Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S af 22. oktober 2010 udbød indklagede, Aarhus Kommune, som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) fjernelse af graffiti og forebyggende behandling af overflader mod graffiti for nogle magistratafdelinger i Aarhus Kommune. Udbuddet omfattede ligeledes fjernelse af graffiti samt forebyggende behandling af overflader mod graffiti på visse private og øvrige offentlige ejendomme i det omfang, de private og øvrige offentlige grundejere ønskede at benytte rammeaftalen. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 1. december 2010 havde 9 virksomheder, herunder klageren, anmodet om prækvalifikation. Den 17. december 2010 besluttede indklagede ikke at tage klagerens anmodning i betragtning. Den 9. februar 2011 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag.

2 2. Indklagede nedlagde i forbindelse med klagen påstand om sagens afvisning under anbringende af, at klageren ikke havde overholdt klagefristen i 7, stk. 1, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Ved kendelse af 14. juli 2011 bestemte klagenævnet, at klagen ikke skulle afvises, under henvisning til, at indklagede i sin orienteringsskrivelse af 17. december 2010 ikke havde oplyst, hvilke virksomheder, der blev prækvalificeret, og at orienteringen derfor ikke havde været i overensstemmelse med lovens 2, stk. 1, nr. 1, hvorfor klagefristen ikke begyndte at løbe fra dette tidspunkt. Klagenævnet har forstået klageren således, at klageren nedlægger følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 44 ved ikke at tage klagerens ansøgning om prækvalifikation i betragtning med henvisning til klagerens økonomiske kapacitet, uagtet at der ikke i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.2 var fastsat mindstekrav til tilbudsgivernes økonomiske kapacitet, og uagtet at der ikke i udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.1.3 var fastsat kriterier for udvælgelse af tilbudsgiverne blandt de egnede ansøgere. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 17. december 2010 om ikke at prækvalificere klageren. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Udbudsbekendtgørelsen af 22. oktober 2010 indeholder bl.a. følgende:» III.2) Betingelser for deltagelse III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

3 3. 1) I muligt omfang årsrapporter for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, eksempelvis regnskabsårene 2008/2009 og 2009/2010. Redegørelse for virksomhedens status pt., eventuelle koncernforhold og uddybning af specielle forhold, der fremgår af de vedlagte regnskaber, kan medsendes. 2) Bevis for relevant, tegnet erhvervsansvarsforsikring, fx i form af kopi af police. Forsikringssum skal fremgå og skal være på minimum DKK pr. skade og DKK pr. forsikringsår. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves. Se ovenfor. Der var ikke i udbudsbekendtgørelsens punkt IV.1.3)»Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogen«anført yderligere tekst. Tildelingskriteriet var fastsat til»laveste pris«. I indklagedes af 17. december 2010 til klageren, hvorved det meddeltes, at klageren ikke blev prækvalificeret, er anført følgende:»vi har med tak modtaget jeres anmodning om at blive prækvalificeret i forbindelse med Århus Kommunes udbud på fjernelse af graffiti - EUudbud 2010/S Arbejdsgruppen vedrørende udbuddet har nu afsluttet sin bedømmelse af de indkomne anmodninger. I den forbindelse skal vi hermed meddele, at jeres firma desværre ikke er blevet prækvalificeret til at give tilbud på det aktuelle udbud. Afslaget skyldes, at Århus Kommune ikke vurderer, at jeres virksomhed har den fornødne økonomiske kapacitet til at løse den udbudte opgave. Af den seneste årsrapport for 2009/2010 fremgår det af både revisorpåtegningen og ledelsesberetningen, at udvidelse af virksomhedens nuværende kreditter er et kriterie for fortsat drift. Jeres anmodning om deltagelse er ikke vedlagt oplysninger, som dokumenterer, at kreditterne er blevet udvidet efter årsrapportens godkendelse, hvorfor Århus Kommune må betragte Tensid Danmarks økonomiske situation som for usikker til, at Århus Kommune kan prækvalificere jeres virksomhed. Klagerens advokat rettede ved skrivelse af 2. februar 2011 henvendelse til indklagede og anmodede om, at indklagede genovervejede sin beslutning. Indklagede fastholdt ved skrivelse af 3. februar 2011 sin afgørelse. I skrivelsen er bl.a. anført følgende:

4 4.» Aarhus Kommune har ikke pligt til at indhente supplerende oplysninger fra ansøgere om deltagelse i udbud og har i det konkrete tilfælde ikke vurderet at indhentelse af supplerende oplysninger var relevant. Det skal den forbindelse understreges, at Aarhus Kommune i udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.2 udtrykkeligt har anført, at»redegørelse for virksomhedens status pt., eventuelle koncernforhold og uddybning af specielle forhold, der fremgår af de vedlagte regnskaber, kan medsendes«. Tensid Danmark ApS har - til trods for de specielle forhold, som fremgår af ledelsesberetning og revisorpåtegning i virksomhedens seneste årsrapport - valgt ikke at medsende uddybende oplysninger. Det er korrekt, at Aarhus Kommune ikke har anført mindstekrav til ansøgeres økonomiske og finansielle kapacitet i udbudsbekendtgørelsen. Efter Aarhus Kommunes opfattelse indebærer dette imidlertid ikke, at Aarhus Kommune er forpligtet til at imødekomme alle konditionsmæssige ansøgninger om deltagelse, såfremt det ud fra de fremsendte oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet må vurderes, at ansøger ikke har en tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at løfte den udbudte opgave. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Aarhus Kommune finder et krav om, at tilbudsgiver skal have en tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at kunne løfte den udbudte opgave, yderst sagligt og relevant. At Tensid Danmark ApS i en årrække har udført samme opgaver for Aarhus Kommune er i den forbindelse irrelevant. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 44, stk. 1, at den ordregivende myndighed skal tildele kontrakt, efter at den ordregivende myndighed har undersøgt, om de økonomiske aktører er egnede. Det fremgår videre af samme bestemmelse, at en sådan egnethedsundersøgelse skal udføres i overensstemmelse med kriterierne om økonomisk og finansiel formåen, faglig og teknisk viden eller evne som omhandlet i artikel og om nødvendigt i overensstemmelse med de ikke-diskriminerende regler og kriterier, der er nævnt i artikel 44, stk. 3. Artikel 44, stk. 2, bestemmer, at den ordregivende myndighed kan kræve minimumskriterier for egnethed, som ansøgere og tilbudsgivere i overens-

5 5. stemmelse med artikel 47 og 48 skal opfylde. Den ordregivende myndighed er efter bestemmelsen ikke forpligtet til at opstille sådanne minimumskriterier. Indklagedes udbud var i følge udbudsbekendtgørelsen et begrænset udbud, men indklagede har ikke fastsat udvælgelseskriterier i udbudsbekendtgørelsen, som anført i udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3. Denne omstændighed betyder imidlertid ikke, at indklagede ikke kan foretage en egnethedsundersøgelse af ansøgerne om prækvalifikation, men at indklagede har skullet foretage bedømmelsen efter reglen i artikel 44, stk. 1, på samme måde som ved et offentligt udbud. Herefter, og da klagenævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af klagerens økonomiske evne til at løfte den udbudte opgave, tages påstanden ikke til følge. Ad påstand 2 Efter det ad påstand 1 anførte tages påstanden ikke til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Michael Kistrup Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 K E N D E L S E Trans-Lift ApS (advokat Per Dalskov, København) mod DSB (advokat Anders Birkelund

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere