Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS /2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013"

Transkript

1 Vidneafhøring skattemedarbejder TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS /2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Aarhus tillod ved en kendelse af 15/5 2014, at en medarbejder ved SKAT blev afhørt som vidne under en skattesag, der verserede ved Retten i Aarhus. Kendelsen er baseret på det synspunkt, at har en medarbejder kendskab til en konkret sag, der rækker ud over, hvad der fremgår af sagens dokumenter, vil der ikke være grundlag for at afskære en vidneafhøring som uden betydning for sagen. Udfaldet af en skattesag ved domstolene kan i vidt omfang bero på en række forhold hos skattemyndighederne, der samtidig er modpart. Dette gælder eksempelvis skattemyndighedernes praksis på et givet område, jf. Spleths kommentar i UfR 1965 B, s. 250 ff. Videre kan nævnes fejl og mangler ved sagsbehandlingen, der ikke umiddelbart fremgår af sagens dokumenter. Ikke sjældent kan skatteyderen - med større eller mindre ret - have den opfattelse, at en afhøring af relevante personer hos SKAT som vidner i en verserende skattesag for domstolene kan have betydning for sagens udfald. Adgangen til at foranstalte en vidneafhøring af skattemedarbejdere er nærmere reguleret i retsplejelovens kap. 18, 168 ff. Efter retsplejelovens 168 har enhver med de i loven fastsatte undtagelser pligt til at afgive forklaring for retten som vidne.

2 - 2 For offentligt ansatte gælder herved den i 169, stk. 1, 1. pkt. hjemlede særlige regel, hvorefter tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet hverv, ikke uden samtykke af vedkommende myndighed må afkræves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse påhviler dem tavshedspligt. Af 169, stk. 2, 1. pkt. fremgår videre, at nægtes samtykke, kan retten, såfremt forklaringens afgivelse findes at være af afgørende betydning for sagens udfald, pålægge vedkommende myndighed over for retten at redegøre for grundene til nægtelsen. Finder retten herefter, at hensynet til hemmeligholdelse bør vige for hensynet til sagens oplysning, kan den bestemme, at vidneforklaring skal afgives. Trods disse - relativt begrænsede - betingelser for vidneafhøring af offentligt ansatte har spørgsmålet om adgang til at afhøre skattemedarbejdere i konkrete skattesager ved domstolene været omtvistet i tilfælde, hvor SKAT har protesteret mod vidneafhøringen. Vidneafhøring om konkrete sager Der er i almindelighed ikke noget til hinder for at foranstalte vidneafhøringer af medarbejdere ved SKAT vedrørende konkrete faktiske forhold eller hændelsesforløb i enkeltsager, og sådanne afhøringer foretages ikke sjældent i skattesager; ikke blot på skatteyderens initiativ, men også på SKAT s initiativ, se herved TfS 2011, 800 BR (SKM BR), TfS 2013, 634 BR (SKM BR), TfS 2014, 238 VLD (SKM VLR) og SKM BR. Hvor SKAT har protesteret mod afhøringen, har domstolene tilbage i tid været restriktive i henseende til accept af vidneafhøring. Østre Landsret afviste tilbage i 1990 erne, jf. TfS 1995, 42 ØLK, at 2 medlemmer af det daværende Ligningsråd og 2 ansatte i Ligningsrådets sekretariat skulle afhøres som vidner. Begrundelsen var, at hensynet til hemmeligholdelse ikke fandtes at burde vige for hensynet til sagens oplysning, da bl.a. det tema, som skatteyderen havde angivet for vidneafhøringen, måtte anses for uden betydning for sagens afgørelse, jf. retsplejelovens 341. Se tillige TfS 2010, 247 VLK (SKM VLR) og TfS 2011, 49 BR (SKM BR).

3 - 3 Vidneafhøring om sådanne forhold er ligeledes blevet afslået med henvisning til, at de omhandlede forhold bedre eller lige så godt søges tilvejebragt gennem skriftlig erklæring fra de pågældende, se herved til illustration TfS 2001, 758 ØLK (SKM ØLR), TfS 2003, 225 VLK og TfS 2007, 465 ØLK, omtalt i JUS 2007/5. Vidneafhøring om administrativ praksis Der foreligger tillige eksempler på, at skattemedarbejdere har afgivet forklaring vedrørende eksistensen eller indholdet af en given administrativ praksis, se herved særligt TfS 2005, 126 ØLD. Men vidneafhøring vedrørende denne type oplysninger er også set afvist, se herved TfS 2003, 661 VLK (SKM VLR), omtalt i JUS 2003, 31. Landsretten anførte her som begrundelse, at vidneførelse af en sagsbehandler i en kommunal forvaltning til belysning af spørgsmål om skatteforvaltningens praksis på et givet område ikke var egnet som bevismiddel i en retssag om en skatteyders konkrete skatteansættelse. Oplysningerne herom kunne således efter landsrettens opfattelse mere betryggende opnås ved indhentelse af skriftlig erklæring fra skatteforvaltningen. Skatteyderen begæring om vidneførsel af en sagsbehandler ved skatteforvaltningen blev med henvisning til retsplejelovens 341 herefter ikke taget til følge. Et synspunkt om tilvejebringelse af oplysninger gennem erklæringer fremfor vidneafhøringer synes da også at have noget mere for sig, når sagens genstand vedrører eksistensen eller indholdet af en administrativ praksis, end i tilfælde, hvor oplysningerne drejer sig om faktiske forhold eller hændelsesforløb i konkrete skattesager. Heroverfor kan anføres, at en sådan fremgangsmåde for så vidt havde været fulgt forud for vidneafhøringen i sagen ref. i TfS 2005, 126 ØLD og da med Skatteministeriet som rekvirent, men med besvarelser af svingende indhold. Retten i Aarhus kendelse af 15/ Retten i Aarhus kendelse af 15/ drejer sig om en skatteyders anmodning om afhøring af en skattemedarbejder vedrørende skatteyderens forhold, herunder indholdet af drøftelser mellem medarbejderen og skatteyderen i henseende til skatteyderens bestræbelser på at samarbejde med SKAT. Der var således tale om en afhøring vedrørende faktiske

4 - 4 forhold i en konkret sag. Den materielle sag drejede sig om moms vedrørende byggearbejder. Retten i Aarhus tillod her en vidneafhøring af den pågældende skattemedarbejder. Som begrundelse henviste Retten til, at Retten ikke fandt at kunne fastslå med sikkerhed, at den pågældende medarbejder alene havde kendskab til sagen gennem de dokumenter, der var fremlagt under retssagen. På denne baggrund fandt retten ikke grundlag for at afskære skatteyderen fra at føre skattemedarbejderen som vidne med henvisning til, at medarbejderens vidneforklaring var uden betydning for sagen og dermed i strid med retsplejelovens 341. Med kendelsen anerkendes det - vel for så vidt åbenbare forhold - at en given skattemedarbejder kan være i besiddelse af oplysninger, der ikke foreligger i dokumentsform, om en konkret sag. Resultatet ligger herefter lige for, nemlig at det ikke på forhånd kan afvises, at også sådanne oplysninger kan have betydning for sagens udfald. Med kendelsen er skabt en længe tiltrængt større ligevægt mellem på den ene side skatteyderens og på den anden side skattemyndighedernes adgang til at oplyse konkrete sager gennem vidneafhøring af skattemedarbejdere. o

5 - 5

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Rapport om tolkebistand i retssager

Rapport om tolkebistand i retssager Side 1 af 49 Rapport om tolkebistand i retssager Afgivet af Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager nedsat under Domstolsstyrelsen København, April 2003 1. Indledning 2. Resumé af rapportens afsnit

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere