Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005"

Transkript

1 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005

2 INDLEDNING Gennem de seneste år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt på det aspekt, og den stigende fokus på det synes at have baggrund i flere forhold. Udviklingen fra industrisamfund til vidensamfund skaber en ny arbejdsdeling og arbejdskoordinering i virksomhederne. Organisationerne bliver fladere, og den enkelte leder får flere medarbejdere under sig. Løsningen af nutidens arbejdsopgaver kræver samarbejde på tværs af kompetencer, og meget arbejde foregår nu i teams eller teams-lignende konstruktioner. Der nedsættes permanente teams, projekt teams eller ad hoc-teams til løsning af kortvarige arbejdsopgaver. Ledelse af medarbejdere bliver således i høj grad et spørgsmål om ledelse af teams. Det er mere og mere almindeligt, at teamet og ikke den enkelte medarbejder er virksomhedens organisatoriske byggesten. Teamarbejde handler om mennesker og deres indbyrdes relationer, og succesfuldt teamarbejde forudsætter, at den enkelte i teamet har det godt med sig selv og med de andre i teamet. Derfor er den enkelte medarbejders personlige egenskaber og sociale kompetencer kommet stærkt i fokus. Det drejer sig eksempelvis om at kunne vise respekt, loyalitet, ansvarlighed, anerkendelse, engagement osv. Det Danske Ledelsesbarometer 2005 viste, at det bedømmes som den tredjevigtigste ledelsesopgave i de kommende 2-3 år. Der er derfor al mulig grund til at sætte ekstra fokus på ledelsesmæssige udfordringer, som det afstedkommer. Denne specialanalyse giver en status på, hvilke ledere, der i særlig grad tillægger det. Analysen indkredser desuden nogle af de faktorer, som har for, hvorvidt det har lav eller høj prioritet for den enkelte leder. Ledernes Hovedorganisation, december 2005

3 INDHOLD Sammenfatning side 3 Hvem sætter fokus på det? side 4 Hvad skaber fokus på det? side 11 Organisatoriske forhold side 11 Evaluering af lederen side 11 Ledelsesværktøjer side 12 Lederens oplevelse af eget job side 14 Lederens personlige egenskaber side 14 Om analysen side 15 SAMMENFATNING Denne specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer viser, at det generelt har stor for danske ledere. Betydningen af det er større i den offentlige sektor end i den private sektor og større blandt de kvindelige ledere end blandt deres mandlige kolleger. Analysen peger endvidere på, at fokus på det har tendens til at stige med alderen og ledelseserfaringen. Desuden synes der at være en markant sammenhæng med antallet af direkte medarbejdere. Særlig fokus på det har således ledere med mere end 10 direkte medarbejdere. Hvem har mest, og hvem har mindst fokus på det? Analysen peger helt klart på, at størst fokus har den kvindelige mellemleder over 50 år ansat i social- og sundhedssektoren med mere end 10 direkte medarbejdere. Mindst fokus har generelt de mandlige ledere i den private sektor. Ledere med fokus på det deler ledelsesmæssigt perspektiv med ledere, der har fokus på det fysiske, på det sociale ansvar, på personaleomsætning/ reduktion af sygefravær, på mangfoldig medarbejderstab og på rekruttering af kvalificerede medarbejdere. I såvel den private som offentlige sektor optræder målinger, der giver feedback på den ledelsesmæssige indsats, i stigende grad som vigtige ledelsesinstrumenter. I relation til denne analyse drejer det sig om tilfredsheds- og trivselsmålinger samt målinger af personaleomsætning og sygefravær. Målingerne tydeliggør uhensigtsmæssigheder i det og igangsætter ledelsesmæssig handling. Analysen viser, at målingerne i sig selv sætter mere fokus på det. Endelig viser analysen som anført oven for, at kvindelige ledere generelt har større fokus på det end mandlige ledere. Den forventede stigende andel af kvindelige ledere vil derfor i sig selv skabe mere fokus på det. 3

4 HVEM SÆTTER FOKUS PÅ DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ? Det tillægges generelt stor blandt danske ledere. Opdeling af respondenterne i Det Danske Ledelsesbarometer 2005 på diverse baggrundsvariable viser nogen forskelle lederne imellem - og i visse tilfælde endog statistisk markante forskelle - men generelt må man konkludere, at det har høj prioritet som kommende ledelsesmæssig udfordring for alle ledere. Tabel 1: Betydningen af det. Alle respondenter. Antal og procent. Alle Alle - antal Alle - procent 30% 69% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Det tillægges markant større hos lederne i den offentlige sektor sammenlignet med lederne i den private sektor. Se tabel 2. Tabel 2: Betydningen af det. Fordelt på sektor. Procentandel af ledere. Sektor Offentlig 21% 79% Privat 35% 63% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Som nævnt i indledningen indtager det en 3. plads i prioriteringen af fremtidens ledelsesopgaver. Det skal her nævnes, at det er placeret på en 2. plads hos lederne i den offentlige sektor (kun overgået af udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere), og på en 5. plads hos lederne i den private sektor. 4

5 Der kan ligeledes konstateres markant forskel i en af det mellem kvindelige og mandlige ledere. Se tabel 3. Tabel 3: Betydningen af det. Fordelt på køn. Procentandel af ledere. Køn Mænd 35% 64% Kvinder 17% 83% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Kombineres svarene i tabel 2 og 3 fås følgende resultat: Tabel 4: Andel af ledere, for hvem det har. Fordelt på både køn og sektor. Sektor/Køn Mænd Kvinder Offentlig sektor 74% 87% Privat sektor 61% 76% Tallene i tabel 4 viser således, at størst fokus på det har de kvindelige ledere i den offentlige sektor, og mindst fokus har de mandlige ledere i den private sektor. Tallene antyder, at forskellen i fokus på det skal henføres til såvel køn som sektor. I og med at størstedelen af de kvindelige ledere har ansættelse i den offentlige sektor og størstedelen af de mandlige ledere har ansættelse i den private sektor, følger det af ovenstående, at størst fokus på det findes i virksomheder med fleste kvindelige ledere og mindst fokus i virksomheder med flest mandlige ledere. Eksemplificeret i tabel 5. 5

6 Tabel 5: Betydningen af det. Fordelt på virksomheder inddelt efter andelen af kvindelige ledere. Procentandel af ledere. Flest kvindelige ledere i virksomheden 18% 82% Cirka lige mange mandlige og kvindelige 20% 79% ledere Flest mandlige ledere 35% 65% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Betydningen af det afhænger ikke af ledelsesniveauet i den forstand, at en stiger eller falder med stigende eller faldende ledelsesniveau. Størst har det på mellemste ledelsesniveau, og mindst på det nederste niveau. Se tabel 6. Tabel 6: Betydningen af det. Fordelt på ledelsesniveau. Procentandel af ledere. Ledelsesniveau Øverste ledelsesniveau 32% 67% Mellemste ledelsesniveau 26% 73% Nederste ledelsesniveau 38% 61% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Det skal her bemærkes, at meget få respondenter fra den offentlige sektor i Det Danske Ledelsesbarometer 2005 har indplaceret sig på det nederste af de tre anførte ledelsesniveauer. Det skal ligeledes bemærkes, at den relative andel af kvindelige ledere er størst på mellemste ledelsesniveau. Den nævnte forskel mellem nederste og mellemste ledelsesniveau optræder også ved en sammenligning mellem offentlig og privat sektor, og mønstret ændres ikke ved yderligere opdeling på køn. Mindst fokus (målt ved markeringerne af ) har det hos de mandlige topledere i den private sektor (57%). Der er dog ikke markant forskel på tilkendegivelserne hos de mandlige ledere i den private sektor. Størst fokus har de kvindelige mellemledere i den offentlige sektor (91%). 6

7 Køn sammenholdt med ledelsesniveau viser ikke yderligere forskelle i forhold til ovennævnte. Det er dog tydeligt, at forskellen mellem mænd og kvinder er at finde på øverste og mellemste ledelsesniveau og ikke på nederste niveau. Blandt ledere ansat i den offentlige sektor er der markante forskelle i en af det afhængigt af, hvor i den offentlige sektor man er ansat. Se tabel 7. Tabel 7: Betydningen af det i den offentlige sektor. Fordelt på stat, amt og kommune. Procentandel af ledere. Offentlig sektor Stat 29% 71% Amt 20% 80% Kommune 17% 83% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Tallene i ovenstående tabel antyder således, at der vil være mindre fokus på det i staten i forhold til såvel amt som kommune. Alder spiller en vis men ikke statistisk signifikant rolle. Det er således ikke muligt generelt at konkludere, at jo højere alder jo større eller mindre fokus på det. Hvis man udelukkende betragter de ledere, som tilkendegiver, at det har stor eller endog meget stor, så er denne andel væsentlig større for ledere over 50 år end for ledere under 40 år. Se tabel 8. Tabel 8: Betydningen af det. Fordelt på alder. Procentandel af ledere. Alder Under 40 år 37% 62% år 33% 65% Over 50 år 24% 75% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Kombinationen af køn og alder giver følgende resultat. Se tabel 9. 7

8 Tabel 9: Andel af ledere, for hvem det har. Fordelt på både køn og alder. Alder/Køn Mænd Kvinder Under 40 år 58% 75% år 61% 77% Over 50 år 70% 90% Lav fokus på det har således mandlige ledere under 50 år (typisk ansat i den private sektor), og høj fokus har kvindelige ledere over 50 år (typisk ansat i den offentlige sektor). Ovenstående tabel 9 viser, at en af det har sammenhæng med lederens alder. I forlængelse heraf kan det ikke overraske, at der tilsvarende er et vist sammenfald med lederens ledelseserfaring. Se tabel 10. Tabel 10: Betydningen af det. Fordelt på antal års ledelseserfaring. Procentandel af ledere. Ledelseserfaring 0 10 år 34% 66% år 29% 71% Mere end 20 år 26% 73% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Antallet af direkte medarbejdere synes umiddelbart at spille en væsentlig rolle. Man kan ikke generelt konkludere, at jo flere direkte medarbejdere jo større er fokus på det. Svarene indikerer imidlertid, at det har, hvorvidt der er over eller under 10 direkte medarbejdere. Se tabel 11. Tabel 11: Betydningen af det. Fordelt på antal direkte medarbejdere. Procentandel af ledere. Antal medarbejdere 0 10 medarbejdere 38% 61% Flere end 10 medarbejdere 23% 76% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. 8

9 Tabel 4 påviste, at det s som ledelsesopgave er delvis sektorbestemt (størst i den offentlige sektor). I relation til omstående tabel 11 skal det bemærkes, at andelen af ledere, der har flere end 10 direkte medarbejdere, er væsentlig større i netop den offentlige sektor end i den private sektor. Se tabel 12. Tabel 12: Procentandel af ledere med henholdsvis under og over 10 direkte medarbejdere. Fordelt på sektor. Sektor 0-10 medarbejdere >10 medarbejdere Offentlig 33% 67% Privat 57% 43% I den private sektor kan der ikke konstateres markante forskelle mellem de enkelte brancher. I den offentlige sektor derimod har lederne i social- og sundhedsvæsenet markeret stærkest for, at det har. Jævnfør tabel 13 synes der at være lidt mindre fokus på det i virksomheder med mere end 200 medarbejdere end i virksomheder med færre end 200 medarbejdere. Begrebet virksomhed er i Det Danske Ledelsesbarometer 2005 defineret som den fysiske eller geografiske enhed, som lederen umiddelbart betragter som sin arbejdsplads. Tabel 13: Betydningen af det. Fordelt på virksomhedsstørrelse. Procentandel af ledere. Virksomhedsstørrelse 0 49 medarbejdere 29% 70% medarbejdere 28% 71% 200 eller flere medarbejdere 36% 63% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen Betydningen af det synes ikke umiddelbart at have markant sammenhæng med lederens uddannelsesniveau. I forlængelse af ovenstående om køn og sektor kan der anes en svag tendens til, at det har større bevågenhed hos ledere med kort eller mellemlang videregående uddannelse. Se tabel 14. 9

10 Tabel 14: Betydningen af det. Fordelt på uddannelse. Procentandel af ledere. Uddannelse Ingen, special, faglært, intern 33% 67% Kort eller mellemlang videregående 28% 71% uddannelse Lang videregående uddannelse 35% 65% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. 10

11 HVAD SKABER FOKUS PÅ DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ? Organisatoriske forhold Svarene viser et sammenfald mellem en af det og omfanget af medbestemmende eller decideret selvstyrende grupper. Sammenfaldet er signifikant men ikke udpræget. Derimod kan der ikke konstateres et sammenfald med omfanget af selvledende medarbejdere eller med brugen af projektgrupper. Se tabel 15. Tabel 15: Betydningen af det og den organisatoriske struktur. Udsagn om den nuværende organisationsstruktur: Der er i høj/meget høj grad medbestemmende eller selvstyrende grupper Der er i grad medbestemmende eller selvstyrende grupper 25% 75% 36% 64% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at såvel medbestemmende/selvstyrende grupper, projektgrupper og selvledelse er mere udbredte ledelsesmæssige konstruktioner i den offentlige sektor end i den private sektor. Evaluering af lederen Af de respondenter i Det Danske Ledelsesbarometer 2005 har 320 tilkendegivet, at der foregår en systematisk evaluering af dem som leder, og respondenterne har i den forbindelse peget på hvilke af 16 nævnte evalueringsområder, der indgår i denne evaluering. To af de 16 evalueringspunkter drejer sig om henholdsvis personaleomsætning/sygefravær og medarbejdertilfredshed/-trivsel. Det kan næppe overraske, at evaluering medvirker til at retningsdirigere fokus. Det fremgår således tydeligt af nedenstående tabel 16 og 17, at de ledere, der systematisk evalueres på henholdsvis personaleomsætning/sygefravær og medarbejdertilfredshed/-trivsel, også er dem, der har størst fokus på det. 11

12 Tabel 16: Betydningen af det og evaluering af personaleomsætning/sygefravær. Procentandel af ledere. Udsagn: Jeg evalueres systematisk på personaleomsætning/sygefravær Jeg evalueres systematisk, men ikke på personaleomsætning/sygefravær 18% 81% 37% 63% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Tabel 17: Betydningen af det og evaluering af medarbejdertilfredshed/- trivsel. Procentandel af ledere. Udsagn: Jeg evalueres systematisk på medarbejdertilfredshed/-trivsel Jeg evalueres systematisk, men ikke på medarbejdertilfredshed/-trivsel 26% 73% 41% 59% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. De underliggende data antyder endvidere, at evalueringen har størst virkning på de mandlige ledere. Det skal i den forbindelse bemærkes, at systematisk evaluering af medarbejdertilfredshed/- trivsel er langt mere udbredt i den offentlige sektor end i den private sektor. Der er derimod ikke forskel mellem de to sektorer med hensyn til omfanget af evaluering på personaleomsætning/sygefravær. Ledelsesværktøjer I Ledelsesbarometret 2005 er lederne blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt de anvender en række anførte ledelsesværktøjer, og i givet fald anføre, hvilken værdi de tillægger disse værktøjer. To af de anførte svarmuligheder drejer sig om medarbejder-/trivselsundersøgelser og om medarbejderudviklingssamtaler (MUS). 78% af lederne giver udtryk for, at de benytter medarbejder-/trivselsundersøgelser som ledelsesværktøj, og 87% anvender medarbejderudviklingssamtaler. 12

13 Svarene viser endvidere, at der er et klart statistisk sammenfald mellem en af det som kommende ledelsesopgaver og den oplevede nytte af medarbejder- /trivselsundersøgelser. Denne sammenhæng er også til stede i forhold til nytten af medarbejderudviklingssamtalen, men her er sammenhængen knap så udtalt. Dette mønster er eksemplificeret i nedenstående tabel 18. Tabel 18: Betydningen af det og nytten af udvalgte ledelsesværktøjer. Procentandel af ledere. Udsagn: Medarbejder-/trivselsundersøgelser har værdi for mig som ledelsesværktøj Medarbejder-/trivselsundersøgelser har værdi for mig som ledelsesværktøj Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) har værdi for mig som ledelsesværktøj Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) har værdi for mig som ledelsesværktøj 19% 81% 38% 61% 24% 76% 38% 60% hvem det ingen har jf. afsnittet Om analysen. Lederens oplevelse af eget job Der er et sammenfald mellem på den ene side en af det som kommende ledelsesopgave, og på den anden side tilbøjeligheden til at give udtryk for, at lederjobbet er følelsesmæssigt belastende, at lederjobbet er psykisk hårdt, at man føler sig stresset, og at lederjobbet i det hele taget er blevet sværere. Det er imidlertid også sådan, at ledere, der lægger stor vægt på det, også giver udtryk for, at deres job er udfordrende og spændende. Styrken af disse sammenhænge er gengivet i nedenstående tabel 19. Tabel 19: Sammenfald mellem en af det og lederens oplevelse af lederjobbet. Oplevelse af eget job Mit job er følelsesmæssigt belastende Mit job er psykisk belastende Mit job er spændende og udfordrende Jeg føler mig stresset Det er blevet sværere at være leder Stærk sammenfald X Moderat sammenfald X X Svagt sammenfald X X 13

14 Det skal i den forbindelse bemærkes, at selvom det tillægges stor i social- og sundhedssektoren, så er tilbøjeligheden til at føle sig stresset faktisk markant lavere i netop denne sektor. Endelig skal det bemærkes, at særlig fokus på det tilsyneladende ikke har sammenhæng med, hvorvidt lederjobbet alt i alt opleves som mere eller mindre tilfredsstillende. Lederens personlige egenskaber I Det Danske Ledelsesbarometer 2005 er lederne blevet spurgt om hvilken en lang række personlige egenskaber og evner har for udøvelsen af lederjobbet. En opdeling af svarene fra ledere der har henholdsvis større eller mindre fokus på det afslører ikke markante forskelle. Specielt ikke for så vidt angår de vigtigste egenskaber og evner. Lidt længere nede i prioriteringen findes dog mindre forskelle. Således tillægger ledere med stor eller meget stor fokus på det lidt mere vægt på gennemslagskraft (9. mod 15. plads) og tillid til andre (6. mod 10. plads), men til gengæld lidt mindre vægt på selvtillid (11. mod 8. plads) og vilje (10. mod 7. plads). 14

15 OM ANALYSEN Specialanalysen har sit udspring i Det Danske Ledelsesbarometer , som er Danmarks største undersøgelse af ledere og ledelse i Danmark. Ledelsesbarometret 2005 omfatter 350 spørgsmål besvaret af ledere, som meget bredt repræsenterer alle danske ledere. Et af hovedspørgsmålene omhandler den, respondenterne tillægger i alt 30 konkrete ledelsesopgaver for de kommende 2-3 år. I prioriteringen af disse opgaver kommer det ind på en tredje plads kun overgået af udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere samt at sikre virksomhedens/institutionens konkurrenceevne. Således har mere end to ud af tre helt præcist 69% af respondenterne tilkendegivet, at det forventes at have stor eller meget stor i de kommende 2-3 år. Spørgsmålet kan ikke sammenlignes direkte med hverken Barometerundersøgelsen 2000 eller Det nærmeste, vi kommer en sådan sammenligning er 2002-undersøgelsen, der indeholdt et spørgsmål om den fremtidige af et. Her markerede 51% af lederne for stor eller meget stor. Dette spørgsmål er i 2005-udgaven delt i to spørgsmål om henholdsvis det og det fysiske. Det har klart størst af disse to. Respondenterne har i Ledelsesbarometret vurderet en af det på en fem punkts Likert skala gående fra ingen til meget stor. Meget få respondenter har tilkendegivet, at det ikke har nogen overhovedet. Det drejer sig helt præcist om knap 1%. Disse svar er ikke medtaget i analysen. 1 Se 15

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde

Læs mere

Den stressede leder Profil af ledere der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Den stressede leder Profil af ledere der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Den stressede leder Profil af der i høj eller meget høj grad føler sig stressede Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, januar 2006 INDLEDNING Den stressede leder

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Det Danske Ledelsesbarometer 2011

Det Danske Ledelsesbarometer 2011 Det Danske Ledelsesbarometer 2011 DokumentationsRAPPORT Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2011 Dokumentationsrapport Aarhus Universitet Business and Social Sciences Lederne Rapporten kan

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere