ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER"

Transkript

1 1 af 16 ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER DEN RIGTIGE KLAUSUL Danske ers fagdag torsdag den 20. september Århus Indhold 1 Introduktion Lovgrundlaget for arbejdsmarkedsklausuler Oversigt over lovgrundlaget De lovregulerede klausuler Konkurrenceklausuler Kunde- og leverandørklausul m.v Jobklausuler Forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v Parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v De ikke-lovregulerede klausuler Uddannelsesklausuler Fastholdelsesklausuler Royaltyklausuler Andre de facto begrænsninger Erhvervsbegrænsende klausuler i ejeraftaler og arbejdsmarkedsklausuler i ansættelsesaftaler Hovedproblemstillingen Modregning af kompensation i indløsningssummen på aktier og anparter (kapitalandele) ved medarbejderkapitalejerens fratræden Erhvervsbegrænsende klausuler i overdragelsesaftaler og arbejdsmarkedsklausuler i ansættelsesaftaler Hovedproblemstillingen Sideordnede klausuler - forrang Sælgeren fortsætter som direktør hos køberen Litteratur Om underviseren... 15

2 2 af 16 1 INTRODUKTION Arbejdsmarkedsklausuler er synonymt i mere eller mindre grad med erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler, konkurrencebegrænsningsaftaler (i ansættelsesretten) og rekrutteringsbegrænsninger. På dette kursus gennemgås såvel de lovregulerede som de væsentligste af de ikke-lovregulerede klausuler i ansættelsesretten. Herunder gennemgås jobklausuler, hvor det er indlægsholderens opfattelse, at disse i større omfang anvendes/anvendtes uden for ansættelsesretten end inden for ansættelsesretten. Endelig gennemgås arbejdsmarkedsklausuler særligt konkurrenceklausuler i forhold til overdragelsesaftaler og ejeraftaler, hvor der i disse eller parallelt med disse er aftalt arbejdsmarkedsklausuler. I forhold til overdragelsesaftaler bliver problemstillingen aktuel, når en sælger af en virksomhed efter salget af køberen ansættes som direktør eller ofte overordnet funktionær i den solgte virksomhed. I forhold til ejeraftaler opstår problemstillingen, når der er tale om kapitalejere, der præsterer hele eller tilnærmelsesvis hele deres arbejdsindsats i kapitalselskabet, og hvor både ejeraftalen og en ansættelseskontrakt mellem kapitalselskabet og den enkelte kapitalejer indeholder en konkurrencebegrænsende klausul. Afslutningsvis introduceres en hidtil relativt upåagtet klausultype: royaltyklausulen. 2 LOVGRUNDLAGET FOR ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER Der findes ikke en hverken overordnet, systematisk eller gennemtænkt lovgivning omkring arbejdsmarkedsklausuler. Der er tale om en uigennemskuelig, ikke særlig gennemtænkt og traditionsbunden tilgang til arbejdsmarkedsklausuler, dikteret af de principielle hovedsynspunkter som arbejdsmarkedets organisationer på såvel lønmodtager- som arbejdsgiversiden gennem årtier har givet udtryk for og fortsat giver udtryk for, og som alt andet lige indtil nu tages til efterretning af den lovgivende magt, hvilket senest er kommet til udtryk i Beskæftigelsesministeriets redegørelse fra udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fra september Der sondres mellem lovbestemte og ulovbestemte klausuler. Der findes tre lovbestemte klausuler og et større antal ulovregulerede klausuler, hvoraf alene de væsentligste vil blive behandlet på dette kursus.

3 3 af Oversigt over lovgrundlaget ful. 18 ful. 18a aftl. 36 aftl aftl jkl. Konkurrenceklausul direktører særligt betroede funktionærer »almindelige«funktionærer og ikke-funktionærer Kundeklausul Direktører + alle funktionærer ikke-funktionærer + + Jobklausul direktører + alle lønmodtagerforhold + + Optionsbestemte klausuler 1) 1) + 2) 2) 1) Uddannelsesklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Fastholdelsesklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Medarbejderklausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler direktører og alle ansættelsesforhold + Royaltyklausuler direktører og alle ansættelsesforhold 4) + Andre klausuler indirekte klausuler 5) + 1) Hvis der i klausulen indgår lovregulerede klausuler (konkurrence- og/eller kunde- og/eller jobklausuler), skal lovkravene til de pågældende klausuler være iagttaget. 2) Kun hvis den optionsbestemte klausul indeholder en konkurrenceklausul. 3) Ansættelsesretligt vil problemstillingen ofte være at afdække, hvorvidt der er tale om klausuler i tilknytning til aktiebaserede ordninger, der enten omfattes af aktieoptionsloven eller af ful. 17a. Skatteretligt henvises til oversigtsgennemgangen i Personalejura praktisk arbejdsret, 3. udg. (2011), s. 348 ff. 4) Royaltyklausuler skal affattes med omtanke, idet der i modsat fald vil være risiko for, at royaltyklausuler vil kunne betragtes som omgåelse af ful. 18a. 5) Såfremt der er tale om atypiske klausuler, der indbefatter en eller flere af de i illustrationen anførte klausulelementer, skal den lovregulering, der gælder for denne klausultype, honoreres.

4 4 af De lovregulerede klausuler Der findes tre lovregulerede klausuler, nemlig konkurrenceklausuler (afsnit ) kunde- og leverandørklausuler m.v. (afsnit ) jobklausuler (afsnit ) Nogle vil måske kunne indvende, at der også i nogen udstrækning er tale om lovgivning i forhold til andre klausultyper. Således vil det kunne tænkes, at aftalelovens 36 vil kunne gøres gældende i forhold til i princippet alle klausultyper. På tilsvarende måde må det ved aktieaflønningsklausuler vurderes, om klausulen omfattes af aktieoptionsloven eller ej Konkurrenceklausuler Konkurrenceklausuler 1 er reguleret af funktionærlovens 18. Ved en konkurrenceklausul forstås en aftale, der hindrer en tidligere medarbejder i direkte eller indirekte at blive økonomisk interesseret i nogen virksomhed eller blive ansat i en virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med den virksomhed medarbejderens tidligere arbejdsgiver driver, på det tidspunkt hvor klausulen er virksom. Der må sondres mellem konkurrenceklausuler, der er aftalt indtil 15. juni 1999, og konkurrenceklausuler, der er aftalt fra og med 15. juni 1999, idet gyldighedskravene blev skærpet betragteligt pr. 15. juni 1999, herunder med indførelse af en minimumskompensation. En gyldig og virksom konkurrenceklausul forudsætter, at at at at funktionæren på aftaletidspunktet indtager en særlig betroet stilling, eller den funktionær, der omfattes af konkurrenceklausulen, indgår en aftale med arbejdsiveren om udnyttelsesretten til en af funktionæren gjort opfindelse (ful. 18, stk. 1, 2. pkt.), der er aftalt en minimumskompensation på mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, og denne kompensation fremgår af den skriftlige kontrakt (ful. 18, stk. 1, 3. og 4. pkt.), kompensationen for de første tre måneder udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, forpligtelsen gælder (ful. 18, stk. 1, 5. pkt.). Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren (ful. 18, stk. 1, 7. pkt.). Konkurrenceklausuler kan opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en måned (ful. 18, stk. 2, 1. og 2. pkt.). Arbejdsgiveren kan dog ikke opsige en konkurrenceklausul for derved at slippe 1 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 81 ff., med udførlig litteraturfortegnelse i note 1.

5 5 af 16 for betaling af engangskompensationen, medmindre fratrædelsen sker senere end 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt konkurrenceklausulen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre aftalen gældende (ful. 18, stk. 2, 3. pkt.). Løn, som den fratrådte funktionær har oppebåret ved andet passende arbejde, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne i funktionærens krav på kompensation. Dog kan der ikke modregnes i engangsbeløbet. Konkurrenceklausuler kan ikke håndhæves, såfremt funktionæren har været beskæftiget i mindre end 3 måneder hos arbejdsgiveren, og i denne situation skal der heller ikke betales kompensation (ful. 18, stk.4, 1. pkt.). Ved funktionærens beskæftigelse i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder hos arbejdsgiveren, kan aftalen ikke gøres gældende i længere tid end 6 måneder efter fratrædelsen, uanset at en længere klausulperiode er aftalt (ful. 18, stk. 4, 2. pkt.) Kunde- og leverandørklausul m.v. Kunde- og leverandørklausuler m.v. 2 er reguleret af funktionærlovens 18a. Ved en kunde- og leverandørklausul m.v. forstås en aftale, der hindrer en medarbejder i direkte eller indirekte at tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte på anden måde end som ansat at have erhvervsmæssig kontakt med kunder m.fl., som medarbejderen tidligere hos arbejdsgiveren havde forretningsmæssig forbindelse med. Ofte benævnes disse klausuler kundeklausuler, men der er intet i vejen for, at denne klausultype ikke omfatter kunder, men derimod alene leverandører. På tilsvarende måde vil en sådan klausul også kunne omfatte såvel kunder, leverandøre, samarbejdspartnere, agenter og/eller forhandlere, afhængig af hvorledes kundebegrebet er defineret i henhold til den individuelle klausul. For så vidt angår opsigelse, kompensation og gyldighedsbetingelser m.v. henvises til det i afsnit anførte samt det i afsnit om forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler anførte og det i afsnit om parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. anførte Jobklausuler Jobklausuler 3 er reguleret ved jobklausulloven. Ved en jobklausul forstås 1) en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en eller flere virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en eller flere lønmodtageres mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, og 2 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 179 ff. 3 Se bl.a. Søren Narv Pedersen: Jobklausulloven med kommentarer (2012), Arbejdsmarkedsklausuler, s. 209 ff. og s. 457 ff. med eksempler på udformning af jobklausuler, Henrik Karl Nielsen: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2009, nr. 3, s. 233: Jobklausuler i kontekst.

6 6 af 16 2) en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en medarbejder med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i anden virksomhed. Jobklausuler reguleres af jobklausulloven. Det er ikke hensigten på dette kursus at gennemgå dette unikum af en lov ud fra en ansættelsesretlig betragtning. Jobklausulloven har derimod betydelig og givetvis også større betydning i andre af retslivets forhold end på det udelukkende arbejdsretlige, nemlig i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, og samarbejdsaftaler. Blandt andet hindrer virksomhedsklausulen i jkl. 2, stk. 1, nr. 2, at der i samarbejdsaftaler mellem to erhvervsdrivende indsættes en klausul, hvorefter den ene af samarbejdspartnerne forpligter sig til at undlade at ansætte den anden samarbejdsparts medarbejdere i en periode efter samarbejdets ophør. Tilsvarende gælder i forhold til udstationerede medarbejdere, uanset om der er tale om udstationeringer efter udstationeringsloven eller blot udlånte medarbejdere. I virksomhedsoverdragelsessituationen hindrer jobklausulloven, at der aftales jobklausuler mellem en virksomhed og en potentiel købende virksomhed i en periode ud over 6 måneder efter jobklausulens indgåelse, hvor disse jobklausuler ofte vil blive indgået op til flere måneder forud for en påtænkt virksomhedsoverdragelse. Resulterer disse forhandlinger om en virksomhedsoverdragelse i en gennemført virksomhedsoverdragelse, er der dog mulighed for at fastholde en indgået jobklausul i op til6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, jf. jkl. 8, stk. 2. Jkl. 8 Virksomheder kan i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser indgå jobklausuler, uden at kravene i 3 og 4 skal være opfyldt. Stk.2. En jobklausul omfattet af stk. 1 kan opretholdes i op til 6 måneder efter indgåelse af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse. Stk.3. Hvis forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse, kan en jobklausul omfattet af stk. 1 opretholdes i op til 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen Forskelle mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. 1) Konkurrenceklausuler gælder alene for særligt betroede funktionærer, hvor kunde- og leverandørklausuler m.v. gælder for alle funktionærer. 2) Konkurrenceklausuler opererer med 3 måneders minimumskompensation, hvilket ikke er tilfældet for kunde- og leverandørklausuler m.v. 3) Konkurrenceklausuler kan ikke af arbejdsgiveren håndhæves ved arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet, medmindre opsigelsen kan tilregnes funktionæren. I forhold til kunde- og leverandørklausuler m.v. kan klausulen fastholdes, uanset om det er arbejdsgiveren eller medarbejderen, der har opsagt ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren skal passe på med opsigelsesbegrundelsen, når der er tale om en konkurrenceklausul som følge af bestemmelsen i aftl. 38, stk. 2, hvilket kan illustreres som følger:

7 7 af 16 Ill 1./spørgsmål 1 Et funktionæransættelsesforhold etableret den 1. juni 2006 bringes ved arbejdsgiverens opsigelse af den 30. marts 2012 til ophør med 4 måneders varsel til fratræden den 31. juli Opsigelsen begrundes som følger: Baggrunden for opsigelsen er gentagne klager fra vores kunder. Et forhold du den 11. august 2011 har modtaget en skriftlig advarsel omkring. På statusmøde den 1. december blev du foreholdt endnu en klage. Senest har [arbejdsgiveren] modtaget to nye klager, hvorunder pågældende kommune ikke ønsker at modtage dine besøg fremover. Medarbejderen fritstilles samtidig med opsigelsen. Ved brev af den 26. april 2012 berigtiges opsigelsen fra arbejdsgiveren, idet opsigelsesvarslet accepteres at andrage 5 måneder, hvorfor ansættelsesforholdet bringes til ophør med fratræden den. Samtidig anføres: I forlængelse af vores opsigelse skal vi for god ordens skyld meddele, at din konkurrenceklausul er bortfaldet, og at du derfor ikke har ret til kompensation. Medarbejderens faglige organisation gør ved brev af den 23. marts 2012 gældende, at der skal betales engangskompensation, idet der anføres: Med henvisning til, at selskabet (arbejdsgiveren) oplyser, at konkurrenceklausulen er bortfaldet, så må det forstås således, at selskabet opsiger konkurrenceklausulen (jf. den afgivne begrundelse for opsigelsen), og idet vort medlem i øvrigt fratræder sin stilling inden 6 måneder herefter, må selskabet være forpligtet til at betale engangskompensationen, jf. ful. 18, svarende til tre halve månedslønninger, et beløb der skal udbetales sammen med den sidste månedsløn. Har den opsagte medarbejder krav på minimumskompensation? Parallelitet mellem konkurrenceklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. 1) Kompensationens størrelse den samme (ud over minimumskompensation ved konkurrenceklausuler). 2) Ingen regulering af retsstillingen uden for området af hhv. betroet funktionær/ almindelig funktionær. 3) Ensartede opsigelsesregler (når bortses fra konsekvensen for betaling af minimumskompensation ved opsigelse af konkurrenceklausuler). 4) Ensartede regler med hensyn til modregning i kompensation med indtægt ved anden passende beskæftigelse. 5) Samme muligheder for med skyldig hensyntagen til aftl. 36 dels at aftale konventionalbøder, dels at få urimeligt aftalte konventionalbøder helt eller delvist tilsidesat.

8 8 af De ikke-lovregulerede klausuler Der findes en række ikke-lovregulerede klausuler. De fleste af de ikke-lovregulerede klausuler er derfor aftaleregulerede. En del ikke direkte lovregulerede klausuler vil dog på baggrund af speciallovgivningen have karakter af arbejdsmarkedsklausuler, selvom dette givetvis ikke har været eller er hovedhensigten med denne speciallovgivning. Nedenfor gennemgås alene tre ikke-lovregulerede klausuler sammen med en kort omtale af andre ikke direkte lovregulerede klausuler, der kan have betydning for arbejdskraftens mobilitet. Aktieoptionsaftaler/aktieaflønningsaftaler, herunder fantomaktieordninger omtales ikke. Ikke fordi de ikke er væsentlige, men fordi de i nogen grad falder uden for dagens emne, herunder den tid der står til rådighed til den samlede gennemgang Uddannelsesklausuler Hensigten eller formålet med at indgå en uddannelsesklausul 4 vil ofte være, at arbejdsgiveren bekoster en ekstraordinær lang eller dyr uddannelse for medarbejderen, og vel at mærke en uddannelse som øger medarbejderens værdi på arbejdsmarkedet. Hensigten er derfor at sikre, at såfremt medarbejderen inden for en aftalt tid efter uddannelsesforløbets afslutning tager ny beskæftigelse, er dette betinget af, at medarbejderen (eller dennes nye arbejdsgiver) tilbagebetaler den oprindelige arbejdsgiver alle eller en del af dennes omkostninger til det pågældende uddannelsesforløb. Som eksempler på domstolenes blåstempling af uddannelsesklausuler se: U H 5 og BS af (Århus Byret). En funktionær fik af sin arbejdsgiver betalt sin pilotuddannelse. Betingelsen for arbejdsgiverens betaling af uddannelsen var, at funktionæren forpligtede sig til at forblive i virksomheden et år 6 efter uddannelsens afslutning. Som konventionalbod var aftalt, at såfremt funktionæren opsagde ansættelsesforholdet inden etårsperiodens udløb, skulle funktionæren af det samlede afholdte uddannelsesbeløb på kr. tilbagebetale kr. for hver måned i den resterende klausulperiode. Funktionæren sagde op og fratrådte før klausulperiodens udløb. Retten tilsidesatte ikke uddannelsesklausulen Fastholdelsesklausuler Hvor en konkurrenceklausul (og kunde- og leverandørklausul) ofte har til formål at sikre arbejdsgiveren efter medarbejderens fratræden, er hovedformålet med en fastholdelsesklausul 7 at medarbejderen motiveres til at forblive i sit ansættelsesforhold til arbejdsgiveren i en nærmere i klausulen aftalt årrække. Motivationen hertil er den ofte økonomiske kompensation der udbetales medarbejderen, når fastholdelsesperioden er udløbet. Herved sikrer arbejdsgiveren sig medarbejderens loyalitet og får reduceret sine omkostninger ved medarbejderudskiftning, 4 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 241 ff. og s. 460 ff. med eksempel på udformning af en uddannelsesklausul. 5 Refereret og kommenteret i Arbejdsmarkedsklausuler, s.248 f. 6 Jf. U H, hvor en afskrivningsperiode i en måske lidt speciel sag på 3 år blev accepteret. 7 Se bl.a. Arbejdsmarkedsklausuler, s. 251 ff. og s. 465 ff. med eksempel på udformning af en fastholdelsesklausul.

9 9 af 16 ligesom arbejdsgiveren ved en aftalt længerevarende fastholdelsesklausul vil være i stand til at få ansat erstatningsarbejdskraft i god tid inden ansættelsesforholdet ophører Royaltyklausuler I modsætning til kunde- og leverandørklausuler m.v. hindrer royaltyklausuler 8 ikke, at ansatte tager konkurrerende beskæftigelse. Royaltyklausuler opererer heller ikke med (men det kan selvfølgelig aftales) kompensation. Tankegangen bag anvendelsen af royaltyklausuler frem for de mere traditionelle klausuler er kundernes frie valg. Der er intet i vejen for at operere med meget restriktive klausulformuleringer, både i konkurrenceklausuler og i kunde- og leverandørklausuler. Dette er blandt andet kendt inden for revisionsbranchen. Spørgsmålet er dog, om dette altid er hensigtsmæssigt. Uanset hvorledes klausuler affattes, vil man ikke ved klausulformuleringer kunne tvinge virksomheders kunder eller leverandører til at forblive hos oprindelig samarbejdspartner. Hvis en kunde, klient og/eller leverandør ønsker at flytte med en medarbejder, og dette ikke er muligt som følge af at medarbejderen er omfattet af traditionelle arbejdsmarkedsklausuler, vil konsekvensen ofte være, at kunden/klienten og/eller leverandøren bliver utilfreds og finder en helt tredje samarbejdspartner, Det vil hverken være til gavn for den fratrædende medarbejder eller for den oprindelige arbejdsgiver. I den situation kan man operere med royaltyklausuler, hvor prisen, for at medarbejderen fortsat under dennes nye ansættelse eller evt. som selvstændig kan betjene den pågældende kunde, er, at der i en periode (royaltyperiode) betales en nærmere aftalt ydelse (royaltyydelse). Klausulerne ses ikke anvendt i betydeligt omfang givetvis (indlægsholderens postulat) som følge af traditionel konservativ tankegang på retsområdet for arbejdsmarkedsklausuler. Den umiddelbare indvending fra kritikeres side er, at anvendelse af royaltyklausuler er omgåelse af funktionærlovens 18a om kunde- og leverandørklausuler m.v. Hertil er at bemærke, at funktionærlovens 18a accepterer, at arbejdsgiveren kan fastholde kunde- og leverandørklausuler m.v. uagtet det er arbejdsgiveren der opsiger ansættelsesforholdet (modsat retsstillingen ved konkurrenceklausuler, jf. aftl. 38, stk. 2). Den traditionelle royaltyklausul vil selvfølgelig alene skulle anvendes i de situationer, hvor det er medarbejderen, der bringer ansættelsesforholdet til ophør, eller arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet som følge af årsager, der kan tilregnes medarbejderen Andre de facto begrænsninger Alene for oversigtens skyld og uden særskilt gennemgang er oplistet nedennævnte forhold, der alle er omstændigheder, der på den ene eller anden måde lægger hindringer i medarbejdermobiliteten. Opremsningen er ikke prioriteret, men det drejer sig bl.a. om følgende: aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler, hvor sondringen er om aftalen falder inden for eller uden for aktieoptionsloven opfinderklausuler (reguleret af lov om arbejdstageres opfindelser) (tillige omtalt i ful. 18, stk. 1, 2. pkt.) personalepolitiske ansættelseshindringer 8 Se Morten Langer: Rekrutteringsbegrænsninger, s. 33, og samme: Konkurrence- og kundeklausuler, 4. udg., s. 150 f.; & Niels Sørensen: Konkurrence- og kundeklausuler & andre erhvervsbegrænsende aftaler, s. 34; Arbejdsmarkedsklausuler, s. 287 ff. og s. 470 ff. med eksempel på udformning af royaltyklausul; i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2012, nr. 3, s. 195 ff., spec. s (bilag 2).

10 10 af 16 børneattester lov om finansiel virksomhed decorum uddannelseskrav krav om forsvarlig økonomi (reguleret ved lov om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v.) langt opsigelsesvarsel/forlænget opsigelsesvarsel krav om kørekort, truckcertifikat o.l. krav om blank straffeattest de advokatetiske reglers pkt. 12 om firmaskifte og interessekonflikter klausuler i ejeraftaler klausuler i overdragelsesaftaler 3 ERHVERVSBEGRÆNSENDE KLAUSULER I EJERAFTALER OG ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER I ANSÆTTELSESAFTALER Overskriftens problemstilling behandles bl.a. i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 315 ff. 3.1 Hovedproblemstillingen Hovedproblemstillingen er (underviserens postulat), at ejeraftaler oftest bliver udarbejdet af rådgivere, hvis primære kompetence ikke ligger inden for det arbejdsretlige. Der konstateres derfor i praksis en tendens til, at der ved udarbejdelse af ejeraftaler primært er fokuseret på værdiansættelses-, selskabs- og aftaleretlige betragtninger, måske uden (nævneværdig) fokusering på, om en eller flere af kapitalejerne indtager lønmodtagerstatus. Det er væsentligt, at man holder sig denne betragtning for øje. Gør man ikke det, vil situationen være den, at minoritetsselskabsdeltagere ofte vil kunne håndhæve en bedre retsstilling, end det var hensigten (og måske også rimeligt). Hvor ejeraftaler indgås mellem kapitalejere, hvoraf en eller flere er ansat i selskabet og kun ejer en mindre del af selskabskapitalen, skal man som koncipist som minimum gøre sig følgende klart: om de enkelte medarbejder-kapitalejere har en kapitalejerandel under 10 % af selskabskapitalen, mellem 10 og 20 % af selskabskapitalen eller over 20 % af selskabskapitalen (procentrammerne er ikke ultimative). (Denne grænsedragning er hentet fra LG s tommelfingerregel i forhold til lønmodtager-/ikke-lønmodtagerstatus ved vurdering af anmeldelser over for LG) om der er særlige begrænsninger i kapitalejernes rettigheder iht. ejeraftalen, herunder om der er generelle klassedelinger i selskabskapitalen, eller om der er særlige begrænsninger i forhold til nogle eller enkelte af selskabsdeltagerne, der gør, at der i forhold til disse i højere grad skal foretages en konkret vurdering, end hvor der er tale om en ejeraftale med lige vilkår for de enkelte deltagere baseret på ejerandelen af selskabskapitalen

11 11 af 16 om der er tale om en særlig ejeraftale eller tillæg til ejeraftale, der udelukkende eller overvejende regulerer retsstillingen mellem lønmodtagerselskabsdeltagerne i forhold til øvrige selskabsdeltagere ofte hovedselskabsdeltageren eller hovedselskabsdeltagerne om medarbejderselskabsdeltagernes løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt er reguleret i ejeraftalen, eller om der er udarbejdet særskilte ansættelseskontrakter. (Her tænkes ikke på kravene iht. ansættelsesvilkårsloven). Problemstillingen er i særlig grad aktuel ved arbejdsmarkedsklausuler, i praksis ofte i form af en konkurrenceklausul, hvor en række ikke-arbejdsretligt funderede koncipister synes at have en forkærlighed for, at der ikke opereres med arbejdsmarkedsklausuler i såvel ejeraftalen som ansættelsesaftalen Det helt centrale er at få fastlagt, om medejerselskabsdeltageren på aftaletidspunktet har lønmodtager-/funktionærstatus, samtidig med at den pågældende er selskabsdeltager. Besvares dette spørgsmål bekræftende, vil en arbejdsmarkedsklausul i forhold til den pågældende medarbejder alene være gyldig og virksom, såfremt de betingelser, der fremgår af den ansættelsesretlige lovgivning, er opfyldt på kontraktsindgåelsestidspunktet. En konsekvens af ovennævnte er, at det ofte kan være formålstjenligt at gå sikkert og i ansættelsesaftalen operere med en arbejdsmarkedsklausul (såfremt der vælges en lovbaseret klausul), der opfylder de anførte krav, samtidig med at der i ejeraftalen er en generel arbejdsmarkedsklausul, der ikke blot gælder i forhold til medarbejderselskabsdeltagerne men samtlige selskabsdeltagere. Der vil i praksis kunne være flere indsigelser mod en sådan fremgangsmåde. De kan være: at en sådan konstruktion er meget omstændelig at koncipisten fravælger en sådan ordning, udelukkende baseret på det synspunkt at arbejdsmarkedsklausuler anført i ejeraftaler ikke reguleres af den ansættelsesretlige lovgivning (tro det eller ej, men det er nok det argument, jeg har hørt fremført flest gange) Problemstillingen illustreres ved to eksempler, begge gengivet i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 319 ff. Eksemplerne gennemgås i afsnit Modregning 9 af kompensation i indløsningssummen på aktier og anparter (kapitalandele) ved medarbejderkapitalejerens fratræden Den problemstilling, som afsnittets overskrift programsætter, bliver alene aktuel, såfremt der opereres med en arbejdsmarkedsklausul mellem et arbejdsgiverselskab og en medarbejderaktionær eller -anpartshaver, der omfattes af lønmodtagerbegrebet. I disse situationer er det en gyldighedsbetingelse, at arbejdsmarkedsklausulen overholder de relevante bestemmelser, for 9 I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 478, er der anført og kommenteret et eksempel på en erhvervsbegrænsende klausul i en ejeraftale og en arbejdsmarkedsklausul i en ansættelseskontrakt. I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 482, er vist et eksempel på en kombineret erhvervsbegrænsede klausul i en ejeraftale og en arbejdsmarkedsklausul i en ansættelseskontrakt med aftalt modregning af kompensation i aktiegevinst (kapitalgevinst).

12 12 af 16 konkurrenceklausulers vedkommende ful. 18. For kunde- og leverandørklausuler m.v.s vedkommende ful. 18a og for jobklausulers vedkommende jkl. 3. Enten i ejeraftalen, i selve ansættelseskontrakten eller i et tillæg til ansættelseskontrakten vil det som regel være aftalt, at medarbejderen har såvel ret som pligt til at sælge aktierne/anparterne til arbejdsgiverselskabet eller en af dette selskab anvist person eller et anvist selskab ved medarbejderens fratræden. I samme aftalegrundlag vil det som regel være aftalt, hvorledes kursen på aktierne/anparterne beregnes. Spørgsmålet er herefter, om der gyldigt kan aftales lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, hvor der i beregningsgrundlaget ved tilbagesalget af aktier/anparter til arbejdsgiverselskabet sker modregning for det samlede kompensationsbeløb eller et nærmere aftalt kompensationsbeløb, som arbejdsgiveren er pligtig at betale til medarbejderen under henvisning til ful. 18, ful. 18a, eller jkl. 3 og 4. For ikkelovregulerede arbejdsmarkedsklausuler er der ingen begrænsninger i aftalefriheden, bortset fra risikoen for hel eller delvis tilsidesættelse i medfør af aftl. 36. Problemstillingen kan illustreres ved et eksempel. Eksempel 2 En medarbejder ejer 5 % af den nominelle aktiekapital på 1 mio. kr. i arbejdsgiverselskabet. Det fremgår af aktionæroverenskomsten, hvorledes der forholdes ved medarbejderens fratræden. Bl.a. har medarbejderen pligt til at afstå sine aktier ved fratræden uanset årsagen til fratrædelsen. Kursfastsættelsen af aktierne ved medarbejderens fratræden er reguleret i aktionæroverenskomsten baseret på aktiernes indre værdi med et tillæg for goodwill beregnet på basis af resultatet af det igangværende regnskabsår, resultatet af de to senest afsluttede regnskabsår og budgetforventningerne til det næstkommende hele regnskabsår og internt vægtet 1:2:3:4 med laveste vægt på det tidligst afsluttede regnskabsår og med højeste vægt på budgettet for det endnu ikke påbegyndte regnskabsår. Efter denne beregningsmodel har aktierne en værdi svarende til kurs 950 eller kr. Aktierne blev for 6 år siden erhvervet til kurs 100, eller kr. Værdistigning i ejerperioden kr. Medarbejderen havde på fratrædelsestidspunktet en månedlig bruttoløn på kr. I arbejdsmarkedsklausulen er aftalt, at såfremt arbejdsgiveren ikke har opsagt konkurrenceklausulen senest 6 måneder før medarbejderens fratræden, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne medarbejderens kompensation efter ful. 18 i medarbejderens krav på betaling for tilbagesalg af aktier, og hvorefter der i medarbejderens krav for salg af aktierne kan modregnes kr kr. Til rest og lig med medarbejderens bruttotilgodehavende ( ) kr kr. hvortil kommer medarbejderens betaling i klausulperioden, for konkurrenceklausulers vedkommende kr. eller kr. i forbindelse med medarbejderens fratræden og kr. hver den sidste i klausulmånederne 4, 5 og kr.

13 13 af 16 For kunde-, leverandør- og jobklausulers vedkommende sker betalingen af det modregnede beløb på kr. med kr. hver den sidste i klausulmånederne 1-6. Spørgsmålet er herefter, om en klausulformulering, som eksempel 1 illustrerer, helt eller delvist vil blive tilsidesat i medfør af aftl. 36. Det er min vurdering, at i hvert fald i de situationer, hvor forskellen på aktiernes tilbagesalgskurs i forhold til anskaffelseskursen er så høj, at der er plads til at rumme dels en forrentning af anskaffelsesprisen, dels den kompensation, der modregnes, vil aftalen ikke blive hverken helt eller delvist tilsidesat. Er situationen derimod den, at forskellen mellem aktietilbagesalgskursen og anskaffelseskursen med tillæg af renter ikke er så stor, at den kan dække kompensationen, må det antages, at aftalen vil blive delvist tilsidesat. Det bemærkes dog, at denne situation ved konkurrenceklausuler alene opstår, når det er medarbejderen, der opsiger sin stilling, idet konkurrenceklausulen bortfalder ved arbejdsgiverens opsigelse af medarbejderen, medmindre opsigelsen kan tilregnes medarbejderen, og med den konsekvens, at der selvfølgelig heller ikke i denne situation skal betales kompensation. I eksempel 2 beskrives situationen, hvor differencen mellem aktiernes tilbagesalgskurs og anskaffelseskurs med forrentning af anskaffelsesprisen ikke kan rumme kompensationsbetalingen. Eksempel 3 Under samme faktuelle forhold som i eksempel 2 anført, bortset fra at tilbagesalgskursen andrager 350 og ikke 950, ser den talmæssige opgørelse sådan ud: Anskaffelsespris kr. Forrentning af anskaffelsesprisen i 6 år beregnet med 10 % p.a kr. Kompensation kr. Tilbagesalgspris kr. a kurs kr kr. Tab efter modregning af anskaffelsespris reguleret for renter og med tillæg af kompensation ( ( )) kr kr. Var tilbagesalgskursen ikke 350 men i stedet for 450, ville klausulen være resulteret i en gevinst for medarbejderen på kr. Det kan bestemt ikke udelukkes, at domstolenes stillingtagen til den beskrevne konstruktion afhænger af, hvornår domstolene skal tage stilling hertil. Såfremt sådanne sager var forelagt domstolene i eksempelvis årene , hvor der generelt blev opereret med betydelige aktiekursstigninger, er det min opfattelse, at domstolene næppe ville gøre brug af censureringsreglen i aftl. 36. Den almindelige økonomiske situation med stærkt faldende aktiekurser fra specielt eftersommeren/efteråret 2008 ville måske føre til, at domstolene var mere tilbageholdende med at godkende sådanne modregningsordninger. Under alle omstændigheder må det for konstruktionens gyldighed være en forudsætning, at der ikke ved konstruktionen påføres medarbejderen bruttotab.

14 14 af 16 4 ERHVERVSBEGRÆNSENDE KLAUSULER 10 I OVERDRAGELSESAFTALER OG ARBEJDSMARKEDS- KLAUSULER I ANSÆTTELSESAFTALER Overskriftens problemstilling behandles bl.a. i Arbejdsmarkedsklausuler, s. 322 ff. 4.1 Hovedproblemstillingen Hovedproblemstillingen er identisk med hovedproblemstillingen gennemgået i afsnit 3.1. om arbejdsmarkedsklausuler i ejeraftaler og ansættelsesaftaler. Problemstillingen er bl.a. i nyere tid behandlet af Jan Snogdal og Martin Christian Jensen i R&R , hvor der bl.a. anføres: Den ansættelsesretlige problemstilling opstår, såfremt sælger efter overtagelsen skal fortsætte som ansat nærmere bestemt funktionær i virksomheden. I et sådant tilfælde kan det overvejes, om den konkurrencebegrænsende aftale gribes af reglerne i funktionærlovens 18 og 18a med den følge, at aftalen bliver ugyldig, medmindre den opfylder de funktionærretlige krav. Der er i den juridiske litteratur ikke enighed 11 herom. Dommene i U SH samt Søog Handelsrettens dom af 24. februar 2000 statuerede dog begge, at en konkurrenceklausul påtaget i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse ikke blev grebet af funktionærlovens Den erhvervsbegrænsende klausul i overdragelsesaftalen vil som absolut hovedregel få virkning fra overtagelsestidspunktet, hvorimod arbejdsmarkedsklausulen som altovervejende hovedregel (først) vil få virkning fra det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet ophører. Klausulerne vil kunne være i kraft samtidig, men det behøver ikke at være tilfældet. I den forbindelse er det væsentligt at gøre sig klart, hvilken af klausulerne der har forrang, jf. afsnit Sideordnede klausuler - forrang I dette underafsnit lægges til grund, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor køberen som en ikke uvæsentlig del af købesummen betaler for goodwill, ligesom det lægges til grund, at sælgeren ansættes som eksempelvis regional salgschef hos køberen og dermed som betroet funktionær. Betingelsen for ansættelsesretligt at aftale en gyldig konkurrenceklausul, jf. ful. 18, er derfor opfyldt. Efter overdragelsesaftalen er sælgeren omfattet af en 3-årig konkurrenceklausul, der bl.a. skal ses i sammenhæng med, at som del af den samlede købesum på 20 mio. kr. androg værdiansættelsen af goodwill 10 mio. kr. I stillingen som regional salgschef oppebærer sælgeren en månedlig fast aflønning på kr., hvortil kommer en præstationsfremmende aflønning, der kan bringe årslønnen op på kr. ekskl. pensionsbidrag. I en sådan situation vil det set fra køberens side, som nu også er arbejdsgiverens side, være hensigtsmæssigt, at der aftales såvel en erhvervsbegrænsende klausul i overdragelsesaftalen som en arbejdsmarkedsklausul i ansættelseskontrakten. Materielt eller indholdsmæssigt bør de to klausuler alt andet lige være ens affattet, men således at det aftales, at i en periode på 3 år fra overdragelsestidspunktet har den erhvervsbegrænsende klausul (konkurrenceklausulen 10 I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 480, er der anført og kommenteret et eksempel på en kombineret erhvervsbegrænsende klausul i virksomhedsoverdragelsesaftale og arbejdsmarkedsklausul i ansættelseskontrakt. I Arbejdsmarkedsklausuler, s. 482, er vist et eksempel på en konkurrenceklausul i en ejeraftale og konkurrenceklausul i en ansættelseskontrakt med aftalt modregning af kompensation i aktiegevinst. 11 I artiklen anføres i tilknytning hertil i note 14: Se således: H.G. Carlsen: Dansk Funktionær Ret (2003), side 403, og Henrik Karl Nielsen: Funktionærloven (2004), side 378 f., der begge antager, at sådanne klausuler gribes af reglerne i funktionærloven, mens Lars Svenning Andersen: Funktionærret (2004), side 802, og Palle Bo Madsen: Markedsret, del 2 (2007), side 231 f., argumenterer for det modsatte resultat.

15 15 af 16 aftalt i overdragelsesaftalen) forrang for den tilsvarende arbejdsmarkedsklausul (konkurrenceklausul aftalt i ansættelseskontrakten). Det betyder, at det ved medarbejderens fratræden inden for klausulperioden i henhold til den erhvervsbegrænsende klausul er uden for diskussion, at der ikke udløses kompensation i henhold til den aftalte arbejdsmarkedsklausul. Er situationen den, at sælgeren, som medarbejder, forbliver i ansættelsen hos køberen længere end 3 år, hvorved den erhvervsbegrænsende klausul (konkurrenceklausul i overdragelsesaftalen) mister sin virkning, træder arbejdsmarkedsklausulen (konkurrenceklausulen aftalt i ansættelseskontrakten) automatisk i kraft, selvfølgelig med den konsekvens, at der medmindre andet er aftalt i overdragelsesaftalen (og kan man i øvrigt gøre dette gyldigt?) skal betales kompensation i klausulperioden, indtil klausulen evt. måtte blive opsagt. 4.3 Sælgeren fortsætter som direktør hos køberen Hvis det er et vilkår i overdragelsesaftalen, at køberen skal fortsætte som direktør, evt. meddirektør, men med reference til arbejdsgiverselskabets bestyrelse, omfattes sælgeren ikke af lønmodtagerbegrebet, og der er derfor ingen begrænsninger i aftalereguleringen mellem køber og sælger, medmindre der foreligger en åbenbart urimelig aftale, der helt eller delvist risikerer at blive tilsidesat i medfør af aftl LITTERATUR : Arbejdsmarkedsklausuler erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler (2009) Erik Wendelboe Christiansen og Finn Schwarz: Konkurrencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten (1999) & Niels Sørensen: Konkurrence- og kundeklausuler & andre erhvervsbegrænsende aftaler (2000) Morten Langer: Konkurrence- og kundeklausuler, 4. udg. (2010) Morten Langer: Rekrutteringsbegrænsninger herunder jobklausuler (2009) Søren Narv Pedersen: Jobklausulloven med kommentarer (2012) Jeppe Høyer Jørgensen: Ansattes konkurrencehandlinger (2010) Henrik Karl Nielsen: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2009, nr. 3, s. 233: Jobklausuler i kontekst Jan Snogdal og Martin Christian Jensen: R&R : Konkurrencebegrænsende aftaler i M&A transaktioner baggrund, indgåelse & efterfølgende ændringer af sælger og købers forhold : Arbejdsretlig Respons (2005), s. 19: Konkurrencebegrænsende klausuler : Erhvervsjuridisk Tidsskrift, årg. 2012, nr. 3, s. 195: Arbejdsmarkedsklausuler den rigtige klausul. De mere generelle fremstillinger af arbejdsretten/funktionærretten behandler i forskellig grad og dybde arbejdsmarkedsklausuler. 6 OM UNDERVISEREN På det arbejdsretlige område primært rådgiver på arbejdsgiversiden. Rådgiver såvel inden for individuel som kollektiv arbejdsret, både på det private og offentlige arbejds-

16 16 af 16 marked med hovedvægten på det private arbejdsmarked med rådgivning over for såvel organiserede som ikke-organiserede arbejdsgivere. Rådgiver for en mindre privat arbejdsgiverorganisation samt en lederorganisation på det offentlige arbejdsmarked. Forfatter/medforfatter til en række bøger på det erhvervs-, insolvens- og arbejdsretlige område på det arbejdsretlige område: - Afskedigelse (1997) - Konkurrence- og kundeklausuler m.v. (2000) - Arbejdsretlig Respons (red.) (2005) - Arbejdsmarkedsklausuler, erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler (2009) - Personalejura praktisk arbejdsret, 3. udg. (2011) - Personalejura paradigmesamling, 3. udg. (2011) Forfatter til et betydeligt antal artikler inden for erhvervs-, insolvens- og arbejdsret. Tidligere undervist i bl.a. arbejdsret på Handelshøjskolen i Århus og HIH, Herning (nu: Århus Universitet) Afvikler kurser for personaleansvarlige, revisorer/revisorsammenslutninger og advokater/advokatforeninger o.l. Modtog i 2011 Dreyers Fonds Hæderspris for på en praksisrelateret måde at beskrive og håndtere insolvensretlige- og arbejdsretlige problemstillinger. ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER- erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler (2009) kan ved afgivelse af bestilling senest 1 måned efter kursets afholdelse til erhverves til en favørpris med en rabat på 20 %. Normalprisen andrager inkl. moms 850 kr. Favørprisen andrager 680 kr. inkl. moms. Bogen/bøgerne leveres portofrit.

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Funktionærlovens 18 og 18a

Funktionærlovens 18 og 18a BILAG 1 Funktionærlovens 18 og 18a 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har fået i løbet af ansættelsen. Markedsføringsloven

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger

Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger Kristine Toftegaard Bennedsen 14-05-2014 Titelblad Studie: Cand. merc. jur. Studienummer: 20093004 Vejleder: Bjørn Holtze Retsområde:

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler)

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Indledning Juni 2017 Når du forlader et job, er der grænser for, hvad du må videregive,

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Find alle bøgerne på www.karnovgroup.dk Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler,

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Sendt pr. e-mail til: bm~bm.dk aso@bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER METODE OG DATAGRUNDLAG Kromann Reumert har i perioden december 2015 - januar 2016 gennemført en undersøgelse vedrørende den faktiske

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Mellem og A/S.. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør....... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Direktørens beføjelser og pligter 1.1 Tiltræden 1.1.1

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler

Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler Juridisk kandidatspeciale 2017 Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler Af Maja Pindstrup Eksamen: Uddannelsessted:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere