M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion"

Transkript

1 Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings Lokaler. EFTERSYN: Fredag d. 4., Lørdag d. 5. og Søndag d. 6. Decbr. 1903, Kl COMMISSIONER modtages af A u g. W it h s E f t f l g r., Vimmelskaftet 34. M IL O SK E BO G TRY K KERI, ODENSE.

2 i * CONDITIONER. 1. Alt sælges i den Standt hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Kjøberens Regning og Risiko. Det Kjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det solgte ikke afhentes til rej,te Tid, kan det uden Varsel *" paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab, uden at have Adgang til det mulige Overskud.,v; 2. Den. der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnercautionist. ' * v... '* Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 p C t, erlægges til Undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige<)k.jøbere, der forinden Auktionen henvende sig til, mig, fo rv en te,^ Ugers rentefri Credit, imod, naarsomhelst af mig paaforares, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte.anses betryggende Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den givne Gredit forfalden.» 4 - De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pct. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Kjøbenhavns Forligelsescommission og Jurisdiction efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts Nr. 10a. t f 0 IH 2. II ) 5. H o 6. J3 8. )l li Qi * 3- to 14 Formiddag Kl. 12 sælges: Gadeparti i Prag...9 X 12. Gade i en sydtysk B y...7v1x8. Vindmølle i Salling 1072X 8. Gammelt italiensk Kloster...'...7X6. Trappeinteriør a X 7V2. Fra le palais des thermes i P a ris 10 X 16. Gade i R o m X 87 a. Fransk Portnerloge X 772. Svensk Kirkeinteriør X 5- Dagligstue paa en Herregaard...8 X n- Gammel bornholmsk Bondestue X 12. Skolestue i Sortebrødre Kloster i Helsingør X Trappeopgang paa Nedergaard X 20. Konstantinsbuen i Rom. 1 Baggrunden Titusbuen...11 X *6. i)c 1 f b - i M - ' 4 1 ^ (,c ( ) øf J f I. i NB. København i November 190}. A. Levinsen. Overretssagfører. Nørregade Nr. 51, 1. Sal Med hvert Billede følger ét andet, saaledes at der samtidig bortsælges tvende. % 15- Ho o Z'h 19. * Frants I.s Seng i Museet i de l hotel Cluny i P a ris...31x24. Dagligstue paa S pøttrup X 15- Roskilde Domkirke sét fra Palægaarden.9 X n. Værelse paa Kronborg...8 X Bogmarked i Paris X 6. Gade i R ib e... 7 X 572. M, Hiil <6 *r. t i l+ J

3 i M 21. Trappeopgang i de l hotel Cluny i Paris.672 X 772. /3 22. Kældertrappe X 572. M 23. Jupiters Tempel i R om X 6. Q Z 24 Sal i Louvre X 5- /7 25. En Britanniekvinde X Præstegaardsinteriør X 13-7 ^ Det Indre af Viborg Domkirke....14X12. S 28. Badende Kvinde X 10. y^u 3 - Tidlig Morgen paa Flæsketorvet udfor R aadhuset Sydtysk Gadeparti X X32-3b 3 *- Hvælvet Bryggers i en gammel Herregaard X15- <$? 32. Interiør fra en gothisk Kirke X Studiehoved /2 X 872. U 33- Riddersalen paa Krabbesholm X23. //T 34- Kunstnerens Atelier i Paris X 14- # 35- Fra Paris s Katakomber X Forum Romanum X 7- *0 37- Udsigt over Paris X9- ^738. Gade i Våmb. Sverig X 13- S Parti i Ribe X 12. J l 40- Hoved af en svensk P ige X 13- Fra Kolossæum i R o m x14- Det Indre af Aarhus Domkirke X 32- / y 43- Interiør fra l hotel Cluny i Paris x Kælder under Ribe Kærgaard.....8V2 X io72 ^ Ved Koldinghus X Interiør i Notre-Dame i Paris x 1972 } c ^ r J i < : d t ol<rcp & y a * * u ^ ført K ^.03 j * j { f i ^ j i - t * JH 1^ ^.1 (Å (] & \C c isi J ({(, u ~ S i / å J < r f c4+s. -<y*s Jl) O l r f i J - i t t j()f-c f x r U, \f t y r U]aL< J j t u ^ u l, xfc* 4$0 47-3* » 50. W 5 i- I b 52- 'K* 53- U 54- * n s y 57- ^ '5 8. ^ # 62. 3o 63. / / 64. ^ ( 66^) 4V 67. ^ 68. / / Koret i St. Birgittes Kirke i Wadstena i Sverig, med Hertug Magnus s Gravmæle, uds. Charlottenborg V2 X 25V2 Interiør fra Klostret i Aalborg...20 X 17- Farver Schleisners Gaard i Pilestræde. (Staffagen. Fløjtekarl)...12V2 X 15V2. Bondestue paa Bornholm...8 X 10. Indkørslen til Krabbesholm...10X8. Nørrejysk Kirkeinteriør...8 X 9V2. Herregaarden Spottrup...7 X 5 7 a- Italiensk Balkon...8 X io7 *. Saturntemplet i Rom. Forum romanum 16 X 16. Fra Krypten i Lunds Domkirke...772X872. Klostergang i Palermo...12 X Scene i en hvælvet Borgstue X3172. Nordre Sideskib i Viborg Domkirke X 15 7 *. Dagligstue-Interiør X 16. Piazza Bocca della verita. R o m 672 X 5- Jens Bangs Stenhus i Aalborg. (Apotheket) X 8. Klostergaard i Salerno...12 X Alteret i Jelstrup Kirke i Vendsyssel. io72 X 13- Fra le palais des thermes i P a ris 23 X 28. Kirkeinteriør X Trappeopgang paa Nedergaard...15X12. Det Indre af den gamle Synagoge»Alt Neuschul«i Prag...28X23. Romersk Kirkeinteriør...30X23. Interiør fra l hotel Cluny i Paris... 1i72 X 12. ^ 4 - f f? t* ijarj f f((and. y_ & f //<. 1. j. i ) / V, V ' J J. JirC.AA *** y M - >V - j l c m * ) - / 2. C s «fa u t *1, A f tir U ; } ) * L l!

4 71 3o 72. SO 73- >1 74- Q?> 75-3</ 76. ^ 77- ^ Zo 80. * ^ # 85. Ib 86. # 87. J<T 88. Z o 89. y 91. II 92- Gammel Mand med rød H u e...9 X Kolonnaden ved Christiansborg Slot..6V2X Herregaarden Spottrup...10 X Klitter i Salling...7V2 X Italiensk Klosterinteriør...12V2 X Fra le palais des thermes i Paris... 30V2 X Hjørne af Salle de Melpomene i Louvre. 20V2 X Sideskib i Aarhus Domkirke...15 X Vestervig Kirke... 22V2 X Fransk Klostergaard V2 X Interiør fra Nessle Taarnet...7 X Fra Pom peji...5 X Udsigt over Paris...31 X Parti af Kirken paa Wissingo i Sverig med Per Brahes og Catharina Sten- bocks Gravmæle. Uds. Charlottenborg X Gade i gamle P aris...14 X Indgang til Venus fra Milo i Antiksamlingen i Louvre. Uds. Charlottenborg V2 X Krypt under Lunds Domkirke...23 X Fra Notre-Dame i Paris...23 X Formiddag Kl. 10 sælges: Ubekendt Kunstner. HK. Fauerholdt. Aaparti. t Marine. Hedebakker ved Silkeborg. Marine. 5. (TtX/^rr 71/ 2. a)* 13V2. I fe * QC/* ' 1 24V2. I V v V2. T * ft 24V2. ^ ^ J - I5V *! u ( $ r h. r t f V v\pu<-ye+* /2 93 / 94 % '4 97 X 97 a f V 100 V,i01 \ 102 i *23 ^ $ i 6 7>)y107 I R 108 f 6^1 9 io E. Orth. Fra Svendborgsund. fi'a Lifcki- 4 Tegninger. HK. Fauer holdt. Tegning L */» ti /i k A / /V^ T a / v n i r\ nr C. Neumann. 2 Tegninger. 7 Gravures og Raderinger., ) r Y Rembrandt. Radering. i/ J. Th. Lundby. Faar ved en Kæmpehøj. Radering. isu u * M. Jepsen. Diverse Tegninger. «10 Tuschtegninger. 1 Mappe Tegninger. JC~ 1 Skitsebog. A-A_ 1 do. <M Diverse Tegninger. > ^ u 4. - Diverse Tegninger. J)m 7 Diverse Tegninger. TJL. Diverse Fotografier. 3 Skitsebøger med Tegninger. tjc u2) K,2 X Olieskitser V # i 4 //^I 14a Diverse Tegninger. Diverse Tegninger. c)c 116. Set. Knuds Kirke i Odense. Tusch Den gamle Synagoge i Prag. Akvarel. vt 118. En Kirkekrypt. Akvarel I et Atelier. Tusch. V

5 .L / 20 2 I P k,24 ri 125 1% / v. JM H fo3 «132 l > M. Jepsen I en romersk Kirke. Akvarel. Kirkeinteriør. Akvarel. Interiør fra Spøttrup. Tusch. Domkirkeportal. Akvarel. Gadeparti i Paris. Akvarel, t / 2 Akvareller. -> Høyby Kirke. Tusch. Interiør. Akvarel. aa Italiensk Klostergang. Tusch. Monte Care ved Salerno. Tusch Schleisners Gaard i Pilestræde. Sepia. Set. Knuds Kirke i Odense. Tusch. Diverse Tegninger. Diverse Fotogravurer. (Set. Knuds Kirke, Maribo Kirke, Vestervig Kirke). 'rcj ^ jt** Diverse Olieskitser, (separeres).

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER.

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER. KATALOG OVER 2DEN OG SIDSTE AFDELING AF DEN DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER OG TIDLIGERE AFDØDE ÆGTEFÆLLE KUNSTMALER W. F. XYLANDER TILHØRENDE SAMLING AF MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER

Læs mere

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner,

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, HU 1 Fortegnelse over nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, ligesom nogle gode Oliemalerier af Boysen Eckardt, Friis, Grotli, Kornbeck, Neumann, Marstrand, Petzhold, Vermehren o. Fl.,

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

KATALOG til Auktionen

KATALOG til Auktionen FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefoner 1282-10,321 KATALOG til Auktionen M andag den 13. Maj Kl. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) over Kontor-,

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig Horsens Bypost. En kort beskrivelse samt et forsøg på at vise de oprindelige adresser, hvor byposten havde postkasser ophængt. Desværre er jeg ikke i stand til at vise et billede af en ægte bypostkasse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse.

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse. Hfif Fortegnelse over Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt den russiske Militærattache Qeneralmajor Is. de Sirelms, samt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

moderne auktion 741 tirsdag 12. april kl. 17 cobra... 1-62 nutidskunst... 63-145

moderne auktion 741 tirsdag 12. april kl. 17 cobra... 1-62 nutidskunst... 63-145 moderne auktion 741 F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S K U N S T tirsdag 12. april kl. 17 cobra......................... 1-62 nutidskunst.................. 63-145 onsdag 13. april kl. 13 Ove Sprogøe samlingen.........

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fanøs historiker N.M. Kromann Fanøs frihedsbrev

Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fanøs historiker N.M. Kromann Fanøs frihedsbrev Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fremlagt og belyst gennem samtidige originaldokumenter Af bibliotekar Per Hofman Hansen Fanøs såkaldte frihedsbrev

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. Februar 2014 kl: 17:00. Pris: kr. 20,- Side 1. Live auktion!!

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. Februar 2014 kl: 17:00. Pris: kr. 20,- Side 1. Live auktion!! Pris: kr. 20,- KATALOG BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. Februar 2014 kl: 17:00 Eftersyn: Man d. 24/2 - Ons d.26/2 2014 kl 13:00-16:00 Live auktion!! Side 1 OBS: Se flere billeder på ww.kbhauktioner.dk

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MARTS 2012 Storauktion nu i farver på Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3,

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere