HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 2. juli 2012 og af Vestre Landsrets 3. afdeling den 26. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Appellanten, A, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Aarhus Universitet, har påstået stadfæstelse. Anbringender A har supplerende anført, at det er den helt almindelige sagsgang i en erstatningssag, at skadevolders forsikringsselskab forelægger en sag for Arbejdsskadestyrelsen. Det ligger forudsætningsvis i forelæggelsen, at man afventer udtalelsen med henblik på opgørelse af erstatningskravet. Det er sædvanligt, at parterne i fællesskab bidrager til at indhente de nødvendige oplysninger, som Arbejdsskadestyrelsen skal bruge til sin vurdering af varigt men og erhvervsevnetab, hvilket også er sket i denne sag. Aarhus Universitet ved dennes advokat stod som rekvirent for at indhente de oplysninger, som Arbejdsskadestyrelsen anmodede om, og

2 - 2 - As advokat fremsendte yderligere materiale, som hun vurderede havde betydning for sagen. A havde føje til at antage, at Aarhus Universitets advokat også ville opfylde Arbejdsskadestyrelsens sidste anmodning til denne af 6. juli 2006 om at fremsende kopi af As lægejournal for perioden Straks hendes advokat blev opmærksom på, at det ikke var tilfældet, indhentede advokaten de pågældende journaloplysninger og sendte dem til Arbejdsskadestyrelsen. A har på grundlag af den indledende korrespondance med Aarhus Universitet, universitetets forelæggelse af sagen for Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende korrespondance mellem parterne haft en berettiget forventning om, at der ville kunne opnås en forligsmæssig løsning, når hendes erstatningskrav efter Arbejdsskadestyrelsens udtalelse kunne opgøres. Hun havde derfor føje til at antage, at det ikke var nødvendigt at iværksætte retslige skridt, inden Arbejdsskadestyrelsens vurdering forelå. Aarhus Universitet har supplerende anført, at universitetet kun forelagde sagen for Arbejdsskadestyrelsen den 16. august 2004, fordi man på daværende tidspunkt var af den opfattelse, at A ikke var repræsenteret af advokat, efter at hendes tidligere advokat var udtrådt af sagen den 7. juli Aarhus Universitet fik først kendskab til, at A på ny var repræsenteret af advokat efter modtagelsen af den nye advokats brev af 20. august Da Arbejdsskadestyrelsen den 6. juli 2006 anmodede om As lægejournal for perioden , måtte det være klart, at universitetet ikke selv kunne få denne journal udleveret, da en udlevering forudsatte samtykke fra A. As advokat burde derfor selv have foretaget, hvad der var nødvendigt for at varetage sin klients interesser. As advokat havde ikke forhørt sig om arbejdsdelingen mellem advokaterne og tilsidesatte sin pligt til at sørge for sagens fremdrift i forhold til Arbejdsskadestyrelsen. Der er ikke indgået nogen aftale mellem parterne om suspension af forældelse. Supplerende sagsfremstilling Der er for Højesteret fremlagt yderligere materiale, herunder korrespondance mellem parterne indbyrdes og med Arbejdsskadestyrelsen i perioden

3 - 3 - Ved brev af 2. april 2003 til Danmarks Miljøundersøgelser, nu Aarhus Universitet, indtrådte As tidligere advokat, Jon Johnsen, i sagen, og han sendte den 18. juni 2003 efter anmodning forskellige lægelige akter til Aarhus Universitets advokat. Ved brev af 14. november 2003 sendte advokat Jon Johnsen en erstatningsopgørelse på grundlag af beregninger foretaget af As revisor. Ved brev af 18. marts 2004 bestred Aarhus Universitets advokat erstatningskravets størrelse og meddelte, at han ønskede sagen forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, der skulle udtale sig om stationærtidspunktet samt om størrelsen af et eventuelt varigt men og erhvervsevnetab. Ved brev af 7. juli 2004 udtrådte advokat Jon Johnsen af sagen. Ved brev af 16. august 2004 anmodede Aarhus Universitets advokat Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse om stationærtidspunktet, mengrad og erhvervsevnetab. As nye advokat, Karina Kellmer, meddelte ved brev af 20. august 2004, at hun var indtrådt i sagen. Efter en anmodning i september 2004 fra Arbejdsskadestyrelsen tog Aarhus Universitets advokat initiativ til at få udpeget en speciallæge i neurologi via Den Almindelige Danske Lægeforening og at få indhentet en erklæring om skadens følger fra denne. Af speciallægeerklæringen af 1. december 2004 fra speciallæge Michael Nielsen fremgår bl.a.: Funktionsniveau Siden ulykken delvist sygemeldt i form af deltidsarbejde i eget firma tre-fire timer per dag. Blandet kontorarbejde og lettere manuelt arbejde med rengøring i form af støvsugning på glat underlag. Støvsugning på tæppeunderlag medfører nakkeproblemer. Har altid hjælper med under rengøringsarbejdet. Tilkendt handicaphjælper otte timer per uge til arbejdssituationerne Med tilladelse for de beskrevne fluktuationer i klageintensitet/niveau skønner hun symptomerne overvejende stabile fra omkring maj/juni 2003, med fortsat effekt af kiropraktorbehandlinger især mht. smerte, bedring af hørelse og evne til at tømme blære og tarmkanal. Således forstås det, at kiropraktorbehandlingerne har en stabiliserende effekt af symptomerne. Har modtaget ca. 30 fysioterapeutiske behandlinger fra omkring februar 2003 til sensommeren Ophørte pga. manglende effekt. Herudover behandlet med lettere håndkøbsanalgetika. Vurdering

4 - 4 - I de lægelige akter foreligger ikke oplysninger, der kvalificerer et skøn over stationærtidspunktet, af EA selv skønnet til omkring maj-juni På foranledning af As advokat blev der endvidere foretaget en neuropsykologisk undersøgelse, der er beskrevet i en erklæring af 4. februar Efter anmodning fra Arbejdsskadestyrelsen i et brev af 5. april 2005 fremsendte Aarhus Universitets advokat en lægeattest fra As egen læge og betalte honoraret herfor. Forsikring & Pensions responsumudvalg har efter anmodning fra As advokat afgivet udtalelse af 29. august 2014, hvoraf fremgår: Ved brev af 23. juni 2014 har du anmodet Forsikring & Pension om at besvare, hvorvidt det er branchens generelle holdning, at en personskadesag, der forelægges for Arbejdsskadestyrelsen af forsikringsselskabet med henblik på at vurdere mén og erhvervsevnetab ikke forældes, mens Arbejdsskadestyrelsens vurdering afventes. Hermed følger responsumudvalgets svar. Svar Indhentelse af en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen i en personskadesag afbryder ikke forældelsen, jf. forældelseslovens 21, stk. 2. Såfremt forsikringsselskabet selv eller en af parterne efter aftale med den anden part vælger at indbringe sagen for Arbejdsskadestyrelsen, er det branchens generelle opfattelse, at dette som udgangspunkt betragtes som en forhandling mellem skadelidte og selskabet, som kan suspendere forældelse i h.t. forældelseslovens 21, stk. 5. Det følger heraf, at forældelse i den nævnte situation som udgangspunkt ikke indtræder, mens Arbejdsskadestyrelsens vurdering afventes. Hvilket dog alene gælder for de krav, som vurderingen indhentes for. Højesterets begrundelse og resultat 1. Sagens baggrund og problemstillinger A var den 2. juli 2001 involveret i et færdselsuheld, hvor modparten var ansat hos Danmarks Miljøundersøgelser, som nu er en del af Aarhus Universitet, og som var selvforsikret, jf. færd-

5 - 5 - selslovens 109, stk. 1. Aarhus Universitet har anerkendt erstatningspligten, og der er enighed om den beløbsmæssige opgørelse af erstatningskravet. Sagen angår alene, om erstatningskravet var forældet, inden retssagen blev anlagt den 29. januar Dette spørgsmål skal afgøres efter den dagældende forældelseslov fra 1908, og forældelsesfristen for kravet er 5 år. Der er under sagen rejst spørgsmål om, hvornår forældelsesfristen skal regnes fra, og hvorvidt forældelsesfristen må anses for foreløbigt afbrudt i forbindelse med sagens forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen. 2. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Ved erstatningskrav for personskade løber forældelsen efter fast praksis fra tidspunktet for skadens indtræden, medmindre der er grundlag for suspension af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, jf. bl.a. Højesterets dom af 19. marts 2013 (UfR ). Ved bedømmelsen af, fra hvilket tidspunkt forældelsesfristen skal regnes, kan det i praksis have betydning, om der er tale om erstatning eller godtgørelse for midlertidige følger af skaden (f.eks. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for svie og smerte) eller for varige følger af skaden (godtgørelse for varigt men eller erstatning for tab af erhvervsevne). Der henvises herved bl.a. til Højesterets dom af 7. juni 2006 (UfR ). Som det fremgår af dommen, var kravet om godtgørelse for varigt men og erstatning for tab af erhvervsevne ikke forældet, idet forældelsesfristen først regnedes fra det tidspunkt, hvor skadelidte vidste eller burde have vidst, at skaden havde medført eller måtte forventes at medføre en varig lidelse. 3. Foreløbig afbrydelse af forældelsen Hvis skadevolder i forbindelse med forligsforhandlinger har givet skadelidte en forventning om, at forældelsesindsigelsen ikke vil blive gjort gældende under forhandlingerne, følger det af praksis efter forældelsesloven af 1908, at der normalt foreligger en stiltiende accept af, at forældelsen foreløbigt afbrydes i forhandlingsperioden. I så fald får skadelidte, hvis forhandlingerne ikke fører til noget resultat, en rimelig frist til at anlægge retssag. Der henvises bl.a. til den ovennævnte dom af 7. juni 2006 (UfR ) og til Højesterets dom af 17. juni

6 (UfR ). Denne praksis er lovfæstet i 21, stk. 5, i den nugældende forældelseslov, som trådte i kraft den 1. januar 2008, hvor fristen for afbrydelse af forældelsen nu er fastsat til 1 år fra det tidspunkt, hvor forhandlingerne må anses for afsluttet. Det følger af 10 i erstatningsansvarsloven, at såvel skadelidte som skadevolder kan indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om spørgsmålet om fastsættelse af mengraden og erhvervsevnetabsprocenten. I praksis indhentes der ofte en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om disse spørgsmål før sagsanlæg med henblik på en eventuel forligsmæssig løsning af sagen. Tidligere blev der også indhentet en udtalelse om stationærtidspunktet, som efter den dagældende erstatningsansvarslov (vedrørende skader, der var sket inden den 1. juli 2002) havde betydning bl.a. for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. Højesteret finder i lyset af det, som er anført foran om foreløbig afbrydelse af forældelse ved forligsforhandlinger, at skadevolder som udgangspunkt må anses for stiltiende at have accepteret en udskydelse en foreløbig afbrydelse af forældelsen, hvis skadevolder (eller skadelidte efter aftale med skadevolder) har anmodet Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse i henhold til erstatningsansvarslovens 10. Det skyldes, at skadelidte i denne situation som udgangspunkt har føje til at antage, at parterne, når Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger, kan nå frem til en forligsmæssig løsning uden anlæg af retssag. Den foreløbige afbrydelse vedrører kun de krav, som forelæggelsen for Arbejdsskadestyrelsen angår. Denne retstilstand svarer til, hvad der efter udtalelsen af 29. august 2014 fra Forsikring & Pensions responsumudvalg er den generelle opfattelse i forsikringsbranchen. 4. Den konkrete sag Aarhus Universitet forelagde sagen for Arbejdsskadestyrelsen den 16. august 2004 med anmodning om en udtalelse om stationærtidspunktet samt om størrelsen af As eventuelle samlede men og erhvervsevnetab. Efter de foreliggende oplysninger lægger Højesteret til grund, at forelæggelsen for Arbejdsskadestyrelsen havde betydning for As samlede erstatningskrav. Højesteret finder i overensstemmelse med det, som er anført under punkt 3, at Aarhus Universitet ved forelæggelsen for Arbejdsskadestyrelsen stiltiende har accepteret en foreløbig afbrydelse af forældelsen. Det bemærkes herved, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Aarhus Universitet havde anerkendt erstatningspligten, inden sagen blev forelagt for Arbejds-

7 - 7 - skadestyrelsen, således at tvisten mellem parterne herefter alene drejede sig om tabsopgørelsen. A havde derfor føje til at antage, at parterne kunne opnå en forligsmæssig løsning uden sagsanlæg, når Arbejdsskadestyrelsens udtalelse forelå. Arbejdsskadestyrelsen afgav sin udtalelse den 14. november 2006, men Aarhus Universitet havde allerede i brev af 7. november 2006 gjort gældende, at As erstatningskrav var forældet. Ved brev af 11. januar 2007 fastholdt Aarhus Universitet forældelsesindsigelsen. A anlagde herefter retssag den 29. januar Højesteret finder, at A afbrød forældelsen rettidigt, efter at parternes forhandlinger om en forligsmæssig løsning uden sagsanlæg måtte anses for afsluttet. Det er som følge heraf ikke nødvendigt at tage stilling til begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen for de enkelte poster, som indgår i opgørelsen af As erstatningskrav, jf. det under punkt 2 anførte om sondringen mellem midlertidige og varige følger. Højesteret tager herefter As påstand til følge. 5. Sagsomkostninger Sagsomkostninger for byret og landsret er fastsat til dækning af advokatudgifter med kr. og af retsafgift med kr., i alt kr. Sagsomkostninger for Højesteret er fastsat til dækning af advokatudgifter med kr. og af retsafgift, jf. retsplejelovens 332, stk. 1, med kr., i alt kr. Sagsomkostningerne for Højesteret skal indbetales til Højesteret, der efter dækning af udgifterne til fri proces afregner med retshjælpsforsikringen. Retsafgiften tilfalder statskassen. Thi kendes for ret: Aarhus Universitet skal til A betale kr. med rente efter erstatningsansvarslovens 16 af kr. fra den 2. juli 2001 og med procesrente af kr. fra den 29. januar I sagsomkostninger for byret og landsret skal Aarhus Universitet betale kr. kr. til A.

8 - 8 - I sagsomkostninger for Højesteret skal Aarhus Universitet betale kr., som indbetales til Højesteret. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN. 2008 ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af

Læs mere