MODTAG ET 22 MRS Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St Esbjerg. J. nr UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET"

Transkript

1 MODTAG ET 22 MRS Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St Esbjerg J. nr UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

2 DOM afsagt den 21. marts 2013 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Chr. Bache og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B i Per Udengaard (advokat Brian W. Lassen, Esbjerg) mod Marselisborg Lystbådehavn SIT (advokat Niels Holger Printz, Aarhus) Retten i Århus har den 1. november 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2010). Påstande For landsretten har appellanten, Per Udengaard, nedlagt påstand om, at indstævnte, Marse lisborg Lystbådehavn SIT (Lystbådehavnen), tilpligtes at anerkende, at den foretagne op hævelse af Per Udengaards bådpladser med kontraktnummer 3346 og 3644 har været ube rettiget, hvorefter Per Udengaard fortsat er berettiget til at have sine to bådpladser i lystbå dehavnen, og at indstævnte tilpligtes at betale Per Udengaard kr. i godtgørelse som følge af det påbud, som Lystbådehavnen uberettiget har givet ham om ikke at opholde sig på havnens område. Subsidiært har Per Udengaard nedlagt påstand om, at Lystbådehavnen tilpligtes at betale ham ,75 kr. med procesrente fra den 9. april 2010.

3 -2- Lystbådehavnen har påstået stadfæstelse og over for Per Udengaards subsidiære påstand nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af kr. Beløbet på ,75 kr. er tilbageholdt af Lystbådehavnen ved afregning af værdien af bådpladserne til Per Udengaard. I beløbet indgår følgende poster: Gæsteleje fra den 9. april 12. maj 2010 Udgifter til flytning af både Afholdte advokatudgifter Idømte sagsomkostninger for byretten Afsat til sagsomkostninger for landsretten I alt 9.735,00 kr ,75 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,75 kr. Det af Lystbådehavnen anerkendte beløb på kr. angår dels moms af de idømte sagsomkostninger ved byretten dels hele det afsatte beløb til sagsomkostninger for lands retten. Supplerende sagsfremstilling For landsretten er fremlagt et brev af den 1. februar 2010 fra Aarhus Vand AIS til Miljøcenter Århus. Det hedder heri bl.a.: Når Århus Vand har valgt ikke at ændre udledningsstedet, hænger det sammen med, at udledningen så vil komme meget tæt på Tangkrogen, hvor der bades, og som Embedslægen i sin mail af allerede med den nu værende placering har udtryk bekymring omkring. En flytning afudlednin gen, så der udledes uden for det nye havneareal, vil efter vores opfattelse ik ke løse problemer, idet vgandet ved vestenvind alligevel vil ende i havnen, ganske vist et andet sted, og ved østenvind vil vandet føres ind mod stran den ved Tangkrogen. Såfremt udledningsstedet skal ændres, bør det af hensyn til badning ved Tangkrogen vente, til saneringen i området er gennemført. Der er i forvejen badeforbud i havnebassinet. En flytning af udledningsstedet vil overslagsmæssigt beløb sig til 10 mio.

4 -3- Forklaringer Per Udengaard, Carsten Mikkelsen, Hannah Bruun og Thomas Fog har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af Vibeke Bundesen og Ro bert Larder. Per Udengaard har supplerende forklaret, at han er værktøj smager og driver virksomhed med udlejningsejendomme. Han fik bådpladsen i den nye del af havnen i Der var også forud for mailen af den 26. april 2007 til bl.a. Hofmarskallatet en række uenigheder mellem ham og Lystbådehavnen. Han havde gjort foreningen bag Lystbådehavnen op mærksom på problemet med anløbsbroen forud for mailen, men kom ikke igennem med sine synspunkter. Anløbsbroen blev senere udbedret. Når han har sendt noget til udenfor stående, herunder pressen, har han altid forud henvendt sig til foreningen. Hans nye bådplads lå skråt over for udløbet. Der kom en fæl stank fra rørene. Han skrev til havnechefen om det, men fik ikke svar. Han fik reelt ingen respons fra foreningen. Han kontaktede kommunen og Tursejleren for at få noget gjort ved det. Han orienterede foreningen om alt, hvad han modtog fra kommunen. Han blev ikke af foreningen oplyst om rørene forud for købet af den anden bådplads. Han har prøvet at få optaget et indlæg om udløbet i bladet Marsej leren, men blev afvist. Han kunne heller ikke få de andre medlemmers adresser, så han kunne orientere dem. Han har ikke talt på generalforsamlingerne, fordi han er for ner vøs til at stå frem og tale. Han havde sin advokat med til generalforsamlingen i 2009, hvor han blev overfuset af Carsten Mikkelsen. På grund af stemningen rådede hans advokat ham til ikke at tage ordet. Han skrev til Carsten Mikkelsen om Advokatnævnet, fordi han troe de, at Carsten Mikkelsen handlede som advokat. Der var ofte advokatlogo på hans henven delser. Han ville have erstatning for sine udgifter til advokat. Han mener ikke, at der var sammenhæng mellem hans bemærkninger om Advokatnævnet og erstatning. Han skrev til havnechefens hustru, fordi hun havde spurgt til, hvad han syntes om sin nye bådplads. Thomas Fog havde straks forhindret ham i at svare hustruen på stedet. Han sendte mailen til virksomhedens adresse, fordi han ikke kunne finde en anden adresse. Han kontaktede embedslægen, fordi der var børn, der legede ved udløbet. Der kom kloakvand, også når det ikke regnede. Han husker ikke, om han har bedt foreningen om at sætte skilte op. Han kla gede til Miljøministeriet, der endte med at give kommunen påbud om forbedringer. Han sendte sine mails til dem, som han mente havde interesse i at være orienteret. Han søgte dermed at lægge pres på foreningen, der ikke ville imødekomme hans ønsker hverken på det ene eller det andet punkt. Bemærkningen om penge i egen lomme skyldtes, at der i for-

5 -4- bindelse med den nye havn for første gang blev tillagt bestyrelsen honorar. Han fik aldrig fået lov til at kommentere foreningens påtaler. Han har klaget også over andre forhold, herunder at der henlå asfalt på havnens arealer. Han var den sidste, der fik sat fenderbræd der op. Han har ikke et modsætningsforhold til islændingen, Steinarr Gudbjartsson, men de er ikke længere venner. Steinarr anmeldte ham for spritsejlads, og han blev dømt for det. Han har sendt mange mails til Thomas Fog, idet han altid har underrettet ham om de mails, som han har sendt til andre. Der har ikke været så mange, at det skulle kunne give Thomas Fog 3-5 timers arbejde om ugen. Han har nok kontaktet Vibeke Bundesen ca. 20 gange. Resten af henvendelserne har været til andre medarbejdere. Vibeke Bundesen har ikke talt sandt, idet hun bl.a. har sagt, at vandet ville give problemer, selvom rørene blev ført uden for havnen. Men rørene kunne alligevel føres ud af havnen, da der er badeforbud allerede ved Tangkrogen. Han ville blot hjælpe Robert Larder med mastekranen. Han forsvandt, da Thomas Fog bad ham gå. Carsten Mikkelsen har supplerende forklaret, at bestyrelsen i 2010 besluttede, at bestyrel sesarbejdet skulle honoreres. Der gives årligt kr. til formanden og kr. til medlemmerne som en beskeden kompensation for det store arbejde. Honorar blev udbetalt første gang i starten af Han har ikke selv haft nogen direkte korrespondance med Per Udengaard. Han har kun skrevet til ham på havnens brevpapir. Han optræder ikke som advokat for Lystbådehavnen. Kommunen betegner de to rør som regnvandsrør, og der fin des tilsvarende afløbsrør flere andre steder - også i nærheden. Der er overløbsanordninger, der også omfatter spildevand. Afløbet blev forud for havneudvidelsen i 2008 drøftet med kommunen, der oplyste, at der kunne komme spildevand og en brun fane af grus og sand. De fik samtidig at vide, at der i løbet af 2-3 år ville ske en separering af regn- og spilde vand i afløbssystemet samt andre begrænsende foranstaltninger. Udløbsvandet ville kunne blæse ind i havnen, også selvom udløbet blev ført udenfor. Det ville koste over 10 mio. kr. at føre rørene ud, og det ville økonomisk umuliggøre projektet. Det var bestyrelsens opfat telse, at vandkvaliteten ikke ville ændre sig væsentligt ved selve havneudvidelsen. Der var i forvejen badeforbud, da vandet i en havn aldrig er rent. Ansøgningen er udarbejdet af en sagkyndig rådgiver. Ansøgningen har været omkring kommunen, dvs, hos Aarhus Vand. Når der i ansøgningen tales om rent vand, skal det ham bekendt kun forstås sådan, at vandet lovligt kan udledes på søterritoriet. Havnen orienterede Kystdirektoratet straks, da diskussionen om spildevand opstod, og Kystdirektoratet har ikke haft bemærkninger hertil. Havnen har ikke fået noget påbud i forbindelse med udløbene. Der er ingen andre end Per

6 -5- Udengaard, der har klaget over udløbene. Der er sat en form for riste op for at tage de vær ste urenheder. Det er gået, som kommunen havde sagt, idet der er sket væsentlige forbed ringer med hensyn til afløbssystemet. Der sker nu højst overløb Ca. 5 gange om året og da i væsentligt mindre omfang end tidligere. Påbuddet fra Miljøministeriet til kommunen dæk ker de foranstaltninger, som kommunen hele tiden havde planlagt. Han er af Per Uden gaard blevet indkiaget for Advokatnævnet. Klagen er afvist, fordi han ikke har virket som advokat i den pågældende henseende. Der har været omtale af Per Udengaards klager i flere medier. Det har omfattet falske og løgnagtige oplysninger fra Per Udengaards side. Omtalen har været truende for havnens indtægter. Derfor reagerede man også, da Per Udengaard rettede henvendelse til Tursejleren. Havnen ejes af en selvejende fond. Retten til en bådplads sælges til den enkelte pladsholder. Hvis man vil sælge, må man selv udbyde pladsen. Den eneste situation, hvor havnen køber en plads tilbage, er en ophævelsessituati on. Der er ikke ledige pladser i havnen. Havnen er aldrig blevet tilkaldt som følge af fund af urenheder i havnen. Havnen har ikke søgt udledningstilladelse, idet havnen ikke er udle der. Ingen har anfægtet, at havnen har ansøgt de rette myndigheder i forbindelse med hav neudvidelsen. Hannah Bruun har supplerende forklaret, at stemningen på pladshavermødet i 2009 faktisk umuliggjorde, at Per kunne komme til orde. Hun kender en del af Pers mails. Hun har set urenheder flyde rundt i havnen. Det forekom ikke sjældent. Uoverensstemmelserne starte de, da Per fik den nye plads. Han var utilfreds med, at tingene ikke var færdige. Thomas Fog har supplerende forklaret, at der ved afløbet samtidig med havneudvidelsen er etableret en form for rist ved opsætning med meget lille mellemrum af brædder, der går en halv meter ned i vandet, således at flydende genstande standses. Disse genstande kan efter behov fjernes gennem en luge i broen over udløbet. Det er forbavsende lidt, der forekom mer. Problemerne med det, som folk smider uden for i havnebassinet, er langt større. Fæ kalier er opløst, når de når udløbet, idet vandet ved overløb kommer med stort tryk. Et op pustet kondom, som vist på et af Per Udengaards billeder, kan hverken komme gennem sprækkerne eller dykke under brædderne. Rotter er et kendt problem i alle havne. Der læg ges gift ud i hele havnen, og der kan derfor forekomme døde rotter, men det har ikke sam menhæng med udløbet. Han er forundret over de ting, som Per Udengaard hævder at have set i vandet. Han har aldrig selv set noget lignende. Det omdiskuterede jordareal er opfyldt med ren jord. Der har så i en periode været lagt et parti uren jord fra en mole, der blev lagt om. Dette er af Per Udengaard blevet fremstillet som en deponering af giftig jord, hvilket

7 -6- er helt misvisende. Der er faguddannede håndværkere ansat i havnen. De har henvendt sig til ham med klager over, at de er blevet fulgt og kommenteret på chikanerende måde af Per Udengaard, herunder med kommentarer på deres faglighed og deres arbejdstempo. Han har brugt ufatteligt megen tid på mails fra Per Udengaard. Der er i perioder kommet mange af disse mails hver dag. Han er blevet kontaktet af Skat om sort arbej de på grund af Per Udengaards skriverier. Han har så måttet gennemgå regnskabsmateriale med Skat. Alt er ligeledes blevet prøvet af i forhold til gas- og jordsagen. Klagen om bådpladsen skyldes, at Per Udengaard ikke kunne acceptere den måde, hvorpå man i havnen indretter bådpladser med hensyn til fortøjning. Havnen har af Per Udengaard krævet gæsteleje efter havnens takstblad for den tid, der gik fra udløb af fristen efter ophævelsesbrevet, til bådene blev fjernet. Man brugte fagfolk til fjernelse af bådene for at sikre, at der ikke kunne sættes en finger på fremgangsmåden. Bådene vejer omkring 20 tons. Udgifterne er sædvanlige for flytning af den slags både. Årsagen til uoverensstemmelserne er, at Per Udengaard blev utilfreds med, at den løbende betaling for hans bådplads blev opkrævet med en sats, som anvendes på helt tilsvarende måde overfor andre. Det var vendepunktet, idet al dialog og samarbejde med vidnet herefter ophørte. Per Udengaards henvendelser blev til grove udta lelser og chikanerier. Der har dog været problemer tidligere. Han hørte om Per Udengaard fra sin første dag som havnechef i Hans første opgave var faktisk at prøve at tale ham til ro. Den nye plads i den nye havn valgte Per Udengaard selv. Bådpiadsen var i en særlig kategori, der indebærer, at han som havnechef ikke kunne flytte den uden pladsha vers samtykke. Per Udengaard bad aldrig om en anden plads, og vidnets indtryk var, at han var glad for pladsen. Han har ikke talt med Per Udengaard om flytningen af bådene, før Per Udengaard ringede, netop som bådene var taget op af vandet. Udløbene er regnvandsrør. Han antog et professionelt firma til at lave ansøgningen om havneudvidelsen. Man var fra havnens side selv opmærksom på udløbene. Man blev på et tidspunkt inden havneudvidel sen gjort opmærksom på, at der var overløb på disse rør. Han forelagde spørgsmålet for bestyrelsen. Han har på et pladshavermøde fortalt om disse ting. Ved det konkrete salg af bådpladser oplyses der ikke noget om rørene. Overløbsfunktionen starter kun ved skybrud. Han ønskede ikke, at der skulle skiltes med badeforbud på grund af sundhedsfare, fordi der er andre grunde til et badeforbud i en havn. Han er kun tilfreds med, at processen med for bedring af overløbet er blevet fremskyndet. Per Udengaards budskab til pressen var imid lertid devaluerende for havnen og ikke rigtigt, herunder med hensyn til udsagn om, at Mar selisborg havn flyder i lort og pis. Hertil kommer, at Per Udengaards billeder er manipula tion.

8 -7- Vibeke Bundesen har forklaret, at hun er teknikumingeniør og arbejder som projektieder i Aarhus Vand A/S, der tidligere var kommunens afdeling for spildevand. Ved planlægnin gen af havneudvidelsen blev hun kontaktet af havnen om, hvilke krav kommunen som led ningsejer ville stille i forbindelse med udvidelsen. Hendes afdelings opgave var at sikre, at vandet kunne afledes uden problemer i baglandet. I princippet er det efter udløbet ikke kommunens problem, hvor det løber hen. Lystbådehavnen var ikke bekendt med, hvad der kom ud af rørene, før der blev holdt et møde på havnen. På mødet oplyste hun om, at vandmængden ved regn var op til liter pr. sekund og om, at der ved overløb kom blandet regn- og spildevand. Hun fortalte også om den da igangværende planlægning af forbedringer. Når man ikke allerede var startet på at gennemføre disse planer, skyldtes det kun, at projektet skulle rettes ind efter overvejelserne om en tunnel under Marselis Boule vard, der ville være bestemmende for rørføringen. I 2008 var der imidlertid en plan, der gik ud på separering af regn- og spildevand og en væsentlig nedbringelse af udledningen. Mængderne af spildevand var sådan, at man kan se rester af papir, men ikke se om det er regn- eller spildevand. En brun fane kommer også fra regnvand, der rummer jord og sand. Langt det meste er regnvand. Der kan også være rester af fækalier i vandet. Hun foreslog, at rørene blev lagt uden for havnebassinet. Det ønskede man dog fra ikke fra havnens side. Det ville da også medføre, at vandet kom ud ved stranden. Derfor mente man i kommunen, at det var bedre, at det kom ud i havnen, hvor der var badeforbud i forvejen. Hun var ikke forpligtet til at vejlede om ansøgningspligt over for andre myndigheder end Kystdirektora tet. Det var kommunens afdeling for sport og fritid, der fik ansøgningen ind, og som så hørte hende. Hun har ikke korresponderet med embedslægen. Der ville også kunne løbe spildevand ind i havnen, selvom rørene blev ført uden for havnen. Der er tilsvarende udløb andre steder nær Tangkrogen. Der er generelt gjort meget for at nedbringe disse udlednin ger. Hun bad på et tidspunkt om at blive taget af sagen, hvor hun følte, at henvendelseme fra Per Udengaard mere gik på hendes person end på sagen. Per Udengaard har i mails bl.a. beskyldt hende for løgn og for at være falsk. Der er stadig korrespondance om sagen, der nu indeholder over 100 mails fra Per Udengaard. Det meste af planen om forbedringer er nu gennemført. Den samlede udledning er nedbragt med beregningsmæssigt 91%, således at udledning kun sker ca. 6 gange om året og da med en mindre andel af spildevand end tidligere. Robert Larder har forklaret, at han har været ansat i havnen i 5 år fra Han arbej dede med alt muligt håndværk, men mest som smed. Han skulle på et tidspunkt sætte en mastekran op, da Per Udengaard og en anden pladshaver kom og ville hjælpe. Han sagde

9 -8- til dem, at det måtte de af sikkerhedsgrunde ikke. Alligevel fortsatte Per med at hjælpe, og han sagde flere gange, at Per skulle lade være. Per holdt alligevel ikke op. Så kom Thomas til og fik Per væk. Thomas bad ham venligt om at gå, og Per gik med, uden at der blev talt højrystet. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Per Udengaard har endvidere bl.a. anført, at Lystbådehavnen har givet usandfærdige op lysninger om vandet til Kystdirektoratet, ligesom man ikke har ansøgt de rigtige miljømyndigheder i forbindelse med havneudvidelsen. Der er ikke grundlag for at kræve beta ling for flytning af både eller gæsteleje, ligesom der ikke kan kræves advokatomkostnin ger, og i hvert fald højest for det, der med sikkerhed kan antages at vedrøre advokatarbejde med ophævelsen. Lystbådehavnen har anført, at retten til at bruge bådpladsen var ophørt ved udløb af fristen, og der er derfor grundlag for at kræve gæsteleje. Per Udengaard er endvidere pligtig at betale for flytningen af bådene, som Per Udengaard ikke selv havde fjernet inden udløbet af den fastsatte frist. De krævede advokatudgifter vedrører arbejde, der er foranlediget af Per Udengaards forhold. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten tiltræder, at det forhold, at Per Udengaard har henvendt sig om miljøproblemer i havnen til myndigheder og medier, ikke kan anses for at være en misligholdelse af hans pligter som pladsholder i Lystbådehavnen, selvom disse henvendelser kan have haft nega tive konsekvenser for havnens omsætning. Derimod må det tillægges betydning, at Lystbådehavnen forud for ophævelse af aftalerne om bådpladser tre gange skriftligt har påtalt adfærd fra Per Udengaards side, som man fra havnens side fandt uacceptabel. Blandt de påtalte forhold indgår chikanøs adfærd overfor bestyrelsesmedlemmer, andre

10 -9- pladsholdere og medarbejdere, herunder med beskyldninger for løgne og pligtforsømmel se. Der må endvidere lægges særlig vægt på, at Per Udengaard uden rimelig anledning har rettet henvendelse til havnechef Thomas Fogs hustru pr. mail til dennes virksomhed som sket. Per Udengaard har ligeledes uden påvist grundlag over for kommunen beskyldt Lyst bådehavnen for at gøre brug af sort arbejde og bestyrelsen og havnechefen for at profitere sig selv. Det må endvidere lægges til grund, at Per Udengaard to gange har fremsat udtalel ser til en tømrer beskæftiget af havnen på en sådan måde, at denne opfattede det som et forsøg på bestikkelse og rettede henvendelse til Lystbådehavnen herom. Efter modtagelsen af de tre påtaler har Per Udengaard, der ikke har haft grund til at opfatte bestyrelsesformanden, Carsten Mikkelsen, som optrædende som advokat, i mai! af 26. ja nuar 2010 truet Carsten Mikkelsen med klage til Advokatnævnet, hvis der ikke betaltes ham erstatning. Ligeledes har Per Udengaard over for en bredere kreds af adressater i mai! af 27. februar 2010 i forbindelse med problemet vedrørende afløbene beskyldt formanden og havnechefen for at ville tjene penge til egen lomme. Per Udengaard, der efter det oplyste ikke har undersøgt forholdene nærmere, har endvidere ikke dokumenteret, at han har haft føje til at beskylde Lystbådehavnen for en direkte løgn over for Kystdirektoratet som anført i mailen af 27. februar Per Udengaard har således gennem længere tid gentagne gange og trods flere påtaler udvist en adfærd, som navnlig personale og bestyrelsesmedlemmer ikke kan forlanges at skulle acceptere, og som han måtte indse ville være i betydelig grad generende for Lystbådehav nens virke. På denne baggrund tiltræder landsretten, at Lystbådehavnen den 9. marts 2010 har været berettiget til at ophæve aftalerne med Per Udengaard som sket. Det tiltrædes endvidere af de grunde, der er anført af byretten, at der ikke grundlag for at tilkende Per Udengaard en godtgørelse. Landsretten finder, at Lystbådehavnen har krav på betaling af gæsteleje og udgifter til flyt ning af bådene, idet Per Udengaard ikke selv har fjernet bådene inden udløb af den fastsat te, passende frist. De affioldte udgifter til advokat kan kræves erstattet i det omfang, de kan an

11 - 10- ses for nødvendiggjort af Per Udengaards ovenfor omtalte forhold. Efter de foreliggende oplysninger fastsætter landsretten skønsmæssigt dette beløb til kr. Sagsomkost ningsbeløbet indgår ved fastsættelsen af sagsomkostninger ved denne landsretsdom, og dette beløb bør derfor udgå af opgørelsen af parternes mellemværende. Herefter tilkommer der Per Udengaard kr. Der er ikke gjort indsigelse mod rentepåstanden. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom med den tilføjelse, at Lystbådehavnen skal betale det anførte beløb til Per Udengaard med renter som påstået. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande tiltræder landsretten byrettens omkostningsafgørelse, mens Per Udengaard endvidere skal betale sagsomkostninger for landsretten til Lystbådehavnen med i alt ,20 1cr. Beløbet omfatter cr. til ad vokatbistand og 378,20 kr. til vidneudgifter. Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er ekskl. moms. Landsretten har ved fast sættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og udfald, herunder udfaldet vedrørende betalingspåstanden, samt sagens omfang. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes med den tilføjelse, at Marselisborg Lystbådehavn Su Udengaard skal betale cr. med procesrente fra den 9. april til Per Per Udengaard skal betale sagens omkostninger for landsretten til Marselisborg Lystbåde havn SIT med ,20 kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Henrik Estrup Chr. Bache Olav D. Larsen

12 -11- Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 21. marts 2013 Camilla Mølgaard elev

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst. D O M afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.)) i ankesag V.L. B 0140 14 Fjerritslev Fjernvarmeværk a.m.b.a. (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere