Hjemviste samværssager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemviste samværssager"

Transkript

1 Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen Sagsoplysningens fokus på barnets perspektiv Oplysninger fra forældrene Oplysninger fra institution mm Oplysninger fra barnet Oplysninger fra en børnesagkyndig undersøgelse Oplysninger ved observeret samvær 16 4 Afviste sager De gennemgåede sager og Ankestyrelsens anbefalinger 19 Titel Ankestyrelsens gennemgang af hjemviste samværssager Udgiver Ankestyrelsen, december 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450København SV Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Ankestyrelsens Familieretsafdeling er klageinstans for Statsforvaltningens afgørelser om samvær, midlertidig bopæl og midlertidig forældremyndighed efter lov om forældreansvar (forældreansvarsloven) 1. Som led i Ankestyrelsens arbejde med at sikre korrekt praksis i Statsforvaltningen har Ankestyrelsen i 2014 gennemgået et antal konkrete sager fra Statsforvaltningen med henblik på at afdække den faglige kvalitet. Der er i alle tilfælde tale om sager, som har været påklaget til Ankestyrelsen. Gennemgangen af sagerne er afgrænset til at omhandle afgørelser om samvær, som er hjemvist i 2012 og 2013 grundet manglende belysning af barnets perspektiv. Omdrejningspunktet for undersøgelsen er Statsforvaltningens pligt til altid at inddrage barnet og sørge for, at barnets perspektiv bliver belyst i forbindelse med oplysningen af sagen. Ankestyrelsen har valgt dette omdrejningspunkt, da der har været en stigning i antallet af sager, hvor Ankestyrelsen hjemviser sager til belysning af barnets perspektiv. Ankestyrelsen afsluttede i 2012 i alt sager på forældreansvarslovens område, heraf samværssager, mens Ankestyrelsen i perioden fra og med januar til og med november 2013 har afsluttet i alt sager på forældreansvarslovens område, heraf samværssager. I 2012 hjemviste Ankestyrelsen 11 sager til belysning af barnets perspektiv, mens Ankestyrelsen i 2013 hjemviste 22 sager til belysning af barnets perspektiv. Antallet af hjemvisninger til belysning af barnets perspektiv er således fordoblet fra 2012 til 2013, mens antallet af afsluttede sager i de to år har været nogenlunde det samme, se tabel 1. Tabel 1 Hjemviste sager til belysning af barnets perspektiv År Afgørelser om samvær Hjemvist til belysning af barnets perspektiv Hjemviste sager i procent af alle afgørelser , ,6 Undersøgelsen er således afgrænset til 33 sager omhandlende afgørelser om samvær. Det er stort set udelukkende i sager om samvær, at Ankestyrelsen tager stilling til, om Statsforvaltningen har belyst barnets perspektiv i tilstrækkelig grad. 1 Ankestyrelsens kompetence til at behandle en klage over Statsforvaltningens afgørelse om forældremyndighed og bopæl bortfalder, når sagen indbringes for retten. Det er domstolene, der træffer de endelige afgørelser om forældremyndighed og bopæl. Det betyder i praksis, at Ankestyrelsen kun i få tilfælde tager stilling til Statsforvaltningens midlertidige afgørelser om forældremyndighed og bopæl.

4 2 1 Sammenfatning I efteråret 2014 har Ankestyrelsen foretaget en gennemgang af hjemviste samværssager,der var afgjort efter forældreansvarsloven. I denne gennemgang fandt Ankestyrelsen overordnet, at hjemvisningerne i de fleste af sagerne var begrundet i, at Statsforvaltningen ikke havde foretaget en tilstrækkelig belysning af barnets perspektiv. En stor del af sagerne drejede sig om afslag på eller ophævelse af samvær. I relation til at belyse barnets perspektiv, giver det anledning til at fremhæve, at der i disse tilfælde stilles større krav til, at Statsforvaltningen overvejer alle muligheder for at kunne belyse sagen tilstrækkeligt før afgørelsen. Ankestyrelsen har konstateret, at i 23 af sagerne var der holdt møde med forældrene inden afgørelsen. I ni tilfælde var der holdt en samtale med barnet inden afgørelsen, i 15 var der indhentet oplysninger fra institution og skole, i otte sager var der indhentet kommunale oplysninger, i fire tilfælde var der indhentet oplysninger fra politiet, i tre sager indgik oplysninger fra retten og i seks sager forelå lægelige eller psykologfaglige oplysninger. I to sager var der udarbejdet en børnesagkyndig undersøgelse og i ingen af sagerne var der brugt observeret samvær for at belyse sagen. I en mindre del af sagerne var det Ankestyrelsens opfattelse, at de indhentede oplysninger var for uaktuelle, da Statsforvaltningen traf afgørelse. Da en meget stor del af sagerne drejede sig om afslag på samvær eller afslag på en ansøgning om ophævelse af samvær, finder Ankestyrelsen det bekymrende, at Statsforvaltningen kun i to af de undersøgte sager havde fundet grundlag for at foretage en børnesagkyndig undersøgelse, inden der blev truffet afgørelse, og at der kun i ca. 1/3 af de realitetsbehandlede sager havde været afholdt samtale med barnet i Statsforvaltningens regi. Ankestyrelsen vil på baggrund af gennemgangen af de hjemviste samværssager anbefale følgende: Statsforvaltningen bør være særlig opmærksom på at få sager om afslag på samvær eller ophævelse af samvær grundigt belyst. Sagerne er ofte komplekse og afgørelserne er meget indgribende for familien. Er et samvær først ophævet, kan det være svært at få det genetableret. Statsforvaltningen bør så vidt muligt holde møde med begge forældre samtidig. Det er vigtigt, at forældrenes oplysninger fremkommer på mødet af hensyn til belysning af uenigheder, forligsbestræbelser og partshøring. I den forbindelse bemærkes, at oplysninger fra forældrene som udgangspunkt kun kan stå alene, hvis der er fuld enighed mellem forældrene om samværet.

5 3 Indhentelse af udtalelse fra barnets institution eller skole er en god mulighed for at indhente oplysninger, uden at barnet inddrages direkte. Barnet kan dermed i højere grad friholdes fra forældrenes konflikt. Derudover er udtalelser en meget vigtig del af oplysningen af sager om børn, der skønnes for små til at deltage i en børnesamtale. Statsforvaltningen bør være opmærksom på, at en børnesamtale, der indgår i afgørelsesgrundlaget, som udgangspunkt skal afholdes i Statsforvaltningens regi, så barnet kan vejledes korrekt, og så barnet høres over den aktuelle problemstilling. Der kan være grundlag for at indkalde barnet til en ny samtale, hvis situationen har ændret sig. Særligt for små børn, i højkonfliktsager eller hvor der er tale om lang tids adskillelse mellem barn og samværsforælder, kan det være svært at få børnenes synspunkter frem i en egentlig samtale med barnet. En børnesagkyndig undersøgelse kan derfor være nødvendig for at vurdere forældrenes samarbejdsevne og kunne vurdere det nødvendige fremtidsorienterede perspektiv i forhold til, hvad der er bedst for barnet. Oftest vil udarbejdelsen af en børnesagkyndig undersøgelse bevirke, at barnets perspektiv er tilstrækkeligt belyst. Statsforvaltningen havde ikke anvendt observeret samvær i de undersøgte sager. I de særligt komplekse sager, men hvor det ikke er nødvendigt, hensigtsmæssigt eller muligt at gennemføre en børnesagkyndig undersøgelse, bør Statsforvaltningen overveje muligheden for observeret samvær som en måde at belyse barnets perspektiv på. Ved overvejelser om at afvise en sag efter 39 bør Statsforvaltningen være særligt opmærksomme på, om oplysningerne i sagen er for gamle. Afgørelsernes mere eller mindre indgribende karakter bør dog også spille ind på denne vurdering.

6 4 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse Når Statsforvaltningen tager beslutninger om, hvordan en sag skal belyses træffes en række beslutninger, som er procesledende beslutninger og ikke afgørelser. Statsforvaltningens beslutning om at indhente eller undlade at indhente visse oplysninger kan således ikke selvstændigt påklages, mens sagen verserer. Klage over sagsbehandlingen, herunder sagsoplysningen, indgår imidlertid i den materielle prøvelse af afgørelsen. Sagsbehandlingsfejl, herunder manglende sagsoplysning i forhold til barnets perspektiv, påses derfor også som led i Ankestyrelsens prøvelse. Målet med Ankestyrelsens arbejde som ankeinstans og tilsynsmyndighed er at understøtte og bidrage til, at sagerne belyses tilstrækkeligt i første instans og at der træffes korrekte afgørelser i første instans. Ankestyrelsens Familieretsafdeling har ikke tidligere gennemført undersøgelse af praksis i Statsforvaltningen og vil som opfølgning på denne afrapportering i 2015 foretage en stikprøveundersøgelse af et antal afgjorte sager i Statsforvaltningen i tredje kvartal 2015 for at undersøge, hvordan barnets perspektiv belyses i sagerne. Ankestyrelsens prøvelse af Statsforvaltningens afgørelser er en juridisk prøvelse af, om afgørelserne er korrekte, og prøvelsen af sagen sker på skriftligt grundlag. Udgangspunktet er, at Ankestyrelsen tager stilling til sagen på baggrund af de oplysninger, som Statsforvaltningen har indhentet. Selvom det som udgangspunkt er Statsforvaltningens afgørelse, som Ankestyrelsen tager stilling til, inddrages nye faktiske oplysninger under ankebehandlingen. Under sagens behandling i Ankestyrelsen er der ikke begrænsninger i en klagers adgang til at fremføre nye påstande, anbringender og oplysninger om nye faktiske omstændigheder. Ankestyrelsen er i et sådant tilfælde både berettiget men også forpligtet til at træffe afgørelse på grundlag af de ændrede forhold. Når en myndighed hjemviser en sag til underinstansen, er det det almindelige udgangspunkt, at der sker en fuldstændig ophævelse af underinstansen afgørelse, som herefter skal træffe en ny afgørelse, evt. efter nærmere anvisninger fra ankeinstansen. Når en sag hjemvises til yderligere belysning af barnets perspektiv er det imidlertid udgangspunktet, at hjemvisningen ikke medfører en ophævelse af Statsforvaltningens afgørelse. Ankestyrelsen vil i de fleste situationer hjemvise og i afgørelsen samtidig anføre, at Statsforvaltningens afgørelse gælder, indtil der er truffet en ny afgørelse i sagen.

7 5 En hjemvisning er ikke altid en kritik af underinstansens afgørelse. F.eks. vil nye faktiske oplysninger, som er fremkommet under Ankestyrelsens ankebehandling, og hvor Ankestyrelsen ikke har kunnet afgøre sagen på det nu foreliggende grundlag, ikke kunne bebrejdes underinstansen, men resultatet vil (fortsat) kunne være, at sagen hjemvises med henblik på, at underinstansen træffer en ny afgørelse under de nu gældende forudsætninger, fx fordi oplysningerne medfører, at der skal foretages en børnesagkyndig undersøgelse. Det er udgangspunktet, at Ankestyrelsen i hjemvisningen beskriver, hvad der mangler at blive belyst i forhold til barnets perspektiv, og det er herefter op til Statsforvaltningen at vælge, hvordan de ønskede oplysninger bedst muligt kan komme frem. Ankestyrelsen har imidlertid også, hvis sagen er særlig kompleks, i visse tilfælde hjemvist og i hjemvisningen præciseret, at Statsforvaltningen bør udarbejde en børnesagkyndig undersøgelse, hvis Ankestyrelsen skønner, at det er nødvendigt i den konkrete sag.

8 6 3 Vurdering af sagsoplysningen Der er undersøgt i alt 33 sager. Heraf er to af sagerne afvist efter 39 2, som vil blive gennemgået i kapitel 4. I det følgende kapitel gennemgås opmærksomhedspunkter fra de 31 realitetsbehandlede hjemviste samværssager med fokus på graden af sagsoplysning i forhold til krav om belysning af barnets perspektiv. 3.1 Sagsoplysningens fokus på barnets perspektiv Statsforvaltningen har hjemmel til at behandle sager om samvær, se forældreansvarsloven 21. Forældreansvarsloven 21 Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan Statsforvaltningen efter anmodning træffe afgørelse herom og fastsætte de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed. Stk. 2. Samværet fastsættes ud fra en konkret vurdering af barnets forhold. Stk. 3. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres eller ophæves. Kilde: Uddrag fra Lov om forældreansvar, kapitel 4 I sager, hvor forældrene ikke er blevet enige under den indledende fase af sagen, påhviler det Statsforvaltningen at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre sagen. Det fremgår således af vejledningen om samvær, at det i henhold til official- og undersøgelsesprincippet er Statsforvaltningen, der skal tilvejebringe et fyldestgørende og retligt grundlag for afgørelsen (Vejledning om samvær VEJ 9297 af 25. juni 2013). Samværsområdet er karakteriseret ved, at afgørelserne i vid udstrækning er skønsmæssige, og at der er tale om partstvister. Disse afgørelser skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, se forældreansvarsloven 4. 2 Efter denne bestemmelse kan Statsforvaltningen afvise at behandle en ansøgning om ændring, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Dette betyder, at Statsforvaltningen ikke har oplyst sagen inden afvisningen.

9 1 HJEMVISTE SAMVÆRSSAGER 7 Forældreansvarsloven 4 Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Kilde: Uddrag fra Lov om forældreansvar, kapitel 1 Tilvejebringelsen af et forsvarligt oplysningsgrundlag i samværssager tager udgangspunkt i en inddragelse af barnet og en belysning af dets perspektiv. Barnets perspektiv kan belyses på flere måder. Det afgørende er, at barnets perspektiv altid kommer frem. Spørgsmålet om, hvornår der foreligger et forsvarligt oplysningsgrundlag, beror på en konkret vurdering. Denne vurdering bygger først og fremmest på, hvilke spørgsmål der rejses i sagen, oplysningernes art og omfang, samt det anvendte retsgrundlags mere eller mindre detaljerede karakter. Det vil også kunne indgå i vurderingen, hvor indgribende en afgørelse der kan blive tale om Afslag om samvær i de gennemgåede sager I mere end en tredjedel af de 31 realitetsbehandlede sager gav Statsforvaltningen afslag på samvær. Herudover var der fem sager, der angik afslag på ophævelse af samvær, se figur 3.1. Figur 3.1 Afgørelsens karakter i de gennemgåede sager Afslag på samvær Afslag på ophævelse af samvær Andet I de to sager, som er blevet afvist efter forældreansvarslovens 39 og som bliver behandlet i kapitel 4, har Statsforvaltningen givet afslag på samvær.

10 8 Det kan heraf udledes, at der i særdeleshed i forhold til sager vedrørende ophævelse af samvær eller påstand om ophævelse af samvær er et særligt krav til sagsoplysningen, hvilket skyldes afgørelsernes indgribende karakter. 3.2 Oplysninger fra forældrene Udgangspunktet er, at Statsforvaltningen indkalder forældrene til et vejledningsmøde med henblik på forligsbestræbelser, vejledning og indhentelse af oplysninger, hvis der ikke opnås enighed på mødet. Forældrenes egne oplysninger om barnet er en væsentlig kilde til at få barnets perspektiv belyst og vil i nogle tilfælde kunne danne tilstrækkeligt grundlag for, at barnets perspektiv er belyst. Det kan for eksempel være, hvis forældrene på et vejledningsmøde fremkommer med oplysninger om barnet og herefter bliver enige om samværet. Her kan det være unødvendigt at belyse barnets perspektiv yderligere, idet forældrene må anses for at være nærmest til at vurdere, hvad der er bedst for deres barn Oplysninger fra forældre i de gennemgåede sager Sagsoplysningen sker typisk med udgangspunkt i oplysninger fra forældrene, som indhentes på møde i Statsforvaltningen og er fremsendt skriftligt f.eks. i den fremsendte ansøgning og eventuelle skriftlige bemærkninger hertil. I de realitetsbehandlede sager er der afholdt møde med forældrene i 23 af de 31 realitetsbehandlede sager til brug for den aktuelle sag. I to af sagerne var mødet dog afholdt mere end et år før afgørelsesdatoen, og i to sager var det kun muligt at gennemføre møde med en af parterne (mor i den ene og far i den anden sag) på trods af flere forsøg på indkaldelse. Derudover havde forældrene deltaget i møde i sag 24, men dette møde havde omhandlet bopæl og var afholdt et år før den aktuelle afgørelse og er derfor ikke talt med i de 23 sager, hvor der er afholdt møde med forældrene til brug for den aktuelle sag, se figur 3.2.

11 1 HJEMVISTE SAMVÆRSSAGER 9 Figur 3.2 Sagsoplysning fra forældrene Afholdt møde med begge forældre Afholdt møde med begge forældre, men mere end et år før afgørelsesdatoen Afholdt møde med én af forældrene Afholdt møde med forældrene om et andet emne og mere et år inden afgørelsesdatoen Ikke afholdt møde med forældrene Ankestyrelsens anbefaling i forhold til indhentning af oplysninger fra forældre Oplysninger fra forældrene kan kun stå alene i de tilfælde, hvor forældrene er helt enige om samværet. I de tilfælde, hvor der er uenighed om hele eller dele af samværet, skal oplysningerne suppleres. Dette skal ses i lyset af, at forældrene ofte kommer med meget modsatrettede oplysninger om barnet og hinanden. Ankestyrelsen finder det vigtigt, at Statsforvaltningen, af hensyn til forligsbestræbelse og partshøring, forsøger at afholde møder med begge forældre samtidig, dog under hensyntagen til sagsbehandlingstiden. I sag 19 havde mor meldt afbud 5 gange. Det kan være problematisk, at møderne, hvor oplysningerne typisk indhentes, er afholdt mere end et år før afgørelsen, hvilket var tilfældet i to af sagerne. 3.3 Oplysninger fra institution mm. Statsforvaltningen kan i forbindelse med oplysningen af sagen indhente yderligere oplysninger for eksempel fra barnets dagsinstitution eller skole, de sociale myndigheder, politiet og/eller andre, der kan have relevante oplysninger om barnet. Undersøgelser i kommunalt regi, erklæringer fra skolepsykolog, udtalelser fra barnets børnehave med videre kan være en vigtig del af sagens oplysning og samtidig føre til en indirekte inddragelse af barnet. Det kan endvidere i nogle tilfælde være med til at kvalificere

12 1 HJEMVISTE SAMVÆRSSAGER 10 en indledende vurdering af barnets modenhed til brug for spørgsmålet om, hvorvidt barnet skal indkaldes til en samtale. Det beror på en skønsmæssig vurdering, om der er behov for at indhente yderligere oplysninger. Der indhentes således ikke automatisk oplysninger fra andre myndigheder, institutioner med videre. Statsforvaltningen er kun forpligtet til at følge en opfordring om at indhente oplysninger, hvis oplysningerne skønnes at være relevante for sagen. Anmoder forældrene om, at andre myndigheder inddrages i sagsoplysningen, skal Statsforvaltningen foretage en konkret vurdering, før en sådan anmodning efterkommes eller afslås. Det bemærkes, at udgangspunktet er, at det kræver samtykke fra forældremyndighedsindehavere at indhente oplysninger, og at det er en forvaltningsretlig grundsætning, at der ikke må indhentes flere oplysninger til brug for sagens behandling end nødvendigt Oplysninger fra institution mm. i de gennemgåede sager I 15 af de 31 realitetsbehandlede sager er der indhentet udtalelse fra barnets institution. I en af sagerne var udtalelsen dog først indgået efter, at afgørelsen var truffet. I otte sager var der indhentet oplysninger fra kommunen og i fire tilfælde fra politiet, se figur 3.3. Figur 3.3 Sagsoplysning fra institution mm Sager, hvor der ikke er indhentet oplysninger fra institution, kommune, politi, retten, læge eller psykolog Sager, hvor der indgår oplysninger fra institution Sager, hvor der indgår oplysninger fra kommune Sager, hvor der indgår oplysninger fra politi Sager, hvor der indgår oplysninger fra retten Sager, hvor der indgår oplysninger fra læge Sager, hvor der indgår oplysninger fra psykolog Ud af de 31 gennemgåede sager er der i 19 af sagerne indhentet oplysninger fra institution, kommune, politi, retten, læge og/eller psykolog. I de fleste af disse sager er

13 1 HJEMVISTE SAMVÆRSSAGER 11 der tale om, at der er indhentet oplysninger fra en eller to af de førnævnte steder, se figur 3.4. Figur 3.4 Sagsoplysning fra institution mm Sager, hvor der indhentet oplysninger fra fire steder Sager, hvor der indhentet oplysninger fra tre steder Sager, hvor der indhentet oplysninger fra to steder Sager, hvor der indhentet oplysninger fra et sted Sager, hvor der ikke er indhentet oplysninger fra institution, kommune, politi, retten, læge eller psykolog Ankestyrelsens anbefaling i forhold til indhentelse af oplysninger fra institution mm. Ankestyrelsen finder, at indhentelse af udtalelse fra barnets institution eller skole er en vigtig del af sagens oplysning, både i forhold til barnets generelle trivsel og kontakten til begge forældre i de tilfælde, hvor institutionen har kendskab hertil. Ankestyrelsen anser det også for en god måde at indhente oplysninger på uden, at barnet inddrages direkte, og barnet kan dermed i højere grad friholdes fra forældrenes konflikt. Derudover er udtalelser en meget vigtig del af oplysningen af sager om små børn, der ikke kan deltage i en børnesamtale. En udtalelse kan også give en børnesagkyndig et forkendskab til barnet inden afholdelse af børnesamtale. Udtalelser fra institutioner bør indgå med betydelig vægt, se eksempel herpå fra praksis, som fremgår af Tidsskrift for Familie- og Arveret /1. I denne sag blev der ved fastsættelse af samvær med 2-årigt barn lagt vægt på barnets alder, på omfanget af det hidtidige samvær og på oplysninger fra barnets daginstitution om forældrenes gode samarbejde. Ankestyrelsen var enig med Statsforvaltningens afgørelse om ophør af den hidtidige deleordning men fandt i den konkrete situation, at samværet skulle fastsættes til 5 dage ud af 14 dage.

14 Oplysninger fra barnet Der er i modsætning til tidligere ikke længere en aldersgrænse for, hvornår barnet skal inddrages direkte, idet der altid skal ske en synliggørelse af barnets perspektiv. Det vil afhænge af det enkelte barns alder og modenhed, om dets perspektiv belyses bedst ved en egentlig samtale eller på anden måde. Det forudsættes, at inddragelsen af barnet sker på den for barnet mest skånsomme måde og som udgangspunkt under medvirken af børnesagkyndige. Et notat fra en børnesamtale indeholder både et referat af det, barnet har sagt og givet samtykke til måtte videregives og den børnesagkyndiges helhedsindtryk af samtalen, herunder barnets modenhed. Sidstnævnte del er ofte mindst lige så vigtig, som barnets udtalelser og medvirker til en større forståelse for barnet og den kontekst, barnet udtaler sig i. Dette understreger vigtigheden af, at samtalen afholdes med en børnesagkyndig og i Statsforvaltningsregi, hvor fokus for samtalen er emnet for den konkrete sag, se forældreansvarsloven 34. Forældreansvarsloven 34 Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. Stk. 2. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder. Kilde: Uddrag fra Lov om forældreansvar, kapitel 6 I forlængelse heraf er Statsforvaltningen forpligtet til at inddrage barnet, sådan at dets synspunkter og perspektiv belyses, se forældreansvarsloven 5. Forældreansvarsloven 5 I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed. Inddragelse af barnet sker ofte direkte i form af en børnesamtale, men dette beror altid på en konkret og individuel vurdering af barnets alder og modenhed. Kilde: Uddrag fra Lov om forældreansvar, kapitel 1

15 1 HJEMVISTE SAMVÆRSSAGER Oplysninger fra barnet i de gennemgåede sager I ni ud af de 31 realitetsbehandlede sagerne har der i Statsforvaltningens regi været afholdt børnesamtale. Men i tre af de ni sager, hvor der er afholdt børnesamtale, har der kun været afholdt samtale med et af de børn i søskendeflokken, der var gamle nok, og i en af de ni sager har samtalen ikke vedrørt den specifikke problemstilling, der behandles, se figur 3.5. Figur 3.5 Sagsoplysning fra barnet Afholdt børnesamtale Afholdt børnesamtale, men kun med et af de børn i søskendeflokken, der var gamle nok Afholdt børnesamtale, men denne har ikke vedrørt den specifikke problemstilling, der behandles Ikke afholdt børnesamtale Af to af sagerne, hvor der ikke var afholdt børnesamtale, fremgår det, at bopælsforælderen under Ankestyrelsens sagsbehandling har oplyst, at bopælsforælderen nu gerne vil samtykke til, at børnene kommer til børnesamtale. Der er derfor tale om en ændring i forhold til tidspunktet for Statsforvaltningens afgørelse, hvorfor der ved hjemvisningerne lægges op til en børnesamtale. Et eksempel på en sag, hvor samtalen ikke vedrørte den specifikke problemstilling I sag 33 var der afholdt børnesamtale i forbindelse med fastsættelse af samvær i april Børnene udtalte sig ved den afholdte samtale om ønsker om samvær, og samvær blev herefter fastsat. Moderen havde efterfølgende søgt om ophævelse af samvær med henvisning til, at faderens bopælsforhold var meget skiftende samt at han led af alvorlig sygdom, som børnene blev inddraget i. I februar 2012 gav Statsforvaltningen afslag uden ny samtale med børnene. Sagen blev hjemvist med henblik på undersøgelse af faderens forhold.

16 14 Et eksempel på en sag, hvor Ankestyrelsen er enig i, at en børnesamtale udelades Sag 6 er eksempel på en sag, hvor parterne var enige om, hvad barnet ville sige ved en samtale, og Statsforvaltningen vurderede, at barnet ikke skulle indkaldes til en samtale. Ankestyrelsen var enig med Statsforvaltningen i den vurdering, der blev foretaget i sag 6, og denne sag blev hjemvist af andre årsager. Et eksempel på en sag, hvor børnesamtalen ikke er afholdt i Statsforvaltningens regi I sag 13 var der i Statsforvaltningens afgørelse refereret til en samtale mellem barnet og en AKT-lærer uden, at der efterfølgende var afholdt samtale i Statsforvaltningens regi Ankestyrelsens anbefaling i forhold til indhentelse af oplysninger fra barnet Ankestyrelsen finder, at børnesamtaler er en vigtig del af oplysningsgrundlaget, naturligvis under forudsætning af, at barnet har en vis alder og modenhed. I de tilfælde hvor forældrene er enige om, hvad barnet vil give udtryk for ved en børnesamtale, er det ikke nødvendigt at indkalde barnet. Vil barnets udtalelser af andre grunde ikke blive tillagt vægt ved afgørelsen, finder Ankestyrelsen det ikke hensigtsmæssigt at indkalde barnet til samtale. For eksempel i sager, hvor barnets ønsker ikke er i overensstemmelse med barnets tarv. En børnesamtale, der indgår i sagsoplysningen, skal som udgangspunkt være afholdt i Statsforvaltningens regi og således omhandle den konkrete og aktuelle problemstilling. Et vigtigt element i afholdelse af en børnesamtale er den børnesagkyndiges børnefaglige vurdering af barnet, herunder barnets modenhed og mulige påvirkning af forældrenes konflikt. Et eksempel herpå fra praksis, som fremgår af Tidsskrift for Familie- og Arveret , er en sag, hvor Ankestyrelsen ændrede Statsforvaltningens afgørelse og lagde afgørende vægt på, at en deleordning ikke kunne fortsætte på trods af, at barnet udtrykte ønske herom i en samtale i Statsforvaltningen. Ankestyrelsen lagde afgørende vægt på, at det er en afgørende forudsætning for en deleordning, at forældrene kan samarbejde om barnets forhold, og at det fremgik af den børnesagkyndiges vurdering, at barnet var særdeles klemt, samt at en væsentlig årsag til, at barnet udtrykte ønske om, at han ønskede en deleordning, var at komme ud af klemmen mellem forældrene, som gennem flere år havde haft et vedvarende højt konfliktniveau. Et andet eksempel på dette fremgår af Tidsskrift for Familie- og Arveret , hvor Ankestyrelsen fandt, at barnets perspektiv ikke var tilstrækkeligt belyst ved børnesamtalen. Statsforvaltningen havde i sagen givet afslag på ansøgning om samvær. Ankestyrelsen lagde vægt på pigens alder (ti år), omfanget af det hidtidige samvær (5/9) samt en børnesagkyndiges vurdering af, at pigens udsagn var

17 15 bemærkelsesværdigt unuancerede. Sagen blev hjemvist til en begrænset børnesagkyndig undersøgelse. 3.5 Oplysninger fra en børnesagkyndig undersøgelse Statsforvaltningen har mulighed for at iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse eller sagkyndige erklæringer om forældrene, se forældreansvarsloven 33. Forældreansvarsloven 33 Statsforvaltningen kan iværksætte børnesagkyndige undersøgelser og indhente sagkyndige erklæringer om forældre i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Kilde: Uddrag fra Lov om forældreansvar, kapitel 6 Indhentelse af børnesagkyndige undersøgelser kan være en måde at inddrage barnet, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Særligt for små børn, i højkonfliktsager eller hvor der er tale om lang tids adskillelse mellem barn og samværsforælder kan det være svært at få børnenes synspunkter frem i en egentlig samtale med barnet. En børnesagkyndig undersøgelse kan derfor være nødvendig for at vurdere forældrenes samarbejdsevne og kunne vurdere det nødvendige fremtidsorienterede perspektiv i forhold til hvad der er bedst for barnet. En børnesagkyndig undersøgelse, som lever op til de faglige krav, bør tillægges stor vægt ved vurderingen i sagen se fra praksis Tidsskrift for Familie- og Arveret , hvor Ankestyrelsen tiltrådte Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter et samvær blev ophævet. Samværet blev ophævet på grund af det vedvarende høje konfliktniveau, idet der blev lagt afgørende vægt på konklusionen i en børnesagkyndig undersøgelse, hvoraf fremgik, at barnets trivsel var truet på grund af de massive problemer omkring forældresamarbejdet Oplysninger fra en børnesagkyndig undersøgelse i de gennemgåede sager I to ud af de 31 gennemgåede realitetsbehandlede sager var der udarbejdet en børnesagkyndig undersøgelse. Som det fremgår af nedenstående eksempler, var den børnesagkyndige undersøgelse dog forældet i den ene af disse to sager. Eksempler på sager, hvor Ankestyrelsen har hjemvist med henblik på iværksættelse af en børnesagkyndig undersøgelse Den tidligere omtalte sag 6, hvor Ankestyrelsen hjemviste med henblik på iværksættelse af en børnesagkyndig undersøgelse, er et eksempel på en sag, hvor der var behov for en nærmere belysning af barnets perspektiv. Hertil kom, at Ankestyrelsen fandt det relevant med en nærmere belysning af forældrenes forhold.

18 16 I sag 8 var sagen belyst ved et møde med forældrene, en børnesamtale, en skoleudtalelse og en psykologudtalelse. Ankestyrelsen hjemviste med henblik på, at de reelle årsager til barnets modstand mod en udvidelse af samværet bør undersøges, og at dine og faderens forhold bør inddrages i denne undersøgelse. I sag 17 var sagen oplyst ved et møde med forældrene, oplysninger fra kommuner/ 50 undersøgelse, domme, udtalelser fra politiet og undersøgelse efter retsplejelovens 808 samt en lægeerklæring. Ankestyrelsen fandt, at der var behov for en børnefaglig vurdering i sagen og en belysning af faderens forhold. Et eksempel på en sag, hvor den børnesagkyndige undersøgelse var forældet En børnesagkyndig undersøgelse har en vis levetid. Hvilket bl.a. fremgår af sag 15, hvor der var udarbejdet en børnesagkyndig undersøgelse, som blev afsluttet i juni Statsforvaltningens afgørelse var truffet i juli 2013 og Ankestyrelsens afgørelse var fra november Ankestyrelsens anbefaling i forhold til indhentelse af oplysninger via en børnesagkyndig undersøgelse Oftest vil udarbejdelsen af en børnesagkyndig undersøgelse bevirke, at sagen er fuldt tilstrækkeligt oplyst, men undersøgelsen varer ikke evigt, og der kan være grund til at undersøgelsen skal suppleres. Børnesagkyndige undersøgelser og indhentelse af erklæring om forældres evne til at varetage omsorgen for et barn er oftest indgribende, omfattende og langvarige for de involverede og kræver samtykke til deltagelse. Et givet samtykke kan trækkes tilbage under undersøgelsen. Statsforvaltningens reaktionsmuligheder i et sådant tilfælde må besluttes ud fra en vurdering af de øvrige oplysninger i sagen. For at kunne træffe afgørelse skal sagen være forsvarligt oplyst i forhold til barnets perspektiv, og det er fortsat Statsforvaltningens ansvar. Statsforvaltningen kan vælge at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, men kun hvor hensynet til barnets bedste kan begrunde dette. En anden mulighed er at fastsætte et observeret samvær, hvor samværsforælderens samspil med barnet kan observeres. 3.6 Oplysninger ved observeret samvær Ankestyrelsen finder, at observeret samvær kan være et mindre indgribende alternativ til en børnesagkyndig undersøgelse eller en måde at supplere en børnesagkyndig undersøgelse på. Observeret samvær kan anvendes, når der er behov for yderligere oplysninger om barnet og/eller forælderen. Observationen skal danne grundlag for en rapport om forløbet til brug for vurderingen af det fremtidige samvær. En afgørelse om et observeret samvær er således ikke en afgørelse om, hvorvidt der kan være samvær i fremtiden, men alene et led i oplysningen af sagen.

19 Oplysninger fra observeret samvær i de gennemgåede sager I ingen af de hjemviste sager havde Statsforvaltningen benyttet observeret samvær som et led i sagens oplysning. Et eksempel på en sag, hvor den børnesagkyndige undersøgelse skal suppleres med samværsobservationer I sag 23 fandt Ankestyrelsen, at den børnesagkyndige undersøgelse ikke kunne stå alene, og at der var behov for en bredere undersøgelse af forældrene. Udgangspunktet er, at en børnesagkyndig undersøgelse er tilstrækkeligt oplysningsgrundlag, men det vil oftest kræve, at der har været gennemført samværsobservationer. Den omtalte børnesagkyndige undersøgelse var gennemført uden observerede samvær.

20 18 4 Afviste sager 39 I dette kapitel gennemgås opmærksomhedspunkter fra de 2 sager, som blev afvist efter Statsforvaltningen har mulighed for at afvise at behandle en ansøgning om ændring af samvær. Bestemmelsen blev udarbejdet for at skabe ro i de evigt verserende sager, samt at gøre det klart for forældrene, at de har et fælles ansvar for, at samværet bliver gennemført på en måde, der er hensigtsmæssig for barnet. Bestemmelsen rummer en formodning for, at det er bedst for barnet, at der er ro omkring det, hvorfor et samvær ikke bør ændres, hvis det er ligeså godt for barnet at bevare en eksisterende ordning, se forældreansvarsloven 39. Forældreansvarsloven 39 En anmodning om ændring af forældremyndighed, barnets bopæl, samvær eller anden kontakt kan afvises af Statsforvaltningen, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Dette gælder dog ikke anmodninger om ændring af forældremyndighed efter 14, stk. 2. Kilde: Uddrag fra Lov om forældreansvar, kapitel 6 Når Statsforvaltningen træffer afgørelse om at afvise en sag, sker dette på baggrund af parternes tidligere sager i Statsforvaltningen. Der foretages ingen sagsskridt, og sagen søges som udgangspunkt ikke belyst. En ændring af et fastsat eller aftalt samvær kan som udgangspunkt alene ske, hvis der er tale om væsentligt forandrede forhold. En afgørelse om afvisning af at behandle en anmodning om ændring af samvær skal dog altid træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, jf. 4. Dette betyder bl.a., at Statsforvaltningen ikke kan afvise at behandle en anmodning om ændring af et fastsat eller aftalt samvær, hvis der på grund af barnets alder eller udviklingstrin er en formodning for, at samværet bør ændres, og at der derfor skal foretages en vurdering af samværet på ny. Det bør således nøje overvejes, hvilken vægt tidsperspektivet kan tillægges navnlig i sager om mindre børn. 3 Dette betyder, at Statsforvaltningen ikke har oplyst sagen inden afvisningen.

21 De gennemgåede sager og Ankestyrelsens anbefalinger I to af de hjemviste sager har Statsforvaltningen truffet afgørelse efter forældreansvarslovens 39, og Statsforvaltningen har derfor ikke indhentet oplysninger. I begge sager var der forløbet ca. et år fra den tidligere materielle afgørelse i Statsforvaltningen. I en af sagerne sag 2 var samværet ophævet i april 2012 og afvisningen var fra marts I sag 5 var samværet ophævet i november 2011 på baggrund af en samtale med storesøster. Afvisningen var fra oktober 2012 og Ankestyrelsens afgørelse var fra marts Det bør nøjere overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at anvende 39, hvor Statsforvaltningens tidligere har truffet en afgørelse over et år tidligere. Dette skal også ses i lyset af, at indhentede oplysninger oftest er af endnu ældre dato. Afgørelsernes mere eller mindre indgribende karakter spiller også ind. Ved hjemvisning af en sag med en afgørelse truffet efter 39, er det Ankestyrelsens udgangspunkt, ikke at give anvisninger til, hvilke sagsskridt Statsforvaltningen skal foretage, idet udgangspunktet er, at Statsforvaltningen skal behandle sagen som enhver anden ny sag.

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samværssager Januar 206 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 2 Resume og anbefalinger 2 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 2.2 Anbefalinger 5 3 Regelgrundlag 6 3. Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Udkast til Vejledning om samvær

Udkast til Vejledning om samvær Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til Vejledning om samvær 1. Indledning 2. Sagens start i statsforvaltningen 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Vejledning om samvær. 1. Indledning. 2. Sagens start i statsforvaltningen Anmodninger om samvær Blanketter og digital selvbetjening

Vejledning om samvær. 1. Indledning. 2. Sagens start i statsforvaltningen Anmodninger om samvær Blanketter og digital selvbetjening Vejledning om samvær 1. Indledning 2. Sagens start i statsforvaltningen 2.1. Anmodninger om samvær 2.1.1. Blanketter og digital selvbetjening 2.1.2. International kompetence 2.2. Indgivelse af anmodning

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse.

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2014 i sag nr. BS 160-247/2014: Advokat Lars Borring Lyngby Hovedgade 39 2800 Lyngby mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening.

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. Formålet med børnesamtalen I forældreansvarssager er det vigtigste

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d tema inddragelse af børn

BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d tema inddragelse af børn BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d. 19.5.16 Præsentation af mig og mit speciale og fokusgruppeinterviewets temaer - jeg har brug for at lære en masse af jer om jeres arbejdsområde

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

Valby, den 12. marts 2012

Valby, den 12. marts 2012 Valby, den 12. marts 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Forældreansvarsloven, Retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af Forældreansvarsloven m.v.) Børns Vilkår

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere