Whistleblower-ordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Whistleblower-ordning"

Transkript

1 Whistleblower-ordning WHISTLEBLOWER-ORDNING I Amcor Limited s Statement of Corporate Ethics [beskrivelse af virksomhedsetik] fastsættes koncernens whistleblower-program og dens forpligtelse til at beskytte whistleblowere. Whistleblowerordningen beskriver hvorledes denne forpligtelse gennemføres. 1. Baggrund og beskrivelse af indhold Amcor-koncernens whistleblower-program er en integreret del af koncernens compliance program [retningslinier omkring udførelse af virksomhedens aktiviteter]. Det er beregnet til at imødekomme whistleblowernes behov i alle de lande, hvor Amcor-koncernen opererer. Amcor anerkender at en effektiv whistleblower-ordning: Er en stærk indikator på at Amcor opfylder sine juridiske og etiske forpligtelser Gør det muligt for enkeltpersoner at føle, at virksomheden på forsvarlig vis varetager deres problemer Ikke sanktionerer sine medarbejdere, når disse opfylder deres forpligtelse til at sikre, at Amcor overholder sit kontrolsystem og sin virksomhedsetik Ordningen omfatter i generelle vendinger følgende: a. Hvem er denne ordning gældende for? (punkt 2). b. Hvem kan whistlebloweren henvende sig til og hvilke problemer kan tages op? (punkt 3 og punkt 7). c. Proces efter anmeldelse samt beskyttelse af whistleblowerne (punkt 8 og punkt 9). d. Hvad sker der med whistleblowerne, beskyttelse af whistleblowernes identitet og årsager til whistleblowing (punkt 10 og punkt 12). e. Indberetning og revidering (punkt 13 og punkt 15). 2. Hvem er denne ordning gældende for? Tre kategorier af personer er dækket af denne ordning Amcor er forpligtet til at lade følgende kategorier af personer, der måtte have problemer med virksomhedens aktiviteter, omfatte af whistleblower-ordningen: Medarbejdere og ledere i Amcor-koncernen, enten fuldtids-, deltids- eller som løst ansatte, uanset anciennitet overalt i koncernen Amcor Limited

2 En person, der har en kontrakt på levering af tjenesteydelser eller varer til Amcor-koncernen En medarbejder ansat hos en person, der har en kontrakt på levering af tjenesteydelser eller varer til Amcor-koncernen Medarbejderne forpligter sig til at sikre, at hele virksomhedens adfærd er i overensstemmelse med loven og virksomhedens politik Medarbejdere og ledere påmindes om, at de i henhold til deres arbejdsbetingelser er forpligtet til at overholde loven og virksomhedens politik. 3. Hvem kan whistlebloweren henvende sig til? Begyndende problemer tages op med supervisor eller sædvanlig kontaktperson. Medarbejdere i Amcor-koncernen skal som det første (og omgående) diskutere ethvert problem med deres supervisorer. I de fleste tilfælde vil dette løse problemerne tilfredsstillende. Eksterne parter bør først tage problemerne op med deres sædvanlige kontaktperson indenfor Amcor-koncernen. Forbrugerne kan benytte den hotline service, der er annonceret på Amcor's hjemmeside og i Amcor's brochurer om produktinformation For leverandører vil det normalt være den Amcor-medarbejder, der står for den pågældende kontrakt Hvis man ikke er tilfreds med håndteringen af et opstående problem, bør man kontakte WSP [Whistleblower Service Provider] Amcor har udpeget en ekstern, uafhængig Whistleblower Service Provider (WSP). Hvis en person ikke er tilfreds med svaret fra supervisor eller kontaktsted, kan man kontakte WSP pr. telefon, fax, eller brev (kontaktinformation er vist på alle Amcor's hjemmesider). WSP s rolle og indberetningsprocedure Amcor's bestyrelse har ansat Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) som deres WSP. Bestyrelsen mener at indberetning til en uafhængig part vil tjene interesserne hos alle Amcor's interessenter bedre, da det vil reducere den usikkerhed der kunne opstå, hvis de var forpligtet til at indberette deres problemer til en Amcor-medarbejder. Amcor er forpligtet til at sikre at WSP har uafhængighed, bemyndigelse og ressourcer til at: Indhente alle oplysninger, der hører ind under denne ordning Undersøge disse i henhold til denne ordning Side 2/9

3 Indhente, om nødvendigt, specialiseret, uafhængig juridisk og økonomisk rådgivning til enhver af dens undersøgelser WSP: Aflægger rapport til virksomhedens direktionssekretær og koncernens juridiske chef Kan vælge at henvise en sag til en repræsentant for Amcor's Audit and Compliance Committee [revisions- og tilsynsudvalg] eller rapportere til Audit and Compliance Committee direkte Har ret til at vælge at indberette direkte til Managing Director eller bestyrelsen om væsentlige påstande om overtrædelser 4. Hvilke problemer kan tages op hos WSP? Følgende er i generelle vendinger de spørgsmål, som Amcor tilskynder intressenter at tage op med WSP: Handlemåde eller metoder, som er ulovlige eller bryder loven, reglementet eller det adfærdskodeks, der gælder for Amcor-koncernen, eller væsentligt bryder en kontrakt der er gældende for et medlem af Amcor-koncernen Svigagtige eller korrupte metoder (herunder forsøg på eller accept af bestikkelse eller på anden måde at drage fordel af et forhold med Amcorkoncernen, som Amcor-koncernen ikke har godkendt) Vedvarende eller regelmæssige brud på Amcor's reglement eller andre regler for god selskabsledelse Direkte eller indirekte tvang, chikane eller diskrimination af ethvert medlem af Amcor-koncernens personale Misvisende eller vildledende adfærd af enhver art Situationer inden for Amcor-koncernens kontrol, der udgør en sundheds- eller sikkerhedsfare for en eller flere personer Situationer inden for Amcor-koncernens kontrol, der udgør en betydelig fare for miljøet En Amcor-medarbejders adfærd, som vurderes til ikke at følge Amcor's regelsæt 5. Hvor 'stort' skal et problem være før det tages op hos WSP? WSP kan uformelt rådgive om hvorvidt en sag falder ind under denne ordning Hvis en person er i tvivl om, hvorvidt et problem hører ind under de sager WSP har beføjelser til at undersøge, bør denne drøfte sagen uformelt med WSP. WSP kan rådgive den enkelte: Om sagen falder inden for rammerne af denne ordning Om sagen almindeligvis ville blive betragtet som normal forretningsprocedure i vurdering eller opinion (og derfor ikke er et spørgsmål om overtrædelse af Side 3/9

4 Amcor's regelsæt eller virksomhedsetik). WSP beskæftiger sig ikke med disse sager WSP skal indberette om alle de sager, der formelt er blevet rejst WSP skal indberette de sager, der formelt er blevet rejst af en person, uafhængigt af om WSP uformelt har rådgivet personen. Amcor kræver at WSP behandler alle oplysninger med allerstørste alvor, også selv om det kræver væsentlige ressourcer at undersøge, og kan skade både karriere og moral for de personer, der er genstand for beskyldningerne. Den enkelte bør tage dette med i overvejelserne om hvorvidt en sag er tilstrækkelig alvorlig til formelt at blive rejst hos WSP. En engangsforeteelse baseret på mindre overtrædelser kan behandles yderst konstruktivt uden formel undersøgelse eller handling. Sager, der allerede er blevet undersøgt, kan ikke rejses hos WSP Hvis alle forhold i en sag allerede er blevet undersøgt i en anden af Amcor's klageinstanser (såsom diskriminering gennem en HR-afdeling), kan det afhængigt af omstændighederne være uhensigtsmæssigt at rejse samme sag hos WSP. Gentagne overtrædelser skal anmeldes til WSP uafhængigt af omfangets størrelse Hvis en person får kendskab til vedvarende eller gentagne overtrædelser, også i mindre omfang, skal sagen forfølges gennem de relevante kanaler: Små sager kan, hvis de gentages, blive til store sager. En interessent bør også kontakte WSP uanset om denne har haft kendskab til dele af eller hele den uhensigtsmæssige adfærd i nogen tid. 6. Hvilke beviser er nødvendige for at WSP kan indlede en undersøgelse? Hvad angår medarbejderne i Amcor-koncernen, er deres viden om deres afdelings metoder og situation som regel nok til at give WSP tilstrækkeligt med beviser til at indlede en undersøgelse. Hvad angår eksterne parter, er det ønskeligt at kunne dokumentere problemerne før en undersøgelse indledes. I det mindste må den enkelte person være i stand til at fortælle WSP hvem han eller hun mener, er involveret i de begåede overtrædelser, hvornår det er sket og hvem der er berørt. Jo mere bevismateriale der udleveres til WSP, jo mere effektiv kan undersøgelsen forventes at blive. Men den enkelte person bør ikke udsætte at tage kontakt med WSP, hvis han eller hun er rimeligt overbevist om, at han eller hun har et førstehåndskendskab til forhold, der falder inden for rammerne af denne ordning. Side 4/9

5 7. Kan man foretage anmeldelser anonymt? Anmeldelserne kan være anonyme. For at få ydet beskyttelse vil den enkelte person dog være nødt til at oplyse sit navn til WSP. Personoplysninger behandles strengt fortroligt. 8. Hvad sker der efter en anmeldelse er foretaget? WSP informerer den øverste ledelse og undersøger anmeldelsen Når WSP modtager en anmeldelse, vil det relevante medlem af den øverste ledelse (koncernens juridiske chef og virksomhedens direktionssekretær) straks blive informeret og i fællesskab foretages en undersøgelse af anmeldelsens nøjagtighed og omfanget af overtrædelserne. Når WSP modtager en anmodning om at foretage en undersøgelse, skal WSP træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at undersøgelsen af oplysningerne er fair og upartiske. Det betyder at: Enhver person, der berøres af undersøgelsen, bør have mulighed for at forsvare sig og være informeret om påstandene og beviserne imod sig Sagsbehandleren skal indhente specialiseret, uafhængig rådgivning i spørgsmål, der ikke hører ind under sagsbehandlerens ekspertise eller viden, og alle medarbejdere i Amcor er forpligtet til at bistå sagsbehandleren i videst muligt omfang i forbindelse med undersøgelserne Undersøgelserne vil blive foretaget så hurtigt som praktisk muligt og med den grad af fortrolighed, der er i overensstemmelse med seriøsiteten af påstandene Sagsbehandleren vil føre detaljerede optegnelser over alle gennemførte interviews og alle de dokumenter, der er benyttet og som påvirker resultatet af undersøgelsen. Indberetning til Audit and Compliance Committee I slutningen af undersøgelsen skal sagsbehandleren fremsende en rapport til Audit and Compliance Committee. Denne rapport: Opsummerer udførelsen af undersøgelsen og den indhentede dokumentation Drager konklusioner om omfanget af samtlige former for overtrædelser Anbefaler foranstaltninger til at bringe orden i forholdene og forhindre gentagelser 9. Hvad sker der efter der er foretaget en anmeldelse? Privat anmeldelse til Audit and Compliance Committee En undersøgelse kan ødelægge karrieremuligheder og omdømme for personer, der er genstand for alvorlige beskyldninger. Derfor vil det generelt være Side 5/9

6 uhensigtsmæssigt hvis sagsbehandleren indberetter om undersøgelsens gang til andre end Audit og Compliance Committee bag lukkede døre. Sagsbehandleren kan vælge at inddrage den person, der har foretaget anmeldelsen, i undersøgelsen, enten ved at bede om flere oplysninger eller give feedback. For at sikre at undersøgelsen er fair eller for at beskytte den person, der har foretaget anmeldelsen, kan sagsbehandleren udelukke personen fra selve undersøgelsen. 10. Hvad sker der med whistlebloweren? Amcor erkender, at der kan være betydelige personlige omkostninger for en person, der foretager alvorlige anmeldelser udenfor de normale ledelsesrammer. Amcor har forpligtet sig til at minimere disse omkostninger for at gavne Amcorkoncernen som helhed. Konsekvenser som følge af anmeldelse Der er fire konsekvenser som følge af anmeldelse. a. Beskyttelse mod juridiske konsekvenser dvs. civilretlig og strafferetlig beskyttelse, når en anmeldelse foretages. Der ydes dog ingen civilretlig eller strafferetlig beskyttelse for handlinger begået af whistlebloweren selv. b. Beskyttelse mod viktimisering (behandles nedenfor). c. Erstatning til ofre - hvis der er tale om viktimisering og ofret lider tab, kan offeret kræve erstatning fra den person, der er ansvarlig for tabet. d. Identitetsbeskyttelse - WSP skal betragte en persons identitet som hemmelig, men kan videregive oplysninger til ASIC [Australian Securities and Investments Commission], APRA [Australian Prudential Regulation Authority], det australske føderale politi eller, med samtykke fra whistlebloweren selv, en tredjepart. Beskyttelse mod viktimisering Amcor forbyder enhver ansat at straffe den person, der kontakter WSP for at foretage en anmeldelse, som ligger indenfor rammerne af denne ordning. Dette indbefatter reprimander, repressalier, ændringer i arbejdsopgaver, personalegoder og indberetningskrav, ødelagt karrieremulighed eller omdømme, trusler om ovenstående eller forsætlige undladelser, der skader personen. En person, der foretager en væsentlig anmeldelse til WSP, er berettiget til at anmode om, at Amcor gennem WSP: Giver den pågældende person orlov i den periode undersøgelsen varer Bliver forflyttet til en stilling med tilsvarende løn og anciennitet på en anden lokalitet eller i en anden afdeling Sørger for uafhængig og professionel støtte for de gener vedkommende blev påført som følge af de forhold, der førte til anmeldelsen Side 6/9

7 Amcor vil indfri sådanne anmodninger i tilfælde, hvor det er praktisk muligt at gøre det. I tilfælde, hvor det er rimeligt, vil Amcor også tage alle forholdsregler for at sikre, at personen ikke er genstand for viktimisering eller repressalier som følge af sin kontakt med WSP. 11. Identitetsbeskyttelse af whistlebloweren Hemmeligholdelse af identitet En af de vigtigste måder at beskytte den, der foretager en anmeldelse til WSP, fra viktimisering eller repressalier, er at holde identiteten hemmelig. WSP er forpligtet til at gøre alt hvad der med rimelighed kan forlanges for at sikre, at identiteten af en person hemmeligholdes imens undersøgelsen finder sted og indtil resultatet er offentliggjort. Følgende forholdsregler tages, hvis der er risiko for offentliggørelse af identitet Mens Amcor er forpligtet til, hvor det er muligt, at beskytte identiteten af personer, der kontakter WSP, vil der være sjældne tilfælde, hvor dette ikke er muligt, for eksempel: Hvis en undersøgelse fører til en retslig afgørelse Hvor karakteren af påstandene er af en sådan art, at personens identitet kan udledes af de oplysninger, der er stillet til rådighed for WSP Hvis personen får særbehandling, såsom orlov Snarest muligt efter en persons første kontakt med WSP, vil WSP og den pågældende person drøfte fortrolighedsspørgsmålet og sandsynligheden for, at den pågældendes identitet vil blive kendt. WSP vil straks advisere personen hvis sagen ændrer sig på en måde, der påvirker Amcor's evne til at beskytte personens identitet, og vil så vidt muligt advare personen om, at det anses for sandsynligt, at personens identitet vil blive kendt. 12. Er det vigtigt at vide hvorfor en person kontakter WSP? Der kan være mange forskellige årsager til at anmelde en overtrædelse, der påvirker Amcor. Nogle er mindre beundringsværdige end andre. For at opnå beskyttelse, skal anmeldelsen foretages i "god tro". Det betyder at den enkelte skal foretage anmeldelsen i overbevisning om, at det der anmeldes er sandt. Hvis årsagen til anmeldelsen er mistænkelig og formålet med indberetningen er at: Skade en anden person Undgå et problem i forbindelse med præstationsvurderinger der hører ind under normal virksomhedsprocedure Misbruge whistleblower-ordningen Side 7/9

8 har WSP ret til at drøfte den pågældendes adfærd med HR-afdelingen for disciplinære foranstaltninger og på anden måde indskrænkelse af whistleblowerens rettigheder. Rettighederne vil blive indskrænket i det omfang det er nødvendigt for at beskytte den eller de personer, der har været ofre for whistleblowerens adfærd, eller på anden måde sikre, at enhver af whistleblowerens uretmæssige hensigter ikke opnås. WSP s pligt til at sikre en retfærdig undersøgelse tilsidesætter forpligtelsen til identitetsbeskyttelse af den person, der foretager anmeldelsen. 13. Generel indberetning Hver sjette måned udfærdiges en rapport til A&CC som sammenfatter periodens whistleblower-aktiviteter. Rapporten kan bruges til at lave generelle forslag til forbedring af Amcor's compliance culture [den måde hvorpå virksomhedens udfører dens aktiviteter]. A&CC fremlægger denne rapport for bestyrelsen. Bestyrelsen kan offentliggøre et resumé af Amcor's whistleblower-ordning og dens konsekvenser i Amcor's årlige rapport til aktionærerne. 14. Indberetning af overtrædelser til personer udenfor Amcor Amcor har til formål at sikre, at personalet ikke føler behov for at drøfte Amcorkoncernens problemer med personer uden for koncernen. Personalet påmindes om deres pligt til at holde fortrolige oplysninger om virksomheden hemmelige. Hvis forholdene tvinger en person til at overveje at foretage en anmeldelse om overtrædelser til en instans uden for koncernen, tilskynder Amcor den enkelte til at overveje om nogen i koncernen kan hjælpe og anbefaler, at, som en sidste udvej, personen anmelder sagen til politiet eller anden relevant myndighed. Den enkelte må ikke bringe sagen i medierne. 15. Revidering af whistleblower-programmet og denne ordning Whistleblower-programmet (herunder denne ordning) bliver revideret mindst hvert andet år af Audit and Compliance Committee i samråd med WSP og Managing Director. En rapport, der opsummerer denne revidering og fremsætter forslag, udarbejdes til bestyrelsen. Rapporten skal i almindelighed omhandle effektiviteten af whistleblower-programmet, navnlig: Graden af retfærdighed i de undersøgelser, der er foretaget De faktiske konsekvenser af at foretage en anmeldelse WSP s præstation Overholdelse af denne ordning Denne ordning blev godkendt af Amcor's Audit and Compliance Committee den 17. oktober Ordningen vil være tilgængelig på Amcor's internet- og intranetsider og en skriftlig kopi kan erhverves efter henvendelse til virksomhedens direktionssekretær eller aktieregisteret. Side 8/9

9 Ken MacKenzie Managing Director & CEO Oktober 2005 Side 9/9

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Computershare Limited. Whistleblowerpolitik og beskyttelsespolitik for whistleblowers

Computershare Limited. Whistleblowerpolitik og beskyttelsespolitik for whistleblowers Computershare Limited Whistleblowerpolitik og beskyttelsespolitik for whistleblowers September 2011 Computershare Limited ABN 71 005 485 825 Computershare Limited whistleblowerpolitik (indeholdt whistleblowerbeskyttelse)

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L Side: 2 af 3 I N H O L D 1. Objetivo... 3 2. Confidencialidad. Ausencia de represalias... 3 3. Alcance... Error! Marcador no definido. 4. Roles y responsabilidades...

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder

Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder Kapitalmarked og finansielle virksomheder 27. september 2013 Fokus Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de kommende krav om indførelse af whistleblower-ordninger

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand 2 Code of Business Conduct Forord Kære medarbejdere Vores virksomhed har udviklet sig fra at være det værksted for finmekanik og elektroteknik,

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere