 60-80% af eleverne, som synes godt eller OK om den nævnte undervisningsform men andelen af elever, der svarer dårligt, ligger over 10%. Mange mener ikke at have prøvet Story-line forløb Story-line forløb svarer 35% af eleverne har jeg ikke prøvet. (NB: svarene kan ikke betragtes som fakta men må vurderes i forhold til at eleverne måske ikke forbinder begrebet/titlen story-line med en undervisningsform, de har prøvet) Specielle undervisningsformer: Special-undervisning (69 elever afgiver vurdering) Naturligt et flertal som svarer har jeg ikke prøvet de elever, som mener at kunne vurdere den nævnte undervisningsform, er positive i deres vurdering. Elevernes forhold til deres lærere Langt størstedelen oplever at have det godt med deres lærer, og at de får hjælp, hvis der er noget, de ikke forstår i undervisningen. 88% af eleverne mener, at de har det godt med alle (23%) eller de fleste (65%) af deres lærere. 95% af eleverne oplever, at de får hjælp af alle (53%) eller de fleste (41%) af deres lærere, hvis der er noget, de ikke forstår i undervisningen. Ved disse to spørgsmål er det samtidig meget få elever, som vælger en af de negative svarmuligheder (få/ingen) Ros og støtte til den enkelte elev 82% svarer, at de får ros af alle eller de fleste af deres lærere. 12% svarer, at de un får ros af få af deres lærere, og 0% svarer at dt gælder ingen af deres lærere 54% mener, 48% de fleste, 6% alle af deres lærere er med til at skabe en god stemning i klassen. 37% mener, at få af deres lærere bidrager dertil. Bliver eleverne inddraget (nok) i selv at opstille mål for undervisningen? 49% oplever, at de er med til at opstille mål i alle (9%) eller de fleste (40%) fag. 25% af eleverne ved ikke, om de selv er med til at opstille mål for undervisningen i de forskellige fag, og 20% svarer få og 5% at det gælder ingen af fagene. Arbejdspres For mange lektier 64% mener at lektiemængden er tilpas. 24% oplever at have for mange lektier for. 27% svarer at de for det meste skal aflevere flere opgaver på samme tid, 57% en gange imellem

10 Medbestemmelse og medinddragelse Eleverne har svaret på, i hvilket omfang de oplever at have medindflydelse/at blive medinddraget inden for 6 forskellige forhold: Klassens regler, udsmykning og indretning af klasselokalet samt fire forskellige forhold vedrørende selve undervisningen (emner, undervisningsform, samarbejdspartnere og evaluering). Eleverne oplever i høj grad at have indflydelse på klassens regler og i høj grad også at kunne være med til at indrette og udsmykke klasselokalet. Ses der på spørgsmålene, som vedrører medindflydelse på selve undervisningen, er der også her en høj grad af oplevelse af at kunne være med til at vælge emner, hvem man skal arbejde sammen med og også at blive inddraget i at evaluere undervisningen. Skulle man pege på et ømt punkt kunne det være at 33% af elever svarer at de næsten aldrig og 3% at de aldrig kan være med til at bestemme, hvordan de skal arbejde i timerne. 21% svarer, at de næsten aldrig eller aldrig /7%) er med til at evaluere undervisningen. Den sociale trivsel Samlet set har eleverne det godt med hinanden 96% af eleverne har én eller flere venner i klassen og 93% svarer, at de har én eller flere venner udenfor deres egen klasse. 92% af eleverne svarer, at de for det meste (75%) eller altid (17%) har det godt sammen i klassen. 89% svarer at de aldrig (53%) eller næsten aldrig (36%) føler sig alene i skolen. Dog en mindre gruppe elever, der føler sig utrygge eller holdt udenfor i skolen 14% oplever at de for det meste og 4% at de altid føler sig utryg ved nogen af de andre elever i skolen, heraf flest piger. 5% svarer at de for det meste og 1% at de altid føler sig holdt udenfor i skolen, heraf flest piger. Mobning Har du været med til at mobbe andre? 14% (22 elever) svarer at de har været med til at mobbe andre i skolen indenfor det sidste halve år. heraf svarer langt de fleste at det har drejet sig om to-tre gange om måneden. Er du selv blevet mobbet? 15% svarer, at de selv er blevet mobbet i skolen indenfor det sidste halve år. Heraf svarer størstedelen, at det har drejet sig om en eller to gange om måneden. Hvad mobbes der med og hvorhenne Mest hyppige svar er udseende eller andet svar, som angiver konkrete eksempler fx mit efternavn eller at jeg er som jeg er, hvad jeg siger. Mobning finder typisk sted i klassen eller andre steder på skolen. Hvem hjælper de elever, der bliver mobbet? Især lærerne (62%) De andre elever (45%) Forældrene (48%)

11 Indenfor og udenfor på skolen (æstetiske og fysiske undervisningsmiljø) Fællesområderne To af de tre spørgsmål går konkret på fællesområderne som ramme for arbejde i forbindelse med undervisningen (gruppearbejde og muligheder for at koncentrere sig om en opgave), og det sidste spørgsmål er en generel vurdering af fællesområderne. Langt størstedelen af eleverne er ved alle tre spørgsmål positive i deres vurdering af fællesområderne dog 34% af eleverne, som er lidt uenig/helt uenig i, at der gode steder at gå hen, hvis de skal koncentrere sig om en opgave. Skolens indretning Eleverne blev stillet to overordnede spørgsmål vedrørende skolens indretning Jeg synes, der er pænt på skolen: 8% helt enig, 40% lidt enig, 33% lidt uenig, 16% helt uenig Skolens bygninger er rare at være i: 25% helt enig, 48% lidt enig, 20% lidt uenig, 5% helt uenig. Frikvartererne områderne udenfor Mange elever går ikke udenfor i frikvartererne 63% går altid eller ofte ud i frikvartererne 32% af eleverne svarer at de sjældent går ud i frikvartererne, 4% svarer aldrig. De fleste elever er overvejende tilfredse med de udendørs arealer? 84% eller flere af eleverne svarer helt enig eller lidt enig til, at de har gode steder til løb, leg og boldspil og steder, hvor de kan hygge sig i frikvartererne. Men det er svært at finde en voksen, når man har brug for det! 29% svarer lidt uenig og 18% helt uenig til at det er let at finde en voksen i frikvarteret, hvis man har brug for det. Cykelparkering 54% synes der er gode cykelparkeringsforhold 43% synes at der ikke er gode muligheder for at parkere sin cykel ved skolen Frokost Langt størstedelen af eleverne har altid (51%) eller ofte (22%) madpakke med. Kun 13% af eleverne svarer at de aldrig har madpakke med i skole. På spørgsmålet om der er hyggelige steder, hvor man kan spise sin mad svarer 25% ja, mens 40% af eleverne svarer nej og 35% svarer ved ikke.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere