Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 29. september Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 8. november Sagens omstændigheder: Klagerens klient, der er 16 år, rejste den 7. juli 2010 med buslinje 11 i Århus. Bussen var ifølge det oplyste en 3-dørs-bus med indstigning ad den midterste dør. Der er et indgang forbudt -skilt ved den bageste dør. Midttrafik har til ankenævnet indsendt foto af den pågældende bus døre og skiltning. Der er divergerende forklaringer om det passerede; Ifølge klagerens klient valgte hun at stige på bussen via den bageste dør, da bussen var overfyldt ved indstigningsdøren. Ved næste stoppested ca. 300 meter længere fremme (Rådhustårnet) var det hendes intention at købe billet, da hun vidste, at mange af passagererne ville stige af. Hun var i færd med at købe billet, da hun blev prikket på skuldrene af en kontrollør, som herefter udstedte en kontrolafgift til hende. Hun havde på intet tidspunkt haft sat sig ned. Klageren har medgivet, at hun i første omgang opgav falsk navn og adresse mv. Denne del af forløbet er nu en verserende straffesag ved domstolene. Ifølge Midttrafik var der 30 personer med den pågældende bus, som har 37 siddepladser og 63 ståpladser. Dette kan fastslås ud fra kontrollørernes håndholdte computere. Ifølge udtalelse fra den pågældende kontrollør i Midttrafik var forløbet således:

2 Den 29. september 2010 indsendte moderen en klage til Midttrafik og anførte, at datteren havde valgt at stige på bussen ad bagdøren velvidende, at hun ikke havde nogen billet, fordi bussen var overfyldt ved indstigningsdøren. Hun anmodede om annullering af kontrolafgiften samt om, at Midttrafik undersøgte overvågningsbilleder fra bussen, hvorefter man ville kunne se, at datteren ikke havde haft til hensigt at snyde. Den 6. oktober 2010 bekræftede Midttrafik at have modtaget henvendelsen og oplyse, at de ville vende tilbage med et svar. Dette skete i af 19. oktober 2010, hvori Midttrafik fastholdt kontrolafgiften med henvisning til rejsereglerne, hvorefter der er straksbillettering i busserne i Århus samt til, at datteren havde valgt at stige på bussen ad bagdøren velvidende, at der ikke var billet eller stempelautomat. Midttrafik anførte, at i henhold til registerloven [persondataloven], måtte videoovervågning i bussen kun åbnes af politiet i forbindelse med voldssager. I forbindelse med nærværende sags behandling, har klageren gjort gældende, at hans klient i henhold til persondatalovens 31 har krav på aktindsigt i videooptagelsen fra bussen. han har henvist til en konkret afgørelse fra Datatilsynet. Midttrafik har herefter rettet en forespørgsel til Busselskabet Århus Sporveje, der har oplyst følgende: Busselskabets videoer i busserne bevarer data i mellem ca. 2 og 5 dage afhængig af alder, fabrikat mv. Således kan Busselskabet i bedste fald ikke skaffe videooptagelser, der er mere end 5 dage gamle altså tidligere end den 24. november Båndene udtages i øvrigt kun i forbindelse med episoder, hvor der måtte være baggrund for en politimæssig undersøgelse (vold). Båndene afleveres i disse tilfælde til politiet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker på vegne sin klient kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,

3 at der ikke er hjemmel til at pålægge hans klient en kontrolafgift, blot fordi hun valgte at stige på bussen ad en forkert dør, hvilket i øvrigt skete på baggrund af, at der var en stor kø af passagerer, der var ved at stige på gennem midterdøren, at hans klient under alle omstændigheder skulle have afventet de foranståendes køb af billet, før hun selv kunne købe billet, hvilket ikke blev ændret ved, at hun steg ind ad bagdøren, at det er yderst påfaldende, at kontrolløren først under nærværende klagesag påstår, at hans klient sad på bagsædet, da kontrolløren trådte ind i bussen. Det har hidtil været ubestridt, at klageren ikke havde sat sig ned. at hans klient har udbedt sig kopi af videoovervågningen fra bussen til dokumentation af det faktiske sagsforløb, hvilket Midttrafik afviste med følgende begrundelse: "I henhold til registerloven må video-overvågningen i bussen kun åbnes af politiet i forbindelse med voldssager". Men dette er ukorrekt, idet hans klient har krav på aktindsigt i henholdt til persondatalovens 31. Til dokumentation for at denne udlægning er korrekt henvises til en medsendt afgørelse fra Datatilsynet, samt at hvis Midttrafik fortsat nægter at udlevere optagelsen, bør dette tillægges processuel skadesvirkning. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at det i bestemmelserne for kørsel med bybusserne i Århus er anført, at køb af billet eller stempling af klippekort skal foretages straks efter indstigning, at Midttrafiks rejsebestemmelser ikke kan ikke være ukendte for klagerens klient, der også modtog en kontrolafgift den 30. maj 2010, at der var 30 passagerer i bussen, som har plads til 37 siddende og 63 stående passagerer, at at bussen er en såkaldt 3 dørs bus, hvor indstigning skal ske via den midterste dør. Ved den bagerste dør er der skiltning, der viser at det ikke er en indstigningsdør. Der er vedlagt foto af skiltningen ved bussens døre, samt at videooptagelserne ikke kan udleveres, jf. Århus Sporvejes udtalelse til sagen. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Fra Datatilsynets hjemmeside gengives følgende: For tv-overvågning med kriminalitetsforebyggende formål gælder der en udtrykkelig begrænsning med hensyn til videregivelse. at tv-optagelser slettes inden for en vis kortere periode, og særligt for så vidt angår optagelser, som indeholder oplysninger om strafbare forhold, må der alene være tale om en kortvarig opbevaring med henblik på politianmeldelse, og politianmeldelse skal foretages snarest muligt, ligesom optagelserne skal afleveres til politiet i forbindelse med anmeldelsen og slettes fra den dataansvarliges egne systemer umiddelbart derefter.

4 Indsamlede oplysninger skal slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for den dataansvarlige at være i besiddelse af oplysningerne i en form, der gør det muligt at identificere den enkelte person (persondatalovens 5, stk. 5). Også denne regel skal sikre mod dataophobning. Særregel om sletning af optagelser fra tv-overvågning med kriminalitetsforebyggende formål Der er endvidere indført en særlig regel om slettefrister i persondatalovens 26 a, stk. 2 og stk. 3. Reglen om sletning indebærer, at optagelser med personoplysninger optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter optagelsen. Reglen giver i alle tilfælde ret til opbevaring af optagelser i 30 dage, idet almindelige databeskyttelseshensyn naturligvis tilsiger, at der sker sletning på et tidligere tidspunkt, hvis vedkommende dataansvarlige mener, at der ikke er behov for yderligere opbevaring. Fristen på 30 dage vil efter persondatalovens 26 a, stk. 3, ikke gælde, hvis opbevaring af en optagelse i et længere tidsrum er nødvendig af hensyn til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist (f.eks. en sag om bortvisning af en ansat). Bestemmelsen giver adgang til at opbevare oplysninger om den, som tvisten vedrører, men derimod ikke til opbevaring af optagelser af andre personer, som ikke har relation til den pågældende tvist. Opbevaring af såkaldt»overskudsinformation«skal den dataansvarlige undgå ved i videst muligt omfang at anonymisere de pågældende oplysninger. I tilfælde, hvor opbevaring af optagelser er nødvendig i et længere tidsrum end 30 dage af hensyn til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist, skal den dataansvarlige hurtigst muligt og inden 30 dages fristens udløb underrette den, som tvisten vedrører, og efter anmodning udlevere en kopi af optagelsen til den pågældende. Den kopi, som udleveres, forudsættes forinden anonymiseret i det ovenfor nævnte omfang. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Det følger af bekendtgørelse af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Ifølge Midttrafiks rejseregler for bybusser i Århus er den rejsende selv ansvarlig for at være korrekt billetteret straks efter påstigning med gyldig billet og/eller gyldigt stemplet klippekort og/eller

5 gyldigt periodekort. Kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 600 kr. Persondatalovens Kapitel 6 a Den konkrete sag: Tv-overvågning 26 a. Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tvovervågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, må kun videregives, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, 2) videregivelsen følger af lov eller 3) videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Stk. 2. Optagelser som nævnt i stk. 1 skal slettes senest 30 dage efter, at optagelserne er foretaget, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Optagelser kan opbevares i et længere tidsrum end nævnt i stk. 2, hvis det er nødvendigt af hensyn til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist. Den dataansvarlige skal i så fald inden for den i stk. 2 angivne frist underrette den, som tvisten vedrører, og på anmodning udlevere en kopi af optagelsen til den pågældende. 26 b. Bestemmelserne i 29 og 30 gælder uanset en eventuel skiltning i medfør af 3 og 3 a i lov om tv-overvågning. 26 c. Behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning er undtaget fra 43, 48 og 52 om anmeldelse til Datatilsynet eller Domstolsstyrelsen. Stk. 2. Uanset at behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning er undtaget fra 48, skal Datatilsynets tilladelse til overførsel af sådanne oplysninger til tredjelande i medfør af 27, stk. 1 og stk. 3, nr. 2-4, altid indhentes, hvis oplysningerne er omfattet af 50, stk. 1. Kapitel 9 Den registreredes indsigtsret 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om, 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og 4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Uagtet at det er skiltet ved bussens bageste dør, at adgang denne vej ikke er tilladt, valgte klagerens klient at benytte denne dør til indstigning. Der er ikke billetsalg ved denne dør, som ved midterdøren, hvor der er anført følgende tekst: Selv-billettering på midterperron.

6 Klagerens klient kunne derfor ikke foretage billettering straks efter indstigning, således som Midttrafiks rejseregler foreskriver. Kontrolløren har anført, at klagerens klient var i færd med at købe en billet, da kontrolløren kontaktede hende i bussen. Denne forklaring støttes af oplysningerne om antallet af passagerer i bussen, som er registreret på kontrollørernes håndholdte computere. Som følge heraf sammenholdt med, at klageren som udgangspunkt må bære risikoen for ikke at være i stand til i kontrolsituationen at forevise billet, når hun valgte at stige ind i bussen, hvor der ikke var salg af billetter, finder ankenævnet, at kontrolafgiften må anses for at være pålagt med rette. Ankenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt Midttrafik er forpligtet til i medfør af Persondatalovens 31 at udlevere videooptagelser, henhører under Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed i sager angående overtrædelser af Persondataloven, og spørgsmålet falder dermed uden for ankenævnets kompetence. Ankenævnet bemærker videre, at ifølge Persondatalovens 26 a, stk. 2, og Datatilsynet skal lydog billedoptagelser i kriminalitetsforebyggende øjemed slettes seneste 30 dage efter, at optagelserne er foretaget. Midttrafik har på vegne Århus Sporveje oplyst, at optagelserne i Århus Sporvejes busser slettes efter 2-5 dage. Kontrolafgiften blev pålagt den 7. juli 2010, og først den 29. september 2010 rettede klagerens klient moder henvendelse til Midttrafik om udlevering af optagelserne. På dette tidspunkt var optagelserne således ifølge det oplyste allerede slettet. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Midttrafik er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 600 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 31. januar 2011.

7 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere