MODTAG ET 22 MRS Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St Esbjerg. J. nr UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET"

Transkript

1 MODTAG ET 22 MRS Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St Esbjerg J. nr UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

2 DOM afsagt den 21. marts 2013 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Chr. Bache og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B i Per Udengaard (advokat Brian W. Lassen, Esbjerg) mod Marselisborg Lystbådehavn SIT (advokat Niels Holger Printz, Aarhus) Retten i Århus har den 1. november 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2010). Påstande For landsretten har appellanten, Per Udengaard, nedlagt påstand om, at indstævnte, Marse lisborg Lystbådehavn SIT (Lystbådehavnen), tilpligtes at anerkende, at den foretagne op hævelse af Per Udengaards bådpladser med kontraktnummer 3346 og 3644 har været ube rettiget, hvorefter Per Udengaard fortsat er berettiget til at have sine to bådpladser i lystbå dehavnen, og at indstævnte tilpligtes at betale Per Udengaard kr. i godtgørelse som følge af det påbud, som Lystbådehavnen uberettiget har givet ham om ikke at opholde sig på havnens område. Subsidiært har Per Udengaard nedlagt påstand om, at Lystbådehavnen tilpligtes at betale ham ,75 kr. med procesrente fra den 9. april 2010.

3 -2- Lystbådehavnen har påstået stadfæstelse og over for Per Udengaards subsidiære påstand nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af kr. Beløbet på ,75 kr. er tilbageholdt af Lystbådehavnen ved afregning af værdien af bådpladserne til Per Udengaard. I beløbet indgår følgende poster: Gæsteleje fra den 9. april 12. maj 2010 Udgifter til flytning af både Afholdte advokatudgifter Idømte sagsomkostninger for byretten Afsat til sagsomkostninger for landsretten I alt 9.735,00 kr ,75 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,75 kr. Det af Lystbådehavnen anerkendte beløb på kr. angår dels moms af de idømte sagsomkostninger ved byretten dels hele det afsatte beløb til sagsomkostninger for lands retten. Supplerende sagsfremstilling For landsretten er fremlagt et brev af den 1. februar 2010 fra Aarhus Vand AIS til Miljøcenter Århus. Det hedder heri bl.a.: Når Århus Vand har valgt ikke at ændre udledningsstedet, hænger det sammen med, at udledningen så vil komme meget tæt på Tangkrogen, hvor der bades, og som Embedslægen i sin mail af allerede med den nu værende placering har udtryk bekymring omkring. En flytning afudlednin gen, så der udledes uden for det nye havneareal, vil efter vores opfattelse ik ke løse problemer, idet vgandet ved vestenvind alligevel vil ende i havnen, ganske vist et andet sted, og ved østenvind vil vandet føres ind mod stran den ved Tangkrogen. Såfremt udledningsstedet skal ændres, bør det af hensyn til badning ved Tangkrogen vente, til saneringen i området er gennemført. Der er i forvejen badeforbud i havnebassinet. En flytning af udledningsstedet vil overslagsmæssigt beløb sig til 10 mio.

4 -3- Forklaringer Per Udengaard, Carsten Mikkelsen, Hannah Bruun og Thomas Fog har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af Vibeke Bundesen og Ro bert Larder. Per Udengaard har supplerende forklaret, at han er værktøj smager og driver virksomhed med udlejningsejendomme. Han fik bådpladsen i den nye del af havnen i Der var også forud for mailen af den 26. april 2007 til bl.a. Hofmarskallatet en række uenigheder mellem ham og Lystbådehavnen. Han havde gjort foreningen bag Lystbådehavnen op mærksom på problemet med anløbsbroen forud for mailen, men kom ikke igennem med sine synspunkter. Anløbsbroen blev senere udbedret. Når han har sendt noget til udenfor stående, herunder pressen, har han altid forud henvendt sig til foreningen. Hans nye bådplads lå skråt over for udløbet. Der kom en fæl stank fra rørene. Han skrev til havnechefen om det, men fik ikke svar. Han fik reelt ingen respons fra foreningen. Han kontaktede kommunen og Tursejleren for at få noget gjort ved det. Han orienterede foreningen om alt, hvad han modtog fra kommunen. Han blev ikke af foreningen oplyst om rørene forud for købet af den anden bådplads. Han har prøvet at få optaget et indlæg om udløbet i bladet Marsej leren, men blev afvist. Han kunne heller ikke få de andre medlemmers adresser, så han kunne orientere dem. Han har ikke talt på generalforsamlingerne, fordi han er for ner vøs til at stå frem og tale. Han havde sin advokat med til generalforsamlingen i 2009, hvor han blev overfuset af Carsten Mikkelsen. På grund af stemningen rådede hans advokat ham til ikke at tage ordet. Han skrev til Carsten Mikkelsen om Advokatnævnet, fordi han troe de, at Carsten Mikkelsen handlede som advokat. Der var ofte advokatlogo på hans henven delser. Han ville have erstatning for sine udgifter til advokat. Han mener ikke, at der var sammenhæng mellem hans bemærkninger om Advokatnævnet og erstatning. Han skrev til havnechefens hustru, fordi hun havde spurgt til, hvad han syntes om sin nye bådplads. Thomas Fog havde straks forhindret ham i at svare hustruen på stedet. Han sendte mailen til virksomhedens adresse, fordi han ikke kunne finde en anden adresse. Han kontaktede embedslægen, fordi der var børn, der legede ved udløbet. Der kom kloakvand, også når det ikke regnede. Han husker ikke, om han har bedt foreningen om at sætte skilte op. Han kla gede til Miljøministeriet, der endte med at give kommunen påbud om forbedringer. Han sendte sine mails til dem, som han mente havde interesse i at være orienteret. Han søgte dermed at lægge pres på foreningen, der ikke ville imødekomme hans ønsker hverken på det ene eller det andet punkt. Bemærkningen om penge i egen lomme skyldtes, at der i for-

5 -4- bindelse med den nye havn for første gang blev tillagt bestyrelsen honorar. Han fik aldrig fået lov til at kommentere foreningens påtaler. Han har klaget også over andre forhold, herunder at der henlå asfalt på havnens arealer. Han var den sidste, der fik sat fenderbræd der op. Han har ikke et modsætningsforhold til islændingen, Steinarr Gudbjartsson, men de er ikke længere venner. Steinarr anmeldte ham for spritsejlads, og han blev dømt for det. Han har sendt mange mails til Thomas Fog, idet han altid har underrettet ham om de mails, som han har sendt til andre. Der har ikke været så mange, at det skulle kunne give Thomas Fog 3-5 timers arbejde om ugen. Han har nok kontaktet Vibeke Bundesen ca. 20 gange. Resten af henvendelserne har været til andre medarbejdere. Vibeke Bundesen har ikke talt sandt, idet hun bl.a. har sagt, at vandet ville give problemer, selvom rørene blev ført uden for havnen. Men rørene kunne alligevel føres ud af havnen, da der er badeforbud allerede ved Tangkrogen. Han ville blot hjælpe Robert Larder med mastekranen. Han forsvandt, da Thomas Fog bad ham gå. Carsten Mikkelsen har supplerende forklaret, at bestyrelsen i 2010 besluttede, at bestyrel sesarbejdet skulle honoreres. Der gives årligt kr. til formanden og kr. til medlemmerne som en beskeden kompensation for det store arbejde. Honorar blev udbetalt første gang i starten af Han har ikke selv haft nogen direkte korrespondance med Per Udengaard. Han har kun skrevet til ham på havnens brevpapir. Han optræder ikke som advokat for Lystbådehavnen. Kommunen betegner de to rør som regnvandsrør, og der fin des tilsvarende afløbsrør flere andre steder - også i nærheden. Der er overløbsanordninger, der også omfatter spildevand. Afløbet blev forud for havneudvidelsen i 2008 drøftet med kommunen, der oplyste, at der kunne komme spildevand og en brun fane af grus og sand. De fik samtidig at vide, at der i løbet af 2-3 år ville ske en separering af regn- og spilde vand i afløbssystemet samt andre begrænsende foranstaltninger. Udløbsvandet ville kunne blæse ind i havnen, også selvom udløbet blev ført udenfor. Det ville koste over 10 mio. kr. at føre rørene ud, og det ville økonomisk umuliggøre projektet. Det var bestyrelsens opfat telse, at vandkvaliteten ikke ville ændre sig væsentligt ved selve havneudvidelsen. Der var i forvejen badeforbud, da vandet i en havn aldrig er rent. Ansøgningen er udarbejdet af en sagkyndig rådgiver. Ansøgningen har været omkring kommunen, dvs, hos Aarhus Vand. Når der i ansøgningen tales om rent vand, skal det ham bekendt kun forstås sådan, at vandet lovligt kan udledes på søterritoriet. Havnen orienterede Kystdirektoratet straks, da diskussionen om spildevand opstod, og Kystdirektoratet har ikke haft bemærkninger hertil. Havnen har ikke fået noget påbud i forbindelse med udløbene. Der er ingen andre end Per

6 -5- Udengaard, der har klaget over udløbene. Der er sat en form for riste op for at tage de vær ste urenheder. Det er gået, som kommunen havde sagt, idet der er sket væsentlige forbed ringer med hensyn til afløbssystemet. Der sker nu højst overløb Ca. 5 gange om året og da i væsentligt mindre omfang end tidligere. Påbuddet fra Miljøministeriet til kommunen dæk ker de foranstaltninger, som kommunen hele tiden havde planlagt. Han er af Per Uden gaard blevet indkiaget for Advokatnævnet. Klagen er afvist, fordi han ikke har virket som advokat i den pågældende henseende. Der har været omtale af Per Udengaards klager i flere medier. Det har omfattet falske og løgnagtige oplysninger fra Per Udengaards side. Omtalen har været truende for havnens indtægter. Derfor reagerede man også, da Per Udengaard rettede henvendelse til Tursejleren. Havnen ejes af en selvejende fond. Retten til en bådplads sælges til den enkelte pladsholder. Hvis man vil sælge, må man selv udbyde pladsen. Den eneste situation, hvor havnen køber en plads tilbage, er en ophævelsessituati on. Der er ikke ledige pladser i havnen. Havnen er aldrig blevet tilkaldt som følge af fund af urenheder i havnen. Havnen har ikke søgt udledningstilladelse, idet havnen ikke er udle der. Ingen har anfægtet, at havnen har ansøgt de rette myndigheder i forbindelse med hav neudvidelsen. Hannah Bruun har supplerende forklaret, at stemningen på pladshavermødet i 2009 faktisk umuliggjorde, at Per kunne komme til orde. Hun kender en del af Pers mails. Hun har set urenheder flyde rundt i havnen. Det forekom ikke sjældent. Uoverensstemmelserne starte de, da Per fik den nye plads. Han var utilfreds med, at tingene ikke var færdige. Thomas Fog har supplerende forklaret, at der ved afløbet samtidig med havneudvidelsen er etableret en form for rist ved opsætning med meget lille mellemrum af brædder, der går en halv meter ned i vandet, således at flydende genstande standses. Disse genstande kan efter behov fjernes gennem en luge i broen over udløbet. Det er forbavsende lidt, der forekom mer. Problemerne med det, som folk smider uden for i havnebassinet, er langt større. Fæ kalier er opløst, når de når udløbet, idet vandet ved overløb kommer med stort tryk. Et op pustet kondom, som vist på et af Per Udengaards billeder, kan hverken komme gennem sprækkerne eller dykke under brædderne. Rotter er et kendt problem i alle havne. Der læg ges gift ud i hele havnen, og der kan derfor forekomme døde rotter, men det har ikke sam menhæng med udløbet. Han er forundret over de ting, som Per Udengaard hævder at have set i vandet. Han har aldrig selv set noget lignende. Det omdiskuterede jordareal er opfyldt med ren jord. Der har så i en periode været lagt et parti uren jord fra en mole, der blev lagt om. Dette er af Per Udengaard blevet fremstillet som en deponering af giftig jord, hvilket

7 -6- er helt misvisende. Der er faguddannede håndværkere ansat i havnen. De har henvendt sig til ham med klager over, at de er blevet fulgt og kommenteret på chikanerende måde af Per Udengaard, herunder med kommentarer på deres faglighed og deres arbejdstempo. Han har brugt ufatteligt megen tid på mails fra Per Udengaard. Der er i perioder kommet mange af disse mails hver dag. Han er blevet kontaktet af Skat om sort arbej de på grund af Per Udengaards skriverier. Han har så måttet gennemgå regnskabsmateriale med Skat. Alt er ligeledes blevet prøvet af i forhold til gas- og jordsagen. Klagen om bådpladsen skyldes, at Per Udengaard ikke kunne acceptere den måde, hvorpå man i havnen indretter bådpladser med hensyn til fortøjning. Havnen har af Per Udengaard krævet gæsteleje efter havnens takstblad for den tid, der gik fra udløb af fristen efter ophævelsesbrevet, til bådene blev fjernet. Man brugte fagfolk til fjernelse af bådene for at sikre, at der ikke kunne sættes en finger på fremgangsmåden. Bådene vejer omkring 20 tons. Udgifterne er sædvanlige for flytning af den slags både. Årsagen til uoverensstemmelserne er, at Per Udengaard blev utilfreds med, at den løbende betaling for hans bådplads blev opkrævet med en sats, som anvendes på helt tilsvarende måde overfor andre. Det var vendepunktet, idet al dialog og samarbejde med vidnet herefter ophørte. Per Udengaards henvendelser blev til grove udta lelser og chikanerier. Der har dog været problemer tidligere. Han hørte om Per Udengaard fra sin første dag som havnechef i Hans første opgave var faktisk at prøve at tale ham til ro. Den nye plads i den nye havn valgte Per Udengaard selv. Bådpiadsen var i en særlig kategori, der indebærer, at han som havnechef ikke kunne flytte den uden pladsha vers samtykke. Per Udengaard bad aldrig om en anden plads, og vidnets indtryk var, at han var glad for pladsen. Han har ikke talt med Per Udengaard om flytningen af bådene, før Per Udengaard ringede, netop som bådene var taget op af vandet. Udløbene er regnvandsrør. Han antog et professionelt firma til at lave ansøgningen om havneudvidelsen. Man var fra havnens side selv opmærksom på udløbene. Man blev på et tidspunkt inden havneudvidel sen gjort opmærksom på, at der var overløb på disse rør. Han forelagde spørgsmålet for bestyrelsen. Han har på et pladshavermøde fortalt om disse ting. Ved det konkrete salg af bådpladser oplyses der ikke noget om rørene. Overløbsfunktionen starter kun ved skybrud. Han ønskede ikke, at der skulle skiltes med badeforbud på grund af sundhedsfare, fordi der er andre grunde til et badeforbud i en havn. Han er kun tilfreds med, at processen med for bedring af overløbet er blevet fremskyndet. Per Udengaards budskab til pressen var imid lertid devaluerende for havnen og ikke rigtigt, herunder med hensyn til udsagn om, at Mar selisborg havn flyder i lort og pis. Hertil kommer, at Per Udengaards billeder er manipula tion.

8 -7- Vibeke Bundesen har forklaret, at hun er teknikumingeniør og arbejder som projektieder i Aarhus Vand A/S, der tidligere var kommunens afdeling for spildevand. Ved planlægnin gen af havneudvidelsen blev hun kontaktet af havnen om, hvilke krav kommunen som led ningsejer ville stille i forbindelse med udvidelsen. Hendes afdelings opgave var at sikre, at vandet kunne afledes uden problemer i baglandet. I princippet er det efter udløbet ikke kommunens problem, hvor det løber hen. Lystbådehavnen var ikke bekendt med, hvad der kom ud af rørene, før der blev holdt et møde på havnen. På mødet oplyste hun om, at vandmængden ved regn var op til liter pr. sekund og om, at der ved overløb kom blandet regn- og spildevand. Hun fortalte også om den da igangværende planlægning af forbedringer. Når man ikke allerede var startet på at gennemføre disse planer, skyldtes det kun, at projektet skulle rettes ind efter overvejelserne om en tunnel under Marselis Boule vard, der ville være bestemmende for rørføringen. I 2008 var der imidlertid en plan, der gik ud på separering af regn- og spildevand og en væsentlig nedbringelse af udledningen. Mængderne af spildevand var sådan, at man kan se rester af papir, men ikke se om det er regn- eller spildevand. En brun fane kommer også fra regnvand, der rummer jord og sand. Langt det meste er regnvand. Der kan også være rester af fækalier i vandet. Hun foreslog, at rørene blev lagt uden for havnebassinet. Det ønskede man dog fra ikke fra havnens side. Det ville da også medføre, at vandet kom ud ved stranden. Derfor mente man i kommunen, at det var bedre, at det kom ud i havnen, hvor der var badeforbud i forvejen. Hun var ikke forpligtet til at vejlede om ansøgningspligt over for andre myndigheder end Kystdirektora tet. Det var kommunens afdeling for sport og fritid, der fik ansøgningen ind, og som så hørte hende. Hun har ikke korresponderet med embedslægen. Der ville også kunne løbe spildevand ind i havnen, selvom rørene blev ført uden for havnen. Der er tilsvarende udløb andre steder nær Tangkrogen. Der er generelt gjort meget for at nedbringe disse udlednin ger. Hun bad på et tidspunkt om at blive taget af sagen, hvor hun følte, at henvendelseme fra Per Udengaard mere gik på hendes person end på sagen. Per Udengaard har i mails bl.a. beskyldt hende for løgn og for at være falsk. Der er stadig korrespondance om sagen, der nu indeholder over 100 mails fra Per Udengaard. Det meste af planen om forbedringer er nu gennemført. Den samlede udledning er nedbragt med beregningsmæssigt 91%, således at udledning kun sker ca. 6 gange om året og da med en mindre andel af spildevand end tidligere. Robert Larder har forklaret, at han har været ansat i havnen i 5 år fra Han arbej dede med alt muligt håndværk, men mest som smed. Han skulle på et tidspunkt sætte en mastekran op, da Per Udengaard og en anden pladshaver kom og ville hjælpe. Han sagde

9 -8- til dem, at det måtte de af sikkerhedsgrunde ikke. Alligevel fortsatte Per med at hjælpe, og han sagde flere gange, at Per skulle lade være. Per holdt alligevel ikke op. Så kom Thomas til og fik Per væk. Thomas bad ham venligt om at gå, og Per gik med, uden at der blev talt højrystet. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Per Udengaard har endvidere bl.a. anført, at Lystbådehavnen har givet usandfærdige op lysninger om vandet til Kystdirektoratet, ligesom man ikke har ansøgt de rigtige miljømyndigheder i forbindelse med havneudvidelsen. Der er ikke grundlag for at kræve beta ling for flytning af både eller gæsteleje, ligesom der ikke kan kræves advokatomkostnin ger, og i hvert fald højest for det, der med sikkerhed kan antages at vedrøre advokatarbejde med ophævelsen. Lystbådehavnen har anført, at retten til at bruge bådpladsen var ophørt ved udløb af fristen, og der er derfor grundlag for at kræve gæsteleje. Per Udengaard er endvidere pligtig at betale for flytningen af bådene, som Per Udengaard ikke selv havde fjernet inden udløbet af den fastsatte frist. De krævede advokatudgifter vedrører arbejde, der er foranlediget af Per Udengaards forhold. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten tiltræder, at det forhold, at Per Udengaard har henvendt sig om miljøproblemer i havnen til myndigheder og medier, ikke kan anses for at være en misligholdelse af hans pligter som pladsholder i Lystbådehavnen, selvom disse henvendelser kan have haft nega tive konsekvenser for havnens omsætning. Derimod må det tillægges betydning, at Lystbådehavnen forud for ophævelse af aftalerne om bådpladser tre gange skriftligt har påtalt adfærd fra Per Udengaards side, som man fra havnens side fandt uacceptabel. Blandt de påtalte forhold indgår chikanøs adfærd overfor bestyrelsesmedlemmer, andre

10 -9- pladsholdere og medarbejdere, herunder med beskyldninger for løgne og pligtforsømmel se. Der må endvidere lægges særlig vægt på, at Per Udengaard uden rimelig anledning har rettet henvendelse til havnechef Thomas Fogs hustru pr. mail til dennes virksomhed som sket. Per Udengaard har ligeledes uden påvist grundlag over for kommunen beskyldt Lyst bådehavnen for at gøre brug af sort arbejde og bestyrelsen og havnechefen for at profitere sig selv. Det må endvidere lægges til grund, at Per Udengaard to gange har fremsat udtalel ser til en tømrer beskæftiget af havnen på en sådan måde, at denne opfattede det som et forsøg på bestikkelse og rettede henvendelse til Lystbådehavnen herom. Efter modtagelsen af de tre påtaler har Per Udengaard, der ikke har haft grund til at opfatte bestyrelsesformanden, Carsten Mikkelsen, som optrædende som advokat, i mai! af 26. ja nuar 2010 truet Carsten Mikkelsen med klage til Advokatnævnet, hvis der ikke betaltes ham erstatning. Ligeledes har Per Udengaard over for en bredere kreds af adressater i mai! af 27. februar 2010 i forbindelse med problemet vedrørende afløbene beskyldt formanden og havnechefen for at ville tjene penge til egen lomme. Per Udengaard, der efter det oplyste ikke har undersøgt forholdene nærmere, har endvidere ikke dokumenteret, at han har haft føje til at beskylde Lystbådehavnen for en direkte løgn over for Kystdirektoratet som anført i mailen af 27. februar Per Udengaard har således gennem længere tid gentagne gange og trods flere påtaler udvist en adfærd, som navnlig personale og bestyrelsesmedlemmer ikke kan forlanges at skulle acceptere, og som han måtte indse ville være i betydelig grad generende for Lystbådehav nens virke. På denne baggrund tiltræder landsretten, at Lystbådehavnen den 9. marts 2010 har været berettiget til at ophæve aftalerne med Per Udengaard som sket. Det tiltrædes endvidere af de grunde, der er anført af byretten, at der ikke grundlag for at tilkende Per Udengaard en godtgørelse. Landsretten finder, at Lystbådehavnen har krav på betaling af gæsteleje og udgifter til flyt ning af bådene, idet Per Udengaard ikke selv har fjernet bådene inden udløb af den fastsat te, passende frist. De affioldte udgifter til advokat kan kræves erstattet i det omfang, de kan an

11 - 10- ses for nødvendiggjort af Per Udengaards ovenfor omtalte forhold. Efter de foreliggende oplysninger fastsætter landsretten skønsmæssigt dette beløb til kr. Sagsomkost ningsbeløbet indgår ved fastsættelsen af sagsomkostninger ved denne landsretsdom, og dette beløb bør derfor udgå af opgørelsen af parternes mellemværende. Herefter tilkommer der Per Udengaard kr. Der er ikke gjort indsigelse mod rentepåstanden. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom med den tilføjelse, at Lystbådehavnen skal betale det anførte beløb til Per Udengaard med renter som påstået. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande tiltræder landsretten byrettens omkostningsafgørelse, mens Per Udengaard endvidere skal betale sagsomkostninger for landsretten til Lystbådehavnen med i alt ,20 1cr. Beløbet omfatter cr. til ad vokatbistand og 378,20 kr. til vidneudgifter. Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er ekskl. moms. Landsretten har ved fast sættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og udfald, herunder udfaldet vedrørende betalingspåstanden, samt sagens omfang. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes med den tilføjelse, at Marselisborg Lystbådehavn Su Udengaard skal betale cr. med procesrente fra den 9. april til Per Per Udengaard skal betale sagens omkostninger for landsretten til Marselisborg Lystbåde havn SIT med ,20 kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Henrik Estrup Chr. Bache Olav D. Larsen

12 -11- Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 21. marts 2013 Camilla Mølgaard elev

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Sagsøgte 1, Dansk Supermarked A/S, tilpligtes til sagsøger at betale en godtgørelse på 50.000 kr. med procesrente fra 31. oktober 2012.

Sagsøgte 1, Dansk Supermarked A/S, tilpligtes til sagsøger at betale en godtgørelse på 50.000 kr. med procesrente fra 31. oktober 2012. DOM afsagt den 9. juni 2015 af Retten i Aarhus, 72. afdeling i sag nr. BS 72-45/2014: 3F som mandatar for Gry Michelle Holst-Fischer Kunnerupvej 83 8361 Hasselager mod Dansk Erhverv som mandatar for Føtex

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere