Bilag 2 Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Formål med satspuljen. Sags nr /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Formål med satspuljen. Sags nr /"

Transkript

1 Dato 7. februar 2013 Sags nr / Bilag 2 Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede økonomiske aktører til at afgive tilbud på varetagelses af evalueringsopgaven af satspuljeprojektet Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge. Evalueringsopgaven omfatter to delprojekter under satspuljen: A. Julemærkehjemmene (se pkt. 3.1) B. 9 modelkommuner (se pkt. 3.2) Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet afsat midler til at styrke den forebyggende indsats for børn og unge forankret i de eksisterende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats. Sundhedsstyrelsen forestår udmøntningen af satspuljen med en samlet bevilling på 28 mio. kr. Heraf er de 16 mio. kr. fra satspuljepartiernes side øremærket Julemærkefonden med 4 mio. kr. årligt i perioden i perioden , mens 12 mio. kr. er udmøntet til kommunale modelprojekter, der ligeledes afvikles i perioden Sundhedsstyrelsen forestår desuden den faglige støtte af projekterne gennem hele projektperioden og udvikling af evalueringsprogrammer for begge delprojekter i samarbejde med udvalgte evaluator. Puljen er udmøntet i oktober Julemærkefonden er allerede i gang med at udvikle de nye tilbud, der er stillet krav om ved tildelingen af midlerne og 9 kommuner har fået tildelt midler. Sundhedsstyrelsen afholder løbende møder med Julemærkefonden om fremdriften i projektet og for de 9 kommuner gælder, at der har været afholdt kick-off seminar ultimo november Formål med satspuljen Som beskrevet ovenfor har denne satspulje et samlet formål: At styrke den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge i de eksisterende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats. For Julemærkefonden er det primære formål med puljen at udvikle og afprøve et udvidet forældre og kommunesamarbejde med henblik på at udvikle ny strategi, monitorering og dokumentation af indsatsen på de 4 julemærkehjem i et styrket samarbejde med forældrene og børnenes hjemkommuner. To af de 4 julemærkehjem deltager i projektet, mens de to andre fortsætter deres aktiviteter uændret.

2 For de 9 kommuner gælder, at de har fået midler til at afvikle modelprojekter, der har til formål at tilbyde indsatser til unge i klasse, som har en begyndende uhensigtsmæssig vægtudvikling med det formål at standse denne vægtudvikling og således forebygge, at de unge med begyndende overvægt bliver overvægtige voksne. Der er en række centralt definerede elementer, som alle kommuner skal arbejde med under metodefrihed. De væsentligste elementer er på overskriftsniveau forældreinddragelse, netværksdannelse og tværfaglig indsats. Alle projekter er forankrede i den kommunale sundhedstjeneste, der rekrutterer de unge til indsatserne. For yderligere beskrivelse se udmøntningsmateriale til de to delprojekter se relevante uddrag af udmøntningsmateriale i Bilag 2A og 2B. 3. Evaluering og monitorering Af de afsatte midler på hhv. 16 mio. kr. og 12 mio. kr. er der afsat midler til evaluering. For midlerne til Julemærkefonden gælder, at der er afsat kr. til evaluering af indsatsen på de to udvalgte julemærkehjem og for de kommunal projekter gælder, at der afsat kr. til evaluering af disse. 3.1 Vedr. evaluering af indsatsen på julemærkehjemmene Kun to af de fire julemærkehjem indgår i udviklingsprojektet. Evalueringen skal primært have karakter af kvalitative undersøgelser og skal vurdere den forstærkede kommunale indsats sammenlignet med den konventionelle indsats på de ikke involverede julemærkehjem. Der skal også indgå en mindre kvantitativ evaluering i den samlede afrapportering. Evalueringen skal forholde sig til to forskellige aspekter: 1. De involverede familiers erfaringer med og perspektiv på den forstærkede før- og efter kommunale indsats, som Julemærkehjemmene har iværksat. Hvilken effekt har det haft for en række udvalgte parametre fx: forberedelse til opholdet, relationen til familien under opholdet, den sundhedsfaglige støtte til familien hjemme under barnets ophold, familiens sundhedsvaner, længerevarende effekt på barnets trivsel og vægt efter hjemkomst. 2. Den organisatoriske læring for begge parter i forhold til samarbejde mellem hhv. privat og kommunal instans. Hvilken effekt har det haft for en række udvalgte parametre fx: i det tværkommunale samarbejde, for metodeudvikling i den kommunale sundhedstjeneste, for samarbejdet med familiens praktiserende læge o.a. Det konkrete evalueringsdesign godkendes i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Julemærkefonden/ de involverede julemærkehjem. Afrapporteringen vil om muligt indeholde en implementeringsguide til de øvrige julemærkehjem med henblik på at understøtte implementering af de opnåede relevante erfaringer i de Julemærkehjem, som ikke har deltaget i projektet. Afrapportering skal ske til satspuljepartier og andre interessenter i form af en rapport, der offentliggøres samtidig på og 2

3 3.2 Vedr. evaluering af de 9 modelkommuners indsats Som beskrevet ovenfor og i bilag 2 har disse indsatser karakter af modelprojekter med metodefrihed. Af udmøntningsmaterialet fremgår, at der stilles krav om lokal evaluering af indsatsen. Evalueringselementerne udvikles af Sundhedsstyrelsen og de udvalgte kommuner i fællesskab i projektets første fase, dvs. kort, efter kommunerne er valgt og inden indsatsen i forhold til de unge og deres forældre påbegyndes. Dette sidste har ikke helt kunnet opfyldes, idet projekterne allerede er gået i gang med at rekruttere unge til indsatsen. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen udmeldt følgende foreløbige evalueringselementer til kommunerne: Hvor mange inviteres ind i projektet Højde, vægt og BMI ved indskrivning og afslutning Registrering af forældredeltagelse Den unges egen vurdering af fysisk aktivitet v. indskrivning og afslutning Registrering af, hvor mange der holder op igen/dropper ud antal fremmødegange og årsag til ophør skal beskrives og forældres begrundelser beskrives (kvalitativt) Om barnet/den unge tidligere har været tilknyttet tilbud til overvægtige børn Registrering af antal unge, der gennemfører forløbet Andre mere tværgående evalueringselementer af kvalitativ karakter kunne være: Visitationssamtalen Unge camps Fyraftensmøder Netværk familierne imellem Det tværfaglige samarbejde 4. Beskrivelse af evalueringsopgaven Som det fremgår af ovenstående er der tale om 2 forskellige evalueringsopgaver inden for samme satspulje. Den ene evalueringsopgave er primært en kvalitativ komparativ evaluering med få kvantitative elementer, som beskrevet ovenfor (Julemærkehjemmene), mens den anden, som skal være en tværgående evaluering, primært har karakter af en kvantitativ undersøgelse med nogle kvalitative elementer (modelkommunerne). For begge evalueringer gælder, at det endelige evalueringsdesign udvikles i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og de involverede parter 4.1 Formål Julemærkehjemmene Formålet med evaluering af indsatsen på julemærkehjemmene er, at denne kan anvise umiddelbare implementerings muligheder og barrierer for samme på baggrund af de fremkomne resultater. Dette med henblik på at udvikle og styrke samarbejdet med forældrene og med 3

4 henblik på at styrke samarbejdet med kommunerne, som skal varetage den opfølgende indsats efter barnets ophold på et julemærkehjem, således at det opnåede vægttab og den erhvervede selvtillid og selvværd kan fastholdes Modelkommunerne Formålet med evaluering af den tidlige indsats forankret i den kommunale sundhedstjeneste er at kunne dokumentere, i hvilket omfang det er muligt at rekruttere og fastholde unge og deres forældre i indsatser, der er udviklet med henblik på at forebygge uhensigtsmæssig vægtudvikling, således at voksenovervægt forebygges. Evalueringen skal desuden vise om indsatserne har effekt på den unges vægtudvikling. Der henvises i øvrigt til pkt Modelkommunerne har med deres ansøgning og tilsagn til at modtage satspuljemidler forpligtet sig til at levere data til Sundhedsstyrelsens evaluator samtidig med, at de også selv skal gennemføre en lokal evaluering af projekterne. Evaluator skal sikre, at den viden, som projekterne bidrager med til den tværgående evaluering, også kan anvendes i de lokale evalueringer af projekterne. Evaluator skal på den baggrund opstille en evalueringsramme, som de enkelte kommuner som minimum skal evaluere i forhold til i den lokale evaluering. For modelkommunerne gælder, at der også skal foretages en kortfattet midtvejsevaluering af kvantitativ karakter med henblik på at kunne tilrette indsatser i den resterende projektperiode på baggrund af de indkomne data. 4.2 Succeskriterier Succeskriterierne for evalueringerne er, at: A: Der gives konkrete anvisninger til, hvorledes julemærkehjemmene kan styrke samarbejdet med forældre og kommuner, således at opnået vægttab som minimum bevares. A og B: Det er muligt at lave en lave en kvantitativ opgørelse af resultaterne på vægtudvikling B: Der gives konkrete anvisninger på bedst mulige rekrutterings- og fastholdelsesmetoder i forhold til unge med uhensigtsmæssig vægtudvikling til inspiration for landets kommuner. B: Der gives konkrete anvisninger på, hvordan andre centrale mål som netværksaktiviteter og forældreinddragelse kan inspirere landets kommuner. A = Julemærkehjem, B = modelkommuner 5. Evaluators opgaver Konkret forventes det, at evaluator varetager følgende opgaver: Fremlægger et endeligt evalueringsdesign og en strategi for indsamling af data senest den 12. april Der skal i designet tages hensyn til, hvordan de to delprojekter kan optimere udbyttet af evalueringen ved at blive inddraget tidligt i fastlæggelsen af gennemgående indikatorer. Yderligere skal der i strategien for dataindsamlingen tages 4

5 hensyn til de lokale projekters muligheder for praktisk at bidrage til indsamling af data. Evaluator forventes at stå for det indholdsmæssige i forhold til det, der skal kommunikeres til kommunerne omkring dataindsamlingen. Evaluator deltager i netværksseminar for projektledere primo 2014 som oplæg til midtvejsevalueringen. Evaluator samarbejder med Sundhedsstyrelsen om tilrettelæggelsen af mødet og bidrager med oplæg. Evaluator udarbejder en samlet midtvejsrapport i to dele medio 2014, som indeholder status på de kommunale projekter, de foreløbige resultater på tværs af kommunerne og en midtvejsstatus for indsatsen på Julemærkehjemmene. De primære konklusioner fra midtvejsrapporten skal gøres tilgængelige for både deltagende projekter og øvrige relevante aktører. Evaluator har det overordnede ansvar for indholdet i det afsluttende seminar om evalueringens resultater. Sundhedsstyrelsen bidrager dog med sparring og det endelige program for seminaret skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen afholder udgifter forbundet med lokaler og forplejning Evaluator udarbejder et afsluttende inspirationskatalog/erfaringsopsamling med konkrete eksempler fra hvert af de lokale projekter i elektronisk version senest 3 mdr. efter endt dataindsamling eller senest den 30. nov. 2015, når det gælder de kommunale projekter og 1. marts 2016, når det gælder Julemærkehjemmene. Der udarbejdes særskilte rapporter for de to delprojekter. Katalogerne skal være letforståelige og være målrettede relevante aktører. Evaluator udarbejdet og leverer to selvstændige rapporter til Sundhedsstyrelsen, som indeholder de samlede resultater af evalueringen af indsatsen på julemærkehjemmene og modelkommunerne, inden hhv. d. 30. nov (vedr. de kommunale projekter) og inden 1. marts 2016 for Julemærkehjemmene. Rapporten skal også indeholde en beskrivelse af de indsatser, som projekterne har afprøvet men ikke implementerer. Evaluator deltager i strategi/statusmøder med Sundhedsstyrelsen efter behov. 6. Sundhedsstyrelsens rolle Sundhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for det samlede projektforløb herunder evalueringen, hvorfor det er vigtigt, at evaluator har tæt kontakt til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen administrerer satspuljens midler, og er ansvarlig for puljen.. Endvidere varetager Sundhedsstyrelsen offentliggørelse og formidling af de to endelige evalueringsrapporter samt kontakt med eksterne interessenter og pressen. Såfremt det vurderes relevant i forhold til målgruppen varetager Sundhedsstyrelsen ligeledes tryk og grafisk opsætning af den endelige evalueringsrapport og/eller katalog. 5

6 Sundhedsstyrelsen vil stå til rådighed for evaluator med rådgivning i det omfang, der er behov for det, og skal godkende det endelige oplæg til evaluering, herunder strategi til dataindsamling og alle evalueringsværktøjer, der udsendes til projekterne. 7. Tidsplan Kort efter evaluator er valgt etableres samarbejde med Sundhedsstyrelsen, og der lægges en plan for evalueringen af de to delprojekter. Snarest herefter indledes dialog med de involverede parter. Det indledende forløb forventes afsluttes medio Midtvejsevalueringen vedr. modelkommunerne skal afleveres Sundhedsstyrelsen og evaluator afholder forud for afrapporteringen et møde om resultater og udformning af rapport. Sundhedsstyrelsen forestår udgifter til opsætning og evt. trykning af rapporten. Slutevalueringer afleveres hhv og 1, Forud for dette har været dialog med Sundhedsstyrelsen om resultater og formidling af projektets resultater. Afrapportering sker i rapportform, som kan lægges på Sundhedsstyrelsens, KL s og Julemærkefondens hjemmesider. 8. Evaluators kompetencer Sundhedsstyrelsen forventer, at evaluator: Har viden om og erfaring med at gennemføre evalueringer på forebyggelsesområdet og/eller inddrager eksperter med kendskab til området Har viden om og erfaring med procesevalueringer Har viden om og erfaring med at gennemføre evalueringer i kommuner, i skoleregi og i den offentlige sektor generelt Har viden om og erfaringer med metoder til dokumentation og kvalitetssikring Har formidlingsmæssige kompetencer til bearbejdelse af evalueringens resultater til et inspirationskatalog evt. ved tilkøb af ekstern konsulentbistand. 9. Tilbuddets indhold I tilbuddet skal indgå følgende: 1. Evalueringsdesign Evalueringens design, evalueringskriterier, dataindsamlingsmetoder, analysemetoder og produkt. 6

7 2. Bemandingsteam Bemanding skal fremgå. Der skal vedlægges cv er for de involverede medarbejdere, hvor medarbejderes kompetencer indenfor kravspecifikationens område vægtes positivt. 3. Tidsplan Tidsplan skal fremgå. 4. Betalingsplan Der ønskes endvidere forslag til en betalingsplan, hvor betalingen skal følge aflevering af delleverancer. 7

8 Bilag 2A Relevant uddrag af brev til Julemærkefonden vedr. tildelte midler Satspuljen overvægtige børn og unge (Julemærkefonden) Af satspuljeforliget for perioden fremgår, at der er afsat 4 mio. kr. årligt til støtte til Julemærkehjemmene og dokumentation af effekten af indsatsen på disse. En evalueringsrapport fra Julemærkehjemmene i anbefaler på baggrund af en undersøgelse og analyse af et tidligere projekt Drivkraft 2, bl.a. at forældresamarbejdet udvides og styrkes forældrestøtte og rådgivning på Julemærkehjemmene bliver en forudsætning for barnets optagelse frem for en mulighed, som det er for nuværende medarbejderne på Julemærkehjemmene tilbydes efteruddannelseskurser Julemærkefonden afholder informationsmøder i kommunerne motivationsarbejdet med familierne styrkes i hjemkommunerne både før, under og efter ophold på Julemærkehjem kommunikationen mellem Julemærkehjemmene og kommunerne styrkes gensidige forventninger afstemmes Julemærkehjemmenes medarbejdere gives ressourcer til at deltage i opfølgningsmøder i hjemkommunerne der sker et øget samarbejde på tværs af kommunerne Julemærkehjemmene og hjemkommunerne i fællesskab støtter etablering af lokale netværk. Det fremgår af rapporten, at barnets hjemkommune ikke har de nødvendige økonomiske ressourcer til at løse de opgaver, der er forbundet med indsatsen før og efter ophold på julemærkehjem, herunder tovholderfunktionen, hvorfor opfølgning ikke er tilstrækkelig. Sundhedsstyrelsen har både på baggrund af rapporten og på tidligere samarbejde med Julemærkehjemmene i forbindelse med puljemidler vurderet, at der fortsat er behov for opfølgende indsatser fra Julemærkehjemmenes side, bl.a. i forhold til ny strategi, monitorering og dokumentation, øget forældresamarbejde og etablering af samarbejdet med kommunerne samt opfølgning på det enkelte barn. Udmøntningen Der udmøntes i alt kr. i peroden 1. maj april 2015 efter godkendelse af Ministeriet for sundhed og forebyggelse til Julemærkehjemmene, således at to udvalgte julemærkehjem tildeles midler til konsekvent at afprøve et udvidet forældre- og kommunesamarbejde, der lægger sig op ad anbefalingerne i Servicestyrelsens rapport. Julemærkefonden udpeger hvilke to hjem, der deltager. Der udmøntes årligt. De resterende midler anvendes til administration og aktiviteter afholdt af Sundhedsstyrelsen, herunder møder og evaluering samt kommunikation vedr. satspuljens resultater. Udvikling af samarbejdsmodel 1 Med familiens hjælp er det slet ikke så hårdt Servicestyrelsen Finansieret af særskilt bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ( ) 8

9 De to udpegede Julemærkehjem udvikler i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og repræsentanter udpeget af KL og med udgangspunkt i anbefalingerne fra projekt Drivkraft modellen for samarbejde med de kommuner, der sender børn til Julemærkehjemmet. Så vidt det er muligt inviteres to-tre tidligere forældrepar til at deltage i en del af denne proces. Opfølgning og evaluering I projektperioden afholder Sundhedsstyrelsen tre heldagsmøder med repræsentanter for de to Julemærkehjem og repræsentanter fra KL og udvalgte kommuner. Til heldagsmøderne inviteres fx børn og forældre, der har været involveret i projektet, repræsentanter fra de julemærkehjem, der ikke er involverede, eksperter i børnefedme og andre, som vurderes relevante for projektet. Projektleder i Sundhedsstyrelsen forestår kontakt med Julemærkehjemmene i projektperioden. 9

10 Bilag 2B Relevant uddrag af udmøntningsmaterialet UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge. Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 15. juni 2012 kl. 12. Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for er der afsat midler til at styrke den forebyggende indsats for børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats. Sundhedsstyrelsen forestår udmøntning af satspuljen med en samlet bevilling på 28 mio.kr. Heraf er de 16 mio. kr. øremærket Julemærkehjemmene med 4 mio. kr. årligt i perioden Af de resterende 12 mio. kr. afsættes kr. til drift, understøttende centrale aktiviteter og evaluering fordeles over 4 år med kr. om året til kommunale modelprojekter forankret i eksisterende forebyggende ordninger. Projekterne forventes igangsat 1. september 2012 og afsluttes 31. august Der tilknyttes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen til de kommuner, der tildeles midler fra puljen, ligesom Sundhedsstyrelsen forestår en tværgående evalueringsrapport, baseret på data leveret af projektkommunerne. 1. Baggrund Forekomsten af overvægtige og svært overvægtige voksne er steget siden 2000, og udviklingen af børnepopulationen gennem de seneste årtier er gået i samme retning. Tal fra 2010 viser, at % af de årige drenge, og 8-9 % af de årige piger er overvægtige. Børn i familier med overvægtige forældre udvikler hyppigere overvægt, og 70 % af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne. De senere års satspuljer omhandlende overvægt har haft fokus på forskellige målgrupper bandt børn og unge, hhv. børn, gravide og voksne. Unge i alderen år har ikke tidligere haft særlig opmærksomhed i satspuljesammenhæng, og indsatserne i denne satspulje er derfor målrettet denne aldersgruppe. I denne alder har de unge stigende ansvar for deres egne valg, gruppepres og majoritetsmisforståelser forekommer i udstrakt grad, de unge begynder udvikling væk fra forældrene, som imidlertid fortsat er meget vigtige som kompetente sparringspartnere for den unge. Med udgangspunkt heri etableres et modelprojekt forankret i den kommunale skolesundhedstjeneste i en række kommuner, der kan dokumentere stor forekomst af overvægtige unge. 2. Modelprojektet På baggrund af højde- og vægtmålinger foretaget i indskolingen og 1. klasse og midt i skoleforløbet (jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 581 af 23/95/2011 om kommunernes pligt til at indberette data til Sundhedsstyrelsen) tilbyder den kommunale sundhedstjeneste en indsats til elever i klasse, hvis vægtkurven ved den seneste måling i 4., 5. eller 6. klasse viser en uhensigtsmæssig vægtudvikling, der ikke er handlet på tidligere, eller hvor der har været utilstrækkelig opfølgning. Såfremt den obligatoriske højde- vægtmåling finder sted i 6. klasse i de udvalgte kommuner kan visitation til projektet ske direkte fra denne undersøgelse Projektet har følgende centralt definerede elementer, som kan suppleres med lokale indsatser: Indsatsen forankres i den kommunale sundhedstjeneste 10

11 Opsporing sker via sundhedsplejerskens højde- og vægt data fra tidligere undersøgelser i skolesundhedstjenestens regi Der anvendes en centralt udviklet invitation til at deltage i projektet 3 Forældreinddragelse er en forudsætning for projektdeltagelse Den unge skal have kontakt med den kommunale sundhedstjeneste mindst hver måned i den indsatsperiode, der aftales med den unge og familien (kommunallæge og/eller sundhedsplejerske) Der skal etableres kontakt med den unges praktiserende læge og indgås samarbejde med denne, hvor det er relevant Der skal ske netværksdannelse og erfaringsudveksling på tre niveauer: mellem de overvægtige unge, mellem kommunale lokale aktører og mellem de udvalgte kommuner. 3. Lokale projektelementer og udviklingsperspektiver Der vil ved udvælgelse af projekter blive lagt vægt på, om kommunen har eksisterende tilbud og strukturer, der kan videreudvikles i projektperioden. Ansøgende kommuner skal således beskrive lokale eksisterende indsatser og udviklingsmuligheder. Ansøgende kommune skal desuden beskrive, hvilke indsatser man, ud over ovennævnte obligatoriske elementer, vil iværksætte på baggrund af eksisterende og evt. fremtidige lokale tværfaglige tilbud og strukturer. Denne beskrivelse skal omfatte, hvordan man i projektperioden som minimum: vil arbejde på at udvikle og sikre samarbejdsstrukturer mellem den kommunale sundhedstjeneste (kommunallæge og/eller sundhedsplejerske), praksiskonsulent og de øvrige relevante aktører i den kommunale forvaltning vil udvikle kommunale samarbejdsformer og relationer samt tilbud, der sigter mod at følge op på indsatsen efter den unge har forladt folkeskolen, herunder ansvarsplacering for opfølgning fx samarbejde med ungdomsuddannelser, efterskoler og lign. vil arbejde med inddragelse af de involverede unge og deres forældre med henblik på i hele projektperioden at kvalificere indsatsen med udgangspunkt i de unges oplevelser og erfaringer fx i form af et ungepanel, seminarer eller camps med alle involverede (herunder også forældrene) eller lignende 4. Dette kan med fordel ske i et samarbejde mellem de udvalgte kommuner. Der stilles således krav om beskrivelser af samarbejdsrelationer og inddragelse af aktører udover den kommunale sundhedstjeneste, praksiskonsulent og praktiserende læge, også når det gælder overgangen fra folkeskole til efterskole/ungdomsuddannelse og evt. andre instanser. Sidstnævnte må betragtes som et væsentligt udviklingsområde i forhold til at styrke indsatsen for overvægtige unge i et længere perspektiv med henblik på at forebygge overvægt i voksenalderen. 4. Evaluering Der stilles krav om lokal evaluering af indsatsen. Evalueringselementerne udvikles af Sundhedsstyrelsen og de udvalgte kommuner i fællesskab i projektets første fase, dvs. kort, efter kommunerne er valgt og inden indsatsen i forhold til de unge og deres forældre påbegyndes. 3 Invitationen udvikles af de udvalgte kommuner i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som forestår lay-out og tryk 4 Inddragelse af unge i sundhedsprojekter. Sundhedsstyrelsen

12 5. Hvem kan søge midler fra puljen? Sundhedsstyrelsen udmønter midler til kommuner, der på baggrund af eksisterende tilbud og strukturer, ønsker at videreudvikle indsatsen i forhold til unge i alderen år, som er overvægtige eller som har en uhensigtsmæssig vægtudvikling. Indsatsen skal indeholde de ovenfor beskrevne obligatoriske elementer. Projektet skal forankres i den kommunale sundhedstjeneste, hvorfor lederen af den kommunale sundhedstjeneste skal være medunderskriver af ansøgningen. Der stilles desuden krav om bindende samarbejdsaftaler med andre forvaltninger i kommunen, almen praksis, efterskoler, private aktører eller andre, kommunen planlægger at samarbejde med. 12

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Nedenfor følger tidsplan for udbuddet. 20. juni Forventet indgåelse af kontrakt 27. juni. 1. Generelle oplysninger. 1.1 Udbudsform

Nedenfor følger tidsplan for udbuddet. 20. juni Forventet indgåelse af kontrakt 27. juni. 1. Generelle oplysninger. 1.1 Udbudsform Kravspecifikation for evaluerings- og dokumentationsopgaver i forbindelse med satspuljeprojektet styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indholdsfortegnelse... 1. Generelle oplysninger...2

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Udbudsbetingelser og kravspecifikation for evaluering af satspuljeprojektet Modelkommuneprojekt Unge, alkohol og stoffer. Indhold

Udbudsbetingelser og kravspecifikation for evaluering af satspuljeprojektet Modelkommuneprojekt Unge, alkohol og stoffer. Indhold Udbudsbetingelser og kravspecifikation for evaluering af satspuljeprojektet Modelkommuneprojekt Unge, alkohol og stoffer Indhold 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr.

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr. UDBUDSMATERIALE Tilpasning af ICDP programmet med en sundhedsfaglig dimension i forbindelse med satspuljen vedr. børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici samt uddannelse af

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udmøntning af satspuljen

Udmøntning af satspuljen Udmøntning af satspuljen Kultur på Recept I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2016-2019 har regeringen, og de øvrige satspuljepartier afsat midler til et pilotprojekt om Kultur på Recept. Der

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom ERFARINGER FRA TRE SATSPULJEPROJEKTER INDHOLD INDLEDNING FAMILIERNE OG DERES BEHOV OPSPORING OG REKRUTTERING AF MÅLGRUPPEN INDSATSENS

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsatser til forebyggelse af overvægt hos børn og unge

Sundhedsstyrelsens indsatser til forebyggelse af overvægt hos børn og unge Sundhedsstyrelsens indsatser til forebyggelse af overvægt hos børn og unge Susanne Wolff: swo@sst.dk, Center for Forebyggelse, SST Region Syddanmarks temamøde om overvægt, 26. oktober 2010 02-11-2010 www.sst.dk

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vejledning om Standardiseret forsøg med mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2018/2019

Vejledning om Standardiseret forsøg med mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2018/2019 Vejledning om Standardiseret forsøg med mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2018/2019 Tilmeldingsfrist: Fredag den 1. december 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om forsøget...

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune UCN Act2learn September 2015 Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune 1. Så letter vi Projektet Så letter vi! er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk

Læs mere

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne OPSLAG PLADSER PÅ VÆGTSTOPRÅDGIVERUD- DANNELSEN j.nr. 7-311-38/78/MAE Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 December 2008 National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 Sundhedsstyrelsen præsenterede i 2003 "Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt". Siden da har styrelsen arbejdet med en lang række

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt.

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 10. april 2015 1. Indledning I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 har regeringen

Læs mere

Dato 10-09-2014. Bilag 2 Kravspecifikation. Evaluering af puljen Familieorienteret alkoholbehandling

Dato 10-09-2014. Bilag 2 Kravspecifikation. Evaluering af puljen Familieorienteret alkoholbehandling Dato 10-09-2014 Sagsnr. 2014090868 maha maha@sst.dk Bilag 2 Kravspecifikation Evaluering af puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Beskrivelse af evalueringens elementer

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II

Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II Karakteristik Nye ansøgningspuljer og andre tilskud på Socialministeriets område afsættes på de årlige finanslove oftest i aftalen om satspuljen.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Formål Det overordnede formål med puljen er at styrke trivsel og sundhed generelt blandt mindre ressourcestærke borgere.

Formål Det overordnede formål med puljen er at styrke trivsel og sundhed generelt blandt mindre ressourcestærke borgere. Opslag af satspulje Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013, inviterer hermed kommuner til at ansøge om midler til forebyggelse og sundhedsfremme i nærmiljøer

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling

Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling Med satspuljeaftalen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 er der afsat en pulje

Læs mere