ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER"

Transkript

1 1 af 16 ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER DEN RIGTIGE KLAUSUL Danske ers fagdag torsdag den 20. september Århus Indhold 1 Introduktion Lovgrundlaget for arbejdsmarkedsklausuler Oversigt over lovgrundlaget De lovregulerede klausuler Konkurrenceklausuler Kunde- og leverandørklausul m.v Jobklausuler Forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v Parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v De ikke-lovregulerede klausuler Uddannelsesklausuler Fastholdelsesklausuler Royaltyklausuler Andre de facto begrænsninger Erhvervsbegrænsende klausuler i ejeraftaler og arbejdsmarkedsklausuler i ansættelsesaftaler Hovedproblemstillingen Modregning af kompensation i indløsningssummen på aktier og anparter (kapitalandele) ved medarbejderkapitalejerens fratræden Erhvervsbegrænsende klausuler i overdragelsesaftaler og arbejdsmarkedsklausuler i ansættelsesaftaler Hovedproblemstillingen Sideordnede klausuler - forrang Sælgeren fortsætter som direktør hos køberen Litteratur Om underviseren... 15

2 2 af 16 1 INTRODUKTION Arbejdsmarkedsklausuler er synonymt i mere eller mindre grad med erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler, konkurrencebegrænsningsaftaler (i ansættelsesretten) og rekrutteringsbegrænsninger. På dette kursus gennemgås såvel de lovregulerede som de væsentligste af de ikke-lovregulerede klausuler i ansættelsesretten. Herunder gennemgås jobklausuler, hvor det er indlægsholderens opfattelse, at disse i større omfang anvendes/anvendtes uden for ansættelsesretten end inden for ansættelsesretten. Endelig gennemgås arbejdsmarkedsklausuler særligt konkurrenceklausuler i forhold til overdragelsesaftaler og ejeraftaler, hvor der i disse eller parallelt med disse er aftalt arbejdsmarkedsklausuler. I forhold til overdragelsesaftaler bliver problemstillingen aktuel, når en sælger af en virksomhed efter salget af køberen ansættes som direktør eller ofte overordnet funktionær i den solgte virksomhed. I forhold til ejeraftaler opstår problemstillingen, når der er tale om kapitalejere, der præsterer hele eller tilnærmelsesvis hele deres arbejdsindsats i kapitalselskabet, og hvor både ejeraftalen og en ansættelseskontrakt mellem kapitalselskabet og den enkelte kapitalejer indeholder en konkurrencebegrænsende klausul. Afslutningsvis introduceres en hidtil relativt upåagtet klausultype: royaltyklausulen. 2 LOVGRUNDLAGET FOR ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER Der findes ikke en hverken overordnet, systematisk eller gennemtænkt lovgivning omkring arbejdsmarkedsklausuler. Der er tale om en uigennemskuelig, ikke særlig gennemtænkt og traditionsbunden tilgang til arbejdsmarkedsklausuler, dikteret af de principielle hovedsynspunkter som arbejdsmarkedets organisationer på såvel lønmodtager- som arbejdsgiversiden gennem årtier har givet udtryk for og fortsat giver udtryk for, og som alt andet lige indtil nu tages til efterretning af den lovgivende magt, hvilket senest er kommet til udtryk i Beskæftigelsesministeriets redegørelse fra udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fra september Der sondres mellem lovbestemte og ulovbestemte klausuler. Der findes tre lovbestemte klausuler og et større antal ulovregulerede klausuler, hvoraf alene de væsentligste vil blive behandlet på dette kursus.

3 3 af Oversigt over lovgrundlaget ful. 18 ful. 18a aftl. 36 aftl aftl jkl. Konkurrenceklausul direktører særligt betroede funktionærer »almindelige«funktionærer og ikke-funktionærer Kundeklausul Direktører + alle funktionærer ikke-funktionærer + + Jobklausul direktører + alle lønmodtagerforhold + + Optionsbestemte klausuler 1) 1) + 2) 2) 1) Uddannelsesklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Fastholdelsesklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Medarbejderklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Royaltyklausuler direktører og alle ansættelsesforhold 4) + Andre klausuler indirekte klausuler 5) + 1) Hvis der i klausulen indgår lovregulerede klausuler (konkurrence- og/eller kunde- og/eller jobklausuler), skal lovkravene til de pågældende klausuler være iagttaget. 2) Kun hvis den optionsbestemte klausul indeholder en konkurrenceklausul. 3) Ansættelsesretligt vil problemstillingen ofte være at afdække, hvorvidt der er tale om klausuler i tilknytning til aktiebaserede ordninger, der enten omfattes af aktieoptionsloven eller af ful. 17a. Skatteretligt henvises til oversigtsgennemgangen i Personalejura praktisk arbejdsret, 3. udg. (2011), s. 348 ff. 4) Royaltyklausuler skal affattes med omtanke, idet der i modsat fald vil være risiko for, at royaltyklausuler vil kunne betragtes som omgåelse af ful. 18a. 5) Såfremt der er tale om atypiske klausuler, der indbefatter en eller flere af de i illustrationen anførte klausulelementer, skal den lovregulering, der gælder for denne klausultype, honoreres.

4 4 af De lovregulerede klausuler Der findes tre lovregulerede klausuler, nemlig konkurrenceklausuler (afsnit ) kunde- og leverandørklausuler m.v. (afsnit ) jobklausuler (afsnit ) Nogle vil måske kunne indvende, at der også i nogen udstrækning er tale om lovgivning i forhold til andre klausultyper. Således vil det kunne tænkes, at aftalelovens 36 vil kunne gøres gældende i forhold til i princippet alle klausultyper. På tilsvarende måde må det ved aktieaflønningsklausuler vurderes, om klausulen omfattes af aktieoptionsloven eller ej Konkurrenceklausuler Konkurrenceklausuler 1 er reguleret af funktionærlovens 18. Ved en konkurrenceklausul forstås en aftale, der hindrer en tidligere medarbejder i direkte eller indirekte at blive økonomisk interesseret i nogen virksomhed eller blive ansat i en virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med den virksomhed medarbejderens tidligere arbejdsgiver driver, på det tidspunkt hvor klausulen er virksom. Der må sondres mellem konkurrenceklausuler, der er aftalt indtil 15. juni 1999, og konkurrenceklausuler, der er aftalt fra og med 15. juni 1999, idet gyldighedskravene blev skærpet betragteligt pr. 15. juni 1999, herunder med indførelse af en minimumskompensation. En gyldig og virksom konkurrenceklausul forudsætter, at at at at funktionæren på aftaletidspunktet indtager en særlig betroet stilling, eller den funktionær, der omfattes af konkurrenceklausulen, indgår en aftale med arbejdsiveren om udnyttelsesretten til en af funktionæren gjort opfindelse (ful. 18, stk. 1, 2. pkt.), der er aftalt en minimumskompensation på mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, og denne kompensation fremgår af den skriftlige kontrakt (ful. 18, stk. 1, 3. og 4. pkt.), kompensationen for de første tre måneder udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, forpligtelsen gælder (ful. 18, stk. 1, 5. pkt.). Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren (ful. 18, stk. 1, 7. pkt.). Konkurrenceklausuler kan opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en måned (ful. 18, stk. 2, 1. og 2. pkt.). Arbejdsgiveren kan dog ikke opsige en konkurrenceklausul for derved at slippe 1 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 81 ff., med udførlig litteraturfortegnelse i note 1.

5 5 af 16 for betaling af engangskompensationen, medmindre fratrædelsen sker senere end 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt konkurrenceklausulen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre aftalen gældende (ful. 18, stk. 2, 3. pkt.). Løn, som den fratrådte funktionær har oppebåret ved andet passende arbejde, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne i funktionærens krav på kompensation. Dog kan der ikke modregnes i engangsbeløbet. Konkurrenceklausuler kan ikke håndhæves, såfremt funktionæren har været beskæftiget i mindre end 3 måneder hos arbejdsgiveren, og i denne situation skal der heller ikke betales kompensation (ful. 18, stk.4, 1. pkt.). Ved funktionærens beskæftigelse i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder hos arbejdsgiveren, kan aftalen ikke gøres gældende i længere tid end 6 måneder efter fratrædelsen, uanset at en længere klausulperiode er aftalt (ful. 18, stk. 4, 2. pkt.) Kunde- og leverandørklausul m.v. Kunde- og leverandørklausuler m.v. 2 er reguleret af funktionærlovens 18a. Ved en kunde- og leverandørklausul m.v. forstås en aftale, der hindrer en medarbejder i direkte eller indirekte at tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte på anden måde end som ansat at have erhvervsmæssig kontakt med kunder m.fl., som medarbejderen tidligere hos arbejdsgiveren havde forretningsmæssig forbindelse med. Ofte benævnes disse klausuler kundeklausuler, men der er intet i vejen for, at denne klausultype ikke omfatter kunder, men derimod alene leverandører. På tilsvarende måde vil en sådan klausul også kunne omfatte såvel kunder, leverandøre, samarbejdspartnere, agenter og/eller forhandlere, afhængig af hvorledes kundebegrebet er defineret i henhold til den individuelle klausul. For så vidt angår opsigelse, kompensation og gyldighedsbetingelser m.v. henvises til det i afsnit anførte samt det i afsnit om forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler anførte og det i afsnit om parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. anførte Jobklausuler Jobklausuler 3 er reguleret ved jobklausulloven. Ved en jobklausul forstås 1) en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en eller flere virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en eller flere lønmodtageres mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, og 2 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 179 ff. 3 Se bl.a. Søren Narv Pedersen: Jobklausulloven med kommentarer (2012), Arbejdsmarkedsklausuler, s. 209 ff. og s. 457 ff. med eksempler på udformning af jobklausuler, Henrik Karl Nielsen: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2009, nr. 3, s. 233: Jobklausuler i kontekst.

6 6 af 16 2) en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en medarbejder med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i anden virksomhed. Jobklausuler reguleres af jobklausulloven. Det er ikke hensigten på dette kursus at gennemgå dette unikum af en lov ud fra en ansættelsesretlig betragtning. Jobklausulloven har derimod betydelig og givetvis også større betydning i andre af retslivets forhold end på det udelukkende arbejdsretlige, nemlig i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, og samarbejdsaftaler. Blandt andet hindrer virksomhedsklausulen i jkl. 2, stk. 1, nr. 2, at der i samarbejdsaftaler mellem to erhvervsdrivende indsættes en klausul, hvorefter den ene af samarbejdspartnerne forpligter sig til at undlade at ansætte den anden samarbejdsparts medarbejdere i en periode efter samarbejdets ophør. Tilsvarende gælder i forhold til udstationerede medarbejdere, uanset om der er tale om udstationeringer efter udstationeringsloven eller blot udlånte medarbejdere. I virksomhedsoverdragelsessituationen hindrer jobklausulloven, at der aftales jobklausuler mellem en virksomhed og en potentiel købende virksomhed i en periode ud over 6 måneder efter jobklausulens indgåelse, hvor disse jobklausuler ofte vil blive indgået op til flere måneder forud for en påtænkt virksomhedsoverdragelse. Resulterer disse forhandlinger om en virksomhedsoverdragelse i en gennemført virksomhedsoverdragelse, er der dog mulighed for at fastholde en indgået jobklausul i op til6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, jf. jkl. 8, stk. 2. Jkl. 8 Virksomheder kan i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser indgå jobklausuler, uden at kravene i 3 og 4 skal være opfyldt. Stk.2. En jobklausul omfattet af stk. 1 kan opretholdes i op til 6 måneder efter indgåelse af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse. Stk.3. Hvis forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse, kan en jobklausul omfattet af stk. 1 opretholdes i op til 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen Forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. 1) Konkurrenceklausuler gælder alene for særligt betroede funktionærer, hvor kunde- og leverandørklausuler m.v. gælder for alle funktionærer. 2) Konkurrenceklausuler opererer med 3 måneders minimumskompensation, hvilket ikke er tilfældet for kunde- og leverandørklausuler m.v. 3) Konkurrenceklausuler kan ikke af arbejdsgiveren håndhæves ved arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet, medmindre opsigelsen kan tilregnes funktionæren. I forhold til kunde- og leverandørklausuler m.v. kan klausulen fastholdes, uanset om det er arbejdsgiveren eller medarbejderen, der har opsagt ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren skal passe på med opsigelsesbegrundelsen, når der er tale om en konkurrenceklausul som følge af bestemmelsen i aftl. 38, stk. 2, hvilket kan illustreres som følger:

7 7 af 16 Ill 1./spørgsmål 1 Et funktionæransættelsesforhold etableret den 1. juni 2006 bringes ved arbejdsgiverens opsigelse af den 30. marts 2012 til ophør med 4 måneders varsel til fratræden den 31. juli Opsigelsen begrundes som følger: Baggrunden for opsigelsen er gentagne klager fra vores kunder. Et forhold du den 11. august 2011 har modtaget en skriftlig advarsel omkring. På statusmøde den 1. december blev du foreholdt endnu en klage. Senest har [arbejdsgiveren] modtaget to nye klager, hvorunder pågældende kommune ikke ønsker at modtage dine besøg fremover. Medarbejderen fritstilles samtidig med opsigelsen. Ved brev af den 26. april 2012 berigtiges opsigelsen fra arbejdsgiveren, idet opsigelsesvarslet accepteres at andrage 5 måneder, hvorfor ansættelsesforholdet bringes til ophør med fratræden den. Samtidig anføres: I forlængelse af vores opsigelse skal vi for god ordens skyld meddele, at din konkurrenceklausul er bortfaldet, og at du derfor ikke har ret til kompensation. Medarbejderens faglige organisation gør ved brev af den 23. marts 2012 gældende, at der skal betales engangskompensation, idet der anføres: Med henvisning til, at selskabet (arbejdsgiveren) oplyser, at konkurrenceklausulen er bortfaldet, så må det forstås således, at selskabet opsiger konkurrenceklausulen (jf. den afgivne begrundelse for opsigelsen), og idet vort medlem i øvrigt fratræder sin stilling inden 6 måneder herefter, må selskabet være forpligtet til at betale engangskompensationen, jf. ful. 18, svarende til tre halve månedslønninger, et beløb der skal udbetales sammen med den sidste månedsløn. Har den opsagte medarbejder krav på minimumskompensation? Parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. 1) Kompensationens størrelse den samme (ud over minimumskompensation ved konkurrenceklausuler). 2) Ingen regulering af retsstillingen uden for området af hhv. betroet funktionær/ almindelig funktionær. 3) Ensartede opsigelsesregler (når bortses fra konsekvensen for betaling af minimumskompensation ved opsigelse af konkurrenceklausuler). 4) Ensartede regler med hensyn til modregning i kompensation med indtægt ved anden passende beskæftigelse. 5) Samme muligheder for med skyldig hensyntagen til aftl. 36 dels at aftale konventionalbøder, dels at få urimeligt aftalte konventionalbøder helt eller delvist tilsidesat.

8 8 af De ikke-lovregulerede klausuler Der findes en række ikke-lovregulerede klausuler. De fleste af de ikke-lovregulerede klausuler er derfor aftaleregulerede. En del ikke direkte lovregulerede klausuler vil dog på baggrund af speciallovgivningen have karakter af arbejdsmarkedsklausuler, selvom dette givetvis ikke har været eller er hovedhensigten med denne speciallovgivning. Nedenfor gennemgås alene tre ikke-lovregulerede klausuler sammen med en kort omtale af andre ikke direkte lovregulerede klausuler, der kan have betydning for arbejdskraftens mobilitet. Aktieoptionsaftaler/aktieaflønningsaftaler, herunder fantomaktieordninger omtales ikke. Ikke fordi de ikke er væsentlige, men fordi de i nogen grad falder uden for dagens emne, herunder den tid der står til rådighed til den samlede gennemgang Uddannelsesklausuler Hensigten eller formålet med at indgå en uddannelsesklausul 4 vil ofte være, at arbejdsgiveren bekoster en ekstraordinær lang eller dyr uddannelse for medarbejderen, og vel at mærke en uddannelse som øger medarbejderens værdi på arbejdsmarkedet. Hensigten er derfor at sikre, at såfremt medarbejderen inden for en aftalt tid efter uddannelsesforløbets afslutning tager ny beskæftigelse, er dette betinget af, at medarbejderen (eller dennes nye arbejdsgiver) tilbagebetaler den oprindelige arbejdsgiver alle eller en del af dennes omkostninger til det pågældende uddannelsesforløb. Som eksempler på domstolenes blåstempling af uddannelsesklausuler se: U H 5 og BS af (Århus Byret). En funktionær fik af sin arbejdsgiver betalt sin pilotuddannelse. Betingelsen for arbejdsgiverens betaling af uddannelsen var, at funktionæren forpligtede sig til at forblive i virksomheden et år 6 efter uddannelsens afslutning. Som konventionalbod var aftalt, at såfremt funktionæren opsagde ansættelsesforholdet inden etårsperiodens udløb, skulle funktionæren af det samlede afholdte uddannelsesbeløb på kr. tilbagebetale kr. for hver måned i den resterende klausulperiode. Funktionæren sagde op og fratrådte før klausulperiodens udløb. Retten tilsidesatte ikke uddannelsesklausulen Fastholdelsesklausuler Hvor en konkurrenceklausul (og kunde- og leverandørklausul) ofte har til formål at sikre arbejdsgiveren efter medarbejderens fratræden, er hovedformålet med en fastholdelsesklausul 7 at medarbejderen motiveres til at forblive i sit ansættelsesforhold til arbejdsgiveren i en nærmere i klausulen aftalt årrække. Motivationen hertil er den ofte økonomiske kompensation der udbetales medarbejderen, når fastholdelsesperioden er udløbet. Herved sikrer arbejdsgiveren sig medarbejderens loyalitet og får reduceret sine omkostninger ved medarbejderudskiftning, 4 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 241 ff. og s. 460 ff. med eksempel på udformning af en uddannelsesklausul. 5 Refereret og kommenteret i Arbejdsmarkedsklausuler, s.248 f. 6 Jf. U H, hvor en afskrivningsperiode i en måske lidt speciel sag på 3 år blev accepteret. 7 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 251 ff. og s. 465 ff. med eksempel på udformning af en fastholdelsesklausul.

9 9 af 16 ligesom arbejdsgiveren ved en aftalt længerevarende fastholdelsesklausul vil være i stand til at få ansat erstatningsarbejdskraft i god tid inden ansættelsesforholdet ophører Royaltyklausuler I modsætning til kunde- og leverandørklausuler m.v. hindrer royaltyklausuler 8 ikke, at ansatte tager konkurrerende beskæftigelse. Royaltyklausuler opererer heller ikke med (men det kan selvfølgelig aftales) kompensation. Tankegangen bag anvendelsen af royaltyklausuler frem for de mere traditionelle klausuler er kundernes frie valg. Der er intet i vejen for at operere med meget restriktive klausulformuleringer, både i konkurrenceklausuler og i kunde- og leverandørklausuler. Dette er blandt andet kendt inden for revisionsbranchen. Spørgsmålet er dog, om dette altid er hensigtsmæssigt. Uanset hvorledes klausuler affattes, vil man ikke ved klausulformuleringer kunne tvinge virksomheders kunder eller leverandører til at forblive hos oprindelig samarbejdspartner. Hvis en kunde, klient og/eller leverandør ønsker at flytte med en medarbejder, og dette ikke er muligt som følge af at medarbejderen er omfattet af traditionelle arbejdsmarkedsklausuler, vil konsekvensen ofte være, at kunden/klienten og/eller leverandøren bliver utilfreds og finder en helt tredje samarbejdspartner, Det vil hverken være til gavn for den fratrædende medarbejder eller for den oprindelige arbejdsgiver. I den situation kan man operere med royaltyklausuler, hvor prisen, for at medarbejderen fortsat under dennes nye ansættelse eller evt. som selvstændig kan betjene den pågældende kunde, er, at der i en periode (royaltyperiode) betales en nærmere aftalt ydelse (royaltyydelse). Klausulerne ses ikke anvendt i betydeligt omfang givetvis (indlægsholderens postulat) som følge af traditionel konservativ tankegang på retsområdet for arbejdsmarkedsklausuler. Den umiddelbare indvending fra kritikeres side er, at anvendelse af royaltyklausuler er omgåelse af funktionærlovens 18a om kunde- og leverandørklausuler m.v. Hertil er at bemærke, at funktionærlovens 18a accepterer, at arbejdsgiveren kan fastholde kunde- og leverandørklausuler m.v. uagtet det er arbejdsgiveren der opsiger ansættelsesforholdet (modsat retsstillingen ved konkurrenceklausuler, jf. aftl. 38, stk. 2). Den traditionelle royaltyklausul vil selvfølgelig alene skulle anvendes i de situationer, hvor det er medarbejderen, der bringer ansættelsesforholdet til ophør, eller arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet som følge af årsager, der kan tilregnes medarbejderen Andre de facto begrænsninger Alene for oversigtens skyld og uden særskilt gennemgang er oplistet nedennævnte forhold, der alle er omstændigheder, der på den ene eller anden måde lægger hindringer i medarbejdermobiliteten. Opremsningen er ikke prioriteret, men det drejer sig bl.a. om følgende: aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler, hvor sondringen er om aftalen falder inden for eller uden for aktieoptionsloven opfinderklausuler (reguleret af lov om arbejdstageres opfindelser) (tillige omtalt i ful. 18, stk. 1, 2. pkt.) personalepolitiske ansættelseshindringer 8 Se Morten Langer: Rekrutteringsbegrænsninger, s. 33, og samme: Konkurrence- og kundeklausuler, 4. udg., s. 150 f.; & Niels Sørensen: Konkurrence- og kundeklausuler & andre erhvervsbegrænsende aftaler, s. 34; Arbejdsmarkedsklausuler, s. 287 ff. og s. 470 ff. med eksempel på udformning af royaltyklausul; i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2012, nr. 3, s. 195 ff., spec. s (bilag 2).

10 10 af 16 børneattester lov om finansiel virksomhed decorum uddannelseskrav krav om forsvarlig økonomi (reguleret ved lov om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v.) langt opsigelsesvarsel/forlænget opsigelsesvarsel krav om kørekort, truckcertifikat o.l. krav om blank straffeattest de advokatetiske reglers pkt. 12 om firmaskifte og interessekonflikter klausuler i ejeraftaler klausuler i overdragelsesaftaler 3 ERHVERVSBEGRÆNSENDE KLAUSULER I EJERAFTALER OG ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER I ANSÆTTELSESAFTALER Overskriftens problemstilling behandles bl.a. i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 315 ff. 3.1 Hovedproblemstillingen Hovedproblemstillingen er (underviserens postulat), at ejeraftaler oftest bliver udarbejdet af rådgivere, hvis primære kompetence ikke ligger inden for det arbejdsretlige. Der konstateres derfor i praksis en tendens til, at der ved udarbejdelse af ejeraftaler primært er fokuseret på værdiansættelses-, selskabs- og aftaleretlige betragtninger, måske uden (nævneværdig) fokusering på, om en eller flere af kapitalejerne indtager lønmodtagerstatus. Det er væsentligt, at man holder sig denne betragtning for øje. Gør man ikke det, vil situationen være den, at minoritetsselskabsdeltagere ofte vil kunne håndhæve en bedre retsstilling, end det var hensigten (og måske også rimeligt). Hvor ejeraftaler indgås mellem kapitalejere, hvoraf en eller flere er ansat i selskabet og kun ejer en mindre del af selskabskapitalen, skal man som koncipist som minimum gøre sig følgende klart: om de enkelte medarbejder-kapitalejere har en kapitalejerandel under 10 % af selskabskapitalen, mellem 10 og 20 % af selskabskapitalen eller over 20 % af selskabskapitalen (procentrammerne er ikke ultimative). (Denne grænsedragning er hentet fra LG s tommelfingerregel i forhold til lønmodtager-/ikke-lønmodtagerstatus ved vurdering af anmeldelser over for LG) om der er særlige begrænsninger i kapitalejernes rettigheder iht. ejeraftalen, herunder om der er generelle klassedelinger i selskabskapitalen, eller om der er særlige begrænsninger i forhold til nogle eller enkelte af selskabsdeltagerne, der gør, at der i forhold til disse i højere grad skal foretages en konkret vurdering, end hvor der er tale om en ejeraftale med lige vilkår for de enkelte deltagere baseret på ejerandelen af selskabskapitalen

11 11 af 16 om der er tale om en særlig ejeraftale eller tillæg til ejeraftale, der udelukkende eller overvejende regulerer retsstillingen mellem lønmodtagerselskabsdeltagerne i forhold til øvrige selskabsdeltagere ofte hovedselskabsdeltageren eller hovedselskabsdeltagerne om medarbejderselskabsdeltagernes løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt er reguleret i ejeraftalen, eller om der er udarbejdet særskilte ansættelseskontrakter. (Her tænkes ikke på kravene iht. ansættelsesvilkårsloven). Problemstillingen er i særlig grad aktuel ved arbejdsmarkedsklausuler, i praksis ofte i form af en konkurrenceklausul, hvor en række ikke-arbejdsretligt funderede koncipister synes at have en forkærlighed for, at der ikke opereres med arbejdsmarkedsklausuler i såvel ejeraftalen som ansættelsesaftalen Det helt centrale er at få fastlagt, om medejerselskabsdeltageren på aftaletidspunktet har lønmodtager-/funktionærstatus, samtidig med at den pågældende er selskabsdeltager. Besvares dette spørgsmål bekræftende, vil en arbejdsmarkedsklausul i forhold til den pågældende medarbejder alene være gyldig og virksom, såfremt de betingelser, der fremgår af den ansættelsesretlige lovgivning, er opfyldt på kontraktsindgåelsestidspunktet. En konsekvens af ovennævnte er, at det ofte kan være formålstjenligt at gå sikkert og i ansættelsesaftalen operere med en arbejdsmarkedsklausul (såfremt der vælges en lovbaseret klausul), der opfylder de anførte krav, samtidig med at der i ejeraftalen er en generel arbejdsmarkedsklausul, der ikke blot gælder i forhold til medarbejderselskabsdeltagerne men samtlige selskabsdeltagere. Der vil i praksis kunne være flere indsigelser mod en sådan fremgangsmåde. De kan være: at en sådan konstruktion er meget omstændelig at koncipisten fravælger en sådan ordning, udelukkende baseret på det synspunkt at arbejdsmarkedsklausuler anført i ejeraftaler ikke reguleres af den ansættelsesretlige lovgivning (tro det eller ej, men det er nok det argument, jeg har hørt fremført flest gange) Problemstillingen illustreres ved to eksempler, begge gengivet i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 319 ff. Eksemplerne gennemgås i afsnit Modregning 9 af kompensation i indløsningssummen på aktier og anparter (kapitalandele) ved medarbejderkapitalejerens fratræden Den problemstilling, som afsnittets overskrift programsætter, bliver alene aktuel, såfremt der opereres med en arbejdsmarkedsklausul mellem et arbejdsgiverselskab og en medarbejderaktionær eller -anpartshaver, der omfattes af lønmodtagerbegrebet. I disse situationer er det en gyldighedsbetingelse, at arbejdsmarkedsklausulen overholder de relevante bestemmelser, for 9 I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 478, er der anført og kommenteret et eksempel på en erhvervsbegrænsende klausul i en ejeraftale og en arbejdsmarkedsklausul i en ansættelseskontrakt. I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 482, er vist et eksempel på en kombineret erhvervsbegrænsede klausul i en ejeraftale og en arbejdsmarkedsklausul i en ansættelseskontrakt med aftalt modregning af kompensation i aktiegevinst (kapitalgevinst).

12 12 af 16 konkurrenceklausulers vedkommende ful. 18. For kunde- og leverandørklausuler m.v.s vedkommende ful. 18a og for jobklausulers vedkommende jkl. 3. Enten i ejeraftalen, i selve ansættelseskontrakten eller i et tillæg til ansættelseskontrakten vil det som regel være aftalt, at medarbejderen har såvel ret som pligt til at sælge aktierne/anparterne til arbejdsgiverselskabet eller en af dette selskab anvist person eller et anvist selskab ved medarbejderens fratræden. I samme aftalegrundlag vil det som regel være aftalt, hvorledes kursen på aktierne/anparterne beregnes. Spørgsmålet er herefter, om der gyldigt kan aftales lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, hvor der i beregningsgrundlaget ved tilbagesalget af aktier/anparter til arbejdsgiverselskabet sker modregning for det samlede kompensationsbeløb eller et nærmere aftalt kompensationsbeløb, som arbejdsgiveren er pligtig at betale til medarbejderen under henvisning til ful. 18, ful. 18a, eller jkl. 3 og 4. For ikkelovregulerede arbejdsmarkedsklausuler er der ingen begrænsninger i aftalefriheden, bortset fra risikoen for hel eller delvis tilsidesættelse i medfør af aftl. 36. Problemstillingen kan illustreres ved et eksempel. Eksempel 2 En medarbejder ejer 5 % af den nominelle aktiekapital på 1 mio. kr. i arbejdsgiverselskabet. Det fremgår af aktionæroverenskomsten, hvorledes der forholdes ved medarbejderens fratræden. Bl.a. har medarbejderen pligt til at afstå sine aktier ved fratræden uanset årsagen til fratrædelsen. Kursfastsættelsen af aktierne ved medarbejderens fratræden er reguleret i aktionæroverenskomsten baseret på aktiernes indre værdi med et tillæg for goodwill beregnet på basis af resultatet af det igangværende regnskabsår, resultatet af de to senest afsluttede regnskabsår og budgetforventningerne til det næstkommende hele regnskabsår og internt vægtet 1:2:3:4 med laveste vægt på det tidligst afsluttede regnskabsår og med højeste vægt på budgettet for det endnu ikke påbegyndte regnskabsår. Efter denne beregningsmodel har aktierne en værdi svarende til kurs 950 eller kr. Aktierne blev for 6 år siden erhvervet til kurs 100, eller kr. Værdistigning i ejerperioden kr. Medarbejderen havde på fratrædelsestidspunktet en månedlig bruttoløn på kr. I arbejdsmarkedsklausulen er aftalt, at såfremt arbejdsgiveren ikke har opsagt konkurrenceklausulen senest 6 måneder før medarbejderens fratræden, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne medarbejderens kompensation efter ful. 18 i medarbejderens krav på betaling for tilbagesalg af aktier, og hvorefter der i medarbejderens krav for salg af aktierne kan modregnes kr kr. Til rest og lig med medarbejderens bruttotilgodehavende ( ) kr kr. hvortil kommer medarbejderens betaling i klausulperioden, for konkurrenceklausulers vedkommende kr. eller kr. i forbindelse med medarbejderens fratræden og kr. hver den sidste i klausulmånederne 4, 5 og kr.

13 13 af 16 For kunde-, leverandør- og jobklausulers vedkommende sker betalingen af det modregnede beløb på kr. med kr. hver den sidste i klausulmånederne 1-6. Spørgsmålet er herefter, om en klausulformulering, som eksempel 1 illustrerer, helt eller delvist vil blive tilsidesat i medfør af aftl. 36. Det er min vurdering, at i hvert fald i de situationer, hvor forskellen på aktiernes tilbagesalgskurs i forhold til anskaffelseskursen er så høj, at der er plads til at rumme dels en forrentning af anskaffelsesprisen, dels den kompensation, der modregnes, vil aftalen ikke blive hverken helt eller delvist tilsidesat. Er situationen derimod den, at forskellen mellem aktietilbagesalgskursen og anskaffelseskursen med tillæg af renter ikke er så stor, at den kan dække kompensationen, må det antages, at aftalen vil blive delvist tilsidesat. Det bemærkes dog, at denne situation ved konkurrenceklausuler alene opstår, når det er medarbejderen, der opsiger sin stilling, idet konkurrenceklausulen bortfalder ved arbejdsgiverens opsigelse af medarbejderen, medmindre opsigelsen kan tilregnes medarbejderen, og med den konsekvens, at der selvfølgelig heller ikke i denne situation skal betales kompensation. I eksempel 2 beskrives situationen, hvor differencen mellem aktiernes tilbagesalgskurs og anskaffelseskurs med forrentning af anskaffelsesprisen ikke kan rumme kompensationsbetalingen. Eksempel 3 Under samme faktuelle forhold som i eksempel 2 anført, bortset fra at tilbagesalgskursen andrager 350 og ikke 950, ser den talmæssige opgørelse sådan ud: Anskaffelsespris kr. Forrentning af anskaffelsesprisen i 6 år beregnet med 10 % p.a kr. Kompensation kr. Tilbagesalgspris kr. a kurs kr kr. Tab efter modregning af anskaffelsespris reguleret for renter og med tillæg af kompensation ( ( )) kr kr. Var tilbagesalgskursen ikke 350 men i stedet for 450, ville klausulen være resulteret i en gevinst for medarbejderen på kr. Det kan bestemt ikke udelukkes, at domstolenes stillingtagen til den beskrevne konstruktion afhænger af, hvornår domstolene skal tage stilling hertil. Såfremt sådanne sager var forelagt domstolene i eksempelvis årene , hvor der generelt blev opereret med betydelige aktiekursstigninger, er det min opfattelse, at domstolene næppe ville gøre brug af censureringsreglen i aftl. 36. Den almindelige økonomiske situation med stærkt faldende aktiekurser fra specielt eftersommeren/efteråret 2008 ville måske føre til, at domstolene var mere tilbageholdende med at godkende sådanne modregningsordninger. Under alle omstændigheder må det for konstruktionens gyldighed være en forudsætning, at der ikke ved konstruktionen påføres medarbejderen bruttotab.

14 14 af 16 4 ERHVERVSBEGRÆNSENDE KLAUSULER 10 I OVERDRAGELSESAFTALER OG ARBEJDSMARKEDS- KLAUSULER I ANSÆTTELSESAFTALER Overskriftens problemstilling behandles bl.a. i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 322 ff. 4.1 Hovedproblemstillingen Hovedproblemstillingen er identisk med hovedproblemstillingen gennemgået i afsnit 3.1. om arbejdsmarkedsklausuler i ejeraftaler og ansættelsesaftaler. Problemstillingen er bl.a. i nyere tid behandlet af Jan Snogdal og Martin Christian Jensen i R&R , hvor der bl.a. anføres: Den ansættelsesretlige problemstilling opstår, såfremt sælger efter overtagelsen skal fortsætte som ansat nærmere bestemt funktionær i virksomheden. I et sådant tilfælde kan det overvejes, om den konkurrencebegrænsende aftale gribes af reglerne i funktionærlovens 18 og 18a med den følge, at aftalen bliver ugyldig, medmindre den opfylder de funktionærretlige krav. Der er i den juridiske litteratur ikke enighed 11 herom. Dommene i U SH samt Søog Handelsrettens dom af 24. februar 2000 statuerede dog begge, at en konkurrenceklausul påtaget i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse ikke blev grebet af funktionærlovens Den erhvervsbegrænsende klausul i overdragelsesaftalen vil som absolut hovedregel få virkning fra overtagelsestidspunktet, hvorimod arbejdsmarkedsklausulen som altovervejende hovedregel (først) vil få virkning fra det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet ophører. Klausulerne vil kunne være i kraft samtidig, men det behøver ikke at være tilfældet. I den forbindelse er det væsentligt at gøre sig klart, hvilken af klausulerne der har forrang, jf. afsnit Sideordnede klausuler - forrang I dette underafsnit lægges til grund, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor køberen som en ikke uvæsentlig del af købesummen betaler for goodwill, ligesom det lægges til grund, at sælgeren ansættes som eksempelvis regional salgschef hos køberen og dermed som betroet funktionær. Betingelsen for ansættelsesretligt at aftale en gyldig konkurrenceklausul, jf. ful. 18, er derfor opfyldt. Efter overdragelsesaftalen er sælgeren omfattet af en 3-årig konkurrenceklausul, der bl.a. skal ses i sammenhæng med, at som del af den samlede købesum på 20 mio. kr. androg værdiansættelsen af goodwill 10 mio. kr. I stillingen som regional salgschef oppebærer sælgeren en månedlig fast aflønning på kr., hvortil kommer en præstationsfremmende aflønning, der kan bringe årslønnen op på kr. ekskl. pensionsbidrag. I en sådan situation vil det set fra køberens side, som nu også er arbejdsgiverens side, være hensigtsmæssigt, at der aftales såvel en erhvervsbegrænsende klausul i overdragelsesaftalen som en arbejdsmarkedsklausul i ansættelseskontrakten. Materielt eller indholdsmæssigt bør de to klausuler alt andet lige være ens affattet, men således at det aftales, at i en periode på 3 år fra overdragelsestidspunktet har den erhvervsbegrænsende klausul (konkurrenceklausulen 10 I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 480, er der anført og kommenteret et eksempel på en kombineret erhvervsbegrænsende klausul i virksomhedsoverdragelsesaftale og arbejdsmarkedsklausul i ansættelseskontrakt. I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 482, er vist et eksempel på en konkurrenceklausul i en ejeraftale og konkurrenceklausul i en ansættelseskontrakt med aftalt modregning af kompensation i aktiegevinst. 11 I artiklen anføres i tilknytning hertil i note 14: Se således: H.G. Carlsen: Dansk Funktionær Ret (2003), side 403, og Henrik Karl Nielsen: Funktionærloven (2004), side 378 f., der begge antager, at sådanne klausuler gribes af reglerne i funktionærloven, mens Lars Svenning Andersen: Funktionærret (2004), side 802, og Palle Bo Madsen: Markedsret, del 2 (2007), side 231 f., argumenterer for det modsatte resultat.

15 15 af 16 aftalt i overdragelsesaftalen) forrang for den tilsvarende arbejdsmarkedsklausul (konkurrenceklausul aftalt i ansættelseskontrakten). Det betyder, at det ved medarbejderens fratræden inden for klausulperioden i henhold til den erhvervsbegrænsende klausul er uden for diskussion, at der ikke udløses kompensation i henhold til den aftalte arbejdsmarkedsklausul. Er situationen den, at sælgeren, som medarbejder, forbliver i ansættelsen hos køberen længere end 3 år, hvorved den erhvervsbegrænsende klausul (konkurrenceklausul i overdragelsesaftalen) mister sin virkning, træder arbejdsmarkedsklausulen (konkurrenceklausulen aftalt i ansættelseskontrakten) automatisk i kraft, selvfølgelig med den konsekvens, at der medmindre andet er aftalt i overdragelsesaftalen (og kan man i øvrigt gøre dette gyldigt?) skal betales kompensation i klausulperioden, indtil klausulen evt. måtte blive opsagt. 4.3 Sælgeren fortsætter som direktør hos køberen Hvis det er et vilkår i overdragelsesaftalen, at køberen skal fortsætte som direktør, evt. meddirektør, men med reference til arbejdsgiverselskabets bestyrelse, omfattes sælgeren ikke af lønmodtagerbegrebet, og der er derfor ingen begrænsninger i aftalereguleringen mellem køber og sælger, medmindre der foreligger en åbenbart urimelig aftale, der helt eller delvist risikerer at blive tilsidesat i medfør af aftl LITTERATUR : Arbejdsmarkedsklausuler erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler (2009) Erik Wendelboe Christiansen og Finn Schwarz: Konkurrencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten (1999) & Niels Sørensen: Konkurrence- og kundeklausuler & andre erhvervsbegrænsende aftaler (2000) Morten Langer: Konkurrence- og kundeklausuler, 4. udg. (2010) Morten Langer: Rekrutteringsbegrænsninger herunder jobklausuler (2009) Søren Narv Pedersen: Jobklausulloven med kommentarer (2012) Jeppe Høyer Jørgensen: Ansattes konkurrencehandlinger (2010) Henrik Karl Nielsen: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2009, nr. 3, s. 233: Jobklausuler i kontekst Jan Snogdal og Martin Christian Jensen: R&R : Konkurrencebegrænsende aftaler i M&A transaktioner baggrund, indgåelse & efterfølgende ændringer af sælger og købers forhold : Arbejdsretlig Respons (2005), s. 19: Konkurrencebegrænsende klausuler : Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2012, nr. 3, s. 195: Arbejdsmarkedsklausuler den rigtige klausul. De mere generelle fremstillinger af arbejdsretten/funktionærretten behandler i forskellig grad og dybde arbejdsmarkedsklausuler. 6 OM UNDERVISEREN På det arbejdsretlige område primært rådgiver på arbejdsgiversiden. Rådgiver såvel inden for individuel som kollektiv arbejdsret, både på det private og offentlige arbejds-

16 16 af 16 marked med hovedvægten på det private arbejdsmarked med rådgivning over for såvel organiserede som ikke-organiserede arbejdsgivere. Rådgiver for en mindre privat arbejdsgiverorganisation samt en lederorganisation på det offentlige arbejdsmarked. Forfatter/medforfatter til en række bøger på det erhvervs-, insolvens- og arbejdsretlige område på det arbejdsretlige område: - Afskedigelse (1997) - Konkurrence- og kundeklausuler m.v. (2000) - Arbejdsretlig Respons (red.) (2005) - Arbejdsmarkedsklausuler, erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler (2009) - Personalejura praktisk arbejdsret, 3. udg. (2011) - Personalejura paradigmesamling, 3. udg. (2011) Forfatter til et betydeligt antal artikler inden for erhvervs-, insolvens- og arbejdsret. Tidligere undervist i bl.a. arbejdsret på Handelshøjskolen i Århus og HIH, Herning (nu: Århus Universitet) Afvikler kurser for personaleansvarlige, revisorer/revisorsammenslutninger og advokater/advokatforeninger o.l. Modtog i 2011 Dreyers Fonds Hæderspris for på en praksisrelateret måde at beskrive og håndtere insolvensretlige- og arbejdsretlige problemstillinger. ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER- erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler (2009) kan ved afgivelse af bestilling senest 1 måned efter kursets afholdelse til erhverves til en favørpris med en rabat på 20 %. Normalprisen andrager inkl. moms 850 kr. Favørprisen andrager 680 kr. inkl. moms. Bogen/bøgerne leveres portofrit.

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Erhvervsbegrænsende klausuler

Erhvervsbegrænsende klausuler Erhvervsbegrænsende klausuler Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Udarbejdet af advokat

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Vær opdateret på Arbejds- og Ansættelsesret karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere