ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER"

Transkript

1 1 af 16 ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER DEN RIGTIGE KLAUSUL Danske ers fagdag torsdag den 20. september Århus Indhold 1 Introduktion Lovgrundlaget for arbejdsmarkedsklausuler Oversigt over lovgrundlaget De lovregulerede klausuler Konkurrenceklausuler Kunde- og leverandørklausul m.v Jobklausuler Forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v Parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v De ikke-lovregulerede klausuler Uddannelsesklausuler Fastholdelsesklausuler Royaltyklausuler Andre de facto begrænsninger Erhvervsbegrænsende klausuler i ejeraftaler og arbejdsmarkedsklausuler i ansættelsesaftaler Hovedproblemstillingen Modregning af kompensation i indløsningssummen på aktier og anparter (kapitalandele) ved medarbejderkapitalejerens fratræden Erhvervsbegrænsende klausuler i overdragelsesaftaler og arbejdsmarkedsklausuler i ansættelsesaftaler Hovedproblemstillingen Sideordnede klausuler - forrang Sælgeren fortsætter som direktør hos køberen Litteratur Om underviseren... 15

2 2 af 16 1 INTRODUKTION Arbejdsmarkedsklausuler er synonymt i mere eller mindre grad med erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler, konkurrencebegrænsningsaftaler (i ansættelsesretten) og rekrutteringsbegrænsninger. På dette kursus gennemgås såvel de lovregulerede som de væsentligste af de ikke-lovregulerede klausuler i ansættelsesretten. Herunder gennemgås jobklausuler, hvor det er indlægsholderens opfattelse, at disse i større omfang anvendes/anvendtes uden for ansættelsesretten end inden for ansættelsesretten. Endelig gennemgås arbejdsmarkedsklausuler særligt konkurrenceklausuler i forhold til overdragelsesaftaler og ejeraftaler, hvor der i disse eller parallelt med disse er aftalt arbejdsmarkedsklausuler. I forhold til overdragelsesaftaler bliver problemstillingen aktuel, når en sælger af en virksomhed efter salget af køberen ansættes som direktør eller ofte overordnet funktionær i den solgte virksomhed. I forhold til ejeraftaler opstår problemstillingen, når der er tale om kapitalejere, der præsterer hele eller tilnærmelsesvis hele deres arbejdsindsats i kapitalselskabet, og hvor både ejeraftalen og en ansættelseskontrakt mellem kapitalselskabet og den enkelte kapitalejer indeholder en konkurrencebegrænsende klausul. Afslutningsvis introduceres en hidtil relativt upåagtet klausultype: royaltyklausulen. 2 LOVGRUNDLAGET FOR ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER Der findes ikke en hverken overordnet, systematisk eller gennemtænkt lovgivning omkring arbejdsmarkedsklausuler. Der er tale om en uigennemskuelig, ikke særlig gennemtænkt og traditionsbunden tilgang til arbejdsmarkedsklausuler, dikteret af de principielle hovedsynspunkter som arbejdsmarkedets organisationer på såvel lønmodtager- som arbejdsgiversiden gennem årtier har givet udtryk for og fortsat giver udtryk for, og som alt andet lige indtil nu tages til efterretning af den lovgivende magt, hvilket senest er kommet til udtryk i Beskæftigelsesministeriets redegørelse fra udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fra september Der sondres mellem lovbestemte og ulovbestemte klausuler. Der findes tre lovbestemte klausuler og et større antal ulovregulerede klausuler, hvoraf alene de væsentligste vil blive behandlet på dette kursus.

3 3 af Oversigt over lovgrundlaget ful. 18 ful. 18a aftl. 36 aftl aftl jkl. Konkurrenceklausul direktører særligt betroede funktionærer »almindelige«funktionærer og ikke-funktionærer Kundeklausul Direktører + alle funktionærer ikke-funktionærer + + Jobklausul direktører + alle lønmodtagerforhold + + Optionsbestemte klausuler 1) 1) + 2) 2) 1) Uddannelsesklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Fastholdelsesklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Medarbejderklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Royaltyklausuler direktører og alle ansættelsesforhold 4) + Andre klausuler indirekte klausuler 5) + 1) Hvis der i klausulen indgår lovregulerede klausuler (konkurrence- og/eller kunde- og/eller jobklausuler), skal lovkravene til de pågældende klausuler være iagttaget. 2) Kun hvis den optionsbestemte klausul indeholder en konkurrenceklausul. 3) Ansættelsesretligt vil problemstillingen ofte være at afdække, hvorvidt der er tale om klausuler i tilknytning til aktiebaserede ordninger, der enten omfattes af aktieoptionsloven eller af ful. 17a. Skatteretligt henvises til oversigtsgennemgangen i Personalejura praktisk arbejdsret, 3. udg. (2011), s. 348 ff. 4) Royaltyklausuler skal affattes med omtanke, idet der i modsat fald vil være risiko for, at royaltyklausuler vil kunne betragtes som omgåelse af ful. 18a. 5) Såfremt der er tale om atypiske klausuler, der indbefatter en eller flere af de i illustrationen anførte klausulelementer, skal den lovregulering, der gælder for denne klausultype, honoreres.

4 4 af De lovregulerede klausuler Der findes tre lovregulerede klausuler, nemlig konkurrenceklausuler (afsnit ) kunde- og leverandørklausuler m.v. (afsnit ) jobklausuler (afsnit ) Nogle vil måske kunne indvende, at der også i nogen udstrækning er tale om lovgivning i forhold til andre klausultyper. Således vil det kunne tænkes, at aftalelovens 36 vil kunne gøres gældende i forhold til i princippet alle klausultyper. På tilsvarende måde må det ved aktieaflønningsklausuler vurderes, om klausulen omfattes af aktieoptionsloven eller ej Konkurrenceklausuler Konkurrenceklausuler 1 er reguleret af funktionærlovens 18. Ved en konkurrenceklausul forstås en aftale, der hindrer en tidligere medarbejder i direkte eller indirekte at blive økonomisk interesseret i nogen virksomhed eller blive ansat i en virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med den virksomhed medarbejderens tidligere arbejdsgiver driver, på det tidspunkt hvor klausulen er virksom. Der må sondres mellem konkurrenceklausuler, der er aftalt indtil 15. juni 1999, og konkurrenceklausuler, der er aftalt fra og med 15. juni 1999, idet gyldighedskravene blev skærpet betragteligt pr. 15. juni 1999, herunder med indførelse af en minimumskompensation. En gyldig og virksom konkurrenceklausul forudsætter, at at at at funktionæren på aftaletidspunktet indtager en særlig betroet stilling, eller den funktionær, der omfattes af konkurrenceklausulen, indgår en aftale med arbejdsiveren om udnyttelsesretten til en af funktionæren gjort opfindelse (ful. 18, stk. 1, 2. pkt.), der er aftalt en minimumskompensation på mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, og denne kompensation fremgår af den skriftlige kontrakt (ful. 18, stk. 1, 3. og 4. pkt.), kompensationen for de første tre måneder udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, forpligtelsen gælder (ful. 18, stk. 1, 5. pkt.). Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren (ful. 18, stk. 1, 7. pkt.). Konkurrenceklausuler kan opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en måned (ful. 18, stk. 2, 1. og 2. pkt.). Arbejdsgiveren kan dog ikke opsige en konkurrenceklausul for derved at slippe 1 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 81 ff., med udførlig litteraturfortegnelse i note 1.

5 5 af 16 for betaling af engangskompensationen, medmindre fratrædelsen sker senere end 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt konkurrenceklausulen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre aftalen gældende (ful. 18, stk. 2, 3. pkt.). Løn, som den fratrådte funktionær har oppebåret ved andet passende arbejde, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne i funktionærens krav på kompensation. Dog kan der ikke modregnes i engangsbeløbet. Konkurrenceklausuler kan ikke håndhæves, såfremt funktionæren har været beskæftiget i mindre end 3 måneder hos arbejdsgiveren, og i denne situation skal der heller ikke betales kompensation (ful. 18, stk.4, 1. pkt.). Ved funktionærens beskæftigelse i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder hos arbejdsgiveren, kan aftalen ikke gøres gældende i længere tid end 6 måneder efter fratrædelsen, uanset at en længere klausulperiode er aftalt (ful. 18, stk. 4, 2. pkt.) Kunde- og leverandørklausul m.v. Kunde- og leverandørklausuler m.v. 2 er reguleret af funktionærlovens 18a. Ved en kunde- og leverandørklausul m.v. forstås en aftale, der hindrer en medarbejder i direkte eller indirekte at tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte på anden måde end som ansat at have erhvervsmæssig kontakt med kunder m.fl., som medarbejderen tidligere hos arbejdsgiveren havde forretningsmæssig forbindelse med. Ofte benævnes disse klausuler kundeklausuler, men der er intet i vejen for, at denne klausultype ikke omfatter kunder, men derimod alene leverandører. På tilsvarende måde vil en sådan klausul også kunne omfatte såvel kunder, leverandøre, samarbejdspartnere, agenter og/eller forhandlere, afhængig af hvorledes kundebegrebet er defineret i henhold til den individuelle klausul. For så vidt angår opsigelse, kompensation og gyldighedsbetingelser m.v. henvises til det i afsnit anførte samt det i afsnit om forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler anførte og det i afsnit om parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. anførte Jobklausuler Jobklausuler 3 er reguleret ved jobklausulloven. Ved en jobklausul forstås 1) en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en eller flere virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en eller flere lønmodtageres mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, og 2 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 179 ff. 3 Se bl.a. Søren Narv Pedersen: Jobklausulloven med kommentarer (2012), Arbejdsmarkedsklausuler, s. 209 ff. og s. 457 ff. med eksempler på udformning af jobklausuler, Henrik Karl Nielsen: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2009, nr. 3, s. 233: Jobklausuler i kontekst.

6 6 af 16 2) en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en medarbejder med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i anden virksomhed. Jobklausuler reguleres af jobklausulloven. Det er ikke hensigten på dette kursus at gennemgå dette unikum af en lov ud fra en ansættelsesretlig betragtning. Jobklausulloven har derimod betydelig og givetvis også større betydning i andre af retslivets forhold end på det udelukkende arbejdsretlige, nemlig i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, og samarbejdsaftaler. Blandt andet hindrer virksomhedsklausulen i jkl. 2, stk. 1, nr. 2, at der i samarbejdsaftaler mellem to erhvervsdrivende indsættes en klausul, hvorefter den ene af samarbejdspartnerne forpligter sig til at undlade at ansætte den anden samarbejdsparts medarbejdere i en periode efter samarbejdets ophør. Tilsvarende gælder i forhold til udstationerede medarbejdere, uanset om der er tale om udstationeringer efter udstationeringsloven eller blot udlånte medarbejdere. I virksomhedsoverdragelsessituationen hindrer jobklausulloven, at der aftales jobklausuler mellem en virksomhed og en potentiel købende virksomhed i en periode ud over 6 måneder efter jobklausulens indgåelse, hvor disse jobklausuler ofte vil blive indgået op til flere måneder forud for en påtænkt virksomhedsoverdragelse. Resulterer disse forhandlinger om en virksomhedsoverdragelse i en gennemført virksomhedsoverdragelse, er der dog mulighed for at fastholde en indgået jobklausul i op til6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, jf. jkl. 8, stk. 2. Jkl. 8 Virksomheder kan i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser indgå jobklausuler, uden at kravene i 3 og 4 skal være opfyldt. Stk.2. En jobklausul omfattet af stk. 1 kan opretholdes i op til 6 måneder efter indgåelse af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse. Stk.3. Hvis forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse, kan en jobklausul omfattet af stk. 1 opretholdes i op til 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen Forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. 1) Konkurrenceklausuler gælder alene for særligt betroede funktionærer, hvor kunde- og leverandørklausuler m.v. gælder for alle funktionærer. 2) Konkurrenceklausuler opererer med 3 måneders minimumskompensation, hvilket ikke er tilfældet for kunde- og leverandørklausuler m.v. 3) Konkurrenceklausuler kan ikke af arbejdsgiveren håndhæves ved arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet, medmindre opsigelsen kan tilregnes funktionæren. I forhold til kunde- og leverandørklausuler m.v. kan klausulen fastholdes, uanset om det er arbejdsgiveren eller medarbejderen, der har opsagt ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren skal passe på med opsigelsesbegrundelsen, når der er tale om en konkurrenceklausul som følge af bestemmelsen i aftl. 38, stk. 2, hvilket kan illustreres som følger:

7 7 af 16 Ill 1./spørgsmål 1 Et funktionæransættelsesforhold etableret den 1. juni 2006 bringes ved arbejdsgiverens opsigelse af den 30. marts 2012 til ophør med 4 måneders varsel til fratræden den 31. juli Opsigelsen begrundes som følger: Baggrunden for opsigelsen er gentagne klager fra vores kunder. Et forhold du den 11. august 2011 har modtaget en skriftlig advarsel omkring. På statusmøde den 1. december blev du foreholdt endnu en klage. Senest har [arbejdsgiveren] modtaget to nye klager, hvorunder pågældende kommune ikke ønsker at modtage dine besøg fremover. Medarbejderen fritstilles samtidig med opsigelsen. Ved brev af den 26. april 2012 berigtiges opsigelsen fra arbejdsgiveren, idet opsigelsesvarslet accepteres at andrage 5 måneder, hvorfor ansættelsesforholdet bringes til ophør med fratræden den. Samtidig anføres: I forlængelse af vores opsigelse skal vi for god ordens skyld meddele, at din konkurrenceklausul er bortfaldet, og at du derfor ikke har ret til kompensation. Medarbejderens faglige organisation gør ved brev af den 23. marts 2012 gældende, at der skal betales engangskompensation, idet der anføres: Med henvisning til, at selskabet (arbejdsgiveren) oplyser, at konkurrenceklausulen er bortfaldet, så må det forstås således, at selskabet opsiger konkurrenceklausulen (jf. den afgivne begrundelse for opsigelsen), og idet vort medlem i øvrigt fratræder sin stilling inden 6 måneder herefter, må selskabet være forpligtet til at betale engangskompensationen, jf. ful. 18, svarende til tre halve månedslønninger, et beløb der skal udbetales sammen med den sidste månedsløn. Har den opsagte medarbejder krav på minimumskompensation? Parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. 1) Kompensationens størrelse den samme (ud over minimumskompensation ved konkurrenceklausuler). 2) Ingen regulering af retsstillingen uden for området af hhv. betroet funktionær/ almindelig funktionær. 3) Ensartede opsigelsesregler (når bortses fra konsekvensen for betaling af minimumskompensation ved opsigelse af konkurrenceklausuler). 4) Ensartede regler med hensyn til modregning i kompensation med indtægt ved anden passende beskæftigelse. 5) Samme muligheder for med skyldig hensyntagen til aftl. 36 dels at aftale konventionalbøder, dels at få urimeligt aftalte konventionalbøder helt eller delvist tilsidesat.

8 8 af De ikke-lovregulerede klausuler Der findes en række ikke-lovregulerede klausuler. De fleste af de ikke-lovregulerede klausuler er derfor aftaleregulerede. En del ikke direkte lovregulerede klausuler vil dog på baggrund af speciallovgivningen have karakter af arbejdsmarkedsklausuler, selvom dette givetvis ikke har været eller er hovedhensigten med denne speciallovgivning. Nedenfor gennemgås alene tre ikke-lovregulerede klausuler sammen med en kort omtale af andre ikke direkte lovregulerede klausuler, der kan have betydning for arbejdskraftens mobilitet. Aktieoptionsaftaler/aktieaflønningsaftaler, herunder fantomaktieordninger omtales ikke. Ikke fordi de ikke er væsentlige, men fordi de i nogen grad falder uden for dagens emne, herunder den tid der står til rådighed til den samlede gennemgang Uddannelsesklausuler Hensigten eller formålet med at indgå en uddannelsesklausul 4 vil ofte være, at arbejdsgiveren bekoster en ekstraordinær lang eller dyr uddannelse for medarbejderen, og vel at mærke en uddannelse som øger medarbejderens værdi på arbejdsmarkedet. Hensigten er derfor at sikre, at såfremt medarbejderen inden for en aftalt tid efter uddannelsesforløbets afslutning tager ny beskæftigelse, er dette betinget af, at medarbejderen (eller dennes nye arbejdsgiver) tilbagebetaler den oprindelige arbejdsgiver alle eller en del af dennes omkostninger til det pågældende uddannelsesforløb. Som eksempler på domstolenes blåstempling af uddannelsesklausuler se: U H 5 og BS af (Århus Byret). En funktionær fik af sin arbejdsgiver betalt sin pilotuddannelse. Betingelsen for arbejdsgiverens betaling af uddannelsen var, at funktionæren forpligtede sig til at forblive i virksomheden et år 6 efter uddannelsens afslutning. Som konventionalbod var aftalt, at såfremt funktionæren opsagde ansættelsesforholdet inden etårsperiodens udløb, skulle funktionæren af det samlede afholdte uddannelsesbeløb på kr. tilbagebetale kr. for hver måned i den resterende klausulperiode. Funktionæren sagde op og fratrådte før klausulperiodens udløb. Retten tilsidesatte ikke uddannelsesklausulen Fastholdelsesklausuler Hvor en konkurrenceklausul (og kunde- og leverandørklausul) ofte har til formål at sikre arbejdsgiveren efter medarbejderens fratræden, er hovedformålet med en fastholdelsesklausul 7 at medarbejderen motiveres til at forblive i sit ansættelsesforhold til arbejdsgiveren i en nærmere i klausulen aftalt årrække. Motivationen hertil er den ofte økonomiske kompensation der udbetales medarbejderen, når fastholdelsesperioden er udløbet. Herved sikrer arbejdsgiveren sig medarbejderens loyalitet og får reduceret sine omkostninger ved medarbejderudskiftning, 4 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 241 ff. og s. 460 ff. med eksempel på udformning af en uddannelsesklausul. 5 Refereret og kommenteret i Arbejdsmarkedsklausuler, s.248 f. 6 Jf. U H, hvor en afskrivningsperiode i en måske lidt speciel sag på 3 år blev accepteret. 7 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 251 ff. og s. 465 ff. med eksempel på udformning af en fastholdelsesklausul.

9 9 af 16 ligesom arbejdsgiveren ved en aftalt længerevarende fastholdelsesklausul vil være i stand til at få ansat erstatningsarbejdskraft i god tid inden ansættelsesforholdet ophører Royaltyklausuler I modsætning til kunde- og leverandørklausuler m.v. hindrer royaltyklausuler 8 ikke, at ansatte tager konkurrerende beskæftigelse. Royaltyklausuler opererer heller ikke med (men det kan selvfølgelig aftales) kompensation. Tankegangen bag anvendelsen af royaltyklausuler frem for de mere traditionelle klausuler er kundernes frie valg. Der er intet i vejen for at operere med meget restriktive klausulformuleringer, både i konkurrenceklausuler og i kunde- og leverandørklausuler. Dette er blandt andet kendt inden for revisionsbranchen. Spørgsmålet er dog, om dette altid er hensigtsmæssigt. Uanset hvorledes klausuler affattes, vil man ikke ved klausulformuleringer kunne tvinge virksomheders kunder eller leverandører til at forblive hos oprindelig samarbejdspartner. Hvis en kunde, klient og/eller leverandør ønsker at flytte med en medarbejder, og dette ikke er muligt som følge af at medarbejderen er omfattet af traditionelle arbejdsmarkedsklausuler, vil konsekvensen ofte være, at kunden/klienten og/eller leverandøren bliver utilfreds og finder en helt tredje samarbejdspartner, Det vil hverken være til gavn for den fratrædende medarbejder eller for den oprindelige arbejdsgiver. I den situation kan man operere med royaltyklausuler, hvor prisen, for at medarbejderen fortsat under dennes nye ansættelse eller evt. som selvstændig kan betjene den pågældende kunde, er, at der i en periode (royaltyperiode) betales en nærmere aftalt ydelse (royaltyydelse). Klausulerne ses ikke anvendt i betydeligt omfang givetvis (indlægsholderens postulat) som følge af traditionel konservativ tankegang på retsområdet for arbejdsmarkedsklausuler. Den umiddelbare indvending fra kritikeres side er, at anvendelse af royaltyklausuler er omgåelse af funktionærlovens 18a om kunde- og leverandørklausuler m.v. Hertil er at bemærke, at funktionærlovens 18a accepterer, at arbejdsgiveren kan fastholde kunde- og leverandørklausuler m.v. uagtet det er arbejdsgiveren der opsiger ansættelsesforholdet (modsat retsstillingen ved konkurrenceklausuler, jf. aftl. 38, stk. 2). Den traditionelle royaltyklausul vil selvfølgelig alene skulle anvendes i de situationer, hvor det er medarbejderen, der bringer ansættelsesforholdet til ophør, eller arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet som følge af årsager, der kan tilregnes medarbejderen Andre de facto begrænsninger Alene for oversigtens skyld og uden særskilt gennemgang er oplistet nedennævnte forhold, der alle er omstændigheder, der på den ene eller anden måde lægger hindringer i medarbejdermobiliteten. Opremsningen er ikke prioriteret, men det drejer sig bl.a. om følgende: aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler, hvor sondringen er om aftalen falder inden for eller uden for aktieoptionsloven opfinderklausuler (reguleret af lov om arbejdstageres opfindelser) (tillige omtalt i ful. 18, stk. 1, 2. pkt.) personalepolitiske ansættelseshindringer 8 Se Morten Langer: Rekrutteringsbegrænsninger, s. 33, og samme: Konkurrence- og kundeklausuler, 4. udg., s. 150 f.; & Niels Sørensen: Konkurrence- og kundeklausuler & andre erhvervsbegrænsende aftaler, s. 34; Arbejdsmarkedsklausuler, s. 287 ff. og s. 470 ff. med eksempel på udformning af royaltyklausul; i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2012, nr. 3, s. 195 ff., spec. s (bilag 2).

10 10 af 16 børneattester lov om finansiel virksomhed decorum uddannelseskrav krav om forsvarlig økonomi (reguleret ved lov om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v.) langt opsigelsesvarsel/forlænget opsigelsesvarsel krav om kørekort, truckcertifikat o.l. krav om blank straffeattest de advokatetiske reglers pkt. 12 om firmaskifte og interessekonflikter klausuler i ejeraftaler klausuler i overdragelsesaftaler 3 ERHVERVSBEGRÆNSENDE KLAUSULER I EJERAFTALER OG ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER I ANSÆTTELSESAFTALER Overskriftens problemstilling behandles bl.a. i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 315 ff. 3.1 Hovedproblemstillingen Hovedproblemstillingen er (underviserens postulat), at ejeraftaler oftest bliver udarbejdet af rådgivere, hvis primære kompetence ikke ligger inden for det arbejdsretlige. Der konstateres derfor i praksis en tendens til, at der ved udarbejdelse af ejeraftaler primært er fokuseret på værdiansættelses-, selskabs- og aftaleretlige betragtninger, måske uden (nævneværdig) fokusering på, om en eller flere af kapitalejerne indtager lønmodtagerstatus. Det er væsentligt, at man holder sig denne betragtning for øje. Gør man ikke det, vil situationen være den, at minoritetsselskabsdeltagere ofte vil kunne håndhæve en bedre retsstilling, end det var hensigten (og måske også rimeligt). Hvor ejeraftaler indgås mellem kapitalejere, hvoraf en eller flere er ansat i selskabet og kun ejer en mindre del af selskabskapitalen, skal man som koncipist som minimum gøre sig følgende klart: om de enkelte medarbejder-kapitalejere har en kapitalejerandel under 10 % af selskabskapitalen, mellem 10 og 20 % af selskabskapitalen eller over 20 % af selskabskapitalen (procentrammerne er ikke ultimative). (Denne grænsedragning er hentet fra LG s tommelfingerregel i forhold til lønmodtager-/ikke-lønmodtagerstatus ved vurdering af anmeldelser over for LG) om der er særlige begrænsninger i kapitalejernes rettigheder iht. ejeraftalen, herunder om der er generelle klassedelinger i selskabskapitalen, eller om der er særlige begrænsninger i forhold til nogle eller enkelte af selskabsdeltagerne, der gør, at der i forhold til disse i højere grad skal foretages en konkret vurdering, end hvor der er tale om en ejeraftale med lige vilkår for de enkelte deltagere baseret på ejerandelen af selskabskapitalen

11 11 af 16 om der er tale om en særlig ejeraftale eller tillæg til ejeraftale, der udelukkende eller overvejende regulerer retsstillingen mellem lønmodtagerselskabsdeltagerne i forhold til øvrige selskabsdeltagere ofte hovedselskabsdeltageren eller hovedselskabsdeltagerne om medarbejderselskabsdeltagernes løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt er reguleret i ejeraftalen, eller om der er udarbejdet særskilte ansættelseskontrakter. (Her tænkes ikke på kravene iht. ansættelsesvilkårsloven). Problemstillingen er i særlig grad aktuel ved arbejdsmarkedsklausuler, i praksis ofte i form af en konkurrenceklausul, hvor en række ikke-arbejdsretligt funderede koncipister synes at have en forkærlighed for, at der ikke opereres med arbejdsmarkedsklausuler i såvel ejeraftalen som ansættelsesaftalen Det helt centrale er at få fastlagt, om medejerselskabsdeltageren på aftaletidspunktet har lønmodtager-/funktionærstatus, samtidig med at den pågældende er selskabsdeltager. Besvares dette spørgsmål bekræftende, vil en arbejdsmarkedsklausul i forhold til den pågældende medarbejder alene være gyldig og virksom, såfremt de betingelser, der fremgår af den ansættelsesretlige lovgivning, er opfyldt på kontraktsindgåelsestidspunktet. En konsekvens af ovennævnte er, at det ofte kan være formålstjenligt at gå sikkert og i ansættelsesaftalen operere med en arbejdsmarkedsklausul (såfremt der vælges en lovbaseret klausul), der opfylder de anførte krav, samtidig med at der i ejeraftalen er en generel arbejdsmarkedsklausul, der ikke blot gælder i forhold til medarbejderselskabsdeltagerne men samtlige selskabsdeltagere. Der vil i praksis kunne være flere indsigelser mod en sådan fremgangsmåde. De kan være: at en sådan konstruktion er meget omstændelig at koncipisten fravælger en sådan ordning, udelukkende baseret på det synspunkt at arbejdsmarkedsklausuler anført i ejeraftaler ikke reguleres af den ansættelsesretlige lovgivning (tro det eller ej, men det er nok det argument, jeg har hørt fremført flest gange) Problemstillingen illustreres ved to eksempler, begge gengivet i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 319 ff. Eksemplerne gennemgås i afsnit Modregning 9 af kompensation i indløsningssummen på aktier og anparter (kapitalandele) ved medarbejderkapitalejerens fratræden Den problemstilling, som afsnittets overskrift programsætter, bliver alene aktuel, såfremt der opereres med en arbejdsmarkedsklausul mellem et arbejdsgiverselskab og en medarbejderaktionær eller -anpartshaver, der omfattes af lønmodtagerbegrebet. I disse situationer er det en gyldighedsbetingelse, at arbejdsmarkedsklausulen overholder de relevante bestemmelser, for 9 I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 478, er der anført og kommenteret et eksempel på en erhvervsbegrænsende klausul i en ejeraftale og en arbejdsmarkedsklausul i en ansættelseskontrakt. I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 482, er vist et eksempel på en kombineret erhvervsbegrænsede klausul i en ejeraftale og en arbejdsmarkedsklausul i en ansættelseskontrakt med aftalt modregning af kompensation i aktiegevinst (kapitalgevinst).

12 12 af 16 konkurrenceklausulers vedkommende ful. 18. For kunde- og leverandørklausuler m.v.s vedkommende ful. 18a og for jobklausulers vedkommende jkl. 3. Enten i ejeraftalen, i selve ansættelseskontrakten eller i et tillæg til ansættelseskontrakten vil det som regel være aftalt, at medarbejderen har såvel ret som pligt til at sælge aktierne/anparterne til arbejdsgiverselskabet eller en af dette selskab anvist person eller et anvist selskab ved medarbejderens fratræden. I samme aftalegrundlag vil det som regel være aftalt, hvorledes kursen på aktierne/anparterne beregnes. Spørgsmålet er herefter, om der gyldigt kan aftales lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, hvor der i beregningsgrundlaget ved tilbagesalget af aktier/anparter til arbejdsgiverselskabet sker modregning for det samlede kompensationsbeløb eller et nærmere aftalt kompensationsbeløb, som arbejdsgiveren er pligtig at betale til medarbejderen under henvisning til ful. 18, ful. 18a, eller jkl. 3 og 4. For ikkelovregulerede arbejdsmarkedsklausuler er der ingen begrænsninger i aftalefriheden, bortset fra risikoen for hel eller delvis tilsidesættelse i medfør af aftl. 36. Problemstillingen kan illustreres ved et eksempel. Eksempel 2 En medarbejder ejer 5 % af den nominelle aktiekapital på 1 mio. kr. i arbejdsgiverselskabet. Det fremgår af aktionæroverenskomsten, hvorledes der forholdes ved medarbejderens fratræden. Bl.a. har medarbejderen pligt til at afstå sine aktier ved fratræden uanset årsagen til fratrædelsen. Kursfastsættelsen af aktierne ved medarbejderens fratræden er reguleret i aktionæroverenskomsten baseret på aktiernes indre værdi med et tillæg for goodwill beregnet på basis af resultatet af det igangværende regnskabsår, resultatet af de to senest afsluttede regnskabsår og budgetforventningerne til det næstkommende hele regnskabsår og internt vægtet 1:2:3:4 med laveste vægt på det tidligst afsluttede regnskabsår og med højeste vægt på budgettet for det endnu ikke påbegyndte regnskabsår. Efter denne beregningsmodel har aktierne en værdi svarende til kurs 950 eller kr. Aktierne blev for 6 år siden erhvervet til kurs 100, eller kr. Værdistigning i ejerperioden kr. Medarbejderen havde på fratrædelsestidspunktet en månedlig bruttoløn på kr. I arbejdsmarkedsklausulen er aftalt, at såfremt arbejdsgiveren ikke har opsagt konkurrenceklausulen senest 6 måneder før medarbejderens fratræden, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne medarbejderens kompensation efter ful. 18 i medarbejderens krav på betaling for tilbagesalg af aktier, og hvorefter der i medarbejderens krav for salg af aktierne kan modregnes kr kr. Til rest og lig med medarbejderens bruttotilgodehavende ( ) kr kr. hvortil kommer medarbejderens betaling i klausulperioden, for konkurrenceklausulers vedkommende kr. eller kr. i forbindelse med medarbejderens fratræden og kr. hver den sidste i klausulmånederne 4, 5 og kr.

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Rekonstruktion i praksis gennemgang

Læs mere

Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen

Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen Til: Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), Mari Louise Bro Larsen (mll@bm.dk), Anna Sofie Sørensen (aso@bm.dk) Cc: Lise E. Bardenfleth (LEB@da.dk), Steen Müntzberg - DA (sem@da.dk) Fra: Michala Jordy Jensen

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere